Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 20-3-2006

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

overzetboot - conciërgewoning - eendenkooi - Waterfeesten - socio-cultureel centrum Uitbergen
museum - milieu - Berlare Sportief - bewoning vakantieparken

Het was een lange zitting, dit keer met enkele punten waarover lang en soms luid werd gediscussieerd. Maar het schepencollege kon met de hulp van de CD&V-meerderheid al haar punten doordrukken. Het Donkmeer was bij een aantal punten niet ver af.

bullet

overzetboot blijft

Toen de gemeente enkele tijd terug het bericht kreeg dat de mensen die de overzetboot op het Donkmeer het niet meer zagen zitten, vreesde men dat de overzetboot zou verdwijnen. Het was al moeilijk geweest om de vorige kapitein te vinden. Een oplossing werd voorgesteld aan de uitbater van de plezierbootjes. De gemeente stelde hem een gratis concessie voor, zowel voor de plezierbootjes als voor de overzetboot, en dit voor vijf jaar. In ruil zou hij van april tot eind september elke zondag en feestdag, in juli-augustus ook op zaterdag, en op andere dagen op aanvraag, tegen betaling door de toeristen de bootverbinding naar de Eendenkooi verzorgen. Bovendien zou hij gratis varen op de toeristische startdag en tijdens de Waterfeesten. Het grote onderhoud van de boot en de motorkosten zou de gemeente op zich nemen, het dagelijkse onderhoud en de benzine zouden op zijn kosten zijn. De uitbater vroeg om voor de gratis vaardagen toch door de gemeente betaald te worden, €500 per dag. In ruil zou hij 0,25cent van elk overzetticket aan de gemeente afdragen. Beide partijen raakten hierover akkoord en ook de gemeenteraad keurde dit goed. VLD'er Kets wou wel weten of die 0,25 cent overeenkwam met de nieuwe toegangsprijs voor de Eendenkooi, maar blijkbaar is die toegangsprijs nog niet bepaald. Iedereen was akkoord dat de boot niet mocht verdwijnen. "En voor wat het de gemeente nu zal kosten, kunnen we er geen twee personeelsleden in de plaats aanstellen", zei burgemeester Van Sande.

 

bullet

conciërgewoning goedkoper

De huurprijs voor het vroegere klooster aan het Donkmeer, nu heringericht tot woning voor de conciërge voor onder meer de Festivalhal en het museum, werd van €200 naar €100 teruggebracht. Reden is dat de bewoner er een heel pak extra taken bijkrijgt, zoals meldpunt bij technische problemen in beide gebouwen, controle op het waterpeil, controle op veiligheid, alarmmeldpunt, algemene controle Eendenkooi, onderhoud en kuisen van bureel Donkwachter, openen en sluiten kerkhoven van Donk en Berlare, enz. Anne-Marie De Lausnay (VLD) vroeg naar het statuut van de conciërge en naar het huurcontract. Volgens secretaris Lippens heeft de bewoner als 'aangestelde' een apart statuut waardoor geen huurcontract nodig is, maar waardoor de huur ook jaarlijks kan worden opgezegd. Schepen Spruyt zei dat de bewoner als technieker zeker de opgelegde taken aankan.

 

bullet

terug oude eendenkooi

Al in 1997 werd beslist om de eendenkooi terug in de staat te brengen van vroeger, toen men er nog echt eenden ving. De laatste kooiker, zei de burgemeester, was de grootvader van ereschepen Camiel Moerman. Juridische problemen met de uitbaters van de chalet op het domein en "ook wel tegenkanting door de provinciale milieudienst" (Van Sande) zorgden er voor dat de uitwerking van dit plan nog niet kon gebeuren. Nu zou het juridisch steekspel al zo ver zijn gevorderd dat men het plan terug kon opdiepen, en beslissen of het bedrijf dat toen het opmaken van een bestek werd toegewezen, het opnieuw krijgt. Omdat subsidies intussen wellicht niet meer kunnen, zou het met eigen middelen gebeuren. Volgens schepen Spruyt wordt de gerestaureerde vangplaats een unicum in Vlaanderen en zo een aantrekkingspool voor onder meer scholen. VLD'er Tom Temmerman kreeg de bevestiging dat de speeltuin en ook de andere nog aanwezige dieren blijven.

 

bullet

akkoord met VVV over Waterfeesten

VVV Donkmeer mag zoals vorig jaar de Waterfeesten organiseren. In tegenstelling met vorig jaar draagt de VVV nu zelf verantwoording en mag de VVV nu eigen leden volledig gratis toelaten (vorig jaar droeg VVV de helft bij). Voor de helikopters - de luchtmacht komt promotie maken voor de film 'Windkracht 10' - draagt de gemeente de verantwoordelijkheid. VLD'er Kets wou weten wat die feesten aan de gemeente kosten. Schepen Vercruyssen zei dat de kost (opbrengst - uitgaven) €12.000 bedroeg (door secretaris gecorrigeerd tot €15.000); en sp.a'er wou het maximum bedrag kennen dat de gemeente wou uitgeven. De schepen antwoordde dat.er €55.000 was begroot "heel wat minder dan het totaal van alle contracten voor een seizoen in Stroming".

 

bullet

duurdere socio-cultureel centrum Uitbergen

De grootste herrie veroorzaakte de eindafrekening voor het nieuwe socio-cultureel centrum in Uitbergen. Die lag 49,1% hoger dan het toegewezen bedrag. Schepen Spruyt verklaarde dat dit kwam door onvoorzien hoge funderingskosten en door enkele bijgevraagde werken, onder meer een beveiligingssysteem. Tom Temmerman (VLD) vond het vreemd dat men - en niet voor de eerste keer - niet in staat was een juistere raming te maken "iets wat ieder van ons voor de eigen woning veel beter doet". Zijn partijgenoot De Lausnay vroeg of men het bedrijf dat de berekeningen had gemaakt, ter verantwoording zou roepen. Volgens Spruyt waren vier proefboringen gevraagd en uitgevoerd, maar vond de aannemer dat meer nodig was, wegens de beek die achter het gebouw ligt. Burgemeester Van Sande wees op de grillige grondstructuur in het gebied, waarbij op een meter afstand men al dan niet een turfondergrond kan hebben. Bart Van Malderen (CD&V) zei dat men, ondanks de meerprijs, een gebouw had kunnen neerzetten voor zo'n 17 miljoen oude franken, juist omdat men trachtte zo dicht mogelijk bij de lage ramingsprijs te blijven. De VLD onthield zich.

 

bullet

museum op een 'eiland'

Het museum over de geschiedenis sinds de Verlichting moest de voorbije maanden afrekenen met vandalisme. Zo werden op het hellend vlak mountainbikers opgemerkt. Het college stelde daarom voor om de grachten langs het gebouw terug te trekken en het museum zo op een 'eiland' te brengen. Burgemeester Van Sande bevestigde dat het de bedoeling is het museum in juni te openen. Toen de VLD aankondigde tegen te stemmen omdat men tegen het financieel avontuur blijft, zei de burgemeester dat de VLD haar slag had thuisgehaald: het is geen boerenkrijgmuseum geworden, maar voegde er aan toe: "Het is een museum voor de toekomst geworden en jullie blijven in het verleden leven."

Nog voor het museum stelde de raad de voltijds contractuele functie van museumbewaarder open. De provincie zou bereid zijn om bij te dragen dat dit iemand van graad A zou zijn. Dat is echter nog niet officieel zeker. De openstelling gebeurt nu al om toch met de voorbereiding van de aanwerving te kunnen starten. Wanneer die subsidie er toch niet zou komen, dan valt men terug op het eigen organigram dat een B-functie voorziet.

 

bullet

Milieuverslag en - programma en wijziging clusters

Schepen Audenaert stelde het jaarverslag 2005 en ht programma 2006 voor. Hij zei daarbij dat hogere overheden vooral kijken naar de rapportering en niet zozeer naar de programmering, zodat meer aandacht aan het eerste was besteed. sp.a'er Arbijn vroeg eerst de bespreking van het voorstel om in de overeenkomst met de Vlaamse Gemeenteschap het deel met activiteiten voor milieuvriendelijkere mobiliteit om te wisselen voor activiteiten over energiebesparing. Hij betreurde de omwisseling en stelde voor beide te houden. Se schepen zei dat men in verband met mobiliteit niet zou kunnen voldoen aan de eisen om in aanmerking te komen voor extra subsidies, voor energiemaatregelen wel. Audenaert kondigde ook nog aan dat men vanaf september voor het aanbrengen in het containerpark van afval van bouwwerken niet meer volgens het voertuig waarmee men komt zal moeten betalen, maar volgens het aantal en soort van recipiënten (emmer, zakken, ...). Een reglement is nog niet vastgelegd binnen Verko. Het proefproject voor het goedkoper aanbrengen van luiers zou ook in september starten en voortaan zou men autobanden gratis bij garagehouders mogen afleveren, terwijl dat tegen betaling in containerparken moet.

 

bullet

Startsubsidie Berlare Sportief

Unizo, het buurtcomité Gaver-Koolstraat en het Reuzencomité Overmere krijgen elk €125 subsidie als erkende vereniging. Discussie was er over het voorstel om het vernieuwde Berlare Sportief (BS) een startsubsidie van €3000 te geven. VLD'er Temmerman herinnerde er aan dat vorig jaar al een dergelijk bedrag was toegezegd als eenmalige bijdrage om de jaarlijkse wielerwedstrijd voor beroepsrenners toch te laten doorgaan. "Als we dat elk jaar moeten doen, dan organiseert de gemeente de koers beter zelf", vond hij. Hij noemde het voorstel bijna chantage, in een verkiezingsjaar waarin geen enkele partij het zou aandurven tegen te stemmen en zo de schuld te krijgen voor het wegvallen van deze koers. Het hele verhaal werd opnieuw opgehaald. "BS had steeds voorgehouden dat men het bedrag voor een koers in reserve had. Vorig jaar bleek dat bedrag er niet te zijn.", zei schepen Vercruyssen.  "Omdat de voorzitter al maanden ziek was en niet meer sponsorgeld kon ophalen", dacht sp.a'er Wim Arbijn. De VLD vroeg toch garanties dat fouten uit het verleden niet zouden worden herhaald.

 

bullet

Permanente bewoning kampeer- en vakantieparkterreinen

VLD'er De Lausnay wou weten wat het bezoek van de gouverneur (zie 17-3-06) had bijgedragen om tot een oplossing te komen voor de permanente bewoning van de vakantieverblijven aan het Donkmeer. Secretaris Lippens legde uit dat de gouverneur had voorgesteld de resultaten van het nog lopende proefproject in Stekene over te brengen. De Lausnay drong aan en beweerde dat de gemeente de bewoners had ingeschreven en beloofd 'voor een oplossing' te zorgen. De secretaris reageerde dat enkel een voorlopige inschrijving was gebeurd en dat betrokkenen waren verwittigd dat die kon worden ingetrokken. "Bovendien wisten ze dat ze de grond heel goedkoop hadden kunnen kopen omwille van het niet-permanent karakter." Er volgde nog een hele bitse discussie, zelfs na de gemeenteraad ...

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.