1998 - Krantenartikels - samenvattingen

 

januari 1998

De Boerenbond verwerpt 'het akkoord' van de niet gemandateerde politici over Doel.

Natuur 2000 en de jeugdbond voor Natuur en Milieustudie voeren actie bij het huis van Miet Smet, ooit medeoprichtster van het ‘Actiecomité ter bescherming van het leefmilieu op de Linkeroever’.

De gemeente Kruibeke adopteert Doel.

De Vlaamse regering beslist Doel op te ruimen. Petrus V krijgt een hartstilstand. Frans B. maakt een eind aan zijn leven. Baron Delwaide spreekt van een hoogdag voor de haven.

19980106_Polderdorp zal op termijn volledig verdwijnen / Baldewijns neemt volgende week beslissing over Doel.
Afgelopen weekeind kreeg de minister een politiek steuntje in de rug van vijf zwaargewichten uit de Antwerpse en Wase CVP en SP: Miet Smet, Freddy Willockx, Marc Van Peel, Paul Dumez en Robert Voorhamme, die in een geheim akkoord hun zegen gaven aan het project. "Doel moet niet verdwijnen" zeiden ze dubbelzinnig, "maar op termijn komt wel de leefbaarheid in het gedrang". De nieuwe containerkade zal 12,5 miljard frank kosten.

19980107_Akkoord Doel-terminal stuit op scherpe kritiek
Burgemeester Smet
:"De ondertekenaars binden enkel en alleen zichzelf en zeker niet de CVP-Waasland" "Alleen het arrondissementeel CVP-bestuur is bevoegd om de CVP-Waasland te binden."
De coalitie van burgemeester Smet houdt vast aan een ‘leefbaar Doel’. Agalev, VLD, VU en Vlaams Blok sluiten zich aan bij het verzet tegen de bouw van de Doel-terminal.

19980110_FET_Regering blijft talmen met beslissing over Doel
Voor de 900 inwoners is een regeling getroffen: ze krijgen de kans om onteigend te worden maar worden er niet toe verplicht. Men erkent de rechten van mensen die willen leven in een industriële zone die in zijn leefbaarheid wordt aangetast.
De bouw van het containerdok zal 30 miljoen ton baggerspecie genereren. Voor de helft ervan is met de gemeente Beveren overeengekomen dat ze zal worden gebruik om de terreinen rond het Doeldok gebruiksklaar te maken. Voor de overige 15 miljoen ton zand is nog geen bestemming gevonden.

19980119 Beslissing van de Vlaamse regering tot de aanleg van een containergetijdedok en de toekomst van Doel

19980119_HLN_Willockx wil voor Doel alvast één miljard
Volgens de SP’er moet wie Doel leefbaar wil houden, zich verzetten tegen de containerterminal, en dus ook tegen de bijkomende tewerkstelling van 8000 mensen in 1998, en minstens 13000 in 2020.
Willockx
eist dat de Wase bevolking inspraak krijgt in de verdere ontwikkeling van de Waaslandhaven. Hij vindt ook dat de regering één miljard frank moet vrijmaken voor de begeleiding van de bevolking van Doel.

19980121_HLN_CVP koppelt tien puntenpakket aan onteigening

19980121_HLN_Er is geen Doel meer
In Doel vernam men langs de radio dat hun gemeenschap tot verdwijnen gedoemd is. Bijna negenhonderd Doelenaars zullen tegen het jaar 2015 hun huizen verlaten. Een bemiddelaar gaat met de inwoners onderhandelen.
Reacties
Burgemeester Smet
: Een teneur van zware teleurstelling. " Enerzijds wel. Want we wensten in het beleidsplan dat Doel bleef bestaan mits enkele maatregelen voor Doel. Anderzijds zijn we blij dat de regering beslist heeft, waardoor de tergende onzekerheid naar de inwoners van Doel is opgeheven. Die beslissing is de onze niet, maar is wel duidelijk."
Delwaide
heeft iedereen bedankt die zich heeft ingezet om de containergetijdedok op de Linker Scheldeoever mogelijk te maken. Tegelijk zei de schepen ook gelukkig te zijn met het sociale luik van het akkoord, en met de duidelijkheid die de beslissing brengt voor de bewoners van Doel.
Eresenator De Bondt:
"Steeds dachten de initiatiefnemers (Doel2020) dat dit soort scenario’s enkel thuishoorde in andere regimes, maar de realiteit leert ons anders". "Wij zullen met alle wettelijke en morele middelen deze beslissing bestrijden. Dat zulks nog mogelijk is in onze moderne tijd op het einde van de twintigste eeuw begrijp ik niet. Zulks gaat niet door."
Guido Van Meir
, scenarist van ‘Terug naar Oosterdonk’:"Het eerste woord dat in mij opkomt is het woord barbaars." "Wat we nu beleven is weer een scherp staaltje van de verloedering van het gemeenschapsgevoel." "Ik vraag me trouwens af of de politici die beslissen dat Doel moet verdwijnen, wel goed beseffen waar ze mee bezig zijn. Want er zullen in Doel heus niet alleen gevels en stenen tegen de vlakte gaan. Daar worden sociale weefsels gescheurd die niet meer kunnen hersteld worden."
PVO
in DWK: Naast de kindermoorden, de gecorrumpeerde ministers, de onopgeloste bendemisdaden en de versneden lijken in plastiekzakken is er nu ook de moord met voorbedachten rade op Doel. 1000 mensen en een ganse streek die niet opwegen tegen het plat economisch gewin. Wat voor samenleving is dit die zoiets verdraagt? En dat men a.u.b. ophoudt met het voor te stellen of de Doelenaars een goede zaak doen en iedereen op Doel toch al lang weg wou. De schaarse hoera-kreten mogen dan soms luidt klinken in de pers, ze steken schril af tegen de bittere tranen die momenteel op Doel geweend worden.

Februari 1998

Een enquête wijst uit dat 80% wil blijven (HLN).

In Doel worden nieuwe bomen geplant.

9980205_HNB_Schepen voor twee jaar
Claire Gillis
wordt de eerste vrouw in het schepencollege.

19980225_HLN_Met de excuses van de burgemeester
Burgemeester Smet
:"Misschien was ik verkeerd. Misschien heb ik de boodschap van de bevolking, die meer duidelijkheid vroeg, niet begrepen. Als dat zo is, dan bied ik daarvoor vandaag publiekelijk mijn excuses aan."

Maart 1998

De Polder van het Land van Waas ondertekent met vierhonderd leden een motie voor het behoud van een leefbaar Doel.

De Zeeuwse Milieufederatie stapt naar de Raad van State om de beslissing van de Vlaamse regering aan te vechten.

Beveren wil in ijltempo een massa huizen bouwen voor de Doelenaars.

De Bond Beter Leefmilieu en Doel 2020 slaan de handen in elkaar en stappen naar de Raad van State om de schorsing te vragen van de principiële beslissing van de Vlaamse regering.

19980317_Werkgroep Doel werkt aan sociaal begeleidingsplan
De werkgroep ‘Sociaal begeleidingsplan Doel’ is officieel geïnstalleerd door Vlaams minister Eddy Badewijns. In de werkgroep is zowat iedereen vertegenwoordigd, van de minister-president tot het autonoom havenbedrijf Antwerpen. Maar wat zeker belangrijker is, is de stem van de Doelse inwoners. Het zijn Fred Claes en het CVP-raadslid Claire Gillis die opkomen voor de rechten van de Doelse bevolking.

199803_XXX_Sociaal bemiddelaar op komst voor Doel
Burgemeester Smet
:"De sociale aspecten krijgen nu voorrang. Ruim 900 Doelenaren wachten op herhuisvesting. Deze omvangrijke beweging zal in fasen worden gerealiseerd, zeg maar vijf tot tien jaar. Er een precies jaartal op kleven kunnen we niet."

April 1998

Aanstelling van sociaal bemiddelaar Roeland Aelbers (wedde 4,5 miljoen per jaar zonder resultatenverbintenis).

Het Verrebroekdok blijkt een half miljard méér te kosten.

De Doelenaars wordt extra geld beloofd.

Werken aan het Verrebroekdok worden hervat.

Mei 1998

Minister Baldewijns belooft de Doelenaars een huis in Groot-Beveren.

juni 1998

De Vlaamse regering besluit het Europees vogel- en habitatrichtlijngebied rond Doel in te krimpen en het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren te herzien om containerdok en industriezones in te kleuren en Doel van de kaart te vegen.

19980627_HNB_Einde van een lijdensweg
Feestelijke heropening van de parochiekerk. Om veiligheidsredenen werd beslist om de kerk op 8 april 1984 te sluiten. Uiteindelijk kostte de totale renovatie 37 miljoen BEF, waarvan een gedeelte werd gesubsidieerd door het Vlaams Gewest en de provincie.

Tijdens de kermisweek is er het zomerkamp van jong-AGALEV en Doel2020 kondigde aan de Schedewijding uit te roepen tot ‘Solidariteitsdag voor het behoud van Doel."

juli 1998

Beveren is tevreden met het begeleidingsplan voor Doel en wil het dorp 'planmatig' afbreken.

VAC en Werkgroep Natuurreservaten Linkeroever Waasland (WNLW) sluiten zich aan bij het samenwerkingsverband van BBL-Doel 2020.

19980702_HLN_Omwonendenraad als brug tussen burger en kerncentrale

19980702_DSK_Gewestplan veegt Doel van de kaart
De Vlaamse regering keurde een voorlopige wijziging van het Gewestplan Sint-Nklaas-Lokeren goed waarop Doel van de kaart wordt geveegd.

Augustus 1998

BBL, VAC, Doel 2020 en WNLW voeren samen actie op de Scheldewijdingsfeesten.

September 1998

Cordeel & Aertssen krijgen de opdracht voor de bouw van de kaaimuur.

De school in Doel krijgt steeds meer leerlingen.

Bekend wordt dat de Doelenaars geen uitzonderlijke onteigeningsprocedure zullen krijgen.

19980902_HLN_Familie Schelfaut moet als eerste opkrassen. Officieel is er nog geen onteigening.

19980902_HLN_Alle Doelenaars nu toch welkom op dorpsraad
De inwoners van Doel kregen het nieuwe maandelijkse infokrantje ‘Kijkuit’ in de bus. Sociaal bemiddelaar Aelbers wil op deze maner de inwoners op de hoogte houden over de onteigeningen.

Oktober 1998

Ereburgemeester van Beveren Marcel van der Aa roept op tot grotere strijdbaarheid in het Waasland.

Er komen geen extra's voor de Doelenaars.

Steve Stevaert volgt Baldewijns op: het is onmogelijk de Doelenaars elders een gelijkwaardig huis te garanderen.

19981007_FET_Leegloop van Doel start in 2002
Vanaf 2004 zou men kunnen overgaan tot gedwongen onteigeningen. De eerste onteigeningen zullen eind 1999 plaatsvinden.

19981020 Enkele citaten van havenschepen Delwaide in HUMO:
"Maar het opgeven van Doel is nooit onze vraag geweest" "Dat kunnen we nooit doen, we mogen nooit vragen dat dorp van de kaart te vegen" "Als men nu zegt dat Doel onteigend wordt, wil ik benadrukken dat dat de beslissing is van de Vlaamse regering (regering Van Den Brande). Ons verzoek is dat nooit geweest"

19981027_Nieuw bezwaren rond Doel klaar
De BBL heeft een dossier klaar tegen de herziening van het gewestplan. Doel2020 wil massaal bezwaarschriften verspreiden.
Er lopen drie procedures bij de Raad van State. Een is gericht tegen de princiepsbeslissing van de Vlaamse regering om het containerdok aan te leggen en Doel te laten verdwijnen. Procedure twee en drie gaan over de herziening van het gewestplan en de opheffing van het vogelrichtlijngebied.

November 1998

Start van bezwaarschriftencampagne tegen gewestplanwijziging.

Doelenaars dienen verzoekschrift in bij het Vlaams Parlement om hun dorp te bewaren.

Pleidooien voor de Raad van State (vordering tot schorsing 'principiële beslissing' van Vlaamse regering van 20-1-1998).

Havenbedrijf stelt dat Doel nog helemaal niet moet verdwijnen.

Nieuwe procedure bij de Raad van State tegen verschillende besluiten van de Vlaamse regering van 23-6-1998 (inkrimping vogel- en habitatrichtlijngebied, herziening gewestplan).

December 1998

De eerste onteigeningsbrieven worden verstuurd.

Ferdinand de Bondt pleit in de Commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement voor het behoud van Doel.

Helaba voert in Antwerpen actie voor Doel.

BBL, WNLW en Doel 2020 overhandigen meer dan tienduizend bezwaarschriften tegen de gewestplanwijziging aan provinciegouverneur Balthazar.

Kerncentrale Doel pleit voor behoud van het dorp.

19981210_HLN_Doelenaars gelauwerd voor hun strijdlust
Bij de verkiezing van de meest verdienstelijke Oost-Vlamingen kwam de bevolking van Doel als winnaar uit de bus in de reeks politiek. Fred Claes nam als afgevaardigde van de dorpsraad de prijs in ontvangst.
De dorpsraad vraagt inmiddels wel alle acties voor het behoud van het Scheldedorp te staken. Volgens de dorpsraad moet men nu vechten voor degelijke voorwaarden bij de onteigeningen.
Dit staat dan weer in fel contrast met het verzoekschrift van het actiecomité Doel2020 dat vierhonderd Doelenaars ondertekenden. Volgens de actievoerders is er geen reden het dorp te laten verdwijnen.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]