Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 22-10-07

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Gesprekken met de burgemeester
gem.beleidsplan 07-12
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

De gemeenteraad nam vandaag enkele belangrijke opties op de toekomst, onder meer door het goedkeuren van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, door de beslissing om een ontwerper aan te stellen voor de weg Scheldebrug-kerk Berlare, en door tonnagebeperking op te leggen in de Veerstraat.

 

Asfalteringswerken - Doortocht Berlare - Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan - Veerstraat: minder zwaar verkeer -Omgeving Festivalhal - Kikwit - OCMW-rekening - gemeentebelasting - voetbalkantine/fuifzaal

 

Asfalteringswerken

De gemeenteraad keurde een bestek voor diverse asfalteringswerken goed voor een geraamd bedrag van meer dan €41.000 (en geen miljoen, zoals hier eerder verkeerd stond) (+ BTW). De werken worden wellicht begin november gegund. Luc Vercruyssen (CD&V) vreesde dat het dan al te laat zal zijn om de werken nog uit te voeren, wegens te koud, en vroeg dergelijke werken voortaan sneller te plannen. De technische dienst van de gemeente had echter de haalbaarheid verzekerd.

 

Doortocht Berlare

De gemeente mag een ontwerper aanstellen om de weg Scheldebrug-Berlare kerk te herbekijken en aan het gewest voorstellen te doen om verbeteringen aan te brengen, vooral dan over het herstel van die weg, de herinplanting van het fietspad en een veiligere omgeving voor de zwakke weggebruiker. Voor die werken kan het Vlaamse Gewest subsidies geven. De gemeente zal dan tegelijk de voetpaden vernieuwen waar nodig. Tegelijk zou men het Sint-Annaplein willen herbekijken. Over het hele traject, stilaan de voornaamste winkelstraat in deze deelgemeente, is minstens het behoud van voldoende parkeerplaatsen voor het college belangrijk. Vercruyssen vond het vreemd dat de gemeente een ontwerper moet aanduiden voor werken aan een gewestweg en of er niet minstens overleg moet zijn. Burgemeester Gabriėls (Open VLD) zei dat deze werkwijze met het Gewest is overeengekomen. "Met deze werkwijze willen we er vooral voor zorgen dat er schot komt in deze zaak", voegde gemeenteraadvoorzitter Karel De Gucht (Open VLD) er aan toe. De kredieten voor de studie komen op de begroting voor volgend jaar.

 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Burgemeester Gabriėls legde uit dat er 26 bezwaarschriften waren toegekomen over het voorontwerp. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) had daar een aantal van weerhouden, een advies dat veelal door het college was gevolgd. De opmerkingen sloegen onder meer op vragen om van gronden bouwgrond te maken. De burgemeester legde uit dat het niet de bedoeling was om het gewestplan te wijzigen en dat voor Berlare in de nabije toekomst vooral nog inbreidingsprojecten zullen mogelijk zijn. Voor Uitbergen stelde het college voor om de vroeger aangeduide mogelijke omleidingsweg op het plan te behouden - zelfs als die toch niet kan worden uitgevoerd - om zo de mogelijkheid voor een alternatieve oplossing open te houden. Het college wil dat alternatief ook zoeken. In eerste instantie stelt het college een tonnagebeperking voor het verkeer voor (zie verder). Het college behoudt ook de mogelijkheid voor een bedrijventerrein aan de Baron Tibbautstraat. Over het golfterrein aan het Donkmeer zei de burgemeester dat de gemeente de gronden wil vrij houden voor provinciale plannen, maar zeker niet zelf een dergelijk terrein wil uitwerken. De vzw Durme had gevraagd de mogelijkheid te voorzien om hun bezoekerscentrum te verplaatsen. De gemeente denkt hiervoor aan de site van de vroegere camping De Donkere Wolk. Het plan laat ook toe dat er meer windturbines langs de E17 komen. Wat rooilijn betreft, wil het college overleg plegen met hogere overheden zowel voor de hoofdweg in Overmere als voor de E. Hertecantlaan.

 

Veerstraat: minder zwaar verkeer

Omdat de Veerstraat niet langer meer wordt beschouwd als een belangrijke verbindingsweg, stelt het college voor om er een tonnagebeperking voor vrachtwagens op te leggen. Men wil zo de verkeersveiligheid verhogen. Vercruyssen vreesde dat - als dit niet tegelijk voor Berlare kan - het zware verkeer naar daar zal worden verlegd. Schepen Wim Arbijn (sp.a) wist uit overleg met hogere overheden dat een beperking opleggen voor beide niet zal kunnen, zeker niet tot elders in de regio enkele belangrijke werken zijn uitgevoerd (o.m. de verbinding van Dendermonde en Aalst met de N17 om zo van E40 naar E17 te kunnen. Maar het is zeker de bedoeling om zo snel mogelijk ook voor Berlare die beperking aan te vragen. De schepen zal wel tellingen laten doen nu en volgend jaar om het eventueel gestegen aantal zware vrachtwagens te kunnen inschatten en meegeven bij onderhandelingen.

 

Omgeving Festivalhal en infoborden

En ook voor de omgevingswerken rond de Festivalhal wordt een ontwerper aangeduid. Deze zal voorstellen moeten doen voor de verbetering van de parking, de toegangsweg voor diensten, en de directe omgeving van de hal. Nog in verband met toerisme werd de aankoop van een zestal palen met richtingwijzers beslist. Die moeten toeristen op verschillende plaatsen de weg wijzen naar de verschillende attractiepunten en parkings. De raming, meer dan €9.600, bleek volgens de uitleg van schepen Kets (Open VLD) zeker niet van aard om de duurste te kopen. Hij gaf ook aan dat de directeur van het Nieuwdonkdomein niet geļnteresseerd was, maar uiteindelijk werd toch beslist om met de pijlen ook dat domein aan te geven.

 

Projectsubsidie voor Kikwit

De gemeente staat een projectsubsidie toe aan het gevangenisproject van pater De Visscher in Kikwit in Kongo. Het bedrag, €1250, is de helft van wat de pas opgerichte gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) aan projectsubsidies is toebedeeld. Francky Verhofstadt (CD&V) wees er op, "zonder het project te willen afbreken", dat er nog andere ontwikkelingsprojecten van uit de Donkgemeenten worden ondersteund, en vroeg of die dan ook zo veel zullen krijgen. Zijn partijgenoot Jan De Palmenaer vond het vreemd dat het GROS zelfs nog geen goedgekeurde statuten heeft en al subsidies geeft. Michel Van Der Haegen (Open VLD) zei dat het GROS geen doorgeefluik van subsidies wil zijn, maar wil informeren en sensibiliseren. Hij gaf toe dat men 'in snelheid was gepakt' omdat de pater nu voor twee maand in het land is. De Gucht voegde er aan toe dat het de gemeenteraad is die de subsidies geeft, niet het GROS. Hij wijdde ook uit over de drie projecten in Kikwit die met steun van de federale ontwikkelingssamenwerking waren uitgevoerd.

 

OCMW-rekening klopt dank zij 'uitzonderlijk resultaat'

OCMW-voorzitter Gunther Cooreman (Open VLD) gaf uitleg over het resultaat van vorig boekjaar. Die rekeningen waren eenparig door de OCMW-raad goedgekeurd", zei hij. Luc Vercruyssen merkte op dat men met de gemeentelijke bijdrage enkel was toegekomen door een 'uitzonderlijk resultaat' en vroeg daar uitleg over. Cooreman legde uit dat de ontvanger bij de overgang naar de dubbele boekhouding een hele lijst van 'dubbeltellingen, vergissingen en andere' uit de vorige vijf jaren had verbeterd en dat had een eenmalig gunstig resultaat van bijna €212.000 opgeleverd.

 

Terugbetaling gemeentebelasting ?

Jo Vercammeb (VB) wou weten of de belastingen hier inderdaad kunnen worden teruggevraagd. Burgemeester Katja Gabriėls herhaalde wat op deze site vorige week al was te lezen - dat dit niet zeker is en dat wie dat zou willen dan zeker zal moeten een procedure beginnen - en voegde er aan toe dat de federale overheid een oplossing zoekt. Zo wordt er aan gedacht om gemeentebesturen zoals voor het opmaken van een begroting tot eind maart de tijd te geven om belastingen te stemmen. Wanneer die beslissing valt, hangt wellicht af van de nieuwe regering. Ook Karel De Gucht verzekerde dat de gemeente niet zo maar zal terugbetalen.

 

Nog geen nieuwe voetbalkantine

Steven Baeyens (CD&V) wou weten hoe het staat met de voetbalkantine en fuifzaal, en vroeg hoe de jeugdraad bij de besprekingen wordt betrokken. De jeugdraad was immers beloofd dat die kantine ook als fuifzaal zou worden gebruikt. Schepen Temmerman (Open VLD) zei dat de plannen bijna klaar zijn, maar niet betaalbaar blijken. De Gucht voegde er aan toe dat de beloften van het vorige bestuur niet met een redelijk bedrag te betalen zijn,  en dat daarom naar een oplossing wordt gezocht. (er was vorig jaar €500.000 begroot, dit jaar was dat bedrag verdubbeld, maar ook daar zou men niet genoeg aan hebben om de plannen te realiseren, nkb) Zodra die er is zal de jeugdraad worden betrokken. Vercruyssen zei daarop dat met de SK Berlare was overeengekomen dat de club bij de afwerking zou helpen, maar volgens De Gucht is het ook voor de club niet haalbaar om het verschil bij te passen.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van
het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 09/10/07. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2007 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.