Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 30 juni 2008

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Omhoog
gemeenteraad 30 juni 2008
gemeenteraad 19 mei 2008
gemeenteraad 29 april 2008
gemeenteraad 10 maart 2008
gemeenteraad 29-1-08
gemeenteraad 18 december 2007
gemeenteraad 26-11-2007
gemeenteraad 22-10-07
gemeenteraad 25-4-07
gemeenteraad 22 mei 2006
gemeenteraad 20-3-2006
gemeenteraad 24-1-06
gemeenteraad 20 dec 2005
gemeenteraad 17-10-2005
gemeenteraad 2-6-05
gemeenteraad 25 april 2005
gemeenteraad 1-04-05
gemeenteraad 21-2-05
gemeenteraad 25-1-05
gemeenteraad 6-12-04
gemeenteraad 18-10-04
gemeenteraad 20-9-04
gemeenteraad 21-6-04
gemeenteraad 22-3-04
gemeenteraad 16-2-04
gemeenteraad 19-1-04
gemeenteraad 29-12-03
gemeenteraad 24-11-03
gemeenteraad 17-9-03
gemeenteraad 22-6-03
gemeenteraad 19-5-03
gemeenteraad 28-4-03
gemeenteraad 17-2-03
gemeenteraad 23-1-03
gemeenteraad 20-12-02
gemeenteraad 18-11-02

 

Omhoog 

De gemeenteraad nam vandaag beslissingen over enkele dossiers waar al wat om te doen is geweest: de mantelzorgpremie, de infrastructuur van SK Berlare, het een heel jaar mogelijk maken van een wandelgang rond het Donkmeer. En door het samengaan met enkele gemeenten is er de mogelijkheid om provinciale subsidies te krijgen voor jeugdwerking, cultuur en woonbeleid. Het door CD&V - op vraag van N-VA - toegevoegd punt om de Vlaamse resolutie over de staatshervorming goed te keuren werd afgewimpeld. Opvallend ook: er kwam geen vraag over de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen over de afbraak van rusthuis Herfstvreugde om er serviceflats te zetten.

mantelzorgpremie - SK Berlare - Vlaamse resolutie - budgetwijziging - Frans Broeckaertlaan - beheersplan Donkmeer - Samenwerking met gemeenten (woonbeleid - cultuur - jeugd) - Parkeren Galgenbergstraat - put langs E17

 

Mantelzorgpremie

Vorige week had Ziekenzorg in haar rapport over de mantelzorgpremie in Oost-Vlaanderen gesteld dat Berlare een van de weinige gemeenten was zonder een dergelijke, zij het nog veeleer symbolische, erkenning van mensen die ouderen helpen om langer thuis te kunnen blijven. Het voorstel was wel al in voorbereiding, want anders kon het nu niet aan de raad worden voorgelegd. Juist voor de gemeenteraadszitting overhandigde Ziekenzorg het rapport aan burgemeester Gabriëls, waarbij de beslissing werd toegejuicht.

Wie nog voor eind dit jaar een aanvraag indient, kan een premie van €125 krijgen. Voorwaarde is dat men een persoon van minstens 65 jaar met een zorgverstrekkingsgraad van 30 tot 34 op de zogenaamde BEL-schaal, die in een van de Donkgemeenten woont, regelmatig bijstaat. Dat moet geen familielid zijn en deze persoon moet ook niet bij de hulpverstrekker inwonen. Een bewijs van de verhoogde tegemoetkoming door het ziekenfonds en van de graad van zorgbehoevendheid (verstrekt door de Vlaamse Zorgverzekering) volstaan bij de jaarlijkse aanvraag, waarna het OCMW komt nakijken welke taken de zorgverstrekker vervult. CD&V-fractieleider Luc Vercruyssen vond het toch nog veel administratieve inspanningen voor een kleine premie. Schepen van Sociale Zaken, en OCMW-voorzitter, Gunther Cooremen (Open VLD) gaf aan dat na een evaluatie het bedrag misschien nog kan stijgen. In een budgetwijziging werd alvast €5000 voor deze premie opgenomen.

 

SK Berlare

Het dossier over nieuwe infrastructuur bestaat nu ook al enkele jaren en was zelfs onderdeel van de verkiezingsprogramma's. De recente promotie naar vierde klasse zorgde wellicht voor een stroomversnelling. "Om snel te voldoen aan de meest dringende noden en de gemeente toch wat financiële ademruimte te geven, wordt het project in fazen afgewerkt", legde sportschepen Tom Temmerman (Open VLD) uit.

Hij gaf aan dat er nog dit jaar nieuwe kleedkamers komen voor de grotere en voor de jeugdspelers, sanitair en een tribune voor 90 personen waarlangs men ook naar Club 93 kan (het elf jaar geleden bijgebouwde clubhuis) kan. Volgend jaar zou men dan een nieuwe kantine bouwen. De kostprijs voor de eerste fase wordt op bijna €419.000 geraamd. Ook dit jaar komen er vier nieuwe lichtpilonen met aangepaste sportverlichting (raming €46.000), een verplichting voor ploegen in nationale.  Patrick Van Malderen (CD&V) vroeg naar de fuifzaal voor de jeugd, naar de concessievoorwaarden voor de kantine en naar eventueel bijkomende pleinen. De schepen stelde dat voor de jeugd een andere oplossing wordt gezocht omdat het de kostprijs anders te hoog zou doen oplopen. Over de concessie wordt later gepraat, zoals over mogelijke verdere uitbouw van de infrastructuur. Gemeenteraadsvoorzitter Karel De Gucht (Open VLD) voegde toe dat de €500.000 die het vorige gemeentebestuur had vooropgesteld nooit genoeg zou zijn geweest en dat een fuifruimte te veel extra voorwaarden aan de kantine zou opleggen. Over de verdere fazen zei hij dat die zal afhangen van de evolutie van de club. "We hopen uiteraard dat SK zich minstens in vierde zal handhaven."

 

Vlaamse resolutie

CD&V had in samenspraak met kartelpartner N-VA een punt aan de agenda toegevoegd. De gemeenteraad werd gevraagd om zich achter de resolutie van het Vlaamse Parlement over 'het tot stand brengen van meer coherente bevoegdheidspakketten in de volgende staatshervorming' te scharen. Volgens voorzitter Steven Baeyens zou dergelijke symbolische steun de onderhandelaars kunnen helpen. Gemeenteraadsvoorzitter De Gucht vond dit geen onderwerp van gemeentelijk belang dat bovendien niet zou bijdragen tot een oplossing. Hij vroeg een stemming over de aanvaarding van de bespreking van dit punt, waarbij de meerderheidspartijen Open VLD en sp.a tegenstemden.

(In een reactie betreurt N-VA dit. Deze partij ziet hierin een gemiste kans om de wijziging in de gemeentewet (aanstelling voorzitter gemeenteraad, het geven van de kans aan iedereen om punten op de agenda te plaatsen) in de praktijk om te zetten en zo de politiek voor iedereen toegankelijker te maken.)

 

Budgetwijziging

Onder meer de recente koopbeslissingen (kasteel, Ami), de indexsprongen met gevolgen voor de personeelslonen, de mantelzorgpremie, de voorziene verlichting voor oversteekplaatsen aan de buitengewone kinderopvangplaatsen maar ook de extra subsidies van de Vlaamse overheid voor sportclubs zorgden voor een eerste budgetwijziging. Luc Vercuryssen wou weten waarom het plafond in het cultuurcafé nog niet was hersteld en of het kasteel niet met eigen middelen in plaats van met een lening kon worden betaald. Burgemeester Gabriëls (Open VLD) antwoordde dat het plafond er zeker voor eind augustus zal liggen en dat men voor een lening opteerde omdat er nog zware en nog niet allemaal gekende kosten zullen zijn voor de uitwerking van de plannen met het Festivalhaldomein en aan de omgeving van de sporthal in Overmere.

 

Frans Broeckaertlaan

Er was verwarring bij het punt over de gratis overname van de wegen in de Frans Broeckaertlaan. Volgens het voorstel zouden de voetpaden niet worden overgenomen en dus in privaat bezit blijven, behalve een kleine strook om de openbare nutswerken te kunnen uitvoeren. Uit de tussenkomsten van secretaris Lippens en van Luc Vercruyssen bleek dit ook al een langlopend dossier, vooral omdat nu moeilijk is na te gaan of de verkavelaar (Cooreman) inderdaad voetpaden in goede staat had gelegd. Zowel De Gucht als Vercruyssen kwamen tot de slotsom dat de gemeente, als het de wegen overneemt, ook verplicht zou zijn om de voetpaden te onderhouden omdat die voor openbaar nut worden gebruikt. De CD&V die nog de kritiek mee kreeg dat men het dossier al lang had moeten afronden, onthield zich bij de stemming.

 

Beheersplan Donkmeer

Toen in 1993 een beheersplan werd overeengekomen met vzw Durme werd daarin bepaald dat op termijn het vissen op put 12 zou worden verboden en dat het pad tussen put 12 en 13 maar tijdelijk zou openstaan voor het publiek. Omdat het gemeentebestuur een permanente mogelijkheid wil voor wandelaars om tussen Brugsken en Strijddam rond het Donkmeer te wandelen, werd een nieuw voorstel gedaan om in ruil voor het verbod op vissen van op put 12 (met boot niet, van op de kant tussen 1 april en 30 september), het pad steeds open blijft. Bovendien mag de plaats waar tot voor kort café-restaurant Luilekkerland was (Brielstraat) een picknickplaats worden.

 

Samenwerking met gemeenten

bullet

woonbeleid: met Zele wordt een intergemeentelijk samenwerkingsverband uitgewerkt om samen het woonbeleid te bepalen en van elkaar te leren. Met de provinciale (€12.500) en Vlaamse (€62.500) subsidies die men hiervoor zou krijgen, neemt Zele een coördinator aan die voor beide gemeenten zal werken. Burgemeester Gabriëls benadrukte dat dit het woonbeleid moet verbeteren en op elkaar afstemmen, maar dat elke gemeente uiteindelijk zelf beslist over wat men gaat doen. De doelstellingen zijn: het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie, het organiseren van lokaal woonoverleg, het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening, en het verbeteren van de kwaliteit van de het woningpatrimonium en van de woonomgeving. De lokale actoren (o.m. Hulp in Woningnood) worden betrokken want de werkgroepen die werden opgericht voor het Sociaal Beleidsplan blijven bestaan.

bullet

jeugddiensten: een al bestaand regionaal overleg tussen jeugddiensten van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Wichelen en Zele wordt nu officieel met de oprichting van interlokale vereniging 'Aulam'. Bedoeling is om praktische afspraken te maken, eventueel gezamenlijke initiatieven te nemen. De gemeentelijke inbreng is e100 per jaar.

bullet

Cultuurdijk:  met Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout en Wetteren wordt de intergemeentelijke vereniging Cultuurdijk opgericht. Bedoeling is de werking in de culturele centra en gemeenschapshuizen in die gemeenten beter te coördineren en in de regio beter gekend te maken. Elke gemeente draagt €0,20 per inwoner bij.

 

Parkeren Galgenbergstraat

Om een oplossing te geven aan de moeilijke parkeersituatie aan de Galgenbergstraat komt er langs beide zijden een parkeerstrook die een meter op de berm, een meter op de weg zal liggen.

 

Vullen put langs E17

Francky Verhofstadt (CD&V) wou weten welk standpunt het college van burgemeester en schepenen zou aannemen over de aanvraag om de put lang de E17 grotendeels te vullen. Die put is nu 18 tot 24m diep en zowat 1km lang. Buurtbewoners vrezen overlast en de aard van wat er zal worden ingegooid. Burgemeester Gabriëls en schepen Anne-Marie De Lausnay (Open VLD) antwoordden dat advies is ingewonnen en dat het gemeentelijk standpunt pas na het openbaar onderzoek wordt ingenomen. Daarbij zal zeker rekening worden gehouden met de impact (eventuele wateroverlast) op de omgeving. De Gucht zei dat men er zeker zal voor zorgen dat het geen stort wordt.

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 11/03/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.