2016 - Krantenartikels - samenvattingen

 

06 september 2016 Persmededeling van Doel 2020: Burgemeester van Beveren wil eigen dorp afbreken - Huidige veiligheidsmaatregelen in Doel stellen dan toch niet zoveel voor

Naar aanleiding van de brand in het klooster van Doel afgelopen donderdagnacht heeft de burgemeester van Beveren, Mark Van de Vijver, laten weten dat voor hem rond de beveiliging van Doel geen taboes mogen bestaan en… dat bijgevolg alle leegstaande huizen desnoods moeten afgebroken worden.  De reactie van de burgemeester komt er na een eerdere vraag van Doel 2020 omtrent de politieke verantwoordelijkheid voor de aanhoudende vernielingen en brandstichtingen. In het bijzonder voor de te voorkomen brandstichting in het klooster van Doel. Het is duidelijk dat de gespierde taal van de burgemeester niet van aard is om voor oplossingen te zorgen. Integendeel. Er blijven vooral veel vragen over hoe het zo ver is kunnen komen.

1.Doel heeft één toegangsweg die gecontroleerd wordt met camera. Waarom is er - voor zover ons bekend - van het tiental brandstichtingen van afgelopen jaren géén enkele opgelost?

2. Waarom zijn ondanks de escalatie van vandalisme en geweld de problemen tot op de dag van vandaag op geen enkele manier in kaart gebracht? Nochtans noodzakelijk om gepast en efficiënt te kunnen reageren.

3. Waarom bestaat er – ondanks herhaalde vraag - geen enkel structureel overleg met de bewoners? Zij weten toch best waar de problemen zitten?

4. Waarom is er in al die jaren – ondanks herhaaldelijke vraag – nog altijd geen enkele aanzet gegeven tot een veiligheidsplan?

5. Waarom heeft de gemeente Beveren àlle voorstellen van derden afgelopen twee jaar om  het klooster in gebruik te kunnen nemen en (op eigen kosten te beveiligen!) afgewezen?

Volgens de burgemeester wordt er momenteel reeds zéér veel geïnvesteerd in de veiligheid van Doel. Maar is dat wel zo? Bij de bezoekers van slechte wil heerst vooral het gevoel dat ze in Doel doen wat ze willen. En niemand hen iets maakt. Dat lijkt grotendeels te kloppen. Het lijstje aan veiligheidsmaatregelen van gemeente en MLSO is dan ook vooral bijzonder beperkt.

1. De gemeente Beveren investeert zo goed als niets om Doel een fatsoenlijk uitzicht te geven. Zelfs het politiekantoor heeft men langzaam maar zeker laten vernielen zonder er iets aan te doen. Aan beschilderde verkeersborden wordt al jaren niets gedaan. Eind juli stond het onkruid op de trottoirs een meter hoog. Niet echt signalen om bezoekers tot enige discipline aan te zetten.

2.De politiepermanentie in Doel werd eerder opgedoekt. Politiepatrouilles moeten telkens van Beveren komen, dat oogt goed voor de manuren op papier maar het is weinig efficiënt.

3.De slagboom is om de haverklap stuk maar aan een beter systeem is (nog) nooit gedacht.

4.De twee (2) stewards waarvan sprake doen uitstekend werk. Maar ze worden alleen ingezet op zondag van 10u tot 17u. Sommige zondagen krijgen ze te maken met méér dan 1000 bezoekers. Bovendien kan op alle andere dagen iedereen zijn gang gaan. Een evaluatie van de stewards die maar voor het eerste jaar worden ingezet is er nog niet geweest. En in oktober stopt hun opdracht.

5. Ook de nachtelijke permanentie doet goed werk maar zij kunnen niet zelf optreden. Bij de aanwezigheid van meerdere groepen in het dorp kunnen (en mogen) ze niets doen. Met een slagboom die meer open staat dan toe en politiepatrouilles die soms langer dan een half uur onderweg zijn nadat ze worden opgeroepen is het voor hen dweilen met de kraan open.

Na het jarenlang negeren van de problemen én van mogelijke oplossingen voor de problemen in Doel, plots suggereren dat afbraak de enige oplossing is, is weinig geloofwaardig. Volgens de burgemeester zal, ook als Doel definitief woongebied blijft, àlles moeten afgebroken worden voor nieuwbouw. Het valt te betwijfelen of die uitspraak op méér gebaseerd is dan het persoonlijk inzicht van de burgemeester. Feit is dat de faculteit architectuur van de KULeuven – we mogen aannemen dat die mensen weten over wat ze het hebben - een héél ander gedacht is toebedeeld over de toekomst van Doel. Het project ‘een nieuwe toekomst voor Doel’ dat afgelopen jaar gestart werd door de docenten architectuur krijgt trouwens met steun van de universiteit een vervolg van twee jaar. Misschien zou het goed zijn als de burgemeester van Beveren bij die mensen eens zijn licht opsteekt vooraleer al te dwaze dingen te zeggen.

 

 

2 september 2016 Persmededelig Doel 2020: Klooster Doel vannacht in brand gestoken - Tiende brandstichting op rij maar nog altijd geen veiligheidsplan of bijkomende maatregelen...

 

Afgelopen nacht rond 23u30 is het 19de eeuwse klooster in Doel in brand gestoken door onbekenden. De schade is aanzienlijk. Ook in een van de nabijgelegen sociale woningen werd brand gesticht op de eerste verdieping van een huis. Het is al bijna de tiende brandstichting op enkele jaren tijd in een dorp dat nog altijd bewoond wordt door enkele tientallen mensen. Die vragen al jarenlang voor betere beveiliging, een veiligheidsplan dat de problemen in kaart brengt en structureel overleg met de politie. Daar werd tot nu toe op géén enkele manier gehoor aan gegeven. Dat uitgerekend nu - op een moment dat wordt onderzocht of de haven haar containercapaciteit kan uitbreiden zonder Saeftinghedok - wordt brand gesticht in een van de beeldbepalende gebouwen in het dorp en in een huis dat nog in relatief goede staat was zet bijzonder veel kwaad bloed bij bewoners en actiecomités.

Het klooster van Doel is een 19de eeuws gebouw waarin ook de meisjesschool van Doel was ondergebracht. Het staat op de inventaris van het Onroerend Erfgoed en staat in het archief van de Dossin Kazerne bekend als schuiloord voor Joodse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de zomer van 2014 bracht Sandra Landsman, dochter van Holocaustoverlevende Flora M. Singer een bezoek aan het klooster van Doel omdat haar moeder en tante er een tijdlang ondergedoken zaten. Zij drukte toen tegenover het gemeentebestuur de hoop uit dat ze er alles aan zouden doen om het klooster in goede staat te houden.

Tot 2014 fungeerde het klooster als Ontmoetingscentrum (OC) voor de bewoners van de deelgemeente Doel en vonden er tal van culturele activiteiten en concerten plaats. Ook tijdens de jaarlijkse Scheldewijding speelde het klooster telkenmale een belangrijke rol. Ten gevolge van aanhoudend vandalisme werd een deel van het klooster afgesloten voor gebruik. Het getalm met herstellings- en beveiligingswerken in 2014/2015 na aangerichte vernielingen zorgde voor nog méér vandalisme. De gemeente Beveren besliste om het gebouw niet meer ter beschikking te stellen als OC. Zéér tot ongenoegen van bewoners en verenigingen die het OC nog op regelmatige basis gebruikten.

Het gebouw werd evenmin afdoende afgesloten zodat inbraken - zelfs op klaarlichte dag - tot op de dag van vandaag schering en inslag  waren. Op die manier gingen de vernielingen nog verder... Door het veel te laattijdig beschermen van de glasramen van de kapel werden deze grotendeels vernield. De dakramen bleven maanden open staan... Vorig jaar was er door vandalen een gigantisch gat in het dak geslagen maar het duurde maanden eer het gedicht werd. Enkele weken geleden spoot het water op de benedenverdieping naar buiten nadat de waterleiding was vernield. één van de ramen op de benedenverdieping naast de hoofdingang staat al méér dan een week open. Enz...

Het klooster in Doel is nog altijd eigendom van de kerkfabriek van Doel maar het is al tientallen jaren in erfpacht gegeven aan de gemeente Beveren die het moet beheren 'als goed huisvader'. Afgelopen jaren werden met betrekking tot het klooster van Doel verschillende concrete voorstellen gedaan. In 2013 was er een concreet voorstel voor de organisatie van een 'stille-kunsten-festival' waarbij de organisatoren zich engageerden om het pand weer volledig op te knappen. Het werd afgewezen wegens 'mogelijke overlast voor de bewoners'. Het voorstel van de bewoners om op de eerste verdieping een bescheiden conciërgewoning in te richten (op eigen kosten!) werd afgewezen want 'in strijd met het woonrecht'. In 2015 was er het voorstel van de aalmoezenier van de psychiatrie in Sint-Niklaas Raf David die samen met een aantal religieuzen en geëngageerde burgers het klooster een tweede leven wilde geven als een soort van bezinningsoord. Daartoe stelden zij een ondererfpacht voor. Zodat de gemeente haar rechten zou kunnen handhaven terwijl zij al de lasten op zich zouden nemen. Afgewezen. En tot slot was er ook nog in de zomer van 2015 de vraag van Fernand Huts om het klooster te mogen gebruiken voor zijn groots event 'zomer in Doel'. Huts wilde daarbij alle nodige herstellingswerken uit eigen zak betalen. Maar ook dat werd afgewezen.

Dat afgelopen nacht dit prachtig gebouw finaal in brand is gestoken kan - met zoveel politieke onwil - nog moeilijk verbazen. Het is méér dan de illustratie van een lamlendig beleid dat jarenlang alles in het werk heeft het gesteld om het dorp Doel onnodig kapot te maken.

Om het dorp 's nachts enigszins te beveiligen is een slagboom geplaatst bij het binnenrijden van het dorp. Maar die is al een week stuk... Bij het binnenrijden van het dorp staat er een camera die alles registreert maar toch is er van alle brandstichtingen afgelopen jaren zo goed als geen enkele opgelost...

Doel 2020 vraagt dat werk wordt gemaakt van een onderzoek naar de brandstichtingen in Doel en dat er NU werk wordt gemaakt van een écht veiligheidsbeleid voor het dorp. Doel 2020 vindt het ook noodzakelijk dat er een onderzoek komt naar de politieke verantwoordelijkheid. In het dossier Doel is er al veel te lang aan struisvogelpolitiek gedaan. Wie hier verantwoordelijkheid heeft moet ze eindelijk maar eens opnemen.

 

 

15 augustus 2016 Persmededelig Doel 2020: In Doel vond afgelopen weekeind de 42e editie van de Scheldewijding plaats. Dat werd andermaal een voltreffer met meer dan 20.000 deelnemers. Ook de veerboot tussen Lillo en Doel die eerder was afgeschaft maar door tussenkomst van minister Ben Weyts weer in de vaart was gebracht voor afgelopen zondag kende een overdonderend succes. Na de Scheldewijdingsmis trok de stoet richting Schelde met aansluitend Scheldewijding en bootwijding olv aalmoezenier De Maeght en pastoor Van de Velde. De wijding werd opgeluisterd door verschillende shantykoren. Op de Scheldedijk stonden jongeren van de Derde Generatie, de jongerenactiegroep uit de polders, met een groot spandoek ‘grenzen aan de groei, ruimte voor polder en Doel’. Verder vond een grote rommel en brocantemarkt plaats in de verschillende straten van het dorp, een ambachtenmarkt,  schaapdrijven met honden, een roofvogelshow. Tot laat in de avond vonden nog muzikale optredens plaats.

 

 

22 juli 2016 Persmededelig Doel 2020: Europees Hof van Justitie laat doek vallen over GRUP Afbakening Haven van Antwerpen - Alle natuurcompensaties op Linkeroever in strijd met Europees recht

 

Het Europees Hof van Justitie te Luxemburg heeft zopas laten weten dat de Vlaamse natuurcompensatieplannen in het kader van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen strijdig zijn met de Europese wetgeving. Eerder was ook al het GRUP op het grondgebied van de gemeente Doel geschorst door de Raad van State. Daarmee valt definitief het doek over het GRUP afbakening Zeehavengebied Antwerpen.

 

Het planproces dat bijna 10 jaar geleden door de Vlaamse regering werd ingezet, is in strijd met Europees natuurbeschermingsrecht. Dit werd door het Hof van Justitie van de Europese Unie vastgesteld in een uitvoerig gemotiveerd arrest van 21 juli 2016. Het Hof stelt dat de beoordeling van de milieueffecten bij de aanleg van de Saefthingezone, die o.a. de vernietiging impliceert van 20 ha slikken en van het onvervangbare gebied Putten Weiden verkeerd is gebeurd. De Vlaamse regering had die effecten merkwaardig genoeg een positieve beoordeling gegeven omdat er elders als zo gezegde compensatie veel meer nieuwe natuur wordt aangelegd. Op die manier klopt de rekening natuurlijk altijd: als je ergens anders maar meer zo gezegde natuur aanlegt is ieder project dat unieke natuur vernietigt positief en dus gerechtvaardigd. Doel 2020 wijst al jaren op deze denkfout. Het Hof van Justitie heeft Doel 2020 gisteren dus gelijk gegeven en erop gewezen dat de Vlaamse regering op die manier eigenlijk het verlies aan natuurwaarden probeert te compenseren terwijl compensatie maar in uitzonderlijke omstandigheden is toegestaan, o.a. wanneer er echt geen alternatieven voor handen zijn. Maar dat werd niet onderzocht.

Het Hof wijst er ook op dat het behoud en verbeteren van de bestaande natuur absoluut primeert op de vervanging van vernietigde (bestaande) natuur door zo gezegde nieuwe natuur – zoals ook het gezond verstand dicteert.

 

De consequenties van het arrest van het Hof van Justitie zijn verregaand voor de verschillende natuurcompensatieplannen op de Linkeroever. Die blijken namelijk zoals ze thans worden uitgevoerd elke rechtsgrond te missen. De uitspraak heeft betrekking op Doelpolder-Midden en Doelpolder-Noord, de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg, het gebied De Putten, de Nieuw Arenbergpolder en Prosperpolder. Doel 2020 vraagt dat alle procedures en werken met betrekking tot deze gebieden onmiddellijk worden stilgelegd. Het actiecomité zal met betrekking tot de werken in Prosperpolder de gemeente Beveren vragen om zoals in kortgeding een milieustakingsvordering in te stellen zodat de verdere vernietiging van Prosperpolder onmiddellijk ophoudt. Indien de gemeente hier niet op ingaat zal het actiecomité  - zoals het in het verleden al succesvol deed – zich in de plaats stellen van de gemeente.

 

De uitspraak van het Hof van Justitie is bindend voor de Raad van State die het GRUP wellicht op korte termijn zal vernietigen.

 

Anderzijds is de uitspraak niet zonder belang voor het recent opgestarte complex project "vergroting containercapaciteit Haven van Antwerpen". Het is duidelijk dat daarbij  rekening moet gehouden worden met de absolute voorrang die het Hof te Luxemburg geeft aan het behoud van de bestaande natuur. Als er uitzonderlijk toch wordt toegestaan om te compenseren is een voorafgaandelijk alternatievenonderzoek vereist.

 

Een degelijk alternatievenonderzoek is trouwens verplicht in het kader van het complex project "vergroting containercapaciteit Haven van Antwerpen”.

 

Van een objectief alternatievenonderzoek kan er uiteraard geen sprake zijn wanneer op het terrein de oude plannen doodweg verder worden gezet door de Saefthingezone verder te onteigenen en de rest van de polder om te zetten in natuurcompensatie. Dan riskeert het complex project bij voorbaat een doodgeboren kind te zijn.

 

 

19 juli 2016 - Twijfels over oprechtheid onderzoek

 

De Vlaamse Regering heeft beslist om van de geplande uitbreiding van de Antwerpse Haven een 'complex dossier' te maken. Dat moet actiegroepen de kans geven om alternatieven te formuleren voor de inplanting van het Saeftinghedok dat Doel van de kaart zou vegen. Actiegroep Doel 2020 en Erfgoedgemeenschap Doel & Polder zijn bereid om mee te werken, maar plaatsen vraagtekens bij de oprechtheid van het initiatief.

 

De opstart van het 'complex project' moet het pad effenen voor de creatie van extra containercapaciteit voor de Haven van Antwerpen. Het Havenbedrijf pleit al jaren voor de inplanting van het Saefthinghedok, maar stootte meermaals op protest en procecures bij de Raad van State, onder meer door actiegroep Doel 2020 die zich inzet voor het behoud van het dorp. Recentelijk nog vernietigde de Raad van State een deel van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan waardoor Doel opnieuw ingekleurd staat als woongebied. Om het dossier nu uit het juridische slop te halen wordt het omgedoopt tot een 'complex project'. "Binnen zo'n 'complex project' kan de piste van een Saeftinghedok samen met alle mogelijke alternatieven onderzocht worden. Alle betrokken partijen krijgen inspraak in het proces. Iedereen beseft dat Antwerpen extra containercapaciteit nodig heeft", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Via deze weg willen we zo snel mogelijk een zo breed mogelijk gedragen oplossing bieden en tegelijk juridische en andere gevechten maximaal vermijden."

 

In tegenstelling tot de huidige procedures worden niet enkel overheden en instanties betrokken bij de voorbereiding, maar ook burgers en actiegroepen. Die maatregelen moeten voorzien in meer inspraak en transparantie. Actiegroep Doel 2020 en Erfgoedgemeenschap Doel & Polder reageren positief op de nieuwe wending in het dossier. "Meer inspraak en transparantie kunnen wij alleen maar toejuichen en met ons vermoedelijk alle andere actiegroepen ten lande. Dit initiatief wijst hopelijk op een kentering in het denken en de manier waarop de overheid omgaat met haar burgers en de manier waarop zij worden betrokken bij grote infrastructuurprojecten", zegt Jan Creve van Doel 2020.

 

Toch tekent de actiegroep ook voorbehoud aan over de intenties van de Vlaamse Regering.

 

"Wat de Vlaamse overheid verkondigt klinkt veelbelovend, maar de actiegroepen zitten momenteel wel met grote vragen. De regering en het Antwerps Havenbedrijf zeggen op zoek te willen gaan naar alternatieven voor het Saeftinghedok. Maar voortgaande op hun communicatie blijven zij pleiten voor aanleg van het Saeftinghedok en zetten zij hun juridisch gevecht met de actiegroepen verder. Dit komt hun geloofwaardigheid niet ten goede, en creëert twijfel omtrent hun oprechtheid inzake het onderzoek naar alternatieven." Doel 2020 verklaart zich echter bereid om constructief in dialoog te gaan en mee te zoeken naar oplossingen. "De komende maanden zullen uitwijzen of dit ook het geval is voor de Antwerpse haven en de Vlaamse overheid", besluit Creve. (HLN)

 

 

18 juli 2016 Persbericht van Ben Weyts: om de noodzakelijke extra containercapaciteit voor de haven van antwerpen te realiseren start de Vlaamse regering met een 'complex project'. Binnen zo'n 'complex project' kan de piste van een Saeftinghedok samen met alle mogelijke alternatieven onderzocht worden. Alle betrokken partijen krijgen inspraak in het proces. "Iedereen beseft dat Antwerpen extra containercapaciteit nodig heeft", zegt Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts. "Via deze weg willen we zo snel mogelijk een zo breed mogelijk gedragen oplossing bieden en tegelijk juridische en andere gevechten maximaal vermijden."

Met de opstart van een 'complex project' reikt Vlaanderen nu de hand aan alle betrokken partijen, Inclusief Doel 2020, het Havenbedrijf, stRaten-generaal en de betrokken gemeentebesturen. Weyts wil het conflictmodel ruilen voor een consensusmodel. Binnen het complex project zal niet alleen de piste van een nieuw Saeftinghedok onderzocht worden, maar ook alle andere mogelijke alternatieven. Er wordt ook bestudeerd welke mogelijkheden er zijn om extra containercapaciteit te realiseren binnen het bestaande havengebied. Alle partners krijgen inspraak in het participatief traject dat nu wordt opgestart. Naast de economische belangen, komen ook de belangen van leefbaarheid, leefmilieu, landbouw, mobiliteit, veiligheid en onroerend erfgoed ruim aan bod. Letterlijk iedere Vlaming zal zijn stem kunnen laten horen. Alle verschillende pistes zullen worden geïntegreerd en tegenover elkaar afgewogen. De best mogelijke oplossing wordt geformuleerd in het voorkeursbesluit begin 2018.

 

 

17 juli 2016 Persmededeling Doel 2020: Vlaamse Regering neemt nieuwe beslissing inzake Antwerpse Havenuitbreiding - Doel 2020 en Erfgoedgemeenschap Doel & Polder bereid om constructief mee te werken maar voorlopig blijven veel vragen


Op vrijdag 15 juli heeft de Vlaamse Regering een startbeslissing goedgekeurd complex project extra containerbehandelingscapaciteit Haven van Antwerpen. Niet voor het Saeftinghedok, maar voor 'extra containerbehandelingscapaciteit'. Daarmee wil men zoeken naar een oplossing voor het zogenaamde tekort aan ruimte voor de behandeling van containers in de Haven van Antwerpen. De VR wil daarbij gebruik maken van het gloednieuwe decreet 'complexe projecten'.

Het decreet 'complexe projecten' is vorig jaar goedgekeurd en kadert binnen een proces van de overheid om grote infrastructuurprojecten sneller en gemakkelijker goedgekeurd te krijgen. De uitbreiding van containerbehandelingscapaciteit is het eerste echte grote project waarvoor dit decreet wordt ingezet. Het tijdstip komt niet als een verrassing. Van het GRUP dat de bouw van het Saeftinghedok moest mogelijk maken – en al voor grote delen geschorst is - wordt verwacht dat het binnenkort helemaal wordt onderuit gehaald door de Raad van State.

Het nieuwe decreet vertrekt officieel niet van een plan, maar van een probleemstelling. In dit geval de zogenaamde nood aan extra containerbehandelingscapaciteit. In tegenstelling tot de huidige procedures worden niet enkel overheden en allerhande geïnstitutionaliseerde instanties betrokken bij de voorbereiding, maar ook burgers en actiegroepen. Dit moet voorzien in meer inspraak en transparantie. Dergelijke veranderingen kunnen wij alleen maar toejuichen, en met ons vermoedelijk alle andere actiegroepen ten lande. Dit initiatief wijst hopelijk op een kentering in het denken en de manier waarop de overheid omgaat met haar burgers en de manier waarop zij worden betrokken bij grote infrastructuurprojecten.

Op 16 juni waren Doel2020, de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, Straten-Generaal, Ademloos en Ringland aanwezig op een rondetafelgesprek met de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf over dit complex project. Daarin heeft de overheid kennis gegeven van haar intenties en aan de actiegroepen gevraagd voorstellen en alternatieven te formuleren voor extra containerbehandelingscapaciteit.

Hetgeen daar werd verkondigd door de Vlaamse overheid klonk veelbelovend. Maar de actiegroepen zitten momenteel wel met grote vragen. De Vlaamse regering en het Antwerps Havenbedrijf zeggen op zoek te willen gaan naar alternatieven voor het Saeftinghedok. Maar voortgaande op de communicatie van voorbije dagen blijven zij pleiten voor aanleg van het Saeftinghedok en zetten zij hun juridisch gevecht met de actiegroepen verder. Dit komt de geloofwaardigheid van de Vlaamse Regering en het Antwerps Havenbedrijf niet ten goede, en creëert twijfel omtrent hun oprechtheid inzake het onderzoek naar alternatieven.

Doel2020 en de EGD&P zijn altijd duidelijk geweest in datgene waar ze voor staan. Wij hebben ons ook altijd bereid verklaard om op constructieve manier te dialogeren en mee te zoeken naar oplossingen die kunnen tegemoet komen aan àlle betrokkenen in het dossier. Daar verandert niets aan. De komende maanden zullen uitwijzen of dit ook het geval is voor de Antwerpse haven en de Vlaamse overheid.

 

 

9 juni 2016 Persmededeling Doel 2020: Jaarverslag MLSO: Havengroei botst op grenzen van wat het Waasland aankan inzake mobiliteit - Waaslandhaven moet meer focussen op zuinig en duurzaam ruimtegebruik

 

Vandaag werd in Kallo door de MLSO het jaarrapport voor de Waaslandhaven 2015 voorgesteld. Daarbij was enige euforie niet uit de lucht omwille van de aanhoudende groeicijfers. Dat de haven het op Linkeroever goed doet mag dan goed nieuws zijn, maar in hoeverre die cijfers mede het resultaat zijn van verschuivingen van Rechteroever naar Linkeroever blijft onduidelijk.

De aanhoudende verschuiving van trafiek van Rechteroever naar Linkeroever dreigt trouwens bijzonder nefast te worden voor de mobiliteit in het Waasland. In de loop van dit jaar verhuist MSC van zijn terminal aan het Delwaidedok op Rechteroever naar het Deurganckdok op Linkeroever. Volgens het magazine Trends betekent dat 4 tot 5000 vrachtwagens extra die de Linkeroeverhaven uit moeten. Per dag! Méér dan drie kwart daarvan moet richting Oost, naar de Antwerpse Rechteroever. En dus over de Antwerpse Ring… Mocht het Saeftinghedok worden aangelegd, dan komen er - volgens minimale schattingen - nog eens 6 tot 7000 vrachtwagens per dag bij! In die zin getuigt de uitspraak van Eddy Bruyninckx, CEO van het Antwerps Havenbestuur, dat de mobiliteit zich maar moet aanpassen aan de Haven niet echt van veel realiteitszin. In de Plan-Mer voor het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen en de MKBA van het Saeftinghedok wordt bovendien gesproken over een zware hypotheek op de mobiliteit in de streek. Volgens beide studies zal de komst van het Saeftinghedok zelfs problemen geven voor de toegankelijkheid van de Haven zélf...

De uitvoering van een derde Scheldekruising - de fameuze Oosterweelverbinding – brengt hier geen redding. Want die is voorzien om een oplossing te geven aan de bestaande verkeersproblemen. Niet om ook nog eens een antwoord te bieden op de problemen veroorzaakt door bijkomende haventrafiek. Over dit alles was vandaag op de persconferentie niet veel te horen.

Ander probleem waar de Waaslandhaven mee kampt is de toenemende negatieve perceptie. De haven mag zich dan wel in de etalage zetten als een duurzame haven, in de praktijk valt daar weinig van te merken. Het Havenbestuur en de MLSO blijven al te veel gefocust op cijfers en negeren daarbij de ruime omgeving van de Haven. In het dorp Doel en ruime omgeving staan onder beheer van de MLSO honderden huizen en boerderijen te verkrotten terwijl er elders in het Waasland woningnood is. Een laatste stuk open ruimte in het Waasland, een belangrijk historisch erfgoedlandschap van 15km2, wordt systematisch vernield. Historische schuren en gebouwen worden verwaarloosd en zelfs afgebroken. Dat is een kapitaalsvernietiging die door niets te verantwoorden is.

Doel 2020 vind dat het inzake ruimtegebruik in de Waaslandhaven zuiniger kan én moet. De opvatting dat een haven enkel kan groeien door de inname en vernietiging van gigantische stukken open ruimte is een achterhaalde visie. Het zijn recepten uit de vorige eeuw die geenszins passen bij een modern 21e eeuws havenbeleid. Illustratief op dat vlak is dat geen enkele grote haven in West-Europa nog uitbreidt via grote grondinnames en massale onteigeningen. Behalve Antwerpse Haven in het Waasland dan.

 

 

23 mei 2016 Tientallen grote spandoeken tegen Saeftinghedok op de Ring rond Antwerpen - verkeersrealiteit bewijst dat Saeftinghedok gewoon niet kan

 

Een dag van regen en voor de zoveelste keer op rij stond deze morgen alles dicht rond Antwerpen. 400 km file in het ganse land met Antwerpen opnieuw als absolute koploper.

In het rapport verkeersindicatoren snelwegen 2015 staat te lezen dat in 2015 het verkeer op de Vlaamse snelwegen op werkdagen is toegenomen met zo’n 2%. De filezwaarte steeg met 2% tot 4%. Het structurele fileprobleem blijft toenemen. Nergens is het drukker dan op de Antwerpse Ring, dat ook uitgesproken koploper is wat betreft vrachtverkeer. In de top 40 van de drukste wegsegmenten voor vrachtwagens situeren er zich 37 direct rond Antwerpen. Daarvan 20 op de Ring rond Antwerpen met telkens meer dan 16 000 vrachtwagens per dag en per richting!

Volgens de vijfjaarlijkse verkeerstelling van de Haven van Antwerpen is 25% van alle vrachtwagens rond Antwerpen havengerelateerd. Met een schaalvergroting zoals die van het Saeftinghedok wordt de huidige capaciteit voor behandeling van containers méér dan verdubbeld! Wat dat betekent voor de mobiliteit rond Antwerpen laat zich raden. Want het overgrote deel van de containers gaat nog altijd per vrachtwagen. En grotendeels oostwaarts. Wat dus wil zeggen dat alles van Linkeroever naar Rechteroever moet, door de Kennedytunnel en over de Antwerpse Ring…

Dat is waar de actievoerders met hun spandoeken deze morgen de aandacht op wilden vestigen: de realiteit maakt een Saeftinghedok onmogelijk. Met een Saeftinghedok staat alles - ook in de haven - stil.

 

 

20 mei 2016 Aanbesteding MLSO loopt vandaag af - Veel ongerustheid en boosheid bij bewoners die onverwacht bezoek krijgen van aannemers

 

Vandaag loopt de aanbesteding van de MLSO ten einde voor de sloop van 251 woningen en boerderijen in Doel en het ruime poldergebied. De aanbesteding werd vreemd genoeg uitgeschreven ondanks het feit dat Doel opnieuw als woongebied op de kaart staat en ook voor de rest van het GRUP de auditeur voor de Raad van State de vernietiging heeft geadviseerd. Over deze onnodige en provocerende actie communiceerde de MLSO in de voorbije weken dat het "slechts" om een raamakkoord ging “enkel nodig in geval de veiligheid noopt tot slopen”. Het raamakkoord zou geen concrete consequenties hebben. Ook zou Doel 2020 met zijn reactie op dit bestek van een mug een olifant hebben gemaakt.

Dat is echter niet wat de bewoners van deze huizen mogen ervaren. Voorbije dagen werden de mensen in de polders ongevraagd en ongewenst geconfronteerd met sloopgrage aannemers die met hun gevolg private eigendommen betraden en foto's kwamen nemen... Al deze would-be slopers gaan er - voortgaande op de aanbesteding van de MLSO - van uit dat ze deze zomer met de sloop kunnen beginnen. Iets wat aan de veelal niets vermoedende bewoners door deze lieden ook als dusdanig werd gecommuniceerd. Het is niet moeilijk om zich voor te stellen wat dat voor mensen die van niets weten betekent.

Het is trouwens opmerkelijk hoe de MLSO het steeds heeft over 'veiligheid'... als het gaat om sloopwerken te rechtvaardigen.  Vreemd genoeg bleef het deze week aan de kant van de MLSO oorverdovend stil na de tsunami van geweld in het polderdorp Doel. Nochtans is het terugdringen en voorkomen van al dat geweld perfect mogelijk. Het zou ook voor de vele bezoekers van het dorp een geruststellende gedachte zijn. Maar blijkbaar besteedt de MLSO de financiële middelen van de gemeenschap liever aan intimidatiepolitiek en onnodige afbraken.

 

 

11 mei 2016 Eerste dorpscafé Prosperpolder geeft geen antwoorden op vragen bewoners - Gemeente Beveren moet zich eindelijk losmaken van betutteling en zich laten respecteren!

 

Het ‘Poldercafé’ over de toekomst van Prosperpolder dat de gemeente Beveren deze week organiseerde in café den Angeluus voor de bewoners van Prosperpolder laat meer vragen dan antwoorden achter. Zo bleek na de bijeenkomst waar zo een 70 geïnteresseerden op waren afgekomen. Met de organisatie van 4 Poldercafé’s wil de gemeente Beveren de bewoners van Prosperpolder laten kennismaken met een inrichtingsstudie voor Prosperpolder en directe omgeving. Het is een gemeenschappelijk initiatief van het Vlaams Gewest, het Havenbedrijf, de MLSO en de gemeente Beveren. De opdracht wordt uitgevoerd door Atelier Romain en Tri.zone. Tijdens de eerste voorstelling werd het duidelijk dat vooral sterk wordt ingezet op (gestuurde) communicatie. Op de vraag wat er nu al concreet was uitgewerkt kregen de aanwezigen zo goed als geen antwoord. De gemeente – vertegenwoordigd door verschillende medewerkers van de studiebureaus, burgemeester Mark Van de Vijver en schepen Boudewijn Vlegels - kreeg op de avond zo goed als geen enkele positieve respons.

De aanwezigen stoorden zich vooral aan het idee dat Prosperpolder MOET veranderen. En dat op een manier die absoluut niet noodzakelijk is. Zoals blijkt uit de summiere antwoorden wil men vooral sterk inzetten op toerisme en recreatie. Prestigeprojecten zoals de zware investeringen in het Jeugdcentrum, de geplande verhuis van het Hoog Huis en de plannen rond de Prosperhoeve lijken daar op te wijzen. De vrees bestaat dat hierdoor Prosperpolder een soort van evenementendorp wordt. Aanwezigen spraken van een polder-Bokrijk en een polder-Disney. Iets wat het dorp en zijn huidige aantrekkingskracht – als rustig kerkdorp - finaal zou wijzigen. Ander aspect is dat de landbouw in het dorp zwaar onder druk komt te staan. Mogelijk volledig verdwijnt. Niet alleen verdwijnt heel wat landbouwgrond door de omliggende natuurcompensaties. Men wil ook het Hoog Huis dat een soort van cultuurcafé moet worden, inplanten midden tussen twee landbouwbedrijven. Daarvoor moet zelfs een oude boerderij verdwijnen.

 

Doel 2020, niet uitgenodigd maar op vraag van de bewoners aanwezig met een sterke delegatie, wees op de dubbelzinnige houding van het gemeentebestuur. Enerzijds wordt het GRUP-plan aangevochten bij de Raad van State maar anderzijds wordt voortgaand op het zogezegd ‘beslist beleid’ een plan uitgewerkt voor Prosperpolder dat dit dorp omvormt tot een relictdorp terwijl de rest van de polder wordt opgegeven. Schepen Boudewijn Vlegels antwoordde hierop – tot verbazing van de aanwezigen - dat het duidelijk is dat de Vlaamse Regering toch zal doorgaan met het GRUP-plan. Als geloof in de rechtstaat kan dat tellen… Voor Doel 2020 is dit niet alleen een voorbarige uitspraak, ze staat ook haaks op wat de VR eerder zelf al te kennen heeft gegeven, namelijk dat ze de uitspraken van de RVSt zal respecteren en er géén tweede nooddecreet komt.

 

Het GRUP heeft momenteel al verregaande gevolgen voor de bewoners van Prosperpolder. Zo wordt momenteel een groot deel van het Poldergebied omgevormd tot een natuurcompensatiegebied. Daarvoor worden dijken en brede ringgrachten aangelegd. Verschillende bewoners beklaagden zich erover dat de diepe ringgrachten vlak naast de weg liggen en tot vlak bij de huizen komen waardoor een ronduit ‘levensgevaarlijke’ situatie is gecreëerd.

Andere kwestie is dat door  het GRUP Prosperpolder volledig herbestemd is tot woongebied waardoor alle landbouwgronden nu zogezegd  bouwgronden zijn en er door de bewoners planbatenheffing dient betaald te worden. Zelfs voor hun tuinen. Die planbatenheffing loopt voor verschillende inwoners tot in de honderdduizenden euro… De zaak werd door Doel 2020 al twee jaar geleden aanhangig gemaakt maar is nog altijd niet van de baan. De gemeente wil nu een collectief bezwaarschrift indienen. Of dat veel zal opbrengen is maar de vraag.

 

Doel 2020 is van mening dat de gemeente Beveren veel te makkelijk mee gaat in de plannen van het Antwerps Havenbestuur. Het actiecomité vindt het tevens onbegrijpelijk dat burgemeester en schepenen er al bij voorbaat van uitgaat dat haar eigen juridische procedures tot niets dienen en veronderstelt dat het Saeftinghedok er sowieso komt. Op die manier wordt de vernietiging van één tiende van het grondgebied van Beveren een ‘selffulfilling prophecy’. De gemeente Beveren moet zich als gemeente laten respecteren ipv zich te laten betuttelen. In die zin zijn de plannen voor Prosperpolder die uitgaan van een GRUP dat werkelijk nefast is voor gans Beveren en het Waasland absoluut te verwerpen. In plaats daarvan dient de gemeente Beveren voortgaande op de juridische situatie - het GRUP in Doel is geschorst en voor de rest van het gebied wordt hetzelfde verwacht – een toekomstplan te maken voor de polder én Doel. Dat was trouwens bij het begin van de legislatuur in het vooruitzicht gesteld. Daarbij is ook een erfgoedbeleidsplan méér dan noodzakelijk. Niet alleen voor een gebouw als de Prosperhoeve waar men mee hoopt te kunnen uitpakken, maar voor gàns de Polder én Doel. Daar staan nu tientallen bouwkundig belangrijke relicten met erfgoedwaarde te verkommeren. Zij schreeuwen om meer dan gewone aandacht.

 

 

5 mei 2016 Persmededeling Doel 2020: D2020 en het Antwerps Havenbestuur hebben gisteren namiddag en -avond voor het eerst in bijna 20 jaar een rechtstreeks gesprek gevoerd met elkaar.

Dat gebeurde als uitloper van het door Canvas georganiseerde debat in de Bourla in Antwerpen na de publieksvertoning van ‘Oratorium zonder Doel’. Aan het gesprek namen voor het havenbestuur Eddy Bruyninckx, Kurt Tuerlinckx, Bjorn Verhoeven  en Greet Bernaerts deel. Verder Gerlinde Bressinck van de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder (EGD&P) en Denis Malcorps en Jan Creve van Doel 2020. Het was een gesprek dat als open en zakelijk te omschrijven valt.

Eddy Bruyninckx drukte de hoop uit dat D2020 openstaat voor de economische argumenten die pleiten voor het Saeftinghedok. Van zijn kant heeft Doel 2020 verduidelijkt dat er voor het project nog veel onbeantwoorde vragen zijn. Dat er bovendien geen maatschappelijk draagvlak bestaat voor het megadok. Illustratie daarvan de groeiende kritiek in Antwerpen zèlf van de burgeractiecomités. Ondertussen sleept men zich al méér dan 15 jaar van rechtszaak naar rechtszaak zonder uitzicht op een oplossing. Voor D2020 is het duidelijk dat inname van grote gebieden open ruimte in functie van havenuitbreiding scenario’s zijn uit het verleden, niet van de toekomst. In de perceptie - zowel in de regio als internationaal - is dit alles voor de Antwerpse Haven nefast. Daar kunnen zelfs de meest grootschalige reclamecampagnes weinig aan verhelpen.

 

Uitgangspunt van het gesprek was een nota met 7 vragen aan het Havenbestuur.

·         In het Plan-MER en de MKBA wordt zwart op wit gesteld dat met de komst van het Saeftinghedok de Antwerpse regio met toenemende structurele mobiliteitsproblemen zal te kampen hebben, ondanks alle geplande mobiliteitsingrepen en infrastructuurwerken. Het planningsproces voor het Saeftinghedok/Saeftinghezone van de voorbije jaren heeft de mobiliteit ondergeschikt gemaakt aan groei in containeroverslag of logistieke activiteiten. Een toename van het structureel vrachttransport in de Antwerpse regio legt naast maatschappelijke kosten zoals files ook een hypotheek op zowel de bestaande havenactiviteiten als alle andere bedrijfsactiviteiten in de regio. Dit is een realiteit die zich vandaag reeds doet gelden in de keuze van bedrijven om zich te lokaliseren. Wij vragen dat m.b.t. de verschillende fases in de schaalvergroting van de haven op Linkeroever nauwgezet onderzoek gebeurt inzake mobiliteit. In de finale afweging moet mobiliteit evenwaardig doorwegen. Belangrijke voorwaarden die in het onderzoek moeten worden gehandhaafd: realistische assumpties en verwachtingen met betrekking tot de modal shift van containertransport, volle transparantie met betrekking tot de inhoud en totstandkoming van het onderzoek.

·         De economische noodzaak van extra capaciteit voor containeroverslag is gebaseerd op verscheidene studies waaronder de EOS, de EOS-actualisatie en de MKBA. Alle studies nemen als vertrekpunt eenzelfde theoretische benadering: totale Antwerpse overslagcapaciteit versus verwachte totale groei. Deze studies gaan uit van een Antwerpse 'lokale' benadering zonder oog voor het groter geheel, en verwachtingen die veraf staan van de bedrijfseconomische omgeving. Wij vragen dat met name voor de maritieme behandeling van containers 1) een screening gemaakt wordt van de totale containeroverslagcapaciteit in Antwerpen en Vlaanderen, 2) verschillende scenario’s uitgewerkt worden in functie van een realistisch model. De screening en scenario's dienen te gebeuren binnen een ruimer kader van maximale samenwerking tussen de Vlaamse havens. Concrete uitgangspunten binnen de scenario's zijn onder meer de aanwending van de leeggekomen terminals in Zeebrugge, evenals de inzet van het Delwaidedok als volwaardige of ondersteunende containerterminal en faciliteiten die dit mogelijk kunnen maken.

·         Deze screening moet gebeuren binnen een ruimer kader van een meer efficiënt omspringen met beschikbare ruimte in het Havengebied.

·         Wij vragen dat het Havenbedrijf de Rurale erfgoedstudie als uitgangspunt neemt voor een hedendaags Erfgoedbeleid dat is gericht op vrijwaring en bescherming. Daarbij moet het uitgangspunt zijn dat erfgoed behouden wordt tenzij het niet anders kan.

·         De voorbije decennia is in Doel en de polders een beleid gevoerd van ontvolking door middel van voorafnames op mogelijke toekomstbeelden. Dit sluipend proces zou ter voorbereiding moeten dienen van mogelijke toekomstplannen. Het leidt echter tot conflictsituaties en maakt het leven onnodig moeilijk voor bewoners van deze gebieden. Bovendien creëert het een negatief beeld van zinloze projecten en onteigeningen. Bewoning in het ganse gebied moet daarom kunnen bestaan tot het echt niet anders kan.

·         Het behoud van de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg werd door een studie van Technum als haalbaar bestempeld. Wij vragen dat de plannen voor Ouden Doel en Rapenburg herzien worden  zodat het behoud van de gehuchten kan verzoend worden met de bestaande natuurcompensaties.

·         Dit alles moet gebeuren onder toezicht van een neutrale figuur die voor iedereen aanvaardbaar is. Deze dient een draagvlak te creëren voor de uiteindelijke oplossing.

 

Op basis daarvan kwamen D2020 en het havenbestuur overeen dat er in functie van de geplande schaalvergroting op Linkeroever een nauwgezet onderzoek dient te gebeuren naar de gevolgen op vlak van mobiliteit en  de concrete verwachtingen met betrekking tot de modal shift (verhouding vrachtverkeer- binnenvaart – goederenspoor) inzake containertransport. Doel 2020 en het Havenbedrijf zijn het er ook over eens dat met name voor de behandeling van containers  in de Antwerpse Haven alle alternatieven en scenario’s onderzocht moeten worden in functie van te verwachten volumegroei. De te onderzoeken scenario’s betreffen zowel de Antwerpse context als de ruimere regionale context. En dat zonder enig taboe. Met betrekking tot het gebied buiten de zone van het Saeftinghedok fase 1 zal onderzocht worden in welke mate de gehuchten, geïsoleerde woningen en boerderijen en bouwkundig erfgoed  kunnen behouden worden. Het Havenbestuur ging ook akkoord om na te gaan hoe controverse rond bewoning en sloop in het zgn projectgebied in de toekomst kan vermeden worden.  Het Havenbestuur en Doel 2020 zijn het er over eens dat al deze stappen best gebeuren onder toezicht van een ‘neutrale’ figuur die door beide partijen wordt aanvaard. Er werd afgesproken om de gesprekken volgende maand voort te zetten. Bij voorkeur vanaf dan reeds onder leiding van deze door alle partijen aanvaarde figuur. 

 

26 april 2016 - Een vijftiental actievoerders van Doel 2020 en De Derde Generatie protesteerde op de gemeenteraad van Beveren. Ze hadden pamfletten en affiches bij, waarop het kerkorgel afgebeeld stond met als tekst “geen uitverkoop van erfgoed” en “woonrecht is geen afbraak”. Tijdens het vragenuurtje kwam de zoektocht naar een nieuwe eigenaar voor het kerkorgel van Doel aan bod, het raamcontract voor de sloop van 250 woningen uit Doel werd ook op de raadszitting bediscussieerd.

 

25 april 2016 Persmededeling Doel 2020: Antwerps Havenbedrijf wil beschermd orgel van Doel weg - Actie kadert duidelijk in campagne om Doel - ondanks uitspraken Raad van State - compleet van de kaart te vegen

Het Antwerps Havenbedrijf gaat op zoek naar geïnteresseerden voor het beschermde kerkorgel in Doel, dat heeft het vandaag – één dag na de Vlaamse erfgoeddag - laten weten….

De verhuis van het kerkorgel maakt zogezegd deel uit van het door de Vlaamse regering goedgekeurde actieprogramma dat er onder meer voor moet zorgen dat de beschermde monumenten van Doel, zoals het orgel, maar ook de molen en het Hooghuis, gedemonteerd en verplaatst worden. In de feiten is het actieprogramma zonder voorwerp geworden omdat Doel door een beslissing van de Raad van State weer woongebied is. In die context lijkt een declassering van het beschermde monument – eerder kan niet verhuisd worden - juridisch onhaalbaar. Eerder moest de MLSO haar afbraakplannen van een aantal huizen in het centrum van Doel - om de afbraak en verhuis van het Hoog Huis mogelijk te maken - ook al terugschroeven.…  Dat het Havenbedrijf hiermee uitpakt op een moment dat Doel weer woongebied is, ruikt sterk naar provocatie en stemmingmakerij. Het kerkgebouw, en bijgevolg het orgel, is eigendom van de gemeente Beveren en valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkfabriek van Doel. Dat het Havenbedrijf als niet-eigenaar op zoek gaat naar een nieuwe eigenaar illustreert opnieuw hoe de werkelijke machtsverhoudingen liggen in de Waaslandhaven én in Beveren. Zolang er juridisch onduidelijkheid blijft bestaan over de GRUP-plannen is er geen enkele reden om door te gaan met de ontmanteling en vernietiging van het dorp Doel. In die juridische context is de enige juiste houding ten aanzien van de monumenten en het bouwkundig erfgoed in Doel die van de omzichtigheid. Niet die van de botte afbraak.

Doel 2020 vindt het hoog tijd dat de gemeente Beveren, en bij uitbreiding de Wase gemeenten, een antwoord geven op deze stemmingmakerij en arrogantie van het Antwerps Havenbestuur. Zij moeten hun knechtenrol afschudden en het opnemen voor de belangen van het Waasland en de Waaslanders. Die hebben geen nood aan een bijkomende schaalvergroting van de haven en nog méér file. Die hebben nood aan leefbare dorpen en het behoud van de laatste stukken open polderruimte.

 

15 april 2016 Persmededeling Doel 2020: MLSO-DIRECTEUR PETER VAN DE PUTTE LIEGT!

In een reactie gisteren tegenover de pers verduidelijkte directeur Peter Van de Putte van de MLSO dat de meer dan 251 geplande afbraken in Doel en de polder enkel en alleen plaatsvinden omwille van de veiligheid. Dat is geen drogreden meer maar een pure leugen. Veel van de woningen die op de lijst staan zijn nog altijd bewoond of worden gebruikt. Het gaat bovendien om in totaal bijna 300(!) woningen. Er zitten in het bestek bovenop de 251 woningen in Doel ook 38 woningen/hoeves verspreid over de hele Saeftinghezone waarvan de meeste nog bewoond zijn of actief in bedrijf. De geplande afbraken gaan zelfs tot op de Oud Arenberg en de Pillendijk in Kieldrecht.

Onder de huizen die op de lijst staan: àlle huizen in Doel die bewoond zijn. O.m. dat van gemeenteraadslid Marina Apers, de familie Malcorps, de engel van Doel,…. Ook het populaire café Doel 5 staat op de lijst. Verder buiten de dorpskom: de hoeve van Guido van Mieghem, zo goed als gans het gehucht Saeftinghe, Het gemeenschapshuis De Doolen, de historische Olifanthoeve, de maalderij Lambers in Kieldrecht,… In de timing wordt bovendien voorzien dat de afbraken beëindigd moeten worden in augustus 2017… En dat terwijl het ganse GRUP en daarmee het Saeftinghedok zo goed als op apegapen ligt…

Het is duidelijk dat hier geen enkel rechtskader voor bestaat. Het gaat  om een smeerlapperij zonder voorgaande. Een pure vernietigingsoperatie die niets of niemand ontziet: geen mensen, geen erfgoed. Een aanbesteding en timing voor effectieve afbraak vormen in de normale wereld de laatste stap. Niet de eerste. Wij dagen Peter Van de Putte en zijn voorzitter Vlegels uit om samen met ons (én de pers) de ronde te maken van al deze huizen die zij op de lijst hebben gezet om af te breken en ons aan te tonen waarin de onveiligheid zit van al die huizen, panden en boerderijen die momenteel nog bewoond worden of in gebruik zijn. Wij zullen hen dan op onze beurt tonen welke huizen zij al jarenlang wetens-willens laten kapotgaan op de meest stuitende manier.

De vernietigers van Doel en de polder mogen zich alleszins aan gepaste actie verwachten. Wij laten onszelf en de polder niet – zo maar – kapot maken.

 

14 april 2016 De MLSO heeft gisteren een overheidsopdracht uitgeschreven voor de sloop van 251 woningen in Doel en omgeving. Het gaat niet alleen om Doeldorp maar ook om grote delen van het poldergebied. En dat ondanks het feit dat Doel opnieuw als woongebied op de kaart staat en ook voor de rest van het GRUP de auditeur de vernietiging heeft geadviseerd.

 

10 april 2016 Persmededeling Doel 2020: Scherp debat tussen haventopman en D2020 gaat documentaire over Doel op Canvas vooraf - Havenbestuur probeerde eerder documentaire op Canvas te stoppen

 

Zaterdag 9 augustus vond voorafgaand aan de uitzending op Canvas de publieksvoorstellling van de documentaire van Manu Riche  ‘Oratorium zonder Doel’ plaats in de Bourla in Antwerpen. De voorstelling kreeg ook een keynote van David Van Reybrouck en werd gevolgd door een debat tussen Haventopman Eddy Bruyninckx, Stephan Vanfraechem van bedrijvenkoepel Alfaport, Jan Creve van D2020 en Manu Claeys van Straten-Generaal. In de hal was ook nog een tentoonstelling opgezet door de faculteit architectuur van de KU Leuven die nadenkt over een andere invulling van het dorp Doel. Op het event waren volgens Canvas in totaal bijna 300 mensen aanwezig.

Daarnaar gevraagd antwoordde Bruyninckx op de vraag wat hij van de film vond dat hij het ‘een goede film’ vond. Iets wat in de zaal op nogal wat scepsis werd onthaald gezien de poging van het Havenbedrijf om per aangetekende brief de uitzending op Canvas te proberen tegenhouden. Dat feit was eerder op de dag bekend gemaakt door Fernand Huts. Huts was aanvankelijk ook gevraagd voor deelname aan het debat maar dat botste op een veto van Bruynninckx… De documentaire werd daarmee voor een stuk ingehaald door de realiteit. In de film van Riche wordt duidelijk hoe juridische kunstgrepen, achterkamertjespolitiek en pure intimidatie tot de dagdagelijkse praktijken van het Vlaamse havenbeleid behoren.  De documentaire legt ook haarscherp bloot hoe het Havenbedrijf zich in haar havenuitbreidingsplannen helemaal schikt naar de wensen van containerrederij MSC. Of hoe ten tijde van de schorsing van de bouwvergunning voor het Deurganckdok het  nooddecreet werd gesmeerd met “goed eten en drinken” voor de bezoekende delegatie van Vlaamse parlementsleden.

Haventopman Eddy Bruyninckx, gesteund door Stephan Vanfraechem van bedrijvenkoepel Alfaport, week tijdens het debat geen haar af van zijn pleidooi voor een snelle start van de aanleg van het Saeftinghedok. Volgens Bruynninckx zijn er – als het Saeftinghedok er niet komt -  tienduizenden arbeidsplaatsen in het gedrang. De havenbaas stelde ook dat het Delwaidedok niet langer bruikbaar is voor containeroverslag omdat de grote schepen niet meer door de sluizen kunnen.  Creve wees erop dat het discours van Bruyninckx stilaan op een mantra begint te lijken maar niet klopt. De Berendrechtsluis is – zolang dat de Deurganckdoksluis defect is wegens wateroverlast - nog altijd de grootste sluis ter wereld. Zelfs twee keer zo breed als de sluis van het Panamakanaal. Bovendien is er nog altijd een ruime groeimarge voor containers. In totaal wordt er in de Antwerpse Haven 9 miljoen TEU (standaardmaat) aan containers verhandeld terwijl er in de haven een totale capaciteit is van méér dan 15 miljoen TEU… Met de aanleg van het Saeftinghedok zou er nog eens 15 miljoen TEU bijkomen… Hoe moeten al die extra containers afgevoerd?

Bruyninckx en Van Fraechem wezen er op dat de Haven maatregelen neemt om meer vervoer via de binnenvaart en over het spoor te laten gaan. Maar op een vraag van Manu Claeys in welke mate de Haven daar voor klaar is bleef de Haventopman het antwoord schuldig. Bruyninckx minimaliseerde het aandeel van de haven in het verkeer op de Antwerpse Ring maar werd daarin door Creve – cijfers in de hand – tegengesproken. 25% van alle vrachtverkeer op de Antwerpse ring  is havengerelateerd. Volgens de meest minimalistische ramingen zouden er met het Saeftinghedok 6 tot 7000 vrachtwagens per dag bijkomen. In de Plan-Mer voor het GRUP en de MKBA van het Saeftinghedok wordt bovendien gesproken over een zware hypotheek op de mobiliteit in de streek. Volgens beide studies zal de komst  van het Saeftinghedok zelfs  problemen geven voor de toegankelijkheid van de Haven zélf… Daarop hadden Bruyninckx en Van Fraechem niet echt weerwoord. Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal ziet eveneens grote mobilitietsproblemen en wees toenemenden stijging van havenverkeer dat van Linkeroever naar Rechteroever gaat.

Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal pleitte ook voor een overlegmodel om het dossier uit de impasse te halen maar vond daarbij geen gehoor aan havenkant. Het debat ging er bij tijden erg rumoerig en vooral scherp aan toe. Het was de eerste keer sedert het ontstaan van Doel 2020 in 1997 dat het actiecomité de kans kreeg om in debat te gaan met havenbestuur.

 

7 april 2016 - Doel 2020 en Antwerps Havenbedrijf - na bijna 20 jaar - voor het eerst in debat met elkaar ...

Op zaterdag 9 april a.s. vindt in de Bourla te Antwerpen de publiekspremière plaats van ‘Oratorium voor Doel’ , een documentaire van Manu Riche over 50 jaar Antwerps havenbeleid in de Wase polders. Na de voorstelling van de film volgt een debat met Eddy Bruyninckx (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen), Manu Claeys (stRaten-generaal), Jan Creve (Doel 2020) en Stephan Van Fraechem (Alfaport). Het debat wordt gemodereerd door VRT-journalist Marc Van de Looverbosch. Dat debat is zonder meer historisch te noemen want het is de allereerste keer in bijna 20 jaar dat er een debat plaatsvindt. In 1995 doken de eerste plannen op voor een havenuitbreiding op de Linkeroever. In 1997 werd Doel 2020 opgericht. En in 1998 werd beslist om Doel van de kaart te vegen. Sindsdien vond er géén enkel debat plaats. Alle vragen tot gesprek, discussie, debat werden door de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf genegeerd of afgewezen.

 

21 maart 2016 Persmededeling Doel 2020:  Vragen bij betrouwbaarheid verkeerstelling Antwerpse Haven

Vandaag start de vijfjaarlijkse verkeerstelling van de Haven van Antwerpen. Die telling gebeurt vreemd genoeg net voor MSC, de belangrijkste rederij van Antwerpen, van Rechteroever naar Linkeroever verhuist. Uit de vorige vijfjaarlijkse tellingen bleek volgens het Havenbedrijf dat de verkeersdrukte op de Antwerpse wegen slechts in zeer geringe mate toe te wijzen was aan havengebonden verkeer. Dat moet duidelijk voor de volgende vijf jaar nog eens bewezen worden vooraleer de miljoenen containers van MSC van Linkeroever weer naar rechteroever gaan... Het havenbedrijf geeft bovendien geen volledig beeld. In haar voorstelling van zaken heeft zij het over nog geen 5% havenverkeer. Als we echter het vrachtverkeer in rekening nemen (daar gaat het per slot van rekening om) dan blijkt het om 25% van alle vrachtwagens te gaan die havengerelateerd zijn. Het havenbestuur liet vandaag bij monde van haar woordvoerder alleszins niet veel onduidelijkheid bestaan over het opzet: “aantonen dat een havenuitbreiding géén extra verkeersdrukte zal meebrengen op de Antwerpse Ring.”  Daarmee weten we gelijk wat het feitelijke opzet is én hoe we de resultaten moeten lezen.

 

21 maart 2016 Er is opnieuw hoop voor de inwoners van Ouden Doel en Rapenburg. De auditeur van de Raad van State stelt de vernietiging voor van het plan om de gehuchten te laten verdwijnen voor nieuwe natuurgebieden. Volgens de auditeur zijn de alternatieven onvoldoende onderzocht en kregen inwoners geen kans op inspraak.  Het gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de havenuitbreiding, dat de Vlaamse regering eind 2014 goedkeurde, begint stilaan op een gatenkaas te lijken. Na een procedure van Doel 2020 schorste de Raad van State al een groot deel rond het dorp Doel. Het dorp is hierdoor opnieuw woongebied waardoor de aanleg van het Saeftinghedok onmogelijk is. Nu stelt de auditeur van de Raad van State voor om ook een ander deel van het GRUP te schorsen. Dit deel veegt de spons over de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg. In de twee gehuchten wonen momenteel nog heel wat mensen. Het was het gemeentebestuur zelf die naar de Raad van State was gestapt. De gehuchten moeten namelijk niet verdwijnen voor de uitbreiding van de haven, maar wel voor de bijhorende natuurcompensaties.   Het gemeentebestuur had twee grote bezwaren. Ten eerste is de beslissing om Ouden Doel en Rapenburg te schrappen onvoldoende gemotiveerd. Dat de kosten voor het behoud van beide woonkorrels te hoog zouden oplopen, wordt door de Vlaamse overheid als feit beschouwd, maar is niet onderbouwd of beargumenteerd. Hiervoor moest eigenlijk een nieuw milieueffectenrapport worden gemaakt, maar dat is niet gebeurd. Hierdoor was er ook geen nieuw openbaar onderzoek en konden de inwoners dus hun stem niet laten horen. Het is vooral over dit laatste dat ook de auditeur van de Raad van State struikelt. Hij stelt daarom voor het plan te vernietigen.   Voor de Vlaamse regering en het Havenbedrijf is dit andermaal een mokerslag want van het GRUP blijft niet veel meer overeind. Begin deze maand maakte ook de Europese Commissie al brandhout van de geplande natuurcompensaties. (HLN)

 

20 maart 2016 Persmededeling Doel 2020:  Vlaamse overheid plant IN WASE POLDERS vernietiging van uniek natuurgebied

In Kieldrecht, Beveren-Waas, plannen de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf de vernietiging van méér dan 50 ha uniek natuurgebied. Voor een aangrenzend deel van nog eens 22ha dat op de biologische waarderingskaart als ‘waardevol’ aangeduid staat werd reeds een bouwaanvraag ingediend. Die 22 ha wil men op korte termijn ophogen met grond die wordt aangevoerd uit een ander, nog aan te leggen natuurcompensatiegebied. Het eigenlijk natuurgebied van 50ha - dat uniek is op Vlaams niveau - wil men laten verdwijnen voor de zogenaamde Saeftinghezone. De procedure om dat unieke gebied zogezegd te compenseren loopt volop. De Europese Commissie heeft ondertussen laten weten dat deze aanpak strijdig is met de Europese regelgeving. Maar dat lijkt de Vlaamse overheid vooralsnog niet op andere gedachten te brengen. Het natuurgebied waar het over gaat staat bekend als Putten-Weiden (52 ha) en behoort tot de Oud Arenbergpolder die eind van 17de eeuw, na de onderwaterzettingen van de 80-jarige oorlog, opnieuw werd ingepolderd.

 

17 maart 2016 Persmededeling Doel 2020:  basis voor aanleg Saeftinghedok is niet meer...

Het Antwerpse havenbestuur gelooft niet meer in het Saudische ERS-afvalproject aan het Delwaidedok. Dat nieuws raakte vandaag bekend. Het Saudische Energy Recovery Systems (ERS) dook vorig jaar op als de vervanger voor rederij MSC, die van het Delwaidedok naar het Wase Deurganckdok verhuist. Tijdens een rondvaart vorige week met de Commissie Openbare Werken van het Vlaams Parlement sprak haventopman Eddy Bruyninckx duidelijke taal over de toekomst van ERS-fabriek. “Als ERS er nog komt, zal het niet aan het Delwaidedok zijn. Onze visie is daarin geëvolueerd. Het Delwaidedok is een te belangrijke locatie voor containertrafiek en overslag en we willen het voor die functie houden. " Dat wil zeggen dat de Antwerpse Haven op lange termijn voldoende capaciteit vrij houdt voor containeroverslag. De basis waarop de argumenten voor een Saeftinghedok zijn gebouwd, zijn daarmee van de aardbodem verdwenen. Men kan weliswaar nog wachten tot de Raad van State het onzalige GRUP-plan volledig naar de prullenmand verwijst. Maar het is duidelijk dat het nog een kwestie van tijd is voor er niemand nog van het Saeftinghedok spreekt. Doel 2020 dringt er op aan om NU het geweer van schouder te veranderen. Het is meer dan tijd om grondig na te denken over een echte toekomst voor de ganse streek. Die toekomst moet er een zijn waar wel maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Een toekomst die de mobiliteit en de laatste open ruimte niet hypothekeert. Dat is met het huidige GRUP-plan nooit het geval geweest.

 

03 maart 2016 De kerkfabriek van Doel wil voorlopig geen ontwijding toestaan van de kerk. Het bisdom had dit voorgesteld aangezien er geen pastoor meer is en er nog nauwelijks plechtigheden doorgaan. De kerk is echter het enige gebouw in Doel dat gespaard is gebleven van vandalen. De kerkfabriek vreest dat dit respect zal verdwijnen eenmaal de kerk ontwijd is.(HLN)

 

02 maart 2016 Persmededeling Doel 2020:  Colombiaanse delegatie in Doel

Op woensdag 2 maart 2016 brachten 5 Colombiaanse gasten van Broederlijk Delen een bezoek aan het dorp Doel. De Colombiaanse delegatie verbleef voorbije twee weken in Vlaanderen in het kader van de campagne van Broederlijk Delen over de grondproblematiek in Colombia. Ze vertelden over de strijd die de kleine boeren in hun land voeren voor het behoud van hun grond en hoe ze onteigend worden door grote bedrijven, grootgrondbezitters en gewapende groepen. Als afsluiter bezochten ze samen het  dorp Doel waar de inwoners een vergelijkbaar lot ondergaan. Broederlijk Delen wilde de Colombianen de kans geven om te ervaren wat onteigening in Vlaanderen betekent. Het werd een beklijvend bezoek aan het gehavende dorp dat in de manier waarop het ten gronde wordt gericht heel wat herkenning opriep bij de buitenlandse gasten. De Colombianen werden door Doel 2020 ontvangen in De Doolen en er werden ervaringen uitgewisseld. De bezoekers kregen daarna een rondleiding in het dorp en brachten een bezoek aan de boerderij van Guido Van Mieghem die als landbouwer moet verhuizen voor zogenaamde natuurcompensaties.

 

01 maart 2016 Persmededeling Doel 2020:  Europese Commissie oordeelt dat Vlaanderen de natuurwetgeving aan haar laars lapt - Procesmanager GRUP doet alsof er niets aan de hand is…

Gisteren raakte bekend dat de Europese Commissie in een advies aan het Europees Hof heeft laten weten dat de Vlaamse natuurcompensatieplannen in het kader van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen strijdig zijn met de Europese wetgeving. Het Europees Hof van Justitie moet nu uitspraak doen waarna de Raad van State een oordeel kan vellen over het GRUP. Dat werd eerder al deels geschorst door de Raad van State. Uit het advies blijkt voor de zoveelste maal op rij dat de Vlaamse regering de eigen wetten & decreten niet blijkt na te leven in Doel en de Polder. Ditmaal betreft het wetgeving die waardevolle natuur moet beschermen. Bijzonder onthutsend is het feit dat na de schorsing van het GRUP, na deze nieuwe opdoffer van de Europese Commissie de GRUP-procesmanager gewoon doorgaat alsof er niets aan de hand is. De persmededeling van Hemelaer besluit als volgt: “Intussen blijven de betrokken overheden de maatregelen voortzetten om de impact van de havenontwikkeling op bewoners, landbouw, milieu en natuur, mobiliteit … op te vangen en te milderen. Ook de natuurontwikkeling gaat verder, want de natuurgebieden moeten ingericht zijn vooraleer er verdere havenontwikkeling kan plaatsvinden. Dat staat los van de keuze voor de proactieve of de compenserende aanpak.” Dat laatste klopt langs geen kanten. Wat de rest van die newspeak betekent kan men hier dagelijks vaststellen: de verdrijving van honderden bewoners en de systematische verwoesting van een historisch landschap van 15km2. De bedoeling is duidelijk: Europa én Vlaanderen uiteindelijk voor voldongen feiten plaatsen.

 

22 februari 2016 - Brandstichting en arrogante 'ramptoeristen' verontrusten inwoners - "Gespuis blijft dorp overspoelen"

Inwoner Van de Walle vermoedt dat er een verband is tussen de brandstichting en de grote groepen Nederlandse jongeren die er zaterdag overdag rondhingen. "Nederlanders, Fransen,... ze strijken elk weekend in grote getale neer in Doel", zegt korpschef Leo Mares. "Harde bewijzen hebben we niet maar de kans is groot dat er een verband is met deze brandstichting." (HLN)

 

21 februari 2016 Persmededeling Doel 2020:  Opnieuw brandstichting in Doel - Veiligheidsmaatregelen MLSO moeten uitgebreid worden

Zaterdagavond om goed 20u vond in Doel opnieuw een brandstichting plaats. Het is al de vijfde brandstichting in enkele jaren tijd. Vorig jaar nog werd een nieuwbouw uit het begin van de jaren ’90 in brand gestoken. Voor zover ons bekend is – ondanks de camerabewaking – geen enkel van de brandstichtingen opgelost. Voorbije weken wees de MLSO herhaaldelijk op de inspanningen die zij levert om de veiligheid in Doel te garanderen. Het mag duidelijk zijn dat die inspanningen ruim onvoldoende zijn.

De inzet van stewards en security zorgt op momenten van hun aanwezigheid voor meer veiligheid. Dat is iets dat iedereen effectief kan vaststellen. Maar de inzet is minimaal. minimaal. De financiële middelen die de MLSO hiervoor uittrekt zijn peanuts in vergelijking met wat deze overheidsinstelling uitgeeft aan de promotie voor zichzelf. Als het de MLSO er echt om te doen is om de situatie in Doel onder controle te brengen - situatie die ze zelf gecreëerd heeft door haar jarenlange verrottingsstrategie - dan moet ze de inzet van stewards en security uitbreiden. Zo waren er gisteren, dag van de brandstichting, gans de dag géén stewards te zien in Doel. 

Aan een inzet voor de schone schijn heeft niemand iets. Doel lijkt nog al te vaak een plaats waar de overheid meer geïnteresseerd is in hoe de bewoners er zo snel als mogelijk kunnen weggepest worden dan hoe men de situatie normaliseert. Tijd dat dat eindelijk stopt.

 

19 februari 2016 - Privébewakingsfirma zorgt voor arrestatie van metaaldieven

Op 1 december vorig jaar schakelde de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) een privébewakingsfirma in om de overlast in het verlaten polderdorp Doel te bestrijden. Elke nacht wordt er door de firma G4S gecontroleerd. Met succes, want onlangs leidde dit tot een eerste arrestatie. “G4S meldt dagelijks aan de politie onder meer de nummerplaten van voertuigen die zich 's nachts in Doel bevinden”, legt directeur van MLSO Peter Van de Putte uit. “Eén bewuste nummerplaat werd de voorbije weken verscheidene keren door G4S gesignaleerd. Op vraag van de politie van de zone Waasland-Noord meldde G4S afgelopen maandagochtend 15 februari dat het bewuste voertuig zich opnieuw in Doel-dorp bevond. De politie kwam onmiddellijk in actie en kon de dieven ter plaatse inrekenen. Bij de arrestatie bleek dat de dieven het gemunt hadden op metaal en koper uit de huizen van Doel. De mensen van de bewakingsfirma mogen niemand aanhouden, maar de samenwerking met de politie werpt dus wel vruchten af.” Dat bleek ook uit de positieve evaluatie die G4S, politiezone Waasland-Noord en MLSO gezamenlijk hielden, want de politie moet wel vaker in actie komen in Doel. “Naast voornoemde arrestatie werden er ook GAS-boetes uitgeschreven voor het binnendringen van huizen, voor het aanbrengen van graffiti en het plegen van vandalisme”, aldus korpschef Leo Mares van de politiezone. (HNB)

 

28 januari 2016 Persmededeling Doel 2020:  Verkopen in Doel veranderen niets - Stemmingmakerij van MLSO maakt geen einde aan schorsing en lost geen problemen op…

De Maatschappij LinkerScheldeoever heeft vandaag uitgepakt met het 'nieuws' dat 'bijna alle woningen' in de dorpskern van Doel intussen eigendom zijn van de Vlaamse overheid. Doel 2020 vindt het bijzonder ongepast van de MLSO dat zij aan de pers communiceert wie intussen wel of niet verkocht heeft in Doel. Doel 2020 kan noch wil zich uitspreken over de verschillende persoonlijke motieven die mensen in Doel intussen hebben genoopt tot de verkoop van hun woonst. Dat het na méér dan 15 jaar(!) zo ver is kunnen komen heeft namelijk niets te maken met voortschrijdend inzicht van de bewoners of de overtuigingskracht van de door de MLSO gehanteerde argumenten. Neen, het is louter het gevolg van de bewuste en jarenlange verrottingsstrategie van de MLSO in wat nog altijd een prachtig dorp zou kunnen zijn. De bijna onhoudbare situatie waar de mensen van Doel de dag van vandaag verkeren is het rechtstreeks gevolg van een overheid die werkelijk àlle middelen heeft aangewend om de bewoners het leven zuur te maken: de onnodige verdrijving van huurders, de systematische weigering om huizen ter beschikking te stellen van geïnteresseerden, de illegale slopen waar de MLSO herhaaldelijk voor veroordeeld is door de rechtbank, de bewuste verwaarlozing van panden, de onvoorstelbare laksheid tegen dieven en vandalen,.... En tenslotte de dreiging om over te gaan tot gerechtelijke onteigening. De MLSO heeft bitter weinig om trots over te zijn. Dat is de achtergrond waartegen een aantal bewoners uit Doeldorp hebben verkocht. Het mag duidelijk zijn dat Doel 2020 alle begrip heeft voor de omstandigheden waarin dit is gebeurd. 

Los daarvan verandert dit feit niets ten gronde. Het Saeftinghedok blijft geschorst door de Raad van State. En de kans dat dit onzalige plan ook effectief wordt vernietigd door de Raad van State blijft bijzonder groot.

Het getroffen gebied reikt ook veel verder dan Doeldorp. Het gaat om 1500 hectare landbouwgebied en verschillende gehuchten, honderden bewoners, pachter en gebruikers. Daarom verandert de verkoop van huizen in Doel ook niets aan de argumentatie tegen de plannen voor een megalomaan Saeftinghedok (geraamde capaciteit 15 miljoen TEU!) dat niet alleen de laatste Wase polders compleet dreigt te vernietigen maar ook voor onoplosbare mobiliteitsproblemen dreigt te zorgen in het Waasland en Antwerpen.

Het bericht van de MLSO is symptomatisch voor een overheidsinstelling die het vooral moet hebben van stemmingmakerij in plaats van argumenten.  In plaats van uit te pakken met triomfalistische berichten over de aankoop van een huis hier of daar zou de MLSO zich beter bekommeren om de leefbaarheid van het Waasland en de mobiliteit in de ruimere regio. Met haar plannen dreigen die de komende jaren volledig teloor te gaan.

 

 

15 januari 2016 - In de loop van volgende maand zullen stewards worden in gezet om Doel te beveiligen. De stewards zullen er patrouilleren op zondag en tijdens de vakanties. Het verlaten polderdorp krijgt op die momenten vaak het bezoek van hordes toeristen. En die veroorzaken volgens de gemeente Beveren regelmatig overlast. Zo worden er vaak borden vernield of huizen opengebroken. En dat is niet zonder gevaar. "Vandalisme volledig uitsluiten is quasi onmogelijk", aldus Vlegels. "Mensen die naar Doel komen louter om schade aan te richten doen dat niet in volle openbaarheid. Maar met de nachtelijke controles door een veiligheidsfirma, het toezicht van de politie en de stewards op zondag kan men moeilijk nog beweren dat er onvoldoende aandacht is voor de veiligheid van Doel. Verder zal vanuit de MLSO extra aandacht zijn voor het afsluiten van de huizen."

 

15 januari 2016 Persmededeling Doel 2020: Antwerps Havenbedrijf trekt zich niets aan van arrest Raad van State, noch van zijn beperkingen in bevoegdheid, noch van privé-eigendom

Doel 2020 wil dat vooronderzoeken in Beveren voor Saeftinghedok niet doorgaan. Komende week wil het Antwerps Havenbedrijf in de Wase polders starten met een reeks vooronderzoeken in het kader van het Saeftinghedok. De werken passen in het voornemen van het Havenbedrijf Antwerpen om het Saeftinghedok te kunnen realiseren. De onderzoeken zijn uitbesteed en kosten in totaal meer dan 520.000 euro. Echter, de Raad van State heeft de ganse Saeftinghezone in het GRUP geschorst. De kans is bovendien groot dat het GRUP bij een behandeling ten gronde ook effectief vernietigd wordt. Dat is dan finaal het einde van het Saeftinghedok. Het zogenaamde vooronderzoek lijkt in die zin vooral bedoeld als provocatie. Maar met de brieven die het Antwerps Havenbedrijf ondertussen heeft rondgestuurd aan eigenaars, pachters, huurders en gebruikers in de Saeftinghezone (het geschorste gedeelte dus van het GRUP) worden de belaagde bewoners weeral onder druk gezet. Daarin staat  dat de aannemers van het Havenbedrijf vanaf januari 2016 voorbereidende grondonderzoeken voor de Saeftinghezone zullen doen op percelen van bewoners. In de brieven wordt de indruk gewekt dat de aannemers in opdracht van het Havenbedrijf vrij zijn om privé-eigendommen te betreden en werken uit te voeren. Bijkomend wordt toegegeven dat de geplande werkzaamheden schade zullen veroorzaken. Wie geen aannemers op zijn grond wil moet dat zelf voorafgaand melden…

 

Niet alleen is het GRUP geschorst en is bijgevolg de aanleg van het Saeftinghedok niet mogelijk, bovendien bezit het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen géén enkele bevoegdheid van overheidswege in de Oost-Vlaamse polders. 

 

Het is waarschijnlijk vrij uniek in de annalen dat een instantie zich op deze manier opstelt tegenover een arrest van de Raad van State. De rechtsstaat is er nochtans voor iedereen. Ook voor ‘the port of Antwerp’. Doel 2020 zal de komende dagen alle inwoners op gepaste wijze informeren. Wij zullen hen aanraden géén toegang te verlenen aan de aannemers of vertegenwoordigers van het Havenbedrjif. We zullen ook de aannemers hiervan in kennis stellen. Tevens vragen wij aan de gemeente Beveren en het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen dat zij tegenover de stad Antwerpen duidelijk maken waar de grenzen van hun bevoegdheid liggen.

 

Overigens blijven wij van mening dat er in het Waasland geen plaats meer is voor ‘het grootste dok ter wereld’. Dat soort plannen zijn plannen uit het verleden. Niet voor de toekomst.

 

10 januari 2016 Persmededeling Doel 2020: Rotterdam ziet samenwerking met Antwerpen niet zitten - Pleidooi van Antwerpse CEO oogt mooi maar is pure retoriek

Om de groeimogelijkheden in Midden-Europese markten veilig te stellen tegen opkomende Zuid-Europese havens, wil de haven van Antwerpen de krachten bundelen met Rotterdam. Vorige week verklaarde de CEO van de Antwerpse Haven Eddy Bruyninckx daarover tegenover het Nederlandse Financieel Dagblad (FD)  dat de groeimogelijkheden in gevaar kunnen komen door Chinese investeringen in havens in Zuid-Europa. En dat daarom Rotterdam en Antwerpen samen  in het offensief moeten gaan. De Antwerpse haventopman dacht daarbij aan het creëren van gezamenlijke overslagpunten voor vervoer van goederen naar landen in Centraal- en Oost-Europa. Door lading te bundelen op die bestemmingen zou de nodige kritische massa verkregen worden. Bruyninckx verklaarde dat het volgens hem economisch en ecologisch beter is om schepen eerst naar Noord-Europa te laten varen en van daaruit goederen naar Zuid- en Centraal-Europese markten te vervoeren. Maar de Nederlanders hebben geen zin in de plannen van Bruyninckx. Het lijkt hen allemaal te veel gebakken lucht.. (Volkskrant NL)

Vanuit economisch oogpunt is het ook logischer en efficiënter dat lading die bestemd is voor Zuid-, Centraal- en Oost-Europa in Zuid-Europese havens wordt overgeslagen. Deze havens liggen dichter bij de afzetmarkt en containerschepen moeten een paar duizend kilometer minder rondvaren.

De ladingen waar Bruyninckx op aast kunnen dan misschien tegemoet komen aan de niet te stillen honger naar groei van het Antwerps Havenbedrijf en voor enkele jaren mooie groeicijfers genereren, maar maatschappelijk zullen de kosten groter zijn dan de baten. Het is lading die onmiddellijk wordt doorgevoerd naar het buitenland. Het is algemeen erkend dat dergelijke lading geen toegevoegde waarde creëert. Het vergroot enkel het fileprobleem. Bruyninckx is daarvan perfect op de hoogte. Zijn pleidooi laat zien hoe hol de retoriek van het Havenbedrijf geworden is dat steeds weer het maatschappelijk belang van de Antwerpse haven voor onze algemene welvaart benadrukt maar in alle talen zwijgt over het totaalplaatje. Het Antwerps Havenbedrijf geeft niet om de welvaart van Vlaanderen, het is enkel bekommerd om uit te pakken met steeds hogere groeicijfers. Of die nu economische meerwaarde betekenen of niet. Zelfs als we daardoor uiteindelijk allemaal zullen stilstaan in de file.

 

12 januari 2016 - Het Saeftinghedok, een dok te ver?

 

05 januari 2016 -  De Vlaamse regering zoekt verder naar oplossingen voor het geplande Saeftinghedok, waarvoor delen van het ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) door de Raad van State werden geschorst. Dat zei minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) dinsdag in het Vlaams Parlement, na een vraag van Annick De Ridder (N-VA). Binnen de Vlaamse regering zijn een aantal pistes al bekeken. De Vlaamse regering meent dat het dossier voldoende sterk is om de definitieve uitspraak van de Raad van State af te wachten. “Dit sluit niet uit dat een aantal andere alternatieven ook verder werden bekeken”, zei de minister nog. De piste om te werken via het decreet complexe projecten - waarbij via één proces de nodige vergunningen en bestemmingswijzigingen worden verleend - wordt bestudeerd, maar de minister wil niet dat dit vertragend zou werken. De minister gaat ook na of een aanpassing aan het natuurdecreet en oplossing zou bieden voor de opmerkingen die de Raad van State maakte over de voorafgaande natuurcompensatie. (GVA)

 

01 januari 2016 - Begin dit jaar starten de voorbereidende werken voor de aanleg van het Saeftinghedok ondanks het feit dat de Raad van State het GRUP deels heeft geschorst en Doel officieel 'woongebied' is. Het Antwerpse havenbedrijf zal vooronderzoeken laten uitvoeren naar de bodemgesteldheid van het gebied.

 

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]