2015 - Krantenartikels - samenvattingen

 

25/12/2015 Persmededeling Doel2020: Doel heeft absoluut nood aan een veiligheidsplan - Vlaamse overheid, gemeente Beveren en MLSO moeten einde maken aan idee dat àlles kan in Doel

 

Op 20 november ll besliste de Raad van State dat het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen deels wordt geschorst en het dorp Doel opnieuw woongebied is. Aan die situatie zal de eerstvolgende jaren niet veel veranderen.

De vaststelling dat men het voorbije jaren veel te ver heeft laten komen kan bezwaarlijk als argument dienen om de zaken verder te laten ontsporen. Het feit dat Doel slechts enkele tientallen inwoners kent evenmin. Er zijn waarschijnlijk weinig plaatsen in Vlaanderen die dagdagelijks zoveel bezoek krijgen uit binnen- en buitenland als het dorp Doel. Dat is zelfs op een druilerige Kerstdag duidelijk… Toch beschikt het dorp niet over een politiepermanentie. Hoog tijd dus voor een totaalpakket aan maatregelen die de situatie in het dorp weer enigszins normaliseren. Met die kerstboodschap gaat het actiecomité naar de verschillende betrokken overheden: Vlaamse Regering, MLSO en gemeente Beveren.

 

Het feit dat de MLSO slechts enkele weken na de schorsing van het GRUP (en daarmee samenhangend: de slopen die ze wilde uitvoeren in Doeldorp) al gelijk weer nieuwe afbraken aankondigt zegt veel over de zin voor provocatie bij de verantwoordelijken van deze overheidsinstelling. Maar het helpt de veiligheid en de normalisering in het dorp geen stap verder. Eerder integendeel. Het argument dat afbraken voor meer veiligheid zullen zorgen wordt volledig tegengesproken door de feiten. Sedert de MLSO in 2007 gestart is met afbraken in de dorpskern van Doel is de chaos en de onveiligheid alleen maar toegenomen. Dat kan ook moeilijk verbazen. Voor de MLSO lag / ligt de finaliteit bij de verdrijving van de bewoners en de vernietiging van het dorp, hoe dan ook. In die zin gebeurden de voorbije afbraken bijna steeds lukraak. Nooit vanuit een ruimere visie. Laat staan met de bedoeling om ‘meer veiligheid’ te creëren. De  kaalgeslagen plekken zowat overal in het centrum van het dorp spreken op dat vlak boekdelen.

 

De aanstelling van een bewakingsfirma die nachtelijke patrouilles uitvoert (nu sedert 1 december) en de belofte van minister Ben Weyts om een gemeenschapswacht te voorzien tijdens de weekeindes (nog altijd niet operationeel) kunnen slechts renderen als tegelijkertijd een aantal elementaire maatregelen worden genomen. Die maatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de MLSO, de gemeente Beveren en het Vlaams Gewest.


1. Efficiënt dichtmaken van leegstaande huizen - Tot op de dag van vandaag worden leegstaande huizen inefficiënt en onvolledig afgesloten. Dat kan gewoon de visu worden vastgesteld. Bijkomend is er nog altijd de indruk dat het verval met opzet in de hand wordt gewerkt. Huizen die op de benedenvloer zijn dichtgemaakt  en waarvan de dakramen openstaan… Niet één enkele keer maar op tientallen plaatsen…. Zo iets kan bezwaarlijk toeval genoemd. Het geeft bovendien aan bezoekers het idee dat het de eigenaar van de gebouwen op geen enkele manier uitmaakt hoe er met het patrimonium in Doel wordt omgesprongen.

 

2. Gemeente moet haar eigen patrimonium onderhouden - De gemeente Beveren heeft in Doel het beheer over nog slechts twee gebouwen: het klooster dat zij in erfpacht heeft van de kerkfabriek. En de gemeentelijke permanentie en politiepermanentie in de Pastorijstraat 5A waar elke dinsdagnamiddag iemand van de gemeenten en/of politie aanwezig is. De staat van beide gebouwen laat omtrent het engagement van Beveren t.a.v. zijn deelgemeente weinig aan de verbeelding over. Is er één gemeente in Vlaanderen waar de politie en/of de gemeentediensten permanentie houden in zo een pand? Het adres en de permanentie worden ook vermeld op de webstek van de gemeente Beveren en politiezone Noord.  Deze situatie is trouwens niet nieuw. De eerste graffiti dateert al van voor de zomer. Ondanks herhaalde vraag aan de gemeente werd er niets aan gedaan waardoor het gebouw week na week verder gevandaliseerd werd en wordt. Hoe kan men verwachten dat bezoekers respect opbrengen in Doel als zelfs het politiegebouw op deze wijze ongestraft kan worden toegetakeld?  Het klooster (op de inventaris van het bouwkundig erfgoed) is een gelijkaardig verhaal. Elementaire onderhoudswerken, beveiliging en herstel werden zo lang uitgesteld tot men kon argumenteren dat herstel financieel niet meer te verantwoorden was. Enkele maanden geleden werd het pand volledig afgesloten maar een groot gat in het dak werd niet gedicht en ook hier staan de dakvensters open.

 

3. Herstel Verkeersborden - Verkeersborden en richtingaanwijzers die zijn beklad en gevandaliseerd worden al meer dan een jaar niet meer gereinigd of vervangen. Ook daarmee wordt een sfeer in stand gehouden van ‘alles kan’.

 

4. Onderhoud slagboom - De slagboom die ’s nachts ongewenst bezoek moet beperken is om de haverklap stuk. Herstelling blijft soms maanden op zich wachten.

 

Het is wraakroepend dat deze toestanden blijven bestaan. Het is zonder meer schrijnend dat wij als actiecomité, als bewoners moeten blijven vragen naar dit soort van maatregelen die eigenlijk de evidentie zelf zouden moeten zijn. Hoe men ook over de toekomst van Doel mag denken, NIETS kan dit rechtvaardigen.  Hier iets aan verhelpen is een kwestie van elementair fatsoen die past bij een normaal functionerende rechtsstaat. Wij vragen dan ook dat àlle overheden het arrest van de Raad van State respecteren en in overeenstemming handelen met wat van een overheid in een woongebied en/of een probleemgebied kan verwacht worden.

 

 

18/12/2015 De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) wil verder gaan met de sloop van woningen in Doel. Dat heeft de raad van bestuur beslist. Er zullen nieuwe sloopvergunningen worden aangevraagd voor de woningen die in een erg slechte toestand verkeren. (HLN)

 

01/12/2015 De Maatschappij Linkerscheldeoever en het gemeentebestuur van Beveren schakelen vanaf vandaag een privébeveiligingsfirma in om een oogje in het zeil te houden in Doel. De aanwezigheid van de veiligheidsagenten moet een halt toeroepen aan het aanhoudende vandalisme. De maatregel moet de leefbaarheid voor de overgebleven bewoners in het polderdorp verbeteren. "De bewakingsagenten gaan elke dag patrouilleren. Tijdens het weekend wordt de frequentie van de patrouilles nog opgedreven, omdat net dan de meeste hinder wordt vastgesteld. Het veiligheidsgevoel van de overgebleven inwoners moet erop vooruit gaan", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). Dat er nu een bewakingsfirma ingeschakeld wordt om het veiligheidsgevoel te vergroten, betekent niet dat de politie niet meer actief zal zijn in Doel. "G4S en de politie gaan nauw samenwerken om de patrouilles maximaal te laten renderen. Als de beveiligingsfirma een misdrijf zou vaststellen, wordt de politie onmiddellijk opgeroepen", aldus Van de Vijver. Daarnaast werken MLSO en Beveren ook aan de opstart van een campagne op sociale netwerksite Facebook. "Ook hier is de intentie om duidelijk te maken dat Doel geen wetteloos gebied is. We willen de boodschap meegeven dat mensen met slechte bedoelingen beter uit Doel wegblijven. En we willen de mensen die nog in Doel wonen, geruststellen door de aanwezigheid van het beveiligingsbedrijf", besluit Vlegels. (HLN)

 

30/11/2015 De Vlaamse regering gaat dan toch geen beroep doen op het nieuwe decreet 'Complexe Projecten' om de procedure voor de aanleg van het Saeftinghedok in de Waaslandhaven te versnellen. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) had gesuggereerd gebruik te willen maken van het nieuwe decreet om een lange wachtperiode te omzeilen, maar de rest van de regering ziet dat idee niet zitten. De tegenstand denkt dat het dossier sterk genoeg is om de juridische procedures te doorstaan. Het ziet er hierdoor wel naar uit dat de bouw van het Saeftinghedok tot drie jaar vertraging kan oplopen. De Raad van State moet nog een uitspraak ten gronde doen, maar wacht hiervoor op een advies van het Europees Hof van Justitie. Dat advies wordt pas over anderhalf jaar verwacht. (HLN)

 

28/11/2015 De Vlaamse regering zit samen om het dossier van het Saeftinghedok weer op de rails te krijgen. Doordat de Raad van State een deel van het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan voor de havenuitbreiding schorste, is Doel weer woongebied. De Raad van State wacht nog op een advies van Europa om een beslissing ten gronde te kunnen nemen, maar dat advies kan nog zeker anderhalf jaar op zich laten wachten.
Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) denkt eraan een bijzonder decreet in te roepen om de aanleg van het nieuwe dok alsnog mogelijk te maken. Dat antwoordde ze in het Vlaams Parlement na vragen van Annick De Ridder (N-VA) en Caroline Bastiaens (CD&V), die de schorsing van het GRUP dramatisch noemden. Het gaat om een decreet op 'Complexe Projecten', waardoor ingewikkelde procedures ingekort kunnen worden. Dat zou in Doel voor het eerst worden toegepast. De actiegroepen steigeren, want ook voor het Deurganckdok werd destijds een 'nooddecreet' in het leven geroepen. "Dit is een democratie onwaardig", klinkt het boos. (HLN)

 

26/11/2015 Het gemeentebestuur van Beveren gaat geen toekomstplan opmaken voor Doel, nu de Raad van State een deel van het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) voor de havenuitbreiding heeft geschorst. Zowel Kristien Hulstaert (Groen-sp.a) als onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens vindt dat het gemeentebestuur zich aan zijn bestuursakkoord moet houden. Daarin staat dat er een toekomstplan moet worden gemaakt als het Saeftinghedok er niet komt. Volgens schepen Boudewijn Vlegels (N-VA) wordt tegen 2017 een uitspraak ten gronde verwacht van de Raad van State. "Het heeft weinig zin om een toekomstplan te maken voor zo'n korte periode. We gaan wel investeren in een betere veiligheid. In december gaat Group4 van start met privébewaking." Het slopen van gebouwen zal alleen nog kunnen als de veiligheid in het gedrang komt. (HLN)

 

21/11/2015 Persmededeling Doel2020: Doel is weer woongebied - Doel 2020 vraagt overheid om einde te maken aan ‘loopgrachtenoorlog

 

Vrijdag 20 november heeft de Raad van State laten weten de vordering van verschillende inwoners van Doel bij de Raad van State te volgen en de plannen voor de ganse Saeftinghedokzone te schorsen.  

 

En wij citeren: “Die schorsing komt er op vraag van inwoners van Doel.  De Raad oordeelt dat deze inwoners aantonen dat de situatie zodanig spoedeisend is dat er nu een risico bestaat op een definitieve teloorgang van hun leefgemeenschap in Doel. Gelet op het risico van een definitieve teloorgang van de leefgemeenschap in Doel, schorst de Raad het plan wat de gehele “Saeftinghedokzone” betreft waar Doel-dorp is gelegen. Bijkomend schorst hij het plan ook nog in zoverre het betrekking heeft op de gebieden die onmiddellijk ten zuiden en ten noorden van deze “Saeftinghedokzone” (en ten oosten van de Oostlangeweg) zijn gelegen, en waartoe deze leefgemeenschap zich volgens de Raad eveneens uitstrekt.”

 

De mogelijkheden om met nieuwe kunstgrepen het Saeftinghedok te redden en Doel van de kaart te vegen zijn uitgeput. Daarmee belanden de plannen voor het Saeftinghedok op zijn minst voor héél lange tijd in de schuif. De kans is bovendien zeer groot (zie vorige uitspraak RvSt) dat het ganse GRUP in de procedure ten gronde ook effectief vernietigd wordt.

 

Voor de leefbaarheid van de streek is dat een goede zaak. Met een Saeftinghedok dreigden het Waasland en de ganse regio rond Antwerpen zich compleet vast te rijden.

 

Het is aan de Vlaamse regering om de toekomst van het Saeftinghedok grondig te herbekijken. De volgende jaren zal zich naar alle waarschijnlijkheid een terugval van het maritieme containerverkeer voordoen. De besparingsmaatregelen die Maersk recent heeft beslist - de grootste containerrederij ter wereld - zijn een direct gevolg van deze verwachtingen. Antwerpen heeft voldoende capaciteit om haar containeroverslag te verdubbelen. Bovendien is er nu de samenwerking tussen Antwerpen en Zeebrugge waardoor de lege terminals in Zeebrugge beter kunnen benut. De Het geld voor het Saeftinghedok kan dus beter anders aangewend.

 

Momenteel is er geen schorsing voor de natuurcompensaties en de gebieden die buiten de feitelijk Saeftinghedokzone vallen. De delen van het GRUP die betrekking hebben op de natuurcompensaties werden niet opnieuw vastgesteld in het Reparatie-GRUP. Daarvoor loopt dus nog de behandeling ten gronde door de Raad van State. Ze kunnen ondertussen wel aangevochten worden via de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook onteigeningen kunnen op basis van dit arrest met succes worden aangevochten voor de Vrederechter. Dat zal indien nodig ook gebeuren.

 

Het is echter klaar dat een verdere uitvoering van de zogenaamde compensaties zonder betekenis is als datgene dat men wil compenseren geen wettelijke grond meer heeft. In wezen impliceert de onwettigheid van het reparatie-GRUP een onwettigheid van het moeder-GRUP.

 

Belangrijkste gevolg van de schorsing door de Raad van State is dat Doel opnieuw woongebied is. De geplande afbraken kunnen niet doorgaan.

 

Het is de logica zelve dat naar het herstel van die rechtstoestand ook gehandeld wordt. Wij verwachten dat alle betrokken overheden deze uitspraak effectief zullen respecteren en er naar zullen handelen. Dat was de voorbije 15 jaar NIET het geval. Met de schaamteloze situatie die we allemaal kennen tot gevolg.

 

Doel moet op korte termijn weer veilig én leefbaar worden. Wij vragen aan de Vlaamse overheid om haar loopgrachtenoorlog te staken en werk te maken van een leefbaar dorp. Wij zijn alleszins bereid daar op een constructieve manier aan mee te werken.

 

 

20/11/2015 De Raad van State heeft gedeeltelijk het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) "Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever" geschorst. Enkele bewoners van het bedreigde polderdorp Doel hadden daarom gevraagd. Voorlopig kan het Saeftinghedok dus niet worden aangelegd.

 

Het Saeftinghedok is een nog aan te leggen dok op de linkeroever van de Schelde van in totaal 4.100 meter lang en 600 meter breed. Een eerste, beperkte fase zou tegen 2021 de eerste schepen moeten ontvangen. Volgens het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is de uitbreiding van de haven door het dok noodzakelijk, al is niet iedereen van het nut van het dok overtuigd. Om de aanleg van het dok mogelijk te maken, moest de bestemming van het gebied worden gewijzigd. Dat werd gedaan met het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Dat plan werd eerder al deels geschorst, omdat de natuurcompensatie niet voldoende was. De Vlaamse regering stelde vervolgens een reparatie-GRUP vast, waarna de bewoners van Doel opnieuw naar de Raad van State trokken. Door nieuwe regels bij het rechtsorgaan moesten ze ook een hoogdringendheid bewijzen, wat aanvankelijk niet lukte. In afwachting van vernietigingsberoepen ten gronde werden wel al prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Vraag was of een "nieuwe techniek" van de Vlaamse regering over natuurkerngebieden verenigbaar was met de Europese Habitatrichtlijn. In afwachting van die uitkomst oordeelde de Raad van State vrijdag dat "op het eerste gezicht" het Europees recht werd geschonden.

 

Doel voorlopig gered

Intussen waren voor verschillende huizen in Doel sloopvergunningen uitgereikt en waren de onteigeningsprocedures al opgestart. De Raad van State oordeelt dat de situatie nu "zodanig spoedeisend is dat er een risico bestaat op een definitieve teloorgang van hun leefgemeenschap in Doel". Volgens de Raad overtuigde het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen niet "waar zij voorhoudt dat de geplande onteigeningen niets met de realisatie van het gewestelijk RUP te maken hebben. Zij beogen onmiskenbaar de sloop van Doel, een voor de realisatie van het bestreden gewestelijk RUP noodzakelijke voorbereidende fase." Concreet werd nu de tenuitvoerlegging geschorst van de beslissing van de Vlaamse regering over een intrekking van geschorste delen, alsook een hernieuwde vaststellingsbeslissing, voor zover die betrekking heeft op de Saeftinghedokzone en een bepaald gebied er rond. Door de schorsing is Doel voorlopig gered en kan het Saeftinghedok niet worden vergund of aangelegd. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wil voorlopig enkel kwijt dat het het arrest heeft ontvangen en aan het bestuderen is. (BELGA)

 

 

20/11/2015 De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) heeft de sloop van zes huizen in het centrum van Doel opgeschort. Normaal zouden de werken maandag starten, maar er kwam heel wat kritiek. Vier van de zes woningen zijn opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. Dat wil zeggen dat de gebouwen niet beschermd zijn, maar wel erfgoedwaarde hebben. Volgens het actiecomité 2020 wil de MLSO met de sloop een vrije werf creëren voor de afbraak van het Hooghuis. Het beschermde monument uit de zeventiende eeuw moet steen voor steen worden afgebroken en heropgebouwd in Prosperpolder. Intussen is beslist om op de volgende raad van bestuur van MLSO op 16 december de problematiek in Doel en de sloop te bespreken. Tot dan wordt er niet gesloopt.(HLN)

 

13/11/2015 Persmededeling EGD&P: Erfgoedgemeenschap Doel & Polder laakt afbraak bouwkundig erfgoed in Doel

De Maatschappij Linker Scheldeoever (MLSO) wil in de onmiddellijke omgeving van de kerk in Doel op korte termijn 6 huizen slopen. 4 van de 6 woningen staan op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Volgens de MLSO zouden de afbraken al eind november van start gaan. Daarmee is zelfs geen beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
De afbraken die op stapel staan zijn niet toevallig gekozen. De EGD&P weet dat de enige reden is een vrije werfzone te creëren voor de afbraak van het beschermde Hooghuis. Het beschermde 17de-eeuwse monument wil men daarna steen voor steen afbreken om het als cafetaria weer op te bouwen in de 19de-eeuwse Prosperpolder. Daarmee wordt Doel, dat op het gewestplan stond als 'bijzonder woongebied met culturele, historische en esthetische waarde', onherroepelijk verminkt. De panden zijn door jarenlange leegstand verwaarloosd door eigenaar MLSO, maar zijn absoluut niet onveilig of bouwvallig. Als ze worden afgebroken kunnen ze nooit meer worden opgeknapt en gaan ze als bouwkundig erfgoed onherroepelijk verloren. De MLSO is daarbij bijzonder cynisch: de verdere verminking van Doels erfgoed kan worden verkocht als … 'erfgoedbeleid'!  Want “de waardevolle elementen zullen in beeld worden gebracht.” Daar blijft het niet bij. Volgens recente uitspraken van de voorzitter van de MLSO zal de wederopbouw van het Hooghuis een meerwaarde betekenen voor Prosperpolder. De Erfgoedgemeenschap is het daar niet mee eens. De wederopbouw van het Hooghuis in Prosperpolder, mogelijk nog gevolgd door de wederopbouw van de beschermde molen uit Doel, zet de authenticiteit van het poldergehucht juist enorm onder druk. Prosperpolder is onlangs nog beschermd als dorpsgezicht, juist omdat het einde 19de eeuw door de Hertog van Arenberg in zijn geheel is aangelegd. Het authentieke karakter van het aangelegde dorp zou drastisch veranderen door de inplanting van 17de-eeuwse gebouwen. Bovendien is er zelfs geen geld voor het meest noodzakelijke onderhoud van het bouwkundig erfgoed dat in Prosperpolder talrijk aanwezig is. Met betrekking tot Prosperpolder pleit de Erfgoedgemeenschap Doel & polder voor realiteitszin. Geen prestigieuze projecten maar - in eerste instantie- instandhouding van bouwkundig erfgoed. Met betrekking tot het dorp Doel vraagt de Erfgoedgemeenschap dat geen onomkeerbare daden worden gesteld vooraleer er absolute duidelijkheid is over de toekomst van Doel. Die is er momenteel nog altijd niet. Ondertussen werkt de Erfgoedgemeenschap gestaag verder aan haar campagne om Doel & Polder uit te roepen tot werelderfgoed.

 

10/11/2015 Persmededeling Doel 2020: Debat van Beverse milieuraad krijgt verrassende inleiding door actie Doel 2020 en 3G

 

Leden van Doel 2020 en de Derde Generatie hebben maandagavond actie gevoerd op een debat in Beveren dat handelde over de invloed van de uitbreiding van de Waaslandhaven op de polderdorpen. Op het debat waren alle betrokken overheden over talrijk aanwezig. Naast procesmanager Jan Hemelaer, de MLSO, twee afgevaardigden van het Havenbedrijf, VOKA en de gemeente Beveren zat ook nog Natuurpunt en de BBL in het panel maar dus niet Doel 2020, noch de Derde Generatie. Ook nadat we om deelname aan dit debat verzochten –het eerste in 15 jaar  over het GRUP op het grondgebied Beveren – werd ons deelname geweigerd. Eerst omdat er zogezegd geen plaats meer was in het panel. Daarna omdat het “niet over Doel ging gaan”.

 

Enkele bedenkingen

1.   Blijkbaar wordt door de milieuraad van Beveren Doel en het poldergebied niet meer in aanmerking genomen als het om de ‘polderdorpen’ gaat. Zeer vreemd is dat.

2.   Van een debat kan bezwaarlijk sprake zijn als zo goed als alle uitgenodigde sprekers instemmen met de op stapel staande havenuitbreiding en de vernietiging van 1500 ha Bevers grondgebied (10% van de totale oppervlakte). De aanwezige Natuurpunter is zelfs in loondienst van de Haven. Niet erg geloofwaardig voor wat werd aangekondigd als debat.

3.   De enige vereniging op het grondgebied Beveren die al bijna twee decennia lang kritische en onderbouwde kanttekeningen maakt bij de geplande havenuitbreiding en met argumenten het debat aangaat m.b.t. de mobiliteitsproblematiek, de vernietiging van open ruimte, de leefbaarheid van de ruimere regio wordt uit het debat geweerd.

 

Op het moment dat de avond juist van start was gegaan gingen een tiental actievoerders het podium op. Ze plaatsten zich voor de sprekers en ontplooiden affiches met daarop: Met het Saeftinghedok staat het Waasland stil / Debat ja – Eenzijdigheid nee / GRUP = toenemende onleefbaarheidGRUP = toename sluipverkeer / GRUP = minder open ruimte / Stop natuurvervalsing. Ondertussen werd aan de aanwezigen in de zaal een pamflet uitgedeeld. Een woordvoerder van Doel 2020 richtte zich rechtstreeks tot de zaal om de actie en de kritiek op het GRUP-plan toe te lichten. Na een kwartier werd de actie afgebroken en kon de rest van de avond gewoon doorgaan. Vanuit het publiek kwamen heel wat kritische vragen voor het panel. Maar zoals gevreesd een debat was het niet. De vragen werden zelfs afgebroken wegens… te weinig tijd.  Doel 2020 en 3G drukken alleszins de hoop uit dat er in Beveren ook eens een écht debat gevoerd wordt over het GRUP.

 

05/11/2015 Persmededeling Doel 2020: MLSO wil opnieuw waardevol bouwkundig erfgoed afbreken in Doel

 

Doel 2020 is niet te spreken over het voornemen van de MLSO om opnieuw 6 huizen in het centrum van het dorp te slopen. 4 van de 6 woningen staan op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Volgens wat de MLSO deze morgen meedeelde zouden de afbraken al eind november van start gaan. Dat laatste is duidelijk om te voorkomen dat bewoners of actiecomités nog verhaal kunnen halen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De afbraak is niet alleen de illustratie van een compleet respect voor bouwkundig erfgoed. Het is al jaren en bewuste politiek van de MLSO om eerst de meest waardevolle woningen te slopen. Bij de slopen in 2008-2009 werden - tot de rechtbank er een eind aan maakte - ook eerst de meest waardevolle panden tegen de vlakte gegooid:  de grote 19de eeuwse dokterswoningen en hotels, het bouwkundig geheel van de Havenweg, de tramstatie…

Bij de afbraken van vorige maand verklaarde de directeur van de MLSO Peter Van de Putte "De huizen die we nu aan het afbreken zijn, in zo'n slechte staat dat er niets anders kon gebeuren dan slopen"... Bleek dat de afbraak eigenlijk werd uitgevoerd om te voldoen aan een welbepaalde vraag. Een van de zogenaamde krotten was een houten huis in goede staat. Het werd volledig gedemonteerd en afgevoerd naar onbekende bestemming.

Volgens de MLSO gaan de bewoners in de onmiddellijke omgeving akkoord met de sloop en zal het de leefbaarheid er sterk op laten vooruit gaan…  Dat de slopen zouden ingegeven zijn om de leefbaarheid te vergroten in Doel valt moeilijk te geloven. Van de effectieve maatregelen die door de bewoners werden gevraagd om de leefbaarheid te vergroten werd tot nu toe geen enkele uitgevoerd. Het afsluiten van woningen gebeurt nog altijd op dezelfde lamentabele manier. Van de maanden geleden aangekondigde beveiliging door een security-firma is nog altijd niets in huis gekomen.  Juist door het wanbeleid van de MLSO zien veel huizen in Doel er langs buiten weinig fraai uit. Of dat afbraak rechtvaardigt is nog iets anders.

Het is duidelijk dat men met de sloop recht over de kerk in Doel het dorp onherstelbaar wil verminken. Volgens de informatie waar D2020 over beschikt wil men op deze manier tevens een vrije werfzone creëren voor de afbraak van het Hoog Huis. Het beschermde 17de eeuws monument wil men steen voor steen afbreken om het als cafetaria weer op te bouwen in de 19de eeuwse Prosperpolder. Als erfgoedvisie kan dat tellen…

Tot slot: Eind september vroegen de bewoners in een schrijven aan de MLSO om zich in haar publieke aankondigingen over sloopwerken in Doel aub bescheidener op te stellen. “Dergelijke publieke aankondigingen dragen bij tot het beeld van Doel als spookdorp en geven bepaalde mensen het idee dat in Doel alles kan omdat het in de toekomst zogezegd tegen de vlakte moet. De nationale pers verwittigen over sloop draagt niet bij tot de veiligheid en leefbaarheid. Wij hopen op uw begrip.” Vandaag heeft de MLSO met haar perstekst nog maar eens laten zien hoe ver haar begrip t.a.v. de bekommernissen van de bewoners gaat.

 

21/10/2015 In het buurtschap Ouden Doel, vier kilometer ten noorden van Doel, worden de eerste woningen gesloopt. Ouden Doel moet wijken voor de aanleg van een nieuw getijden-natuurgebied direct naast het Prosper-Hedwigepolderproject. Dit geldt als compensatie voor de (beoogde) uitbreiding van de Antwerpse haven. De gemeente Beveren verzette zich eerst tegen het verdwijnen van Ouden Doel (en andere poldergehuchten), maar heeft besloten niet naar de Raad van State te gaan. Erfgoedgemeenschap Doel & Polder strijdt er nog voor, de Doelpolders en -gehuchten tot beschermd cultureel erfgoed te laten uitroepen, maar het is de vraag of deze procedure op tijd resultaat heeft. Oktober 2016 zouden alle inwoners van Ouden Doel weg moeten zijn. (BN De Stem NL)

 

21/10/2015 Persmededeling Doel 2020: Jaarlijkse rapport van de Nationale Bank van België is kritisch voor Antwerpse Haven - Doel 2020 wel, haventenoren niet aanwezig op voorstelling

 

Maandagavond 19 oktober heeft de Nationale Bank van België haar jaarlijks rapport over de Belgische havens voorgesteld in de Antwerpse Kamer van Koophandel. Daarbij was er een opvallend verschil in teneur met de hoera-berichten die het Antwerps Havenbedrijf bijna wekelijks de wereld in stuurt. “Een sfeer van malaise”, zo omschreef een spreker het. De NBB sprak zijn bezorgdheid uit over de dalende werkgelegenheid in de haven van Antwerpen. Ook de toegevoegde waarde en investeringen blijven achter. Een analyse die in schril contrast staat met elke hoera-bericht over wat meer tonnenmaat. Blijkt dus dat de groei van tonnenmaat (in vooral containers) geen extra-werkgelegenheid of toegevoegde waarde oplevert.

Diensthoofd micro-economische analyse van de NBB - George van Gastel – uitte ook kritiek op de vorming van allianties door containerrederijen. Volgens de econoom brengen deze allianties de vrije marktwerking in het gedrang. De rederijen misbruiken hun macht en spelen havens tegen elkaar uit, wat vooral leidt  tot gigantische kosten voor de belastingbetaler, dixit de NBB-econoom. Dat is zeer goed merkbaar in Antwerpen waar MSC de containertrafiek domineert en zeer veel invloed heeft op het beleid. In die mate zelfs dat beslissingen van de Vlaamse Regering rond het Saeftinghedok en het verdwijnen van Doel er louter komen omdat MSC wil uitbreiden op één locatie aan het Deurganckdok. Van Gastel opperde dat Europa moet ingrijpen om deze scheefgetrokken machtsverhoudingen te herstellen. Op de voorstelling van het rapport werd ook uitgebreid ingegaan op een eerdere doorlichting van Doel 2020 m.b.t. de gehanteerde tewerkstellingscijfers van de Haven van Antwerpen. Het toont op zijn minst aan dat de vragen die Doel 2020 stelt bij de gehanteerde cijfers pertinent zijn.

Tot slot, hoogst opmerkelijk: de complete afwezigheid van de Antwerpse havenexcellenties op de voorstelling van het jaarlijks rapport van de Belgische Havens.

 

13/10/2015 Persmededeling Doel 2020: Hypocrisie ten top…

MLSO organiseert afbraken op maat in Doel - Professor Meire die vernietiging Wase polders bepleit wil behoud polderlandschap en bomenrijen voor zijn eigen deur…

 

Afgelopen weken was er heel wat te doen rond de afbraak van enkele woningen in Doel en de voorgenomen kap van honderden bomen in de Wase polders. Nu blijkt dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor de verwoesting van dorp én polder bijzonder hypocriet te werk gaan. Volgens de directeur van de MLSO Peter Van de Putte waren "De huizen die we nu aan het afbreken zijn, zijn in zo'n slechte staat dat er niets anders kon gebeuren dan slopen"... Uit de foto’s die afgelopen dagen werden genomen blijkt vooral dat de afbraak werd uitgevoerd om te voldoen aan een welbepaalde vraag. Op bijgaande foto is te zien hoe een van de zogenaamde krotten volledig gedemonteerd werd en afgevoerd naar onbekende bestemming. Verdere info daarover is terug te vinden op fb-groep ‘Vlaanderen laat Doel niet los’.

 

Zowaar nog hypocrieter is de recente actie van professor Patrick Meire, voornaamste inspirator van de vernietiging van honderden ha polderland  in de Wase polders. Die moeten in de visie van Meire verwoest worden om er ‘Nieuwe Wildernis’ te maken als natuurcompensatie in en voor de Antwerpse Haven. Daarvoor moeten honderden ha landbouwgrond en ganse gehuchten verdwijnen. Vreemd genoeg heeft Meire mbt zijn eigen achtertuin – in de polders rond Damme - een gans ander gedacht als wat hij in de Wase polders wil laten uitvoeren.

 

Zo heeft vorige week een bewoner van Damme - een zekere prof. Patrick Meire – een protestbrief geschreven aan het schepencollege van Damme waarin hij zich uitspreekt tegen de kap van meer dan 200 bomen door de Administratie Natuur en Bos. Volgens de briefschrijver zijn de bomen landschappelijk en ecologisch waardevol… Meire heeft het zowaar over een ‘aantrekkelijk polderlandschap’ gecreëerd door de aanwezigheid van… bomenrijen! Mbt zijn eigen achtertuin schrijft de bepleiter van zgn. robuuste natuur in Doel en omgeving: “Uiteraard ben ik ter beschikking om hierover verder van gedachten te wisselen en mee te werken aan een constructief plan in de hoop van een steentje bij te dragen aan het behoud van onze prachtige polder in het belang van de natuur en het toerisme.” Faut le faire… een plan uittekenen om een historisch waardevol polderlandschap – mensen inbegrepen - compleet van de kaart te vegen en terzelfdertijd de argumenten van de tegenstanders gebruiken om de eigen omgeving te vrijwaren van ingrepen door de vrienden van de Administratie Natuur en Bos…

 

05/10/2015 De Erfgoedgemeenschap protesteert tegen de geplande kap van honderden populieren in de polder. Het gaat hier niet om bomen die ‘kaprijp’ zijn, maar wel om relatief jonge bomen die moeten verdwijnen voor natuurcompensatieplannen.

 

01/10/2015 Persmededeling Doel 2020: Sloop in Doel vandaag gestart - Voor Doel 2020 is MLSO verantwoordelijk voor bijkomende overlast door ongepaste aankondiginspolitiek

 

Vandaag is de Maatschappij Linkerscheldeoever gestart met de sloop van enkele huizen in Doel. In tegenstelling met wat eerder werd aangekondigd betreft het geen clusters in het centrum van het dorp maar enkele panden aan de rand van het dorp. Of de MLSO nog meer slopen juridisch rond krijgt valt nog te bezien.

 

Maar de manier waarop de MLSO rond dit soort van afbraakwerken een echte aankondigingspolitiek voert zorg voor toenemende ergernis bij bewoners en actiecomités. Vooral omdat dit soort van aankondigingen ook telkens ongewenste gasten aantrekt naar het Scheldedorp. Met alle bekende gevolgen vandien. Is het dàt wat de MLSO wil?

Volgens de MLSO is de sloop bedoelt ‘om zo meer open ruimte en open zicht te creëeren en sluikstorten en vandalisme tegen te gaan, om op die manier de leefbaarheid van Doel-centrum te bevorderen.’  Voorbije jaren hebben de bewoners van Doel in verschillende gesprekken met de MLSO aangedrongen op effectieve maatregelen die de veiligheid ten goede kunnen komen: een effectieve afsluiting van openstaande woningen i.p.v. wat getimmer met houten plaatjes, minstens om de twee weken de gevandaliseerde huizen afsluiten i.p.v. om de drie maanden, huizen vrijgeven voor bewoning om meer sociale controle te creëren, verwijderen van gevaarlijke glasscherven in uitgegooide ramen, verwijderen van glasscherven op straat, waarschuwingsborden die duidelijk maken dat Doel nog altijd een bewoond dorp is, nacht- en weekeindpermanentie. Daar is zo goed als niets van in huis gekomen. In de plaats krijgen we perscommuniqués die heel de wereld laten weten dat de afbraak van Doel nu wel echt gestart is. Het is dan ook niet verbazend dat men zich deze dagen van heinde en verre naar Doel haast om nog wat vertier te vinden in het dorp dat toch weg moet. Met dank dus aan de MLSO die daarmee opnieuw een belangrijke bijdrage levert aan het terroriseren van de inwoners van Doel. Beseffen de mensen bij de MLSO die ver weg van Doel hun persmededelingen opstellen eigenlijk wel met wat ze bezig zijn?

 

Andere vaststelling: Vandaag was er politiepermanentie in Doel. Om… de MLSO en afbraakfirma Smet te beschermen tegen gebeurlijke manifestanten. Daarmee is ook op dat vlak duidelijkheid geschapen. In weekeindes als Doel overspoeld wordt door honderden, soms duizenden, ramptoeristen en de bewoners 's nachts systematisch geteisterd worden door vandalen is er ‘geen financiële ruimte’ voor enige vorm van politiepermanentie. Maar om de bewoners van het dorp zelf ver weg te houden van de afbraakfirma die enkele huizen sloopt kan men zonder probleem een ganse dag politie ter beschikking stellen.

 

 

23/09/2015 Persmededeling Doel 2020: Zogenaamde natuurcompensatie is landschapsvernietiging en natuurvervalsing -

Actievoerders maken einde aan infomarkt Vlaamse overheid

 

Enkele tientallen actievoerders van D2020 en de Derde Generatie hebben dinsdagavond in Kieldrecht (Beveren-Waas) samen met bewoners en boeren een einde gemaakt aan een infomarkt van de Vlaamse overheid. De infomarkt wilde informeren over de vorming van nieuwe natuurgebieden in de regio. In de praktijk betekent het de vernietiging van een uniek en waardevol erfgoedlandschap waarvoor tientallen mensen moeten verhuizen. De infopanelen en plannen werden gereduceerd tot oud papier.

 

Een 50-tal actievoerders verzamelde dinsdagavond aan de kerk van Kieldrecht van waar het in stoet naar het Ontmoetingscentrum Ermenrike ging. Verschillende bewoners hadden protestborden mee of vlaggen van de Erfgoedgemeenschap Doel &Polder met opschrift Doel & Polder Werelderfgoed.  In Ermenrike  groeide de groep actievoerder nog aan tot een 70-tal. Door de Vlaamse administratie was met infopanelen en plannen een infomarkt opgezet maar het kwam er al snel tot een verbale confrontatie met procesmanager Jan Hemelaer. Hemelaer stelt dat het gaat om ‘beslist beleid’ en dat de ingrepen nodig zijn voor ‘natuurherstel’. Voor de actievoerders is wat de overheid wil doen landschapsvernietiging en natuurvervalsing. Dat blijkt trouwens zonneklaar uit de aanpak die de overheid volgt.

De actievoerders verweten Hemelaer ook de voldongen feiten politiek van de Vlaamse overheid. Nog voor een bouwvergunning is aangevraagd doet men alsof alles al beslist is en zal worden uitgevoerd volgens een vast tijdschema. Terwijl in de feiten de overheid de bezwaren moet afwachten en mogelijke procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De aanwezigen maakten duidelijk dat ze niet van plan zijn om zich zo maar te laten verdrijven uit de polder. De procesmanager hield het uiteindelijk voor bekeken en maakte dat hij weg kwam. Waarna de aanwezigen de infopanelen en plannen tot oud papier reduceerden.

 

Een eerste zogezegd natuurgebied situeert zich in de vijftig hectare grote Arenbergpolder. Dat moet het unieke – volgens de MER van het Deurganckdok onvervangbare – natuurgebied De Putten compenseren dat zou verdwijnen voor de Saeftinghezone. De overheid erkent zelf dat het een zeldzaam landschap is dat maar op een paar plaatsen voorkomt. In plaats van er alles aan te doen om De Putten te bewaren wil men een half miljoen kubieke meter grond afgraven en 75 filters heien tot op een diepte van tien meter zodat hopelijk het zilte grondwater naar boven komt….  Natuur?
Een tweede zogezegd natuurgebied is de driehonderd hectare grote Doelpolder. Dat moet een overstromingsgebied worden met slikken en schorren. Maar de Scheldedijk blijft voor dit zogezegde slikken en schorrengebied wel staan zodat men met een sluis zelf het waterpeil kan bepalen. Natuur?

In de toelichting bij de plannen staan nog wel meer zeer vreemde dingen te lezen: Zo moeten ‘roofdieren’ ten allen tijde buiten de gebieden worden gehouden. Blijkbaar is er dus ook zo iets als verkeerde natuur. En ook de historische bomenrijen op de Zoeten Berm moeten er aan geloven. Die zorgen voor “doorworteling” van de Zoeten Berm en dat is een “veiligheidsrisico”. Gelukkig dat in het 500-jarig bestaan van de Zoeten Berm eindelijk iemand daar is achtergekomen, dat de bomen op die dijk een veiligheidsrisico vormen wegens de doorworteling… Als onderbouwing voor een vernietigingsbeleid kan dit tellen.

 

 

23/09/2015 De poldergehuchten Ouden Doel en Rapenburg moeten eind volgend jaar wijken voor de aanleg van twee natuurgebieden. Er komt een gecontroleerd overstromingsgebied van driehonderd hectare in de Doelpolder en vijftig hectare graslanden in de Nieuw Arenbergpolder. Het einde van Ouden Doel en Rapenburg lijkt nu wel heel nabij. In ontmoetingscentrum Ermenrike organiseerde de Vlaamse overheid gisteren een infomarkt over de aanleg van twee natuurgebieden, waarbij de gehuchten moeten verdwijnen. Het gaat in totaal nog om 56 mensen, waarvan er 33 nog in hun eigen huis wonen. De anderen hebben al verkocht of huren van de overheid.(HLN)

 

 

20/09/2015 Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel & Polder:  Deurganckdoksluis: een sluis mét een naam

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en havenschepen Marc Van Peel zullen morgen op de Havendag het startschot geven voor een campagne die een nieuwe naam moet bezorgen aan de Deurganckdoksluis. Voor de EGD&P is daar geen enkele valabele reden toe. De Deurganckdoksluis heeft namelijk al een naam. In het verleden kwam het steeds toe aan de gemeente Beveren, de cultuurraad van Beveren, de Hertogelijke Kring Land van Beveren om nieuwe namen binnen de Waaslandhaven vast te leggen. Dat zijn om voor de hand liggende redenen steeds namen die verwijzen naar de streek en zijn geschiedenis. Dat het Antwerps Havenbestuur dit zonder meer negeert getuigt niet alleen van een gebrek aan respect voor de streek. Op deze manier lijkt het er sterk op dat het Havenbedrijf niet alleen de streek wil laten verdwijnen maar ook alles wat daar aan herinnert. Een eerdere poging om het Deurganckdok om te dopen tot het Albert II-dok draaide eerder op een sisser uit. De EGD&P vraagt het Antwerps Havenbedrijf geen nodeloze controverse te zoeken met het Waasland en het nodige respect op te brengen voor de geschiedenis van de streek. De EGD&P  roept de gemeente Beveren dan ook op om hierin zijn verantwoordelijkheid op te nemen en duidelijk te scheppen tegenover havenschepen Van Peel en minister Ben Weyts.

 

 

19/09/2015  Doel 2020 boos over sloopplannen

De geplande sloop van een aantal gebouwen in Doel zet kwaad bloed bij het actiecomité Doel 2020. De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) wil een reeks panden slopen om de leefbaarheid te verbeteren. "Het is duidelijk dat de verschillende overheden met verhoogde snelheid een onomkeerbare toestand willen creëren en het dorp Doel en de polder finaal willen vernietigen. Dat dit gebeurt op een moment dat er opnieuw verhoogde belangstelling is voor de historische en landschappelijke waarde van het dorp en de polder, kan moeilijk toeval zijn", vindt Jan Creve. "Een afvaardiging van de bewoners heeft duidelijk aan de MLSO meegedeeld dat ze niet akkoord ging." (HLN)

 

 

19/09/2015 Op 1 oktober start de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) met de sloop van de eerste twee clusters gebouwen in Doel. De brieven voor onteigening zijn naar de laatste eigenaar-bewoners gestuurd.

‘In principe hebben we niets tegen de sloop van verkrotte huizen’, zegt Denis Malcorps, een van de weinige bewoners in Doel die nog als eigenaar in zijn huis woont. ‘Maar wij vragen al lang dat de maatschappij de bestaande huizen, die ze bijna allemaal in eigendom heeft en die leegstaan, behoorlijk afsluit ter bescherming tegen vandalisme. De rechter heeft dat jaren geleden al beslist en dat wordt wel beloofd, maar niet of te laat gedaan. Veluxramen staan open, voor de ramen en deuren zijn houten platen getimmerd maar zo zwak dat je ze er met je handen vanaf kunt halen, de achterkant staat gewoon open. Door nu de slechtste huizen te slopen verplaats je het probleem van vandalisme naar de andere huizen. Waardoor dit een verdoken manier is geworden om het dorp weg te krijgen.’

Vandaag huren nog zo’n twaalf mensen een huis dat eigendom is van Maatschappij Linkerscheldeoever. De Maatschappij heeft hen laten weten dat de huur eindigt op 31 oktober 2016.

De eigenaars die nog in Doel wonen hebben al papieren in de bus gekregen dat onteigening in aantocht is. Ze krijgen eerst de kans om daarmee vrijwillig in te stemmen. ‘Wij willen nog even wachten met ons antwoord’, zegt Malcorps. Officieel is Doel geen woongebied meer en dus moeten de bewoners weg. Maar er loopt nog altijd een procedure voor de Raad van State om het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, waardoor Doel werd omgevormd van woon- in havengebied, te schorsen. Als dat zou gebeuren, zouden de inwoners van Doel toch nog in hun polderdorp kunnen blijven wonen. (DS)

 

 

17/09/15 Persmededeling Doel 2020: MLSO hanteert drogredenen om sloop in Doel te motiveren

 

Uit een persmededeling die de Maatschappij Linkerscheldeoever vandaag rondstuurde wordt meegedeeld dat op 1 oktober van start wordt gegaan met de afbraak van de eerste 2 clusters gebouwen in Doel-centrum. Dat de Maatschappij dit aankondigt als ingrepen om de leefbaarheid in Doel centrum te bevorderen is werkelijk de schaamte voorbij. Slopen als “de meest effectieve manier om de leefbaarheid in Doel-centrum te bevorderen”.  Inderdaad, als alles en iedereen weg zijn en de MLSO geen enkele verantwoordelijkheid meer heeft zal Doel weer leefbaar zijn…

 

De MLSO heeft vandaag ook de bewoners schriftelijk ingelicht van de voorgenomen sloop. Over de intentie tot sloop werd op het laatste overleg met de afvaardiging van bewoners gesproken. Die gaven toen te kennen hiermee niet akkoord te kunnen gaan.

 

De MLSO werd eerder door de rechtbank opgedragen om de huizen in Doel die in haar bezit zijn wind en regendicht te maken. Wat dat voor de MLSO betekent kan iedereen komen vaststellen in Doel. Flinterdunne platen voor deuren. Uitgegooide ramen die langs de binnenkant worden dichtgetimmerd terwijl de glasscherven aan de buitenkant blijven zitten. Dakvensters die overal opstaan… En nu gaat men dus afbreken zodat er meer veiligheid en sociale controle kan komen…

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de verschillende overheden tegen verhoogde snelheid een onomkeerbare toestand willen creëren en het dorp Doel en de polder finaal willen vernietigen. Dat dit gebeurt op een moment dat er opnieuw verhoogde belangstelling komt voor de historische en landschappelijke waarde van het dorp en de polder kan moeilijk als toeval beschouwd worden.

 

 

17/09/15 Op 1 oktober start de Maatschappij Linkerscheldeoever met de sloop van de eerste twee clusters gebouwen in slechte staat in Doel-centrum, waarvan er overigens tien clusters zijn geïnventariseerd. "Het slopen van deze eerste clusters gebeurt nu om de leefbaarheid in Doel-centrum te bevorderen", meldt de MLSO. "Het gaat om 4 woningen, een aantal bijgebouwen en een oude loods, alle in slechte staat en zeer moeilijk afsluitbaar", verduidelijkt Boudewijn Vlegels, voorzitter van MLSO. "Na het slopen worden de percelen ingezaaid en verder onderhouden. Daardoor krijg je meer open ruimte, en is er door het open zicht meer sociale controle. Dat is, in tegenstelling tot de huidige situatie, niet uitnodigend voor vandalen of sluikstorters. Het is de meest effectieve manier om de leefbaarheid in Doel-centrum te bevorderen."

Peter Van de Putte, directeur van MLSO, zegt dat het afsluiten van gebouwen vaak dweilen met de kraan open blijft en dat daarom alle panden geïnventariseerd en geclusterd werden. "De clusters gebouwen die heel moeilijk afsluitbaar en in zeer slechte staat zijn, slopen we nu, omdat vandalen hier dan geen kans meer krijgen. We doen dit ook niet zomaar, we pogen deze dingen te bespreken ruim op voorhand met een afvaardiging van de bewoners van Doel-centrum, waarna we sloopvergunningen aanvragen bij de Vlaamse overheid."

In Doel is nog een twintigtal huizen bewoond. Van een vijftal die eigendom zijn van de MLSO, werd het huurcontract opnieuw verlengd tot 31 oktober 2016. (DM - BELGA)

 

 

10/09/2015 Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vzw: In verschillende officiële studies en publicaties van de overheid wordt het uitzonderlijke karakter van het bouwkundig, agrarisch, natuurlijk en landschappelijk erfgoed van de streek benadrukt. Op het terrein merken wij geen spatje beleid dat hiermee overeenstemt. Integendeel. Afbraakdossiers van erfgoedsites worden verder voorbereid en landschappelijke verminkingen worden aangekondigd. Zelfs als dit onwettelijk is (baggerdepot Nieuwe Arenbergpolder) en ontluisterend en onnodig (bomengalerij langs de Zoetenberm), om maar enkele voorbeelden te geven. De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vzw zal hiertegen reageren met alle wettelijke middelen die ons ter beschikking staan, maar streeft in de eerste plaats een partnerschap na met de respectieve overheden om te komen tot een evenwichtig en duurzaam beleid dat ook rekening houdt met erfgoedwaarden. Om dit te benadrukken lanceert de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vzw een campagne om de streek als werelderfgoed te waarderen.

 

 

26/08/2015 Gemeente niet van plan om zelf alle grafzerken te laten weghalen - "Als regering Saeftinghedok wil, dan moet zij zelf kerkhof onteigenen"

Beveren heeft een veeg uit de pan gekregen van de Vlaamse regering omdat ze ondanks herhaald aandringen de begraafplaats van Doel nog niet heeft gesloten. Maar de gemeente is niet van plan om zelf alle grafzerken weg te laten halen. "De Vlaamse overheid wil een Saeftinghedok, dan moet ze zelf maar het kerkhof onteigenen", reageert burgemeester Marc Van de Vijver.

De Vlaamse regering bespreekt de problematiek van de begraafplaats en de kerk van Doel in de conceptnota die goedgekeurd werd voor de realisatie van de eerste fase van het Saeftinghedok. Dit dok komt bovenop het Scheldedorp te liggen. Voor de verplaatsing van het beschermde Hooghuis is er al een overeenkomst afgesloten. Het zeventiende-eeuwse monument moet tegen mei 2016 verplaatst zijn. Voor de molen en het kerkorgel zijn overeenkomsten in opmaak. Maar voor de begraafplaats schuift de Vlaamse regering de hete aardappel door naar het gemeentebestuur. "Ondanks veelvuldige contacten van de Vlaamse overheid over dit dossier is de begraafplaats nog altijd niet gesloten", staat te lezen. De regering verwijst daarmee naar een decreet dat de beslissing om stoffelijke overschotten te herbegraven bij de gemeente legt.

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) reageert boos op deze aanmaning. "Officieel is er nog geen enkele vraag gesteld. Bovendien is het nogal makkelijk om zo'n delicaat dossier door te schuiven. Het is de Vlaamse overheid die werk wil maken van een Saeftinghedok. Dus is het ook aan haar om hiervoor het pad te effenen. Ze kan zelf de begraafplaats onteigenen voor het algemeen belang. Als gemeente voelen we ons zeker niet geroepen om stappen te ondernemen."
Op de begraafplaats van Doel liggen er nog honderden mensen begraven. De laatste begravingen dateren van 2006. In principe moet er dus nog één jaar gewacht worden om het kerkhof op te ruimen, want de wet voorziet een grafrust van minimum tien jaar. De andere grafzerken kunnen pas ontruimd worden als dit op voorhand is gemeld aan de nabestaanden en bekend wordt gemaakt aan de ingang van de begraafplaats. Wie wil, zou een nabestaande kunnen laten herbegraven op een andere kerkhof in de gemeente.
Beveren is alleszins niet van plan om die opdracht op zich te nemen. "Het is nogal cru dat de regering ons terecht wijst terwijl we op geen enkele manier worden betrokken bij dit dossier", vindt Van de Vijver. "Over de mobiliteitsproblematiek en de gevolgen voor de dorpskernen rond de haven wordt met geen woord gerept in deze conceptnota."

Ook de Maatschappij Linkerscheldeoever staat nog voor een onaangename taak. De Vlaamse overheid stelt in dezelfde nota dat zij als instantie bevoegd is om de kerk te onteigenen. Vervolgens moet ze als nieuwe eigenaar stappen zetten bij het bisdom om het gebouw te laten ontwijden. (HLN)

 

21/08/2015 Haven spuit illegaal bagger in polders

De Vlaamse overheid heeft zonder voldoende motivering twintig hectare waardevolle polders nabij Doel ondergespoten met bagger uit de Deurganckdoksluis. Voor eind 2015 moet zij nu een nieuwe beslissing nemen over de vergunning. Sinds 1999 is in Vlaanderen de Raad voor Vergunningsbeslissingen (RvVb) de ultieme autoriteit inzake vergunningen, met veel concretere macht dan bijvoorbeeld de Raad van State. Die RvVb heeft al op 20 juli dit jaar een vergunning van begin 2014 vernietigd om 20 hectare van de Nieuw Arenbergpolder bij Doel tot zeven meter hoog op te spuiten met 1,1 miljoen kubieke meter grond uit de nabije Deurganckdoksluis. Dat werk is intussen bijna uitgevoerd, maar drie inwoners – onder wie Doel2020-actievoerder Jan Creve – vochten dit met juridisch succes aan.

Het arrest werd pas nu betekend. Volgens de RvVb mocht de Nieuw Arenbergpolder slechts voor baggerspecie gebruikt worden als alle andere alternatieven uitgeput waren. Zelfs een gunstig advies van Natuur en Bos kan de Raad nu niet vermurwen. Er werd gewoon niet gezocht naar alternatieven. Bijzonder striemend voor de stedenbouwkundige ambtenaar die de vergunning verleende, is de bedenking dat zijn conclusie “slechts steunt op de verklaring van de aanvrager”.

“Dit bevestigt wat wij al jaren zeggen en het illustreert de manier waarop onze regio behandeld wordt”, zegt Jan Creve. “Die man voerde altijd al klakkeloos uit wat de haven wou. Dat staat nu ook zwart op wit in dit arrest. Als ambtenaar wist hij dat dit tegen alle wettelijkheid was. Fundamenteler is dat de ene Vlaamse overheid de andere moet goedkeuren, maar allemaal onder dezelfde paraplu.” Bij bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) kregen we geen reactie.

Hoe het nu verder moet? “Het kwaad is geschied”, zegt Creve. “Allicht zullen ze argumenten zoeken om zichzelf goed te praten.”

Dit is niettemin een bouwmisdrijf”, aldus een advocaat.”Een gewone burger moet de zaak dan herstellen.” (GVA)

 

20/08/2015 Persmededeling Doel 2020: Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt: slibopspuiting in de Nieuw Arenbergpolder in de gemeente Beveren is illegaal - Stedenbouwkundig ambtenaar had nooit vergunning mogen verlenen

In een recent bekend gemaakt arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen staat dat de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar ten onrechte een bouwvergunning heeft afgeleverd voor slibopspuiting in de zogenaamde C59 zone in de Nieuw Arenbergpolder in Kieldrecht, Beveren. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft deze beslissing vernietigd. De slibopspuitingen in de Nieuw Arenbergpolder vonden plaats in  de lente van dit jaar en zijn het gevolg van de werken aan de Deurganckdoksluis. Die vrijgekomen specie moest gedumpt in het ongebruikte Doeldok maar dat is maar deels gebeurd. De rest werd in de lente van dit jaar gedumpt in de Nieuw Arenbergpolder, in “een niet-voorziene spuitzone” van meer dan 20 ha. Het gaat om vruchtbare akkers in een polder met ecologische en cultuurhistorische waarde. De gemeente Beveren oordeelde eerder dat bezwaren van landbouwers en omwonenden gegrond waren. Het gebied ligt in “Schorren en polders van de beneden-Schelde” en behoort tot de laatste intacte polder: de Nieuw Arenbergpolder. Maar ondanks de bezwaren gaf de gewestelijk ambtenaar toch een vergunning.

Bij de feitelijke aanleg van de persdijken rond het toekomstig baggerstort was er ook al heel wat commotie bij landbouwers en het Polderbestuur het Land van Waas. De dijken  waren niet in overeenstemming met de vergunning gezet en te zwak om de massa baggerspecie op te vangen die op amper twee weken moest gedumpt. In deze kwestie werd uiteindelijk een vergelijk bedongen met de Polder Land van Waas maar of het vergelijk ook de toets van de wettelijkheid doorstaat is twijfelachtig.

Nu stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de afgeleverde vergunning voor het storten van slib  in de  Nieuw Arenbergpolder in strijd is met het RUP Waaslandhaven. Daarin staat namelijk bepaald dat het gedeelte van de Nieuw Arenbergpolder enkel mocht ingenomen worden voor het Deurganckdok (niet voor de Deurganckdoksluis) en belangrijker: enkel indien alle alternatieven zijn opgebruikt. Dat laatste kwam expliciet naar voor in het MER van het Deurganckdok. Daarin werd gesteld dat “een grondbalans wordt nagestreefd waarbij zo weinig mogelijk(!) poldergrond wordt ingenomen.” Volgens het MER moest de zogenaamde C59 worden opgevat als reserve en “indien mogelijk zal de Arenbergpolder volledig gevrijwaard worden van opspuitingen”, aldus het MER.

Volgens  de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevat “noch het aanvraagdossier, noch de screeningsnota een onderzoek van mogelijke bergingslocaties voor de specie. (…)  uit het dossier blijkt evenmin waarom de bergingscapaciteit van het noordelijk gedeelte van het Doeldok, dat in het MER-rapport voor de werken van de Deurganckdoksluis ruim voldoende werd geacht , nu niet meer volstaat.”  Het slotoordeel van de raad voor Vergunningsbetwistingen is ronduit vernietigend voor de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar die de vergunning goedkeurde. Volgens de Raad berust zijn beslissing om een vergunning af te leveren louter op de verklaring van de aanvrager.

De Raad plaatst indirect ook een kanttekening bij het gunstig advies dat de administratie ‘Natuur en Bos’ afleverde voor de vernietiging van 20 ha polderland. Volgens het advies van ‘Natuur en Bos’ kwamen er geen natuurwaarden in het gedrang terwijl het gebied mee deel uitmaakt van “Schorren en polders van de Beneden-Schelde”. De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwijst naar het decreet op het natuurbehoud en stelt dat “de overheid er bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor moet zorgen dat op geen enkele wijze vermijdbare schade aan de natuur ontstaat, hetgeen een onderzoek impliceert van een mogelijke alternatieve wijze van uitvoeren van het aangevraagde project.”

De overheid is daarmee niet aan haar proefstuk toe. In 2008 – 2009 was het dezelfde gewestelijke ambtenaar die geen haar zag in de aflevering van tientallen sloopvergunningen voor het dorp Doel terwijl het dorp officieel woongebied was. Ook toen heeft de rechtbank de sloopvergunningen ongedaan gemaakt. Toch ging de gewestelijke ambtenaar sedertdien ongestoord door met het afleveren van vergunningen allerhande die Doel en het omliggende poldergebied verder aantasten en zondermeer de argumentatie van de aanvragende overheid overnemen. Momenteel behandelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog andere beroepen tegen vergunningen die deze hoge ambtenaar heeft afgeleverd. Volgens de advocaten van D2020 is het minste dat kan gezegd worden dat er sprake is van onzorgvuldige besluitvorming en een schijn van partijdigheid.

 

17/08/2015 Persmededeling Doel 2020: Doel kende gisteren opnieuw dag van chaos, overlast en geweld - Veiligheid is volle verantwoordelijkheid van burgemeester

Amper een week na een schitterende en incidentloze editie van de Scheldewijding en de Doelse Feesten deden zich gisteren 16 augustus in het Scheldedorp opnieuw onwaarschijnlijke toestanden voor. Politie was er zo goed als niet te zien. Mede door het goede weer waren vanaf  ’s middags een massa bezoekers op de been in het Scheldedorp. Op alle mogelijke plaatsen stonden auto’s geparkeerd. De veerdienst met Lillo vaarde af en aan en in het dorp waren gedurende de ganse namiddag tussen de  1000 en 3000 bezoekers aanwezig. Dat is méér dan voor een gemiddeld evenement waar ook op het grondgebied van Beveren.

Van de overrompeling werd door kleine groepjes gebruik gemaakt om op diverse plaatsen in te breken in  leegstaande woningen en ramen uit te gooien. Ook in het Ontmoetingscentrum werd een deur en een raam langs de voorzijde opengebroken waarna talrijke nieuwsgierigen het pand binnendrongen. Op een bepaald moment werden zelfs van binnen het gebouw stenen door de vensters naar buiten gekeild… Van de incidenten werd vanaf ’s middags herhaaldelijk melding gemaakt aan de politie. Maar die liet weten geen ploeg vrij te hebben wegens… de eerder doorgevoerde besparingen. De beschikbare agenten waren al elders in de zone ingezet voor een “evenement” en een “wielerwedstrijd”. De politie suggereerde om rechtstreeks contact op te nemen met de burgemeester maar die nam zelfs de telefoon niet op. Iedereen die gisteren in Doel was kon vaststellen dat in deze deelgemeente van Beveren blijkbaar àlles kan wat nergens anders kan. En dat de burgemeester niet in staat is om in dat deel van de gemeente de veiligheid te waarborgen voor bewoners én de talrijke bezoekers. De problemen zijn nochtans gekend. De oplossing ook.

DE MLSO laat nog altijd na om haar panden effectief en regelmatig af te sluiten. Overal staan deuren en ramen open. Op de Engelse Steenweg nummer 72 ligt al maandenlang een berg afval. Dat soort situaties bevordert juist  de overlast en incidenten. Op de eerste verdieping van het Ontmoetingscentrum (voormalig klooster) van de gemeente Beveren zijn tientallen ramen uitgegooid. Dat is zo al maanden. Tot op de dag van vandaag  werd er nog niets aan gedaan. Wat gewoon uitnodigt tot nog meer vandalisme en vernieling.

Het gemeentebestuur weet zeer goed wanneer er meest risico is op incidenten en toezicht en preventie meest lonen. Of wanneer GAS-boetes effect kunnen resulteren. Maar dat gebeurt niet. De politie is in het dorp niet zichtbaar, het politiekantoor zit onder de graffiti en wordt enkel gebruikt op donderdagnamiddag van 14u tot 17u… Er worden amper GAS-boetes uitgeschreven. Wat een sfeer creëert van absolute straffeloosheid.

Ook van bijkomend toezicht door een veiligheidsfirma (al maanden aangekondigd) was afgelopen weken niets meer te vernemen.

Voorbije maanden werd door de burgemeester van Beveren herhaaldelijk gesteld  dat gezien de financiële implicaties Beveren geen bijkomende inspanningen kan leveren voor de veiligheid in Doel… Vreemd genoeg blijkt dat argument nooit van tel  als het om prestigieuze sportwedstrijden gaat.

Doel 2020 beklemt nogmaals dat de gemeente Beveren - en in het bijzonder de burgemeester - de volle verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid in Doel. Het is aan de gemeente om maatregelen te nemen zodat de veiligheid gegarandeerd is voor bewoners en de talrijke bezoekers. Het is aan de gemeente Beveren om de MLSO op zijn plicht te wijzen. Het is aan de gemeente Beveren om bijstand te vragen aan het Vlaams Gewest als zij niet kan voorzien in wat haar absolute plicht is.

 

13/08/2015 Persmededeling Doel 2020: Geert Noels wil coördinatie en optimalisatie i.p.v. verkwisting van vrije ruimte - cijfers over indirecte jobs Haven van Antwerpen kloppen niet

In een opiniestuk in De Tijd van gisteren 12 augustus heeft Geert Noels impliciet kritiek geuit op het Saeftinghedok, de havenuitbreiding en de ermee samenhangende verspilling van open ruimte. Daarbij geeft hij ook af op zogenaamde 'indirecte' jobs, een vaag gegeven dat veelvuldig wordt gebruikt door de Antwerpse haven om haar eigen cijfers op te pompen. Zo spreekt de Antwerpse Haven al jarenlang  van 90.000 indirecte jobs naast de 60.000 directe jobs in de Antwerpse haven. Dat is echter niets anders dan een schatting, men telt geen bestaande jobs. De methodologie die wordt gehanteerd bij het schatten van dit cijfer is tot op de dag van vandaag onvindbaar. Wat die indirecte jobs juist inhouden is een goed bewaard geheim. Hoe absurd dit cijfer is, wordt duidelijk als men vergelijkt met de haven van Rotterdam. Rotterdam creëert 90.000 directe arbeidsplaatsen en daar schat men de indirecte werkgelegenheid op (maar) 60.000 jobs... Daarmee wordt een belangrijk argument voor een toenemende schaalvergroting onderuit gehaald. De andere bedenkingen van Noels over toenemende schaalvergroting en verkwisting van open ruimte sluiten aan bij wat ook bij steeds meer Wase politici en ondernemers valt te horen.

http://www.tijd.be/opinie/column/Weg_met_slechte_regels_die_open_ruimte_verder_vernietigen.9664121-2337.art

“Nog absurder is dat de onwil om iets te doen aan de Wet-Major over de havenarbeid een belangrijke drijfveer is om ‘de haven te laten starten aan de rand van de Major-perimeter’. Dat gebeurt ook om de congestie te ontwijken die het gevolg is van het hierboven beschreven beleid, met als gevolg allerlei nieuwe containerhavens en logistieke parken, die dan weer toegang vragen tot spoor- en snelweg. Een vicieuze cirkel.”

“Er moet iets gebeuren met de houding van beleidsmakers om bij elk nieuw idee beslag te willen leggen op een stukje ongerepte open ruimte. De typische verdediging dat ‘die nieuwe projecten, nieuwe jobs brengen’ mag meestal doorprikt worden. Doorgaans gaat het om ‘verschoven jobs’, slechts zelden om ‘nieuwe jobs’. De studies die het beslag op de open ruimte met ‘de jobcreatie’ ondersteunen, mogen door media én economen best wat kritischer bekeken worden. Niet alleen valt steeds de opgeblazen post ‘indirecte jobs’ op, onlangs zag ik daarbovenop zelfs het innovatieve begrip ‘geïnduceerde jobs’. Als je een onderzoeksrapport betaalt dat jobs verzint, gaan veel deuren open. Een betere samenwerking tussen overheden zou veel terreinwinst kunnen opleveren. Meer coördinatie en een optimalisatie van de beperkte overheidsmiddelen komen alle spelers ten goede. Een betere samenwerking tussen de havens zou de investeringen efficiënter maken. Nieuwe projecten op zee in plaats van op de beperkte ruimte op land zijn daarvan een voorbeeld.”

 

12/08/2015 Persmededeling Doel 2020: 41e Scheldewijding en Doelse Feesten waren echte topeditie - Organisatoren starten met voorbereiding Scheldewijding 2016

Afgelopen weekeinde vond in Doel voor de 41e keer de Scheldewijding plaats, een feest dat steeds meer kleurt als een manifestatie van verzet tegen de havenuitbreidingsplannen van de Antwerpse Haven en voor het behoud van het unieke polderlandschap in het Waasland. De dag startte met een kleurrijke rommel en brocantemarkt met bijna 200 standen. Maar er was ook een ambachtenmarkt en een feestmarkt. Er was de misviering en de stoet met de volksmuzikantenfanfare. Er was de wijding van de Schelde en een vlootshow met tientallen schepen waaronder verschillende oude scheepstypes. In het dorp speelden diverse fanfares en muziekgroepen uit binnen en buitenland op diverse locaties. De federatie van de Vlaamse smeden liet er op het aambeeld zien wat ze in haar mars heeft. En er vonden demonstraties hondendressuur en schapendrijven plaats. Het dorp mocht overdag méér dan 20.000 bezoekers ontvangen. Daarmee is het uitgegroeid tot het grootste evenement in Beveren en een van de grootste in het Waasland. Gezien de situatie waar Doel zich in bevindt is dat niet zonder betekenis... Het dorp heeft nog eens laten zien wat het te bieden heeft aan de ruime regio. En dat is véél meer dan de Vlaamse overheid voor ogen heeft. De Werkgroep Scheldewijding heeft in overleg met alle andere betrokken organisaties alvast een datum vastgelegd voor de volgende Scheldewijding. Die zal doorgaan op zondag 14 augustus 2016. Vanaf september wordt alvast gestart met de voorbereidingen.

 

11/08/2015 De Beverse oppositiepartijen nemen meerderheidspartij N-VA onder vuur in het dossier van de havenuitbreiding.

Open Vld vraagt zich af wat er geworden is van de beloofde bescherming van Doel en vreest dat de extra containertrafiek weinig nieuwe jobs zal creëren. "Antwerpen lokt de industriële investeerders naar de rechteroever, terwijl de containertrafiek en zijn mobiliteitsprobleem naar de Waaslandhaven verhuizen." Vlaams Belang en Groen-sp.a sluiten zich daarbij aan. "Dit plan vernietigt bovendien 1.500 hectare landbouwgrond en heeft een nefaste invloed op de lucht -en leefkwaliteit", vat Kristien Hulstaert (Groen-sp.a) samen. N-VA is niet akkoord. "Eind juni werd een stand van zaken gegeven over de Waaslandhaven op een commissie en is geen enkele vraag gesteld of opmerking gegeven", stelt Boudewijn Vlegels. "In het bestuursakkoord werd inderdaad gepleit voor een andere bestemming voor Doel, maar dat is intussen achterhaald omdat het duidelijk is dat de Vlaamse regering het eerste deel van het Saeftinghedok wil realiseren. Door de verhuis van rederij MSC in de loop van volgend jaar zal het Deurganckdok in één klap bijna volledig volzet zijn." "We zijn zelf ook geen voorstander van een Saefthingedok", gaat hij verder. "En er moeten inderdaad oplossingen komen voor de mobiliteitsproblemen, vóór een nieuw dok in gebruik genomen kan worden." (HLN)

 

09/08/2015 Feest in het dorp dat 'nog altijd niet weg wil'

Tijdens de Doelse feesten en Scheldewijding was er op elke straathoek iets te beleven. Dagjesmensen en wielertoeristen togen zondag massaal naar Doel.

De 41ste editie van de Scheldewijding en Doelse Feesten zorgden voor ambiance in het dorp dat 'nog altijd niet weg wil.'

In Doel kan en mag alles, zo leek. Om tien uur 's ochtends werden de eerste trappisten gedronken op de terrassen en hamburgers werden zonder scrupules weggewerkt. Een voedzaam ontbijt, waar niemand raar van opkeek. De rommelmarkt en braderie slingerden door heel het dorp, de camera's van toeristen klikten onophoudelijk en er klonk overal muziek. Doel leeft, al verliezen de artistieke en veelal leegstaande huizen langzaamaan hun glans: de kunstwerken op de gevels worden op veel plekken ontsierd door neergekalkte leuzen en ingegooide ruiten. Ook mocht voor het eerst in 41 jaar het ontmoetingscentrum aan de Hooghuisstraat niet gebruikt worden. De gemeente Beveren ziet er geen heil in om het gebouw nog op te knappen vanwege de komst van het Saeftinghedok.

Tijdens de scheldewijdingsmis lieten de Doelenaars echter zien dat ze nog geloof in hun dorp hebben. Voor een redelijk gevulde kerk preekten pastoor Van de Velde en aalmoezenier De Maeght over moeilijkheden. Zo zijn er moeilijkheden in de maritieme wereld waar schippers te maken hebben met druk en stress. "Time is money, goede vrienden", sprak De Maeght de parochianen toe, daarmee wellicht ook refererend aan de druk die er op Doel ligt.

Onder luid gebeier van de klokken vertrok na de mis een processie naar de Schelde voor de traditonele Scheldewijding. Onderweg lieten de actievoerders van zich horen. Borden met 'wanneer zal de haven in vrede leven met haar buren' en 'stop de megalomanie, haven en polders in harmonie' kregen spontaan applaus van de aanwezigen. Na het zegenen van de Schelde, stak de aalmoezenier de Doelenaars een hart onder de riem. "Een zegening van alle mensen die aan de Schelde wonen, alstublieft." (BN de Stem)

 

05/08/2015 Ex-schepen Bruno Stevenheydens stapt uit N-VA

Nadat Stevenheydens eerder dit jaar zijn ontslag indiende als N-VA-schepen in Beveren, stapt hij nu ook uit de N-VA-fractie in de Oost-Vlaamse gemeente. Hij zal er voortaan zetelen als onafhankelijke. Stevenheydens leeft al langer in onmin met de partijtop, onder meer omwille van een verschil van mening over het voortbestaan van Doel. Vooral een verschil in mening over de toekomstplannen rond Doel en de havenuitbreiding lijkt aan de basis te liggen. Volgens Stevenheydens heeft de partijtop daarover voor en na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 andere verklaringen afgelegd. Stevenheydens: “De meesten herinneren zich nog wel een aantal publiekelijke uitspraken daarover en zijn aanwezigheid (van Bart De Wever, red.) net voor de gemeenteraadsverkiezingen in Doel en de gehuchten met de boodschap dat hij voorstander was van het herzien van een aantal zaken. Na de gemeenteraadsverkiezingen veranderde de boodschap en kwam ik met mijn zienswijze meer en meer geïsoleerd te staan en dit op het ogenblik dat N-VA als grootste speler wel degelijk voor verandering/bijsturing kon zorgen”. (GVA -Bron: BELGA)

 

01/08/2015 Ontmoetingscentrum definitief dicht

Het gemeentebestuur geeft het ontmoetingscentrum in Doel op. De organisatoren van de Scheldewijdingsfeesten kregen een week voor hun evenement te horen dat het niet meer gebruikt kan worden, om veiligheidsredenen. Door het aanhoudende vandalisme lopen de herstellingskosten te hoog op. Het nieuws is een koude douche voor de organisatoren van de Scheldewijdingsfeesten. "In mei al vroeg ik of we de kapel van het ontmoetingscentrum mochten gebruiken voor een tentoonstelling van kunstkring Altamira", zegt Marina Apers. "Maandenlang ben ik aan het lijntje gehouden met de belofte dat het in orde zou komen. Dit is respectloos tegenover de mensen die in moeilijke omstandigheden proberen om van de Scheldewijding toch een waardig feest te maken.

Volgens schepen van Cultuur Johan Smet (N-VA) was het inderdaad lange tijd de bedoeling om het ontmoetingscentrum klaar te maken voor de start van de festiviteiten. "We hebben een inspectie laten uitvoeren door onze technische dienst om te zien wat er zoal moest gebeuren. De toestand bleek erger dan gedacht. Het is er dweilen met de kraan open. Het jongste jaar zijn er al meer dan 180 uren gepresteerd om alles te herstellen en waren er duizenden euro's kosten, maar het is een ongelijke strijd."

Het ontmoetingscentrum ligt er inderdaad erbarmelijk bij. Er zijn nog amper ramen met glas en door het aanhoudende vandalisme moest de gemeente ramen dichtmetselen en een groot paneel voor de ingang bevestigen. "We moesten een andere oplossing zoeken, want het gebouw is niet meer veilig", aldus Smet. Volgens schepen Filip Kegels (N-VA) lopen de herstellingskosten op tot meer dan 20.000 euro. "En dat enkel en alleen al om het gebouw weer toegankelijk te maken", zegt hij. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) zal aan de kerkfabriek vragen of de geplande activiteiten plaats mogen vinden in de kerk. "Als gemeente zullen we dan zorgen voor een toiletwagen", vult hij aan.

De organisatoren van de Scheldewijding voelen zich onheus behandeld. "De gemeente heeft door haar erfpachtovereenkomst met de kerkfabriek de verplichting om het voormalige klooster te onderhouden en pleegt dus contractbreuk", zegt Apers. "De jongste maanden zijn de kapot gegooide ramen niet meer hersteld. Het voormalige klooster staat op de inventaris van onroerend erfgoed en heeft emotionele en historische waarde, omdat er tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse kinderen zaten ondergedoken. De dochter van een van die kinderen wil er een herdenkingsplaat laten aanbrengen. Het is een schande dat de gemeente het gebouw helemaal wil opgeven."(HLN)

 

29/07/2015 Persmededeling Doel 2020: Gemeente Beveren weigert 10 dagen voor Scheldewijding gebruik gemeentelijk ontmoetingscentrum in Doel en dat ondanks eerdere beloften

Gisteren tijdens de GR van Beveren werd meegedeeld dat dit jaar het gemeentelijk Ontmoetingscentrum van Doel (voormalig klooster) niet ter beschikking wordt gesteld tijdens de Scheldewijding en Doelse Feesten op 9 augustus a.s. En dat in tegenstelling met de eerdere belofte van de verantwoordelijke schepen van cultuur Johan Smet. Het college verstopt zich hiervoor achter te hoge kosten en zgn.  onveiligheid. Dat is vreemd want in een antwoord op brieven hierover antwoordde schepen Johan Smet op 4 juni “Na overleg lijkt het ons logisch ter gelegenheid van de Scheldewijding het OC toegankelijk te maken. Wel te verstaan via de hoofdingang, de zaal(kapel).”  Het gaat dus voor alle duidelijkheid over het gebruik van een deel van het OC. En zelfs dat blijkt plots niet meer mogelijk. De gemeente Beveren – als gevolg van haar erfpachtcontract met de kerkfabriek – heeft de verplichting om het voormalig klooster van Doel te onderhouden. Dat doet het college dus niet. En daarmee pleegt het contractbreuk. Het gebouw is veruit het enige gebouw dat nog onder de verantwoordelijkheid staat van het gemeentebestuur van Beveren. Dat Beveren dit zo laat verloederen – en zo mee doet aan de verrottingspolitiek - is niet alleen in tegenstelling met het bestuursakkoord, het is een echte schande.

 

Persmededeling Vlaams Belang Beveren: Op woensdag 29 juli 2015 liep het grootste containerschip van de rederij MSC het Deurganckdok binnen. Hierbij was ook Bart De Wever aanwezig, die doodleuk verkondigde dat Doel en de Polders en de gehuchten maar moeten verdwijnen voor de realisatie van het Saeftinghedok! Hiermee verkondigt de burgemeester van Antwerpen dat er met de inwoners van het Waasland geen rekening moet gehouden worden. Hij zadelt ons allemaal op met een immens verkeersprobleem, waarbij alle verkeer in en om de Waaslandhaven zal stilvallen door gebrek aan de nodige ontsluitingen van de Waaslandhaven. Wanneer het Deurganckdok volledig operationeel zal zijn, betekent dit dat er om de 4 seconden een vrachtwagen van de terminal zal rijden. Dit betekent, met de huidige infrastructuur, één grote file richting Antwerpen. Hetgeen door dhr. Huts ook al is gezegd, en door meerdere studies is aangetoond, blijkt dus voor dhr. De Wever van geen tel. Dat hierbij het bestuursakkoord van de meerderheidspartijen van het Beverse gemeentebestuur volledig van tafel wordt geveegd, is voor dhr. De Wever een normale zaak. Qua arrogantie voor de Beverse bevolking kan dit tellen! Dat door de uitbreiding van de haven op Linkeroever er ook geen extra tewerkstelling wordt gecreëerd “ze wordt enkel van Rechteroever naar Linkeroever verplaatst”, is ook een feit. Voor de verkiezingen beloofden zowel CD&V- als NV-A Beveren dat ze geen voorstander waren voor een tweede bijkomende getijdedok. Blijkbaar worden beide partijen door hun collega’s op de Rechteroever in deze niet gevolgd en dienen zij nu hun verkiezingsbeloften in te slikken! Hoe geloofwaardig zijn de lokale mandatarissen van CD&V en NV-A nog?
Wat het standpunt van Vlaams Belang ter zake betreft: ons standpunt is nog steeds hetzelfde als in 2000. Doel en omstreken moeten blijven bestaan als volwaardig woondorp en Polders, tot de noodzaak van een 2de getijdedok is bewezen. Dit niet door enkele standpunten van megalomane personen als de havenschepen van Antwerpen en het havenbestuur maar door studies betreffende economische noodzaak en een degelijk MER rapport.  Zoals de toestand nu is inzake mobiliteit is het volstrekt zinloos om een 2de getijdedok aan te leggen. Alle verkeer zou hopeloos stilvallen. Vlaams Belang Beveren zal blijven ijveren voor het behoud van Doel en omstreken, want voor ons is landbouw ook natuur, en moet niet alles wijken voor het geldgewin van enkelen.

 

19/07/2015 Persmededeling Doel 2020: Beslissing Vlaamse Regering neemt twijfels niet weg
De Vlaamse Regering heeft vrijdag impliciet groen licht gegeven voor de bouw van het Saeftinghedok. Daarmee zouden het dorp Doel, verscheidene gehuchten en 1500 hectare vruchtbare poldergrond verdwijnen. Dat deze beslissing nu wordt genomen is geen verrassing. Het Antwerps Havenbedrijf heeft in de voorbije maanden de druk fel opgevoerd, en de Vlaamse regering is geplooid voor het lobbywerk. Dat het Antwerps Havenbedrijf in een hogere versnelling schakelt, is het gevolg van  het aanzwellende protest tegen het Saeftinghedok. Het denkbeeldige draagvlak vertoont serieuze barsten. Verschillende mobiliteitsexperten hebben de voorbije maanden gewaarschuwd voor de vloedgolf van vrachtwagens op de wegen rond Antwerpen en het Waasland. Zij wijzen op een mogelijk totale stilstand, met gigantische economische kosten. Fernand Huts - CEO van Katoen Natie,  het grootste bedrijf in de Waaslandhaven - verzet zich hevig tegen het dok en bereidt zijn bedrijf voor op de mobiliteitsproblemen, eventueel zelfs met een verhuis.

Deus ex Machina

De Vlaamse Regering denkt voor de mobiliteitsproblemen van het Saeftinghedok een 'deus ex machina' te hebben gevonden: de koppeling van het Saeftinghedok aan de Oosterweelverbinding. Doel 2020 ziet hierin echter een doorzichtig staaltje politieke strategie waarbij de Vlaamse Regering het Saeftinghedok gebruikt om de druk op de realisatie van de Oosterweelverbinding te vergroten. Men creëert met andere woorden zelf het probleem om de eigen politieke agenda door te duwen. Terwijl nergens uit blijkt dat de Oosterweelverbinding daadwerkelijk een oplossing is voor de zee van containers van en naar het Deurganckdok en Saeftinghedok.

MKBA

Zoals bij ieder groot havenproject wordt ook nu gezwaaid met duizenden jobs en miljarden toegevoegde waarde. Bij de berekening van de 3,5 tot 4,5 miljard euro toegevoegde waarde kunnen ernstige vraagtekens worden gesteld. Een deel van de baten is namelijk afkomstig van een verbetering (!) van de mobiliteit voor bedrijven, waarbij hun transportkosten dalen omdat het Saeftinghedok dichterbij is dan andere havens. Dit valt onmogelijk serieus te nemen, aangezien de mobiliteit net zal verslechteren door de vrachtwagenstroom van het Saeftinghedok en de transportkosten dus zullen vergroten. Hoe relatief plannen en voorspellingen zijn, is ook af te leiden uit de recente havengeschiedenis op de Linkeroever:

1)      In de jaren '70 werd het Baalhoekkanaal gepland dwars door de noordelijke polders en het Verdronken Land van Saeftinghe. Het kanaal kwam er nooit. Pas op het einde van de 20e eeuw werden de plannen voor het kanaal afgevoerd.

2)      Het Doeldok werd in de jaren '80 aangelegd (kostenplaatje 7 miljard Bef) maar werd voorbije jaren voor de helft weer gedempt met het zand van het Deurganckdok (alleen voor de demping een kostenplaatje van 58.000.000 euro)

3)      Het Verrebroekdok werd hoogdringend aangelegd in 1996. Volgens de kosten-batenanalyse de "investering van de eeuw". Maar het werd nooit afgewerkt.

4)      Het Deurganckdok werd aangelegd in 2005. Tien jaar later wordt het nog altijd maar voor goed 20% benut. De trafiek naar het dok is voornamelijk een verschuiving vanuit andere terminals. De jaarlijkse baggerkosten van 20 à 25 miljoen euro zijn zelfs groter dan de inkomsten van de concessies!

De noodzaak van het Saeftinghedok

Alle economische baten ten spijt, er is geen nood aan het Saeftinghedok. De bestaande containercapaciteit in de haven is voldoende om de toekomstige groei op te vangen. De groeiprognoses van het Antwerps Havenbedrijf zijn echter onrealistisch en gaan uit van achterhaalde voorspellingen. Zij rekenen voor de komende 10 jaar op een groei van 4% per jaar. Sinds 2008 is de containertrafiek in Antwerpen, en bij uitbreiding in West-Europa, amper gegroeid met 0,6% per jaar! Dat het voorbije halfjaar de groei in Antwerpen is toegenomen, kan worden verklaard door de rederijen die hun containertrafiek vanuit Zeebrugge naar Antwerpen verplaatsten.  Een zero-sum game voor de Vlaamse havens, maar wel dubbel betaald door de Vlaamse belastingsbetaler.

Procedures

In de media stellen het Antwerps Havenbedrijf en de Vlaamse Regering het Saeftinghedok voor als een voldongen feit. Niets is minder waar. Er lopen nog verschillende procedures voor de Raad van State. Er mag dan recent geen schorsing zijn uitgesproken (omwille van een nieuwe regeling sinds 2014) een vernietiging blijft reëel. Men mag niet vergeten dat tot hiertoe de Raad van State nog geen enkel argument ten gronde heeft behandeld. Bovendien wordt het GRUP niet enkel door actiegroepen aangevochten, maar ook de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas, het Polderbestuur en het FANC. Ook zij voeren argumenten aan die nog steeds moeten worden behandeld.

 

18/07/2015 Vlaamse regering maakt milieurapport op voor Saefthingedok

De Vlaamse regering laat een milieueffectenrapport opmaken voor het Saeftinghedok, het nieuwe dok dat er in de Antwerpse haven zou moeten komen. Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is daarin de impact van het dok op de mobiliteit in het Waasland essentieel. Hij wil ook inzetten op betere samenwerking tussen de havens. Volgens de maatschappelijke kosten-batenanalyse zou het Saeftinghedok zichzelf op minder dan tien jaar tijd terugverdienen. Het nieuwe dok zou een nettowinst van 3,5 miljard opleveren en goed zijn voor 1.500 tot 3.500 arbeidsplaatsen. Het nieuwe dok moet de verwachte groei in de internationale containervaart mee helpen opvangen. Weyts wil wel dat de Vlaamse havens Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende meer gaan samenwerken. “Om alle bestaande containercapaciteit in de havens optimaal te benutten, richten de verschillende havenbesturen een commerciële ontwikkelingsmaatschappij op. Voor het Saeftinghedok is nu het milieueffectenrapport de volgende stap. Het hele plaatje en zeker de mobiliteitsontsluiting moet volledig duidelijk zijn voor het licht finaal op groen gaat. (BELGA, GVA)

 

14/07/2015 Privébewaking moet vandalisme stoppen

Om het vandalisme en de overlast in Doel een halt toe te roepen, zal de gemeente Beveren bewakingsagenten inzetten. Een privébewakingsfirma zal patrouilleren in het bedreigde Scheldedorp. De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) die bijna alle gebouwen in Doel verworven heeft, is bereid om de factuur te betalen. (HLN)

 

14/07/2015 Onrust over Katoen Natie en Saeftinghedok groeit

Terwijl actiecomité Doel 2020 nog steeds hoopt het Saeftinghedok tegen te houden, sluit Katoen Natie een verhuis naar Nederland niet uit. Dat zorgt voor onrust in het Waasland, want zo'n verhuis kan honderden jobs kosten.(HNB)

 

14/07/2015 Waasland koppelt voorwaarden aan komst Saeftinghedok

Het Waasland dringt er bij de Vlaamse regering op aan om aan drie cruciale voorwaarden te voldoen voor de komst van het Saeftinghedok. Dat hebben de twee ministers van staat van het Waasland Freddy Willockx (sp.a) en Miet Smet (CD&V) benadrukt. "Het Wase mobiliteitsplan uit 2008, met de oostelijke tangent, de verbinding tussen het Doornpark in Beveren en de expresweg, de parallelwegen langs de E17 en de afwikkeling van de kamstructuur langs de expresweg, moeten gerealiseerd zijn vóór het Saeftinghedok. Daarnaast moet er een nieuwe beheersstructuur komen voor de haven met meer Wase inspraak. En tot slot moeten er financiële compensaties komen door de minwaarde van de bestemmingswijziging van industriegrond naar havengebied. Dat zijn drie voorwaarden om het Saeftinghedok bespreekbaar te maken. Anders is er geen basis", verwoordde Willockx het Wase standpunt. Hij benadrukte ook dat er een compromis mogelijk moet zijn over de Wet Major, om Fernand Huts van Katoen Natie in de Waaslandhaven te houden. "Als we de spijkerharde garanties over het Saefthingedok kunnen verbinden met aanpassingen aan de Wet Major, zou dat een belangrijk signaal zijn naar deze belangrijke werkgever in de Wase haven." (HNB)

 

14/07/2015 Raad van State schorst plan voor havenuitbreiding niet - De Raad van State gaat voorlopig niet in op de vraag van het actiecomité Doel 2020 om het plan voor de havenuitbreiding te schorsen.

Volgens het gerechtshof kan de schorsing alleen worden bevolen als een zaak hoogdringend is en als er vrees bestaat voor schade. Tegelijk zegt de Raad van State wel dat er ten allen tijde een nieuw schorsingsverzoek kan worden ingediend als de overheid plots woningen wil slopen, de leefbaarheidsbuffer wegnemen, enz. Ze kan dus haar plannen nog niet uitvoeren. Het actiecomité Doel 2020 reageert tevreden. "De kans dat het plan in deze omstandigheden de eindmeet haalt, is bijzonder klein", zegt Jan Creve. "We roepen de overheid op om alle voorbereidingen, zoals de geplande onteigeningen en de verhuis van beschermde monumenten, te stoppen."  Volgens de advocaten van Doel 2020 is de kans zeer reëel dat de Raad van State het plan later toch nog zal schorsen of vernietigen. (HLN)

 

13/07/2015 Persmededeling Doel 2020: Raad van State volgt auditeur in arrest over GRUP-plan Afbakening Haven van Antwerpen - Prejudiciële vraag bij Europees Hof van Justitie bevestigt grote vraagtekens bij handelswijze Vlaamse overheid - Kans op latere schorsing of vernietiging is reëel.

Nog geen spoedeisendheid aanwezig

Vandaag 13 juli werd het arrest van de Raad van State uitgesproken met betrekking tot het schorsingsverzoek voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Haven van Antwerpen. Daarbij volgt de Raad van State grotendeels het advies van de auditeur. Volgens de nieuwe regelgeving voor de Raad van State kan er pas sprake zijn van schorsing als “een zaak spoedeisend is en zodra de vrees voor schade van enig belang, of zelfs voor ernstige nadelen, een onmiddellijke beslissing wenselijk maakt.”

“8.2. In zoverre de verzoekers te dezen aanvoeren dat het gewestelijk RUP de basis vormt om stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen af te leveren, waaronder vergunningen om de leefbaarheidsbuffer te ruimen en om woningen te slopen, betreft hun betoog een toekomstige, potentiële spoedeisendheid, afhankelijk van nog te nemen beslissingen, die de schorsing van de bestreden besluiten niet kan verantwoorden. Dit geldt nog meer, nu een schorsingsvordering steeds kan worden ingesteld wanneer de daartoe vereiste spoedeisendheid zich zou aandienen.”

“8.4. De nadelen die verbonden zijn met de schrapping van het bijzonder woongebied waarbinnen de verzoekers wonen, en in het bijzonder de vernietiging van hun woning en dorp, zullen zich pas concreet manifesteren wanneer de realisatie van het gewestelijk RUP wordt aangevat. In dat verband weze er nogmaals op gewezen dat een schorsingsvordering kan worden ingediend van zodra de schadelijke werken zich daadwerkelijk dreigen te realiseren.”

Volgens het Arrest van de Raad van State komt gezien de nieuwe wetgeving de vraag tot schorsing te vroeg omdat er nog geen spoedeisendheid is. Maar zoals ook al de auditeur eerder stelde kan van zodra de overheid probeert om het GRUP concrete uitvoering te geven de schorsing wél effectief afgedwongen worden.

Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie

Met het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen wordt heel wat bestaande waardevolle natuur vernietigd (slikken en schorren ter hoogte van Doel, het zilteweidegebied De Putten in Kieldrecht…) Dat wil de Vlaamse overheid compenseren met de creatie van nieuwe natuur. De vraag of deze nieuwe natuur al of niet beantwoordt aan de doelstellingen is volledig afhankelijk van een zogenaamde besluit van de Vlaamse regering waarmee deze zelf vaststelt of het nieuwe natuurgebied in kwestie een geslaagde inrichting kent… Die handelswijze is in strijd met de Europese regelgeving.  Met het zogenaamde arrest Briels  van 15 mei 2014 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie eerder dat de negatieve gevolgen voor de natuur die uit een project voortvloeien in eerst instantie moeten voorkomen of verminderd worden. Omdat  “de eventuele positieve gevolgen van het achteraf tot ontwikkeling brengen van een nieuwe habitat – ook al zou het om een groter areaal en een hogere kwaliteit gaan – in de regel onzeker zijn.”

Dat de Raad van State een prejudiciële vraag stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie is hoogst uitzonderlijk. Zeker bij de behandeling van een schorsingsprocedure. Het maakt duidelijk dat er bij de Raad van State méér dan serieuze vraagtekens worden geplaatst bij de rechtsgeldigheid van de methodes die door de Vlaamse overheid worden gehanteerd.

Wat nu? Doel 2020 vraagt stopzetting alle acties in uitvoering GRUP

De kans dat het GRUP in deze omstandigheden de eindmeet haalt is bijzonder klein. Maar momenteel worden door de verschillende administraties uit de Vlaamse overheid allerhande voorbereidingen getroffen om het GRUP ook effectief uit te voeren. Dat gaat over tientallen afbraken, onteigeningsprocedures,  uitzettingen van bewoners en verplaatsing van beschermde monumenten. Gezien de bezwaren van de Raad van State vraagt het actiecomité Doel 2020 dat alle voorbereidingen en handelingen die gericht zijn op een effectieve uitvoering van het GRUP onverwijld worden stopgezet. In het andere geval riskeert de Vlaamse Regering nog maar eens in een juridisch moeras terecht te komen.

 

13/07/2015 Fernand Huts, de baas van Katoen Natie, kreeg zaterdagavond in het stadhuis het Gulden Spoor voor Economische Uitstraling uitgereikt. Maar Huts zou zichzelf niet zijn als hij niet met een eigenzinnig dankwoord was gekomen. Huts sprak een dankwoord uit met daarin de nodige ironie. “Ik vind het fantastisch om geëerd te worden door Vlaanderen, waar mijn roots liggen”, zei hij. “Maar op deze elfde juli wil ik toch ook een toegevoegde waarde leveren aan Vlaanderen.” “Ik heb vandaag maar één suggestie. Onze Vlaamse havens hebben nog een geweldig groeipotentieel op het gebied van de uitbouw van logistiek en e­commerce. Daarvoor is niet veel meer nodig dan een kleine wijziging van de wet-Major. Ik weet dat sommigen op het federale niveau het daar moeilijk mee hebben (een verwijzing naar minister van Werk Kris Peeters, red.), maar volgens mij is dit toch een communautair probleem dat indruist tegen de wil van de Vlamingen.”
“Zet gewoon dit ene zinnetje in het Staatsblad: ‘Logistiek en e-commerce zijn géén havenarbeid’. Dat kost niets en het zal duizenden nieuwe arbeidsplaatsen opleveren”, aldus Huts.
De havenbaas maakte ook van de gelegenheid gebruik om nogmaals zijn bezwaar te uiten tegen de plannen van de regering en het stadsbestuur om het nieuwe Saeftinghedok aan te leggen.“Dit is een project dat heel Vlaanderen zal verarmen door de bijkomende druk op het wegennet”, zei hij. (GVA)

 

10/07/2015 Privébewakers moeten Doel tegen vandalisme en inbrekers beschermen

Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), de havenbeheerder van de Waaslandhaven, gaat samen met de gemeente Beveren privébewakers in het nog maar nauwelijks bewoonde Doel inzetten om de eigendommen te bewaken. De vakantieperiode zorgt namelijk voor veel meer overlast en vandalisme. Naast het feit dat Doel integraal bedreigd wordt door de aanleg van het geplande Saeftinghedok, heeft het dorpscentrum ook met problemen te kampen. Niet alleen komen in het weekend tientallen tot soms zelfs honderden toeristen het semi-spookdorp bezoeken, geregeld zijn er ook vandalen, graffitispuiters en zelfs inbrekers aan het werk. ‘Het valt op dat vooral in vakantieperiodes, weekends en ’s nachts pv’s moeten worden opgemaakt’, zegt Peter Van de Putte, directeur van MLSO. Daarom besloten de gemeente en het havenbedrijf om een privébewakingsbedrijf onder de arm te nemen, die de huidige politiebewaking moet versterken.De privébewakers zullen steeds de politie moeten contacteren wanneer ze overtredingen vaststellen. (HNB - Belga)

 

09/07/2015 Persmededeling Doel 2020: Draagvlak Saeftinghedok wordt steeds kleiner - Antwerpse havenplannen worden probleem voor gans het Waasland en de bedrijven in de Waaslandhaven - Bestaande bedrijvigheid Antwerpse Haven komt in gevaar door totale stilstand

Met de vernietigende kritiek van de ceo van Katoennatie Fernand Huts op het Saeftinghedok wordt duidelijk dat zelfs in havenkringen het Saeftinghedok steeds meer onder vuur komt te liggen. Ook verschillende mobiliteitsexperten waarschuwen voor een totale stilstand in het Waasland en rond Antwerpen als er nog een containerdok bijkomt op de Linkeroever. Dat zijn de bevindingen van verkeersexpert prof Dirk Lauwers en transporteconoom prof Willy Winkelmans. Daarmee is een mogelijke uitbreiding van de Haven van Antwerpen niet langer het probleem van de bewoners in Doel en de polderdorpen alleen maar van gans Waasland én de bedrijven in de Waaslandhaven. Met nog meer containers op de wegen dreigen Antwerpen en het Waasland verkeersmatig helemaal dicht te slibben en helemaal onleefbaar te worden.

De reactie van Havenschepen Van Peel op de kritiek van Huts was even voorspelbaar als futiel: ‘De economische kosten-batenanalyses van het Saeftinghedok zijn verbluffend.’  Maar rond die verbluffende analyses hangen vooral veel vraagtekens die de havenschepen weigert te erkennen. Laat staan dat havenschepen Van Peel ook bereid zou zijn er een discussie over aan te gaan. De baten mogen dan op papier reusachtig lijken, wat zijn ze waard als daarmee de totale stilstand dreigt? De hoogmoed van het huidige Antwerpse Havenbestuur brengt de bestaande bedrijvigheid in Antwerpen ernstig in gevaar. De bestuurders - Van Peel op kop - hebben enkel oog voor containergroei, niet voor het algemeen belang. Met die kortzichtige houding vormen zij een rechtstreekse bedreiging voor de welvaart van gans Vlaanderen.

Deurganckdok volzet tegen 2020? Niet volgens de cijfers

Wie de actuele cijfers van de Antwerpse Haven van nabij bekijkt kan moeilijk anders dan de wenkbrauwen fronsen bij de ‘argumentatie’ van de Antwerpse Havenbestuurders. Volgens het Havenbestuur zal het Deurganckdok tegen 2020 volzet zijn. Dat is wel erg kort door de bocht. De groeicijfers van het Havenbedrijf zijn speculaties op basis van achterhaalde prognoses. Sinds

2008 is de containertrafiek in Antwerpen, en bij uitbreiding in West-Europa, amper gegroeid met 0,6% per jaar. Maar in de MKBA voor het Saeftinghedok wordt voor de komende tien jaar gerekend op een jaarlijkse groei van maar liefst 4%!

Momenteel verhandelt de Antwerpse Haven voor wat containers betreft 8,9 miljoen TEU. Dat cijfer is het resultaat van de verhandeling op de Noordzeeterminal, de Europaterminal, het Delwaidedok, het Deurganckdok en een aantal kleinere terminals sàmen. Volgens de terminal operators zèlf heeft het Deurganckdok een capaciteit van méér dan 9 miljoen TEU, méér dus dan wat er nu aan totaliteit van containers verhandeld wordt op alle terminals in gàns de Antwerpse haven… En alles zou volzet zijn tegen 2020? Moeilijk te geloven.

Lessen uit het recente verleden

Misschien moet hier ook nog eens in herinnering gebracht dat de economische kosten-batenanalyse van het Saeftinghedok alleen maar een afweging heeft gemaakt tussen scenario’s mét een dok en elk scenario zonder dok al bij voorbaat was uitgesloten. Wat dit soort van op maat gemaakte studies waard is laat zich bovendien perfect aflezen uit de recente havengeschiedenis op de Linkeroever.

1. In de jaren ’70 werd het Baalhoekkanaal gepland dwars door de noordelijke polders en het Verdronken Land van Saeftinghe. Het kanaal kwam er nooit. Pas op het einde van de 20e eeuw werden de plannen voor het kanaal afgevoerd.

2. Het Doeldok werd in de jaren ’80 aangelegd (kostenplaatje 7 miljard Bef) maar werd voorbije jaren voor de helft weer gedempt met het zand van het Deurganckdok (alleen voor de demping een kostenplaatje van 58.000.000 euro)

3. Het Verrebroekdok werd hoogdringend aangelegd in 1996. Volgens de kosten-batenanalyse de “investering van de eeuw”. Maar het werd nooit afgewerkt.

4. Het Deurganckdok werd aangelegd in 2005. Tien jaar later wordt het nog altijd maar voor goed 20% benut. De jaarlijkse baggerkosten van 20 à 25 miljoen euro zijn zelfs groter dan de inkomsten van de concessies - dixit Fernand Huts!

Los van al deze stuitende feiten uit de recente havengeschiedenis kan men moeilijk beweren dat in de Antwerpse Haven rationeel wordt omgesprongen met de beschikbare ruimte. In die zin is een vergelijking tussen Antwerpen en Rotterdam veelzeggend: De Antwerpse Haven behandelt 198 miljoen ton goederen op een oppervlakte van 13.057ha. De haven van Rotterdam 450 miljoen ton op een oppervlakte van... 12.426ha.

 

31/05/2015 Hoewel destijds werd verklaard dat een nooddecreet niet meer zou worden gebruikt, heeft Antwerps havenschepen Marc Van Peel (CD&V) toch gesuggereerd dat er een nieuw nooddecreet kan komen om de aanleg van het gecontesteerde Saeftinghedok snel toe te laten. Van Peel sprak daarover in het ATV-programma Wakker Op Zondag.

Wouter Van Besien (Groen) reageerde boos in het ATV-debat: “Ik vind een nooddecreet totaal onaanvaardbaar en ben daar als democraat door geschandaliseerd. We hebben juridische procedures die gevolgd moeten worden door de overheid en die moet leren de regels zelf correct toe te passen.” Van Besien vindt het niet eerlijk dat wanneer de overheid zelf fouten maakt, er dan gewezen wordt naar de burger die daarover klaagt. “Dit is niet de enige infrastructuurproject dat een beetje verzandt. Dat ligt niet aan wie protesteert, maar aan wie organiseert.”

 

 

28/05/2015 Het ontslag van twee N-VA’ers naar aanleiding van de ontwikkeling van de Saeftinghezone zorgde dinsdag voor stevige naweeën tijdens de gemeenteraad.

Die had enigszins de allure van een risicomatch, met acht politiemensen die bij aanvang een oogje in het zeil hielden. Het enige vuurwerk kwam echter van de oppositie, die met scherp schoot op de meerderheid. ‘CD&V en N-VA zijn de doodgravers van Doel’, hekelde Kristien Hul­staert namens Groen-SP.A. ‘De Beverse meerderheid stemt in met het verdwijnen van Doel en de bedreigde poldergehuchten. De meerderheid zet zich hiermee op de lijn van de Antwerpse havenbonzen. In 2012 kon N-VA duizenden kiezers verleiden met haar boodschap rond het behoud van Doel, nog geen drie jaar later pleegt men een ongelooflijk kiezersbedrog. CD&V en N-VA gaan zonder enige belemmering mee in de economische logica van de haven van Antwerpen.’

De meerderheid wees op de gewijzigde situatie, nu het Deurganckdok volgend jaar volledig benut zal zijn en legde meteen een motie voor. Daarin pleit de gemeenteraad voor harde maatregelen inzake mobiliteit en leefbaarheid als de Vlaamse regering beslist om de Saeftinghezone en het bijhorende nieuwe getijdendok te realiseren. De meerderheid pleit onder meer voor een derde oeververbinding met Antwerpen. (HNB)

 

 

26/05/2015 Doel 2020 vraagt schorsing GRUP havenuitbreiding

Voor de Raad van State zijn de pleidooien gehouden voor de schorsing van het zogenaamde reparatie-GRUP voor de uitbreiding van de haven. De auditeur van de Raad van State adviseerde eerder de vernietiging van het GRUP positief, maar niet de schorsing ervan. Meester Rogiers - advocaat van de bewoners uit Doel en omstreken - heeft de schorsing toch gevraagd. Hij oordeelt dat er wel degelijk spoedeisendheid bestaat aangezien de leefbaarheid in Doel en omstreken niet meer kan worden gewaarborgd en zeer snel kan verslechteren. Rogiers verwees onder meer naar sloopwerken die de Maatschappij Linkerscheldeoever voorbereidt voor Doel-dorp.

De advocaten van de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf hebben hun pleidooien vooral gericht op de geplande natuurcompensaties. Het advies van de auditeur was namelijk niet mals voor de manier waarop deze natuurcompensaties zijn gepland en hoe de bestaande natuur is beoordeeld. De advocaten betwisten echter de visie en beweren dat de overheid correct is in haar werkwijze. Een uitspraak met betrekking tot de schorsing van het zogenaamde reparatie-GRUP voor de haven uitbreiding volgt normaal gezien op korte termijn. (HLN)

 

 

19/05/2015 N-VA-raadsleden uit Doel nemen ontslag wegens Saeftingehedok

Gemeenteraadslid Marina Apers en OCMW-raadslid Annick Thibau hebben afgelopen weekeinde allebei ontslag genomen als bestuurslid en mandataris van N-VA. Apers en Thibau zijn allebei woonachtig in Doel. De reden voor hun ontslag is het uitblijven van effectieve maatregelen ten gunste van Doel en het veranderde standpunt van de N-VA afdeling ten aanzien van de mogelijke havenuitbreiding. Gisteren bevestigde N-VA Beveren de nieuwe houding t.a.v. Saeftinghedok.

 

Gemeenteraadslid Marina Apers en OCMW-raadslid Annick Thibaut stappen met slaande deuren uit meerderheidspartij N-VA en zetelen voortaan als zelfstandige. Meningsverschillen over Doel en de haven liggen aan de basis van de breuk.

Amper een kleine maand nadat Bruno Stevenheydens liet weten niet meer terug te keren als schepen, onder meer omdat hij zich in zijn strijd voor Doel niet gesteund voelde door zijn partij, stappen Marina Apers en Annick Thibaut helemaal uit de N-VA. ‘Ik kwam met veel enthousiasme op de lijst van N-VA omdat ik dacht dat dit eindelijk een verschil zou kunnen maken voor Doel en de polders. Tot mijn grote spijt heb ik moeten vaststellen dat maatregelen ten gunste van Doel zéér moeilijk of niet tot stand kwamen’, klinkt het bij Marina Apers. Annick Thibaut is nog scherper. ‘Het huidige standpunt van de coalitie is 180 graden gedraaid ten opzichte van het bestuursakkoord’, zegt ze. ‘N-VA geeft de kracht van verandering een duwtje in de rug? Het duwtje betekent voor de polder een mes in de rug.’ (HNB)

 

 

12/05/2015 Persmededeling Doel 2020: Doel 2020 niet te spreken over weigering feest Katoennatie door gemeente Beveren

 

Het actiecomité Doel 2020 is niet te spreken over de weigering van de gemeente Beveren ten aanzien van het cultuurfeest dat Fernand Huts voor 21 juni heeft gepland in het Scheldedorp Doel. Dat men het laat uitschijnen alsof de mensen van Doel gekant zouden zijn tegen dit soort van activiteiten raakt kant noch wal.

 

De aanvraag voor de boek- en filmvoorstelling inclusief een evenement werd eerder goedgekeurd door het college van Beveren op 9 maart ll. Op het college van 28 april werd hierop teruggekomen zogezegd omwille van negatief advies door de politie. Nochtans had de gemeente vlak voor die 28ste april Katoennatie doorverwezen naar de mensen van het Scheldewijdingscomité in Doel om de praktische kant van de zaak te bespreken. Dat gebeurde trouwens in de loop van 28 april.

 

Naar de reden voor de intrekking van de toestemming is het gissen. Maar het is natuurlijk absurd dat een cultureel evenement dat een meerwaarde betekent voor het dorp wordt verboden terwijl men tegenover de systematische overlast en allerhande illegale activiteiten niet kan of wil optreden.

 

Op de webstek van de gemeente Beveren staat vandaag te lezen: “Het gemeentebestuur van Beveren neemt een consequente houding aan t.a.v. grootschalige evenementen in Doel, en maakt hierop geen uitzonderingen. Het gemeentebestuur wil op die manier de rust in het dorp vrijwaren, de veiligheid garanderen en ongewenste gasten niet op ideeën brengen.  Tegelijkertijd laat men het uitschijnen alsof de beslissing is ingegeven door zorg om de bewoners van Doel…

 

De bewoners konden de voorbije maanden niet echt rekenen op het gemeentebestuur van Beveren als het aankomt op ondersteunende maatregelen voor beveiliging of  normalisering in hun dorp. Toen in september 2014 een herdenkingsviering plaatsvond voor de overleden voorvechter van Doel Ferdinand De Bondt werd het dorp overspoeld door auto-fanaten die een auto-meeting hadden in Doel. Ei zo na viel de viering in het water. Bleek dat het college - per ongeluk - toestemming had gegeven... Het zorgde voor een ganse dag van overlast in het dorp want politie was niet voor handen… Sindsdien is het niet meer opgehouden. Zowel voor wat de overlast geldt. Als voor wat de afwezigheid van politie betreft. Ondanks alle beloften is het ong altijd wachten op effectieve maatregelen.

 

‘De ongewenste gasten’ in Doel waar Beveren nu over spreekt worden vooral op ideeën gebracht door de complete afwezigheid van elke vorm van toezicht of politie-permanentie. Niet door positieve culturele activiteiten. Maar blijkbaar slaagt het gemeentebestuur van Beveren er niet in om een onderscheid te maken tussen wat culturele activiteiten zijn en wat overlast is. Dat maakt dat culturele activiteiten die aangevraagd worden en vergezeld zijn van een sluitend veiligheidsplan systematisch afgewezen en verboden worden (eerder dit jaar: aanvraag voor cultuurfeest. Nu Huts) en illegale activiteiten gewoon ongestraft kunnen doorgaan. Het maakt de gemeente Beverren waarschijnlijk tot een unicum in Vlaanderen.

 

 

11/05/2015 Vlaamse Regering moet huiswerk opnieuw maken

De auditeur van de Raad van State heeft een negatief advies gegeven over de aanleg van het Saeftinghedok. Hij heeft de reparatie-GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) met betrekking tot de afbakening van de Haven van Antwerpen onwettig verklaart. ‘De Vlaamse regering moet haar huiswerk opnieuw maken, en niet gewoon de spelregels aanpassen’, zegt Igor Rogiers, advocaat van de actiegroep Doel 2020. ‘Doel 2020 is opgelucht dat het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

(GRUP) opnieuw onwettig is verklaard door de auditeur van de Raad van State’, zegt Rogiers. ‘De auditeur adviseert geen schorsing, maar die kan vanaf nu te allen tijde aangevraagd worden. De onwettigheid staat alleszins vast.’ De auditeur geeft een negatief advies in zijn verslag over het GRUP, waarin de grenzen van de Antwerpse haven worden vastgelegd. ‘De aanleg van het Saeftinghedok betekent het einde van Doel. Gelukkig heeft de auditeur opnieuw vastgesteld dat er veel gebreken zijn’, aldus Rogiers.

Enkele jaren on hold

‘In 2013 werd het plan voor de eerste maal onwettig verklaard. De Vlaamse Regering heeft toen besloten om het gebrekkig GRUP niet opnieuw op te stellen, maar om de spelregels aan te passen. Nu wordt duidelijk dat de Vlaamse Regering opnieuw haar huiswerk zal moeten maken.’ ‘Nu volgt er geen onmiddellijk schorsing van het GRUP. Maar als we willen kunnen we binnen twee maand vragen om het plan te vernietigen’, zegt de advocaat van Doel 2020. ‘Als er een nieuw openbaar onderzoek zal worden gevoerd dan staat de aanleg van het Saeftinghedok voor enkele jaren on hold.’ (DS)

 

11/05/2015 Persmededeling Doel 2020: Auditeur Raad van State oordeelt dat het reparatie-GRUP Afbakening Haven van Antwerpen onwettig is - Saeftinghedok gaat NIET door

 

08/05/2015 Het Vlaams Gewest gaat zestien leegstaande woningen in Doel slopen om plaats te maken voor natuurgebied. Dat heeft minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) geantwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). "Het Vlaamse Gewest is via het departement Mobiliteit en Openbare Werken onlangs eigenaar geworden van een aantal woningen in een gebied met een natuurbestemming", bevestigt Weyts. "Een aantal van die woningen staat leeg en het zou een grote investering vragen om ze weer bewoonbaar te maken volgens de normen van de Vlaamse Wooncode. Bovendien staan ze in natuurgebied. Om die redenen zal er geen nieuwe bewoning meer worden toegelaten. Om verkrotting en kraken tegen te gaan en om de veiligheid van de buurt te garanderen gaan we de leegstaande woningen daarom slopen. Ze moeten sowieso verdwijnen voor nieuwe natuurgebieden." De timing voor de sloop ligt nog niet vast. De opdracht zal 322.000 euro kosten. (HLN)

 

07/05/2015 Na het Antwerpse Havenbedrijf verklaarde de MLSO zich ook akkoord met de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor de ontwikkeling van het Saeftinghegebied. Om het mogelijk te maken om het eerste deel van het dok te realiseren tegen 2021, moeten er nog verder gronden en woningen verworven worden in het gebied. Daarom dringt de MLSO er bij de Vlaamse administraties op aan om te starten met de nodige aankopen in het gebied. Verder vraagt zij de Vlaamse regering met spoed een onteigeningsplan op te stellen en goed te keuren.(HLN)

 

05/05/2015 Persmededeling Doel 2020: Propagandaslag voor Saeftinghedok neemt vragen niet weg

Met de werken aan de Deurganckdoksluis en de mogelijke komst van een industrieel project aan het Delwaidedok is het Antwerps havenbestuur een niet eerder geziene propagandaslag voor het Saeftinghedok gestart. Voor de zoveelste keer in 20 jaar tijd werd vandaag de verdwijning van Doel aangekondigd. Bij zoveel verbaal geweld blijft nog weinig ruimte voor ratio en kritische reflectie. Nochtans – in tegenstelling met wat men systematisch suggereert - heeft het ene niets te maken met het andere. En de euforie neemt de bestaande vragen niet weg.

Met de Deurganckdoksluis krijgen de dokken (achter de sluizen) op Linkeroever een tweede ontsluiting maar het zorgt niet voor een noodzaak tot uitbreiding. Ook de (mogelijke) invulling van het Delwaidedok (dat leeg komt door de verhuis van MSC naar het nog grotendeels ongebruikte Deurganckdok) impliceert geen noodzaak tot uitbreiding.

Het Antwerps Havenbedrijf ijvert al sedert 1995 voor een verdere uitbreiding van containercapaciteit op de Linkeroever. Maar tot nog toe was daar géén enkele noodzaak toe. Al die jaren bleef er voor de behandeling van containers overcapaciteit bestaan in de Antwerpse Haven. Dat is ook vandaag nog altijd zo. In de huidige argumentatie voor het Saeftinghedok dat dwars over het dorp Doel moet komen wordt geargumenteerd dat MSC zijn activiteiten op één grote terminal moet concentreren “vanwege operationele efficiëntie”. Maar dat klopt niet. In bijna alle grote Europese havens zitten rederijen verspreid over verschillende terminals. Zelfs in Antwerpen opereert PSA sinds de jaren '90 verspreid op de Noordzeeterminal, Europaterminal en het Deurganckdok. De hefboomkracht van MSC is groot omdat zij de helft van alle containers in Antwerpen behandelen. Maar moet Antwerpen een nieuw containerdok aanleggen omdat één speler dat wil? En dat terwijl de huidige infrastructuur ruimschoots volstaat om hun activiteiten verder te ontwikkelen?

De Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor het Saeftinghedok die zopas werd vrijgegeven door het Antwerps Havenbedrijf heeft uit drie onderzochte scenario’s de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghedok als meest positief weerhouden. Niet onbelangrijk om weten is dat àlle scenario’s uitgingen van de aanleg van het dok onder één of andere vorm. Het scenario zonder Saeftinghedok was al bij voorbaat uitgesloten... Dat daarbij de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghezone “als zeer maatschappelijk rendabel project” uit de bus komt kan moeilijk verbazen. Maar wat is de waarde van zo een MKBA?

In hoeverre de Haven van Antwerpen met de huidige infrastructuur in staat is om te anticiperen op de te verwachte containergroei is nergens onderzocht. De vraag is ook of men het kàn (of wil) onderzoeken? Om de nood aan bijkomende capaciteit voor containerbehandeling te onderstrepen heeft de haven jarenlang de overslagcapaciteit in de haven onderschat. Men kan ook moeilijk beweren dat in de Antwerpse Haven rationeel wordt omgesprongen met de beschikbare ruimte. In die zin is een vergelijking tussen Antwerpen en Rotterdam veelzeggend:  De Antwerpse Haven behandelt 200 miljoen ton op een oppervlakte van 13.057ha. De  haven van Rotterdam 450 miljoen ton op een oppervlakte van…. 12.426ha.

Als men een complete streek op de schop wil nemen (het gaat om véél meer dan het dorp Doel alleen)  - 3000 voetbalvelden groot - die bovendien van uitzonderlijke historische waarde is (zie daarvoor laatste nummer van de overheidsuitgave Monumenten & Landschappen) en honderden mensen wil verjagen dan moet men over stevige economische argumenten beschikken. Die argumenten zijn er niet. De komst van een bijkomend containerdok dreigt bovendien het Waasland helemaal te verstikken.

De noden van rederij MSC (want het gaat alleen dààrom) zijn perfect op te vangen binnen de bestaande capaciteit. Het is trouwens ook niet te begrijpen waarom Vlaanderen zou betalen voor een nieuw megadok als er in Zeebrugge twee containerterminals komen leeg te liggen.

 

05/05/2015 De raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) heeft officieel beslist om de Vlaamse regering te vragen om maatregelen te treffen voor de eerste fase van de aanleg van het Saeftinghedok. Dat zou weer eens het einde betekenen van Doel en de polders.

 

Het Saudisch recyclacebedrijf Energy Recovery Systems (ERS) gaat met het Antwerps Havenbedrijf gesprekken voeren voor een mogelijke concessie van 150 hectare aan de zuidkant van het vrijkomende Delwaidedok

 

 

26/04/2015 Persmededeling Doel 2020: Pleidooi Antwerpse havenschepen voor Saeftinghedok overtuigt niet - Afhankelijkheid van rederij MSC is niet zonder risico - Samenwerking Vlaamse Havens wordt onontkoombaar, Saeftinghedok overbodig en onbetaalbaar

 

Het (zoveelste) pleidooi van de Antwerpse  havenschepen Van Peel voor een snelle aanleg van het Saeftinghedok ontbreekt rationele argumenten en overtuigt ook niet.

 

De groeiende trafiekcijfers van de Haven van Antwerpen mogen dan mooi ogen, ten aanzien van het vrachtvolume in Rotterdam is Antwerpen nog altijd een bescheiden speler. Bovendien scoort Rotterdam in containertrafiek een stuk sterker. Antwerpen, stijgt met  van 4,7% tot 8,9 8 miljoen teu. Concurrent Rotterdam heeft in 2014 12,3 miljoen containers afgehandeld, 5,8% méér dan in 2013…

 

De groei van Antwerpen wordt grotendeels gerealiseerd door trafiek van Zeebrugge af te snoepen. Omwille van die "groei" wordt nu door havenschepen Marc Van Peel gepleit voor een (peperduur) nieuw containerdok terwijl de bestaande terminals in Zeebrugge leeg komen te staan. Ook Vlaams Havencommissaris Toon Colpaert waarschuwde daar recent nog voor. Volgens Colpaert staart men zich in Vlaanderen (lees: Antwerpen) al te veel blind op de trafiekcijfers. De trafiek is met een derde gestegen maar de werkgelegenheid groeit niet mee met de overslag. Colpaert zegt letterlijk dat de pleitbezorgers van het Saeftinghedok moeten beseffen “dat er in Zeebrugge twee van de drie containerterminals volledig leeg komen te staan.” Een discussie over nauwere samenwerking tussen de verschillende havens is volgens Colpaert niet meer te ontwijken. Samenwerking of zelfs fusie is ook wat Joachim Coens (CEO van de haven van Zeebrugge), Fernand Huts en minister Ben Weyts voorstaan... Maar Antwerpen blijft bezig met maar één ding: een (onnodig) Saeftinghedok.

 

Bovendien wil Antwerpen het Delwaidedok - een compleet  uitgeruste terminal met de nog altijd grootste(!) sluis ter wereld - schrappen als containerdok wanneer MSC verhuist van linkeroever naar rechteroever. Nergens vinden we een argument waarom het Delwaidedok plots ongeschikt zou zijn als containerterminal. Het Saeftinghedok, dat in feite het Delwaidedok zal vervangen, zal honderden miljoenen euro's kosten en de onteigening van 1500 hectare polders en honderden bewoners vereisen. Om nog maar te zwijgen van de bijkomende mobiliteitsproblemen in het Waasland en rond Antwerpen. Alleen daarom al is Antwerpen het verplicht aan de overheid én de belastingsbetaler om het Delwaidedok te behouden als terminal.

 

Vraag is ook of het Antwerps Havenbestuur momenteel niet veel kaarten inzet op één speler: de rederij MSC. Want alles lijkt te gebeuren à la tete du client. MSC wil weg aan het Delwaidedok, dus moet er maar een Saeftinghedok gebouwd. Daarmee lijkt de haven afhankelijk geworden van één grote speler. En dat is niet zonder risico.

 

 

25/04/2015 De Antwerpse haven is vragende partij voor de aanleg van een nieuw mega containerdok. Het havenbestuur heeft al een concrete timing in gedachten. Tegen 2021 moet naast het bestaande Deurganckdok een tweede groot containerdok komen. "We hebben besloten de Vlaamse regering te vragen om de procedure voor de aanleg op te starten", stelt Van Peel. Met als argument dat het Saeftinghedok absoluut noodzakelijk is omdat de containeroverslag in Antwerpen de komende jaren sterk lijkt te gaan groeien.

 

 

10/04/2015 Ongunstig advies voor sloop woningen Oud-Arenberg

Het college heeft besliste om een ongunstig advies te verlenen aan de slopingsaanvraag van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) voor het slopen van de vier woningen aan Oud-Arenberg in Kieldrecht. De jongeren van de actiegroep De Derde Generatie houden al meer dan twee jaar enkele woningen bezet aan Oud Arenberg. Ze protesteren hiermee tegen de nodeloze leegstand en verkrotting. De rechtbank volgde de argumenten echter niet en gaf de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) toelating tot uitzetting. In november 2012 was er een poging van een deurwaarder om de jongeren uit de woningen te zetten maar die werd op het laatste nippertje afgeblazen. Intussen heeft de actiegroep ook de beroepsprocedure verloren maar voorlopig zijn er geen pogingen meer ondernomen tot uitzetting. Groen-sp.a vindt het ongunstig advies voor de sloop vreemd aangezien Beveren zowel als gemeente als via Interwaas toch behoorlijk vertegenwoordigd is in de MLSO en schepen Boudewijn Vlegels (N-VA) zelfs voorzitter is. Vlegels antwoordde in de gemeenteraad dat er verschillende actoren in de MLSO zitten. "De gemeente heeft daar maar een beperkte stem. Bovendien heeft ieder zijn eigen rol te spelen. De MLSO doet wat ze moet doen en de gemeente ook", reageert hij. (HLN)

 

 

09/03/2015 Doel kreeg afgelopen weekend dan toch politiepermanentie. Het gaat niet om een permanente maatregel, maar op basis van deze ervaring wil de politie de inzet van manschappen de komende weekends verder bekijken. De bewoners en het comité Doel 2020 zijn blij met het initiatief van de politiezone Waasland-Noord. "Tegelijk willen we wel onderstrepen dat het niet bij een eenmalige maatregel mag blijven", zegt Jan Creve van Doel 2020. "Dat het mogelijk is om op basis van gerichte informatie naar bezoekers toe en door preventie de meeste problemen te voorkomen in Doel, werd vorige week nog bewezen. Toen hielden leden van de dorpswacht het hele weekeinde een gerichte actie tegen overlast. Ondanks de aanwezigheid van 1.300 bezoekers waren er nauwelijks of geen problemen." De dorpswacht was het voorbije weekend opnieuw aanwezig, maar hield zich gezien de politiepermanentie op de achtergrond. Ondertussen werd aan alle gemeenteraadsleden van Beveren een uitnodiging gestuurd om eens een zondag naar Doel te komen om zélf vast te stellen hoe een doorsnee weekend er verloopt. (HLN)

 

 

05/03/2015 Persmededeling Doel 2020: Advocaten Doel 2020 geven bewoners en landbouwers in GRUP-gebied juridisch advies en steun - Uitspraak Raad van State over GRUP wordt al verwacht binnen enkele maanden

Op een talrijk bijgewoonde  info-avond voor bewoners en landbouwers in het GRUP-gebied, woensdagavond in Ouden Doel, hebben vertegenwoordigers en advocaten van Doel 2020 tekst en uitleg gegeven bij de verschillende procedures die het actiecomité voert tegen het GRUP. Dat gaat hem om de vernietigingsprocedure tegen het GRUP dat werd vastgesteld in 2012 en waarvan eerder een deel werd geschorst in 2013. De schorsingsprocedure die nu loopt tegen het zogenaamde reparatie-GRUP uit 2014. En tot slot de procedure bij het Grondwettelijk Hof die de ganse hocus-pocus van reparatie-GRUPs aanvecht.Volgens advocaat Igor Rogiers valt er in verband met het zogenaamde reparatie-GRUP al een van de volgende maanden nieuws te verwachten. Als de Raad van State opnieuw schorst is het GRUP definitief van de kaart. Het zelfde gebeurt als het Grondwettelijk Hof een negatief oordeel velt over de werkwijze ‘reparatie-GRUP’.

Daarnaast werd aan de bewoners ook meer uitleg gegeven over hun individuele rechten tegenover de Vlaamse overheid. Die stelt zich vaak bijzonder intimiderend op ten aanzien van gebruikers, huurders en eigenaars in het gebied. Om aan die problemen tegemoet te komen heeft het actiecomité een tiental contactpersonen verspreid over Doel, de verschillende gehuchten en de polder die dienen als aanspreekpunt voor specifieke juridische problemen. Op die manier wil men het nodige weerwerk bieden tegenover de druk die de overheid uitoefent en wil men de mensen de nodige steun geven bij pogingen tot uitzetting of afbraken in het gebied.

De avond vond plaats in het PolderMAS en werd bijgewoond door een tachtigtal belangstellenden. De sfeer onder de aanwezigen maakte duidelijk dat er na al die jaren nog altijd heel wat strijdbaarheid aanwezig is in de polder en de bewoners niet van plan zijn hun streek zo maar op te geven.

 

 

02/03/2015 Persmededeling Doel 2020: Dorpswacht Doel sluit dorp af voor amokmakers en overlast

 

Het voorbije weekeinde hebben leden van de dorpswacht Doel het dorp afgesloten voor ongewenste gasten. De actie is het gevolg van de aanhoudende overlast in Doel en het uitblijven van degelijke veiligheidsmaatregelen. Ondanks het feit dat op zondag opnieuw honderden auto’s het dorp wilden binnen rijden bleef het bijzonder rustig in Doel. Het is lang geleden dat het er op een zondag nog zo kalm en zelfs prettig aan toeging in het Scheldedorp.

 

De actie van de dorpswacht vond zowel ’s avonds en ’s nachts plaats als overdag. Bezoekers zonder reden kwamen het dorp ’s avonds niet meer in. De honderden wagens die het dorp op zondag wilden binnenkomen werden allemaal geïnformeerd met een pamflet. Nieuwsgierigen en ‘ramptoeristen’ werd gevraagd hun auto achter te laten aan de rand van het dorp en het dorp te voet te bezoeken. Twee niet-aangevraagde auto-meetings werden geweerd uit het dorp. Ook in het dorp zelf en langs de toegangsweg ter hoogte van de Kerncentrale werd er toezicht uitgeoefend door vrijwilligers.

 

Zaterdagnacht belde de veiligheid van de Kerncentrale de politie voor een grote groep Nederlanders die eerst probeerde om het dorp binnen te komen. En naderhand voorbereidingen leek te treffen om een autorace te organiseren op de Oostlangeweg. De politie arriveerde anderhalf uur later in Doel. Maar de Nederlanders in kwestie waren toen al – door de aanwezigheid van de dorpswacht – afgedropen. In de nacht van zaterdag op zondag werden in totaal een 20-tal voertuigen teruggestuurd. Het merendeel jonge Nederlanders maar er waren ook twee wagens met Russische fotografen. Zondag kreeg het dorp tussen 11u en 18u 1.300 bezoekers! Afgezien van de tientallen wagens met Nederlandse nummerplaat waren er wagens uit Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Letland, Roemenië en Litouwen… En dat op een doordeweekse zondag in Doel!  Ondanks die massa volk was er de ganse zondag (opnieuw) géén enkel politietoezicht.

 

In totaal namen afgelopen weekeind 30 mensen deel aan de actie van de dorpswacht. Er waren zo goed als geen incidenten. De meeste bezoekers toonden vooral veel begrip. Ook bij mensen uit de streek en bezoekers van de horeca kon de dorpswacht op heel wat positieve respons rekenen.

 

Afgelopen week verklaarde de burgemeester van Beveren, Mark Van de Vijver tijdens de gemeenteraad op een vraag van gemeenteraadslid Marina apers uit Doel dat de politie reeds heel wat manuren besteedt aan Doel. Maar daar was afgelopen weekeinde dan toch niet veel van te merken in het dorp. Zondagmorgen om kwart voor elf (voor de volkstoeloop) reed er een combi door het dorp. Om vijf uur in de namiddag maakte een combi even halt bij de dorpswacht van Doel om te vragen “wat er te doen was in Doel”? Maar het was maar een ‘gewone zondag’ in Doel…

 

De actie maakt alleszins duidelijk dat met een gericht en ontradend optreden veel onheil kan voorkomen worden in Doel. Bewoners dringen al twee jaar aan op gepaste maatregelen om de wekelijkse stroom bezoekers in goede banen te leiden maar tot nu toe tevergeefs. De dorpswacht is alleszins van plan om ook komende weken gericht op te treden tegen de overlast.

 

 

26/02/2015 Inwoners van Doel hebben actie gevoerd op de Beverse gemeenteraad. Reden is het aanhoudende geweld en vandalisme in het dorp. Gemeente, politie en MLSO zaten intussen al samen om extra maatregelen te nemen.

 

De lijst van vernielingen in Doel begint enorm te worden. "Afgelopen weekend was het opnieuw prijs en sloegen grote groepen Nederlandse hooligans alles kapot wat ze tegenkwamen. Ook het ontmoetingscentrum moest eraan geloven. Overal in het dorp zie je ingetrapte deuren en stukgegooide ramen", getuigt Doelenaar en gemeenteraadslid Marina Apers (N-VA). "Het dorp wordt elk weekend overrompeld door ramptoeristen, autoclubs met opgefokte racewagens, jongeren op brommers, amateurfotografen en graffitispuiters. Ik nodig iedereen uit om eens een dag of enkele dagen bij ons te komen logeren. We durven amper nog de deur uit omdat we bang zijn dat er iets zou gebeuren aan onze woning."

 

Apers is niet alleen met haar klachten en om dat te illustreren stak een 15-tal actievoerders tijdens de gemeenteraad affiches omhoog waarop maatregelen gevraagd werden. Aan alle raadsleden werd een pamflet bezorgd.

 

Het gemeentebestuur liet weten dat er vorig jaar 29 GAS-boetes werden uitgeschreven voor het onwettig betreden van woningen en 19 voor graffiti. "Dat lijkt veel, maar met meer gerichte politieacties zou het een veelvoud kunnen zijn", zegt Apers. "Zondag alleen al konden er meer GAS-boetes uitgeschreven worden dan in heel 2014. Nu heerst er bij velen die Doel bezoeken nog altijd het idee dat je ongestraft van alles kan doen." De Doelenaars vragen op piekmomenten een politiepermanentie.

 

Het gemeentebestuur, de politie en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) hielden intussen al een spoedberaad rond de situatie. "Maar aangezien de incidenten zich voordoen op elk moment van de dag, is het dweilen met de kraan open", zucht burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). " Er komen extra maatregelen, maar ik kan nog niet verklappen wat die zullen zijn."

 

Ook de MLSO is bereid om haar steentje bij te dragen. "We gaan de huizen beter barricaderen tegen indringers", zegt voorzitter Boudewijn Vlegels.

 

De vernielde slagboom zal ook weer hersteld worden. (HLN)

 

 

24/02/2015 Actie op gemeenteraad in Beveren-Waas. Inwoners van Doel voeren naar aanleiding van de gemeenteraad in Beveren actie voor meer veiligheid. De reden daarvoor  is het aanhoudend geweld en het vandalisme die het dorp nu al verschillende weekeindes op rij teisteren. Aan de raadsleden werd een pamflet uitgedeeld en een 15-tal actievoerders staken affiches omhoog waarop maatregelen gevraagd werden. Gemeenteraadslid Marina Apers deed de tussenkomst

 

 

08/02/2015 Persmededeling Doel 2020: Na een week van aanhoudend vandalisme opnieuw brandstichting in Doel - Doel 2020 en bewoners van Doel vragen structurele maatregelen tegen aanhoudend vandalisme

 

Zondagnamiddag 8 februari werd opnieuw brand gesticht in een leegstaande woning in Doel. Het betrof een nieuwbouwwoning in redelijk goede staat op de Engelsesteenweg. Ten gevolge van de brand kon gedurende bijna twee uur niemand het dorp nog in of uit. Het was het hoogtepunt in een lange week van vandalisme en overlast in Doel.

 

Wat voorafging

Sinds vorige zaterdag werd niet minder dan vijf keer ingebroken in het Ontmoetingscentrum in Doel, een gemeenschapsruimte van de gemeente die vaak wordt gebruikt voor evenementen.

In de nacht van zondag op maandag werd er om haf drie ’s morgens (!)  bij een bewoner aangebeld. Er staan vier onbekenden voor de deur. Bij andere bewoners werd 's nachts op de deur gebonkt of stond men te claxonneren voor de deur. In de nacht van maandag op dinsdag werd het automatische slagboomsysteem vernield.  Sinds dat een camera aan de slagboom werd geplaatst, draaide het systeem goed en was het effectief tegen nachtelijke vandalen.

Gisteren en vandaag waren opnieuw honderden ramptoeristen (vooral uit Nederland) afgezakt naar Doel. Afgelopen nacht werden op verschillende plaatsen ramen ingegooid.

Vandaag zaten er jongeren tot op de daken van huizen en deze namiddag werd - op klaarlichte dag  - ook een huis in brand gestoken.

 

verantwoordelijkheden

De bewoners van Doel hebben uitdrukkelijk een woonrecht gekregen van de Vlaamse overheid tot de bouw van het Saeftinghedok. Het is voor de hand liggend dat de Vlaamse overheid daar dan ook naar handelt.

Het aanhoudend vandalisme is een rechtstreeks gevolg van de verrottingspolitiek die al jarenlang wordt gevoerd door de Maatschappij Linkerscheldeoever. Overal in Doel staan ramen en deuren open en kan ieder die dat wil ongestraft te keer gaan in de huizen van voormalige bewoners. Al jarenlang laat de MLSO de huizen in Doel verkommeren en vandaliseren en laat ze na om huizen op een ernstige manier te beveiligen of af te sluiten. Waarschijnlijk in de hoop dat ze uiteindelijk vanzelf invallen. Dat is méér dan nalatigheid.

De gemeente Beveren heeft in het recente verleden enkele veiligheidsmaatregelen genomen, waarvan momenteel enkel de slagbomen overblijven. Maar deze maatregelen zijn ontoereikend gebleken om de escalatie van geweld te stoppen. De gemeente Beveren moet bijkomende maatregelen nemen. Het is logisch dat zij daarvoor kan rekenen op de Vlaamse overheid.

De compleet uit de hand gelopen situatie in Doel komt voor een groot deel op conto van de Vlaamse regering die  onder leiding van Kris Peeters in 2007 het zo gezegde woonrecht introk en de sloop beval. Deze beslissing van de Vlaamse Regering werd onwettig verklaard door de rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde en het Hof van Beroep te Gent. Maar de toenmalige Vlaamse regering heeft daarna nagelaten om dit onwettelijk 'beslist beleid' te veranderen. Wat zij van Doel hebben laten worden, is alleen maar te categoriseren onder de noemer “slecht beleid'. Het is de verantwoordelijkheid van de huidige Vlaamse Regering om dit weer recht te trekken.

 

Er wordt door de overheid vaak gezegd dat Doel niet lang meer zal bestaan. Dat wordt nu al verteld sedert 1998 en Doel bestaat nog steeds. In Doel wonen ook nog enkele tientallen mensen. Er werken ook mensen. Er zijn nog verschillende horeca-zaken en een bloeiende yacht-club. Wij vragen dan ook dat men er mee ophoudt  de problematiek in Doel te negeren, en in Doel te handelen volgens de wetten en normen die elders gelden in Vlaanderen.

 

 

05/02/2015 Nog meer bezwaren tegen havenuitbreiding

Jan Creve (Doel2020): “Het reparatie-GRUP bevat dezelfde fouten als het oorspronkelijke plan.”

Na Beveren vechten ook de actiegroep Doel2020, het Polderbestuur Land van Waas, enkele boeren en enkele bedrijven het aangepaste uitbreidingsplan voor de Waaslandhaven aan.

Eind januari verstreek de termijn waarbinnen beroep kon worden aangetekend tegen het herwerkte Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de Waaslandhaven. Na een vernietigend arrest moest de Vlaamse regering namelijk haar eerste uitbreidingsplan aanpassen. Dat plan moet het mogelijk maken om een nieuw getijdendok, het Saeftingedok, te graven.

Nadat Beveren al in december beroep aantekende bij de Raad van State, hebben intussen ook de actiegroep Doel2020, enkele betrokken landbouwers, het bestuur van de Wase Polders en enkele bedrijven opnieuw bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en de Boerenbond hebben daarentegen uitdrukkelijk van verdere stappen afgezien.

“Wij hebben niet minder dan 18 rechtsmiddelen gevonden om ook het ‘reparatie-GRUP’ onwettig te laten verklaren”, stellen Jan Creve van Doel2020 en zijn advocaat Igor Rogiers. “Zelfs inzake de kerncentrale kan het niet dat men gewoon de woorden ‘de perimeter geschrapt’ vervangt door ‘de perimeter blijft’. Ook de Antwerpse advocate Els Empereur bevestigt dat zij namens ‘enkele bedrijven’ naar de Raad van State stapt.

Jan Creve vraagt zich af waarom Vlaanderen honderden miljoenen zou uitgeven aan een Saeftingedok van 4 kilometer lang terwijl het Delwaidedok er vanaf 2016 leeg zal bijliggen (GVA)

 

 

04/02/2015 Persmededeling Doel 2020: GRUP Afbakening Haven van Antwerpen is in tegenspraak met Vlaams regeerakkoord - Doel 2020 gaat opnieuw naar Raad van State tegen GRUP-plannen

 

Het actiecomité Doel 2020 is namens de inwoners van Doel en de polders opnieuw naar de Raad van State gestapt om de plannen rond de vernietiging van Doel en de omliggende polders aan te vechten. In totaal gaat het om een historisch cultuurlandschap van 1500 ha (3000 voetbalvelden groot) dat de Vlaamse overheid wil laten verdwijnen voor havengebied en kunstmatig aangelegde natuur. 

 

Wat voorafging

 

De plannen om Doel van de kaart te vegen gaan terug tot de Vlaamse regeringsbeslissing van 20 januari 1998. Maar in 2002 werden de plannen door de Raad van State geschorst en Doel werd weer woongebied. Het duurde tot 2013 vooraleer er een nieuw plan tot stand kwam. In al die jaren bleek er van een dringende havenuitbreiding geen sprake meer maar de plannen gingen ditmaal nog veel verder.

Eind 2013 schorste de Raad van de State opnieuw het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen. Namelijk het deel van de zogenaamde Saeftinghezone.

Om de schorsing ongedaan te maken werd achter de schermen maandenlang gewerkt aan een zogenaamd reparatie-GRUP. Door een wijziging in het decreet op de ruimtelijke ordening in april 2014 werd de  mogelijkheid gecreëerd om een GRUP aan te passen nadat het reeds is goedgekeurd. Zonder openbaar onderzoek en zonder beperking in de tijd.

Het gevolg hiervan is de goedkeuring in oktober 2014 van het zogenaamde reparatie-GRUP. Dit reparatie-GRUP heeft wel enkel maar betrekking op de geschorste delen van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen. Voor de rest van het GRUP-gebied loopt ondertussen nog de procedure ten gronde bij de Raad van State. 

 

De onwettigheid van het reparatie-GRUP

 

Volgens de advocaten van Doel 2020 is ook het reparatie-GRUP onwettig. Zij halen daarvoor niet minder dan 18 middelen aan.

 

De Raad van State heeft in zijn schorsingsarrest m.b.t. het vorige RUP gesteld dat de vernietiging van een aantal natuurwaarden (Putten Weiden en de slikken voor Doel) een betekenisvolle aantasting vormt van een aantal Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. De aanleg van het Saefthingedok is bijgevolg maar mogelijk als een strenge afwijkingsprocedure wordt gevolgd. Deze procedure werd niet gevolgd. De Vlaamse regering stelt in het reparatie-GRUP dat het momenteel bezig is met de creatie van nieuwe natuur zodat er geen sprake is van een  aantasting van de gebieden en de afwijkingsprocedure niet moet worden gevolgd. Het Hof van Justitie heeft evenwel in het zeer recente arrest Briels gesteld dat deze redenering niet opgaat: met deze zgn. autonome natuurcreatie mag geen rekening worden gehouden. De vraag rijst bovendien of de gebieden die men wil vernietigen überhaupt kunnen worden gecompenseerd. In het milieueffectenrapport (MER) dat n.a.v. van de aanleg van het Deurganckdok werd opgesteld werd uitdrukkelijk gesteld dat De Putten "onvervangbaar en niet compenseerbaar" zijn...

 

Verder schaft het nieuwe RUP ook de leefbaarheidsbuffer naast Doel af. Nochtans heeft het Nooddecreet destijds de aanleg van de leefbaarheidsbuffer van “dwingend groot algemeen en strategisch belang verklaard” Daarmee verplicht het de regering om de ruimtelijke bestemming van deze zone hiermee in overeenstemming te brengen. Het nooddecreet geldt tot op vandaag en het RUP is er mee in strijd.

 

Het RUP is ook in strijd met de aanbevelingen in het ruimtelijk veiligheidsrapport en het advies van het FANC mbt de veiligheid rond de kerncentrale af. Daar is niets aan veranderd.

 

Tot slot werden in het Milieueffectenrapport (MER) niet alle redelijke alternatieven onderzocht. Zo werd het behoud van Doel op geen enkel moment onderzocht. Zelfs niet in die varianten waarin de haven niet uitbreidt. Daardoor is de passende beoordeling van de milieueffecten van de nieuwe havenuitbreiding gebrekkig is zal er dus een nieuw MER voor de havenuitbreiding moeten worden opgesteld.

RUP in strijd met regeerakkoord

 

In de plannen zoals ze nu voorliggen wordt uitgegaan van de aanleg van een nieuw mega-containerdok (méér dan vier kilometer lang, 600 meter breed). Volgens het Antwerps Havenbedrijf zou het Saeftinghedok zelfs moeten klaar zijn in 2021! Dat laatste is niet alleen bijzonder voorbarig maar ook in strijd met het Vlaams regeerakkoord. Tot nu toe heeft de Vlaamse Regering nog altijd niet beslist of het Saeftinghedok er wel of niet komt. In het Vlaams regeerakkoord staat letterlijk dat het besluitvormingstraject nog moet worden opgestart.

 

Dit jaar komt op de rechteroever een volledig uitgeruste containerkade van 3 kilometer vrij die de grootste schepen ter wereld kan ontvangen. Waarom zou de Vlaamse regering honderden miljoenen uitgeven aan een nieuw Saeftinghedok als verderop het Delwaidedok leeg ligt? Dat zou niet echt getuigen van goed Vlaams bestuur.

 

 

31/01/2015 Op de Schelde, vlak bij Lillo, is zaterdagochtend een reuzencontainerschip in moeilijkheden gekomen en vastgelopen. Door de stipte toepassing van alle noodprocedures kon een ramp worden vermeden. De 366 meter lange en 48 meter brede Umm Salal verliet rond 8.40u het Deurganckdok. Bedoeling was om met twee slepers op de Schelde te draaien richting Noordzee, op weg naar Suez. Uitgerekend op dat moment vielen de motoren uit. Het schip liep buiten de vaargeul tegenover Lillo vast in de modder. De kolos was zeer zwaar geladen en had een diepgang van 14,9 meter. Daardoor was het, rekening houdend met het tij, moeilijk om hem weer op koers te krijgen. “We hadden in feite slechts tijd tot 10u om de Umm Salal terug los te krijgen. Nadien zou hij door het lage tij helemaal vastgeraken”, aldus administrateur-generaal Jacques D’Havé van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Met man en macht werden meteen vijf URS-sleepboten opgeroepen die het schip uiteindelijk rond 9u20 terug in de vaargeul konden trekken. Intussen was aan boord ook de machinepech verholpen. Volgens het veiligheidsboekje diende de Umm Salal terug geïnspecteerd te worden. De containerreus werd daarom terug binnengesleept en afgemeerd aan de MPET-terminal. Door het incident moest een naderende zeereus, de eveneens 366 meter lange CMA CGM Rabelais, op de Schelde vertragen om pas na de manoeuvres af te meren in het Deurganckdok (GVA)

 

30/01/2015 De MSC PSA European Terminal, die nu achter de sluizen aan het Delwaidedok op rechteroever ligt, zal in de loop van 2015 zijn activiteiten verhuizen naar het Deurganckdok. Tegen eind 2015 moet de westkant van de MSC PSA European Terminal actief zijn. Al vreest de gemeente wel de verkeersafwikkeling van de terminal. De 1.200 personeelsleden verhuizen mee naar Doel. Naar schatting komen er nog 760 banen bij, indirect en direct.

 

29/01/2015 De Antwerpse haven staat voor een stille revolutie. In de coulissen van ’t Schoon Verdiep ligt een ander model voor het havenbestuur op tafel en een nieuw profiel voor de opvolger van huidig havenbaas Eddy Bruyninckx. (De Tijd)

 

23/01/2015 De lokale politie van Beveren en de scheepvaartpolitie blijven extra waakzaam in Doel na de verhoging van het veiligheidsniveau, maar voor de nucleaire installaties is er geen extra dreiging.

 

01/01/2015 In een woning in de Hooghuisstraat in Doel werd dinsdagmiddag ingebroken. De daders werden betrapt door de bewoonster en sloegen zonder buit op de vlucht (HLN)

 

01/01/2015 Persmededeling Doel 2020: Recordcijfers voor Antwerpse Haven leveren (nog altijd) geen argumenten voor Saeftinghedok - Cijfers van haven en reders geven reden tot ernstig debat over geplande havenuitbreiding

Met een nieuw record van 198 miljoen ton behandelde goederen in de Antwerpse Haven werd gisteren door havenbaas Eddy Bruynnickx nog maar eens gepleit voor een havenuitbreiding met een extra containerdok: het zogenaamde Saeftinghedok, dat de Antwerpse havenautoriteiten na 2020 over Doel willen leggen. Maar de cijfers pleiten niet voor een nieuw containerdok. Dat blijkt uit cijfers die het Havenbedrijf en de goederenhandelaars hierover zélf publiceren.

Bovendien geeft Bruyninckx zelf aan dat de groei in containertrafiek mede het gevolg is van containerisatie. Dat wil zeggen goederen die vroeger op andere manieren werden vervoerd, worden nu steeds vaker in containers vervoerd. Daardoor zullen de oude terminals alsmaar minder worden gebruikt en kan het moderniseren van oude terminals de toekomstige groei perfect opvangen. Ook technologische innovatie voor containerterminals stelt de terminal operatoren in staat veel meer containers te behandelen op dezelfde oppervlakte. Om nog te zwijgen van het Delwaidedok dat kortelings vrijkomt en niet alleen volledig is ingericht voor behandeling van containers maar ook zonder problemen de grootste generatie schepen kan ontvangen.

En zoals Doel2020 al jaren aangeeft: containers leveren weinig jobs op. Dat wordt nu ook door de Antwerpse havenbestuurders voor het eerst in zoveel woorden toegegeven.

Rijst de vraag of de grote kosten die containertrafiek meebrengt voor de samenleving eigenlijk wel in verhouding staan tot de opbrengsten? De komst van het Saeftinghedok betekent niet alleen de vernietiging van een laatste stuk open ruimte van 1500 ha (3000 voetbalvelden groot) op de Linkerscheldeoever, het zal ook voor een stuk bijkomende verkeersellende zorgen in het Waasland en rond Antwerpen.

In de pleidooien voor een verdere havenuitbreiding in Antwerpen is de ratio al vele jaren zoek. Het verklaart de systematische pleidooien voor een steeds grotere, ruimteverslindende haven. Zonder enig debat, zonder kritisch studiewerk, zonder dat een ernstige afweging wordt gemaakt op maatschappelijk en zelfs economisch vlak. De cijfers die de haven zelf ter beschikking stelt geven daar nochtans alle reden toe.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]