Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 18 december 2007

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Omhoog
Volgende

 

Omhoog
reacties gr 18-10-07

Oppositie looft gemeentebegroting, maar is kritisch over OCMW

De gemeenteraad begon nog binnen het academisch kwartiertje. Voorzitter Karel De Gucht was wellicht rechtstreeks van de - zeker dinsdag op kleuterachtige toestanden lijkende - regeringsonderhandelingen. Of die er de oorzaak van waren dat hij steeds vergat om ook de sp.a-coalitiepartner naar het stemmingsgedrag te vragen, kon niet worden bevestigd. Er was veel volk opgedaagd. Op de agenda stonden de begroting en verschillende beleidsplannen, wat toch al wat belangstelling wekt, maar er is intussen toch een al wat gegroeid aantal stilaan 'vaste' aanwezigen tijdens gemeenteraadszittingen.

De agendapunten worden hieronder niet in de volgorde van de zitting gegeven, en sommige punten zijn samengenomen.

 Belastingen - Begroting - Beleidsplannen - Concessie Cultuurcafé - Sigmaplan

Belastingen
Wat belastingen betreft waren er toch wel wat nieuwigheden. Waarnemend burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD) legde uit dat Berlare het pact van Vlaams minister Van Mechelen wil aannemen. Het krijgt daardoor zo'n €1,4 miljoen om schulden vervroegd terug te betalen en zo de intrestlast te verminderen. De voorwaarde is het afschaffen van de forfaitaire huisvuil- en rioleringsbelasting. Om dat enigszins te compenseren wordt een nieuwe, maar lagere, algemene belasting ingevoerd: de algemene belasting van €55 (met vermindering voor onder meer de weduwen, en er is geen algemene belasting voor bedrijven). Een belasting per kilogram afval komt er (voorlopig ?) nog niet, ook al omdat men niet zo snel onderuit kan van contracten die met intercommunale DDS zijn aangegaan. De gratis huisvuilzakken blijven dus ook. Daarnaast, maar dat staat los van het pact, vervangt de gemeente de vergoeding voor de afvalzuivering, die ze in plaats van de gezinnen aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) betaalt, door een percentage op de waterfactuur. De gezinnen moeten die vergoeding, die van het eigen gebruik afhangt, voortaan zelf betalen. Gabriëls zei dat Berlare met vier andere gemeenten uit de streek tot de laatste behoort die deze maatregel invoeren. De personenbelasting en die op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd, en ook de belasting op zandgroeven blijft bestaan.

Begroting
De gemeente voorziet een tekort in 2008 van bijna €780.000 op de gewone begroting, maar dat wordt wellicht minder als het resultaat van 2007 gekend is, door de verwerking van de gevolgen van de intrestlastvermindering, en door de Eliaheffing, De beide laatste worden later met een begrotingswijziging ingebracht. De begroting voorziet alvast een indexverhoging voor de lonen, maar er is sprake van dat een tweede zou nodig zijn in de loop van het jaar. Verder zijn er minderinkomsten op de personenbelasting door de federale beslissingen, met daartegenover hogere inkomsten van de onroerende voorheffing en een grotere bijdrage uit het gemeentefonds. Uit de bijzonderste punten die Katja Gabriëls, tevens schepen van financiën, aanhaalde:

bulletOpnieuw €12500 (en niet €125.000 zoals hier eerst stond) voor het reservefonds voor de aankoop van een groter kunstwerk (o.m. voor aan het OCMW-rusthuis)
bullet€20.000 voor de aanschaf van nieuwe kledij en helmen voor de brandweer, wat na een inspectie nodig bleek, en €48.000 voor een nieuwe minibus voor het transport van acht brandweerlui en materiaal.
bulletMet VMW wordt onderhandeld over de aanwijzing en onderhoud van de 800 hydranten (plaatsen waar brandweer bij brand op de waterleiding kan aansluiten).
bulletHet museum aan het Donkmeer: de gemeente kreeg al vorig jaar niet het hele loon van de conservator gesubsidieerd en voorziet dat ook voor 2008 niet.
bulletDe gemeente zal nu zelf de kosten betalen voor het aanleggen van waterzuiveringsinstallaties (IBA's)waar geen mogelijkheid is om riolering aan te leggen. Er zouden in de gemeente 45 woningen hiervoor in aanmerking komen. De subsidie  die men zes maand geleden had ingevoerd voor wie dat zelf zou plaatsen werd afgeschaft.
bullet€500.000 is voorzien voor het magazijn van de technische dienst.
bulletEven veel voor de kantine van SK Berlare.
bulletDe omgeving van de Festivalhal wordt in twee fasen aangepakt, voor volgend jaar is al €500.000 ter beschikking.
bulletOok de omgeving van de sportzone in Overmere krijgt een vernieuwing, gespreid over 2008 (€400.000) en 2009. Het B-plein krijgt alvast een beurt.
bulletDe vernieuwing van de baan Uitbergen-Berlare wordt uitgesteld tot na de vierde fase van de werken aan de weg Wichelen-Oudegem, dit om Uitbergen niet volledig af te snijden.
bulletEr komt wellicht een fontein en aangepaste verlichting aan het Donkmeer. Hoe hoog die zal mogen spuiten kon toerismeschepen Kets nog niet zeggen. "Maar we kregen positief nieuws."
bulletSpeciale aandacht kreeg ook de aanwerving van een communicatieambtenaar. Eerst moet nog het personeelskader aangepast en de procedure gestart. Deze ambtenaar, die ook beleidsondersteuning zal moeten geven, zou daardoor wellicht pas in de tweede jaarhelft van 2008 kunnen beginnen.

Luc Vercruyssen (CD&V) zei tevreden te zijn over de voorzichtige wijze waarmee met de vroeger opgebouwde reserves wordt omgesprongen. Hij raadde wel aan om ook investeringen zo veel mogelijk met eigen middelen te doen. Zijn fractie stemde toch tegen omdat men niet tevreden is met de wijze waarop de begroting van het OCMW is uitgewerkt. Jo Vercammen (VB) had liever meer maatregelen tegen zwerfvuil en voor verkeersveiligheid gezien. Gabriëls wees daarop op het indiensttreden van een stadswachter (CD&V: "Wordt Berlare een stad ?" De Gucht: "We zijn al aan de keure bezig.") en binnen het nieuwe milieuconvenant zouden ook mogelijkheden zitten voor subsidie voor zwerfvuilophaling. Bovendien wil de gemeente begin volgend jaar een sanctiereglement voorleggen om overtredingen te bestraffen. Wat verkeersveiligheid betreft wees schepen Wim Arbijn (sp.a) op de inventarisatie van de voetpaden waaruit een prioriteitenlijst voor verbeteringen is opgemaakt. Hetzelfde zal gebeuren voor de fietspaden. En voor het verbeteren van de zogenaamde 'trage wegen' neemt het regionaal samenwerkingsverband Schelde-Durme volgend jaar het initiatief om te inventariseren en te bepalen waar aanpassingen nodig zijn om het in omgeving van scholen, jeugdverenigingen, toerisme veiliger te maken.

Beleidsplannen

Aan de gemeenteraad werden meerjarenplannen voorgelegd voor het sociaal beleid (2008-2013), voor het jeugdbeleid (208-2010) en voor het sportbeleid (2008-2013). Daarnaast ook nog meerjarenplannen voor het OCMW en voor de kerkfabrieken. Daarbij kwam een aantal keer een verschillende opinie over het inhoudelijke belang van dergelijke plannen naar voor. Karel De Gucht zei letterlijk dat dit veel papier is dat 'waarschijnlijk door niemand wordt gelezen', terwijl vooral CD&V-voorzitter Steven Baeyens voorhield dat dergelijke beleidsplannen beter au sérieux worden genomen. De houding kan wel eens wisselen naargelang de stoel waarin men zit.

bulletSociaal beleidsplan en OCMW-meerjarenplan
Het sociaal beleidsplan en de OCMW-meerjarenplanning kregen het het hardst te verduren. OCMW-voorzitter en schepen voor sociale werken, Gunther Cooreman, zei bij de voorstelling dat het beleidsplan was voortgebouwd op wat tijdens de vorige legislatuur was begonnen, en dat men zich uiteindelijk rond drie thema's had geconcentreerd: tewerkstelling, wonen, en zorg voor ouderen. Werkgroepen hadden de sterke en zwakke punten in de gemeente geëvalueerd en daaruit lessen getrokken die tot concrete actieplannen hadden geleid. De sociale actoren in de gemeente, en uiteindelijk de hele bevolking, waren via info-avonden betrokken, en kregen via een katern in Infogem, de gemeentewebsite en in de bibliotheken over het volledige voorstel ter inzage om zo opmerkingen te kunnen geven. "We kregen daar weinig respons op", voegde hij er aan toe. Cooreman noemde het een ambitieus plan dat nog veel werk zou vragen, en riep daarom op tot samenwerking.
Steven Baeyens vroeg naar de bestemming van rusthuis Herfstvreugde, van Dorp 37 (huis naast de Kerkweg), kloeg de onduidelijkheid in de visie over serviceflats aan, en vroeg waarom drugspreventie niet was opgenomen. De voorzitter verduidelijkte dat voor Herfstvreugde de optie van serviceflats nog financieel diende onderzocht; dat Dorp 37 nog als kortstondige verblijfplaats voor noodsituaties wordt gebruikt, maar dat bij verbouwingen de toegang tot de Kerkwegels er zal worden verbreed; dat bij Hulp in Woningnood nog een plan ter uitwerking ligt voor 29 sociale woongelegenheden (en geen serviceflats) naast het nieuwe rusthuis in Overmere (aanvulling:) en dat het OCMW daar daar ook nog een viertal kleine doorgangsstudio’s  (voor korte noodopvang) voorziet. Over drugspreventie zei hij dat het drugsinformatiepunt in het OCMW blijft bestaan en dat Zele en Berlare met provinciale steun al in 2008 verdere initiatieven zullen nemen (zie Nieuws van de dag op 23 november). De persoon die hiermee zal worden belast zou voor 2/5 in Berlare actief zijn.

Bij de voorstelling van de OCMW-meerjarenplanning zei Cooreman dat de dagprijs in de rusthuizen op 1 mei met 7% stijgt (als Economische Zaken de aanvraag goedkeurt), en dat bij de verhuizing de prijs voor nieuwe bewoners op €47,5 komt; Wie dan al in een van de twee rusthuizen verbleef, moet eerst zes maanden e42 betalen, dan zes maanden €45, om zo geleidelijk ook naar €47,5 te gaan. Daarna komen er vanaf 2012 jaarlijks indexaanpassingen. Hij verwacht dat het OCMW voor behoeftigen zo'n 5% zal moeten bijleggen. Voor de serviceflats komt er mei 10% bij, in 2010 5% en dan jaarlijks indexaanpassingen. In die prijs zitten alle nutsvoorzieningen, brandverzekering en alarmsysteem. Voor de poetsdienst voorziet men in januari 7% opslag en dan jaarlijks 3% bij, of het stijgingsritme van de lonen. De maaltijden aan huis stijgen in januari met 20% en dan jaarlijks met 3%. De voorzitter stelt dat men zo nog lager dan de prijs in de privé blijft. Hij zei ook nog dat men met de dienstencheques 160 mensen bedient en wellicht meer poetsvrouwen zal nodig hebben. Hij zag deze dienst ook als vorm van sociale tewerkstelling. Wat het eigen personeel betreft, stelde hij een natuurlijke afvloeiing in het vooruitzicht; door de schaalvoordelen eens de beide rusthuizen zijn samengebracht. Namens de CD&V kloeg Luc Vercruyssen de verhoging met 28% in vergelijking met de rekening van 2006 aan. Hij vond verder dat deze meerjarenplanning het OCMW een blanco cheque gaf, waarna de gemeente nog weinig over het beleid zou kunnen zeggen; en had vragen bij een stijging van de personeelskost met 15%. Karel De Gucht wou weten welke diensten de CD&V zou afschaffen om de gemeentelijke bijdrage te kunnen verminderen, maar Vercruyssen zei dat het hier eerder om een (moedwillige ?) begrotingstruc ging om zo de prijzen van rusthuis, serviceflat en diensten te kunnen verhogen.  CD&V keurde daarom de meerjarenplanning af, VB onthield zich.
bullet Sportbeleidsplan
Schepen Tom Temmerman, die eerder al had uitgelegd hoe er een nieuwe sportraad was opgericht die intussen (de dinsdag ook goedgekeurde) nieuwe statuten had uitgewerkt, stelde het eerste sportbeleidsplan voor de gemeente voor. Dat plan, indien aanvaard door de Vlaamse administratie, zou kunnen leiden tot zo'n €21.000 subsidie (€1,50 per inwoner per jaar, op voorwaarde dat het gemeentebestuur minimum € 0,75 per inwoner per jaar bovenop legt), met bovenop nog vanaf 2009 mogelijks een impulssubsidie (€ 0,8 per inwoner per jaar). Het plan beoogt steun aan de sportverenigingen, verhoging van het sportaanbod, speciale acties om senioren, kansarmen en mensen met een handicap meer tot sport aan te zetten, en de verhoging en zelfs uitbreiding van de sportinfrastructuur. Uit een persbericht dat donderdag werd verspreid blijkt dat men ook voor Uitbergen een sportzaal overweegt.  De impulssubsidie zou men willen gebruiken voor het verbeteren van de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders.
De CD&V vroeg naar avondpermanentie in de sporthallen, maar dat wil de schepen vermijden omdat dit tot compensaties voor avond- en weekendwerkuren leidt, wat met een kleine sportdienst moeilijk is. Burgemeester Gabriëls vulde aan dat men het personeel wel in de twee zalen wil, zodra de computerverbindingen mogelijk zijn. De oppositie vond dat dit ook in het plan had moeten worden vermeld, waarop een eerste discussie over het belang van beleidsplannen volgde. In die discussie werden ook de plannen voor de SK Berlarekantine en het herstel van de Finse piste betrokken, waarvoor bedragen in de later opgemaakte begroting staan.
bulletJeugdbeleidsplan
Bij zijn voorstelling benadrukte schepen Temmerman onder jeugdwerkbeleid (= werking door georganiseerde jeugd) de acties om de kwaliteit van de kaders nog te verhogen, het versterken van de speelpleinwerking, initiatieven om het energiebeheer, de brandveiligheid en de verkeersveiligheid te verbeteren.  Onder jeugdbeleid (= werking voor alle inwoners tussen 3 en 25) komen de problematiek van fuifruimte, jeugdontmoetingsruimte, het ondersteunen bij het organiseren van fuiven (fuifdraaiboek). Hij gaf ook aan dat de jeugdraad wil proberen meer betrokken te worden bij het sociaal beleid, bij toeristische initiatieven, in andere adviesraden. Men wil ook onderzoeken of men niet meer toegangsmogelijkheden tot internet en informatica kan creëren voor jonge mensen die dat thuis niet hebben.
Steven Baeyens voeg naar het gebruik van het vroegere voetbalplein in de Kloosterlandstraat, dat volgens de schepen zal dienen als zone voor zachte recreatie, met eventueel enkel zachte sportaccomodatie. Een voorstel komt in februari. Baeyens wou ook weten wat het alternatief voor de SK-kantine wordt. De schepen zei dat een andere ruimte wordt gezocht, zowel voor fuiven als voor JOC, maar vroeg zich tochaf of er intussen geen gewijzigde houding is bij de jeugd ten opzichte van een JOC. Een werkgroep binnen de jeugdraad moet dit onderzoeken. Baeyens reageerde dat er nu blijkbaar weinig interesse is omdat er geen ruimte is, en dat de overheid als taak heeft de interesse voor zo een ontmoetingsruimte te activeren. Hij waarschuwde voor de gevolgen voor de volwassenwerking als deze taak niet wordt ingevuld. De CD&V onthield zich, VB stemde tegen.

Concessie Cultuurcafé

Eigenlijk was in februari dit jaar al de overeenkomst met de brouwer afgelopen, maar omdat het nieuwe gemeentebestuur een en ander wou herbekijken, was dit met een jaar verlengd. In het nieuwe voorstel ziet men af van de overeenkomst dat de gemeente voor het laten openhouden van het cultuurcafé een vergoeding krijgt die overeenkomt met een korting die de brouwer op het verbruik toestaat. Die bedroeg in 2006 zo'n € 4.300. Voortaan is de uitbater de concessiehouder en betaalt hij daarvoor €750 per maand, en is vrij bij de keuze van de drankleverancier. De concessie loopt nu ook zes jaar in plaats van een jaar. In het lastenkohier staan verder zowat dezelfde rechten en plichten. Luc Vercruyssen verantwoordde de eerdere beslissing door er op te wijzen dat men in het begin iemand moest vinden die bereid was het risico te nemen een dergelijk café met alle concièrgeverplichtingen te beginnen, maar dat de wijziging nu wel verantwoord was. Burgemeester Gabriëls voegde toe dat de nieuwe voorwaarden zowel voor de gemeente als voor de uitbater een goede oplossing bieden. En dat men zeker tevreden was met de huidige uitbater.

Sigmaplan

Onder varia vroeg Tania Vis (CD&V) naar een evaluatie van de vorige week gehouden infomarkt over de Sigmaplannen, en naar de houding van het schepencollege.

Schepen Arbijn schetste hoe het college zelf verrast was toen ze in april de voorstellen te zien kreeg, waarop dan ook opmerkingen waren gemaakt, onder meer bij vergaderingen met de plannenmakers, in kabinetten en bij Zeewezen. Zo wou het college maatregelen om er voor te zorgen dat ook de jonge landbouwers nog tot ze stoppen hun bedrijf zouden kunnen blijven aanhouden. Hij benadrukte dat onder meer door hun aandringen op informatie naar de betrokken landbouwers de infomarkt er is gekomen. Verder gaf hij aan dat men als gemeente gedwongen was om de bouwvergunning voor de dijkversteviging uit te schrijven, maar dat men daarbij had geprotesteerd omdat eerst de plannen definitief moeten zijn en de hele procedure nog niet is afgelopen. Hij voegde er echter aan toe dat men als gemeente weinig impact heeft op de uiteindelijke beslissingen en dat men daarom niemand de valse hoop mag geven er zelf iets aan te kunnen doen. Op de vraag of de dijk dicht bij de Grote Kouterwijk komt, antwoordde de schepen dat op een huis na, de dijk minstens 100 meter verwijderd is. Hij wilde ook rechtzetten dat er een dijk van 8. hoog komt. Die 8m slaat op de hoogte ten opzichte van de zeespiegel, dus in praktijk hoogstens 3m. Verder bestreden hij en burgemeester Gabriëls dat alleen 'vanuit Uitbergen' concrete stappen waren gezet. Gabriëls herhaalde dat men beter geen persconferenties organiseert als men niet over alle informatie beschikt, omdat dit dan alleen tot stemmingmakerij leidt en niet tot oplossingen.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 21/12/07. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2007 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.