Goed nieuwsbrief Mensen uit Donkgemeenten Berlare: politiek Berlare: cultuur Berlare: sociaal Berlare: toerisme Berlare: jeugd Berlare: milieu Berlare: onderwijs Berlare: sport

 OCMW

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Omhoog
Handelszaken Donkgemeenten
“Twan's dood leerde me over het leven”
Inwoners actief bij ramp Wetteren
Geweld in het gezin: "Ik wil getuigen"
Economische crisis
Marc Van Cauteren: aardbeving in Japan
Armoededebat
werkloosheidscijfers
Lokale Werkwinkel
OCMW
Religie in de Donkgemeenten
ontwikkelingshulp uit de Donkgemeenten
Verbrand in Ghislenghien
Rechtbankjury
Kinderwelzijn
leeftijdspiramide
sociaal: archief

 

Omhoog
Nieuw rusthuis
OCMW-beleidsplan 2005-2006
23-3: OCMW-raad
Lokaal opvanginitiatief 

5de verjaardag rusthuis/sociaal huis - Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 - Lees ook

OCMW-nieuws

 

Vragen bij de 5de verjaardag van het nieuwe OCMW-rusthuis/Sociaal Huis

In het weekend van 23 oktober 2014 vierde het rusthuis/sociaal huis de vijfde verjaardag met een eetmaal en optredens. nkb informatief vroeg voorzitter Gunther Cooreman naar de impact die het gecentraliseerde rusthuis en het sociaal huis intussen hebben gehad en naar hoe hij de toekomst zag.

Woonzorgcentrum (WZC)

bulletHet centraliseren van de beide 'oude' rusthuizen in één nieuw gebeurde onder meer om gemakkelijker en goedkoper te kunnen werken.
Is deze doelstelling ook bereikt? Indien ja: wat zijn de concrete gevolgen? Indien nee of nog niet: wat zijn de plannen om dat alsnog te bereiken?

GC: "Het woonzorgcentrum wordt aanzien als een dorp binnen Berlare met alle faciliteiten. Alles is nu terug op een campus/site. Dat heeft voordelen voor de logistiek, het bedelen van de maaltijden, de animatie, evenementen, de visie op zorg. De ondersteunende diensten zijn meer bereikbaar. En vooral: er is meer eenheid in al deze verschillende vlakken. Als er meerdere locaties zijn, bestaat de kans op verschillende regels en attitudes. Nu hebben personeel  en leidinggevenden van de verschillende afdelingen meer  contact met  elkaar, wat het maken van praktische afspraken makkelijker maakt.

We beschikken nu over 120 identieke kamers. Vroeger waren er weleens discussies tussen bewoners en familie over het kamertype want er waren toen tweepersoonskamers, grote en kleine eenpersoonskamers.

De informatie- en intakegesprekken met kandidaatresidenten vinden plaats op één locatie. Daar kan nu steeds een maatschappelijk  werker bij zijn, wat moeilijker was toen we nog twee gebouwen hadden. De bewoners bij problemen die het zorgkarakter overstijgen hebben nu ook makkelijker contact met de sociale dienst. De verschillende  afdelingen kunnen mekaar  ook desgevallend eenvoudiger bijstaan.

Centralisatie op één campus brengt altijd schaalvoordelen met zich mee. Makkelijker werken is het zeker. De doelstelling is zeker bereikt."
 

bulletHoe stond en staat het personeel tegenover werken in het woonzorgcentrum? Zijn er nu meer of minder personeelsleden?
GC: "Volgens mijn informatie - en ik heb toch veel contact met onze personeelsleden - is  de tevredenheid groot. Dit blijkt ook uit de overlegmomenten die we regelmatig organiseren, uit de vele vrijwillige engagementen bij de  activiteiten, ook buiten de werkuren (het meter- en peterschap, eco-acties, 10.000 stappencompetitie, de kerstsmultocht, de herdenkingsmomenten voor overleden bewoners,….), uit de overlegmomenten met de vakbonden, enz.
 
bulletWordt er gepeild naar de tevredenheid van de bewoners? Indien ja, is daar over die vijf jaar een evolutie in te merken, en welke?
GC: "Tweejaarlijks  peilt de kwaliteitscoördinator naar de tevredenheid van de bewoners. De resultaten zijn telkens goed en opmerkingen worden steeds  geëvalueerd.

De eerste  jaren waren de cijfers uitermate goed. We relativeren dit zelf omdat  het  contrast met de vroegere afgeleefde en antieke infrastructuur zo groot was. Nu treedt  er  al  gewenning op ten opzichte van de toch wel mooie huidige woongelegenheden en de professionele omkadering."
 

bulletZal het gebouw op termijn groot genoeg zijn? Of zal het OCMW meer moeten focussen op diensten die bejaarden langer thuis kunnen houden?
GC: "Het OCMW werkt voor beide. Eerst dit: er is duidelijk genoeg vraag om in het WZC te kunnen verblijven. De 120 zijn permanent bezet en er staan momenteel ongeveer 150 mensen op de wachtlijst. Het  gemiddeld  aantal overlijdens  per jaar  situeert  zich tussen  de 20 – 30 residenten. Wel opvallend: de wachtlijst bevat steeds meer “dementerenden”. In de “gesloten” afdeling op het gelijkvloers hebben we 24 plaatsen. Op de andere afdelingen kunnen we mensen met een dementieprobleem plaatsen als ze geen  wegloopgedrag hebben. De verdere evolutie zal aangeven of een een tweede afdeling speciaal voor dementerenden moeten opstarten.

In de meerjarenplanning staat dat het WZC continu 80% zwaar zorgbehoevende residenten dient te huisvesten. In de vorige legislatuur was dat 75%. Dit gaat om mensen die helemaal niet meer zelfredzaam zijn. Nu al hebben we die 80% bereikt. We moeten ons dus vooral concentreren op zwaar zorgbehoevenden.

Wat thuiszorg betreft, daar zijn nu al veel mogelijkheden zodat een groot aantal mensen zo  lang  mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven, omringd  door familie  en  mantelzorgers. De gemeente heeft begin 2014 trouwens de voorwaarden om een gemeentelijke mantelzorgpremie te krijgen versoepeld en naar €150 verhoogd. Het  OCMW biedt maaltijden aan huis en via een dienstenchequebedrijf poetshulp. Die diensten richten zich specifiek naar senioren. Vergeten we ook onze 40 serviceflats voor onze valide senioren niet. Die worden continue gerenoveerd.

Via de huisbezoeken aan 80-plusser sporen we om de problemen op en kunnen zo ingrijpen waar nodig. De sociale dienst wijst dan op de thuiszorgmogelijkheden die zowel  het OCMW als anderen kunnen bieden."
 

bulletWat gebeurt er met het voormalig rusthuis in Berlare?
GC: "In de meerjarenplanning 2014 – 2019 is de afbraak voorzien. De OCMW-raad besliste begin dit jaar om de procedure, die een openbaar onderzoek voorziet, te starten. Nadat de sloopvergunning werd verkregen, duidde de raad in september een  aannemer aan. Na de sloop wordt het terrein geëgaliseerd en ingezaaid. Het wordt dus een open ruimte, niet toegankelijk  voor  wagens  maar wel  voor  wandelaar  en fietsers. Het zal ook als speelterrein kunnen dienen. Er  zijn geen onmiddellijke bouwplannen."

Sociaal huis (SH)

bulletHielp dit huis om de OCMW-hulptaken beter te laten werken en om meer mensen te bereiken?
GC: "De werking loopt sedert de creatie van het SH meer gestroomlijnd. Er  werd  een  registratie-  en opvolgingssysteem van de hulp- en adviesvragen opgezet. Onze  communicatie is verder op punt gezet met een duidelijke en overzichtelijke website en  ook nog een papieren informatiebrochure."
 
bulletWat is de evolutie in de taken die het OCMW in dit huis uitvoert? Meer-minder mensen die er een beroep op doen? Voor welke taken zijn er de meeste aanvragen?
GC: "Je kan in het  SH terecht voor alle vragen in verband met welzijn. Het is misschien nuttig hier een overzicht te geven.

De sociale  dienst  verstrekt deskundig advies en verwijst indien nodig door naar externen. De hulpvragen blijven eigenlijk hetzelfde: budgetbeheer en -begeleiding, schuldbemiddeling, problemen bij de betalingen van nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit), het aanvragen van toelagen voor stookolie, juridisch advies. Wat dat laatste betreft, door een samenwerkingsverband  met andere OCMW's kunnen we een beroep doen op een jurist. En we werken ook samen met de orde van advocaten. Een advocaat is om de twee weken aanwezig om advies te geven aan wie hiervoor een aanvraag deed.

De leefloonaanvragen nemen een steeds groter deel van de tijd van onze medewerkers in de sociale  dienst. Zij trachten ook leefloners te activeren en naar reguliere tewerkstelling te leiden.

Maar er zijn nog diensten binnen het SH. Zo is er administratieve ondersteuning mogelijk voor wie het wenst. De drugspreventiemedewerker (Drugpunt) en sociale  bouwmaatschappij  'Hulp in Woningnood' hebben hier een zitdag en de PWA-dienst werkt van hier uit. Voor de steeds grotere huisvestingsproblematiek nemen we ook zelf initiatieven. Samen met vzw Woonaksent huurt het SH particuliere woningen die men dan onderverhuurt aan mensen die zelf op de private  markt geen woning kunnen vinden. 

We laten ook mensen zelf informatie zoeken. Daarvoor staat hier een computer waarmee mensen zelf kunnen zoeken naar huisvesting, kunnen solliciteren, het dossier bij de VDAB  in orde  brengen,…. Tegelijk trachten we zo de digitale kloof te verkleinen.

Externe diensten zijn bijvoorbeeld het verstrekken van gezonde voeding, gratis of  aan lage prijzen. Die dienst is verder  uitgewerkt door de 'Sociale Kruidenier' met een marktwagen. Die is toegankelijk voor mensen waarvoor we eerst een sociaal en financieel onderzoek hebben uitgevoerd. 

Sedert begin 2014 werkt het dienstenchequebedrijf (poetsen) enkel nog voor 65-plussers  en zorgbehoevenden. En dus niet meer voor niet-senioren of voor gezinnen met een “normaal gezinsinkomen “. Omdat we vonden dat zij niet tot onze core business doelgroep behoren. Dat leidde wel tot het verminderen met tien van onze medewerkers."
 

bulletHoe zie je het Sociaal Huis verder evolueren?
GC: "Het aantal interventies blijft stijgen. Dat is te wijten aan de voortdurende economisch crisis, maar uiteraard ook aan de naamsbekendheid van het SH en aan de lage drempel die er intussen is.

Het SH zal altijd nodig zijn. Mensen met  sociale  problemen moeten altijd ergens terecht kunnen en het SH als openbare instelling, niet gehinderd door commercie en winstbekommernissen, blijft daarvoor de meest geschikte instelling. We moeten waakzaam blijven om de beste en meest efficiënte dienstverlening te verstrekken, en dit voor 'welzijn' in brede zin. Het niveau van de gemeente en het OCMW staat het dichtst bij de burger. En de inspanningen worden door de bevolking gewaardeerd. Dat blijkt uit de tevredenheidenquêtes bij de 'cliënten' van de sociale dienst."

Algemeen

bulletHoe zullen eventuele besparingen een invloed hebben op de werking van het OCMW/woonzorgcentrum/Sociaal Huis?
GC: "Er zullen besparingen nodig zijn. De gemeentelijke bijdrage is na  overleg  tussen gemeente  en OCMW verlaagd. Zo draagt ook het OCMW haar deel bij in de budgettair  moeilijke tijden.

Maar de zorg in het WZC en de maatschappelijke dienstverlening in het SH mogen en zullen hier niet onder lijden. Wel werd nagekeken waar efficiëntiewinsten mogelijk zijn: op het vlak van nutsvoorzieningen, informatisering,  telefonie, aankopen, administratieve vereenvoudiging en omkadering. Het  OCMW  is  daarmee in 2010 gestart en werd hierin verder begeleid  bij de externe doorlichting.

Dat de bevolking het sociaal beleid steunt dat de nieuwe meerderheid sinds 2007 heeft doorgevoerd, blijkt toch uit het verkiezingsresultaat van 2012, waar de meerderheid nog groter werd."

 

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013

 

Hierbij volgens het persbericht van het OCMW de voornaamste punten uit het plan.

 

Het Lokaal Sociaal Beleidsplan wil een laagdrempelige, kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden dat rekening houdt met de door de bevolking aangehaalde noden. Daarnaast dienen de welzijnsactiviteiten te worden gecoördineerd.

 

Diverse werkgroepen maakten bij de voorbereiding van het Plan een  omgevingsanalyse van de gemeente. Daaruit bleken een aantal knelpunten. In samenspraak werd dan beslist het Plan rond drie centrale thema's uit te bouwen.

 

Om de bestaande toestand te verbeteren zijn een aantal concrete doelstellingen en acties vooropgesteld.
De belangrijkste zijn :

 

bullet

Wonen (Betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam wonen)
bullet

verhoging van de sociale woongelegenheden

bullet

realisatie van doorgangsstudio’s (voor crisisopvang)

bullet

opmaken van een brochure rond wonen

bullet

promoten van het sociaal verhuurkantoor

bullet

informeren omtrent het belang van het milieu rond de woning en aanpakken van zwerfvuil

 

bullet

Tewerkstelling (Werk dient toegankelijk te zijn voor iedereen)
bullet

 het aantal KMO’s op de gemeente behouden

bullet

toerisme aan het donkmeer promoten

bullet

 verdere uitbouw van de dienstenchequeonderneming van het OCMW

bullet

 promoten van de belbus

bullet

 opvangmogelijkheden voor kinderen  verder uitbouwen

 

bullet

Zorg voor ouderen
bullet

 actief opsporen van vereenzaamde senioren

bullet

 invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie voor thuisverblijvende zorgbehoevenden

bullet

 stimuleren van vrijwilligerswerk door senioren

bullet

 realisatie van een nieuw woon- en zorgcentrum  ipv het oude rustoord

bullet

 realisatie van  bejaardenflats via de sociale bouwmaatschappij 

 

Voor het uitwerken van de acties zal samenwerking nodig zijn tussen gemeente, OCMW en andere organisaties zoals de bouwmaatschappij, de thuiszorgdiensten, de werkwinkel en jobfinder, de mutualiteiten,… Daarnaast  zal constante opvolging en eventuele bijsturing nodig zijn. In het nieuwe woon- en zorgcentrum in Overmere komt een Sociaal Huis. Daar zullen de burgers terecht kunnen met vragen rond sociale dienstverlening in  de gemeente. Dit Sociaal Huis krijgt een informatie-, loket- en doorverwijsfunctie.

 

Het integrale beleidsplan is te raadplegen op www.berlare.be en www.ocmwberlare.be

Lees ook

bulletWebsite OCMW-Berlare
bulletNieuw rusthuis in Overmere: zie hier de plannen voor het gelijkvloers.
bulletOCMW-raad: verslag van de OCMW-raadsvergadering van 23-3-03, de eerste waar echt publiek aanwezig was.
bulletLokaal opvanginitiatief: verslag van de opening van deze woning waar het OCMW asielzoekers tijdelijk onderdak geeft.
 
 
bullet26 november 2010 - De vernieuwde woongids, met het antwoord op vragen in verband met (sociaal) wonen, huren of kopen, premies ... is gratis verkrijgbaar bij de gemeente, het OCMW, bouwmaatschappij Hulp in Woningnood en de bibliotheken. En ze staat de websites van het ocmw en van de gemeente.
bullet7-9 september 2010 - Vroeger rusthuis Gaver: bezichtigen van niet meer gebruikte meubelen en materiaal, met mogelijkheid tot overhandigen van bod (tot 9/9, 12 uur). Winnaars worden verwittigd.
bullet17-18 oktober 2009 (14-18 uur) - Baron Tibbautstraat: opendeurdagen in nieuwe rusthuis. Gratis shuttledienst naar parking aan de ingang van Nieuwdonk. Plechtige opening rusthuis is op donderdag 15/10 (16 uur) en verhuizing bewoners gebeurt op 24/10. plan rusthuis
bulletdo. 8 mei 2008 (14 uur) - zaal De Venne (Uitbergen): voordracht over erfenisrecht met notaris Hertecant. Een initiatief van de seniorenraad en de gemeente. Gratis toegang. Liefst vooraf inschrijven (052 43 23 40).
bulletzo. 27 april 2008 (10-16 uur) - rusthuis Overmere: openwervendag met mogelijkheid om de werkzaamheden aan het nieuwe rusthuis te bezoeken. Info.

2007 en vroeger

bullet18 december 2007: gemeenteraad aanvaardt het sociaal beleidsplan 2008-2013
bullet1 juni 2007 (17 uur): eerste spadesteek van het nieuwe rusthuis
bulletNieuwe OCMW-raad - op dinsdag 2 januari 2007 kiest de 9 nieuwe leden van de OCMW-raad. Op vrijdag 5 januari 2007 (20 uur - refter OCMW-rusthuis Overmere) wordt de nieuwe raad geïnstalleerd en de voorzitter gekozen.
bulletNieuwe voorzitter - Op 31 maart 2005 verkiest de OCMW-raad (agenda) een nieuwe voorzitter. Martha Tackaert, de eerste vrouw die die functie uitoefende, wordt dan 'gewoon' raadslid.
bulletDrugmeldingspunt (DIP)
Druggebruikers of mensen uit hun omgeving kunnen voortaan in het OCMW terecht met hun vragen en bezorgdheden of voor begeleiding bij het zoeken naar de juiste hulporganisatie. Uiteraard gebeurt het gesprek met volledige geheimhouding naar derden. Voor informatie of een afspraak:
Liesbeth Willemans (maatschappelijk werker) loi@ocmwberlare.be of tel. 09/367 50 39.
bulletOCMW-secretaris terug
Sinds 1 juni 2004 is Hilde Van der Jeugt terug OCMW-secretaris Gedurende 2,5 jaar was ze waarnemend secretaris in het OCMW van Dendermonde.  Freddy Schollaert die haar taak hier overnam, is nu weer directeur van het rusthuis in Overmere.

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

links naar
winkels en bedrijven uit deze gemeente

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 26/10/14. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.