Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gem.beleidsplan 07-12

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

gemeentehuis
politieke partijen

 

Omhoog

Het nieuwe college van burgemeester(s) en schepenen stelde op 12 maart 2007 de plannen voor die men voor het einde van deze legislatuur wil verwezenlijken. Ze vatte dit samen als:
 'Berlare maken tot:

  1. een leefbare, rustige en veilige gemeente;

  2. een gemeente die ruimte geeft aan ontwikkeling en actieve medewerking;

  3. een aantrekkelijke gemeente met tal van troeven; en

  4. een financieel gezonde gemeente met een goede dienstverlening.

Het beleidsplan is op deze vier peilers uitgebouwd.

Omdat gemeentelijk beleid dynamisch moet zijn, zal er – jaarlijks bij de opmaak van de begroting – worden geëvalueerd en aangepast.

Lees ook in het Nieuws van de Dag het verslag van de gemeenteraad van 12 maart 2007.

 Deel 1: openbare werken, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit, en veiligheid

 Sleutelwoorden bij openbare werken zijn: weloverwogen investeringen, onderhoud, afstemming van diverse beleidsbeslissingen.
Voorgestelde realisaties:

   Uitwerking in 2007:

bullet

 de rioleringswerken in Slot, Grote Kouterstraat, Bosstraat en Rijtewegel;

bullet

 reglement voor het subsidiëren van waterzuiveringsprojecten waar geen riolering mogelijk is

Voor te bereiden in 2007 – uitwerken in 2008 (of later)

bullet

de wegenis naar de sporthal in Overmere,

bullet

 de renovatie van het Boerenkrijgpark,

bullet

 de verbetering van de weg tussen Berlare en Uitbergen,

bullet

na inventaris, de verbetering en uitbreiding (Uitbergen-Donk) van de fiets- en voetpaden;

bullet

rioleringsdossiers voor Schuttersweg, Bontinckstraat en Strijdamstraat.

 Wat milieu betreft, ligt de nadruk op sensibilisering om zwerfvuil te vermijden, maar ook op bestraffing. Het bestuur wil duidelijk ook naar een diftarsysteem (betalen per kg), zonder dat dit tot meer sluikstorten mag leiden. Men wil verder nagaan of – zoals in omliggende gemeenten – geen gezamenlijke offertes mogelijk zijn voor het vullen of verwijderen van oude stookolieketels. Meer details komen in het milieubeleidsplan.

 Het Ruimtelijke ordeningbeleid wil vooral duidelijk maken waar wat al dan niet kan.

bulletafwerken van het structuurplan en voldoen aan alle vijf voorwaarden van het decreet (2007);
bulleteen ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) maken voor het Donkgebied (2008);
bullethet op punt houden van het geografisch informatiesysteem (GIS) en verdere informatisering;
bulleteen rechtszekere oplossing zoeken voor de weekendverblijven staan daarbij op de agenda.

 Mobiliteit en verkeer heeft het over het wegwerken van gevaarlijke wegen en kruispunten in de drie deelgemeenten, die veiliger moeten en tegelijk de doorstroming blijven mogelijk maken. Daarnaast moet er aandacht zijn voor fiets- en voetpaden, voor de omgeving van scholen, kinderopvangplaatsen, rusthuizen en andere plaatsen waar zwakke weggebruikers regelmatig komen, en voor mensen met mobiliteitsproblemen. Oversteekplaatsen, goede verlichting, nog meer openbaar vervoer, en parkeergelegenheid staan hierbij vooraan. Zo wil men in 2008 de parking aan de Festivalhal aanleggen, en komen er meer en betere parkeerplaatsen voor minder mobielen. Het bestaande mobiliteitsplan wordt herzien, waarbij men via infosessies en de adviesraden de bevolking zal raadplegen.

Veiligheid

bullet de politie:
bulletcontact blijven houden met de bevolking;
bulletde acties voor inbraakvoorkoming en drugspreventie verder zetten
bulletbrandweer:
bulletaccommodatie en –uitrusting aapassen, maar pas wanneer de details van de hervormingsplannen zijn gekend;
bulletmeer aandacht voor sensibilisering via scholen en verenigingen
bulletalgemeen: voor openbare gebouwen en grote manifestaties evacuatieplannen en veiligheidsafspraken opstellen.

Deel 2: onderwijs en vorming, sociale ontwikkeling, openbaarheid en actieve medewerking

De gemeenteschool met onderhoud- en investeringswerken de kans geven verder kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.

bulletnood aan computers en nieuw meubilair;
bulletde speelplaats en –tuigen wettelijk in orde brengen;
bulleteen brandveilige uitweg voorzien;
bulletpersoneelsproblemen i.v.m onderhoud en middagtoezicht oplossen.

Ook de andere netten ondersteunen en netoverschrijdende contacten en diensten verder bevorderen. Voor het muziek- en tekenonderricht zijn bijkomende lokalen nodig.

 Het op te maken lokaal sociaal beleidsplan moet duidelijk aangeven dat het sociaal beleid niet los staat van de rest van het gemeentelijk beleid. Aandacht voor:

bulletde 'nieuwe' gepensioneerden én voor de steeds ouderen, voor mensen met een handicap, voor mantelzorg (onderzoek naar mogelijkheid van premie),
bulletvoor sociale woningen (Hulp in Woningnood werkt aan een nieuw project naast rusthuis Overmere), met een toewijzing gebaseerd op de reële behoefte;
bullethet verder uitbreiden van sociale tewerkstellingsprojecten.

Kleine aanpassingen voor een grotere toegankelijkheid van gebouwen, het verlenen van meer informatie, de uitbouw van het sociaal plan kunnen via andere kredieten of eventueel via hogere overheden gefinancierd.

Het OCMW staat voor de bouw van het nieuwe rusthuis, waarin ook een sociaal huis komt. Onder meer door meer efficiëntie wil men de dagprijs 'redelijk en billijk' houden. Na die realisatie moet een nieuwe bestemming gegeven aan rusthuis Herfstvreugde in Berlare. Het OCMW engageert zich verder om de thuiszorg te ondersteunen en de wachttijden voor de verschillende diensten zo kort mogelijk te maken.

Aandacht voor de derde én voor de vierde wereld moet een nieuw élan krijgen, vindt het gemeentebestuur. Daarom komt er een gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, die projecten voor steun zal selecteren en ook achteraf zal evalueren.

Goede tweewegcommunicatie moet de verstandhouding bestuur-bevolking verbeteren.

bulleteen infoblad dat aanzet tot lezen en bewaren;
bulleteen gemakkelijk te raadplegen en bijgehouden website;
bulletde volledige gemeenteraad meer betrekken
bulletde bevolking betrekken via informatievergaderingen en adviesorganen;
bulletde relatie met de pers wordt herbekeken;
bulleteventueel een informatieambtenaar voorzien bij de herziening van het personeelskader.

Deel 3: natuur, cultuur, sport, jeugd

Opmerkelijk: natuur en toerisme staan samen. De gemeente wil de bestaande goodwill voor natuurzorg gebruiken om mensen meer te betrekken bij natuurzorg, bij verschillende bestaande en eventueel nieuwe initiatieven van verenigingen.

Wat toerisme betreft, meer promotiekansen dan de Festivariaopvoeringen en de Waterfeesten, door onder meer:

bulletaantrekkelijker maken: meer signalisatie, fontein, klemtoonverlichting, speeltuigen langs de wandelwegen, bloemen;
bullethet aanbieden van (pedagogische) dagarrangementen i.s.m. andere organisaties en middenstand;
bulleteen intenser gebruik van de Festivalhal;
bullethet verder uitwerken van fiets- en wandeltoerisme;
bulletgratis toegang tot de heringerichte eendenkooi.

Steeds moet worden betracht de lasten voor de plaatselijke bevolking te beperken.
Nog opmerkelijk: het museum komt slechts onrechtstreeks ter sprake.

Er moet een cultuurbeleidsplan 2008-2013 worden opgemaakt. De gemeente rekent daarbij op een zo groot mogelijke inbreng en zal haar acties aanpassen aan wat in het plan wordt voorgesteld. Vast staat dat men de bestaande infrastructuur in de drie deelgemeenten zal onderhouden, verder uitbouwen en renoveren (feestzaal Overmere in 2009). In de bibliotheek moet men binnenkort drie mensen vervangen. Het verenigingsleven en het buurtwerk krijgen ondersteuning, als middel om het sociale netwerk te vergroten. De kermis in Overmere wordt opnieuw zichtbaarder.

Sport komt als volgende voor in het plan. Naast een grondig onderhoud van de sporthal in Berlare, en de afwerking van de omgeving van de sporthal in Overmere, komt er ook dit jaar al een multifunctioneel complex op de terreinen waar SK Berlare speelt, "met onder meer fuifmogelijkheid voor de jeugd". Het voorziene bedrag is verdubbeld tot € 1 miljoen. Sportpromotie zal gebruik maken van de acties van onder meer Bloso en SVS. De inplanting van een golfterrein met school aan het Donkmeer zal volgens dit, en ook het vorige college, een aantrekkingspool zijn en dus een bijdrage voor de horeca. Het sportbeleidsplan - waardoor tot meer dan  €3 per inwoner aan subsidies voor sportbeleid kan worden 'verdiend' - zal wellicht tot nog andere initiatieven leiden.

De jeugd is de toekomst, weet ook dit gemeentebestuur. De mening van de jeugd zal ook bij niet direct jeugdthema's worden gevraagd. De bouw van een jeugdontmoetingscentrum is voorzien vanaf 2009. Bij projectsubsidies krijgt brandveiligheid voorrang. Kinderopvang blijft een belangrijk punt, maar de grabbelpaswerking wordt wellicht omgevormd tot speelpleinwerking. Een jongerenpas moet meer jongeren de kans geven aan allerlei activiteiten deel te nemen. Sensibiliseringsprojecten tegen druggebruik, zoals Mega, krijgen verdere steun.

Deel 4: financieel voorzichtig beheer, dienstverlening

De aangekondigde vermindering in de gemeentelijke personenbelasting, maar ook de lagere dividenden uit de energiesector, de lagere federale aanslagvoeten, de stijgende kosten aan personeel en huisvuilverwerking, de hogere bijdragen aan OCMW en politie, en 'schuldlasten die voortkomen uit lopende of vroeger besliste dossiers die binnenkort in uitvoering gaan' maken dat de huidige reserve voorzichtig moet worden gebruikt, stelt het nieuwe college. Met een efficiënt gebruik van de middelen wil men toch trachten voor de dienstverlening te zorgen die de burger verlangt. De oprichting van een autonoom gemeentebedrijf wordt verder onderzocht op de mogelijke voordelen.

Om de dienstverlening te verbeteren en dynamisch te kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden wil het college volgend jaar, na besprekingen met het personeel, het personeelskader herbekijken. Tegelijk wordt gewerkt aan vorming en opleiding, enkele van de middelen om het personeel te motiveren. De technische dienst dient snel herbekeken, ook al om iets te doen aan de onderbezetting van leidingsfuncties. De technische loods krijgt – wellicht in 2008 – een aanpassing. Gemeentehuis open op zaterdagmorgen en meer aandacht voor mensen  - vooral van andere deelgemeenten - die moeilijker naar het gemeentehuis kunnen, zijn enkele van de dingen die men wil invoeren of verbeteren. Door de gestegen dienstverlening zal wellicht nog deze legislatuur moeten worden uitgekeken naar een voldoende ruim administratief gebouw.

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

sport

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 01/03/07. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2007 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.