2007 - Krantenknipsels - samenvattingen

 

07/01/2007 Persmededeling Doel 2020: "Opnieuw historische hoeve tegen de vlakte"

24/01/2007 Persmededeling Doel 2020: "Doel 2020 verbolgen over uitspraken over mini-Doel"

25/01/2007 Hooghuis niet bedreigd met afbraak
«Het historische Hooghuis is niet bedreigd met afbraak», bezweert burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). Hij reageert formeel op de beschuldiging van pater Luc Versteylen van Helaba. Versteylen sloeg alarm omdat volgens hem het 17de-eeuwse herenhuis tegen de vlakte moet. Volgens de burgemeester klopt dat niet. «Er is geen sloopvergunning aangevraagd. Meer nog, we zijn van plan om het samen met de kerk en de molen te bewaren als relict van Doel.»
Pater Versteylen, oprichter van Agalev en nu actief bij Helaba, liet weten dat niet alleen het dorp Doel moet verdwijnen maar ook het 17de-eeuwse Hooghuis, nog gebouwd door dezelfde ambachtslieden die ooit het Antwerpse Rubenshuis optrokken. «Waanzinnig, zoniet misdadig. Het Saeftingedok, waarvoor Doel in 1998 onteigend is, komt er immers nooit», zegt Versteylen. «Het Deurganckdok is nu al een mislukking. Van de verwachte 8 miljoen containers worden er maar 800.000 gelost.»
Het Hooghuis zou gebouwd zijn in opdracht van de schoonvader van Rubens. Het is niet zeker dat de schilder zelf ooit een voet binnen heeft gezet. Wat wel vast staat, is dat het huis in 1613 is gebouwd door de ambachtslieden die ook het Rubenshuis aan de Wapper hebben neergezet. Jan Brandt, de vader van Isabella Brandt, de eerste vrouw van Rubens, betaalde de werkzaamheden. Na haar dood werd het Hooghuis eigendom van Rubens. Intussen staat het statige herenhuis al 25 jaar leeg.
Sinds 1976 is het een beschermd monument. Minister Van Mechelen liet al weten dat een heropbouw quasi uitgesloten is.
Als het Saeftinghedok er echter niet komt, kan het Hooghuis wel gerestaureerd worden op zijn oorspronkelijke plaats. Het gemeentebestuur ijvert voor dat laatste. «Bewoning zal niet meer mogelijk zijn maar het Hooghuis kan wel een functie krijgen op vlak van toerisme of horeca», oppert de burgemeester. Volgende maand komt de minister zelf naar Doel om het Hooghuis te bekijken.  (De Nieuwe Gazet)

29/01/2007 Persmededeling Doel 2020: "Doel 2020 niet onder de indruk van trafiekcijfers Antwerpse Haven - Actiecomité hekelt hypocrisie Vlaamse Regering"

Steun Deurganckdok kan niet - De EU-Commissie gaat niet akkoord met steun die Vlaanderen geeft om het Deurganckdok te baggeren
Overheidssteun aan commerciële activiteiten, zoals havendokken, dat kan niet.'' Dat stelt de EU-commissaris voor Transport, de Fransman Jacques Barrot, in het antwoord op een schriftelijke vraag van Europees parlementslid Bart Staes (Groen!), waarin hij de Vlaamse overheid en minister van Openbare Werken Kris Peeters (CD&V) op de vingers tikt.
Peeters en de Vlaamse regering verbonden zich er in het Vlaams regeerakkoord toe om de onderhoudsbaggerwerken van het Deurganckdok op zich te nemen. Dat getijdendok heeft jaarlijks enorme baggerwerken nodig ter waarde van ongeveer 25 miljoen euro, om zijn diepte te kunnen behouden. Alleen was het niet zeker of de Europese Commissie zulke baggerwerken niet zou beschouwen als een verkapte vorm van staatssteun aan de bedrijven die het dok gebruiken.
De Vlaamse regering loste het probleem op in februari 2005, door de definitie van 'maritieme toegangswegen' (waar wel gebaggerd mag worden met overheidsgeld) uit te breiden met getijdendokken.
Minister Peeters maakte ondertussen geld vrij voor baggerwerken in de getijdendokken van Zeebrugge (8 miljoen euro), Oostende (2 miljoen euro) en het Deurganckdok in Antwerpen (dit jaar al 20 miljoen). Zodra dat dok volledig in gebruik is, zou het 25 miljoen per jaar kosten om het diep genoeg te houden.
,,Het ziet er nu naar uit dat de havenexploitanten zelf aan de slag moeten om het dichtslibben van het Deurganckdok tegen te gaan'', zegt Bart Staes. Hij vroeg EU-commissaris voor Transport Barrot of die jaarlijkse steun van 25 miljoen euro door de beugel kon voor Europa. ,,Het is niet omdat de definitie van maritieme toegangswegen wordt uitgebreid, dat de dokken automatisch hun commerciële functie verliezen. Overheidsgeld voor het onderhoud en de explotiatie van de dokken kan niet volgens de regels van het Europees Verdrag over staatssteun'', antwoordde Barrot.
,,Dit is het zoveelste hoofdstuk in de saga over het mismanagement van het Deurganckdok'', zegt Staes. ,,Eerst trad Vlaanderen de Europese vogel- en habitatrichtlijnen met de voeten. Dan werd er vergeten om in de transportinfrastructuur voor het containervervoer van en naar het Deurganckdok te voorzien. En nu blijkt er een pak geld nodig te zijn omdat het Deurganckdok dichtslibt.''
Minister Peeters zegt pas te willen reageren als hij het formele antwoord heeft binnengekregen van de Commissie: ,,Op dit ogenblik is het voorbarig''. Vlaams parlementslid Rudi Daems (Groen!) ondervraagt Peeters morgen over het dossier.

31/01/2007 De kostprijs voor het Antwerpse Deurganckdok is opgelopen tot 645 miljoen euro. Dat is bijna drie keer meer dan een initiële raming van 223 miljoen euro uit 1995. De kostenstijging heeft onder meer te maken met extra werken en bijkomende natuurcompensatiegebieden. Dat zei Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters (CD&V) gisteren in de commissie Openbare Werken van het Vlaams Parlement.De commissie discussieerde over het rapport van het Rekenhof over het Deurganckdok, het getijdedok op de Antwerpse linkeroever. Het Rekenhof had in een audit negen concrete aanbevelingen geformuleerd. Zo had volgens het Rekenhof een belangrijk deel van de meerkosten vermeden kunnen worden door een betere voorbereiding, de opmaak van een duidelijke risicoanalyse en beter overleg. Een kritiek die volgens het Rekenhof het best ter harte wordt genomen bij toekomstige infrastructuurprojecten.
Volgens Peeters is aan enkele bekommernissen van het Rekenhof al tegemoetgekomen. Er wordt versneld gewerkt aan een algemeen toepasbaar risicobeheerssysteem. Bij een aantal lopende of verwachte grote infrastructuurwerken wordt al een risicoanalyse uitgevoerd.
Volgens Peeters wordt ook gewerkt aan een standaardmethodiek voor het opmaken van maatschappelijke kosten-batenanalyses en aan een rapporteringsmodel voor het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.
Volgens het Rekenhof wordt inderdaad grotendeels tegemoetgekomen aan de aanbevelingen. 'Maar het is wachten op de verdere uitwerking. We moeten toch benadrukken dat alles traag op gang komt. Het is aan de overheid om in de toekomst te bewijzen dat ze de kosten van infrastructuurprojecten beter kan beheersen', was de reactie van het Rekenhof.
In het daaropvolgende debat toonden verschillende commissieleden zich bezorgd over de oplopende kosten van het Deurganckdok. Freddy Aerts, afdelingshoofd Maritieme Toegang van het ministerie van Openbare Werken, verduidelijkte dat in de oorspronkelijke raming van 223 miljoen euro onder meer geen rekening werd gehouden met bijkomende vergunningen, de onteigeningen in Doel en een uitbreiding van de natuurcompensatiegebieden. (Tijd)

31/01/2007 Persmededeling Doel 2020: "Uitspraken minister Peeters illustreren opnieuw fiasco Deurganckdok - Doel 2020 boos om nutteloze leefbaarheidsbuffer van 5,47 miljoen euro"

Op donderdag 1 februari 2007, op de vooravond van Lichtmis, hielden de Doelenaars en hun steunbetuigers hun Donderdag-Donkerdag-Gebeuren. Gedurende de vijf minuten dat alom ter wereld de lichten worden gedoofd tegen de opwarming van de aarde hielden zij met kaarsen en stallantaarns een wake voor het bedreigde Hooghuis.
Allicht beducht voor dit gebeuren heeft minister Kris Peeters aan initiatiefnemer Luc Versteylen telefonisch zijn kaalslag van Doel trachten te verantwoorden. Sommige huizen van het dorp werden immers gekraakt en de minister wil Doel niet verder laten "ontaarden". Daarom zullen er nog meer huizen worden gesloopt. Alleen de toeristische kern zou als een Linkeroever-Lillo worden behouden.
Nu gebleken is dat wegens de gedeeltelijke mislukking van het Deurganckdok het Saeftingedok er nooit zal komen heeft de verdere afbraak van Doel geen enkele zin meer. Het dorp moet als woongemeenschap behouden blijven.
Niet enkel aan minister Kris Peeters van Openbare Werken maar ook aan minister van Woonbeleid Marino Keule vragen de stiltewakers van donderdag om de onverantwoorde kaalslag van het dorp onverwijld stil te leggen. Zij droegen borden met daarop de leuze "Gij zult den Doel niet doden"

01/02/2007 Minister van Monumentenzorg Dirk Van Mechelen zal op 12 februari een overlegvergadering bijwonen in Beveren. Op de agenda staan de toekomst van het Hooghuis in Doel en de middeleeuwse kogge die in het Deurganckdok werd opgegraven.  Het Hooghuis is samen met de kerk en de molen een van de belangrijkste monumenten in Doel. Het werd in 1613 gebouwd door de ambachtslieden die ook het Rubenshuis aan de Wapper in Antwerpen optrokken. Sinds 1976 is het beschermd.  Volgens Van Mechelen zijn er drie opties. 
- De eerste is het declasseren van het Hooghuis, wat zal leiden tot de afbraak. 
- De tweede is het pand demonteren en elders heropbouwen. Het Charter van Venetië schrijft dat echter alleen voor werelderfgoed voor en het Hooghuis behoort daar niet toe. 
- De derde optie is het Hooghuis in stand houden en op een of andere manier integreren in een nieuwe omgeving. «Ik wil echter geen tweede kerk van Wilmarsdonk-Oosterweel die nu ergens verloren staat tussen een hoop containers», aldus Van Mechelen.
Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) onderschrijft de wens van de gemeente Beveren om de gerestaureerde kerk met het beschermde orgel, het kerkhof, het dorpsschooltje, de pastorie, de beschermde molen en het beschermde Hooghuis te behouden als getuigen van het oude en rijke polderleven. Doel kan dan uitgroeien tot een toeristische attractie midden in de haven.

De minister wil die scenario's nu bekijken op een werkvergadering met zijn eigen diensten, het provinciebestuur en de gemeente Beveren. Van Mechelen wil ook praten over de kogge van Doel, het middeleeuwse schip dat werd opgegraven bij de aanleg van het Deurganckdok. Het staat vandaag gedemonteerd in twintig containers te wachten op restauratie. Niemand weet echter hoe dat aangepakt moet worden.

07/02/2007 vzw Molenzorg wil behoud en herstel van de windmolen in Doel

09/02/2007 Persmededeling Doel 2020: Burgemeester Beveren eist duidelijkheid over Doel
Wordt Doel een tweede Wilmarsdonk?

Persmededeling van Open Doel: Ook als het niet in de weg ligt, moet het weg - Mag de onzin rond Doel ophouden?

11/02/2007 Persmededeling Vlaams Belang: Gemeentebestuur Beveren heeft nog steeds geen duidelijk standpunt over Doel - Zogenaamde relictenvisie is beschamend indien woonfunctie van Doel wordt opgegeven

12/02/2007 Minister van Monumentenzorg Dirk Van Mechelen bezocht Doel. De toekomst van het Hooghuis is onlosmakelijk verbonden met de toekomst van het dorp. De minister gaat wel geld vrijmaken voor dringende herstellingswerken. Van Mechelen steunt ook het project om een loods te bouwen voor de kogge. Voor de restauratie van het middeleeuws schip wil hij een samenwerking met havenbedrijven en andere instellingen. Volgens de minister kan de kogge immers deel uitmaken van een groter toeristisch centrum rond de haven en het Deurganckdok.

13/02/2007 Persmededeling: Groene Boodschap aan de volksontwijkende ministers Keulen, Peeters & Van Mechelen

14/2/2007 In Doel volgt parochiaal administrator Daniël Vande Velde wijlen pastoor Christiaan Verstraete op. Vande Velde  is ook pastoor van de Sint-Michielparochie van Kieldrecht en heeft daardoor  zowat alle kerken in de Beverse polder onder zijn hoede: hij is pastoor van de parochies Heilig Kruis van Vrasene, Sint-Petrus en Sint-Paulus van Kallo en Sint-Laurentius van Verrebroek. Hij begon in 1993 als pastoor in Vrasene. In 2001 kreeg hij Kallo en Verrebroek toegewezen.

15/02/2007 Open Brief aan de CD&V: Gij zult den Doel niet doden

26/02/2007 Persmededeling Doel 2020: Doel 2020 voert actie tijdens gemeenteraad in Beveren - Actievoerders vergelijken Doel met Mortsel 1943

01/03/2007 Sint-Niklase burgemeester Freddy Willockx (sp.a): "Geen Saeftinghedok als mobiliteitsprobleem niet is opgelost" - Een studie van de intercommunale moet duidelijkheid scheppen over hoe het Waasland op vlak van mobiliteit moet evolueren.

02/03/2007 Met het advies van de Hertogelijke Heemkundige Kring Land van Beveren over het behoud van het erfgoed in Doel wil het gemeentebestuur van Beveren geen rekening houden. 
De heemkundige kring vroeg aandacht te hebben voor het unieke stratenpatroon, het bouwkundig- en kunstpatrimonium van Doel. Burgemeester Van de Vijver (CD&V) wil niet terugkomen op het ingenomen standpunt over de toekomst van Doel. voor hem is de toekomst van Doel 'beslist beleid'.
Het schepencollege besliste recent hierover geen advies in te winnen bij de heemkundige kring. 
Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) vroeg waarom het schepencollege geen gevolg geeft aan de oproep van de heemkundige kring. Volgens schepen van Linkeroever Peter Deckers (CD&V) is het advies overbodig. 
"In dit dossier hebben we hun advies niet nodig", zegt Burgemeester Van de Vijver (CD&V). 

02/03/2007 De werken voor de bouw van een tweede sluis in de Waaslandhaven starten midden 2008. De sluis kost 250 tot 300 miljoen euro. 
Voor de actualisering van het Sigmaplan - veiligheid, ophoging van dijken en natuurbehoud in onder meer de Hedwigepolder - wordt 47,7 miljoen euro overheidsgeld uitgetrokken. 
De Antwerpse haven krijgt ook meer dan 70 miljoen euro overheidssteun voor infrastructuurwerken. 
Voor de afwerking van het Deurganckdok wordt 6,2 miljoen euro uitgetrokken, voor het verwijderen van het slib 2,5 miljoen euro. Voor de baggerwerken voor de derde fase van het dok werd eind 2006 al een bedrag van 22,7 miljoen gereserveerd. 
Op de Antwerpse rechteroever wordt een installatie gebouwd voor mechanische slibverwerking en slibontwatering. Voor de start van dit Amoras-project trekt Peeters 16 miljoen euro uit. De andere investeringsprojecten die overheidssteun krijgen zijn de renovatie van de Zandvliet- (5 miljoen) en Boudewijnsluis (1,25 miljoen), een onderwatercel in het Churchildok (6,5 miljoen),  de bouw van roro-kaaien in het Verrebroekdok (1,5 miljoen), de aankoop van landbouwgronden (5,7 miljoen), bijkomende weg- en spooraansluiting voor de Waaslandhaven (9,2 miljoen) en studiewerk voor het baggeren in de Westerschelde (2,3 miljoen). 
Over de bouw van het Saeftingedok wordt in de beleidsnota van Peeters met geen woord gerept. 'Het project is niet begraven. We zullen daar op het juiste moment beslissingen over nemen.'  In de wandelgangen is te horen dat het 'onkies' zou zijn - en met de verkiezingen in het vooruitzicht weinig verstandig - om nu al te gaan spreken over een tweede dok, als het eerste 'amper' containers ontvangt. (tijd) 

13/03/2007 Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters (CD&V) en Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open Vld) stellen aan de Vlaamse regering voor om het woonrecht te verlengen tot 31 augustus 2009.  Over wat er na augustus 2009 met het dorp zal gebeuren, kan Peeters nog niets zeggen: "Sommigen zeggen dat Doel niet moet verdwijnen als het Saeftingedok er niet komt, maar ik wil er nu geen uitspraken over doen". In juni 2009 wordt er trouwens een nieuwe Vlaamse regering gekozen.

15/03/2007 In de nota van minister Kris Peeters (CD&V) over de toekomst van de zeehavens ontbreekt het Saeftinghedok.

15/03/2007 Geen Bronx in Doel - Kris Peeters: "Illegaliteit willen we er niet gedogen. Ik heb geen zin om daar de Bronx te ontwikkelen." De afbraak van woningen gaat door, de illegale praktijken worden gestopt. (GVA)

16/03/2007 Persmededeling Doel 2020: In Doel vindt sedert verschillende jaren een systematische kapitaalvernietiging plaats waarbij huizen systematisch worden vernietigd

18/03/2007 De drie stichters van Agalev,  Fons Mees, Luc Versteylen en Piet Coppenrath, overhandigden te Viersel - tijdens het verjaardagsfeest van 30 jaar Agalev - in aanwezigheid van Johan Malcorps en Mieke Vogels van Groen! - het overwinningsteken “Verboden te Ankeren” aan de mensen van Doel. Zij wensten de bewoners van Doel geluk met de zopas bereikte overwinning in hun jarenlange strijd voor het behoud van hun dorp. Het bord zal in Doel geplaatst worden daar waar het Saeftingedok en de containerschepen gelukkig nooit zullen komen.
“Nu het zo goed als zeker is dat het Saeftingedok er niet komt kunnen de drie betrokken ministers Peeters, Keulen en Van Mechelen inderdaad niets anders doen dan op hun beslissingen terugkomen. Niet enkel wordt het Hooghuis gered, maar heel het dorp van verdere afbraak gespaard. Het woonverbod wordt opgeheven, Doel kan weer bewoonbaar worden gemaakt”, aldus Luc Versteylen.

20/03/2007 Na Antwerpen en Gent heeft nu ook Doel zijn eigen dorpsdichter. Marc Meekers uit Leuven won de wedstrijd en werd als dorpsdichter van Doel aangesteld.

21/03/2007 Persmededeling Doel 2020: Doelenaars reageren met ongeloof op plannen van Peeters(CD&V) - Doel 2020 dreigt met eigen kiescampagne tegen CD&V

21/03/2007 "Allerlei mensen uit heel het Vlaamse land hebben Doel uitgeroepen tot inzet voor de komende verkiezingen. Zij doen voor vrijdag, de dag van de regeringsbeslissing, een ultieme oproep tot menselijkheid, gericht aan de drie verantwoordelijke ministers Dirk Van Mechelen en Marino Keulen, maar vooral aan hoofdschuldige Kris Peeters om te stoppen met de afbraak van Doel. Vlaanderen wil straks als minister-president niet iemand die een dorp heeft gedood." Luc Versteylen.

22/03/2007 Lezersbrief van Piet Coppenrath: "Wat minister Peeters zinnens is met Doel is een pure schande. De inwoners van Doel zouden een procedure moeten inleiden voor onbehoorlijk bestuur. Frank Vandenbroucke werd destijds uitgehoond voor de verbranding van het Agusta-smeergeld. Peeters vernietigt onroerend patrimonium dat met ons belastingsgeld is betaald en bijgevolg het onze is. Daar moet hij afblijven zolang hij niet kan aantonen dat het in ons belang is dat Doel wordt afgebroken. En dat kan hij niet : Doel is perfect leefbaar en voor een Saeftinghedok op die plaats kan hij op dit moment geen enkel argument op tafel leggen. Als toekomstig minister-president van Vlaanderen is hij in ieder geval totaal onaanvaardbaar".

23/03/2007 Regeringsbeslissing

23/03/2007 Persmededeling Doel 2020: Vlaamse Regering verliest de pedalen - Keulen liegt! - Beslissing berust op valse gronden.

27/03/2007 Een 20tal leden van Doel 2020 voerde actie op de gemeenteraad in Beveren. Zij droegen borden mee met daarop "Gij zult den Doel niet doden" en "Geen stem voor dorpsmoordenaars". Van burgemeester Van de Vijver kregen zij de toestemming om het woord te voeren tot de gemeenteraad. Woordvoerder Jan Creve las een brief voor aan de burgemeester en legde er de nadruk op dat de burgemeester van Beveren een grote verantwoordelijkheid draagt tegenover de gemeenschap van Doel. De actie verliep zonder incidenten. 

03/04/2007  ,,Het vernietigen van de Wase Scheldepolders zal in de toekomst als strategische blunder worden beoordeeld'', zegt ingenieur Edmond Reyn. Hij is de auteur van het pas uitgegeven boek "Rijk polderland verdwenen onder baggerzand". In zijn boek reconstrueert de auteur hoe de haven de Scheldepolders annexeerde. ,,Het vernietigen van de polders zal in de toekomst als strategische blunder worden beoordeeld'', zegt E. Reyn.  Het nakende einde van Doel is het bekendste voorbeeld van ,,het verhaal van politieke intimidatie en minachting voor de sociale en menselijke gevolgen''. Maar ook in Kallo werden mensen zonder respect uit hun huizen verjaagd, aldus Reyn. Meer info op www.rijkpolderland.be

21/04/2007 Met Erfgoeddag in het zicht werd naar aanleiding van de Conventie van Faro van 27 oktober 2005 de Erfgoedgemeenschap Doel opgericht. De nieuwe vereniging pakt uit met een memorandum om het erfgoed van Doel volledig te vrijwaren. "Die conventie roept op om rekening te houden met het specifieke karakter en de belangen van cultureel erfgoed bij het uittekenen van het economische beleid", aldus Johan De Vriendt van de Erfgoedgemeenschap Doel. "De conventie maakt duidelijk dat erfgoed meer is dan een reeks relicten. Erfgoed is een essentieel onderdeel van de levenskwaliteit. In het geval van Doel is erfgoed meer dan het Hooghuis, de Kerk en de molen. Erfgoed is het hele dorp waarop nu een kaalslag wordt gepleegd. Erfgoed mag niet uit zijn context gehaald worden, want dan verliest het zijn betekenis", aldus De Vriendt. Het memorandum werd reeds ondertekend door mensen die niet alleen begaan zijn met Doel, maar ook met erfgoed zoas o.a. een vijftigtal organisaties als heemkundige kringen uit alle Vlaamse regio's. De vereniging wil met de overheid samenwerken om mogelijkheden te creëren om van Doel een voorbeeld van goede praktijk tussen alle waarden en actoren te maken. 

24/04/2007 Leden van Doel 2020 hebben voor de derde keer op rij actie gevoerd op de gemeenteraad te Beveren. Vorige maand had Doel 2020 burgemeester Van De Vijver op zijn verantwoordelijkheden gewezen inzake Doel. Ze vonden ook dat de burgemeester de wet negeert en mee verantwoordelijk is voor de verrottingspolitiek in het historisch dorp. De actievoerders legden het begin van de gemeenteraad stil en wezen met protestborden op eerdere uitspraken van CD&V en VLD ministers die het voortbestaan van Doel garandeerden. Doel 2020 kondigde tevens aan dat ze de burgemeester en het college zal blijven wijzen op hun verantwoordelijkheden.

05/05/2007 "Doel met een hoofdletter" is een nieuw boek over Doel. Het bestaat uit aquarellen en tekeningen van kunstenaar Jef Deyaert, aangevuld met gedichten en teksten van schrijver Frank Pollet. 

18/05/2007 Marina Apers (Doel 2020)  haalt de voorpagina van de "Wall Street Journal"

26/05/2007 Vlaams Belang eist snelle realisatie van een veilig fietspad tussen Kieldrecht, Doel en Prosperpolder

31/05/2007 "Deurganckdok, vergissing van de eeuw?" -  "Révolution logistique Le Deurganckdok, erreur du siècle ?" (Trends/Tendances) 

21/06/2007 Kunstenaarsduo maakt werk op kaaimuur van de jachthaven. Het kunstwerk, een kleurig bloemenmotief, is een creatie van Luc Cappaert en Eva Van Tulden en is enkel bij laag tij zichtbaar.

25/06/2007 Volumegroei containervaart niet blijvend
De huidige hoge groei in het containervolume tussen Azië en Europa is niet blijvend. Onvermijdelijk valt die groei terug en wordt mogelijk zelfs negatief, zoals de laatste maanden op de Pacific het geval is. Die waarschuwing kregen rederijen, stuwadoors en investeerders in de havenindustrie deze week op de Terminal Operators Conference 2007 in Istanboel. Rederijen en terminals moeten er niet op rekenen dat groeicijfers van 20 procent zoals de Far Eastern Freight Conference deze week rapporteerde, tot in lengte van jaren voortduren. Uitbesteding van productie naar met name China stabiliseert zich waardoor de import naar Europa terugvalt naar enkelvoudige groeicijfers. Directeur Ben Hackett van onderzoeksbureau Global Insight denkt dat dat over een jaar tot anderhalf jaar het geval zal zijn. Zit de conjunctuur dan ook nog eens tegen, dan is een krimp van het volume niet uitgesloten.De mening van Hackett contrastreert met die van de meeste maritieme onderzoeksbureaus, die tot in lengte van jaren een onverminderd hoge groei van het containerverkeer voorspellen en oproepen tot grote investeringen in havens en terminals. Laurie Mahon, een Amerikaanse adviseur op het gebied van haveninvesteringen, vindt die voorspellingen tekortschieten en waarschuwt voor overcapaciteit in havens. 
(Bron: http://www.nieuwsbladtransport.nl/nieuws/id18852-Volumegroei_containervaart_niet_blijvend.html)

30/06/2007 Lezersbriefje van Phil Bosmans & Luc Versteylen, priesters op rust.
Iedereen doet zo laaiend-geestdriftig over de zo goed-ogende nieuwe-president Peeters maar is iedereen dan vergeten dat diezelfde Peeters ooit als minister heeft gezegd : "Doel moet verdwijnen, ook als het Saeftinghedok er niet komt ?" Binnenkort worden als gevolg van zijn bevel alweer nodeloos alles-behalve-verkrotte huizen afgebroken. Herinnert deze katholieke beleidsman zich dan het bijbelwoord niet meer : "Gij zult den Doel niet doden" ?

06/07/2007 Vlaams Gewest en Maatschappij beschadigen opnieuw onnodig verschillende woningen in Doel - Overheid wil blijkbaar de woningen nog sneller laten verkrotten
Het Vlaamse Gewest heeft samen met een vertegenwoordiger van de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid verschillende woningen laten openbreken door een aannemer. Aan omwonenden en aanwezige politieagenten werd de uitleg gegeven dat men wou controleren hoe de toestand binnen in de woningen is. Totaal ongeloofwaardig! Het lijkt er sterk op dat men bij het begin van het toeristisch seizoen snel nog meer huizen wil openmaken, alsof krakers en vandalen aan het werk zijn geweest.
In totaal werden enkele tientallen woningen bezocht, waarvan er een heel deel werden opengebroken. 

26/07/2007 Doel 2020 reageert boos op Burgemeester van de Vijver - Actiegroep start eigen onderzoek

31/07/2007 Is het Deurganckdok vergissing van de eeuw?

01/08/2007 "Doodgraver van Doel" 
Voor Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) moet Doel weg, ook al is dat niet nodig. Zijn afbraakplan begint in augustus. Maar de actiegroep Doel 2020 stapt nu naar de rechter in kort geding. (Knack

02/08/2007 Drie weken geleden kreeg de pers spectaculaire foto's uit Doel, waarop te zien was hoe een aannemer de voordeur van een woning forceerde met een koevoet. Uit navraag leerde de maakster van de beelden dat het ging om een controleactie van ambtenaren van het Vlaams Gewest. Zij stonden mee op de foto. De Beverse burgemeester trok de authenticiteit van het materiaal in twijfel. Op de gemeenteraad van dinsdagavond sloeg hij mea culpa: 'De foto's zijn echt.'

03/08/2007 Het gemeentehuis in Doel wordt gesloten. Het pand is volgens burgemeester Marc Van de Vijver bouwvallig en er zijn stabiliteitsproblemen met de bovenverdieping.

06-08-2007 De gemeenteraad van Beveren heeft een gunstig advies gegeven voor het ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor het noordelijk deel van de Prosperpolder. Dat GRUP moet de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied mogelijk maken.

15/08/2007 De Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoever heeft een sloopaanvraag ingediend voor veertig woningen in Doel. Elke woning die leegstaat of vrij komt, wordt afgebroken. Voor 28 woningen werd reeds een gunstig advies verleend door het gemeentebestuur. Voor de andere woningen ontbreekt nog het technisch verslag of een bijkomend advies. Onder de bedreigde woningen bevinden heel wat waardevolle gebouwen, een aantal werd ook opgenomen in een erfgoedgids met vermelding van hun karakteristieke eigenschappen. Voor deze woningen werd een bijkomend advies aan Monumenten en Landschappen gevraagd.

29/08/2007 Persmededeling Doel 2020: Een delegatie van inwoners uit Doel is naar het Europees parlement getrokken om te protesteren tegen de geplande afbraak van 125 woningen. Ze hebben een verzoekschrift overhandigd aan de petitiecommissie van het Europees parlement. De commissie zal eerst bekijken of het verzoekschrift voldoende gefundeerd is. Als het gegrond wordt verklaard, start een onderzoek en zal men nagaan of de EU-wetgeving werd nageleefd.

04/09/2007 Persmededeling Doel 2020: Doel 2020 boekt opnieuw succes voor de rechtbank - Rechter legt verbod op voor afbraak van woningen

05/09/2007 Toen er twijfels opdoken of het echt wel nodig is om het polderdorp Doel te laten verdrinken in een overbodig scheepsdok lanceerde de minister-president (Kris Peeters) de allitererende slogan 'Beslist Beleid', wat zoveel betekent als dat het in politiek Vlaanderen vanaf nu verboden is van mening te veranderen, ook als blijkt dat er fouten gemaakt zijn of nieuwe feiten opduiken... (DM)

05/09/2007 De raad van bestuur van de Maatschappij Linkeroever is bijeen gekomen om het vonnis te bespreken dat de sloop woningen in Doel verbiedt. Een beslissing om in beroep te gaan is nog niet genomen. Er zal eerst juridisch advies worden ingewonnen.

06/09/2007 Het havendorp Zwankendamme in het hinterland van Zeebrugge krijgt garanties voor haar leefbaarheid.

07/09/2007 Persmededeling Doel 2020: Wat in Zeebrugge kan moet ook in de Waaslandhaven kunnen - Doel vraagt garanties aan Vlaams minister-president Peeters

08/09/2007 Open brief van de Erfgoedgemeenschap Doel

24/09/2007 Een grote hoeveelheid slib (350.000 m³) heeft het havengebied overspoeld. De oorzaak is een opengebarsten bufferbekken voor baggerslib. De Sint-Antoniusweg, de verbindingsweg tussen het havengebied en het dorp van Doel, moest een tijdlang afgesloten worden.

28/09/2007 De wijkagent en de permanentie van de gemeentelijke dienst bevolking verhuist naar het vroegere bankkantoor in de Pastorijstraat 5. De gemeente krijgt het pand gratis ter beschikking van de eigenaar, de Maatschappij Linkeroever. In ruil daarvoor moet ze wel de onderhouds- en herstellingskosten betalen. Het gemeentehuis moet dicht wegens stabiliteitsproblemen.

02/10/2007 De definitieve beslissing voor het al dan niet realiseren van het Saeftinghedok, het tweede getijdedok in de Antwerpse haven, zal pas door de volgende Vlaamse regering genomen worden. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters dinsdag verklaard in de commissie Openbare Werken van het Vlaams Parlement. Peeters verklaarde ook dat de sloopvergunningen voor het dorp Doel niet worden ingetrokken. (BELGA)

03/10/2007 Dat Doel moet wijken, vinden de oppositiepartijen Groen! en VB maar niks. Ook Spirit ziet dat niet zitten. Peeters blijft erbij dat hij de beslissing van de vorige regeringen uitvoert. De Maatschappij voor het Haven, - Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied tekent vandaag verzet aan tegen de beslissing van de rechter in Dendermonde die een verbod oplegde om woningen te slopen. De sloopvergunning wordt niet ingetrokken. Peeters onderstreepte dat niet wordt geraakt aan de woonkernen van Prosperpolder en Ouden Doel. (GVA)

18/10/2007 "Saeftingedok is waanzin" "Ik ben als liberaal politicus uiteraard niet tegen 'de' economie. We moeten onze economie voortdurend verbeteren. Maar daarbij moeten we ook de juiste keuzes maken. Een Saeftingedok is dat niet. Beter zouden we in de Waaslandhaven investeren in méér industriële bedrijven die méér jobs aanbrengen. De investeringsdrang van sommigen lijkt me soms bijna megalomaan." Dat zegt niet een groene politicus, wel de Lokerse burgemeester-senator Filip Anthuenis (Open Vld) (GVA)

05/11/2007 Persmededeling Doel2020: 10 jaar Antwerps Havenbedrijf

16/11/2007 vzw Koma-ar Educatief Antwerpen organiseerde i.s.m. de "Orde van de Pilorijn" Beveren, dorpsdichter Doel - Marc Meekens en vzw Calvant het Requiem van W.A. Mozart in de kerk van Doel

03/12/2007 Doel 2020 tekent bezwaar aan tegen geplande ontpoldering in Prosperpolder en Hedwigepolder

19/12/2007 Nederlandse Tweede Kamer keurt Scheldeverdragen goed. De Westerschelde moet 1,5 m dieper worden om schepen met een diepgang van 13,1 m toe te laten ongeacht het tij.  Van Vlissingen tot aan het Deurganckdok wordt tot 14,7 m diep uitgebaggerd. Het gaat om 14 miljoen m³ baggerspecie en een kostprijs van 100 miljoen Euro.

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]