1997 - Krantenartikels - samenvattingen

Maart 1997

De Intercommunale van het Land van Waas pleit voor de verdwijning van Doel.

19970131_HNB_Dok brengt redding als slibstort
Jaarlijks moet Vlaanderen 900000 ton slib uit de Schelde verwijderen om verontreiniging van de Nederlandse Westerschelde te voorkomen. Dit slib wordt gestort in cellen onderaan het Doeldok.

19970313_HNB_Vette jaren zijn voorbij in Beveren
F. Smet:"We wisten dat het ooit moest gebeuren. Halverwege van de jaren tachtig haalden we ineens vrij grote inkomsten uit de Waaslandhaven, die toen in volle expansie was. Daarom hebben we de belastingen verlaagd, ook al wisten we toen al dat het overschot op de jaarrekening tijdelijk zou zijn. Want we wilden onze spaarpot gebruiken om de gemeente grondig te moderniseren. Het gevolg was wel een hoge leninglast en toen de opgang van de Waaslandhaven zich bovendien niet doorzette, kregen we vanaf 1992 stilaan een tekort op de rekening

April 1997

Watersportvereniging De Noord bouwt een nieuw clubhuis in Doel.

19970416_HLN_Eduart Smet schrijft gedicht voor het bedreigde Scheldedorp Doel
E. Smet uit Sint-Gillis, schrijver van liedjesteksten voor Vlaamse zangers, maakt gedichtje "Ons Dorpje".

19970425_HLN_Restaurant De Molen gerestaureerd
Het geklasseerde monument dateert uit 1613. Roger Dhondt:"We hopen met dit initiatief Doel nieuw leven in te blazen".

Mei 1997

19970517_HNB_Politieke partijen zoeken oplossing voor Doel
F. Smet:"We willen komen tot een definitief document dat we bij de minister willen verdedigen. Daarbij gaan we ervan uit dat we de komst van een containerterminal en de verdere ontwikkeling van de Waaslandhaven niet in de weg staan. Daarna moeten we bekijken hoe we dat kunnen verzoenen et het voortbestaan van Doel. Dit is het vertrekpunt. Het feit dat alle fracties p de uitnodiging zijn ingegaan, bewijst dat ze bereid zijn om op die basis verder te werken".

19970528_HNB_Groen licht voor containerdok
De Vlaamse havencommissie geeft gunstig advies over de bouw van het containerdok. Dit getijdedok zal 13,8 miljard kosten. De aanleg zal in drie fasen gebeuren tussen 1997 en 2010.
L. Delwaide:"Met de bouw van het dok en de uitdieping van de Schelde, is de toekomst van de Antwerpse haven voor de komende decennia veilig gesteld".

19970529_HNB_Boze brief naar Baldewijns
Boze Doelenaars sturen brief naar Baldewijns met de vraag wanneer hij met de mensen komt praten.
Roger Mussche:"Ons standpunt is niet veranderd. Als ze het ons onmogelijk maken om hier te blijven moeten zij beslissen; wij niet. Baldewijns moet zeggen wat er met Doel moet gebeuren. Ze moeten de mensen een kans geven zich ergens deftig te vestigen".

19970529_HNB_Doel moet mee beslissen
L. Delwaide:"De bevolking van Doel moet zelf mee beslissen over de toekomst van het dorp. Twee mogelijkheden: ofwel blijft Doel leefbaar, mits een aantal ingrepen, ofwel vinden de inwoners dat het hier niet lager te harden is. Willen de inwoners ondanks alles blijven, dan moet het dorp mijns inziens worden afgeschermd tegen lawaai- en lichthinder. Doel moet voorts bereikbaar blijven. Als de meeste Doelenaren weg willen, moet de Vlaamse regering daaruit de nodige besluiten trekken. Ij moet dan naar alternatieve oplossingen zoeken Die kunnen bestaan uit de bouw van een nieuwe woongemeenschap, een dorp dus, en een onteigening met sociale begeleiding, die zo menselijk mogelijk gebeurt".

juni 1997

Burgemeester Smet: 'Doel moet leefbaar gehouden worden.'

De restauratie van de kerk gaat voort.

19970614_HLN_Toekomst Doel onzeker
Baldewijns schuift de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap voor zich uit. Hij koppelt de leefbaarheid en de beslissing over de komst van de terminal los van elkaar.

19970616_HLN_Boze Doelenaar is moegestreden
Louis Lockefeer:"Ik wil niet met de vinger gewezen worden, als de mensen voor onteigening kiezen en later bedrogen uitkomen. Als we nu pleiten voor onteigening omdat het dorp niet meer leefbaar is, dreigen we effectief onteigend te worden, maar dan wel tegen de voorwaarden van de overheid. Ik wil niet beslissen voor iemand anders. Elke bewoner heeft zijn eigen redenen om tot onteigening over te gaan. Ik blijf vrijwillige onteigening de beste oplossing vinden. We hebben alles geprobeerd maar weinig bereikt. Doel kan volgens mij leefbaar blijven maar een polderdorp zal het niet meer zijn. Er zou eigenlijk een andere actiegroep moeten komen die de druk op de ketel houdt."

19970627_HLN_Gemeente overhandigt eisenpakket voor Doel
Boze Doelenaar R. Mussche:"We blijven of vertrekken met zijn allen. Anders vertrekken diegenen met de langste arm en blijft de rest in de kou staan. De enige eis die wij stellen is een leefbaar Doel, zoals volgens het plan van Allaert, maar dat aanvaardt men nooit."

19970627_HNB_Beveren geeft Doel vijf op acht
Eisenpakket van CVP en SP werd overhandigd aan Baldewijns die op bezoek kwam.
Als de Vlaamse regering over de containerterminal beslist zonder de eisen op papier in te willigen gaat Beveren in het verzet. Het eisenpakket krijgt de steun van de CVP meerderheid en de SP. "We zijn die containerterminal liever kwijt dan rijk", luidt het vertrekpunt. Beveren begrijpt wel dat de terminal economisch noodzakelijk is. Vandaar een minimum eisenpakket.
"Sommige studies twijfelen eraan, maar wij willen Doel niet laten verdwijnen", sprak burgemeester Smet. Hij gaf toe dat Beveren afwijkt van de milderende maatregelen die professor Allaert voorstelt. Het wijst ook op ongeveer 800 ha niet benutte grond ten noorden van het Waaslandkanaal en in de Melselepolder. Beveren eist voor elke inwoner van Doel sowieso schadevergoeding voor geleden hinder en waardevermindering van eigendommen. Wie wil verhuizen krijgt kans op onteigening. "We gaan de mensen niet gijzelen", maar de burgemeester voegt er aan toe "geen onteigening à la carte, wel om duidelijke redenen". Vb. stopzetting zaak, verplaatsingsproblemen, verkoop woning onder de marktprijs.
Beveren wil toerisme en recreatie uitgebouwd zien. "We willen Doel wel aantrekkelijk maken. En als het sociale draagvlak steviger wordt, evolueert de rest mee".

juli 1997

Het gemeentebestuur verklaart dat het Doel niet loslaat.

Op een voorlichtingsavond van het gemeentebestuur roepen Doelenaars de onafhankelijkheid van Doel uit.

De Boze Doelenaars vallen uit elkaar in 'blijvers' en 'vertrekkers'.

Augustus 1997

Milieugroeperingen wijzen in een brede platformtekst de uitbreiding van de Antwerpse haven af en pleiten voor ontwikkeling binnen het reeds opgespoten havengebied.

September 1997

Agalev organiseert een tentenkamp tegen de containerterminal,

De tv-serie ‘Terug naar Oosterdonk’ gaat van start.

Oktober 1997

De Administratie Waterwegen en Zeewezen dient een bouwvergunningsaanvraag in voor een zigzag rond het containerdok.

In De Wase Koerier wordt een 'voorstel van beslissing' gepubliceerd, afkomstig van het Ministerie van Leefmilieu. Daarin wordt gepleit voor de verdwijning van Doel.

Marc Cordeel (VLD) vraagt dat de plannen voor de havenuitbreiding opnieuw worden bekeken.

Het Vlaams Blok vraagt dat de havenuitbreiding beperkt blijft tot de lijn-De Bondt.

Boze Doelenaars veranderen van koers en kiezen voor onteigening.

Jos de Meyer (CVP) stelt dat Doel van de kaart vegen ‘onaanvaardbaar’ is.

Minister van Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns verklaart dat er nog geen beslissing is genomen.

GVA bericht over een revolutionair overslagsysteem voor containers dat Doel kan redden.

November 1997

3/11/1997 Doordat de "Boze Doelenaars" kozen voor onteigening verliet Louis Lockefeer de groep en stichte samen met Claire Gillis, Steve Firlefijn, Willy Borghijs en Maurice Vergauwen de "Echte Doelenaars". Hun petitie werd door 80% van de bewoners ondertekend.
"Wij gaan niet akkoord met de onherroepelijke verdwijning van ons dorp. Wij staan achter het Bevers gemeentebestuur dat een leefbaar Doel wil bewaren", aldus Lockefeer.

De heemkundige kring van Mariekerke vraagt de molen van Doel daar op te bouwen.

HVW start een petitiecampagne voor het behoud van Doel onder de naam ‘Doel-Wachters’.

Uit onvrede met de gang van zaken rond de beslissing over de aanleg van een containerterminal nabij Doel ontstaat het actiecomitée Doel 2020 onder het voorzitterschap van Jan Creve.  De initiatiefnemers willen het polderlandschap en -dorpje behouden.  Het project staat onder het peterschap van prof. em. Karel Van Isacker, filmcineast Frank Van Passel en eresenator Ferdinand De Bondt, tevens ere-voorzitter.  Het initiatief kreeg de steun van een tweehonderd vooraanstaande Vlamingen die in een ‘Adres aan de Vlaamse regering’ het behoud van Doel vragen.

Minister van Openbare Werken Baldewijns zegt dat het (nutteloze) Doeldok een troef wordt voor de toekomstige havenfunctie.

Nelly Maes (VU) vraagt het behoud van Doel.

December 1997

ABVV en ACV pleiten voor een hervestiging van de Doelenaars.

11/12/1997 Moet de leefbaarheid van Doel wijken voor de expantiedrift van de haven?  Met die vraag bestookten Wase politici Nelly Maes (VU), Jos De Meyer (CVP), Jos Stassen (Agalev) en Frans Wijmeersch (Vl.Blok) Vlaams minister van openbare werken en Ruimtelijke ordening E. Baldewijns.  Maar Baldewijns kon geen concrete antwoorden geven.
Jos Stassen: "Wij vinden dat de haven binnen de huidige grenzen moet blijven en dat de overheid de meerkosten op zich moet nemen voor de leefbaarheid van het polderdorp.  Doel is het allerlaatste Scheldedorp en moet daarom zeker bewaard blijven."

In Doel worden een nieuw café en een restaurant geopend.

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]