Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 20 dec 2005

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

sociaal beleidsplan - buitenschoolse opvang - SCC Uitbergen - technische dienst - BTW aftrekken - belastingen/retributies - begroting - sluikstorten - speelplein Uitbergen - verkeersproblemen

Het werd een eerder lauwe gemeentebegrotingsraad. De meerderheid kon zich voor deze laatste begroting van deze legislatuur beperken met de aankondiging dat op enkele begrafenisretributies na, de belastingen en retributies gelijk bleven - "En dus geen doorzichtige vermindering, die toch niets zou opbrengen volgend jaar", aldus financieschepen Vercruyssen, terwijl de oppositie bij verschillende punten toch trachtte aan te tonen dat de nakende gemeenteraadsverkiezingen een invloed hadden. Tussendoor was er de stilaan gebruikelijke woordenwisseling over het museum, en kreeg de CD&V mee dat het blijkbaar hun ministers waren die investeringen tegenhielden. En er was wat duidelijkheid over de feestzaal en het jeugdontmoetingscentrum (JOC), en over de echte doelstellingen voor het sociaal beleidsplan. Voor de uitbouw van de buitenschoolse opvang volgt het college de eerder voorgestelde oplossing.

Lokaal sociaal beleidsplan

Schepen De Palmenaer legde kort de eerste fase in het lokaal sociaal beleidsplan uit (zie ook 7 december). Wim Arbijn (sp.a) vond dat het dossier te weinig achtergrondinformatie bevatte. Katia Gabriëls vroeg of dit plan het zoveelste is dat er enkel komt omdat een decreet van de Vlaamse Regering zoiets voorschrijft, wat aan de voorste tafel met veel lichaamstaal werd bevestigd. Secretaris Lippens zei nog dat dit wel maar de aanzet is, die aangeeft hoe men te werk wil gaan.

 

Buitenschoolse opvang (IBO)

Tijdens de vorige raadszitting was het punt over de inrichting van de buitenruimte in Overmere verdaagd nadat de VLD had gevraagd om een compensatie voor al de werken die aan het gebouw, eigendom van de kloostergemeenschap die de school uitbaat, had uitgevoerd. Dit keer had schpen Verhofstadt enkele scenario's klaar, waarbij hij koos voor die waarbij het klooster grond gratis laat gebruiken nabij de IBO in ruil voor het gebruik van een ander stuk. VLD'er René Kets wou weten of er werkelijk onderhandeld was over de al verrichte werken, over het gebruik van de speeltuigen door de school en over afspraken over het onderhoud en eventueel vervangen daarvan. De schepen antwoordde dat de school ook speeltuigen ter beschikking stelt, en ontkende dat de elektriciteitsaansluiting van de kleuterschool via de IBO was gebeurd.. De VLD bleef betreuren dat men voor de IBO niet de eigen vroegere gemeenteschoolgebouwen had gebruikt en dat men niet hard genoeg had onderhandeld voor compensaties. Bovendien, stelde Luc Vander Meirssche, wordt nu de school van een net bevoordeeld. De aankoop en plaatsing van de speeltuigen wordt op bijna €50.000 geraamd.

 

Voor de IBOs in Berlare en Overmere besliste men de aankoop van een blokhut, afdak (voor afval en drankbakken) en (enkel Berlare) een fietsenstalling.

 

Socio-cultureel centrum (SCC) Uitbergen

De oplevering van de ruwbouw van het SCC gebeurt op woensdag 21 december. De raad keurde nog enkele dossiers goed voor de afwerking. De buitenaanleg wordt geraamd op zo'n €58.100. Enkele dossiers waren niet in het oorspronkelijke bouwplan opgenomen. Zo  komt er een keuken (raming €9000) en schilderwerk (€7500) aan de binnenmuren. Een toog is nog niet voorzien omdat men dat aan de brouwer zou willen overlaten. Men wacht nog op voorstellen hiervoor. Schepen Vercruyssen kon Van der Haegen (VLD) nog geruststellen dat er in het overblijvende gebouw van de vroegere gemeenteschool toiletten komen zodat verenigingen die daar vergaderen niet in het SCC moeten.

 

 

Aankopen voor technische dienst

Bij de aankopen en werken voor de technische dienst vielen vooral die van een opslagbox voor strooizout en het plaatsen van een afdak naast het magazijn op. De box komt er omdat de leverancier van zout van Kalken naar Gent is verhuisd en men toch het zout voor een dag wil kunnen opslaan. (Wat inhoudt dat men in langere winterperiodes toch dagelijks naar Gent om nieuw zout zal moeten ?) Het afdak, in staal en over de hele lengte van het magazijn kant containerpark (raming €37.000), moet onder meer dienen om de (nieuwe) dranghekkens op te slaan.

 

BTW aftrekken voor rioleringswerken

De gemeente is van plan de rioleringen in eigen beheer te houden en met watermaatschappij VMW een overeenkomst af te sluiten voor de sanering van het water. Dat zou het beste uitkomen om voortaan BTW te kunnen aftrekken en zelfs BTW gedeeltelijk te recupereren van investeringen in rioleringen tijdens de voorbije 15 jaar. Voor de burger betekent dit wel dat men ook BTW zal moeten betalen op het waterverbruik. Omdat men dit jaar nog uit het verleden zal recupererern, wil de gemeente die BTW het eerste jaar nog voor eigen rekening nemen, maar ook de rioolbelasting nog aanhouden. Nadien hoopt men een beter zicht te hebben op opbrengsten en de kosten die  VMW aanrekent voor de sanering. Schepen Vercruyssen waarschuwde dat de gemeente niet alleen extra inkomsten kan halen uit deze beslissing: men moet zelf instaan voor het waternetwerk. De mogelijke opbrengsten en kosten zijn nog niet in de begroting voor 2006 opgenomen.

 

Belastingen en retributies

De aanvullende personenbelasting (8%), de opcentiemen op onroerende voorheffing (1100), de belasting op niet-bebouwde percelen (€0,15 per m2 met min. €65 en max. €150), en die op zandgroeven  wijzigen niet. Het belastingreglement op lijkbezorging en het retributiereglement op begraafplaatsen wijzigen wel. Voor het retributiereglement werd een nieuwe kostprijsberekening opgemaakt, ongeveer het gemiddelde van wat in omliggende gemeenten bestaat. sp.a vond dat men de prijs moest verhogen met het aantal jaren concessie. Ter informatie: de opbrengst van de aanvullende persoonlijke belasting raamt men op bijna € 3.367.000, die op onroerende voorheffing op zo'n € 2 miljoen.

 

Begrotingen

bullet

Voor de politiezone Berlare-Zele was de raad akkoord met een gemeentelijke bijdrage van meer dan €777.100 (tegen 728.371 dit jaar).

bullet

Het OCMW verlaagde het gemeentelijke aandeel tot bijna € 1.317.000 (eerste raming was € 1.382.000) en zal dat wellicht ook de volgende jaren doen. Dat het rusthuis er de eerste jaren niet komt zal wellicht hebben meegespeeld. VLD'er Vander Meirssche betreurde, maar erkende de noodzaak ervan, dat men door het verlaten van de bouw van een rusthuis nu toch zware kosten aan het oude rusthuis moet doen.

bullet

Meerderheid tegen minderheid werd de gemeentebegroting goedgekeurd. Voor 2006 verwacht men voor bijna € 11 miljoen inkomsten en uitgaven, met een licht overschot. Schepen Vercruyssen stelde dat men het gevoerde beleid verder wil zetten, en dat men de begroting tot 2009 positief kan houden zonder extra inkomsten te zoeken. Katia Gabriëls (VLD) had vragen bij enkele dure uitgaven, onder meer de wegwijzers voor een mountainbikeparcours (€16.000) en de sportkampioenenviering (€13.000). Het museum aan de Donk kwam ter sprake omdat niet duidelijk was of men nog een tweede personeelslid wil aanwerven, iets wat het gemeentebestuur niet wou verduidelijken. De VLD vond ook vreemd dat er in vergelijking met 2002 een dubbel aan investeringen plant, waarvan bijna 90% moet worden geleend. Onder meer de verdriedubbeling van het bedrag voor asfalteringen werd in vraag gesteld. Minister De Gucht herhaalde dat een museum over democratie niet in Berlare hoorde. Schepen Vercruyssen stelde dat verschillende projecten, onder meer de riolering in de Grote Kouterstraat al jaren geleden waren ingediend, burgemeester Van Sande wees naar de Vlaamse regering die minder geld heeft voor werken, wel voor projecten, of dat toewijzingsvoorwaarden plots wijzigen. Waarbij de naam 'Vervotte' viel. Tijdens deze discussie bracht de VLD ook de fuifzaal aan en de gebrekkige communicatie met de jeugdraad. Schepen Vercruyssen verduidelijkte dat de fuifzaal-cantine bij SK Berlare een oplossing is voor de voetbalploeg en gedeeltelijk voldoet aan de wensen van de jeugdraad. Hij herhaalde dat er voor het jeugdontmoetingscentrum een oplossing wordt voorgesteld eind 2006, met uitwerking tijdens de volgende legislatuur. Een delegatie van de jeugdraad zou zich maandagavond met dit voorstel hebben akkoord verklaard. Wim Arbijn (sp.a) werd gerustgesteld over de gebruiksvoorwaarden. In tegenstelling tot in Overmere, moet de jeugdraad de drank niet bij de voetbalclub kopen. In Overmere waar de cantine van SKVO als fuifzaal dienst doet, leidde dat al tot problemen. "We hebben uit deze ervaring geleerd", zei Vercruyssen.

In de lijst van investeringen staan onder meer vermeld:
bullet

sporthal Overmere: bijkrediet van €500.000

bullet

asfalteringen: €350.000

bullet

aankoop grond naast gemeenteschool Uitbergen: €120.000 (besprekingen nog te beginnen)

bullet

renovatie Dorp 96: €20.000

bullet

herstel dak gemeentehuis (€25.000) en airconditioning (€13.500)

bullet

fietspad Uitbergen: €150.000 (waarvan €120.000 gesubsidieerd)

bullet

renteloze lening aan KSJ voor bouw lokaal: €25.000

bullet

herstel of aanleg riolering in Schuttersweg (€300.000), Loereveldstraat (€60.000), Strijdamstraat (€250.000), Grote Kouterstraat (€650.000), Rijtewegel (€300.000)

bullet

schuttersmasten en -kooien: €46.000

bullet

project voor sport en jeugd (cantine aan SK Berlare): €500.000

 

 

Borden tegen sluikstorten

René Kets (VLD) vroeg om de scholen te betrekken bij het opmaken van borden tegen sluikstorten. Hij stelde voor een wedstrijd uit te schrijven waarbij de leerlingen voorstellen zouden doen. Schepen Audenaert vond dat al vast een goed voorstel.

 

Speelplein Uitbergen

Tom Temmerman (VLD) herhaalde nog eens zijn vraag wanneer het speelplein in Uitbergen er komt. Schepen Verhofstadt zei dat de subsidiebelofte principieel was verleend en dat men er zeker in 2006 zou aan beginnen.

 

Verkeersproblemen

Secretaris Lippens kon René Kets melden dat de toelating voor het beperken van de tonnage in het deel van de Nieuwstraat rechts van het pleintje aan het kruispunt met de Turfputstraat nog niet officieel is ontvangen. Zijn vraag over de Oude Dreef was nog niet door de Verkeerscommissie behandeld. Van der Haegen werd bevestigd dat er een oplossing komt om de wegversmalling in de A. De Grauwelaan zichtbaarder te maken.

 

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.