1956 tot 1994 
Samenvatting a.d.h.v. krantenartikels 

 

Tussen 1956 en 1965 ontstond het idee van de havenexpansie op de linkeroever.

De molen werd door de vereniging "Touring Club van België" op 16 mei 1959 voor de som van 395.900 fr. Aangekocht.

In 1963 lieten de "Bank van Antwerpen" en in 1965 de "Antwerpse Ambtenarencommissie" een plan opmaken voor een grootschalige havenuitbreiding op de linkeroever.
Deze uitbreiding omvatte maar liefst 12.000 ha, m.a.w. het hele gebied ten noorden van de expresweg. Het betrof de grootste grondinname van Europa!
Dit ambitieus plan kreeg vorm met het "Gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren".

In 1967 was er reeds een voorstudie over een plan voor de aanleg van het zogenaamde "Baalhoekkanaal" dat de haven op de linkeroever zou verbinden met de Schelde en dat dwars doorheen de polders van Kallo en Doel en de Nederlandse polders getraceerd was.  Er volgde een massaal protest, vooral in de landbouwkringen. Immers, bij het opmaken van deze pretentieuze projekten bekommerde geen enkele overheidsinstantie zich om het lot van boer en tuinder, die toch de grootste slachtoffers zouden worden.
Er volgde o.a. een betoging te SINT-NIKLAAS, waarop 5000 boeren hun ongenoegen kenbaar maakten. Het werd een soort Boerenkrijg.
Er ontstond dan ook de roep om de dorpskommen van Doel en Kallo te bewaren.

Te vergeefs: in de lente van 1968 kondigde men een bouwverbod af.  De eerste onteigeningen in Kallo voor de aanleg van de Kallo-sluis vingen aan. 200 huizen en hoeven moesten verdwijnen! Uiteraard ontstond er langs alle kanten verzet.

Watersportvereniging De Noord werd opgericht in 1974. De toen zeer verwaarloosde jachthaven van Doel werd gedurende vier jaar volledig vernieuwd en biedt plaats aan dertig boten..

Tegen de komst  van de kerncentrale rees veel protest, doch tevergeefs.
De Kerncentrale werd gebouwd op het tot 9 meter opgehoogde Paardeschor gelegen op 1,5 km ten noorden van de dorpskern van Doel. De eerste twee eenheden werden besteld in december 1968.  In 1970 werd gestart met de bouw, Doel 1 werd in dienst genomen in 1974, Doel 2 in 1975. In 1976 starte de bouw van Doel 3 en in 1980 die van Doel 4.   Doel 3 werd in dienst genomen in 1982 en Doel 4 in 1985.
Van kilometers ver zijn de twee reusachtige koeltorens van Doel 3 en 4, met een hoogte van 169m, een richtinggever. De kerncentrale verschafte werk aan een 1000-tal eigen personeelsleden en tal van derden

Vanaf 1970 kregen de plannen voor megalomane grondinname op de Wase linkeroever concrete vorm door de onteigeningen in Kallo. Van toen af volgde er een opeenstapeling van fenomenale blunders.

In 1971 werd afgekondigd dat de onteigeningsvergoedingen met 35 % werden verminderd. Het was toen immers het einde van de "economische groei".

1972 De Intercommunale Land van Waas laat een leefbaarheidsstudie opstellen.

Op 18 juli 1975 keurde de regering het plan goed om de Antwerpse haven uit te breiden naar de Linkerscheldeoever.

Na het schooljaar 1974-75 werd de school van Prosperpolder volledig opgeheven. De zusters bleven hun werk verder zetten.

In 1975 ontstond een nieuwe protestbeweging , onder impuls van toenmalig senator Ferdinand De Bondt

Op 15 oktober 1975 kwam het ontwerp-gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren tot stand.  Massaal protest leidde tot een reductie van het havengebied tot ongeveer 6600 ha ten oosten van de weg Vrasene - Kieldrecht, waarvan 4000 ha effectief haven- en industriegebied en 2600 ha havenuitbreidingsgebied, gescheiden door de "Lijn De Bondt".

1976  Fusie van de gemeenten, Doel maakt nu deel uit van Beveren.
Henkel bouwde in Doel een productie-eenheid voor methylcellulose.

Op 19 juni 1978 werd de wet Chabert aangenomen, die het beheer regelde van het Linkerscheldeoevergebied.  Daarbij werd de Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied opgericht, die over onteigeningsbevoegdheid beschikt om onteigeningen door te voeren ten behoeve van de haveninstallaties en de industriële vestigingen.

De planbestemming van Doel op het ontwerp-gewestplan was nog steeds industrie, maar op het definitief gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren van 7 november werd dit onder druk van de publieke opinie gewijzigd in woongebied voor de dorpskern en agrarisch gebied voor het omliggend gebied.

Ook kondigde toenmalig minister van ruimtelijke ordening Marc Eyskens, in Doel neergedaald per helicopter, plechtig aan dat Doel gevrijwaard werd voor de toekomst en er een einde kwam aan het bouwverbod, dat reeds 10 jaar lang het woonrecht in de streek aan banden legde. "Doel is woongebied en de omgeving landbouwgebied en dat is definitief". 
De Doelenaars en de polderbewoners haalden opgelucht adem. Men kreeg weer vertrouwen in de toekomst, hoewel met een "gematigd optimisme". Men had toen, als simpele burger, nog enigszins vertrouwen in hetgeen een minister vertelde.

Van de 1800 ha die voorzien waren als "industriegebied", waren er nog maar 45 % benut.

Na jarenlang verzet sleepten enkele Wase politici, onder wie Fernand De Bondt, het behoud van Doel in de wacht.  De havenuitbreiding op de Linker Scheldeoever werd voor het eerst begrensd door de "Lijn De Bondt". Verrebroek, Kieldrecht en Doel werden afschermd van het havenindustriegebied, terwijl de rest van de polder havenuitbreidingsgebied werd. 

Op 24 november 1978 werd de molen aangekocht door de gemeente Beveren, eveneens voor de som van 395.900 fr. In de 20e eeuw en tot op heden doet de molen dienst als café en taverne.

In 1978 werd het Hooghuis erkend als beschermd monument.

In 1980 volgde dan de bouw van het Doeldok, dat eigenlijk een zijdok was van het Baalhoekkanaal en dat bestemd was voor "petrochemische overslag". Welnu, dit dok dat toen 5 miljard kostte heeft tot op heden nog tot niets gediend. Tenzij als recreatieput voor watersurfers en vissers.
Minister Baldewijns verklaarde in die tijd "dat men zand nodig had".
En nu, 2001, kondigt men (officieel) aan dat de helft van het Doeldok terug zal gedempt worden! In elk geval een meevaller voor Doel, want nu blijkt overduidelijk dat zandopspuiting rond Deel overbodig is.
Immers, samen met de terreinen tussen Doel en Kallo die nog niet op hoogte liggen, zorgt dit ervoor dat het probleem van de slibberging (waarond alles draait) opgelost is.

1980/05/27 De grondoppervlakte, op de Linkeroever, waarop Antwerpen aanspraak maakte bedroeg 6600 ha en bleek in veler ogen te groot in verhouding tot de verwachtingen inzake industriële expansie. Uiteindelijk werd er een compromis bereikt waardoor 2600 ha landbouwgrond voorlopig gespaard worden. Op dit ogenblik zijn 12 bedrijven gevestigd in het Linkerscheldeoevergebied. Zij stellen 4345 personen tewerk en beslagen 871 ha (daarbij zijn 335 ha in optie toe te voegen). Van 1973 tot nu is het aantal arbeidsplaatsen gestegen van 2315 tot 4345.

De reus "Cieske De Schipper" is geboren in Doel op 24 augustus 1980 ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van de Koninklijke Schippersgilde. De creatie van Sint-Niklazenaar Edwin Raes werd vernoemd naar de vroegere dorpsfiguur Franciscus 'Cies' de Lee: een stoere visser, ruw en bonkig, maar met een gouden hart. Hij was de vroegere hoofdman van de lokale Schippersgilde.

Op 15 oktober 1980 verlieten de laatste twee overgebleven zusters het voormalig parochiale schooltje van Prosperpolder.

Het gebied van slikken en schorren van Ouden Doel, ongeveer 70 ha groot, wordt sedert 1981 beschermd als landschap

Het veer Doel-Liefkenshoek-Lillo was op het einde van de 20e eeuw vooral een "toeristische topper" geworden. Tijdens de zonnige weekeinden en op feestdagen werd de boot gewoon overrompeld. Jaarlijks maakten zowat 150.000 mensen gebruik van de overzetdienst
Tijdens de weekdagen maakten veel werknemers gebruik van de boot.
Tijdens de week in het zomerseizoen liep de bezetting op van 600 tot 1000 passagiers. Zowat 150 van hen waren werknemers, maar de rest bestond uit eendagstoeristen, ook vaak groepen die per bus naar Lillo of Doel kwamen om daar de overtocht te maken. Een tochtje met de veerboot was voor velen een toeristische attractie. De restaurants en café’s in Doel leefden van het toerisme.
De nieuwe veerboot, die in 1984 in gebruik werd genomen, had een lengte van 42.5 m en een diepgang van 2.30 m. De Flandria 26 boodt plaats aan 380 passagiers over twee dekken. Het schip was voorzien van de meest moderne veiligheidsinstallaties en had 140 miljoen frank gekost.

1985/06/14  Het fort "Liefkenshoek" werd als monument geklasseerd. Er werden herstellingswerken uitgevoerd en een aantal linden geplant op de wallen.  Het Fort doet dienst als museum en werd opengesteld voor het publiek.

Om het aanleggen van de veerboot te vergemakkelijken werd in 1986 een nieuwe steiger gebouwd die 35 miljoen frank kostte.  De vergoeding voor het veer Doel-Liefkenshoek-Lillo bedroeg 36 miljoen.  Er wordt van 's morgens 5.40 u tot 's avonds gevaren en de overtocht duurt ruim een kwartier.
In Doel en Lillo vecht men voor het behoud van de veerdienst, ook voor na de totstandkoming van de Liefkenshoektunnel. Het zou meteen de doodsteek betekenen voor deze toeristische dorpen als de veerdienst zou verdwijnen.

De eerste spadesteek voor de Liefkenshoetunnel vond plaats op 3 juni 1987 door de Minister van Openbare Werken L. Olivier in 't bijzijn van Burgemeester Marcel Van der Aa,. De derde ondergrondse verbinding voor voertuigen tussen de linker- en rechteroever zou van groot belang worden voor onze streek. De woonkern van Doel, Kieldrecht, Verrebroek en Kallo zou door de ontsluiting opnieuw beter in aanmerking komen als woongemeente, voor werknemers van bedrijven in het haven- en industriegebied.  Minister van verkeer, Herman De Croo, besliste om geen spoorkoker te voorzien.
De aanleg van de tunnel zou ongeveer 13 miljard kosten.

In maart 1988 werd bekend gemaakt dat de CVP-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw zou worden aangevoerd door boegbeeld Marcel van der Aa. Wanneer zoals vorige verkiezing de deelgemeente Doel "in bescherming zou worden genomen", en dat zit erin, dan zou nieuwkomer Claire Gillis (39) uit Doel meteen de tweede plaats bekomen. 

Eind 1988 waren er 6025 personen tewerkgesteld tegenover 5871 eind 1987. (Beveren en Zwijndrecht samen + 1000 personeelsleden van de Kerncentrale inbegrepen)

De KGB-fietsclub werd opgericht door Gilbert Barbieur.

Een uitgebreide delegatie van de Doelse dorpsraad overhandigde op 24/04/1989 aan het schepencollege van Beveren een petitie betreffende beveiligingswerken aan de Schelde. Zij wilden advies kunnen uitbrengen, voor de plannen definitief zouden worden vastgesteld. Doel wilde hoe dan ook een gemeenschap aan de Schelde blijven, geen dorp onder de dijk. De toeristische troeven stonden immers op het spel. Aan het college werd bovendien gevraagd om bij alle mogelijke instanties aan te kloppen met het uitdrukkelijk verzoek zo snel mogelijk met de werkzaamheden te starten.

Waterproef van de elementen van de Liefkenshoektunnel vond plaats in juni '89.

De inkomsten van de Waaslandhaven overtroffen in november '89 de Beverse verwachtingen.

Het Vrasenedok was zo goed als "volgeboekt", in Antwerpse havenkringen gingen er steeds vaker stemmen op om het Verrebroekdok zo vlug mogelijk klaar te maken voor exploitatie. Volgens Schoeters, uit de Vlaamse Raad, bleef de aanleg van een Baalhoekkanaal de aangewezen keuze, maar het kamerlid achtte de bouw van een kanaal en een sluis niet meer voor deze eeuw. Opdat de ontplooiing van de Linkeroever niet in het gedrang zou komen was kamerlid Schoeters voorstander van de bouw van een containerdok. Volgens minister Sauwens werden vier mogelijkheden onderzocht: een sluis ter hoogte van de Verkortingsdijk ten zuiden van Doel, een sluis ter hoogte van de dorpskern van Doel, een sluis ten westen van de kerncentrale met een lange toegangsgeul en een sluis op diezelfde plaats maar met een korte toegangsgeul. Minister Sauwens was wel van oordeel dat de mogelijke bouw van een sluis te westen van de kerncentrale (met lange toegangsgeul) naar haalbaarheid verder moet onderzocht worden. 

December '89, een vierde Schelde-oeververbinding in de nabijheid van Oosterweel, aan de Royersluis, waar trouwens ook al de veel besproken stormstuw zou moeten worden gebouwd in het kader van het al omvattend Sigma-plan zou de sluiting van de kleine ring rond Antwerpen betekenen. 

SP pleitte voor de aanleg van het Baalhoekkanaal. Het waardevolle natuurgebied Het Verdronken Land van Saefthinghe moet wel volledig intact blijven en Doel mag in geen geval een tweede keer het slachtoffer van de havenuitbreiding worden.

Februari '90, dijkverhogingswerken in Doel. De nieuwe dijk krijgt een hoogte van +11m T.A.W.

In maart '90 vond burgemeester Van Der Aa het kruispunt aan de Oostlangeweg en Engelsesteenweg ideaal voor de inrichting van een zogenaamd "rond punt". "Het hoeven inderdaad niet persé verkeerslichten te zijn om het probleem op te lossen", luidde de mening van raadslid Peter Deckers.

ABLLO (Actiecomité ter Beveiliging van het Leefmilieu op de Linker Scheldeoever) wilde het Doelse kernpark rechtstreeks aansluiten op het spoorwegnet.

Bij een hevige storm op 27/03/1990 ontsnapten Doel en Kallo op het nippertje aan een ramp.

"Aanleg Baalhoekkanaal zou nu al moeten beslist zijn", vond Gustaaf Deckers op 26/04/1990. 

Tewerkstelling bleef toenemen. In het industriegebied van Beveren en Zwijndrecht samen werkten eind 1989 6256 mensen tegenover 6025 eind 1988.

Jaarlijks maakten ruim 150.000 personen gebruik van de overzetdienst. Naar aanleiding hiervan deed Burgemeester Van Der Aa in april '91 volgende uitspraak:"De gevolgen voor de plaatselijke horeca laten zich raden. Enkele jaren geleden was deze kleine Scheldegemeente gedoemd te verdwijnen onder het Scheldeslib. Dankzij de eensgezinde houding van de inwoners en van het gemeentebestuur werd op de valreep vermeden dat Doel aan de industrie werd opgeofferd. Ondertussen vond Doel zijn levenskracht terug. Jonge mensen vinden het weer aantrekkelijk zich hier te vestigen. Het verenigingsleven floreert als nooit tevoren. Volgende maand worden in het centrum van de gemeente twaalf sociale woningen feestelijk ingehuldigd. We hebben er dus alle belang bij dat de veerdienst behouden blijft. Als schepencollege zullen we bij de betrokken overheidsdiensten dan ook blijven aandringen op het behoud van de veerdienst."

DOLSO had bouwplannen voor een combinatie van een zeesluis in Ouden Doel met containerterminals in de toegangsgeul naar de Prosperpoldersluis.

Het Verrebroekdok moet congestie op Rechteroever voorkomen. De Vlaamse Havencommissie bracht in mei '91 gunstig advies uit voor de aanleg van het Verrebroekdok dat vrijwel zeker een bijzonder rendabele investering vormt, zelfs bij gematigde trafiekprognoses. De uitvoering van dit project dat 6 miljard BEF overheidsgeld zal vergen, maar op termijn het vijfvoudige oplevert, zal budgettair over meer jaren moeten gespreid worden.

Het beeld 'Visser' van de Beverse kunstenaar Georges Staes werd in 1991 in Doel geplaatst op de hoek van de Visserstraat en de Havenweg. Het beeld werd geplaatst ter gelegenheid van het 20 jaar voorzitterschap van Marcel van der Aa van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. Op het beeld staat de tekst: "Schelde, wilde en schone, gij hebt de gloed, doen stralen, van mijn jeugd, vol overmoed"

Op 10 juli 1991 werd de Liefkenshoektunnel opengesteld zonder spoorkoker.  
Als gevolg van de openstelling van de Liefkenshoektunnel werd op 1 augustus 1991 de veerdienst Doel-Lillo-Liefkenshoek afgeschaft.. Begin '92 stond François Smet in het voetspoor van Marcel Van Der Aa. Pas begin '93 kwam hij effectief in functie. F. Smet:"Als burgemeester wil ik van Beveren niet alleen behouden wat er nog is, maar ook als gemeente een zware voet in huis blijven hebben inzake de ontwikkeling op de linkeroever zelf. De industrie op Linkeroever is er nu eenmaal. Op het vlak van tewerkstelling en financiële mogelijkheden biedt dit Beveren heel wat mogelijkheden. Het komt er in de toekomst vooral op aan de negatieve kanten en de gevaren nauwlettend in het oog te houden." F. Smet:"Er werd voor gezorgd dat de deelgemeenten over eigen infrastructuur beschikken en inspraak krijgen. Dit systeem om voeling te houden tussen basis en beleidsmensen functioneerd uitstekend."

De Beverse groenen van AGALEV pleiten in november '92 voor een industriële stop voor de Wase Linkeroever omwille van de vele gevaarlijke bedrijven. Ze pleiten voor het integraal respecteren van het gewestplan dat reeds jaren geleden in de aanleg van groene bufferzones rond de polderdorpen voorzag. De Groenen eisten dat de Lijn De Bondt maximaal gerespecteerd zou worden.  Met die lijn wilde de CVP senator uit Sint-Niklaas het Wase Linkeroevergebied definitief vastleggen en het landbouwgebied maximaal beveiligen.

Het Verrebroedok krijgt geen voorrang van de Vlaamse Regering.  Het project wordt uitgesteld omdat volgens de Vlaamse executieve de trafiekgroei in de Waaslandhaven beneden alle verwachtingen van de kosten-batenanalyse uit 1990 blijft.

In december '92 zei burgemeester Van Der Aa:"Onze streek heeft in het verleden vele offers gebracht en nu dat wij eindelijk enkele vruchten plukken, duiken plannen op waarin Antwerpen opnieuw een vinger in de pap wil hebben. Ik bemoei me niet met hun zaken, maar dan moeten zij zich ook niet met ons moeien."  F. Smet:"François Smet is geen Van Der Aa maar ik zet op vele terreinen de lijn die mijn voorganger uitstippelde verder." "Als burgemeester van Beveren zal ik me tegen de expansieve dromen van Antwerpen verzetten. Wij gaan geen millimeter grond afstaan aan Antwerpen."

De Waaslandhaven lag de voorbije jaren goed in de markt. Maar op één plaats in de Waaslandhaven bleef het zeer stil. Rond het al gegraven Doeldok gebeurde niets en de haventerreinen liggen er begin '93 nog altijd braak bij. Ombouw van het Doeldok zou 7,7 miljard BEF kosten. Kelchtermans bezoekt eind januari 1993 de Waaslandhaven. Met een nieuw project voor de berging van Scheldeslib (het cellenproject) zou men in de Waaslandhaven twee vliegen in één klap vangen. Ten eerste beschikt men over nieuwe bergingsmogelijkheden voor de vervuilde baggerspecie, ten tweede komen grote hoeveelheden zand vrij voor de ophoging van industrieterreinen op de Linkerscheldeoever. Per jaar zou men zo'n 330.000 kubieke ton slib in dergelijke cellen kwijtraken. Z'n cellenproject in de Waaslandhaven was een tijdelijke oplossing, maar gaf de overheid en privé meer tijd om naar definitieve oplossingen te zoeken. Het cellenproject had een prijskaartje van 650 miljoen BEF. Burgemeester Smet verwoorde het belang van de Linkeroeverhaven voor het Waasland op dit ogenblik. Hij stelde de tewerkstelling in de regio op het voorplan en zei dat de Waaslandhaven een belangrijke troef is om de economische achteruitgang van het Waasland te stoppen. Verder vond hij de verdere groei van de haven op Linkeroever een compensatie voor de vele menselijke offers die vooral in het noorden van de Wase regio in de voorbije twintig jaar werden gebracht.  De maatschappij voor Grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied vond dat er aan de rand van de Waaslandhaven eentransportzone moest worden ingeplant.

Burgemeester Marcel Van der Aa gaat met pensioen op 1 januari 1993.

Begin 1993 stelde havenschepen Jan Devroe voor om het Baalhoekkanaal te vervangen door een sluis op de grens nabij Doel.

Agalev Beveren was in maart '93 niet te spreken over de petitie-actie van het ACW-Waasland voor een snelle realisatie van het Verrebroekdok en het afschaffen van de tol in de Liefkenshoektunnel. "Het aanleggen van het Verrebroekdok kan in geen geval". "Momenteel liggen het Doeldok en de bijkomende gronden, bestemd voor chemische industrie, er vrijwel verlaten bij". Agalev Beveren vond dat de kwaliteit van de leefomgeving voor de polderdorpen een doorslaggevend argument was bij de discussie over de verdere uitbreiding van de industrieterreinen. Volgens de partij waren de mensen niet langer gediend met het verder oprukken van een industrie die de leefomgeving verziekt, mensen uit hun dorp jaagt en winsten voortbrengt waar alleen maar enkele kapitaalkrachtige groepen beter van worden.

De VU-Beveren pleitte in juni '93 voor een uitbreidingsstop van de Waaslandhaven. Alle Beverse oppositiepartijen steunden het VU-voorstel om de ombouw van het Doeldok voorrang te geven. De CVP-meerderheid ging niet akkoord.

In juni '93 werd beslist dat de leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs vanaf het schooljaar 1994 onderdak krijgen in de gebouwen van het voormalige klooster.

Agalev hield in juni '93 een nachtwake voor het behoud van de Wase polder.  Een honderdtal mensen nam deel aan een fakkeltocht door het nachtelijke Verrebroekse polderlandschap en een veertigtal groenen trokken hun tenten op waar volgens de uitbreidingsplannen van de Waaslandhaven het Verrebroekdok wordt uitgegraven. De groene partij verzette zich tegen zo'n havendokproject op de Linkerscheldeoever.

Minister van verkeer Johan Sauwens keurde in juni '93 een voorstel goed dat de wederindienstneming bevat van de veerdienst Lillo-Doel.  

"Wanneer de huidige groei in het containervervoer blijft aanhouden, dan moet er tegen het jaar 2000 een derde containerterminal bijkomen." Dat werd op 22 juni '93 bevestigd door directeur Jan Pellens van Hessenatie. Pellens:"Met een beetje goede wil van alle betrokken partijen kan de terminal gerealiseerd worden zonder de natuurlijk omgeving erg aan te tasten."

De oppositie bleef gekant tegen het Verebroekdok en de VLD wilde een referendum. SP-er Pascal Smet:"Dat de ombouw van een Doeldok door DOLSO wordt afgewezen is begrijpelijk. DOLSO gaat uiteraard niet toegeven dat ze destijds een verkeerde inschatting hebben gemaakt." Raadslid P. Smet vond een investering van 6 miljard BEF voor 500 nieuwe arbeidsplaatsen onverantwoord. CVP-schepen Goossens had duidelijk geen boodschap aan de argumenten tegen het omstreden project. De oppositie stemde tegen, de CVP-meerderheid voor het project.

"Kronkelende polderwegen horen niet langer thuis in een industriegebied." Vanuit deze vaststelling werd door de firma Stadsbader Flamand, in opdracht van DOLSO, ter hoogte van de Verkortingsdijk een havenweg aangelegd tussen de Oost-Langeweg en de St.-Annalaan. Tussen de Verkortingsdijk en de Oost-Langeweg wordt over 800m een groenzone aangelegd. Kostprijs werd geschat op 70 miljoen BEF. 

Trafiekcijfers Liefkenshoektunnel blijven onder verwachtingen.

September '93, sedert een paar jaar kanaliseerd het actiecomité Polders In Nood (PIN) de ongerustheid in Kieldrecht en in Verrebroek . "20 jaar geleden stond alles in het teken van vooruitgang. Alles kon, de industrie zou de streek alleen maar welvaart brengen. Ondertussen hebben de mensen veel zien gebeuren. De industrie bracht heel wat hinder mee. Het milieubesef bij de bevolking was toegenomen. En men moest nu al goochelen met cijfers om één tiende van de destijds beloofde 60000 jobs te halen. Het viel immers op dat men het vroeger over gewone tewerkstelling had. Nu moest men daar al onrechtstreekse tewerkstelling bijhalen." PIN wilde de leefbaarheid van de Polderstreek in het algemeen verdedigen.

Begin oktober '93 kregen verschillende leden van PIN de politie op bezoek. Burgemeester Smet zei geen speciale opdracht aan de politie te hebben gegeven om PIN-leden het leven zuur te maken. PIN wilde dat de intimidatie zou stoppen.

Burgemeester Smet (CVP):"De industrialisatie heeft gezorgd voor meer welvaart en tewerkstelling in het Waasland en heeft voor Beveren met een minimum aan belastingsdruk voor de burgers grote projecten mogelijk gemaakt. We moeten dit behouden en voorzichtig en weldoordacht verder uitbouwen met het Verrebroekdok als eerste prioriteit." Ook het ABVV was pro Verrebroekdok. Volgens het ABVV was het belangrijk dat er reeds studiewerk zou worden verricht rond een tweede toegang tot de Waaslandhaven. De aanleg van het Baalhoekkanaal of een tweede toegang op Belgisch grondgebied.

Tijdens een CVP-congres in oktober '93 werden de principes vastgelegd voor het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1994. De CVP pleitte voor openheid in de besluitvorming vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoering. Verder werd aangedrongen op een beleid ter bescherming van de open ruimte en een geloofwaardig natuurbehoud. 

Werkgroep PIN vond het niet logisch om plannen die meer dan twintig jaar geleden werden gemaakt, nu klakkeloos uit te voeren. Er moest rekening worden gehouden met milieu- en leefbaarheidsargumenten. PIN vroeg in november '93 een Milieueffectenrapport voor de hele Linkeroever

Het VLD-voorstel voor referendum Verrebroekdok werd verworpen.  Burgemeester Smet:"We kunnen best begrip opbrengen voor de bezorgdheid van PIN, maar het is ook onze taak om de welvaart van deze gemeente op peil te houden. Het dok moet er dus snel komen, waarmee we overigens geen nieuw standpunt nemen. Onze partij heeft altijd resoluut gekozen voor industrialisatie, wat niet belet dat we ook alles in het werk zullen stellen om het woon- en leefklimaat te garanderen." Schepen Goossens noemde de aanleg van het Verrebroekdok 'een noodzaak om de welvaart in Beveren, maar ook ruimer gezien in het Waasland, op peil te kunnen houden'. Hij rekende voor het Verrebroekdok een directe tewerkstelling van ruim 500 arbeidsplaatsen. Burgemeester Smet:"Betogen tegen het Verrebroekdok is voor een stuk betogen tegen tewerkstelling in het Waasland. De CVP-meerderheid is ondubbelzinnig voorstander van de aanleg van dat Verrebroekdok. Een betoging, hoeveel mensen daar ook aan deelnemen, zal daar nets aan veranderen."

De actiegroep PIN protesteerde tweemaal op straat tegen de verdere uitbouw van de Waaslandhaven. Er reed een autokaravaan van een zeventigtal wagens door alle Beverse deelgemeenten. Nadien stapten een 160-tal mensen in Verrebroek op achter spandoeken met de opschriften: "Baalhoekkanaal nooit" en "Geen Verrebroekdok".  Luc Thieleman (PIN):"Het college moet eens gaan beseffen dat er aan de overkant van de expresweg ook nog mensen wonen." Jan Creve (PIN):"De mensen wonen graag in de polder en willen dat zo houden. Wanneer de overheid dat woonklimaat bedreigd, moet er een duidelijk signaal gegeven worden dat ze te ver gaan. Een dok te ver, inderdaad."

Januari '94, het huidige dorpsschooltje aan de Engelsesteenweg werd te klein door de sterke stijging van het aantal schoolgangers. Het oude dorpsschooltje zou na de verhuizing van de gemeenteschool afgebroken worden om plaats te ruimen voor nieuwe woningen. 

Wie te veel verdiende om in aanmerking te komen voor een sociale woning en toch in Doel wilde wonen, kon enkel hopen op huizen die te koop kwamen. Voor het schaarse aanbod was de interesse groot. 

MER voorspelde in februari '94 verkeerschaos. Wegen in en rond de Waaslandhaven zouden door de aanleg van het Verrebroekdok 9400 wagens per dag meer moeten slikken.

PIN:"De beslissing om het Doeldok niet om te bouwen, maar integendeel een nieuw Verrebroekdok te graven, is ingegeven door lobbywerk van vooraanstaande baggeraars en handig gemanipuleer van cijfers door DOLSO."  Volgens PIN zou de ombouw van het Doeldok geen 14 miljard maar amper 4 miljard BEF kosten. Wat 2 miljard minder zou zijn dan de kostprijs voor de aanleg van het nieuwe Verrebroekdok.

Minister van ruimtelijke ordening Theo Kelchtermans maakte in maart '94 bekend dat de aanleg van een bufferzone, tussen de woonkernen van Verrebroek en de Waaslandhaven nog voor de aanleg van het Verrebroekdok reeds gedeeltelijk moest gerealiseerd worden.

De SP van de arrondissementen St.-Niklaas en Dendermonde pleitte voor een minnelijke schikking om de problemen rond de Liefkenshoektunnel op te lossen. De partij vroeg maatregelen om meer verkeer naar de betaaltunnel te loodsen.

Het actiecomité 'Neen Aan De Grote Ring' riep minister Kelchtermans en de Vlaamse regering op niet te zwichten voor de eisen van de n.v. Liefkenshoektunnel. Het comité vreesde dat de nieuwe weg door het Waasland er zou komen, onder druk van de n.v. Liefkenshoektunnel.

Doel verkeerde opnieuw in volle expansie. Jonge mensen voelden zich opnieuw aangetrokken tot het typische Scheldedorp. Een betere indicator dan dat de huidige lagere school uit zijn voegen barste, was er wellicht niet. Symbolisch voor het geloof in de heropstanding was ook dat na heel wat discussie werd geopteerd voor de restauratie van de kerk van Doel. Na het opheffen van de bouwstop in 1977 duurde het nog een paar jaar vooraleer mensen opnieuw geloofden in de toekomst van Doel. Nu was het zelfs zo dat ook mensen van buiten Doel er wilden komen wonen. Ook de huisvestingsmaatschappij geloofde in de toekomst van het Scheldedorp. Die expansie van Doel vertaalde zich uiteraard in het bevolkingscijfer. In '77 waren er 1071 inwoners. Dat aantal daalde door de nasleep van de bouwstop verder tot een dieptepunt in 1985 met nog 882 inwoners. Sindsdien kwam er opnieuw vertrouwen. Het inwonersaantal ging opnieuw in stijgende lijn, tot 927 inwoners begin 1993. Ereburgemeester Van Der Aa heeft vertrouwen in de toekomst van Doel. "Doel is altijd een afgelegen dorp geweest. Het is momenteel veel beter bereikbaar dan vroeger. Als er al een Baalhoekkanaal komt, dan kan men daar toch een brug over leggen voor de verbinding naar Kieldrecht. 

Juni '94, Boudewijn Vlegels (VU-voorzitter):"Eens komt het ogenblik dat de politici de rekening gepresenteerd krijgen. De mensen zullen beseffen dat hun streek ten dele onverantwoord werd opgeofferd en dat daarbij valse voorwendsels werden gebruik.

Oktober '94, CVP behoudt comfortabele meerderheid. De euforie in het Beverse CVP-kamp was groot. De partij slaagde er met 19 zetels op 35 opnieuw in een volstrekte meerderheid te behalen. Smet was vooral tevreden met zijn hoge aantal voorkeurstemmen, 3231. Burgemeester Smet:"De kiezer heeft heel duidelijk bevestigd dat hij tevreden is met het beleid. We willen dat dan ook voortzetten".

ABVV wilde meer werk in het Waasland.

Het Antwerpse schepencollege heeft de bouw van de kaaimuren voor het Verrebroekdok in de Waaslandhaven toegewezen aan de tijdelijke vereniging Roegiers-CEI Construct-Strabag België. Minister Kelchtermans zette in december '94 het licht op groen voor de aanleg van een nieuw logistiek park. Studies van de Interkommunale Land Van Waas opteerden voor de realisatie van zo'n transportzone in Verrebroek. Burgemeester Smet:"Wij zijn zeer gelukkig met de beslissing van de minister. Hij heeft wellicht het Waasland ook economische alternatieven willen aanreiken op een moment dat onze regio leidt onder het failliet van Boelwerf." Zo'n logistiek park is volgens de burgemeester goed voor enkele duizenden jobs.

De voordracht over de havenontwikkeling op de Linkerscheldeoever, georganiseerd in dec. '94 door het Financieel Forum, zag er veelbelovend uit. Eerste schepen Goossens van de gemeente Beveren en de Antwerpse havenschepen Jan Devroe zouden immers hun visie verkondigen over de "Gemeenschappelijke belangen van Rechter en Linkeroever in de uitbouw en toekomst van de Waaslandhaven." Goossens:"Wij zien vanuit Beveren nauwlettend toe op de uitbouw van de wegeninfrastructuur en op de beschermingsmaatregelen voor de dorpen rond het haven- en industriegebied", "de Lijn De Bondt moet gerespecteerd worden", "De uitbouw van de Antwerse haven verhoogde de welvaart van de Wase en inzonderheid van de Beverse regio, maar dat mag onze waakzaamheid en voorzichtigheid bij de havenuitbreiding niet aantasten."

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]