Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 29-12-03

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

begroting - belastingen - Burgveldstraat - buitenschoolse opvang
opmaak milieubeleidsplan - speelplein Uitbergen
verkeerscommissie - kerkfabrieken - aankopen - subsidies
fietsen graveren - geplande investeringen

29-12-03
Berlare verwacht licht overschot

De begroting voor 2004 geeft op het eigen dienstjaar (= 'gewone' inkomsten en uitgaven voor personeel en werking) een overschot van bijna €69.000 aan. Dat is volgens financieschepen Luc Vercruyssen (CD&V) te danken aan de opbrengsten van de vorig jaar verhoogde personenbelasting en door een strenge controle op personeels- en werkingskosten. Er komen ook enkele kleine belastingen bij. In de meerjarenplanning is tussen nu en 2007 een verhoging van de reserves voorzien, onder meer door de investeringen 'rigoureus te spreiden'. Nog opvallend tijdens de gemeenteraadszitting waren de vraag om tegen Kalken te procederen om de Burgveldstraat open te houden, de verhoging van de dagprijs voor de buitenschoolse opvang, en de oppositiekritiek op het de onduidelijkheid over de verkeerscommissie.

Het begrotingsdebat

Schepen Vercruyssen zei in zijn inleiding dat in tegenstelling tot vorig jaar een overschot op het eigen dienstjaar is beoogd. Daartoe wil men nog strenger alle personeels- en vooral werkingskosten onder controle houden en rekent men op de meeropbrengsten van de personenbelasting. De verhoging die vorig jaar is ingevoerd zal in 2004 voor het eerst voor extra inkomsten zorgen. Het verlies aan inkomsten door de privatisering van de energiesector hoopt men gedeeltelijk te recupereren door de opbrengst van de Elia-heffing. Wat de meerjarenplanning betreft, die vertoont een stijging van de reserves. "Opnieuw, door de kosten onder controle te houden, maar ook door de investeringen rigoureus te spreiden", aldus de schepen. Op de investeringslijst voor 2004 staat voor de sporthal in Overmere € 500.000, wat wellicht op een starten van de werken duidt.

Karel De Gucht (VLD) erkende de problemen van de gemeenten en stelde zowel de hogere overheid als de gemeenten verantwoordelijk. Hij wees op de inspanningen van de Vlaamse regering om het gemeentefonds te vergroten - "Daardoor is een begrotingsevenwicht mogelijk." - en op de Elia-inkomsten, "wellicht meer dan de 66% van de vroegere inkomsten die in de omzendbrief staan vermeld". Hij erkende tussendoor dat de privatisering van de energiesector niet het beoogde effect had. "Alle voorwaarden zijn niet vervuld, onder meer de doorstroommogelijkheid aan de grenzen is niet aangepast. Wel is het zo dat als meer mensen van energieleverancier zou veranderen, een groter effect en betere werking van de markt zou worden bereikt." Wat Berlare betreft, vond hij de algemene kostenstructuur te hoog. "De culturele infrastructuur is te groot voor de draagkracht van Berlare, maar ook het OCMW moet meer kostenbewust handelen."

Dat laatste werd dan weer betwist door Bart Van Malderen (CD&V). "Het gemeentelijk aandeel in de OCMW-begroting is op €3.000 na hetzelfde als vorig jaar. En mocht er de verplichte sanering van de terreinen aan de Gaver niet zijn, dan hadden we zelfs minder nodig." Hij zei dat de kost per inwoner het minste is van de streek. Vercruyssen vulde aan dat de OCMW-begroting op een duidelijk professionele manier was gemaakt en een goede controle mogelijk maakt. 

 

Cultuur versus rioleringen

VLD-kritiek kwam er op de €250.000 die, in meerdere jaren, naar de Festivalhal gaan. "Bij het begin van dat project hebben we voorspeld dat die hal blijvend voor kosten zal zorgen", zei De Gucht. "Die hal is zeer goed bezet. De bijkomende kosten zijn nodig voor de verhoging van de veiligheid, wat in de eerste fase zal gebeuren, en voor een betere inrichting", antwoordde Vercruyssen. Hij stelde verder dat er vraag is naar meer culturele infrastructuur en dat die het juist mogelijk maakt dat onder meer de academie 150 leerlingen kan opvangen en dat de bevolking van Berlare zich op eigen gemeente verder kan ontplooien.

Luc Vander Meirssche (VLD) ging verder in op de investeringen: "Er was gezegd dat zou worden getracht voor elke zelf geïnvesteerde euro ook een gesubsidieerde zou worden gezocht. In 2004 zijn €2miljoen investering gepland, waarvan slechts €450.000 gesubsidieerd". "Omdat op rioleringen na bijna niets meer wordt gesubsidieerd", reageerde Vercruyssen. Waarop De Gucht: "Omdat het jullie politieke keuze is om de niet-gesubsidieerde werken uit te voeren". 

Tom Temmerman (VLD) wou weten waarom de werken aan de Grote Kouterstraat nog niet zijn uitgevoerd. Secretaris Lippens verwees naar het uitstellen van subsidiëring, maar werd terechtgewezen door De Gucht: "De Vlaamse regering maakt jaarlijks een prioriteitenlijst op omdat het niet alles tegelijk kan subsidiëren. Men zou meer kunnen doen, want er is geen schuld, maar dat zou problemen opleveren met het stabiliteitspact." Temmerman drong aan om de bevolking van de Grote Kouterstraat op een degelijke manier in te lichten over de redenen van het uitstellen.

Uiteindelijk stemden VLD en sp.a tegen de begroting. Opmerkelijk: nu blijkt dat het gemeentelijk aandeel in de politiekosten minder wordt, werd daar met geen woord over gerept.

Belastingen

De meeste belastingen en retributies (= bijdrage in de kosten van een gemeentelijke dienst) blijven ongewijzigd, met 8% personenbelasting en 1100 opcentiemen op onroerende voorheffing als voornaamste. VLD en sp.a stemden tegen deze twee belastingen, VLD ook tegen die op onbebouwde percelen "omdat geen voldoende onderscheid is gemaakt tussen wie bijvoorbeeld drie kinderen en drie percelen heeft, en grondspeculanten".

Nieuw zijn de retributie op het aanpassen van boordstenen en de belasting voor wie het openbaar domein gebruikt voor werken. Beide willen, volgens schepen Spruyt (CD&V) in de eerste plaats misbruiken tegengaan. Zo zouden er vele onnodige aanvragen zijn om boordstenen aan te passen. Voortaan kost dat €150 voor 4 lopende meter. De nieuwe belasting voor het gebruik van openbaar domein moet verhinderen dat kranen bij bouwwerken of containers voor af te breken huizen te lang zouden blijven staan. Op VLD-voorstel werd afgezien van een belasting vanaf de eerste dag - "Controleren kost meer dan het opbrengt" - en zal nu vanaf de vierde dag €1/m2 worden aangerekend en nadien €6/m2 per (begonnen) maand.

 

Burgveldstraat
Al een hele tijd ruziën Berlare en Kalken over de Kalkense plannen om doorgaand verkeer in de Burgveldstraat onmogelijk te maken. Deze verbindingsweg tussen de Overmeerse Molenstraat en Kalken wordt, volgens Berlaarse tellingen, dagelijks zowel 's morgens als 's avonds door meer dan 100 wagens gebruikt. "'s Avonds zelfs vooral door mensen van Kalken", merkte Michel Van Der Haegen (VLD) op. Berlare wil dat die weg openblijft, ook al om het Overmeerse centrum niet nog meer te belasten en om tijdens Overmere-kermis een omleidingsweg te behouden. Bemiddelingspogingen mislukten zodat de gemeente het nu, met toelating van de hele gemeenteraad, via het gerecht wil proberen. "De provincie zit ook met een probleem. Het keurde de mobiliteitsplannen van beide gemeenten goed, hoewel de tegenstrijdigheden over deze weg er in stonden", zei burgemeester Van Sande (CD&V). Luc Temmerman (CD&V) beweerde dat ook de Kalkense bevolking tegen het plan is, op enkele nieuwe inwoners na. De Gucht maakte daarop een vergelijking met de Kleine Molenstraat, waar op vraag van enkele buurtbewoners nog steeds een afsluiting staat.

Naschoolse opvang duurder

De gemeente draagt jaarlijks zo'n €13.000 bij voor het drankje en de koek die kinderen in de gemeentelijke buitenschoolse opvang krijgen. Die kost zal nu gedeeltelijk worden gerecupereerd door de dagprijzen te verhogen. Volgens schepen Verhofstadt (CD&V) was Berlare de enige opvang waar die kost nog niet werd doorverrekend. Van Sande voegde er aan toe dat men al naar Wetteren of Dendermonde moet om een omliggende gemeente met buitenschoolse kinderopvang te vinden. Tot drie uur opvang kost voortaan €3 (was €2,56), tussen drie en zes uur €4,5 (was €3,85) en meer dan zes uur €9 (was €7,85). Bovendien zal iemand die het sociale tarief krijgt (50% korting) geen bijkomende korting krijgen als meerdere kinderen naar de opvang komen.

 

Opmaak milieubeleidsplan

Omdat Berlare een milieuconvenant ondertekende, moet het een milieubeleidsplan maken. Blijkbaar is dat aan zulke strenge vormvoorwaarden verbonden dat het onmogelijk telkens door de eigen administratie kan gebeuren. Daarom zal de gemeente de opmaak uitbesteden. De kostprijs wordt op €25.000 geraamd. Luc Vander Meirssche vroeg wel om over de prijs te onderhandelen "omdat de eerste 30 bladzijden toch steeds dezelfde zijn". En ook schepen Audenaert gaf toe dat 90% van de gegevens toch van de eigen administratie moeten komen.

 

Speelplein Uitbergen
De gemeente moet in Uitbergen op zoek naar een andere locatie voor het gemeentelijk speelplein. Aan het Slot mag het niet omdat daar waardevol landbouwgebied ligt. "Schapen mogen, spelende kinderen niet", zei Van Sande. Schepen Verhofstadt zei dat er blijkbaar nog weinig beschikbare ruimte is. Wellicht moet nu gewacht op wijzigingen aan het gewestplan nadat het gemeentelijk ruimteplan is gemaakt. Dat wordt wachten tot zeker 2005.
De jeugd-schepen zei nog dat de skaterampen zijn aangekocht, een grotere en twee kleinere. De levering is voor begin 2004 voorzien.

Verkeerscommissie

VLD'er Tom Temmerman was kwaad omdat het schepencollege al twee jaar regelmatig beloofde punten aan de verkeerscommissie voor te leggen en de oppositie uit te nodigen. Vorige week had hij dan eindelijk een (verkeerd verstuurde) uitnodiging gekregen voor een vergadering kort daarop. Toen bleek bovendien dat de commissie al meer dan twee jaar niet was samengeroepen. "Jullie hebben ons aan het lijntje gehouden", zei hij boos. Secretaris Lippens gooide onbewust nog olie op het vuur door te stellen dat die commissie officieel nooit is opgericht. Burgemeester Van Sande zei dat de verkeerstechnische commissie, met vertegenwoordigers van de eigen administratie, provincie, gewest en politie, wel regelmatig samenkomt. 

 

Kerkfabrieken

"Er zou meer volk naar de kerk moeten komen". Neen, geen uitspraak van een van de parochiepriesters, maar van VLD-voorzitter De Gucht. "Dan zou de kerkfabriek meer inkomsten hebben en minder aan de gemeente moeten vragen", voegde hij er wel aan toe. Toen Patrick Van Malderen vroeg om dan ook te gaan, zei hij nog dat de kerk na het gemeentehuis het openbaar gebouw in Berlare is waar hij het meeste komt. De uitspraak kwam er naar aanleiding van de adviesverlening voor de begroting van de Overmeerse kerkfabriek, die bijna €45.000 aan de gemeente vraagt of €10.000 meer dan vorig jaar. De verhoogde kosten voor de koster zou daar €2.000 van innemen. "Gelijk overal vermindert de vrijwillige inzet ook daar", legde Luc Vercruyssen uit. De VLD vroeg om meer controle op de uitgaven te houden en eventueel naar één kerkfabriek voor de hele fusiegemeente te gaan. 

 

Aankopen

De raad keurde de aankoop goed van een hindernissenparcours voor de school in Uitbergen, van een kunstwerk van Werner Cuvelier, van curvebowlmateriaal om petanque-spelende senioren tijdens de winter binnen aan sport te laten doen, en van vier systemen om aankondigingsborden voor jeugdactiviteiten op te hangen. De verenigingen moeten daarbij zelf voor, aan strikte regels gebonden, borden zorgen. Bij dit laatste punt stelde Wim Arbijn (sp.a) voor om de gemeente de borden tegen een waarborg ter beschikking te laten stellen, zeker als het om eenmalige activiteiten gaat. Dat werd echter niet aanvaard.

 

Subsidies

De raad keurde een eenmalige cultuurprojectsubsidie van €250 goed voor balletschool Terpsichore (20 jaar-viering), KVLV-Berlare (75 jaar-viering), Heem- en Oudheidkundige Kring (boek Berlare in 19de eeuw) en Sint-Annacomité (nieuwe kerststalbeelden). De gewone lijst van jaarlijkse subsidies werd eveneens goedgekeurd. De Berlaarse muziekmaatschappijen die in 2004 fusioneren krijgen voorlopig elk nog de vorige subsidie. Voor na de fusie stelde schepen Vercruyssen voor om het totale subsidiebedrag aan de muziekmaatschappijen voortaan door drie te delen, zodat de Overmeerse en Uitbergse maatschappij iets meer zouden krijgen dan nu.
Bij de bespreking van de lijst werd ook gezegd dat er in de Donkgemeenten nog een 15-tal wielerwedstrijden zijn. 

 

Fietsen graveren
Carine Meyers (VLD) drong nog eens aan om fietsen te laten graveren. Zele had tijdens de jongste zitting van de politieraad beloofd hun apparaat ter beschikking te stellen. Patrick Van Malderen (CD&V) zei niet tegen het voorstel te zijn maar benadrukte toch dat het toestel niet voor alle fietsen, en zeker niet voor de recentste modellen, bruikbaar is. Schepen Spruyt beloofde het toestel op te vragen.

 

Investeringslijst

Voor 2004 zijn onder meer de volgende investeringen gepland:

 

Omschrijving raming (€) toelage (€)

sporthal Overmere

500.000

Grote Kouterstraat

350.000 298.581

verbouwing socio-cult. Uitbergen

314.000 147.142

Boerenkrijgmuseum

250.000 250.000

Imewo electriciteitswerken

119.000

festivalhal veiligheidsaanpassing

100.000

diverse asfalteringen

75.000

gronden Van Peteghem

68.170,72

milieuplan Kalkense meersen

27.500

herstel dak gemeentehuis 

25.000

gronden Bonnarens

19.513,41

herstel loskaai Sluis

12.500

instrumenten muziekschool

10.000

wijzigen BPA Galgenberg

9.500

vaandel muziekmaatschappij

9.179,06 9.179,06

herstel schilderij

7.200

 

 

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.