2013 - Krantenartikels - samenvattingen

26/12/2013 Persmededeling Doel 2020: Advocaten Doel 2020 starten nieuwe procedures om leefbaarheid Doel af te dwingen - Actiecomités vragen Vlaamse overheid eind te maken aan loopgrachtenoorlog

 

21/12/2013 Een aannemer verwijderde, in opdracht van de Vlaamse overheid, de ramen uit een nog bewoonbare woning in Ouden Doel

 

19/12/2013 Persmededeling Doel 2020:  Interwaas vordert duizenden euro van sociaal-zwakste bewoners in Doel - Doels Gemeenteraadslid uit Beverse meerderheid stuurt open brief naar het college van burgemeester en schepenen - Pesterijen moeten stoppen. Schepen Deckers moet zich opstellen conform met de standpunten uit de beleidsnota

 

Gemeenteraadslid Marina Apers heeft - naar aanleiding van de gemeenteraad in Beveren – een open brief bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen van Beveren. Daarin klaagt zij de houding aan van schepen Peter Deckers. Die neemt in de Intercommunale Interwaas en in de Maatschappij LinkerScheldeoever systematisch stelling in tegen alles wat de normalisering in Doel kan begunstigen.

Mede door toedoen van Deckers kreeg vandaag een tiental bewoners een brief in de bus van Interwaas. Daarin vordert de intercommunale Interwaas duizenden euro terug bij een handvol bewoners niet-eigenaars in Doel. Dat zogezegd voor achterstallige huur. Na een uitspraak van de rechtbank drie jaar geleden gaf Interwaas aan de bewoners nochtans zélf te kennen dat er voor haar geen huurders meer bestaan in Doel en zij de personen in kwestie als ‘bezetters’ beschouwde… Nu, 18 maanden na een uitspraak van het Hof van Beroep, komt men aandraven met ‘contractuele verplichtingen’. Terwijl men zelf het patrimonium van Doel tot een puinhoop heeft laten verworden. Dat het hier bovendien gaat om de sociaal-zwakste groep in het dorp maakt allemaal niet uit. Voor sommigen zijn blijkbaar zelfs de meest smerige methodes goed om het dorp Doel en zijn omgeving kapot te pesten.

 

11/12/2013 Het gemeentebestuur van Beveren wil de bedreigde polderdorpen Doel, Ouden Doel en Rapenburg toeristisch uitbouwen. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan nieuwe wandelpaden en fietsroutes door dit unieke landschap. Voor Doel belooft de meerderheid een studie over de toekomst voor deze site.(HNB)

 

06/12/2013 Persmededeling Doel 2020: GRUP havenuitbreiding onwettig: Doel opnieuw woongebied (zeker voor middellange termijn) - Ouden Doel en Rapenburg nog niet maar ook hier ligt de onwettigheid voor handen - De Raad van State heeft in een arrest d.d. 3 december 2013 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) "Afbakening Zeehavengebied Antwerpen" gedeeltelijk geschorst.

Het GRUP wordt, wat linkeroever betreft, onwettig beschouwd wegens schendingen van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

Het grootste deel van het linkerscheldeoevergebied is Vogelrichtlijngebied. Bepaalde delen zijn Habitatrichtlijngebied. Het GRUP voorziet o.a. in de vernietiging van het 60 hectaren tellende uitzonderlijke natuurgebied De Putten te Kieldrecht dat is aangeduid als Vogelrichtlijngebied en in het verdwijnen van de slikken en schorren aan Doel (Habitatrichtlijngebied).

De Raad van State oordeelt dat de voorafgaande realisatie van de compensaties (voor het verdwijnen van deze gebieden) niet afdoende wordt gegarandeerd.

De vraag rijst trouwens of de vernietigde gebieden überhaupt kunnen worden gecompenseerd nu bijv. het milieueffectenrapport (MER) dat n.a.v. van de aanleg van het Deurganckdok werd opgesteld, uitdrukkelijk stelt dat De Putten "onvervangbaar en niet compenseerbaar" zijn...

Uit het samenlezen van het arrest én het verslag van de auditeur blijkt dat de passende beoordeling van de milieueffecten van de nieuwe havenuitbreiding gebrekkig is en dat dus in wezen een nieuw MER voor de ganse havenuitbreiding zal moeten worden opgesteld.

De facto betekent dit dat Doel minstens de volgende 5 jaar woongebied blijft! De inwoners zullen ook eisen dat deze bestemming wordt gerespecteerd.

De schorsing heeft geen betrekking op Ouden Doel en Rapenburg. De Raad van State oordeelde dat de natuurcompensaties of groengebieden (waarin deze gehuchten vallen) kunnen worden aangelegd omdat de realisatie ervan aan de verzoekers geen zgn. "moeilijk te herstellen ernstig nadeel" zou berokkenen.

De inwoners van deze gehuchten zullen zich echter wellicht met succes kunnen verzetten tegen een mogelijke onteigening voor de Vrederechter. De onwettigheid van het plan betreft immers de ganse linkeroever. De compensaties hebben trouwens weinig zin zonder de geplande havenuitbreiding...

De kans is dan ook groot dat de uiteindelijke vernietiging betrekking heeft op de ganse linkeroever.

De inwoners van Doel en de omliggende polders eisen dan ook dat de verdere aantasting van het ganse poldergebied (ook voor de realisatie van zgz. natuurcompensaties) wordt gestaakt tot de uitspraak over de vordering tot vernietiging. Zij hopen verder dat er eindelijk een dialoog kan ontstaan met de inwoners over een realistisch plan dat afstapt van deze megalomane havenuitbreiding en voorziet in natuurcompensaties met respect voor mens en polder.

 

 

06/12/2013 De Raad van State heeft het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor het Antwerpse havengebied gedeeltelijk geschorst.

De schorsing geldt enkel voor het grondgebied van Beveren en Sint-Gillis-Waas.

 

De impact van de schorsing is niet min.

 

-   De rechtsgevolgen van het GRUP worden tijdelijk opgeschort, tot de Raad van State zich uitspreekt over de verzoeken tot vernietiging ervan. Het GRUP blijft wel bestaan, maar er kunnen geen vergunningen worden verleend op basis van dat GRUP. De uitbreiding van de Antwerpse haven met de bouw van een Saeftinghedok op de Linkerscheldeoever kan voorlopig niet doorgaan. Concreet geldt de aanduiding van de ontwikkelingszone Saeftinghe niet langer als gebied voor zeehaven en waterweginfrastructuur. Doel blijft woongebied.

 

-   Ook een aantal onteigeningen in Doel kunnen niet doorgaan. De zestien inwoners van Doel-centrum die eigenaar zijn van hun woning kunnen niet onteigend worden.

 

-   Er moet eerst nieuwe natuur gerealiseerd worden voor er van verdere havenontwikkeling sprake kan zijn

 

De groene gebieden in Beveren en Sint-Gillis-Waas zijn niet geschorst en blijven onverminderd van kracht

Ook de natuur- en havenontwikkeling op Rechterscheldeoever en de ontwikkeling van de bestaande en nieuwe natuurgebieden op Linkerscheldeoever, die nodig zijn om de vermelde natuurdoelstellingen te halen blijven doorgaan

 

Het GRUP, dat op 30 april 2013 door de Vlaamse regering is goedgekeurd, voorziet dat de haven op de Linkerscheldeoever met ongeveer 1.000 hectare mag uitbreiden. Op 3 juni 2013 verscheen het GRUP in het Belgisch Staatsblad. Daarna kon men bezwaar indienen bij de Raad van State. Tegen het GRUP zijn negentien verzoeken tot vernietiging ingediend, waarvan twee ook de schorsing van het GRUP vragen. De Raad van State stelt nu vast dat de doestellingen voor de Europese beschermde natuur op de Linkerscheldeoever niet gehaald worden. Het plan voorziet wel in natuuruitbreiding om die doelstellingen te halen, maar omdat er geen garanties zijn dat die gerealiseerd worden voor de haven verder uitbreidt, worden delen van het plan geschorst. De Vlaamse Regering zal het arrest nu zorgvuldig bestuderen en de bezwaren van de Raad van State grondig analyseren. Op basis van die analyse zal de Vlaamse Regering bepalen hoe ze omgaat met de bezwaren van de Raad van State.

 

De actiegroep Doel 2020 wijst erop dat er voor de schorsing van het GRUP Havengebied Antwerpen maar rekening gehouden werd met twee van de ruim vijftien aangedragen middelen en verwacht bij een uitspraak ten gronde "een serieuze kans dat er van het plan niet veel overblijft".

"Zowel in ons schorsingsverzoek als in het verzoek tot vernietiging werden vijftien of zestien middelen aangedragen", aldus woordvoerder Jan Creve van Doel 2020. "Op basis van twee middelen adviseerde de auditeur eerder al een schorsing en besliste het college om die te volgen, maar dat betekent dus dat er nog geen uitspraak gedaan werd over de andere middelen, ook niet over die van de andere partijen die een verzoek tot vernietiging indienden, zoals de gemeentes Beveren en Sint-Gillis-Waas, het FANC, de landbouwers of de Polder Land van Waas. Ik denk dat er een serieuze kans is dat er van het plan niet veel overblijft. Nu al het GRUP deels schorsen om te vermijden dat er onomkeerbare dingen zouden gebeuren, belooft veel als de zaak ten gronde voorkomt. Al vijftien jaar gaat men keer op keer onderuit en blijkt dat die ruimte niet nodig is voor havenuitbreiding. Wij hopen dat men tot bezinning komt en tot overleg overgaat om te zien op welke manier men uit de impasse kan geraken."

 

03/12/2013 Persmededeling Doel 2020: De mogelijke verhuis van MSC. Enkele kritische bedenkingen

Volgens de berichten die gisteren verspreid werden zou de verhuis mede geïnspireerd zijn omdat het voor MSC in de toekomst niet meer mogelijk is om met hun schepen die in ontwikkeling zijn (16000 en 18000 TEU) nog achter de Berendrechtsluis te opereren. Dat is echter weinig geloofwaardig. Zo blijkt uit een beknopte analyse van de D2020 studiecel ‘Luctor et Emergo’.

Afgelopen zomer waren er al geruchten dat MSC 3 Triple-E schepen heeft besteld (afleveringsdatum 2015). De grote schepen die MSC nu reeds inzet, hebben een maximale diepgang van 15m. Dat is een halve meter dieper dan de nieuwste generatie schepen. De Triple E-generatie heeft een diepgang van 14.5m. De vorige Maersk-schepen van 14.000 TEU hadden zelfs een diepgang van 15.5m. Het grote verschil zit hem echter in lengte (400m tegenover 366m). Qua breedte is er niet veel verschil (59m tegenover 51m).

Maakt de toename in lengte (+34m) het opeens onmogelijk dat deze schepen nog kunnen behandeld worden in het Delwaidedok?

Aan de Berendrechtsluis zal het ook niet liggen. Noch diepgang, noch lengte of breedte (500m op 68m) vormt een probleem.

De Antwerpse haven was tot voor kort nog zo trots op de Berendrechtsluis, tot op vandaag de grootste sluis ter wereld! Groter dan de sluizen van het Panama-kanaal. Heeft het Havenbedrijf zich in het verleden dan miskeken en is de investering van deze megasluis zinloos geworden? Of moet de verhuis vooral camoufleren dat de prognoses die de bouw van het Deurganckdok indertijd moesten rechtvaardigen eigenlijk compleet ongeloofwaardig zijn.

De mogelijke verhuis van MSC brengt alleszins geen laadkist méér naar Antwerpen. Als de verhuis doorgaat kan het Deurganckdok zich eindelijk verheugen in een toename van haar activiteiten. Maar dat is dan wel omgekeerd evenredig met de activiteiten aan het Delwaidedok.

Vraag is ook wat dit zal betekenen voor de mobiliteitsproblemen in de Waaslandhaven. Vorige maand nog zorgde de komst van een megaschip dat werd afgeleid uit Rotterdam voor een gigantische verkeersknoop.

 

03/12/2013 Rederij MSC wil haar activiteiten verplaatsen van het Delwaidedok naar het Deurganckdok

MSC kampt met een overvolle terminal aan het Delwaidedok en wil in de toekomst schepen van 16.000 en 18.000 TEU inzetten, de behandeling achter de Berendrechtsluis is dan niet langer compatibel".

Als de verhuizing midden volgend jaar zou beginnen betekent dat:

-          een verschuiving van minstens 4,6 miljoen standaardcontainers naar het Deurganckdok,

-          dat honderden dokwerkers van de Rechter- naar Linkeroever moeten gaan werken en

-          dat er een enorme mobiliteitsverschuiving komt naar de regio rond Doel.

 

26/11/2013 Persmededeling Doel 2020:  De bewoners van Doel zijn tevreden met de ontradingsborden die vorige week werden geplaatst in opdracht van de MLSO. Eerder was er ook al een bord geplaatst door de gemeente Beveren bij het binnenrijden van het dorp. De bewoners hopen dat er nu ook snel een oplossing komt voor de vernielde slagboom. Die is geplaatst bij het binnenrijden van het dorp om het nachtelijk vandalisme te beperken. Maar de slagboom werd in maart vernield en werd tot op de dag van vandaag nog altijd niet hersteld. Dat zorgde ervoor dat het dorp voorbije maanden opnieuw overspoeld werd met een golf aan nachtelijk vandalisme. Op de laatste gemeenteraad antwoordde burgemeester Van de Vijver dat de slagboom er voor het einde van het jaar opnieuw zal staan.

De bewoners blijven ook aandringen op politiepermanentie tijdens de weekeindes omwille van de aanhoudende criminaliteit. Politie-aanwezigheid werkt preventief en kan - op termijn - de situatie tijdens de weekeindes opnieuw normaliseren in Doel.

 

19/11/2013 Interwaas stopt de organisatie van de tijdelijke bewoning in Doel en laat het beheer van deze woningen over aan de eigenaar ervan: de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). De voorzitter van de MLSO, Bruno Stevenheydens, zegt nog van niets te weten.

Toen de Vlaamse regering in januari 1998 het besluit nam om het Deurganckdok te bouwen vlak op de plaats waar het polderdorp Doel gelegen is, besliste diezelfde regering dat de leefbaarheid van Doel niet langer kon gegarandeerd worden en kozen zij ervoor om zoveel mogelijk huizen van het dorp aan te kopen en de bewoning uit te laten doven. In afwachting van een definitieve beslissing over dat dok besliste de Vlaamse regering in april 2001 om tijdelijke bewoning toe te laten in al aangekochte woningen tot eind 2006, en die toelating werd daarna nog eens verlengd tot en met augustus 2009. Interwaas kreeg opdracht om dat tijdelijk wonen te organiseren, en de bewoners sloten daartoe een tijdelijke overeenkomst ‘Zakelijk Recht van Tijdelijke Bewoning’ (ZRTB, red.) af met Interwaas.

In 2009 werden alle resterende bewoners aangeschreven dat ze tegen eind augustus de woningen moesten verlaten, maar een aantal van hen trok naar de rechtbank waar ze hun gelijk haalden. Volgens de uitspraak van het hof van beroep in Gent op 25 mei 2012 mochten zij de woningen blijven bewonen onder de strikte naleving van de contractuele voorwaarden tot zolang Doel de bestemming hield van woongebied.

‘Nu de definitieve vaststelling van het GRUP ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’ door de Vlaamse regering een feit is, is de bestemming van Doel definitief gewijzigd van woongebied naar zeehavengebied en daarom zetten wij de organisatie van de tijdelijke bewoning stop,’ deelde Interwaas gisteren mee. ‘Daarmee komt er een einde aan de overeenkomsten tussen ons en de resterende bewoners in Doel met betrekking tot het ZRTB.’

Het gaat over zes woningen. ‘Ondanks de eerder lage vergoedingen - tussen de 100 en 285 euro per maand - betalen de meeste bewoners niet of slechts een symbolisch bedrag’, benadrukt Interwaas nog. ‘Die achterstallige vergoedingen sinds de uitspraak van het hof van beroep zullen gevorderd worden van de resterende bewoners.’ Voorzitter Bruno Stevenheydens van de MLSO is verbaasd: ‘Wij kregen geen bericht van Interwaas en weten dus van niets. De timing is trouwens eigenaardig. Men verwacht een van de komende weken uitspraak van de Raad van State over de schorsing van het GRUP, en als de auditeur gevolgd wordt, is Doel terug woongebied. Men had gerust nog kunnen wachten met deze eenzijdige beslissing tot overdracht.’ Jan Creve van Doel 2020 neemt geen blad voor de mond: ‘Wij voelen plaatsvervangende schaamte voor zoveel schofterigheid’

 

19/11/2013 In een interview met Knack ontvouwt econoom Geert Noels een toekomstplan voor het verdoemde havendorp Doel

Jaren geleden al vroeg econoom Geert Noels zich in Knack luidop af of het fameuze Deurganckdok in de Antwerpse haven niet de vergissing van de eeuw was. 'En ondertussen weten we dat het geen succes is', zegt hij morgen in een interview met het weekblad Knack. 'Ik ben niet tegen de ontwikkeling van de haven', voegt hij daaraan toe. 'Maar ook daarover moeten we anders nadenken. Doel hoeft voor mij bijvoorbeeld helemaal niet te verdwijnen. Het zou een centrum kunnen worden waar ingenieurs hun biotoop zouden kunnen maken. Eventueel met een onderzoekscentrum erbij, en woongelegenheid voor havenarbeiders.' (BELGA)

 

18/11/2013 Persmededeling Doel 2020: Interwaas maakt (nog eens) einde aan woonrecht in Doel - Intercommunale die rechtstreeks verantwoordelijk is voor verloedering van dorp vordert ‘achterstallige’ huur voor huizen waar ze niet naar omkijkt

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas heeft vandaag laten weten dat zij een eind maakt aan ‘het zakelijk recht van tijdelijke bewoning in Doel’ en dat zij het beheer (zo staat het er letterlijk!) van de woningen in Doel vanaf nu verder overlaat aan de Maatschappij Linkerscheldeoever. Dat doet Interwaas volgens eigen zeggen “in navolging van de definitieve vaststelling van het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen.” Of dat juridisch wel klopt is zeer de vraag. Interwaas zegde de contracten trouwens al op in 2009. Maar de rechtbank van Eerste Aanleg in Dendermonde en het Hof van Beroep in Gent bepaalden dat de bewoners mochten blijven wonen. De intimidatiepolitiek van Interwaas had er intussen wel voor gezorgd dat de meeste huurders het dorp hadden verlaten. Hoe Interwaas ondertussen het patrimonium van Doel heeft beheerd kan iedereen ter plaatse vaststellen. Niet één huis dat niet is leeggeroofd of kapotgeslagen. En dat dankzij het voortreffelijk beheer van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas. Interwaas keek intussen (sedert 2009) niet meer om naar de bewoners of de huizen. Maar nu kondigt het samenwerkingsverband dus met toeters en bellen aan dat zij de contracten van de resterende bewoners opzegt. Bovendien laat Interwaas weten dat zij bij deze bewoners – financieel gezien de zwaksten in het dorp - de achterstallige huurvergoedingen zal opvorderen… Interwaas weet dus duidelijk waar zijn prioriteiten liggen. Wij voelen vooral plaatsvervangende schaamte voor zoveel schofterigheid.

 

17/11/2013 Persmededeling Doel 2020: Vrijwilligers van Derde Generatie voeren beheerswerken uit in bedreigd natuurgebied De Putten - Pleidooi voor behoud en beheersplan van meest uniek natuurgebied in de Scheldevallei

 

26/10/2013 Fernand Huts, CEO van Katoen Natie, snapt niet dat Doel zou moeten wijken voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. ‘Niemand weet wat men gaat aanvangen met de 1.070 hectare van de Saeftinghezone’, zegt hij. Toen Fernand Huts in de jaren tachtig zijn vader opvolgde bij Katoen Natie telde het logistiek bedrijf op de rechteroever, 90 werknemers. Al vlug volgde de expansie naar de Waaslandhaven. ‘Uit pure noodzaak omdat ik in Antwerpen geen bedrijfsgronden kon krijgen’, herinnert Huts zich. ‘Mijn verre roots liggen in de streek van Tienen en ik was een Antwerpenaar, maar ik ben nu een volbloed Waaslander’, zegt Huts. ‘Ik hou van het Waasland, waar ik intussen al jaren woon, en kijk met bloedend hart naar wat met dit prachtig stukje Vlaanderen gebeurt. Waarom moet Doel verdwijnen? Het probleem is dat het Antwerpse havenbedrijf geen visie heeft en dat wordt voor de zoveelste keer bewezen met het advies van de auditeur van de Raad van State over de afbakening van het zeehavengebied Antwerpen. Niemand weet wat men gaat aanvangen met de 1.070 hectare van de Saeftinghezone. Waarom dan die blinde drang tot vernietiging van zoveel huizen? Waarom herdenkt men het hele concept niet? Lillo op de rechteroever is toch ook blijven bestaan. Ik ben zeker dat er voor Doel en de bedreigde poldergehuchten Ouden Doel en Rapenburg een andere invulling mogelijk is.’ (HNB)

 

24/10/2013 Bruno Stevenheydens Schepen en voorzitter MLSO: ‘De gemeente Beveren is geen voorstander van een Saefthingedok. Als dit dok er niet komt, kan de Saefthingezone, waaronder de gemeente Doel, een andere invulling krijgen. Hiervoor zal de gemeente nu al een toekomstvisie ontwikkelen om op korte termijn te bekijken welke invulling mogelijk is.’ ‘Op korte termijn zullen wij initiatieven nemen om de Vlaamse regering te overtuigen om ook de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg te behouden als woonkernen. ’(HNB)

 

24/10/2013 PSA-terminal kan extra containerschepen niet aan. De komst van enkele grote containerschepen naar het Wase Deurganckdok, door een aanslepend sociaal conflict in de haven van Rotterdam, veroorzaakt al enkele dagen nóg langere wachttijden dan anders.

 

23/10/2013 Persmededeling Doel 2020: Negatief advies voor het GRUP geeft Doel en de polders hoop

De auditeur voor de Raad van State heeft een negatief advies verleend voor het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen. De Raad van State moet nu een arrest vellen, en in de meeste gevallen volgt het rechtscollege de auditeur. Uit het advies blijkt dat de vogel- en habitatrichtlijnen worden geschonden indien de havenuitbreiding zich doorzet op Linkeroever. De Auditeur oordeelt dat de werkwijze waarbij beschermde unieke natuurgebieden zoals De Putten ten allen tijde elders kunnen worden gecompenseerd niet toegelaten is. Dat zou de bescherming door de richtlijnen volledig uithollen. De Vlaamse regering heeft in haar planproces de eigen regels niet correct gevolgd, wat verbazingwekkend is aangezien zij hier reeds 10 jaar aan werkt en miljoen euro’s heeft gespendeerd.

Het Antwerps Havenbedrijf werpt op dat allerlei projecten in de haven niet kunnen doorgaan indien het GRUP wordt vernietigd, wat slecht is voor onze economie. Maar dat is onjuist. Die lokale projecten kunnen doorgaan indien de overheid voorziet in lokale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Waarom worden die projecten in de haven gekoppeld aan een havenuitbreiding? Beide hebben weinig met elkaar te maken. Wij zien hierin eerder een sluwe tactiek van het Antwerps Havenbedrijf. Omdat zowel de havenuitbreiding als de toekomstige projecten in één groot plan aan elkaar worden vastgehecht, kan zij die projecten gebruiken als pasmunt om een nutteloze havenuitbreiding erdoor te krijgen.

Doel2020 is verheugd te zien dat onze argumenten worden gevolgd door de Auditeur. Wij blijven natuurlijk voorzichtig en wachten het arrest van de Raad van State af. Wij hopen dat bij de Vlaamse regering eindelijk de oogkleppen afvallen en zij inzien dat deze havenuitbreiding nergens toe leidt. Er worden honderden mensen gedwongen uit hun huizen gezet voor een havenuitbreiding zonder inhoud of noodzaak. Niemand weet wat er zal komen! Bovendien zijn er voldoende argumenten voor handen die de noodzaak van de havenuitbreiding tegenspreken. Er is nog amper groei in de containerverhandeling. Bovendien kan de containerverhandeling nog verdubbelen met de bestaande capaciteit. Daarnaast zijn er nog meer dan 1200 hectare terreinen beschikbaar in de haven. Dat is meer dan de havenuitbreiding die voorzien is in het GRUP. Daarom doen wij nogmaals een oproep aan de Vlaamse regering om te stoppen met het bouwen van luchtkastelen en werk te maken van een duurzame invulling van het havengebied. Een haven die niet enkel gericht is op uitbreiding, maar efficiënt alle bestaande terreinen en dokken invult en optimaal benut. Een haven die in vrede leeft met haar buren.

 

23/10/2013 De auditeur bij de Raad van State heeft inzake het GRUP Afbakening van de Haven van Antwerpen de schorsing geadviseerd!!!

 

Auditeur Raad van State vraagt schorsing havenuitbreiding

De auditeur van de Raad van State, wiens advies praktisch altijd gevolgd wordt, vraagt de schorsing van het havenuitbreidingsplan. Vrijdag wordt er gepleit.

In een uithoek van de Arenbergpolder, halverwege tussen Doel en Kieldrecht, ligt een van de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen: de Putten. In de middeleeuwen was het een mekka voor turfstekers, en dat heeft een ziltig grasland achtergelaten dat door geulen en kreken wordt doorsneden. Het unieke en authentieke polderweidegebied, dat nog door koeien van plaatselijke boeren begraasd wordt, is een paradijs voor planten en vogels. Maar voor de haven moet het nu worden ondergespoten.

Dat is voorzien in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup), dat door de Vlaamse regering op 30 april werd vastgelegd. Daardoor wordt een enorme havenuitbreiding mogelijk, waarvoor honderden boeren worden onteigend en niet alleen Doel maar ook de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg worden opgedoekt. Zo kan het gigantische Saeftinghedok worden gebouwd. Tegen de plannen kwamen minstens dertien bezwaren binnen bij de Raad van State, onder meer van de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas, het Polderbestuur, Electrabel, groepen van bewoners en de lokale gilden van de Boerenbond. Die lokale gilden kwamen daarmee in opstand tegen het hoofdbestuur van de Boerenbond, dat wel met de plannen instemde.

Een advocaat die al meer dan een decennium op het dossier werkt en al bij de vernietiging van twee eerdere gewestplanwijzigingen was betrokken, diende in naam van enkele bewoners een verzoekschrift tot schorsing in. In het verslag van de eerste auditeur van de Raad van State wordt nu gevraagd om het grup te schorsen. Gesteld wordt dat de bijzondere procedure om een uitzonderlijk natuurgebied als de Putten te schrappen niet werd gevolgd en dat dat een 'moeilijk te herstellen ernstig nadeel' voor de omwonenden dreigt te veroorzaken.

'Het verslag is in elk geval gunstig voor de Doelenaars', zegt de advocaat. 'Het grup wordt als onwettig beschouwd. Opnieuw schendt het Vlaams Gewest hier de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn. De afwijkingsprocedure werd niet gevolgd. De auditeur stelt verder dat de 'passende beoordeling' over de gevolgen voor de Putten in gebreke blijft.'

Het advies van de auditeur wordt praktisch altijd gevolgd door de Raad van State. 'Ik wil zeker niet vooruitlopen op het arrest. Maar omdat enkele maanden geleden een ander grup om dezelfde redenen werd vernietigd, in verband met de Noord-Zuidverbinding in Limburg, zijn de Doelenaars zeer optimistisch. Het gevolg van een schorsing en vernietiging zou zijn dat Doel opnieuw woongebied wordt en dat het Saeftinghedok niet kan worden aangelegd', aldus de advocaat. (Chris De Stoop - Knack)

 

 

De uitbreiding van de haven in het Waasland staat op losse schroeven. De auditeur van de Raad van State volgt de vraag van actiegroep Doel2020 om het ruimtelijk plan te schorsen in afwachting van de vernietiging ervan. Als dat gebeurt, wordt het dorp Doel opnieuw woongebied en krijgt de haven een zware opdoffer te verwerken.

Doel juicht terwijl het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen slechts bevestigt dat de auditeur een ‘negatief advies’ heeft gegeven voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Dat advies wordt in het overgrote deel van de gevallen ook effectief gevolgd door de Raad van State. Wellicht zal die in december een beslissing nemen.

Als de Raad van State de auditeur volgt, lopen de uitbreidingsplannen van de haven minstens voor járen vertraging op. Concreet betekent dit dat het Saeftinghedok over het Scheldedorp Doel vooralsnog niet kan worden aangelegd. Volgens de advocaat van Doel2020 wordt het dorp meteen ook opnieuw woongebied. (GVA)

 

Volgens Igor Rogiers, advocaat Doel2020, wil de auditeur van de Raad van State het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen schrappen door inhoudelijke beoordelingsfouten gecombineerd met het niet-doorlopen van een nodige procedure. Vooreerst benadrukt Rogiers dat het nog om een verslag van de auditeur gaat, en nog geen arrest zelf is. Adviezen worden vaak, maar niet altijd gevolgd. Volgens Rogiers wordt het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) als onwettig beschouwd wat Linkeroever betreft, waar het voorziet in de vernietiging van 60 hectare uitzonderlijk natuurgebied van "De Putten" in Kieldrecht dat als Vogelrichtlijngebied is aangeduid, alsook in het verdwijnen van de slikken en schorren aan Doel, beschermd door de Habitatrichtlijn. (GVA)

 

"Een GRUP kan maar goedgekeurd worden wanneer een passende beoordeling is gemaakt omtrent de gevolgen van het plan voor de richtlijnen, én wanneer uit de plannen blijkt dat het plan geen betekenisvolle aantasting van het gebied kan veroorzaken", stelt Rogiers. Een negatieve beoordeling kan volgens hem ook goedgekeurd worden, maar enkel wanneer er dringende redenen van groot openbaar belang en geen alternatieven zijn, en dat er compenserende maatregelen worden genomen. Die afwijkingsprocedure wordt in Vlaanderen volgens de advocaat al in een aantal dossiers niet gevolgd. "De passende beoordeling stelt dat het eindresultaat van het plan, gelet op de compensaties positief zal zijn, maar dit is een verkeerde werkwijze, omdat zo ieder plan of project doorgang kan vinden als je maar voldoende compensaties vindt. Dat is niet de bedoeling van de richtlijnen." (GVA)

 

"Voorts meent de auditeur terecht dat de passende beoordeling gebrekkig is omdat zij niet de huidige natuurtoestand onderzoekt, maar wel een of andere toekomstgerichte natuurtoestand waarbij de vraag rijst of deze toestand zich ooit wel zal realiseren", aldus nog Rogiers, die meent dat het verslag gunstig is voor de Doelenaars. "Door schorsing en/of vernietiging wordt Doel opnieuw woongebied en kan het Saefthingedok niet aangelegd worden. (GVA)

 

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wacht de beslissing van de Raad van State af, nadat donderdag duidelijk is geworden dat de auditeur een negatief advies geeft over de havenuitbreiding op de linker-Scheldeoever. Het havenbedrijf deelt mee kennis genomen te hebben van het advies van de auditeur bij de Raad van State in de schorsingsprocedures tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van het zeehavengebied Antwerpen. "Zolang deze procedure loopt, willen we niet vooruitlopen op de beslissing van de Raad van State," stelt het havenbedrijf in een korte reactie. "Vrijdag wordt er gepleit voor de Raad van State. We zullen samen met het Vlaams gewest onze argumenten daar ontplooien, waarna de Raad van State een beslissing zal nemen. Tot er een definitief arrest is, gaan we niet verder in op het advies", klinkt het. (GVA)

 

 

Kunnen inwoners van Doel toch blijven?

De auditeur van de Raad van State adviseert om het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het toekomstige Saeftinghedok te schorsen. Door dat dok zou Doel verdwijnen.

De inwoners van het polderdorp hadden bij de Raad van State de schorsing van het uitvoeringsplan gevraagd. Het Antwerpse havenbedrijf waarschuwt dat een schorsing zware gevolgen kan hebben. De auditeur van de Raad van State volgt de vraag van actiegroep Doel2020 om het ruimtelijk plan te schorsen in afwachting van de vernietiging ervan. Komende vrijdag wordt er gepleit in de zaak. Wellicht zal de Raad van State in december een beslissing nemen. De Raad van State volgt bijna altijd het advies van de auditeur.

De inwoners van Doel reageren opgelucht, volgens de advocaat van Doel2020 wordt het dorp ook meteen weer woongebied. "Dit is een zeer gunstig teken, temeer er twee argumenten door de auditeur ernstig werden bevonden", zegt advocaat Igor Rogiers van actiegroep Doel2020. "Het advies is niet bindend maar het wordt wel voor het overgrote deel gevolgd door de Raad van State." Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen daarentegen waarschuwt dat er zware gevolgen zijn als het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

(GRUP) geschorst wordt. De uitbreidingsplannen van de haven zullen dan jaren vertraging oplopen, want het Saeftinghedok kan dan niet aangelegd worden.

"Er zijn bedrijven die wachten op de rechtszekerheid die het GRUP hen zal bieden om te investeren in de haven van Antwerpen. Als die rechtszekerheid nu onderuit wordt gehaald, zullen ook die investeringen in vraag worden gesteld", zegt Annik Dirkx van het havenbedrijf.(VRT, BELGA)

 

 

07/08/2013 Persmededeling Doel 2020: Muyters wil GRUP redden met achterkamertjespolitiek

In reactie op het nieuws dat het FANC en Electrabel naar de Raad van State stappen om het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen aan te vechten heeft Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening  Philippe Muyters  laten weten dat er nieuw overleg komt met het Fanc en Electrabel. Daarmee wil de minister bekomen dat het Fanc en Electrabel hun verzoekschrift bij de Raad van State terugtrekken…

Dat is op zijn minst een zéér verbazende praktijk voor een minister. Het GRUP is namelijk eind april definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering. Daarbij heeft de Vlaamse Regering - op de momenten dat ze dit nog kon – nagelaten om iets te doen met de opmerkingen van het Fanc en Electrabel. Nu blijkt dat het Fanc en Electrabel omwille van ernstige veiligheidsproblemen naar de Raad van State stappen wil Muyters dat rechttrekken door Fanc en Electrabel te laten afzien van hun procedure...

Wie het GRUP aanvecht bij de Raad van State doet dat volledig in overeenstemming met de rechten waarover men in dit land beschikt én volgens procedures die daarvoor voorzien zijn. Daarin als minister in willen tussenkomen is een rechtstaat onwaardig en ruikt sterk naar achterkamertjespolitiek. De geplande demarche van Muyters kan trouwens niets veranderen aan het definitief vastgestelde GRUP. Én aan de leemtes die het vertoont. Een eventuele terugtrekking van het Fanc en Electrabel uit de procedure bij de Raad van State zal trouwens ook niets oplossen voor de Vlaamse Regering. Want de middelen die het Fanc en Electrabel gebruiken worden ook ingebracht in de procedures die Doel 2020 bij de Raad van State inspant.

Dit GRUP deugt niet. De overtrokken reacties vanuit of in opdracht van de Regering getuigen bovendien van bijzonder weinig smaak. In een reactie stelt procesmanager Jan Hemelaer: “Als de Raad van State het GRUP zou schorsen staan we 10 jaar terug in de tijd.”  Dat is zonder meer grotesk. Sinds het gewestplan van 1978 – 35 jaar geleden dus – is er op de Linkeroever géén enkele noodzaak voor bijkomende havenuitbreiding aangetoond. Het Deurganckdok dat 8 jaar geleden in gebruik werd genomen draait amper op 15% van zijn capaciteit. En dan zou er nu – plots – absolute nood zijn aan een uitbreiding met 1.500 ha, een gebied zo groot als Antwerpen binnen de ring?! Voor ons is het GRUP-plan dood en begraven. Nog vooraleer het is gestart.

 

06/08/2013 Persmededeling Doel 2020: Verzoekschrift FANC bij de Raad van State illustratie van ondoordachtheid waarmee GRUP Afbakening Haven van Antwerpen tot stand kwam - Raad van State ontvangt nog 6 (!) andere verzoekschriften tegen GRUP-plannen Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering neemt onverantwoorde risico’s met haar plannen rond een havenuitbreiding. Zoveel is duidelijk nadat bekend werd dat het  Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en Electrabel naar de Raad van State stappen om bezwaar aan te tekenen tegen het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen. De onvrede van het FANC met de plannen van de Vlaamse Regering werd al in juni 2012 door Doel 2020 bekend gemaakt. Daarop volgde toen een persmededeling van GRUP-procesmanager Jan Hemelaer die in opdracht van de Vlaamse Regering de perstekst van Doel 2020 over dit thema moest afbranden. Hemelaer schreef toen ook: “Het uitwerken van de plannen en voorschriften van dit GRUP gebeurde in nauw overleg met het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.” Daar klopt dus – zo blijkt vandaag - niets van.

De rechtsgang van het Fanc en Electrabel naar de Raad van State zijn de illustratie van de ondoordachtheid waarmee de GRUP-plannen van de Vlaamse Regering zijn tot stand gekomen. Het illustreert ook dat de Vlaamse Regering een bijzonder slechte raadgever heeft aan het Antwerps Havenbedrijf dat in zijn zucht naar steeds méér en groter blind is voor alles wat dit in de weg staat. Zelfs als dat om elementaire veiligheid gaat van bewoners en werknemers in het gebied.

Het is trouwens niet het enige punt waarop het ganse plan dreigt te sneuvelen. Zo heeft het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen evenmin rekening gehouden met het zogenaamde “Nooddecreet voor werken van groot belang”. Die wet uit 2001 moest er voor zorgen dat het Deurganckdok (vlak naast Doel) kon gebouwd worden nadat de bouwvergunning en het gewestplan waren geschorst door de Raad van State. In die werken waren ook de leefbaarheidbuffer tussen Doel en het Deurganckdok en verschillende natuurcompensaties begrepen. Die zomaar laten verdwijnen op basis van het huidige GRUP is volgens de advocaten van Doel 2020 onmogelijk.

In totaal werden door de advocaten van Doel 2020 een tiental middelen ontwikkeld waarop men het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen wil onderuit halen. Zij stappen namens bewoners uit Doel, Ouden Doel en het omliggende poldergebied naar de Raad van State om de schorsing en vernietiging van het plan te vragen.

Daarnaast hebben vorige week ook de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Beveren-Waas, het bestuur van de Polder Land van Waas en de landelijke gilden namens een aantal boeren uit de polder een afzonderlijk verzoekschrift ingediend.

De kans is groot dat ook deze nieuwe poging om Doel en omstreken van de kaart te vegen op een sisser uitloopt.
Doel 2020 vraagt dat in afwachting van een behandeling door de Raad van State de administratie - en in het bijzonder de onteigeningscommissarissen en zogenaamde ‘sociale bemiddelaars’ - ophouden met de mensen in het gebied nog langer onder druk te zetten om te verhuizen en/of hun eigendommen te verkopen. Daar is gezien de huidige economische realiteit trouwens géén enkele reden toe.

 

Bijkomende info:
Gezien de reactie van de Vlaamse overheid op de beslissing van het FANC en Electrabel om naar de Raad van State te stappen geven wij u graag bijkomende info.

-          De stappen van het FANC en Electrabel zijn ingegeven door het feit dat de Vlaamse Regering niet of onvoldoende rekening houdt met de bezwaren van het FANC en de Kerncentrale Doel. Die bezwaren werden nochtans eerder verwoord tijdens de zgn. plenaire zitting voor het GRUP (december 2011) en tijdens het openbaar onderzoek in de zomer van 2012. Het klopt dat het FANC en KCD ‘betrokken’ waren bij het GRUP. In de zin dat zij deel hadden aan de kennisgeving. Maar het is overduidelijk dat met de bezwaren van  beiden amper is rekening gehouden. Dat is eenvoudig vast te stellen door beide bezwaarschriften (zomer 2012) af te toetsen aan het definitief vastgestelde GRUP

-          Dat projectmanager Jan Hemelaer wordt uitgestuurd om de schade zoveel mogelijk te beperken is niet verbazend. Maar zijn minimalisering van het probleem is – het gaat om de veiligheid van bewoners en werknemers in het ganse Linkeroevergebied – compleet misplaats.

 

05/08/2013 Overgebleven inwoners blijven keihard vechten voor voortbestaan - Massa volk bezoekt Doelse feesten en Scheldewijding

Het was schitterend weer en dan is Doel nog steeds de toeristische trekpleister van weleer, waar duizenden mensen graag vertoeven. De Doelse feesten waren dan ook een enorm succes.

Het was gisteren over de koppen lopen, tijdens de 39e Doelse feesten en Scheldewijding. Honderden kraampjes verborgen de tristesse en verlatenheid die er normaal heerst in dit ter dood veroordeelde polderdorp. Elk jaar opnieuw komen massa's mensen afgezakt naar Doel om er nog een keer mee te vieren met het handvol overgebleven inwoners, die koppig weerstand bieden tegen de overheid.

Voor het eerst in jaren kregen de organisatoren van het gemeentebestuur een subsidie, van 10.000 euro, om de feesten dat tikkeltje meer te geven, en als je afgaat op de mening van de bezoekers is dat opzet prima geslaagd . ‘Ik heb de indruk dat er iets minder volk was dan vorig jaar’, zegt Marie-Jeanne De Preter, die jaarlijks met de fiets van Sint-Niklaas naar Doel komt, ‘maar het was zeer gezellig met de vele optredens in het dorp’. ‘De subsidie is zeer goed besteed’, zegt schepen van feestelijkheden Raf Van Roeyen (CD&V). ‘Het was een goede en terechte zaak om de organisatie te ondersteunen. Met de subsidie toont de nieuwe bestuursploeg voor een stuk ook haar veranderde houding ten opzichte van de problematiek van de uitbreiding van de Antwerpse haven’.

Ook Jan Creve van Doel 2020 is een tevreden man. ‘ik kan onmogelijk inschatten hoeveel mensen er vandaag naar Doel kwamen, zegt hij, ‘maar schattingen gaan van 20.000 tot 25.000 bezoekers. Als de Vlaamse regering een economische invulling zoekt voor Doel, dan had zij hier vandaag eens een kijkje moeten nemen. De toeristische troeven van dit dorp dat niet weg wil, zijn onwaarschijnlijk.

Vandaag is het feestgedruis weg en hervalt Doel in z'n doordeweekse tristesse, maar de overgebleven inwoners blijven keihard vechten voor hun voortbestaan. Weten dat duizenden mensen hen steunen in die strijd zal hen de kracht geven om verder te gaan.(HNB)

 

31/07/2013 Sancties om wantoestanden Doel aan te pakken

De gemeenteraad van Beveren past volgende week dinsdag het reglement van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) aan. Dat moet het mogelijk maken om tegen een aantal feiten in onder meer Doel gemakkelijker op te treden. De problematiek in Doel is bekend: graffiti, vandalisme, inbraak, sluikstorten en nog een hele resem andere feiten zijn er schering en inslag.

"Via een aantal wijzigingen in het politiereglement moet de politie er via het GAS-reglement gemakkelijker kunnen tegen optreden", denkt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). Hij benadrukt dat de voorliggende aanpassingen voor het hele grondgebied van Beveren en niet alleen voor het polderdorp zullen gelden.

"Beschadigingen, inclusief graffiti, van zowel het openbaar domein als van privé-eigendommen, kunnen al via GAS worden afgehandeld. Dat geldt ook voor gevallen van sluikstorten. Het moet dan wel om kleine inbreuken gaan. Grote inbreuken met grote kosten moeten steeds gerechtelijk worden afgehandeld. Alleen voor het onregelmatig betreden van woningen zijn er in het politiereglement nog geen bepalingen opgenomen", schetst Van de Vijver verder.

Door de bevoegde GAS-ambtenaar zijn in overleg met de lokale politie enkele noodzakelijke wijzigingen voorbereid. Daarbij is met enkele specifieke situaties rekening gehouden. Wanneer een (afgesloten) woning betreden wordt en daar zaken ontvreemd worden, is er sprake van inbraak. Dat is een strafbaar feit dat niet via GAS, maar alleen via gerechtelijke weg beslecht kan worden.

Het reglement wordt wel aangepast voor gevallen waarbij sprake is van vernieling van de afsluiting, deur of dichtgetimmerd raam. Dat zal wel via GAS afgehandeld kunnen worden. Wanneer een individu zich toegang verschaft tot een niet afgesloten woning zonder het te kraken en dus niet als woning in te richten, zal voortaan vanwege zijn aanwezigheid in het pand ook via GAS kunnen beboet worden. (GVA)

 

03/07/2013 “400 jaar Doel” start zomer met twee nieuwe tentoonstellingen

Na de succesvolle tentoonstelling ‘Doel in actie 1964-2009’, gedurende gans de maand juni te bezichtigen in het OC in Doel, worden dit weekeinde in het kader van 400 jaar Doel twee nieuwe tentoonstellingen geopend. Eén in Doel. En één in kasteel Cortewalle.

Tentoonstelling: de bevrijding van Doel – de bezetting tijdens de 2de Wereldoorlog

Een historische tentoonstelling over Doel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daartoe levert Richard De Nul, bekend van twee boeken over het onderwerp, zijn medewerking. Het resultaat wordt een tentoonstelling met tweehonderd foto’s over de gebeurtenissen in het Scheldedorp tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Vooral het thema van de Britse aanwezigheid in Doel komt uitgebreid aan bod. Vanaf het einde van Wereldoorlog II speelden deze Britse militairen een belangrijke rol bij het onderscheppen van V1-raketten die bedoeld waren voor de stad Antwerpen. Als herinnering aan hun inzet werd kort na WO II het Brits monument in Doel ingehuldigd.

De tentoonstelling wordt zaterdag 6 juli officieel geopend en ingeleid om 11u door ere-gemeentesecretaris van Doel Georges Van de Vyver. Aansluitend receptie.

De tentoonstelling is verder vrij te bezoeken op zaterdag 6 juli en zondag 7 juli. Telkens van 11u tot 17u. Ontmoetingscentrum, Hooghuisstraat, Doel

Fototentoonstelling ‘Leven in bedreigd erfgoed’ van Bruno Stevenheydens

Bruno Stevenheydens is niet alleen eerste schepen in Beveren, hij is ook een gepassioneerd amateur fotograaf. In die hoedanigheid nam hij voorbije jaren heel wat foto’s over bedreigd erfgoed in de polders. In de Triestzaal van Kasteel Cortewalle organiseert hij gedurende twee dagen een fototentoonstelling met eigen werk van het afgelopen anderhalf jaar. Foto’s die werden genomen in Doel, Kieldrecht en de verschillende poldergehuchten. De tentoonstelling is doorlopend open op zaterdag 6 juli en zondag 7juli in Kasteel Cortewalle te Beveren-Waas en dat telkens van 10u tot 17u. Toegang gratis.

 

01/07/2013 Gemeente Beveren bepaalt standpunt over GRUP Havengebied (Bron: Website gemeente Beveren)

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beveren heeft het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen bestudeerd en haar standpunt ten aanzien van het definitieve plan bepaald. De gemeente Beveren erkent nog steeds het belang van een verdere gefaseerde ontwikkeling van de haven voor de economische welvaart van de regio en van Vlaanderen. Maar Beveren blijft zich verzetten tegen het verdwijnen van de gehuchten Rapenburg en Ouden Doel en de inname van landbouwgronden in Doelpolder Midden en het gebied Muggenhoek - Nieuw-Arenberg.

Het college wijst er op dat voor de economische noodzaak van het Saeftinghedok de kosten-baten analyse nog lopende is. Een definitieve beslissing hierover kan pas als de resultaten van deze studie bekend zijn. Dat betekent ook dat er nog geen reden is om de landbouwgronden in Doelpolder Midden op korte termijn te onteigenen. De gebieden Muggenhoek en Nieuw-Arenbergpolder staan tot 2028 ingekleurd als agrarisch gebied, en worden daarna automatisch natuurgebied. Het college stelt dat deze bestemmingswijziging niet automatisch kan gebeuren. Zij mag pas opgestart worden als na een objectieve studie zou blijken dat de natuurdoelstellingen niet gehaald werden, en nadat hiervoor een nieuw openbaar onderzoek is gebeurd.

Het college eist eveneens dat de buffering (zichten, akoestiek…) van de dorpen tegenover de haven beter wordt uitgewerkt en wordt verankerd in de stedenbouwkundige voorschriften. Zacht recreatief medegebruik van de buffers is een absolute voorwaarde.

Tenslotte wenst het college dat het gebied De Putten niet nodeloos wordt ingenomen en in elk geval zolang als mogelijk wordt ontzien.

De huidige standpuntbepaling van het college is een logische verderzetting van eerdere beslissingen van de gemeenteraad van 2006 (over de Plan-MER) en 2012 (advies over het ontwerp-GRUP) en in lijn met het bestuursakkoord dat CD&V en N-VA op 22 oktober 2012 ondertekenden.

 

Concreet heeft het college het volgende afgesproken:

1. De gemeente Beveren start een procedure op bij de Raad van State. De komende dagen zal in overleg met juristen beslist worden voor welke elementen van het GRUP de schorsing en/of vernietiging zal worden gevraagd.

2. De gemeente Beveren dringt er bij de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) op aan om de woningen in het ganse plangebied - en ongeacht eventuele onmiddellijke onteigeningsplannen - de bewoonbare woningen verder te laten bewonen.

3. Het college bevestigt dat de gemeente Beveren geen voorstander is van een Saeftinghedok. De gemeente Beveren start daarom een studie op die moet leiden tot een toekomstvisie voor Doel indien het Saeftinghedok niet gebouwd wordt. Deze studie omvat:

a. Voorstellen voor de uitbouw van een site met beperkte dienstverlenende en recreatieve functies;

b. Een analyse van het woningbestand zodat objectief kan bepaald worden welke woningen - evt. na licht opknapwerk - bewoond kunnen blijven en welke woningen afgebroken moeten worden;

c. Toekomstvisie rond het erfgoed en de begraafplaats van Doel;

d. Voorstellen voor het behoud van de gehuchten Rapenburg en Ouden Doel.

4. Het college is er zich van bewust dat zij voor een aantal van de hierboven geformuleerde afspraken en voorstellen zelf geen beslissende bevoegdheid of verantwoordelijkheid heeft. Daarom zal het college de nodige initiatieven nemen om voor haar standpunten zoveel mogelijk steun

te verwerven en het maatschappelijk draagvlak hiervoor te vergroten.

 

03/06/2013 - Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan <Afbakening> zeehavengebied Antwerpen (Bron: Belgisch Staatsblad)

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2013 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "<Afbakening> <zeehavengebied> <Antwerpen>" wordt definitief vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen I, II en V :

1° bijlage I bevat het grafisch plan;

2° bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan;

3° bijlage V bevat het onteigeningsplan en de onteigeningstabel.

De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  zijn gevoegd bij dit besluit als onderdeel van bijlagen III, IV, VI en VII :

1° bijlage III, de toelichtingsnota met een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele toelichting en de kaarten; de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; een lijst van de voorschriften die strijdig zijn met het voormelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en die worden opgeheven, een overzicht van de conclusies van het planmilieueffectenrapport, de passende beoordeling, het ruimtelijk veiligheidsrapport en de watertoets;

2° bijlage IV, het register van percelen waarop de regeling van planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn;

3° bijlage VI, het plan-MER 'over het strategisch plan voor en de <afbakening> van de haven van <Antwerpen> in haar omgeving' en de onderzoeken tot milieueffectrapportage voor de deelgebieden 'Ettenhovense polder' en 'polder tussen Verrebroek en Kieldrecht', als aanvulling op het plan-MER;

4° bijlage VII, het Ruimtelijk Veiligheidsrapport op Strategisch Planniveau 'Strategisch plan Haven van <Antwerpen>'.
Artikel 2. Aan het Vlaamse Gewest wordt machtiging verleend om de gronden, begrepen in het onteigeningsplan gevoegd bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "<Afbakening> <zeehavengebied> <Antwerpen>", meer specifiek de deelgebieden 'Opstalvallei', 'Prosperpolder Zuid 1e fase', 'Nieuw Arenbergpolder 1ste fase' en 'Grote Geule', te onteigenen met toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden. Het agentschap voor Natuur en Bos treedt hierbij op voor rekening van het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. Aan het Vlaamse Gewest wordt machtiging verleend om de gronden, begrepen in het onteigeningsplan gevoegd bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "<Afbakening> <zeehavengebied> <Antwerpen>", meer specifiek het deelgebied 'Ouden Doel', te onteigenen met toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden. De afdeling Maritieme Toegang treedt hierbij op voor rekening van het Vlaamse Gewest.

Artikel 4. Aan de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het LinkerScheldeOevergebied wordt machtiging verleend om de gronden, begrepen in het onteigeningsplan gevoegd bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "<Afbakening> <zeehavengebied> <Antwerpen>", meer specifiek het deelgebied 'Z3-gebied Doel', te onteigenen.

Artikel 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

 

25/05/2013 Dit weekeinde ging in Doel de viering van de 400ste verjaardag van het Scheldedorp feestelijk van start. Dat gebeurde met een muzikale optocht, de inhuldiging van een gedichtenweide, een ‘Kunstenevenement’ en een fototentoonstelling die een overzicht geeft van de bewogen recente geschiedenis in Doel en de polders. Voor het startmoment waren een honderdtal belangstellenden aanwezig waaronder verschillende gemeenteraadsleden en leden van het schepencollege. De openingsrede werd gegeven door de schepen voor leefbare polderdorpen Boudewijn Vlegels. Bruno Stevenheydens (NVA), liet weten dat er nog een toekomst is voor Doel. Niet meer als te herstellen woondorp, maar wel als dorp waarin de huidige dertig bewoners kunnen blijven, en dat een toeristisch-recreatieve functie krijgt, onder meer voor de vlakbij gelegen bedrijven op de linkeroever van de Schelde. "Doel bestaat vierhonderd jaar", zei Stevenheydens. "Het moet dan mogelijk zijn er nog vierhonderd jaar aan vast te koppelen."

24/05/2013 Havenuitbreiding linkeroever: veiligstellen toekomst haven of visieloze landroof ?

Op 15 maart kondigde de Vlaamse deelregering aan dat ze de uitbreidingsplannen voor de Antwerpse haven op linkeroever heeft goedgekeurd. Het gaat over de grootste uitbreiding in decennia waarbij 1000 hectare industriezone zou bijkomen. Dat is een gebied ongeveer even groot als intra-muros Antwerpen (het gebied binnen de singel). Is dit het project dat de toekomst van de Antwerpse haven zal veiligstellen of gaat het om een visieloze landroof?
Alhoewel het bericht van 15 maart een gezamenlijk communiqué was van 4 Vlaamse ministers vonden we binnen de regering zelf niemand bereid om het project toe te lichten. We vernamen verder uit goede bron dat de regering zeer selectief is in de media waarmee ze spreekt. Waarom doet de regering uitschijnen dat ze niet overtuigd is van haar project?
Stijn De Roo van de Boerenbond, Doel-bewoner Denis Malcorps, Antwerps Havenbedrijf woordvoerder Kurt Tuerlincks, Katoennatie-baas Fernand Huts, en  bestuurster Kathleen Van Brempt (SP.a) wilden echter wél een woordje kwijt over de plannen. (Radio Centraal)
--------------------------------------------------------------------------------
De 1000 hectaren industriegebied wordt niet uit het niets gecreëerd: het dorp Doel zal moeten verdwijnen en polders worden omgezet in industriezone; bovendien vereistEuropese wetgeving dat het bijkomend industriegebied gecompenseerd wordt met een gelijke oppervlakte aan natuurgebied. Daarvoor worden dan geen oude industrieterreinen ter beschikking gesteld maar Wase landbouwgrond. Verder worden ook de woonkernen Ouden Doel en Rapenburg opgeofferd.

“250 landbouwfamilies zullen in mindere of meerdere mate getroffen worden” zegt Stijn De Roo van de Boerenbond. Hij stelt het belang en de ontwikkeling van de haven niet in vraag en zegt dat de Boerenbond een compromis had voorgesteld dat meer tijd voorzag voor omschakeling. “Maar de regering wilde daar niet van weten en we moeten vaststellen dat ze de landbouw ziet als goedkope grondleverancier. ” Het sociaal begeleidingsplan dat de regering voorziet noemt hij een doekje voor het bloeden. “Het komt er toch op neer dat men de boeren hun huis en hun job afneemt. Men spreekt over het wisselen van gronden met andere gebieden in een grondenbank. Maar 250 hectares van de 300 hectares in die grondenbank liggen in het gebied zelf. Er is dus eigenlijk maar 50 hectare beschikbaar en die zou dan moeten dienen om 1700 hectare grond te compenseren.”

Voor Denis Malcorps van Doel komen de plannen niet als een verrassing. “Men probeert al 15 jaar Doel uit de weg te ruimen, we zijn op deze plannen dus wel voorbereid. Maar  voor de bewoners van Ouden Doel en Rapenburg is dit wel een schok.” “We zien de noodzaak van een havenuitbreiding met 1000 hectaren niet in. Op de plannen staat het Saeftinghedok waarvan men nu al aangekondigd heeft dat men het niet zal aanleggen.  Men begint nu pas te bekijken wat men met de gronden gaat doen en vooraleer dat duidelijk is jaagt men de mensen wel al weg. Vanuit de industrie is er weinig vraag naar extra grond en we verwachten dat er enkel  logistieke centra geinteresseerd zullen zijn. Magazijnen dus.“ “Terzelfdertijd blijkt dat er in de bestaande havengebieden nog meer dan 1000 hectaren beschikbaar zijn. De site van General Motors (95 hectaren)  is perfect voor het ontwikkelen van logistieke activiteiten.  De chemiesites hebben ook nog enkele honderden hectares braak liggen en op linkeroever kan nog uitgebreid worden aan het Verrebroekdok, Katoennatie, het logistiek park Waasland en het Doeldok. Er is dus geen nood aan bijkomende gronden.” “De natuurgebieden zouden trouwens ook op een andere manier kunnen aangelegd worden. Nu haalt men alle menselijke aanwezigheid uit die gebieden weg terwijl men de landbouwers als natuurbeheerders zou kunnen inzetten. ” We vragen wat hij verwacht van de kosten-baten analyse die de deelregering momenteel laat uitvoeren.  “We zien dit niet als een echte kosten-baten analyse want de  studie houdt geen rekening met het verlies aan  landbouw- en woonfuncties.” De Doelbewoners zullen verder blijven proceduren bij de Raad van State.

Kurt Tuerlinckx van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) verdedigt het project en wijst erop dat het GRUP een plan is dat tot 2030 kijkt. “Er zijn gesprekken geweest waarbij ook natuurverenigingen en Boerenbond betrokken waren. Het voorstel dat het uiteindelijk gehaald heeft houdt rekening met de bemerkingen van alle partijen. Zo is er op rechteroever ingebreid en ook havengebied ingenomen door natuur, waardoor geen landbouwgrond buiten het havengebied moest ingenomen worden.“ Het Deurganckdok is sterk onderbenut en als we Tuerlinckx vragen of de uitbreidingsplannen eigenlijk wel aan de orde zijn wijst hij  ons erop dat er in de Waaslandhaven (Linkeroever) al 15.000 arbeidsplaatsen gecreëerd werden. “Het Deurganckdock draait nu op slechts 2miljoen containers per jaar tengevolge van de crisis ( de capaciteit bedraagt ongeveer 7 miljoen containers, nvdr), maar het gaat hier over een lange termijn visie. Andere bedrijven breiden zich ondertussen uit, zoals bijvoorbeeld het logistiek park Waasland en het Verrebroekdok. Daarom moest het GRUP aangepast worden. Er zijn 20 projecten die wachten op de goedkeuring om te kunnen starten.“

En wat met al de terreinen die volgens Denis Malcorps beschikbaar zijn? “De haven stelt 60.000 mensen direct te werk. Je moet op lange termijn kijken maar er is nu al vraag naar gronden op linkeroever, in het logistiek park. Voor die bedrijven moet er rechtszekerheid zijn. Ondertussen hebben een aantal industriële bedrijven, zoals Bayer en Total ook grote investeringen aangekondigd. We moeten ervoor zorgen dat dit binnen 10 jaar ook nog mogelijk is.”

Tuerlinckx stelt dat de uitbreiding een mix zal zijn van logistiek en industrie. Dat Antwerpen een logistiek probleem zou hebben ontkent hij: “Moesten bedrijven denken dat ze hun containers niet uit Antwerpen krijgen, dan zouden ze ook niet naar Antwerpen komen. ”

Fernand Huts van Katoennatie is vernietigend voor het havenbestuur: “Er is een totaal gebrek aan visie. Ze hebben een gigantisch dok (Deurganck, nvdr) en de infrastructuur er rond laten bouwen en het zit na acht jaar op 20% van haar capaciteit. En nu heeft men de vlakte naast het dok ingepalmd en men weet totaal niet wat men ermee gaat doen. Men gaat Doel platgooien en het Havenbedrijf gaat er niets mee doen.  Men geeft gigantische subsidies aan 2 buitenlandse staatsbedrijven uit Singapore en Doebai (PSA en Dubai Ports, nvdr), maar voor de inwoners van Rapenburg en Ouden Doel kan er geen beschermingsdijkje vanaf.”

We leggen Huts voor dat Kurt Tuerlinckx van het GHA had het over 15000 arbeidsplaatsen toen we hem wezen op de slechte prestatie van het Deurganckdok. “Mijnheer Tuerlinckx haalt heel bewust de zaken door elkaar: Het Deurganckdok stelt bijna geen mensen tewerk. Als ik schat dat er bij de terminal van Dubai Ports aan het dok gemiddeld 70 mensen aan de slag zijn dan overdrijf ik misschien al. Er wordt in de Waaslandhaven inderdaad 15000 man tewerkgesteld, maar dat is vooral in de fabrieken en dat heeft weinig te maken met het Deurganckdok.”

“ Er is gestreden om die polders droog te krijgen en nu gaat men de boeren hun werk afpakken en de grond braak laten liggen of onder water zetten. Er is geen enkele strategische visie. Het Havenbedrijf stapelt de fouten op. Zo wordt 25 miljoen € publiek geld van de haven aangewend om een participatie te nemen in een privaat Indisch bedrijf. Het dient tot niets en niemand weet er het fijne van. Verder gaat de Antwerpse haven geld investeren in een haven in Oman, een rijke petroleumstaat met een sultan aan het hoofd. Wat hebben wij daar te zoeken met de centen van de Antwerpenaar? De Antwerpse haven heeft verder een participatie genomen van de binnenvaartterminal van Dubai Ports in Wommelgem. Vorige week kondigde de Rotterdamse haven aan dat die terminal haar aanvoerterminal wordt… Is het havenbedrijf zot geworden om te investeren in de  concurrentie? Dubai Ports investeert ondertussen in een terminal in Rotterdam die vanaf 2014 de trafiek uit Antwerpen zal halen.   Ik kan zo blijven doorgaan en constateer dat het Havenbedrijf geen visie heeft.“ “Noch  Gedelegeerd Betuurder van het Havenbedrijf Eddy Bruyninckx, noch havenschepen Marc Van Peel hebben ook maar één gedacht van wat met die 1000 hectaren zal gebeuren. Er is vandaag meer dan voldoende grond beschikbaar. Binnenkort heeft men de grond van General Motors. Er komen ook enkele honderden hectaren vrij op Verrebroek.  Volgens de Nationale Bank wordt ieder jaar minder waarde bijgecreëerd in Antwerpen, en dat klopt. De leiding van de haven kijkt ernaar en dan doet men kadootjes aan Singapoire en Doebai.  Niet goed bezig!” “Het kapotmaken van de Wase polders krijg je niet meer verkocht. Had dat Deurganckdok goed gedraaid, dan misschien wel, maar nu de wind daar over de vlakte raast…  

Maar is er dan geen kosten baten analyse aan de gang?

“Over dat Deurganckdok is ook een kosten-baten analyse gemaakt. Denk niet dat die kosten-baten studies enige toegevoegde waarde hebben. Wat gebeurt er? Eerst beslist men politiek om een project uit te voeren, daarna geeft men opdracht om een kosten-baten analyse te doen en zegt men wat het resultaat ervan moet zijn. Die analyses zijn wc-papier en niets anders.“ “Maar dat is het punt niet. Het probleem is dat men vast zit in zijn eigen arrogantie en grootheidswaanzin  en men heeft niet meer de eerlijkheid om toe te geven dat men zich vergist heeft. En nu rijden ze zich vast in de vraag wat moet gedaan worden met de gronden. Niets!”
“ De bedrijvigheid in de haven kan ingedeeld worden in overslag en industrie. De industrie staat onder druk van het Midden Oosten met haar goedkope olie  en van de VSA met haar goedkoop schaliegas. De situatie is kritiek maar het havenbestuur geeft het geld dat nodig is om de haven competitiever te maken  weg aan 2 rijke staten waar het geld uit de grond spuit. We zouden dat  geld ook kunnen gebruiken om scholen te bouwen of om een beschermdijk te maken voor Ouden Doel.”

Kathleen Van Brempt  snapt dat er kritiek is op het feit dat nu al beslag gelegd wordt op 1000 hectaren terwijl de vraag naar de gronden er nu nog niet echt is. “Ik denk dat het havenbestuur wel haar lesje uit het verleden geleerd heeft en toekijkt op efficiënt ruimtegebruik. Maar je moet de haven wel ruimte bieden voor de toekomst. De rechtstreekse werkgelegenheid is niet zo groot, maar er zit ook een pak werkgelegenheid achter. Het is ook belangrijk dat het havenverkeer vergroend wordt .” Verder heeft ze het ook nog over de boetekwijtscheldingen.  Die discussie  kadert ze in  de vraag over wat de rol van de stad moet zijn in het havenbeleid. “Nu geeft het havenbestuur concessies, er wordt niets verkocht. Dit is een visie met een grote rol van de overheid, en ik ben daar voorstander van. Anderzijds is er de visie van de liberalen die vinden dat het havenbestuur zich moet terugtrekken en dat het havenbeleid moet geliberaliseerd worden.”


22/05/2013
In het bedreigde polderdorp Doel wordt dit jaar de 400ste verjaardag gevierd. Het "Comité 400 jaar Doel" wil daarmee een antwoord geven op de vastlegging van het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Afbakening Zeehavengebied Antwerpen. Feestjaar voor 400 jaar Doel in het bedreigde polderdorp "Sinds mensenheugenis was Doel een bindteken", aldus de initiatiefnemers. "Een bindteken tussen de rivier en het polderland. Tussen de havenstad Antwerpen en het Wase platteland. Die betekenis blijft ook voor de huidige generatie overeind. Doel en de polders bieden voor de ruime regio en de haven nog altijd een enorm potentieel." Het feestjaar start op 25 mei. (Belga)
Meer info op
http://www.egdp.be/400jaar/index.html

07/05/2013 De inwoners van Ouden Doel en Rapenburg werden gisteravond verwacht bij procesmanager Jan Hemelaer, die voor de Vlaamse regering de onteigening van de poldergehuchten in goede banen moet leiden. De inwoners stuurden massaal hun kat.
Ondanks het mooie weer dondert en bliksemt het — figuurlijk — in de Wase polders. De inwoners van de veroordeelde polderdorpen vechten terug, met alle middelen die ze hebben.
‘De Vlaamse administratie organiseert een zogenoemde informatieavond voor de inwoners van Ouden Doel en Rapenburg over de opruiming van beide gehuchten’, zegt Jan Creve van Doel 2020. ‘Die opruiming hangt samen met de recente beslissing van de Vlaamse regering om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (Grup) ‘Afbakening Haven van Antwerpen’ goed te keuren. Maar die opruiming krijgt maar kracht van wet als de beslissing in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Dat dat nog niet gebeurd is, hindert de Vlaamse administratie duidelijk niet. Zij vindt het nodig om in aanwezigheid van onteigeningscommissarissen de bewoners nu al onder druk te zetten, ook al is er momenteel géén enkele noodzaak om de bewoners te verjagen’.
Dirk Van den Berghe, inwoner van Ouden Doel: ‘Wij weigeren met een busje weggevoerd te worden om naar ons doodvonnis te gaan luisteren. Daarom blokkeren wij de bus die ons naar die fameuze infovergadering moet brengen. Zij zijn daar in Brussel nog niet van ons af. Wij blijven vechten en trekken naar de Raad van State en hopen op die manier het Grup nog te kunnen wijzigen.’
Kop van Jut is ook de Boerenbond, meer specifiek haar voorzitter Piet Vanthemsche. Die kwam vorige week voor een zestigtal boeren van de Landelijke Gilden van Beveren-Noord, Beveren-Zuid en Sint-Gillis-Waas, het standpunt verdedigen van de Vlaamse regering. Nochtans had diezelfde Vanthemse tijdens de bezetting van de sluis van Kallo op 20 maart gezegd dat de haven van Antwerpen desnoods plat zou worden gelegd. Nu stelde Vanthemsche dat hij zijn woord had gegeven aan de Vlaamse regering dat de Boerenbond géén steun zou geven aan een rechtsgang bij de Raad van State. ‘Op de vraag wie hij dan als voorzitter van de Boerenbond eigenlijk vertegenwoordigde kwam geen antwoord meer’, aldus de diep teleurgestelde en woedende boeren. ‘Die organisatie moet haar naam veranderen in Anti Boeren-Bond', zegt landbouwer Paul Onghena, die al zijn land (45 hectare) dreigt te verliezen. ‘Ik stuur mijn lidkaart terug. Vele collega's zullen mijn voorbeeld volgen. Met die bende hebben wij niets meer te maken’.
Procesmanager Jan Hemelaer, die voor de Vlaamse regering de onteigening van de poldergehuchten in goede banen moet leiden laat ondertussen weten dat de voorlichtingsavond ondanks alles plaats heeft gevonden met drie aanwezigen. ‘Ik betreur de actie van de bewoners want zij hadden hier alle relevante informatie kunnen krijgen. De beslissing van de Vlaamse regering is inderdaad nog niet verschenen in het S0taatsblad, maar is wel degelijk onherroepelijk’. (HNB)

06/05/2013 Animatiefilmpje over het verdwijnen van Doel – “Doel - the destruction of a village”: http://www.youtube.com/watch?v=DxlewYNl2nc

03/05/2013 Persmededeling Doel 2020: Boeren uit de polder gaan zonder steun van Boerenbond naar de Raad van State tegen GRUP Afbakening Haven van Antwerpen

Boeren uit de poldergemeenten zullen de strijd tegen het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen en voor het behoud van de polders verderzetten zonder de steun van Boerenbond. Dat is het resultaat van een ultiem overleg tussen de top van Boerenbond en de landelijke gilden van Beveren-Noord, Beveren-Zuid en Sint-Gillis-Waas, gisterenavond in Kieldrecht. Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche kwam gisterenavond voor een zestigtal boeren die de drie afdelingen vertegenwoordigden het standpunt verdedigen van de Vlaamse Regering maar hij kon op geen begrip rekenen. De kleine bijsturingen in het GRUP (het gaat hem over een uitstel van drie jaar voor de definitieve omzetting van een deel polderland naar gemaakte natuur) veranderen wezenlijk niets aan het GRUP-plan. Als het plan doorgaat moet het grootste deel van de boeren in de polder op korte of halflange termijn verdwijnen. Of er nu iets van de havenplannen in huis komt of niet. Ook Vanthemsche verklaarde – vreemd genoeg - niet te geloven in de havenuitbreidingsplannen maar hij weigert wel om zijn afdelingen in hun verzet nog langer te steunen. De vraag van de zaal was nochtans unaniem. Maar Vanthemsche stelde dat hij zijn woord had gegeven aan de Vlaamse Regering dat Boerenbond géén steun zou geven aan een rechtsgang naar de Raad van State. Op de vraag wie hij dan als voorzitter van Boerenbond eigenlijk vertegenwoordigde kwam geen antwoord meer. Het was gelijk ook het einde van de vergadering. Na het vertrek van de nationale voorzitter kondigden de afdelingsvoorzitters van de drie Landelijke Gilden aan dat zij zelfstandig naar de Raad van State stappen. Ook de Polder van het Land van Waas heeft intussen beslist om een procedure te starten voor de Raad van State.

30/04/2013 Doel 2020 blijft zich verzetten tegen " waanzinnige" Antwerpse havenuitbreiding

De definitieve goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Haven van Antwerpen, waarbij 1.500 hectare opgeofferd wordt voor een tweede containerdok en natuurcompensatiegebied, zorgt voor heftige reacties bij het actiecomité Doel 2020. "Tegen dat soort van waanzin zullen wij ons blijven verzetten. Hoe dan ook. Met al de middelen die we hebben", klinkt het in een mededeling. Doel 2020 hekelt de maximale uitbreiding die de plannen voorzien en die de voorbije jaren "nooit werden bijgestuurd ondanks het feit dat alle indicatoren de voorbije jaren het tegengestelde aantonen". "Integendeel. Naarmate het besluitvormingsproces vorderde, werden de planner steeds grootser én verregaander. En - nooit eerder vertoond - er worden aan het GRUP-plan onteigeningsplannen vastgekoppeld die samen met het GRUP van kracht worden. Ook al is er nog géén enkel concreet plan over de invulling van het gebied." Doel 2020 noemt de beslissing "de illustratie van het onvermogen van de Vlaamse regering om gepast te kunnen antwoorden op veranderende economische uitdagingen". "Want het GRUP-plan is niet het resultaat van een weloverwogen strategie voor de haven. Het is geen afweging van wat haalbaar of wenselijk is. Het is gewoon de brute inname van een gigantisch gebied polderland waar mensen, landbouw en erfgoed worden opgeruimd." Eerste schepen Bruno Stevenheydens (N-VA) uit Beveren, tevens voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever, drukte dinsdag zijn ontgoocheling uit over de beslissing van de Vlaamse Regering en wees erop dat het schepencollege eerder al te kennen gaf naar de Raad van State te willen stappen. (BELGA)

30/04/2013 Persmededeling Doel 2020: Vlaamse Regering keurt ongewijzigd GRUP Afbakening Haven van Antwerpen goed - Geraamde kostprijs van de uitvoering: méér dan 1 miljard euro

De beslissing die de Vlaamse Regering vandaag genomen heeft is niet alleen dramatisch voor de honderden bewoners en landbouwers in het gebied. Ze is ook de illustratie van het feit dat Vlaanderen niet in staat is om flexibel te reageren op veranderende economische omstandigheden. Daarmee wordt bevestigd wat vorige week al uitgebreid aan bod kwam in de Vlaamse pers: de Vlaamse economie boert achteruit en doet het niet goed voor cruciale indicatoren. De kans dat men dat gaat keren met een megalomaan project zoals vandaag door de Vlaamse Regering is goedgekeurd lijkt zo goed als nul.

Het GRUP dat vandaag door de Vlaamse Regering is goedgekeurd gaat rechtstreeks terug op het ‘Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen’ dat begin van de 21ste eeuw vorm kreeg. Dat Strategisch Plan ging uit van een aanhoudende sterke economische groei én van een blijvende groei in de containerbehandeling. Vanuit die premissen ging men bijgevolg voor een maximale havenuitbreiding op de Linkerscheldeoever.

Ondanks het feit dat alle indicatoren voorbije jaren het tegengestelde aantonen werd het plan voor een maximale uitbreiding op géén enkel moment bijgestuurd. Integendeel. Naarmate het besluitvormingsproces vorderde (Plan-MER – voorlopige vaststelling GRUP Afbakening Haven van Antwerpen) werden de planner steeds grootser én verregaander. En - nooit eerder vertoond -  er worden aan het GRUP-plan onteigeningsplannen  vastgekoppeld die samen met het GRUP van kracht worden. Ook al is er nog géén enkel concreet plan over de invulling van het gebied.

Heel dit proces verliep parallel met de constatatie dat het Deurgancdok – in gebruik genomen in 2005  - maar voor een fractie draait. Én dat de groeiprognoses waar men 10 jaar geleden nog van uitging stevig moeten bijgesteld.

Die feiten worden eenvoudigweg genegeerd. Op de plannen die nu zijn goedgekeurd staat een tweede containerdok ingekleurd dat nog véél groter is dan het Deurganckdok. Het Saeftinghedok: méér dan 4 km lang, 600 m breed. Zo staat het op de kaart. Maar ondertussen spreekt men niet meer van een Saeftinghedok maar van een Saeftinghezone.  Wanneer en wat er in die zone gaat gebeuren? We zouden het ook graag weten. Maar niemand die het kan zeggen. En toch moeten de mensen er snel weg. En àlles wordt er afgebroken. Een gebied van 1.500ha. Honderden ha vruchtbare poldergrond. Méér dan 300 huizen. Uniek historisch erfgoed.

769 ha in het gebied zijn ingekleurd als zogenaamd natuurcompensatiegebied. Natuurcompensaties voor een dok dat er waarschijnlijk nooit komt. Natuur die wordt gecreëerd alsof het eeuwenoude polderlandschap een zandbak is zonder waarde en waarin  men naar hartenlust kan experimenteren. Natuur speciaal aangelegd (!) voor weidevogels en waarvoor de kerkuil en de boerenzwaluw worden opgeruimd.

De beslissing die vandaag genomen is, is de illustratie van het onvermogen van de Vlaamse Regering om gepast te kunnen antwoorden op veranderende economische uitdagingen. Want het GRUP-plan is niet het resultaat van een weloverwogen strategie voor de Haven. Het is geen afweging van wat haalbaar of wenselijk is. Het is gewoon de brute inname van een gigantisch gebied polderland waar mensen, landbouw, erfgoed worden opgeruimd. En dat zonder dat daar vragen bij mogen gesteld.

In het besluitvormingsproces dat tot het GRUP geleid heeft en uiteindelijk al 10 jaar aansleept lag de focus steeds dààrop: uitbreiding én uitvagen van wat er is. Hoe dan ook. Aanvankelijk ging dat alleen om het dorp Doel. Uiteindelijk om het ganse poldergebied. En alles wat dit in de weg stond werd deskundig onder de mat geveegd. De leefbaarheidstudie voor Doel, de door de Vlaamse Regering bestelde studie waaruit blijkt dat Ouden Doel en Rapenburg kunnen behouden worden, de erfgoedstudie over het poldergebied…

Overal in Europa probeert men gepast te anticiperen op de economische problemen.
In Vlaanderen blijft men vasthouden aan een megalomaan plan van 10 jaar geleden dat – als het al voltooid wordt - amper werkgelegenheid meebrengt en naar schatting méér dan 1 miljard euro zal kosten… Tegen dat soort van waanzin zullen wij ons blijven verzetten. Hoe dan ook. Met al de middelen die we hebben.

30/04/2013 De Vlaamse regering heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het havengebied van Antwerpen definitief vastgesteld. Dat heeft Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters bekendgemaakt.

Het plan voorziet dat de Antwerpse haven in de toekomst met ongeveer 1.000 hectare mag uitbreiden. Zo wordt de ontwikkeling van een nieuw Saeftinghedok op de Linkerscheldeoever mogelijk. De twee gehuchten Ouden Doel en Rapenburg verdwijnen. Op 15 maart legde de Vlaamse regering al de contouren van het Antwerpse havengebied vast. Intussen is de beslissing voorgelegd aan de Raad van State. Die drong aan op enkele "kleine technische aanpassingen". Die zijn nu doorgevoerd en de regering heeft het GRUP definitief vastgelegd. Twee weken na de publicatie in het Staatsblad zal het officieel van kracht zijn.

Het GRUP voorziet dat er op de rechterscheldeoever geen plaats is voor uitbreiding. Daar kiest de Vlaamse regering voor "inbreiding en verdichting". Op de linkerscheldeoever voorziet het plan in de verlenging van het Verrebroekdok en de bouw van de Deurganckdoksluis. Er is ook plaats voor nieuw havengebied. In de zogenaamde 'Saeftinghezone' is de verdere ontwikkeling van een Saeftinghedok mogelijk gemaakt.

Door de havenuitbreiding is de bewoning in Doel-centrum, zoals eerder beslist, niet langer mogelijk. Maar ook in de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg zullen de bewoners moeten vertrekken. De gehuchten komen midden in overstromingsgebied te liggen. Er zouden hoge dijken nodig zijn om de gehuchten te behouden en ook de kosten voor de bereikbaarheid en de nutsleidingen zouden zeer hoog oplopen.

Om de negatieve gevolgen van de havenuitbreiding op te vangen, heeft de Vlaams regering een sociaal begeleidingsplan opgesteld. "In de komende weken worden in de verschillende projectgebieden informatievergaderingen georganiseerd voor de getroffen eigenaars, bewoners, landbouwers en zelfstandigen", aldus minister Muyters. (BELGA)

27/03/2013 Het was druk op de gemeenteraad van Beveren, gisterenavond. Een vijftigtal bewoners van de bedreigde polderdorpen was aanwezig samen met een aantal lokale boeren die dreigen hun gronden te verliezen bij de nakende havenuitbreiding.

‘Voor u staan de bewoners en landbouwers van het noorden van Beveren', stak Dennis Malcorps van wal, die op uitnodiging van het college de gemeenteraad mocht toespreken. Malcorps is één van de overgebleven inwoners van Doel en lid van Erfgoedgemeenschap Doel en Polder. Zijn familie heeft steeds geweigerd om haar huis in het polderdorp te verkopen.‘Onze streek wordt doormidden gekliefd en opgedeeld', gaat Malcorps verder. ‘Eén deel komt in de handen van de haven. Een havenuitbreiding waarvan niet bekend is waarvoor ze nog moet dienen. Want wat we wel weten is dat het Deurganckdok leeg is en dat er nog 1.000 hectaren havengrond braak liggen. Het andere deel dat zijn de polders die men wil inpalmen, en daar is het verhaal nog meer absurd. Dat gebied moet wijken voor natuurcompensaties. Daar worden kunstmatig drassige moerasgebieden voor enkele honderden vogels aangelegd. Daar moet de mens wijken voor de natuur. Zijn de polders dan geen natuur', vraagt Malcorps zich af.‘Wij moeten wijken voor het zogenaamd algemeen belang, maar dat zijn zwaarwichtige woorden. Nee, wij wijken voor enkele havenbaronnen en vogelspotters. Dit is niet in het belang van de polderbewoners, noch van de boeren. ‘Hier stopt het, hier trekken wij de grens', gaat Dennis Malcorps verder. ‘Wij weigeren te wijken voor absurde plannen en laten ons niet intimideren, zoals de burgemeester (Mark Van de Vijver, red.) ons op het hart heeft gedrukt'.‘Beste gemeenteraadsleden, ik sta hier om uw steun te vragen om dit laatste stuk overgebleven polders te verdedigen.' Malcorps' toespraak oogstte applaus op alle banken.(HNB)

Klik hier voor de volledige tekst van de toespraak van Denis Malcorps.

26/03/2013 3500 voetbalvelden LANDBOUW sneuvelen voor Antwerpse haven - Bittere pil voor landbouw: 938 hectare naar natuur en 808 hectare naar industrie

De Vlaamse Regering stelde het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) van de Antwerpse Haven definitief vast. De gehuchten Ouden Doel en Rapenburg moeten wijken voor industrie en natuur. Daarboven zal dit GRUP bijna 3500 voetbalvelden uit landbouwgebruik nemen en heeft de beslissing een impact op bijna 250 landbouwfamilies. Verschillende landbouwers verliezen naast hun job ook hun woning. Boerenbond is onthutst dat de uitgestoken hand om tot een aanvaardbaar compromis te komen werd afgewezen en er amper werd rekening gehouden met de bezwaren geuit tijdens het openbaar onderzoek.
“Vandaag gaat begrijpelijk alle aandacht naar de bewoners van Ouden Doel en Rapenburg die hun woning (18) zien verdwijnen. Zij moeten op zoek naar een andere woonst in de streek. Voor de meer dan 250 landbouwfamilies die vandaag hun bedrijf en/of grond onder industrie of natuur zien verdwijnen zijn er weinig of geen alternatieven. Er zijn geen bedrijven of gronden op overschot in de streek. Het zal dan ook niemand verwonderen dat wij vanuit de Boerenbond zwaar ontgoocheld zijn dat de Vlaamse regering niet op onze werkbare en constructieve voorstellen is willen ingaan”, aldus Piet Vanthemsche, voorzitter Boerenbond.
Boerenbond begrijpt dat een verdere economische ontwikkeling van de haven niet uit te sluiten is. Door de bijkomende natuurcompensaties is de landbouw echter twee keer slachtoffer: een eerste maal door de uitbreiding van industrie en een tweede maal door de natuurcompensatie.
Ondanks alles hebben wij als organisatie bij de uitwerking van het GRUP getracht tot een voor alle partijen haalbaar compromis te komen. In een ondankbare situatie hebben wij het als landbouworganisatie aangedurfd onze nek uit te steken. Vandaag moeten wij vaststellen dat de Vlaamse Regering niet op de door de organisatie tijdens het openbaar onderzoek geuite bezwaren ingaat, maar bovendien het vertikt om op een correcte manier te beoordelen in hoeverre de voorziene reservegebieden voor natuur al dan niet moeten worden ingenomen.
Boerenbond voelt zich verraden door de Vlaamse regering die de landbouwers in havendossiers alleen nog blijkt te beschouwen als welgekomen grondleveranciers. Haven en natuur blijken daarbij een duivelsverbond aan te gaan, waarbij elk risico op inperking van havenactiviteiten wordt ingedekt door extra natuur. De Vlaamse regering speelt dit spelletje graag mee, zelfs in economisch onzekere tijden.
Liever braakliggende industrieterreinen, wachtend op ooit betere tijden, en geflankeerd door vochtige natuurgebieden dan vruchtbare akkers. En toch blijft men in Brussel de mond vol hebben van een toekomstgerichte Vlaamse landbouw, begrijpen wie kan…
En waar is het maatschappelijk draagvlak voor de hoge kostprijs van deze natuurcompensaties? Alleen al aan de 518 hectares natuur die in een eerste fase na de goedkeuring zullen worden ontwikkeld, hangt een kostenplaatje van meer dan 170.000 euro per hectare, in totaal 88 miljoen euro, voor een groot deel wordt opgehoest door de Vlaamse belastingbetaler. Jaarlijks moet deze natuur worden onderhouden en kost deze handenvol geld. Het brede publiek waardeert een goed onderhouden polder echter ook als een vorm van natuur. Ook de belastingbetaler wordt hier op de kap van de boeren met een kluitje in het riet gestuurd. (Sectorlink)

25/03/2013 Onderschat onze actiebereidheid niet (VILT)

20/03/2013 Boeren en bewoners polderdorpen bezetten havensluis uit protest tegen GRUP Afbakening Haven van Antwerpen
Zo’n 100 tractoren en 130 actievoerders hebben deze morgen gedurende meer dan 2 uur de havensluis van Kallo bezet op de Linkeroever in Antwerpen. Die actie kwam er uit ongenoegen met het  GRUP Afbakening Haven van Antwerpen dat vorige week door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. De actie is een eerste waarschuwingsactie. Voor de bewoners en de boeren uit het gebied blijft de vernietiging van méér dan 1500 ha zonder concrete plannen onaanvaardbaar. Daarvoor zouden 350 huizen moeten verdwijnen in Doel en de omliggende poldergehuchten. Maar ook 250 landbouwbedrijven worden rechtstreeks getroffen door de voorgenomen havenuitbreiding. En dat terwijl de Vlaamse Regering momenteel niet eens weet hoe ze die havenuitbreiding wil of kan invullen! Het zijn praktijken die thuishoren in dictatoriale regimes, niet in een democratisch bestel. In die zin beschouwen wij ons verzet tegen de plannen van de Vlaamse overheid als democratische plicht. De actie van vandaag laat ook zien dat het verzet tegen de megalomane plannen van de Vlaamse Regering niet verzwakt. Eerder integendeel. Daarbij staan boeren en bewoners in hun protest schouder aan schouder. Naast een meerderheid van boeren namen vandaag ook delegaties van Rods, Doel 2020 en de Derde Generatie aan de actie deel.

15/03/2013 Persmededeling Doel 2020: GRUP- plan Vlaamse Regering zet in op maximale vernietiging van Wase polders - Maar kosten voor GRUP-plan blijken amper begroot
De Vlaamse Regering heeft vandaag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het havengebied van Antwerpen goedgekeurd. Volgens de regering zal dat GRUP ervoor zorgen “dat de groei van de haven van Antwerpen samengaat met leefbare polderdorpen en een duurzame landbouw”. Die omschrijving is werkelijk de schaamte voorbij. 
In het GRUP kiest de Vlaamse Regering voor een uitbreiding van het havengebied met ongeveer duizend hectare. Maar er komen ook nog eens 500 ha natuurcompensaties bovenop. Hoe zo een megalomaan plan in economisch barre tijden te verantwoorden valt is een absoluut raadsel. Het Deurganckdok - operationeel sinds 2005 - draait ondertussen voor geen meter. Van de kosten voor dit GRUP-plan heeft men amper een idee. In haar perstekst geeft de Vlaamse Regering toe dat zij pas  “verder zal beslissen over de exacte invulling van de Saeftinghezone” maar toch worden er gelijk met dit plan al onteigeningsplannen goedgekeurd. Én een actieplan voor de opruiming van bewoners, gebouwen en erfgoed.  Onteigeningsplannen en een actieplan voor iets dat er misschien nooit komt! Kan het absurder? Alleen al de onteigening wordt door de federale overheidsdienst financiën op 94 miljoen euro geraamd. Maar de verwerving kost de gemeenschap een pak méér. De 'historische' kosten (delen van het gebied die reeds voorafgaand werden aangekocht door het Vlaams Gewest) zijn niet opgenomen. Net zo min als de inrichting en het beheer van de honderden ha natuurcompensatiegebieden die men er wil aanleggen. Ook niet inbegrepen: de kapitaalsvernietiging die plaatsvindt met de verdwijning van honderden ha vruchtbare landbouwgrond, de afbraak van naar schatting 350 huizen en de onherroepelijke vernietiging van onvervangbaar historisch  bouwkundig erfgoed De zogenaamde beslissing van vandaag wordt nog voorgelegd aan het advies van de Raad van State. Toch wordt gedaan alsof alles definitief beslist is. Waarom moet er dan eigenlijk nog een advies gevraagd worden aan de Raad van State? Doel 2020 vraagt zich ook af wie in Vlaanderen eigenlijk beslist? Eerder werd dit scenario (twee weken voor deze beslissing) al haarfijn uit de doeken gedaan door het driemanschap Verboven (VLM) – Verfaillie (‘sociaal bemiddelaar’) – Hemelaer (procesmanager). Vanmiddag – op het moment van de beslissing – waren deze ambtenaren al in de weer met ter plaatse in Doel en Ouden Doel de brieven te verdelen waarin de beslissing wordt toegelicht. Als al die brieven al klaar lagen bij dit zogenaamde procesteam wat is dan eigenlijk nog de betekenis van een “beslissing van de Vlaamse Regering”? Doel 2020 beraadt zich komende dagen over verdere actie voor het behoud van de streek. Daarin voelt het comité zich alleszins gerugsteund door de plaatselijke comités en bewoners én het gemeentebestuur van Beveren.

15/03/2013 Oppositiepartij Groen heeft kritiek op de beslissing van de Vlaamse regering om in de afbakening van de Antwerpse haven de mogelijkheid voor een nieuw getijdendok, het Saeftinghedok, open te laten. "Dit is een onnodige en inefficiënte investering. Zo'n tweede getijdendok is absoluut niet nodig, want het Deurganckdok is op dit moment onderbenut", zegt Vlaams parlementslid Björn Rzoska.  "De Vlaamse regering volhardt in de boosheid en door deze beslissing gaat heel wat goede landbouwgrond verloren. Kris Peeters, die minister van landbouw is, moet dat toch ook betreuren", zegt het groene parlementslid.  Rzoska vindt dat de Vlaamse regering de middelen voor een nieuw dok beter zou gebruiken voor "andere investeringen in duurzame jobs". "Ik denk aan de tweede spoortoegang tot de haven en de ontwikkeling van maakindustrie op Petroleum-Zuid of de oude terreinen van General Motors." (BELGA)

De actiegroep Doel 2020, die ijvert voor het behoud van de bedreigde polderdorpen noemt het besluit van de Vlaamse overheid over het havenuitbreidingsplan "hoogmoedig, stuitend en wereldvreemd". Dat vertelt woordvoerder Jan Creve vrijdag aan Belga. Volgens hem kan de Raad van state de beslissing nog op twee momenten vernietigen."De Vlaamse regering communiceert altijd zeer snel, terwijl het plan nog bij de Raad van State moet passeren. Dat is niet nieuw voor ons, en in het verleden is een plan op die manier al eens vernietigd."
"Los daarvan is het stuitend," vervolgt Creve, "om vast te stellen dat men de 187 verschillende bezwaarschriften blijkbaar zomaar van tafel veegt. En dat men voor een megalomaan plan gaat, waarvoor geen economisch of maatschappelijk draagvlak bestaat en waar ook geen geld voor is". Het plan, waarvoor mensen onteigend moeten worden, wordt door Creve dan ook als "stuitend, hoogmoedig en wereldvreemd" omschreven. Volgens de woordvoerder moet de Raad van State het plan nog aftoetsen en ook de actiegroep kan nog in beroep gaan. (BELGA)

De Boerenbond is "zwaar ontgoocheld" door het plan van de Vlaamse regering dat verdere uitbreiding van de Antwerpse haven mogelijk maakt. Door dat plan moet heel wat landbouwgrond wijken voor industrie en natuurcompensaties. Volgens de landbouworganisatie verliezen ruim 250 landbouwfamilies hun bedrijf en/of grond. De Boerenbond voelt zich naar eigen zeggen "verraden" door de Vlaamse regering "die de landbouwers in havendossiers alleen nog blijkt te beschouwen als welgekomen grondleveranciers".  De Vlaamse regering legde vrijdag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de Antwerpse haven vast. Dat plan maakt verdere havenuitbreiding mogelijk en legt natuurcompensaties vast. Twee poldergehuchten, Ouden Doel en Rapenburg, moeten verdwijnen.  Maar ook heel wat landbouwers zouden grond verliezen. "Voor de meer dan 250 landbouwfamilies die vandaag hun bedrijf en/of grond onder industrie of natuur zien verdwijnen, zijn er weinig of geen alternatieven. Er zijn geen bedrijven of gronden op overschot in de streek. Het zal dan ook niemand verwonderen dat wij vanuit de Boerenbond zwaar ontgoocheld zijn dat de Vlaamse regering niet op onze werkbare en constructieve voorstellen is willen ingaan", zegt voorzitter Piet Vanthemsche. De Boerenbond voelt zich "verraden" door de Vlaamse regering. "Liever braakliggende industrieterreinen, wachtend op ooit betere tijden, en geflankeerd door vochtige natuurgebieden dan vruchtbare akkers. En toch blijft men in Brussel de mond vol hebben van een toekomstgerichte Vlaamse landbouw. Begrijpen wie kan...", zegt de organisatie. (BELGA)

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen onthaalt de goedgekeurde uitbreiding van de haven positief. "Zo worden verschillende projecten gedeblokkeerd."    Havenschepen Marc Van Peel, voorzitter van het Gemeentelijk Havenbedrijf, bedankt de Vlaamse overheid voor de goedkeuring van het uitbreidingsplan. "Als dat plan definitief van kracht is, kan er werk worden gemaakt van diverse projecten die al enkele jaren geblokkeerd zijn, zoals bij Total, Vopak, AET, Rubis en Katoen Natie," klinkt het.  Volgens het havenbedrijf wordt een meer dan tien jaar oud planningsproces afgerond, wat de start kan betekenen voor de ontwikkeling van de haven op linker- en rechter-Scheldeoever naar 2030. Daarbij stipt het havenbedrijf het belang van een langetermijnvisie aan met een duidelijk kader voor havenontwikkeling. Verder is de haven zich bewust van de gevolgen voor bewoners en landbouwers, en onderschrijft ze "de begeleidingsplannen die voor de getroffenen werden uitgetekend". Het havenbedrijf benadrukt echter ook dat de haven een maatschappelijke return heeft met 60.000 jobs, en een directe toegevoegde waarde van 10 miljard euro, "het bedrag dat Vlaanderen aan onderwijs toekent".(BELGA)

Voka Antwerpen-Waasland noemt de uitbreiding van de Antwerpse haven een goede zaak. "Met deze beslissing wordt er finaal rechtszekerheid gecreëerd en zullen belangrijke investeringsprojecten niet langer gehypothekeerd worden."  De Vlaamse Regering heeft het GRUP goedgekeurd, een beslissing waar Voka Antwerpen-Waasland tevreden mee is. "Voor de investeerders zal er een duidelijk kader zijn hoe de haven verder kan ontplooien."     Nog volgens Voka brengt de goedkeuring de afbakening van het GRUP in een laatste fase. "Dit is een belangrijke stap vooruit na een langdurig planproces van bijna tien jaar, waarbij verdere havenontwikkeling maximaal wordt verzoend met leefmilieu, de leefbaarheid van de omgeving en natuur."  "Nu is het voor de Antwerpse havengemeenschap duidelijk wat de plannen zijn voor de ontwikkeling van de haven tot 2030. Dit is een krachtig signaal dat investeerders vertrouwen zal geven en dus zuurstof aan onze economie zal toedienen." (BELGA)

15/03/2013 De Antwerpse haven mag in de toekomst met ongeveer 1.000 hectare uitbreiden. Dat staat in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde. Dat plan maakt de ontwikkeling van een nieuw Saeftinghedok op de Linkerscheldeoever mogelijk. De twee gehuchten Ouden Doel en Rapenburg verdwijnen. Ze komen in een overstromingsgebied te liggen en de infrastructuurwerken die nodig zouden zijn voor het behoud ervan zijn te duur. Voor de bewoners komt er een sociaal begeleidingsplan.
Op de rechterscheldeoever is er geen plaats voor uitbreiding, maar kiest de Vlaamse regering voor inbreiding en verdichting. Op de linkerscheldeoever voorziet het plan in de verlenging van het Verrebroekdok en de bouw van de Deurganckdoksluis. Er is ook plaats voor nieuw havengebied. In de zogenaamde "Saeftinghezone" is de verdere ontwikkeling van een Saeftinghedok mogelijk gemaakt. Door de havenuitbreiding is de bewoning in Doel-centrum, zoals eerder beslist, niet langer mogelijk. Maar ook in de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg zullen de bewoners moeten vertrekken. De gehuchten komen midden in overstromingsgebied te liggen. Er zouden hoge dijken nodig zijn om de gehuchten te behouden en ook de kosten voor de bereikbaarheid en de nutsleidingen zouden hoog zeer hoog oplopen. Beide gehuchten stonden in de oude gewestplannen al ingekleurd als havenuitbreidingsgebied. De overheid heeft sindsdien al heel wat woningen daar opgekocht. In beide woonkorrels samen zouden nog 18 woningen in private eigendom staan. Voor de bewoners komt er een sociaal begeleidingsplan dat hen moet helpen elders een nieuwe woonst te vinden.In het plan zijn ook natuurcompensaties voorzien. Aansluitend op het Verdronken Land van Saeftinghe komt er een groot areaal slikken en schorren. Door het nieuwe ruimtelijk
uitvoeringsplan komt er ook voor landbouwgebieden duidelijkheid. Gebieden die niet in havengebied liggen en niet nodig zijn voor natuurontwikkeling, worden ingekleurd als landbouwgebied. (BELGA)

15/03/2013 Persmededeling van de Vlaamse Regering - Vlaamse Regering kiest voor groei van Antwerpse haven mét respect voor leefomgeving
http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?pagename=nieuwsberichten%2FNB_Nieuwsbericht%2FNieuwsbericht&cid=1337436450798

08/03/2013 Toen de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) maandag begon met de sloop van één van haar woningen in de Nieuw Arenbergstraat in Doel, haalde schepen Bruno Stevenheydens (N-VA) zwaar uit naar zijn collega Peter Deckers (CD&V), die voorzitter is van de MLSO. Pittig detail: volgende maand volgt Stevenheydens Deckers op als voorzitter van de maatschappij. Wie dacht dat hiermee het incident gesloten was heeft het duidelijk mis, want opnieuw gaan twee woningen tegen de vlakte. Eén op de Pillendijk en een op Engelsesteenweg. Bruno Stevenheydens en zijn collega en partijgenoot Boudewijn Vlegels, schepen van de Polderdorpen, betreuren dat er geen advies is gevraagd aan het gemeentebestruur.(HNB)

04/03/2013 Persmededeling Doel 2020: Erfgoedgemeenschap en Doel 2020 verontwaardigd over onnodige sloop in Kieldrechtse polder - Optreden van Vlaamse administratie en ondergeschikte besturen maakt beslissing GRUP bij voorbaat ongeloofwaardig  

Gisteren werd in opdracht van de Maatschappij Linker Scheldeoever (MLSO) onaangekondigd gestart met de afbraak van het vroegere café ’t Smiske op het kruispunt van de Nieuw Arenbergstraat en de Oude Sluisstraat te Kieldrecht. ’t Smiske, een vroegere herberg uit de 19de eeuw was nog tot vorig jaar bewoond. Voor Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder is het de zoveelste illustratie op rij van het feit dat een deel van de Vlaamse administratie en ondergeschikte besturen (in dit geval de MLSO) zich niets aantrekken van lopende procedures of het feit dat de Vlaamse Regering nog altijd geen beslissing heeft genomen inzake het GRUP. Ondertussen worden op het terrein waardevolle gebouwen vernietigd en weigert men aan geïnteresseerden bewoning van leegstaande panden. De poging van de MLSO om een deel van de woonkern in Oud Arenberg op te ruimen mislukte . Maar op enkele honderden meter van ’t Smiske werd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) – ook al onaangekondigd - nog een historische hoeve met lokale erfgoedwaarde (Oude Sluisstraat 3) afgebroken. En - het wordt wat eentonig - ook al zonder dat daar een reden voor op te geven valt.

Vanuit de Vlaamse administratie werd vorig jaar een van de duurste erfgoedstudies ooit gelanceerd. De studie moest het bedreigde poldergebied in kaart brengen en concrete aanbevelingen doen. In december 2012 werd de studie afgerond. Maar ze wordt al maanden angstvallig achterwege gehouden.
Waarom mag het publiek géén kennis nemen van deze Erfgoedstudie?
Hoe kan de Vlaamse Regering inzake het GRUP een ernstige afweging maken als deze Erfgoedstudie studie tijdens het beslissingsproces wordt achtergehouden?
De Vlaamse Regering dient inzake het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen een objectief en rationeel afgewogen beslissing te nemen. Met de manier waarop, voorafgaand aan die beslissing, op het terrein wordt geageerd door mensen uit ondergeschikte besturen maakt de Vlaamse Regering zich – bij voorbaat – compleet ongeloofwaardig.  

04/03/2013 Nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, ontvangt een delegatie van de bewoners uit de bedreigde poldergehuchten. Zij overhandigden een petitie met 2.200 handtekening die eerder door het comité RODS (Rapenburg - Ouden Doel - Saftingen) werd verzameld en waarin wordt gepleit voor het verder bestaan van de gehuchten. Die dreigen namelijk bij goedkeuring van het nieuwe GRUP van de kaart geveegd voor natuurcompensaties. Ook de burgemeester en het schepencollege van Beveren tekenden de petitie. "De afgelopen weken zijn vanuit de Beverse meerderheidspartijen CD&V en N-VA de nodige contacten gelegd om nog wijzigingen te bekomen voor het GRUP", zegt burgemeester Marc Van de Vijver. "Contacten met de administratie Waterwegen & Zeekanaal (AWZ) maken bovendien duidelijk dat er geen noodzaak is om een nieuwe Sigmadijk aan te leggen rond de gehuchten en dat zelfs binnen de krijtlijnen van het huidige GRUP de gehuchten behouden kunnen blijven." De ongeveer 75 bewoners, verspreid over zowat vijftig woningen, gaan akkoord met de aanleg van een beperkte dijk die hun gehuchten zou beschermen. "Een dijk is net de charme van in de polders wonen", verduidelijkt Mich Vercruyssen van comité RODS. Gouverneur Briers beloofde de zaak aan te kaarten bij de Vlaamse Regering. (BELGA)

03/03/2013 Persmededeling Doel 2020: GRUP-administratie negeert regeringsbeslissing
Doel 2020 is allesbehalve te spreken over de manier waarop door de ondergeschikte administratie wordt gecommuniceerd over het GRUP.  Omwille van “het grote aantal bezwaren en opmerkingen” heeft de Vlaamse Regering beslist om de definitieve beslissing uit te stellen met 60 dagen. Pas dan zal men weten wat de Vlaamse Regering wél of niet zal weerhouden uit de bezwaren en opmerkingen. En of het GRUP op fundamentele punten wordt bijgestuurd.
Maar dat blijken voor bepaalde figuren uit de Vlaamse administratie allemaal overbodige procedures te zijn. Afgelopen donderdag gaven Jan Verboven (Vlaamse Landmaatschappij) Lieve Verfaillie (sociaal bemiddelaar) en Jan Hemelaer (procesmanager) aan de krant Het Laatste Nieuws op eigen verzoek een uitgebreide toelichting over wie en wat allemaal zal verdwijnen voor het GRUP. Binnen welke tijdsspanne dat zal gebeuren. En hoe zij een en ander gaan aanpakken. Allemaal dus zonder dat de Vlaamse Regering hierover al beslist heeft…  Het drietal wist zelfs te vertellen wanneer exact de Vlaamse Regering de definitieve vaststelling zal doen. Men vraagt zich af wat de Vlaamse excellenties daar in Brussel nog zitten te doen als Verboven, Verfaillie en Hemelaer nu al aan de pers meedelen wat het GRUP inhoudt en wanneer het definitief wordt.  Deze gang van zaken roept alleszins de vraag op wie in dit dossier de pen vasthoudt en wie hier eigenlijk beslist: De Vlaamse Regering of een handjevol Vlaamse ambtenaren?

08/02/2013 Voorzichtige toenadering Doel en gemeentebestuur - 10.000 euro voor Doelse Scheldewijdingsfeesten - Jaarlijks vinden tienduizenden bezoekers hun weg naar de Doelse feesten en Scheldewijding

Nu het Doel voor het eerst in vele jaren opnieuw subsidie krijgt voor de Scheldewijding en de Doelse Feesten, lijkt er een stap vooruit gezet naar de normalisatie van de betrekkingen tussen inwoners en gemeentebestuur. Het college heeft deze week beslist om de Werkgroep Scheldewijding 10.000 euro subsidie te geven voor de organisatie van de Scheldewijding en de Doelse Feesten op zondag 4 augustus 2013. Daarmee schijnt er een ontdooiing te komen in de jarenlange gespannen verhouding tussen de inwoners van Doel en de actiecomités zoals Doel 2020 enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds.
“De Scheldewijding wordt dit jaar voor de 39ste keer georganiseerd, en telkens opnieuw vinden tienduizenden mensen de weg naar het polderdorp”, zegt de bevoegde schepen van Feestelijkheden Raf Van Roeyen (CD&V). “De organisatoren willen dit jaar extra investeren in onder meer een vloot van diverse oude scheepstypes en de aanwezigheid van enkele shanti-groepen die traditionele vissers- en schippersliederen brengen, en daar werken wij graag aan mee.”
“Dit doet plezier”, zegt woordvoerder Jan Creve van actiegroep Doel 2020. “De jongste jaren kregen wij totaal geen subsidie meer voor de feesten, en konden wij alles ternauwernood beredderen door privégiften, sponsoring en de tomeloze inzet van veel sympathisanten. Wij zien deze inbreng van de gemeente dan ook als een appreciatie. Ik stel een verandering vast in de houding van het gemeentebestuur en kan dit enkel toejuichen. We gaan veel meer bereiken wanneer we samen met het gemeentebestuur naar oplossingen zoeken in plaats van steeds lijnrecht tegenover elkaar te staan.”
Voor de Doelse feesten is het de bedoeling om de vaste waarden te behouden, zoals de rommelmarkt en de Scheldewijding, maar met de subsidie wordt er meer mogelijk. “Zo denk ik aan straatanimatie en de ambachtelijke markt”, zegt Jan Creve.
Het is dit en volgend jaar trouwens precies 400 jaar geleden dat het gebied rond Doel ingepolderd werd, want de planmatige aanleg van het dorp dateert van 1613-1614. Eerder lieten de inwoners al weten dat ze dit vierhonderdjarig bestaan in geen geval ongemerkt laten voorbijgaan. “Het programma van die festiviteiten ligt nog niet vast”, zegt Jan Creve, “maar de Scheldewijding en Doelse feesten zullen er zeker deel van gaan uitmaken”. (HNB)

01/02/2013 Persmededeling Doel 2020: Definitieve vaststelling GRUP Afbakening Haven van Antwerpen uitgesteld - Onteigeningsplannen alleen kosten Vlaamse overheid méér dan benodigd geld voor het Vlaams onderwijs.

Morgen verstrijkt de bij wet vastgestelde termijn voor een definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Plan (GRUP) Afbakening Haven van Antwerpen. Intussen is duidelijk dat de Vlaamse Regering die deadline niet haalt. Mits een gemotiveerd verzoek kan voor de definitieve vaststelling bijkomend uitstel van 60 dagen verleend worden. Maar wat het motief is voor het uitstel, is (voorlopig) onbekend. Recente uitspraken van minister Philippe Muyters in het Vlaams Parlement en informatie waarover Doel 2020 beschikt laten anders weinig twijfel over het feit dat men aan het voorontwerp GRUP – ondanks de honderden bezwaarschriften - nog weinig wil veranderen. Dat zou betekenen dat 1500 ha polderland met inbegrip van het dorp Doel en verschillende gehuchten definitief van de kaart worden geveegd. Voor wat? Dat weet nog altijd niemand. Zelfs havenbaas Eddy Bruyninckx verklaarde in laatste nummer van het Magazine Universiteit Antwerpen dat het Saeftinghedok voor hem niet meer hoeft.

Maar het GRUP komt er wèl. En samen daarmee de vier grote onteigeningsplannen die samen met dit GRUP kracht van uitvoering krijgen. Honderden onteigeningen dus voor iets dat er mogelijk nooit komt. Kan het absurder?! Wat er met die 1500 ha moet gebeuren kan niemand in de Vlaamse Regering vertellen. Maar (een deel) van het kostenplaatje is intussen wèl bekend. Dat werd berekend door de Federale overheidsdienst Financiën en intussen meegedeeld aan het departement Mobiliteit en Openbare Werken (Crevits). In de documenten (zie ook 1 document in bijlage) die Doel 2020 kon inkijken worden de kosten die samenhangen met de onteigeningen als volgt geraamd:

ONTEIGENINGSPLANNEN LO: Prosperpolder-Zuid fase 1: 10,45 miljoen euro / Grote Geule: 5,8 miljoen euro / Nieuw Arenberg fase 1: 4,8 miljoen euro / Doelpolder Midden: 14,4 miljoen euro / Doeldorp: 10,35 miljoen euro / Ouden Doel: 5,8 miljoen euro / SUBTOTAAL: 51,6 miljoen euro

ONTEIGENINGSPLANNEN RO: Opstalvalleigebied: 7,857 miljoen euro

Verwerving Ontwikkelingszone Saeftinghe: 24,67 miljoen euro

SOCIAAL BEGELEIDINGSPLAN: 9,76 miljoen euro

EINDTOTAAL: 93,887 miljoen euro

Alle nog uit te voeren onteigeningen kosten in afgerond 94 miljoen euro. Maar delen van het gebied werden al eerder aangekocht. Die 'historische' kosten zijn hier niet opgenomen. Ook de inrichting en het beheer van de natuurcompensatiegebieden zijn hierin niet inbegrepen. Ook niet inbegrepen: de kapitaalsvernietiging die plaatsvindt met de verdwijning van honderden ha vruchtbare landbouwgrond, de afbraak van naar schatting 350 huizen en de onherroepelijke vernietiging van onvervangbaar historisch  bouwkundig erfgoed.
Deze week nog maakte de Vlaamse Regering duidelijk dat ze géén geld heeft voor de broodnodige investeringen in het Vlaams onderwijs. Dat geld blijkt vreemd genoeg wél aanwezig voor de financiering van een compleet zinloze onteigenings- en vernietigingsoperatie.  Begrijpen wie kan.

19/01/2013 Ieder z'n sluis

Als het niet vriest dat het kraakt wordt er dagelijks tot 2.000 kubieke meter beton gestort op Linkeroever in Antwerpen. Sinds eind vorig jaar is de grootste sluisconstructie ter wereld er in aanbouw. Een bron van tewerkstelling en een voorschot op de toekomst, zo liet Vlaams minister Crevits zich ontvallen toen de Champagne knalde bij start van de bouw. Maar in verschillende havenmiddens kijken ze met een opgetrokken wenkbrauw naar dit project. Kostprijs, dik 600 miljoen euro. Veel geld om terug te verdienen.

Daan Schalck, de havenbaas van Gent en zijn evenknie in de haven van Zeebrugge, Joachim Coens, geven geen krimp als ik hen zeg dat dit toch een typisch voorbeeld is van Vlaamse wafelijzerpolitiek. Tijdens het interview laveren we naar de investeringen die ze voor hun eigen haven hebben binnengeloodst. Terneuzen krijgt eindelijk zijn grote sluis, broodnodig om de tewerkstelling op peil te houden in de haven van Gent. Kostprijs, afgerond een miljard. En in Zeebrugge wordt volgend jaar de eerste spade gestoken voor de sluis binnen het Strategisch HavenInsfrastructuurProject, goed voor 400 miljoen. Ieder z’n sluis dus, mooi verdeeld over het Vlaamse politieke landschap. Verdelende rechtvaardigheid noemen politici dat eufemistisch. En de havenbazen spelen het tactische spel dat erbij hoort meesterlijk. Geen kwaad woord over het megalomane sluizencomplex bij de Sinjoren, terwijl er – as we speak - nog een pak capaciteit in de haven onbenut blijft. Want dan zou Antwerpen zijn lobby wel eens kunnen inzetten tegen de sluis van Zeebrugge, of godbetert die van Terneuzen. Achter de schermen zou de Antwerpse havenbaas Eddy Bruyninckx kniezen dat de tweede sluis van Terneuzen de grootste waardevermindering van de eeuw is, voor een haven waar de industrie op termijn toch wegkwijnt. Voor de galerij zal Bruyninckx u een heel ander verhaal vertellen.

En zo versast er de komende jaren dus 2 miljard euro van de belastingbetaler en privépartners naar honderden voetbalvelden beton. Terwijl een Vlaamse regering in alle objectiviteit wellicht andere beslissingen zou nemen.

Laat ons eens doordringen tot waar het echt om gaat. De belangrijke havens in Vlaanderen – Antwerpen, Gent, Zeebrugge – verliezen trafiek. Rotterdam wrijft zich nu al in de handen. De havendame kan een goed rapport voorleggen en het staat in de sterren geschreven dat de concurrentie nog bijtender wordt als de Tweede Maasvlakte met enkele nieuwe terminals op volle toeren begint te draaien. In de Vlaamse havenwereld sijpelt stilaan het besef binnen dat Antwerpen en Zeebrugge wel eens tussen twee stoelen kunnen vallen. Alle hens aan dek dus, moet Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Hilde Crevits gedacht hebben. De afgelopen maanden is er op haar initiatief intensief overleg tussen de Vlaamse havens om krachten te bundelen. Ze zal al haar talenten moeten bovenhalen om personaliteiten als Eddy Bruyninckx zijn rolletje van cavalier seul af te nemen. Hij kon tot voor kort niet bij het idee dat een doorgedreven samenwerking met Zeebrugge meer business voor beide havens kon opleveren. Groot was de verbazing dan ook toen hij eind vorig jaar aankondigde dat hij samen met Joachim Coens bekijkt hoe ze de markt voor containertrafiek op het verre oosten samen kunnen aanpakken. Daarin staan Vlaamse havens namelijk zwak, zeker in vergelijking met Rotterdam. Als ik mijnheer Coens vraag hoe ze dat gaan doen, krijg ik een vaag verhaal te horen. Ze gaan samen op missie, en zullen een transparante prijzenpolitiek voeren ten aanzien van elkaar, zo klinkt het. Mijn perverse geest dwaalt af naar de niet geïnde miljoenenboetes in de haven van Antwerpen. Grote spelers leven er de afspraken van hun concessie niet na – ze halen hun quotum niet – maar kregen nooit de boete die daarmee samenhangt. Een transparante prijzenpolitiek is dus een rekbaar begrip. Hoe dan ook, samenwerken is de te verkiezen strategie in een geglobaliseerde wereld, waar traders in het verre oosten hun vinger bijna automatisch op het stipje Rotterdam zetten. Het valt te hopen dat onze havens hun krachten bundelen om hun aanbod des te verleidelijker te maken. (Knack)

13/01/2013 Persmededeling Doel 2020: Muyters blundert en etaleert gebrek aan kennis 
In antwoord op een parlementaire vraag van LDD-parlementslid Peter Reekmans heeft minister Philippe Muyters een blunder van formaat gemaakt.
Naar aanleiding van de mislukte ontruiming van 5 bezette woningen in de Oud Arenbergpolder te Kieldrecht, Beveren-Waas door de Maatschappij Linkerscheldeoever stelde Reekmans een parlementaire vraag aan de Vlaamse ministers van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken. Muyters antwoordde daarop het volgende: “ In het ontwerp GRUP is de vermelde locatie bestemd als “zeehavengebied”. In afwachting van de definitieve vaststelling van dit ontwerp GRUP – wellicht in het voorjaar van 2013 –geldt op dit ogenblik nog het gewestplan Sint-Niklaas Lokeren van 1978. Daarin is het gebied bestemd als “industriegebied”.  Daaruit kan worden besloten dat bewoning niet verenigbaar is met de huidige bestemming volgens het gewestplan en evenmin met de toekomstige bestemming volgens het (ontwerp) GRUP.”
In tegenstelling met wat de minister beweert is zonevreemd wonen wel degelijk mogelijk in een gebied dat wonen niet als bestemming heeft. In Vlaanderen zijn duizenden woningen in dat geval. Dat staat ook in het lang en breed te lezen op de webstek van Muyters eigen ministerie van Ruimtelijke Ordening! Kent de minister dan niet zijn eigen Vlaamse regelgeving? Had de minister zich enigszins geïnformeerd dan had  hij kunnen zeggen dat voor wat het betreffend gebied betreft al 34 jaar zonevreemd wordt gewoond. En dat dat géén enkel probleem is want dat er afgelopen 34 jaar zelfs nog geen schijn van enige industriële belangstelling bestond voor het gebied. Muyters had indien hij zich had geïnformeerd ook kunnen zeggen dat de Vlaamse overheid daarom ook al 34 jaar woonsten verhuurd in het betreffende gebied. En dat tot op de dag van vandaag nog altijd doet!
Het gebrek aan kennis van zaken bij Phlippe Muyters voorspelt alleszins niet veel goeds voor de totstandkoming van het definitieve GRUP Afbakening Haven van Antwerpen. Dat zit in een laatste rechte lijn vooraleer het door de Vlaamse Regering moet worden vastgesteld. Het kabinet Muyters speelt daarbij een bepalende rol.
Wie het – ronduit domme – antwoord van de minister op de vraag van Reekmans leest kan zich voorstellen met welke sérieux de talrijke bezwaarschriften door minister Muyters zullen behandeld worden. Vraag is of die houding van de minister wel zo verstandig is. Want voor de GRUP-plannen die Muyters blijkbaar zo goed als ongewijzigd wil doordrukken bestaat in Vlaanderen géén economische nood én géén maatschappelijk draagvlak.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]