JAAROVERZICHTEN

Klik op het jaartal en je bekomt een samenvatting
 van de belangrijkste artikels uit dat jaar .

 

Verklaring gebruikte afkortingen

        DL = DE LLOYD

   DM = De Morgen

   DNG = De Nieuwe Gazet

   DS = De Standaard

   DSK = De Streekkrant

   DWK = De Wase Koerier 

ZO = De Zondag

FET = De Financiëel Economische Tijd

GVA = De Gazet van Antwerpen

HBVL = Het Belang Van Limburg

HGW = Het Groene Waasland

HLN = Het Laatste Nieuws

   HNB = Het Nieuwsblad

   HV = Het Volk

   HVW = Het Vrije Waasland

   RNB = Rotterdams Nieuwsblad

 

2016

2015

2014

2013

2012

Deurganckdok is nog steeds geen succesverhaal en de noodzaak voor het Saeftinghedok ontbreekt
Doel is voortaan te bereiken via een geautomatiseerde slagboom
Raad van State vernietigt Gewestplan Doel
Actiecomité RODS tegen verdwijning poldergehuchten
Gents hof van beroep bevestigt woonrecht in Doel
De jongerengroep De Derde Generatie bezet woningen in Oud Arenbergpolder
Toenemend vandalisme in Doel

2011

Procedure voor het GRUP Afbakening Antwerpse Haven gaat in alle stilte van start
Gemeentebestuur Beveren speelt dubbel spel inzake poldergehuchten
Vlaamse Regering wil Doel laten verdwijnen door aanleg bouwdok Oosterweeltunnel
Bewoners dringen opnieuw aan op veiligheidsmaatregelen
Aanhoudend inbraken, vandalisme, brandstichting en sluikstorten
Verplaatsing Brits monument
Dwangsommen voor Vlaamse overheid van 4 à 5 miljoen Euro voor onwettige sloop en nalatigheid inzake onderhoud woningen


2010


Trafiekcijfers Antwerpse Haven blijven ruim onder het niveau van 2008
Sloop van woningen ondanks sloopverbod
Het hof van beroep van Gent beslist volgende drie maatregelen: definitief sloopverbod - woonrecht blijft voorlopig behouden - instandhoudings- of beveiligingswerken
Toename van inbraken, vandalisme en brandstichting
Gemeentebestuur verkoopt gemeentelijke eigendommen in Doel

2009

Terugvallende groei in Antwerpse Haven met toenemende werkloosheid
Acties tegen verdere afbraak van Doel 
Het Gentse Hof van Beroep legt een sloopverbod op in Doel 
De rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde legt een sloopverbod op in Doel

Einde van het tijdelijk woonrecht in Doel 
De rechtbank van Dendermonde verbiedt  nog mensen uit hun woning te zetten in Doel

2008

Rechtbank van Dendermonde geeft toelating om de sloop van woningen in Doel te hervatten. 
Economische noodzaak van het Saeftinghedok wordt in vraag gesteld.
Het dempen van een deel van het ooit zo prioritair Doeldok kost 58 miljoen Euro
De Maatschappij voor Huisvesting doet zoveel mogelijk bewoners van een sociale woning in Doel  verhuizen. 
Nederlandse Eerste Kamer stemt in met de Scheldeverdragen
De RvS wijst de vordering van Doel 2020 tegen de 'tenuitvoerlegging' van de sloopvergunning voor 23 woningen af
Doel 2020 voert actie tegen afbraakwerken
Krakers Doel veroordeeld voor diefstal van water en elektriciteit
Een 60-tal woningen werden reeds gesloopt

2007

Ministers Peeters en Keulen verlengen het woonrecht tot 31 augustus 2009
Deurganckdok, vergissing van de eeuw
Minister Kris Peeters, doodgraver van Doel
Doel 2020 laat via rechtbank de verdere afbraak van woningen stilleggen

2006

Opbouwwerk Doel stopt ermee
Krakers kunnen zich regulariseren
De eerste woningen worden gesloopt
Pastoor Kristiaan Verstraete overleden
Vlaams minister Kris Peeters beslist - Doel moet verdwijnen, ook al is het niet nodig. 

2005

De Vlaamse en Nederlandse overheid ondertekenden verscheidene Scheldeverdragen
Het woonrecht in Doel wordt nog steeds niet correct uitgevoerd
Compensatie en onteigeningen voor natuurgebieden
Deurganckdok deels geopend
Leefbaarheidbuffer voltooid
De Vlaamse regering heeft het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Waaslandhaven fase 1 en omgeving goedgekeurd.

2004

Het Vlaams Parlement maak gretig gebruik van het nooddecreet om tal van stedenbouwkundige vergunningen te bekrachtigen.
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie Oost-Vlaanderen werd goedgekeurd.
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium / Scheldeverdieping bedreigt 1000 ha poldergrond in Doel

2003

Doel 2020 wil correcte uitvoering van het woonrecht
Protest tegen onnodige afbraak van hoeves, actie van Doel 2020 zorgt voor behoud van historische hoeve
Doel 2020 stapt naar Straatsburg
Dua en Stevaert wilden extra 190 ha landbouwgrond onteigenen, actie van Doel 2020 resulteerde in de opschorting van het onteigeningsbesluit 
Het Arbitragehof verwerp de vraag om het nooddecreet inzake de bouw van het Deurganckdok te vernietigen
Provincie veegt Doel van de kaart
Het Arbitragehof verwerpt het verzoekschrift betreffende het bekrachtigingsdecreet

2002

Acht bouwaanvragen m.b.t. het Deurganckdok
Op 13 april konden de werken aan het Deurganckdok hervat worden.
Doelenaars stappen naar het Arbitragehof voor schorsing en vernietiging van het nooddecreet.
Arbitragehof verwerpt verzoek tot schorsing.
Raad van State schorst de tweede gewestplanwijziging Sint-Niklaas-Lokeren voor het grondgebied Beveren. 
Doel is terug woongebied!

2001

De Europese Commissie tikt Vlaanderen zwaar op de vingers voor het schenden van natuurgebieden bij de aanleg van het Verrebroekdok en het Deurganckdok.
Lichtverontreiniging te Doel
Aanstelling dorpsopbouwwerker.
Bouwvergunning Deurganckdok opnieuw geschorst.

Tijdelijk bewoningsrecht.
Vereniging Doel 2020 is nu lid van de Gemeentelijke Culturele Raad van Beveren.
Verkrachting van de rechtsstaat! Op 14 december stemt het Vlaams Parlement het Nooddecreet voor het Deurganckdok om de werken te kunnen hervatten.

2000

Uitdieping Westerschelde stuit op ernstige kritiek. 
Dendermondse rechtbank beslist dat de werken aan het Deurganckdok mogen worden voortgezet.
Doel 2020 starte in februari met het initiatief "Recht voor Doel".
Het Earth Liberation Front slaat toe bij werken Deurganckdok.
Protestmars van Doel 2020 voor het behoud van Doel, de polder en de natuur.
Opeenvolgende gewelddaden op de werf van het Deurganckdok.
Actie van de Werkgroep Wildgroei onder het motto "Inpakken en wegwezen".
Derde fase Verrebroekdok in koelkast.
Leefbaarheidstudie bevestigt: Doel is leefbaar naast het Deurganckdok
Werkgroep Doel 2020 stelde in mei "Toekomstplan voor Doel" voor
Regeringsbeslissing: Doelenaars mogen nog zeker tot 2007 blijven maar moeten in 2004 hun huis verplicht ruilen voor woonrecht
Vlaamse havenpolitiek raakt volgens Fernand Traen, Havenbestuur Zeebrugge, kant noch wal. 
Doelenaars brengen protestbezoek aan Portival.
Raad van State velt op 6 juni arrest inzake vordering tegen de aanleg van het Deurganckdok in Doel. De eerste gewestplanwijziging en de bouwvergunning voor het Deurganckdok worden geschorst. Minister Van Mechelen levert na enkele dagen een nieuwe onwettige bouwvergunning af. 
Antwerpse Deugniet even op bezoek in Doel.
Vrijbuiter en Doel 2020 bestrijden verkrotting in Doel en "kraken" de oude gemeenteschool. Vrijbuiter en Bevers gemeentebestuur akkoord over het gebruik van de oude gemeenteschool.
De Vlaamse regering keurde in september de Gewestplanwijziging goed waardoor de bouwvergunning Deurganckdok een wettelijke basis moet krijgen. 
Landbouwers willen massaal in Doel blijven boeren.
Vermits het oude gewestplan van 1978 weer in voege is werd, na een klacht van Doel 2020, de bemaling voor het Deurganckdok, tussen de Schelde en de Scheldedijk, stopgezet. 
CVP verliest haar volstrekte meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen in Beveren. 
Vondst van de Doelse kogge.
Dit jaar werden tal van boeken betreffende Doel uitgegeven, o.a.: het Suske & Wiske album "Het verdronken land", "Doel moet blijven" van eresenator F. De Bondt, J. Creve en B. Martens, "De Bres" van Chris de Stoop en "Doel, dorp aan de geldstroom" van Frank Pollet en Stefaan Van Hul.

1999

BBL-VAC-WNLW-Doel 2020 krijgen steun van Centrum voor Onteigeningsrecht & Groen v.z.w.
Regionale Streekcommissie voor Advies veegt tienduizend bezwaarschriften van de tafel.
De Vlaamse regering keurde in mei de gewestplanwijziging en het strategisch plan voor het Linkerscheldeoevergebied goed. Het Saftigendok zou vanaf 2007 aangelegd worden en op de plaats komen waar nu de dorpskern ligt. 
Het sociale begeleidingsplan is NIET klaar en zit vol tekortkomingen en lacunes.
Verkiezingen spreken voor zich.
Doel 2020 startte vanaf juli met de verspreiding van een gratis nieuwsbrief.
Minister Dirk van Mechelen leverde in augustus de bouwvergunning af voor het Deurganckdok.
Aankoopcomité starte in september met onderhandelingen in Doel.
De werken aan het Deurganckdok gingen in oktober officieel van start. 
Een delegatie van Doel 2020 vergezelt een cameraploeg van Terzake naar Pernis.
Delegatie van Vlaamse regering brengt bezoek aan Rotterdams havendorpje Pernis
WNLW, VAC en Doel 2020 eisen, in een kortgeding voor de rechtbank van Dendermonde, de onmiddellijke stopzetting van de werkzaamheden aan het Deurganckdok.
De eerste vrijwillige onteigeningsakkoorden werden in december afgesloten.
Doel 2020 zet strijd verder op internet via een eigen website en een elektronische nieuwsbrief.

1998

Geheim akkoord over Doel-terminal, tussen CVP en SP, stuit op scherpe kritiek.

Willockx wil één miljard voor Doel.

Op 20 januari beslist de Vlaamse regering tot de bouw van het Deurganckdok
De Doelenaars vernemen langs de radio dat hun gemeenschap tot verdwijnen gedoemd is.

Burgemeester Smet biedt zijn excuses aan.

Er wordt een sociaal bemiddelaar aangesteld en een werkgroep ‘Sociaal begeleidingsplan voor Doel’ opgericht.

Heropening van de gerestaureerde parochiekerk.

Gewestplan veegt Doel van de kaart.

Doelenaars worden gelauwerd voor hun strijdlust.

De dorpsraad stopt alle acties voor het behoud van het Scheldedorp. Ze vechten vanaf nu verder voor degelijke voorwaarden bij de onteigeningen.

Het actiecomité Doel2020 gesteund door vierhonderd Doelenaars wil het dorp niet laten verdwijnen.

1997

Leefbaarheidstudie van Technum.
Slibberging in cellen onderaan het Doeldok.
Vette jaren zijn voorbij in Beveren.
"De Molen" gerestaureerd.
Volgens de Boze Doelenaars moet Baldewijns zeggen wat er met Doel moet gebeuren.
Volgens Delwaide moet de bevolking van Doel mee beslissen over de toekomst van het dorp.
Boze Doelenaars eisen een leefbaar Doel zoals volgens het plan van Allaert
CVP en SP overhandigen een eisenpakket aan Baldewijns.

1996

Voor burgemeester Smet is de containerterminal nodig. Voor de VLD is het al een feit.
Professor Allaert geeft het dorp nog een kans.
De Boze Doelenaars vinden dat de beslissing voor het behoud van Doel en de leefbaarheid door het gemeentebestuur moet genomen worden i.p.v. door de mensen van Doel.

1995

Doel wordt opnieuw bedreigd door containerterminal.
De veerdienst wordt opnieuw ingevoerd
Boze Doelenaars kiezen enerzijds voor globale onteigening maar anderzijds willen ze liever blijven wonen.
De baggerspecie is één van de grote problemen.
De gemeenteraad van Beveren is verdeeld over de toekomst van het Scheldedorp. Professor Allaert krijgt van het gemeentebestuur de opdracht om een leefbaarheidstudie uit te werken voor Doel.

 

1956-1994

Havenuitbreiding op de linkeroever - Baalhoekkanaal - Onteigeningen in Kallo - Leefbaarheidsstudie - Bouw van de kerncentrale - De wet Chabert - de "Lijn De Bondt" - Het Doeldok - Liefkenshoektunnel - een containerdok als alternatief voor het Baalhoekkanaal - Verzet tegen havenexpansie - Het cellenproject - Het Verrebroekdok - Actiecomité Polders In Nood (PIN) strijdt voor het behoud van de polders - Doel verkeerde opnieuw in volle expansie - Restauratie van de kerk - Geloof in toekomst Scheldedorp.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft]