Omhoog Windmolens Waarom (geen) leeuwenvlag ? Kasteel kopen ? Help de regeringsformatie Waarom democratie ? Wil jeugd jeugdhuis/JOC ? 2007: 30 jaar fusie 'Open' begrafenissen ? Godsdienstige Donkgemeenten ? "Ons belastinggeld" Ruimte voor jeugd stemrecht vreemdelingen Berlaars onderwijs Vlaamse symbolen cultuur, voor wie ? Golfoorlog Sport: wie doet wat ? Adoptie Europa, wat nu? Midden-Oosten rioleringen verkopen ?

 Waarom democratie ?

 

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Nieuws van de dag
'Grootste' Vlaming
informatie
column
Discussiethema's
nkb-wedstrijd
reacties over site
Web overzicht
Zoekpagina (deze site)
Sponsors

 

Omhoog
reacties democratie 

(deze pagina werd begonnen op 9 oktober 2007 en later aangevuld. * voor de titel of tekstdeel wijst op een aanvulling of nieuwe tekst.)

Is de democratie de beste beleidsvorm, of dan toch de minst slechte ? Overal ter wereld ? En overal op dezelfde wijze ? Het zijn enkele van de vragen die men zich de jongste jaren opnieuw gaat stellen. Dat gebeurt onder invloed van de manier waarop 'democratie' dikwijls wordt opgedrongen, door de schandalen die ook in de 'grootste' democratieŽn voorkomen, door het gebrek aan interesse voor politiek bij een groot aantal burgers, en anderzijds door de kritiek op 'de kloof met de politici'. Het blijkt vooral dat vele (jonge) mensen niet weten hoe het er elders nog dikwijls aan toe gaat, dat er op vele plaatsen nog wordt gevochten om een zekere vorm van democratie te verwerven, om te mogen stemmen. Wat niet wil zeggen dat er ook hier nog een en ander aan de democratie kan verbeteren, of dat er ook hier geen misbruiken zouden zijn. Daarom dat het goed is daar soms eens wat tijd aan te besteden.

Het is een thema dat op deze site en vooral in de nieuwsbrieven al dikwijls aan bod is gekomen.

In oktober 2007 liep er met de hulp van enkele tientallen televisiezenders een campagne die over democratie wil doen nadenken. De Vlaamse zenders deden er niet aan mee (RTBF en de Nederlandse zenders, en ook het Frans/Duitse Arte wel ..), daarom proberen we alvast voor de Donkgemeenten - met uw medewerking -toch een bijdrage te leveren. Er staat hier uiteindelijk toch een museum gewijd aan de 'klim naar democratie'...

Op deze bladzijde staan - naast wat uitleg en de link naar de site waarmee het begon - de tien vragen die rond de campagne worden gesteld. Als tweede onderdeel voegden we er de uitleg bij over een methode gebaseerd op het oude Griekse democratisch systeem, die een Amerikaans professor uittestte en die aantoonde dat burgers op een degelijke manier een bijdrage kunnen leveren tot goed bestuur.

Het hoeft hier niet bij te blijven. Ken je zelf een ander initiatief of bijdrage om meer 'stof' te geven aan deze discussie, aarzel dan niet en laat het weten. Of heb je een idee voor een activiteit hier rond ? Als aanzet alvast een eigen bijdrage.

(*) Politieke ideeŽn in een romanDe weg naar politieke democratie - de G1000 - wat is algemeen belang ? - waarom democratie ? - een beleidssysteem met meer burgerinbreng - Imagine Peace (John Lennon)

Politieke ideeŽn verpakt in een roman: "Sociaaldemocratische toekomstbeelden. Vrij naar Bebel"

De Duitse links-liberaal Eugen Richter schreef in 1891 ĎSociaaldemocratische toekomstbeelden. Vrij naar Bebelí. (Vertaling dor Patrick Stouhuysen - VUB. Uitgeverij ASP) Daarin gebruikt hij de ideeŽn die de sociaaldemocraat Bebel in zijn politieke toekomstroman 'Die Frau und das Socialismus' (1879)had beschreven om de toekomstige sociaaldemocratische maatschappij te beschrijven zoals hij zelf die zag. Hoewel heel karikaturaal geeft het lang voor de Sovjetunie zelfs maar begonnen was, eigenlijk al een beeld van waarom het zou mislukken. Het was in die tijd - in navolging van de romans van Jules Verne - gebruikelijk om in een boek de eigen of de toekomstbeelden van anderen in een boek te verwerken. Het was een middel om de eigen partij en langetermijndoelen bij de kiezer duidelijk te beschrijven.

Er waren er al verschillende geschreven over de toekomstige socialistische maatschappij, met als invloedrijkste 'Looking backward' van Edward Bellamy (1888). Daarin beschrijft Bellamy de wedervaren van Julian West uit 1888, die plots in het jaar 2000 belandt. De maatschappij is modern (vliegende auto's, kredietkaarten, kabeltelefoon) waar iedereen gelijk is en de overheid alles perfect organiseert. Een religie van solidariteit zorgt er voor dat mensen patriottisme en plichtsgevoel belangrijker vinden dan eigenbelang. Het werd het derde best verkochte Amerikaanse boek in de 19de eeuw en gaf de aanzet tot Bellamydiscussieclubs, bladen en verenigingen, en inspireerde heel wat invloedrijke tijdgenoten, ook in Europ    . Richter gaat daar in zijn boek sterk tegen in, vooral tegen het linkse beeld van de 'maakbaarheid van de mens'. Die ging er van uit dat de mensen door opvoeding en regels af kon komen van het streven naar macht en bezit, en zich volop zou inzetten voor 'de gemeenschap'. Maar wat blijkt? Mensen zetten zich niet meer in, want ze verdienen toch allemaal even veel. Gevolg: de productie en zeker de kwaliteit van de producten vermindert. Ze begrijpen niet waarom ze moeten afgeven wat ze met spaarzaamheid hebben opgebouwd om iedereen 'evenveel' te geven. En uiteindelijk lijkt de 'nieuwe' maatschappij eerder op een grote gevangenis die zich van alles moet besparen om zich te kunnen verdedigen tegen 'de vijand', die moet schieten op de inwoners die er weg willen.

De weg naar politieke democratie

Deze week werd het boek 'The road to political democracy' op de markt gebracht (Academic and Scientific Publishers, Brussel, 1072 pagina's). Professor Senelle, Emile Clťment en Edgard Van de Velde geven er een overzicht in van Plato tot het Charter van de Fundamentele Rechten van de Europese Unie. Vertrekkende van de basisuitgangspunten van Aristoteles (rule by turn: of burgers moeten in staat zijn te gehoorzamen maar ook om regels te maken, het belang van de middenklasse, de rechtstaat en het belang van onderwijs) geven zij een overzicht van hoe democratie sindsdien werd gedefinieerd en in de praktijk gebracht. Een eerste conclusie is dat de uitgangspunten van Aristoteles van zo lang geleden (+- 320 vC) nadien niet echt zijn veranderd.

Het boek geeft bovendien een samenvatting van wat de schrijvers zien als de boeken met de meeste impact op de wijze waarop over democratie wordt gedacht en uitgevoerd. Zo ondermeer Plato, Aristoteles, Cicero, de Magna Charta, John Locke,Voltaire, de Montesquieu, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, De Verklaring van de Rechten van de mens (Franse Revolutie), Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, Max Weber, J. Schumpeter; F.A. Hayek, De VN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, D. Fukuyama en S. Huntington  en het Europese Charter van Fundamentele Rechten. Herman Van Rompuy schreef het nawoord en geeft daarin toe dat ook hij heel wat nieuwe zaken had geleerd over hoe democratie kan worden geÔnterpreteerd en toegepast.

Bij de bovenstaande namen zijn er enkele personen die ook in het museum aan het Donkmeer 'Op weg naar democratie' zijn uitgebeeld. Het boek zet hun ideeŽn op een klare wijze naast elkaar en geeft de lezer zo de mogelijkheid om zich een beter beeld te vormen. In een periode waarin eerder populistisch over democratie wordt gepraat, biedt het boek dan ook een goede mogelijkheid om zich te herbronnen, om zoals Van Rompuy zegt te leren uit de geschiedenis (Historia magistra vitae).
Een aanleiding tot een debat in Berlare?

De G1000

Een groep van zeven mensen, onder wie auteur Guido Van Reybrouck en actrice Francesca Van Thielen, slaagden er in om een activiteit op te zetten waarbij meerdere duizenden mensen hun mening gaven over wat met dit land mis gaat, en die ook de prioriteiten verkozen waarrond moet worden gewerkt. Dit gebeurde met een G1000-bijeenkomst in Brussel op 11 november, en met op hetzelfde moment gelijkaardige bijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land en met virtuele discussies via internet. Zie meer op hun site, waarop ook delen van de G1000-bijeenkomst kunnen worden herbekeken.

Hun initiatief is wellicht ook een belangrijke bijdrage om op verschillende niveaus meer mensen aan te zetten om zich meer en actief te engageren bij het beleid, om de verkozen politici te helpen in het nemen van beslissingen. Een aanzet tot een 'G-Donkgemeenten' ?

Wat is algemeen belang ?

In een debatreeks op Nederland 2 ging het in de zomer van 2011 over burgerschap, democratie en haar instellingen, en het algemeen belang. Enkele uitspraken uit de slotaflevering op 15 augustus:

bulletDemocratie kan niet worden losgezien van rechtstaat. De rechtstaat moet toezien dat de pluriformaliteit kan ontwikkelen en voor haar bescherming.
bulletBurgers zijn best zo mondig mogelijk. Het probleem is wel dat iedereen zich als een minderheid ziet, en dus benadeeld.
bulletEr wordt niet meer nagedacht over hoe de individuele burger nog een bijdrage kan leveren tot het algemeen belang, over wat burgerschap eigenlijk inhoudt aan rechten en plichten.
bulletPolitici streven naar 'standaardburgers', bestuurders (op alle niveaus, in elke macht) moeten echter oog hebben voor de verscheidenheid.
bulletAlgemeen belang is niet het standpunt van de meerderheid, noch het kleinst gemeen veelvoud van belangen, maar de discipline die bestuurders moeten hebben om te overwegen of hun beslissingen wel voor 'het algemeen' gelden.
bulletOverheid en maatschappij zijn met elkaar verbonden. De overheid is immers afhankelijk van de bereidheid van de burger om de beslissingen uit te voeren.
bulletVertrouwen moet van beide kanten komen, van de instellingen en van de burger. Hoe kan men verwachten dat de burger de instellingen vertrouwt als die steeds aangeven dat zij de burger niet vertrouwen ?
bulletHet politiek debat toont weinig visie.
bulletDoor het wegvallen van het 'algemeen belang', onder meer door de individualisering en het vooral zien van de burger als consument, is er een terugval naar het zoeken naar groepsgevoel. Mensen willen uiteindelijk toch tot iets behoren, een dak waaronder men samen met anderen zit.
bulletPolitiekers moeten af van het streven naar een wij-zijbeeld, van het vijanddenken, van het insluiten in groepsidentiteit.
bulletInstituten moeten de burger zekerheid geven, zeker in tijden van verandering.
bulletEr zijn twee soorten van vertrouwen in instellingen: het functioneel vertrouwen (confidence) in de professionele bekwaamheid van de ambtenaren (eventueel te verbeteren met cursussen en controle) en het vertrouwen in het respecteren van de (regels van de) rechtsstaat (trust). Beiden zijn nodig. Men zou ambtenaren en bestuurslui moeten kunnen testen op vakkundigheid, beroepsethiek, het inlevingsvermogen in de groepen waarvoor men werkt, en verantwoording afleggen voor de eigen daden.
bulletBestuurders mogen zich niet laten beÔnvloeden door sentimenten en beelden, maar steeds het algemeen belang voor ogen houden.
bulletEr is nood aan militant humanisme. Nu zijn de handschoenen uit en is er te veel bedeesdheid.

Zeker in augustus 2011 was de laatste aflevering nog hier te zien.

Waarom democratie ?

Een groep jongeren uit Zuid-Afrika zetten begin 2007 de website http://www.whydemocracy.net op. Daarmee wilden ze een discussie over democratie op gang brengen.

Ze kregen al vlug van overal reactie. Dit leidde er toe dat  een veertigtal televisieomroepen (maar blijkbaar geen enkele Vlaamse zender of krant) (deze week van) oktober 2007 mee tot de (week of) maand van de democratie uitriepen en bereid waren om tien documentaires uit te zenden over verschillende aspect van democratie, uit verschillende hoeken van de wereld. Verschillende zenders voegden er eigen bijdragen aan toe, zoals een reeks interviews op BBC over de mogelijkheid om politici die liegen te straffen, of de Nederlandse poging om een nieuwe tekst voor het volkslied te vinden en uitzendingen over ervaringen met de eigen democratie, vroeger en nu.

Zie onder meer:

bullet http://www.bbc.co.uk/bbcfour/documentaries/storyville/why-democracy.shtml
bullet http://www.wijzijndebaas.nl/

Op de 'Why democracy ?"-site zelf staan nog een twintigtal kortfilms. Iedereen mag eigen filmpjes opsturen en kan in een forum de mening over een aantal vragen kwijt. Een aantal gekende personen geven er ook hun mening over democratie.

Een van de getoonde films 'Vote for me ' toont een experiment in een Chinese school waarbij drie jonge leerlingen (8 jaar) kandidaat zijn voor de functie van klasmonitor. Het wordt een heuse campagne waarbij sommige kandidaten achterklap, omkoperij en intimidatie niet schuwen. De regisseur wou nagaan hoe democratie zou worden opgevat als er in China democratie zou komen. Of democratie een universele waarde is en en of verkiezingen onvermijdelijk tot manipulatie leiden. Het is een portret van een gemeenschap en een stad door een school, de kinderen en hun families.

En is het hier echt anders ? Vorig jaar waren er ook in Berlaarse scholen verkiezingen. In nieuwsbrief nr. 118 (17/9/06) schreven we toen:  "Het is ook in onze maatschappij nog moeilijk om een gezond debat te voeren waarin mensen echt luisteren naar argumenten en eventueel bereid zijn te aanvaarden dat anderen voor een bepaald vraagstuk een beter voorstel hebben. Dat wordt eigenlijk ook niet echt aangeleerd. Naar aanleiding van de verkiezingen zetten verschillende scholen eigen verkiezingen op waarbij leerlingen zich kandidaat stellen. Het is opvallend hoe dezen campagnes voeren met blinkende folders en vooral met, dikwijls onrealistische slogans. Omdat ze het zo zien van de volwassenen ? Omdat niemand hen zegt dat het eigenlijk anders kan en moet ? Nochtans hebben scholen, zelfs nog meer dan informatiebrengers, de taak mensen op te leiden die in staat zijn tot kritisch inzicht, tot het zoeken naar informatie." Juist of niet ?

Op http://www.whydemocracy.net staan tien vragen, die onder meer door Pťlť zijn beantwoord, maar waar ook elke surfer zijn mening over kwijt kan. Graag had nkb informatief ook de mening van de Donkgemeenten geweten. Stuur uw antwoord naar het gekende adres, graag met het/de nummer/s van de vragen die je beantwoordt.

  1. Wie zou je als wereldpresident kiezen ?
  2. Kan terrorisme de democratie vernietigen ?
  3. Wat gaat er verkeerd met de democratie ?
  4. Waarom eigenlijk gaan stemmen ?
  5. Zijn vrouwen meer democratisch dan mannen ?
  6. Is God democratisch ?
  7. Is democratie goed voor iedereen ?
  8. Wat zou jou aanzetten om een revolutie te beginnen ?
  9. Zijn er omstandigheden waarin een dictator goed zou zijn ?
  10. Kan democratie de klimaatverandering oplossen ?

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Een beleidssysteem met inbreng van burgers

En nog een tekst om eens over na te denken. Op de site van Tomorrow's Europe staat een bijdrage van een Amerikaans professor die omschrijft hoe de Eu de burger beter zou kunnen betrekken. Hij testte zijn model, eigenlijk gebaseerd op het ontstaan van democratie in het oude Athene, zelf al uit zowel in kleinere gemeenten als onder meer bij het Deense referendum over de euro.

Zijn uitgangspunten zijn

bulletdat iets moet worden gedaan aan het gevoel dat 'mijn stem toch geen invloed heeft'
bulletdat mensen geneigd zijn hoe dan ook iets te antwoorden op een vraag, zelfs als ze er niets over weten
bulletals mensen dan toch informatie zoeken, zij dit doen bij diegenen die toch al hetzelfde denken.

Om daar iets aan te doen bracht hij, zoals in het oude Athene, kleine groepen van door het lot gekozen mensen samen die gevraagd worden om belangrijke beslissingen te nemen. Dat leerde hem dat de gekozenen, zelfs als zij vroeger zelfs geen krant lazen, er alles aan doen om goed geÔnformeerd te zijn. Want in de kleine groep telde hun inbreng en die wilden ze dan ook zo nuttig mogelijk maken. Bovendien kwamen, door het willekeurig aanduiden van mensen, automatisch verschillende meningen aan bod, waar bovendien werd naar geluisterd en waarbij werd geargumenteerd.

Zijn conclusie is dat op deze manier burgers meer bij het beleid kunnen worden betrokken en dat niet moet worden gevreesd voor minderwaardige beslissingen, 'zelfs al is het niet de (politieke) elite die met kennis van zaken oordeelt'. (Over dit laatste hadden we het in 2002 in een reactie op de 'Witte Raven'-reeks op VRT, waar de link werd gemaakt naar witte raven in de politiek...) Integendeel: in deze groepen komen meer verschillende meningen aan bod dan waneer politici discussiŽren, stelt hij.

(*) Tomorrow's Europe bracht van 12 tot 14 oktober bijna 400 burgers uit de 27 EU-lidstaten samen om over de toekomst van de EU te discuteren. De vragen waren rond twee thema's:

bulletOnderwerp 1 - Economische en sociale welvaart in een wereld van wereldwijde concurrentie
bulletOnderwerp 2: Onze Rol in de Wereld

De deelnemers kregen vooraf een brochure met wat informatie over de EU en wat die doet, en een aantal vragen. Vooraf en achteraf werd naar de mening van de deelnemers gepolst en zo kon worden nagegaan wat de invloed van het discussieweekend was geweest. De resultaten werden op 18 oktober bekendgemaakt.

 Misschien een formule die ook hier eens kan worden geprobeerd ? Uw reacties zijn welkom.

Imagine Peace

Yoko Ono onthulde op 9 oktober, op wat de 68ste verjaardag van John Lennon had kunnen zijn, in IJsland een 'imagine Peace' lichtmonument. Met dit initiatief hoopt ze de vredesdroom die ze met Lennon had op een moderne manier door te geven en andere mensen aan te zetten er ook in te geloven.

I believe that as soon as people want
peace in the world they can have it.
The only trouble is they are not aware
they can get it.

John Lennon, 1969

Ono roept nog iedereen op om vredeswensen door te sturen, eventueel na ze eerst zelf in de klas, waar ook, in een eigen vredesboom op te hebben gehangen. Je kan je wensen ook kwijt via de Imagine Peace website

Beschouw je dit ook als een initiatief om overal in de wereld tot meer democratie te komen ? Of is het niet meer dan een naÔeve droom ?

Geef je reactie.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 25/03/12. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.