Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

Help de regeringsformatie

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Nieuws van de dag
'Grootste' Vlaming
informatie
column
Discussiethema's
nkb-wedstrijd
reacties over site
Web overzicht
Zoekpagina (deze site)
Sponsors

 

Omhoog 

Na een eerste aanzet op 15 november 2007 (de dag van de dynastie ...) is 21 december 2008 (dag waarop e koning zich opnieuw moet beraden over hoe uit een crisis te komen) een nieuwe goede gelegenheid om dit discussiethema op te starten. En zoals bij de eerste keer: we kunnen er uiteindelijk allemaal Karel De Gucht, toch wellicht een van de onderhandelaars, mee helpen.

2008 - 2007

2008

aanzet - en wat denk jij ?

Aanzet

Er is dus een nieuwe regeringscrisis. Het is eigenlijk al bij al nog onverwacht gekomen, vooral omdat velen al langer de indruk hadden dat vooral werd getracht om deze regering tot voorbij de Vlaamse en Europese verkiezingen van juni te tillen. Het zal later wel nog blijken of dit alles nu echt het gevolg was van 'de verontwaardiging omdat de scheiding der machten niet was gerespecteerd' dan wel als wraak omdat sommigen veel geld hebben verloren door de Fortisverkoop, dan wel of er nog een andere reden was. Hoe dan ook de koning moet nu beslissen of hij de huidige regering vraagt om nog wat voort te doen, dan wel of er iets anders moet komen.

Bij al wat de voorbije dagen als oplossing is genoemd, ontbrak de mogelijkheid van een zakenregering: een regering samengesteld uit experten die dan enkele maanden de tijd zouden krijgen om een en ander weer recht te zetten, los van partijpolitieke of communautaire spelletjes. Dit zou het voordeel hebben dat hierdoor knopen kunnen worden doorgehakt voor problemen die politiekers niet graag op hun bord krijgen. Omdat zij - zelfs als ze weten dat de zo voorgestelde oplossingen goed zijn - die niet bij hun kiezers kunnen verdedigen. Of zo een oplossing democratisch is ? Zolang het parlement uiteindelijk de voorstellen eventueel kan afkeuren, en als vooraf duidelijk is afgesproken wanneer deze zakenregering weer stopt, is er wellicht voor de grondwet geen probleem. En zeker beter dan verkiezingen zonder oplossing voor BHV, waarna de pas gekozenen dan bepalen of de uitslag geldig is. Deze experten - een combinatie van voor hun kennis gewaardeerde mensen uit de sociale wereld, de industrie en handel, de juridische, de medische, de filosofische wereld - kunnen wellicht (mits een goede communicatie en openheid) rekenen op een breed draagvlak. ook al omdat de publieke opinie stilaan beseft dat het dringend tijd wordt voor nieuwe wegen, voor andere oplossingen dan die uit het verleden. Misschien krijgen deze experten wel de kans om iedereen te wijzen om wat in de grondwet staat in verband met de taalgrens, en om dat als echt uitgangspunt voor verdere communautaire onderhandelingen aan te nemen. Die regering zou zo politiekers de kans kunnen geven om daarna met een nieuwe lei te beginnen, opnieuw te vertrekken van het gezond verstand en van het algemeen belang.

En wat denk jij ?

Jouw reacties op de aanzettekst, jouw voorstellen om uit deze nieuwe crisis zijn welkom.
 Zoals steeds wordt gevraagd om het 'netjes' te houden, en graag ook kort om het zo leesbaar te houden.
Bedankt.

 

2007

Aanzet - de partijvoorzitters - en jij ?

Aanzet

In de nkb-nieuwsbrief van 11 november schreven we:

Er was niet echt een wapenstilstand deze week. Integendeel, als we niet opletten dan stevenen we terug naar toestanden die tot de gruwelen van de beide wereldoorlogen hebben geleid: machtshonger van bewindslieden waarbij uiteindelijk iedereen wordt betrokken, al was het maar omdat men zal moeten kiezen tot welke groep men wil behoren. En dan helpt het niet te zeggen dat men ‘daar allemaal niets mee te maken heeft’… Ik heb ook in Kosovo gezien en gehoord dat dan niemand wordt gespaard.

 

Hoe het nu in België verder moet is zeker niet duidelijk. Een feit is dat BHV inderdaad – wat de procedures betreft – met zo’n twee jaar kan worden vooruitgeschoven. Een ander dat eigenlijk de kans is verkeken om na de BHV-stemming op een nieuwe lei te beginnen. In beide taalgemeenschappen had men kunnen zeggen niets te hebben toegegeven. Er kon nu serieus  worden nagedacht over hoe de verschillende gemeenschappen zich in de toekomst verder het beste kunnen ontplooien.

 

Maar die kans is verkeken. Langs de ene kant is eigenlijk te veel beloofd zonder rekening te houden met de structuren, die men vroeger zelf heeft voorgesteld en waardoor men niets kan wijzigen zonder de goedkeuring van de andere taalgroep. Langs de andere kant blijft men er steeds naar streven het eigen ‘grondgebied’ te vergroten, en dat op een sluikse manier want men zegt tegen een staatshervorming te zijn.

 

Om dat op te lossen is iemand nodig die duidelijk zegt dat men moet vertrekken van de taalgrens die in 1963 is bepaald, iemand met een project dat duidelijk aangeeft waarom volgens het subsidiariteitsbeginsel (wat plaatselijk beter kan, daar doen; wat beter gezamenlijk gebeurt, op een hoger niveau) het toekomstgericht voor iedereen beter is sommige bevoegdheden naar de gewesten door te stromen, en andere beter ‘nationaal’ te houden (of zelfs eventueel aan dat niveau teruggeven). Dat komt neer op het aangeven van een win-winsituatie voor iedereen, vertrekkende van wat eigenlijk de basisregels voor het voortbestaan van dit land met twee taalgemeenschappen zijn: respect voor de taalgrens is nodig om het voortbestaan van de taalgroepen te waarborgen, en het besef dat ook minderheden (zowel nationaal als in de 19 gemeenten van het Brussels gewest) de middelen moeten krijgen om zich verder te ontplooien.

 

Dit betekent de taalgemeenschappen – met hulp indien nodig, aanwijsbaar en controleerbaar – de kansen geven om binnen hun ‘grondgebied’ de hen toegewezen bevoegdheden uit te voeren; maar ook dat wie in een ander taaldeel gaat wonen, de consequenties daarvan moet aanvaarden. Bescherming van de minderheden betekent dat wat de ‘nationale’ bevoegdheden betreft, de ene taalgroep de andere niet mag discrimineren; en dat voor Brussel, een tweetalig gebied, de wetten op de bescherming van de minderheid moeten worden uitgevoerd. Behalve een goede beoordeling van de bevoegdheden die nu aan het nationale niveau en aan de gewesten zijn toebedeeld, is de rest eigenlijk al lang gebeurd en volstaat het de wetten toe te passen. Maar blijkbaar is er niemand sterk genoeg om dat aan elke ‘Belg’, ‘Vlaming’ of ‘Waal’ (en wat met de Duitstaligen ?) uit te leggen en die daarvan te overtuigen. En verkiest men de mensen tegen elkaar op te zetten met schijnmanoeuvres, valse beloften en verkeerde interpretaties, en met compromissen om eerdere compromissen uit te kunnen voeren.

Wat denken anderen ?

bullet

Gravensteengroep

bullet

B-Plus

bullet

Warandegroep

De mening van de plaatselijke voorzitters

Op 25 november stuurden we naar de voorzitters van in deze gemeente actieve partijen deze tekst:

Geachte voorzit(st)er,

Zestien lokale CD&V-mandatarissen uit de Kempen gaven deze week met een open brief hun houding tegenover de regeringscrisis te kennen. Zij gaven hiermee aan hoe belangrijk een lokale afdeling kan zijn om mee de nationale gebeurtenissen te bepalen, maar gaven zo ook de eigen achterban een duidelijk beeld van hun eigen houding tegenover de gebeurtenissen.
 
Hoe staat het in de Donkgemeenten ? Hoe zou uw afdeling stemmen als de nationale partijtop een regeringsprogramma zou voorstellen ? Hebt u plannen of zijn er al initiatieven geweest om lokaal uw leden en de plaatselijke bevolking te informeren over waar het eigenlijk om gaat, over waar uw partij met Vlaanderen en België naar toe wil ?
 
Graag zouden wij daar op nkb informatief, een overzicht van geven. Zou het daarom mogelijk zijn om ons ten laatste donderdag uw tekst te bezorgen (wij houden het recht voor om in te korten, met behoud van de grond van de boodschap) ?

De al ontvangen antwoorden: (in volgorde van ontvangst)

CD&V - Open VLD - N-VA

Steven Baeyens (CD&V)

Ik lees in een artikel van CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen het volgende: “ De mentale kloof tussen noord en zuid was nog nooit zo groot als vandaag. De twee landsdelen hebben niet alleen een afzonderlijke taal en cultuur, maar ook afzonderlijke partijen, een grondig verschillend stemgedrag en een fundamenteel verschillende visie op de huidige politieke situatie. Ten gronde bekijken de Vlamingen de staatshervorming erg zakelijk,als een instrument dat tot beter en aangepaster beleid kan leiden. Maar in Wallonië ziet men het anders, veel emotioneler. De staatshervorming is er in de geesten een volgende stap naar separatisme. Daar gaat het voor CD&V echter niet over.”

 

Mag ik even de vergelijking maken met de specifieke situatie van onze gemeente Berlare? Een fusie tussen de deelgemeentes maakte zaken mogelijk die één deelgemeente nooit zou aangekund hebben. Zonder dat het gemeenschapsgevoel van en de eigenheid van de deelgemeentes hiermee verdween.

Een ander voorbeeld is Europa. Ook hier maakt een gezamenlijk Europa zaken mogelijk dat landen individueel niet kunnen, zonder dat elk land op zich zijn eigenheid verliest.

 

Met ons federale België is het niet anders. We moeten durven zoeken naar wat best op het Vlaams/ Waals niveau beslist wordt en wat best op federaal niveau. Voor alle duidelijkheid: CD&V heeft zich nog nooit voor separatisme uitgesproken, wel voor duidelijke afspraken in ons federaal model waar de deelstaten voldoende autonomie krijgen. Dit ten voordele van Vlaanderen, maar ook ten voordele van Wallonië en ook ten voordele van België!

 

Het verontrust mij dat binnen de media de kern van het onderwerp vaak verloren gaat. Het lijkt meer te gaan over “wie wint de strijd,” dan over het eigenlijke onderwerp. De strijd zal pas gewonnen zijn als er uit de onderhandelingen drie winnaars komen: én Vlaanderen, én Wallonië, én België.

Ik hoop hierbij vooral twee zaken: ten eerste duidelijke en concrete (communautaire) afspraken in het belang van Vlaanderen/ Wallonië/ België.

 

Maar eveneens hoop ik op een generatie politici die de komende jaren de rust kunnen laten terugkeren. Dat zal vooral betekenen voldoende de complexe situatie van België op een zo eenvoudig mogelijke maar correcte manier uit te leggen aan de bevolking. Dit lijkt mij de enige remedie tegen de huidige radicalisering.

 

In mijn visie ga ik er niet van uit om N-VA te laten vallen om vervolgens een compromis te sluiten. Aan Vlaamse zijde kwam er op 10 juni een goed verkiezingsresultaat uit voor het kartel. Het kartel op dit moment opblazen zou oncorrect zijn tegenover de kiezers. CD&V en N-VA zullen zich dus verder als partners moeten opstellen en samen met de andere partijen moeten werken aan duidelijke en gedeelde afspraken.

Piet Vandoolaeghe (Open VLD):

Zoals de meeste mensen menen wij dat dit land spoedig nood heeft aan een regering. Meer dan 170 dagen onzekerheid schaadt het investeringsvertrouwen van de ondernemingen schrikt vooral buitenlandse investeerders af, hetgeen de gunstige gevolgen van de notionele intrest (aftrek van intresten voor investeringen met eigen kapitaal), met name meer investering en 200.000 jobs, dreigt teniet te doen. De staatshervorming blijft belangrijk. OPEN VLD pleit hieromtrent o.m. voor:

 

- meer fiscale en socio-economische autonomie voor Vlaanderen. Het arbeidsmarktbeleid, het economisch beleid, wetenschapsbeleid, maar ook het gezondheids –en huisvestingsbeleid worden het best overgeheveld naar het niveau van de deelstaten;

- een aantal bevoegdheden blijven best federaal, met name politie, justitie en buitenlands beleid;

- correcte toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. In mensentaal betekent dit het niveau laten beslissen waar het meest resultaat kan worden gegenereerd of liefst zo dicht mogelijk bij de burger;

- een uitdoofscenario in de faciliteitengemeenten;

- een splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde;

- meer financiële verantwoordelijkheid.  Zo is het voor de federatie moeilijk om én steeds meer middelen over te dragen aan de deelstaten én de kosten van bijvoorbeeld de pensioenen van de regionale ambtenaren te dragen én een overschot te boeken op de federale begroting. Een aanpassing van de Financieringswet (verdeling van de middelen naar de diverse niveaus) dringt zich op.  

 

Indien het tot een stemming op een partijcongres komt wordt dit binnen de lokale afdeling besproken, maar eenieder moet naar eigen inzicht en geweten kunnen stemmen. Met Karel De Gucht beschikken wij over een rechtstreekse lijn met Brussel, waardoor wij kennis kunnen nemen van een aantal gevoeligheden, knelpunten ... Wij zullen in onze eerstkomende burgerkrant voldoende aandacht aan de moeizame regeringsvorming schenken. 

 

Ten persoonlijken titel heb ik nog een aantal opmerkingen.  

 

Niets menselijks is ons vreemd. Ik kan CD-H vechthaantje Joëlle Milquet en N-VA leeuwtje Bart De Wever heel goed begrijpen. Indien beiden met 2/10 moeten naar huis keren, liggen zeker de N-VA (net zoals Spirit)  en mogelijks ook de CD-H bij de regionale verkiezingen in 2009 knock-out op het canvas.

Ik meen dat deze crisis heel fundamenteel is en zie de toekomst voor België vrij somber in. Het zou mij niet verbazen dat wij tot 2009 met een noodregering verder moeten.

 

Hoe moet het dan verder ?  

 

BHV moet worden gesplitst. Er is een arrest van het grondwettelijk hof. Het is niet normaal dat tot diep in Vlaanderen (tot in Kapelle-Op-Den Bos) voor Franstalige partijen kan worden gestemd.  Dit staat haaks op het territorialiteitsprincipe, een van de meest fundamentele principes in ons staatsbestel.  Het stoort mij als advocaat dat zelfs na een arrest van het grondwettelijk hof de splitsing van BHV nu nog steeds niet is gerealiseerd. Het is overigens bijzonder eigenaardig dat een meerderheid (Vlamingen) in een federale staat zijn wil tot autonomie niet aan een minderheid krijgt opgelegd. Meestal is het omgekeerd. Dit maakt de Belgische situatie toch zeer uniek.  

 

Een communautaire  oplossing  is echter geen wondermiddel.   Alle goede politieke bedoelingen ten spijt  (inclusief de oproep van enkele Kempense CD&V mandatarissen in hun open brief om oppositie te overwegen),  is vooral  de blijvend economisch lamentabele toestand van Wallonië  nefast voor de toekomst van België.

 

Wij hebben met onze afdeling (in tegenstelling tot de 16 Kempense CD&V mandatarissen) niet de intentie om in een open brief tot een oppositiekuur op te roepen. Wij deden tijdens de verkiezingscampagne ook niet aan communautair opbod, zodat wij niet zullen worden geconfronteerd met niet-ingeloste beloftes op dat punt. Belangrijkst is dat OPEN VLD haar socio-economisch project kan verder zetten en dat ziet er -geloof me- toch wel zo naar uit.  Beter te regeren, dan oeverloos gepalaver zonder resultaat. Laat ons de werkelijke problemen van de mensen aanpakken (verkeer, economische groei, stookolieprijzen, pensioenen, wachtlijsten) Onze economische slagkracht is de beste waarborg voor herverdeling en voor een sociale maatschappij. Je kan pas herverdelen als er welvaart wordt gegenereerd. Een sociaal paradijs op een economisch kerkhof is een illusie. 

N-VA:

Nu de onderhandelingen over de staatshervorming in een beslissende fase komen willen wij als lokale afdeling  nogmaals benadrukken dat onze partij bij zijn standpunt blijft dat zonder grondige staatshervorming de N-VA niet zal toetreden tot de nieuwe regering.

Dit standpunt werd in december op een ledencongres door 95 % van de aanwezigen goedgekeurd.

 

Onlangs heeft onze voorzitter Bart De Wever nogmaals benadrukt dat wij als N-VA, in het Vlaams kartel met CD&V, ijveren voor de overheveling van sociaal-economische hefbomen Daarom willen wij zelf de volle verantwoordelijkheid nemen voor fiscaliteit, tewerkstelling, gezins- en gezondheidsbeleid .

 

En ten slotte vragen wij dat zij die nog dromen van een land met 10 miljoen Belgen, ten minste 1 keer consequent zijn. Met name door de democratische stemming in het Belgisch parlement over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde te aanvaarden.

 

De N-VA Groot-Berlare sluit zich graag aan bij dit standpunt

 

En wat denk jij ?

En wat denk jij van de problemen om een regering te vormen ? Heb jij een voorstel voor  De Gucht en de andere onderhandelaars ? Stuur je bericht.

nkb informatief houdt zich het recht voor om, met eerbied voor de boodschap, de ingezonden teksten in te korten
en zeker om beledigende delen te schrappen.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 14/12/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.