Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

2007: 30 jaar fusie

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Nieuws van de dag
'Grootste' Vlaming
informatie
column
Discussiethema's
nkb-wedstrijd
reacties over site
Web overzicht
Zoekpagina (deze site)
Sponsors

 

Omhoog

Uw reacties

 In 2007 is de fusie 30 jaar jong. Tijd voor een evaluatie, te meer omdat zoals dan een nieuwe bestuursmeerderheid aan de macht komt.

Wat is sinds dan veranderd, in goede of slechte zin ?

Wat zou er nog kunnen of moeten gebeuren ?

Graag hadden wij daar uw meningen over verzameld: opmerkingen, voorstellen om de bevolking uit de deelgemeenten nog beter bij elkaar te brengen, waarom u dat al dan niet belangrijk vindt.

U kan dat doen als privé-persoon, als politicus, als adviesraad, als lid van een vereniging met afdelingen in de verschillende deelgemeenten, als middenstander, als uitbater van een zaak aan het Donkmeer, als kunstenaar, als sportman, als jongere (die de periode van voor de fusie niet heeft beleefd), als ....

Uw bijdragen zijn welkom tot eind januari 2007 (verlengd !).

Ze komen - eventueel ingekort - op deze bladzijde. Hopelijk kan dit initiatief leiden tot een dossier dat ergens in januari aan een aantal betrokkenen (in een debat ?) kan worden voorgelegd: politici die de voorbije dertig jaar het beleid uitmaakten, de nieuwe bewindsploeg, mensen uit verschillende domeinen uit de samenleving. De nodige contacten moeten hiervoor nog worden gelegd. Een grote medewerking van de lezers van deze site kan hierbij zeker helpen en zo bijdragen tot een echte evaluatie van het verleden en een aanzet tot de toekomst.

 Dus:  doen !
zend je bericht
Alvast bedankt.

Hoewel er vragen mogen worden gesteld bij het feit dat mensen in het democratische België al dan niet terecht vrezen voor de gevolgen wanneer zij hun mening geven, kan uw naam op de site worden weggelaten. Om misbruik te vermijden is het wel nodig dat de redactie weet wie het bericht instuurde.

Alvast wat tekst en vragen om op weg te helpen

In 1987, na tien jaar fusie vergeleek NKB in de Gazet van Antwerpen de Donkgemeenten met België, waarin Berlare stond voor Vlaanderen, Overmere voor Wallonië, Uitbergen voor de Duitse gemeenschap, en de Donk voor Brussel. En er waren wel wat vergelijkingspunten. (zie artikel)

Heeft de fusie geleid tot een beter beheer van het Donkmeer, dat toch als reden voor het samenbrengen van juist deze drie gemeenten wordt genoemd ?

Was het ook zonder deze fusie mogelijk om bepaalde infrastructuurwerken uit te voeren, om bepaalde diensten uit te bouwen ? En hoe hebben deze bijgedragen tot betere leef-, werk-, (algemene) vorming- en ontspanningsmogelijkheden ? Of waren deze infrastructuurwerken, deze diensten helemaal niet nodig ?

Was en is er nog een 'Berlaarse', 'Overmeerse', 'Uitbergse' en 'Donk'-mentaliteit ? Indien niet, is die gewijzigd door de fusies, door de inwijkelingen, of door andere redenen ? En is dat een goede of slechte zaak ?

Wat kan er worden gedaan om de bevolking uit de drie deelgemeenten elkaar beter te leren kennen ? Zijn er projecten nodig om door samenwerking bij voorbeeld de toeristische mogelijkheden van deze gemeenten beter te gebruiken ? Of is dat eigenlijk niet nodig ?

In een poging om alvast meer informatie over de verschillende deelgemeenten aan de eigen bevolking door te geven, zette deze site van bij het begin deze bladzijden op. Aanvullingen zijn nog altijd welkom.

Uw reacties (in omgekeerde volgorde)
Er zijn ook reacties met voorstellen om bepaalde zaken te verbeteren. Andere kunnen nog worden gevonden bij de wensen uit 2006 naar de kandidaten van de gemeenteraadsverkiezingen. Zie hier.

26 augustus 2007

André De Meyer
OVERMERE IN DE VERDRUKKING
Ze hebben ons moegetergd
de school hier ons ontnomen
dat is te veel van ons gevergd
ons eigenheid benomen

 

't Museum is al verdwenen

wat moet er nu nog weg

't is om te schreien , om te wenen

wanneer telt nog onze zeg

 

Als boeren hebben z'ons geknecht

als "krijgers" ons bestreden

is het pleit nu al beslecht

is de strijd nu al gestreden ?

 

Eens stond hier den brigand

manhaftig in 't verweer

als eerste wel in 't Vlaanderland

ging men hier fel tekeer

 

Een school voor iedereen

was er in Overmere

Nu is er nog maar een

't is van de Ce -De- en Vere

 

Eens stond hier eerst in "t land

tweehonderd jaar geleden

fier op , den brigand

maar dat is nu verleden

 

Eens stond hier den brigand

tweehonderd jaar geleden

nu ligt de vrijheid in het sant

dit is de dag van heden

 

30 januari 2007

Rik Coppieters

Zou het niet leuk zijn om op een gepaste locatie aan het Donkmeer drie beelden te plaatsen die respectievelijk de bijnamen van de drie deelgemeenten illustreren.  Men zou voor de vervaardiging van die beeldeneen wedstrijd  kunnen uitschrijven voor regionale beeldende kunstenaars...

 

15 januari 2007
Léon-Bernard Giot (Melle)
Ik was, ben, en zal altijd tegen de fusies van gemeenten zijn omdat deze de macht van de burger beknotten.
De motivatie om de fusies erdoor te krijgen was 30 jaar geleden dat de gemeenten met minder personeel zouden werken, en dat ze dus de burger MINDER zouden kosten ! Niets is minder waar ! ! ! Ondanks de invoering van de computer en heel wat andere technologische snufjes DIE VEEL WERK OVERNEMEN, werken de gemeenten vandaag met 4 keer meer personeel dan 30 jaar geleden. De fusies zoals ze aangekondigd werden zijn dus MISLUKT. Wat er niet aangekondigd werd maar wat zeer zeker de échte bedoeling van de fusies was : de macht van de kleintjes afpakken, de kleinere partijen weren, de échte burgervaders elimineren, en dat is natuurlijk wel gelukt : alle gemeenten hebben slechts dezelfde 3 grote partijen, zodat ze nu op alle bestuursniveaus alle macht naar zich toe hebben getrokken. Alle individuele ideeën, en alle ideeën van kleinere groepen gaan daardoor verloren, en dat vind ik zeer ONDEMOCRATISCH. De fusie mag dus voor mijn part ONMIDDELLIJK ongedaan worden en geef a.u.b. de macht terug aan de mensen, niet aan reuzegrote onoverzichtelijke partijen.

 

31 december 2006

Eddy Blancquaert:

Na 30 jaar fusie is de verbindingsweg tussen de deelgemeenten Uitbergen en Berlare een veredelde landweg gebleven, die niettemin druk bereden wordt en vooral gebruikt als (sluik)weg richting Aalst en Wetteren. Niettemin heeft de fusie voor de drie entiteiten heel wat mogelijkheden geboden die met de beperkte middelen waarover de deelgemeenten voordien beschikten ondenkbaar waren.
 

Wanneer mogen wij een volgende fusie verwachten, met Zele ?
 Is de politiezone Zele-Berlare reeds een voorbode ?
 

bullet

reacties

bullet

Steven Bayens:
Meneer Blanquaert belicht in zijn reactie de voordelen van de fusie. Hij laat daarbij de idee vallen van een nog ruimere fusie, bijvoorbeeld met Zele.Ik begrijp dat meneer Blanquaert deze overweging maakt. Een samen-werken biedt inderdaad mogelijkheden die individueel niet mogelijk zijn.  Anderzijds blijf ik het toch belangrijk vinden dat onze gemeente zijn eigenheid kan bewaren. Dat zou, denk ik, met een fusie met Zele in het gedrang komen. Zeker als je weet dat Zele ook een verzameling is van verschillende entiteiten. Ik ben ook voorstander van een beleid “dicht bij de mensen.”
Een nieuwe fusie? Wat mij betreft niet, dus. Ik geloof wel dat we de komende jaren werk kunnen en moeten maken van samenwerkingsverbanden. Er zijn zaken die we inderdaad beter en efficiënter zouden kunnen regelen samen met bijvoorbeeld Zele. Ik hoop dat er de komende jaren werk kan gemaakt worden van samenwerkingsverbanden, voor mijn part dus zonder nieuwe fusie. Een met daarbij het grote aandachtspunt dat het voor mensen duidelijk en overzichtelijk moet blijven waar ze terecht kunnen voor specifieke zaken.

 

30 december 2006

Anoniem (namen bij redactie gekend)

bullet

Had het niet veel eenvoudiger en goedkoper geweest indien veel van de infrastructuur die nu over de deelgemeenten is verspreid, aan het Donkmeer was geplaatst ?

bullet

Enkele voorstellen:

bullet

Het Donkmeer aantrekkelijk maken voor ouders en kinderen (bv. systeem pretpark)

bullet

Kapel op hoek Molenstraat  en kasteel Overmere verplaatsen naar andere hoek (gemeentepark). Nu is dat een zeer gevaarlijke situatie voor fietsers !!

bullet

Kleine Molenstraat enkele richting maken !!

bullet

Staakjes op het kerkplein Overmere allemaal mobiel (wegneembaar) maken (kermis op het kerkplein).

bullet

De baan van de kerk tot en met de Kruisstraat beurtelings parkeren maken. Zou heel wat parkeerproblemen oplossen, vooral voor de winkels, school en schoolopvang.

 

28 december

Steven Baeyens:
Eerst en vooral: de fusie is enkele jaren ouder dan ikzelf. Ik heb Berlare nooit anders gekend dan als fusiegemeente... Een groot verschil denk ik, en merk ik, met mensen die verschillende jaren voor de fusie in één van onze deelgemeentes woonden.

Ik merk het omdat het me verbaasd dat er nog zo vaak een "wij-" en "zij-" gevoel heerst. Onze deelgemeentes, die zelfs letterlijk zo dicht bij elkaar liggen, lijken soms gescheiden door een grote grens in de gedachten van de  mensen.

Schrik om de eigenheid kwijt te geraken? Uit fierheid voor de eigen deelgemeente?

Ik geloof dat de fusie veel mogelijkheden biedt. En ik geloof ook dat de deelgemeentes hun fierheid én eigenheid niet moeten kwijt geraken omwille van een fusie. Fier zijn over de deelgemeente en het behoud van de eigenheid van een deelgemeente kan echter perfect naast een fierheid over het geheel staan.

Politiek moet hier rekening mee gehouden worden. Mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten in de eigen deelgemeente. Zelfs in hun eigen buurt. Er moet voldoende dienstverlening blijven in elke deelgemeente. Mensen moeten kunnen leven in hun deelgemeente. Anderzijds biedt de fusie mogelijkheden die ten volle moeten gebruikt worden. Sommige zaken kunnen nu eenmaal makkelijker, en beter, gezamenlijk georganiseerd worden.

Is men een initiatief dan "kwijt" aan een andere deelgemeente ? Helemaal niet ! Die andere deelgemeente is enkel de psychologische grens over. En om die grens over te steken heb je helemaal geen auto nodig !

 

5 december

Wim De Geest:
Ook de Heikantstraat viert haar 30ste verjaardag in 2007 en zal daarbij aandacht aan de fusie besteden.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

sport

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van
het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 04/08/07. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2007 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.