Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 20-12-02

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

Toch federale dotatie voor politiezone - Containerpark verhuist naar DonkmeerGeen begroting - Ontwerper voor kinderopvang - Gewijzigd subsidiereglement jeugdwerk - Nieuwe cultuurmedewerker - Rioleringswerken Molendreef 

Het was een moeilijke raadszitting voor de CD&V-meerderheid. De politiebegroting en een toegevoegd punt van de VLD over plannen van intercommunale DDS om het containerpark naar het Donkmeer te verhuizen zorgden daarvoor. Maar ook de werken voor de buitenschoolse opvang in Overmere blijven de gemoederen verhitten.

Oppositie keurt federale bijdrage in politiezone goed

Door een ja-stem van de VLD-sp.a-oppositie zal Berlare in 2003 toch de federale bijdrage voor de politiezone Berlare-Zele krijgen. De CD&V-meerderheid vindt de dotatie te klein maar onthield zich om het bedrag toch te kunnen ontvangen.
Zoals verwacht spitste de discussie zich vooral rond de vraag of de federale overheid inderdaad een nuloperatie garandeerde. De CD&V, die wel de verhoogde inspanningen toegaf, stelde dat de politiehervorming meer kost en in de praktijk niet voor meer veiligheid zorgde. Nationaal VLD-voorzitter De Gucht haalde twee redenen aan waarom Berlare niet alles terugkrijgt. Ten eerste had Berlare, in tegenstelling tot Zele te weinig geļnvesteerd in het verleden, zowel in personeel, automatisering als in gebouwen. Ten tweede negotieerde Berlare niet hard genoeg. Burgemeester Van Sande was niet aanwezig tijdens een onderhoud met diensten van de eerste minister waarop nog een extra dotatie werd toegezegd, de burgemeester van Zele wel. Van Sande repliceerde dat Zele meer personeel nodig had omwille 'van de meer dan 1100 vreemdelingen'. En Berlare deed dan weer meer voor cultuur en sport, voegde hij er aan toe. Uit de discussie bleek dat CD&V zou tegenstemmen tot sp.a'er Wim Arbijn aangaf dat als de meerderheid tegenstemde dit zou betekenen dat Berlare helemaal geen federale tussenkomst zou  krijgen. "Laat ons nu vooral zorgen dat die politiezone goed werk kan leveren en er voor zorgen dat Berlare bij de werking niet wordt vergeten", was zijn boodschap.

Containerpark verhuist naar Donkmeer

Het CD&V-schepencollege was duidelijk in snelheid genomen met het toegevoegd VLD-punt om de geplande verhuizing van het containerpark naar een terrein tussen gemeentelijke parking Poseidon en de Zandstraat aan het Donkmeer te weigeren. Vooral omdat blijkbaar ook de eigen fractie niet was ingelicht. Omdat de VLD het punt niet wou verdagen, stemde de CD&V tegen de resolutie, waardoor intercommunale DDS kan verder werken aan de verhuizing.
Plaatselijk VLD-voorzitter Luc Vande Meirssche had vernomen dat het dagelijks bestuur van intercommunale DDS had beslist om het containerpark te verhuizen naar de nabijheid van het Donkmeer. Hij vroeg de gemeenteraad om zich daartegen te verzetten. Uit de discussie bleek dat het schepencollege was ingelicht en dat DDS ook grond van de gemeente zal moeten kopen om de plannen mogelijk te maken. Vande Meirsche argumenteerde dat de horeca bezorgd is over deze geplande verhuizing. Bovendien zou deze ligging voor nog meer verkeer zorgen. Schepen Spruyt zei dat de beslissing was genomen omdat de huidige locatie geen uitbreiding toelaat en dat ook de eigen technische dienst door de verhuizing meer ruimte krijgt. De ligging aan het Donkmeer was naar verluidt de enige waar volgens het gewestplan nog diensten van openbaar nut mochten komen. Omdat de CD&V-fractie blijkbaar niets van de plannen afwist vroeg Bart Van Malderen een schorsing. Nadien vroeg hij de VLD om het punt te verdagen omdat men het dossier niet voldoende kende. Vander Meirssche reageerde dat men dit dan altijd zou kunnen doen als de oppositie een punt op de agenda wou en dat de meerderheid de tijd had gehad om iedereen op de hoogte te brengen. Waarop de CD&V besliste om tegen de resolutie te stemmen en DDS verder kan werken aan de verhuizing. Achteraf bleek nog dat DDS extra subsidies kan krijgen voor die verhuizing als de aanvraag nu kan gebeuren, vandaar de hoogdringendheid. Dat de plannen nu toch al in de openbaarheid kwamen zou wel voor reacties bij de bevolking kunnen zorgen.

Geen begroting

De begroting voor 2003 is nog niet klaar. Daarom keurde de gemeenteraad goed dat de eerste uitgaven (o.m. de lonen) kunnen worden betaald met voorlopige twaalfden van wat in de begroting van 2002 stond. De oppositie stemde mee maar herinnerde er aan dat het al voor het tweede opeenvolgende jaar zo is. Burgemeester Van Sande gaf als reden dat men te laat op de hoogte was van de uiteindelijke federale tussenkomst in de politiezone.

Ontwerper voor Buitenschoolse Kinderopvangruimte in Overmere

De gemeenteraad keurde meerderheid tegen oppositie principieel goed dat een ontwerper een plan maakt voor de veranderingen aan de gehuurde lokalen waarin men de buitenschoolse kinderopvang wil onderbrengen. De oppositie vroeg tevergeefs naar een eerste heel ruwe raming van de kostprijs voor die werken en herhaalde de opmerking dat men de opvang beter in eigen gebouwen zou onderbrengen. "Nu verhuurt men eigen lokalen aan de vrije school en huurt men van die vrije school andere lokalen voor de opvang. En in die gehuurde lokalen gaat men dan nog investeren !", zei Vander Meirssche.

Gewijzigd subsidiereglement voor jeugdwerk

Het schepencollege liet een gewijzigd voorstel goedkeuren voor de subsidiėring van de jeugdverenigingen. Van de Jeugdraad was een voorstel ontvangen met een, wat de basissubsidie betreft, gelijke verdeling over de zes bestaande verenigingen. Naar verluidt had jeugdhuis JZN dat voorgesteld omdat men het niet normaal vond dat een jeugdhuis meer zou krijgen dan een jeugdvereniging. Door dat voorstel zou elke vereniging zo'n €1765 krijgen. Het schepencollege vond dat te veel en stelde voor om elk als basis €1250 te geven en met de rest een reservefonds op te bouwen dat voor grotere gemeentelijke jeugdinitiatieven zou worden gebruikt. Als er zich nieuwe jeugdverenigingen aandienen wordt de basissubsidie voor de bestaande verenigingen verminderd. VLD'er Michel Van der Haegen vroeg nog het voorstel te verdagen omdat de nieuwe cijfers pas tijdens de zitting werden bekendgemaakt, maar ving bot. Wel verkreeg hij dat men zou wijzigen dat de hoofdbezigheid van jeugdverenigingen 'ontspanning' zou moeten zijn om voor subsidies in aanmerking te komen.  

De raad keurde ook de nieuwe samenstelling van de jeugdraad en het Jeugdjaarplan 2003 goed. Daarin naast grabbelpas  , meer aandacht voor informatieverstrekking (geen Jeugdinformatiepunt, maar wel een brochure over de mogelijkheden voor de jeugd), een vervolg op het Meg-drugspreventieproject, de uitvoering van de plannen voor meer jeugdruimte (speelstraten, mobiele skate-parken, speelpleinen) en vorming voor jeugdleiders. Bij deze laatste stapt men af van de idee van stewards bij fuiven maar wil men een veiligheidsopleiding voor de leiding uitwerken met een EHBO-cursus en eventueel reddend zwemmen en brandveiligheid.

Nieuwe cultuurmedewerker

In geheime zitting werd Kathleen De Greve uit Destelbergen aangesteld als nieuwe stafmedewerker in de gemeentelijke cultuurdienst. Zij zal Bob en Linda helpen bij het uitwerken van het gemeentelijke cultuurprogramma in de verschillende cultuurinfrastructuur.

Toch extra rioleringswerken in Molendreef 

Tijdens de vorige gementeraad was gezegd dat er in de Molendreef problemen waren met een stuk riool dat blijkbaar onder het Kind&Gezinlokaal was gelegd, maar dat waterproblemen in andere huizen met een pomp dienden opgelost. Deze keer werden dan toch bij hoogdringendheid werken goedgekeurd om het onderlopen van woningen te verhinderen. De werken zijn toegewezen voor €10.878,87 (BTW in).

Voor het officiėle verslag zie hier.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.