2004 - Krantenartikels - samenvattingen

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in De Doolen in Doel was ook dit jaar een schot in de roos.  Bij een laaiend vuur werd warme wijn geschonken terwijl kunstenares Aster Geerts uit Kieldrecht een tentoonstelling met grafiek, beeldhouwkunst en glaskunst bracht. Later op de avond konden de ongeveer 150 genodigden genieten van folkmuziek van de groep Kléan.

 

09/01/2004 In Antwerpen circuleren angstscenario's dat de volgende fase in de verdieping van de Schelde pas in 2013 zal afgewerkt zijn. De Nederlandse ambassadeur in ons land, Toine van Dongen, probeert die onrust in een ontmoeting met de Vlaamse pers weg te nemen. "Wij moeten alle normale juridische procedures respecteren. Dat vergt tijd. Dat beseffen wij best. Maar we gaan die dingen oplossen op basis van een goede nabuurschap en wederzijds vertrouwen." "Wij respecteren voor 100% de correcte afwikkeling van de procedures. Neen, wij gaan de dingen niet forceren. Zoals we in 1995 al eens deden met de opmaak van een speciale noodwet. Dit kun je je geen twee keer permitteren of je ondergaat toestanden zoals jullie die ook kenden bij de bouw van het Deurganckdok. Je moet de rechtsstaat respecteren en in geen enkel opzicht een spade in de grond steken vooraleer alles wettelijk afgehandeld is." Nederland heeft volgens van Dongen overigens ervaring met grootschalige projecten. "Het duurde precies 21 jaar vooraleer alle plichtsplegingen rond de tweede Maasvlakte in Rotterdam afgewerkt waren. En zelfs 25 jaar vooraleer alle officiële goedkeuringen binnenwaren voor de Betuwelijn." GVA

 

15/01/2004 Havenschepen, Leo Delwaide, bestempelt de ambassadeur van Nederland in ons land als een ,,diplomatieke stoorzender''. De havenschepen is ongelukkig over de uitlatingen van ambassadeur Antoine Van Dongen over de Nederlandse aanpak van de Scheldeverdieping. Hij vindt dat de ambassadeur onrust stookt. Delwaide hamert er nog maar eens op dat de toekomst van de Antwerpse haven als grote containerhaven volledig afhangt van een snelle verdere verdieping van de Schelde. Hij verwijst onder meer naar MSC, de grootste containerreder die de Antwerpse haven aandoet. Deze reder heeft containerschepen besteld, die Antwerpen slechts efficiënt kunnen aanlopen na een verdere verdieping.(DS)

 

20/01/2004 Een kapotgesprongen baggerleiding zet Sint-Antoniusweg rond het Deurganckdok onder water.

 

23/01/2004 Het Vlaams Parlement maakte opnieuw gebruik van het nooddecreet om vier stedenbouwkundige vergunningen te bekrachtigen. 

De bouwvergunningen hebben betrekking op de aanleg van:

- zaten voor de westelijke spoorontsluiting van het Deuganckdok
- een geluidsbuffer

- de westelijke wegontsluiting van het Deurganckdok

- de lijn 190 en 211 - westelijke sluiting, verkeerssporen en bundel Arenberg.

Op deze bouwaanvragen werden, o.a. door Doel 2020 en het College van Burgemeester en Schepenen van Beveren , bezwaren ingediend in maart 2003. Officieel werd nadien daarover niets meer vernomen.


27/01/2004
De groep "Open Doel" heeft het idee opgevat om van Doel een kunstenaarsdorp te maken. Zij willen hiermee het bedreigde dorp aan de Schelde de komendejaren een hart onder de riem steken. In Doel, dat ooit duizend inwoners telde, wonen nu nog een paar honderd mensen. Veel huizen staan leeg en dreigen te verkrotten. "Het zou beter zijn dat kunstenaars een atelier openen in het dorp en zo Doel leefbaar houden", zegt Vlaams parlementariër Paul Staes van het actiecomite ‘Red de Voorkempen’ dat met de groene beweging Anders Gaan Leven en de Belgisch-Nederlandse vereniging Benegora de groep Open Doel vormt.

28/01/2004 Persmededeling: Doel 2020 vraagt nietigverklaring Provinciaal Structuurplan Oost-Vlaanderen

 

29/01/2004 De middeleeuwse kogge, die in oktober 2000 werd blootgelegd bij graafwerken in het Deurganckdok in Doel, verhuist naar het scheepvaartmuseum in Baasrode. Dat heeft het kabinet van minister Van Grembergen bevestigd aan het gemeentebestuur van Beveren. Burgemeester Smet reageert boos en ontgoocheld. (HLN)

 

29/01/2004 Taartengooiers treffen sociaal-bemiddelaar Roeland AelbersTijdens een interview voor de VRT-camera’s van Terzake werd sociaal-bemiddelaar Aelbers deze middag het mikpunt van actievoerende Doelenaars. Daarbij werd de sociaal bemiddelaar getroffen door verschillende slagroomtaarten. Slechts na enkele minuten wist Aelbers te ontkomen aan zijn belagers en zich in veiligheid te brengen in zijn kantoor. Voorbije weken was het kantoor van de bemiddelaar ook al onder handen gepakt. Mistevreden Doelenaars hadden er toen de boodschap “dief” en “leugenaar” achtergelaten.
Met de Uilenspiegelstreek van deze middag willen de Doelenaars nogmaals duidelijk maken dat zij méér dan hun buik vol hebben van opruimers en gladjanussen die met mooie woorden de mensen uit hun dorp jagen. Aelbers mag dan al een succesverhaal ophangen over de vele Doelenaars die “vrijwillig” hun huis verkocht hebben, hij is ook verantwoordelijk voor een hoop ellende in het dorp. In die zin is de slagroom die Aelbers over zich heen kreeg slechts een flauwe afspiegeling van de miserie die deze man in Doel heeft veroorzaakt.
In Doel wonen tot op de dag van vandaag nog altijd méér dan 500 mensen. De meerderheid van die mensen wil, of ze hun huis nu verkocht hebben, of niet, in Doel blijven wonen. Aelbers zijn taak is officieel afgelopen op 31 december. 
Vanaf nu willen wij opnieuw werken aan de opbouw van ons dorp en onze gemeenschap. En daarbij is geen plaats voor een praatjesmaker als Aelbers.

 

03/02/2004 Persmededeling Doel 2020: Vlaams Parlement gaat nieuw voorstel van decreet in toepassing van nooddecreet stemmen / Vlaamse regering bedot Vlaams Parlement

 

12/02/2004 De Vlaamse regering heeft geen geld om investeringen in de Liefkenshoekspoortunnel voor te schieten. Vlaanderen had beloofd om een aantal projecten van de NMBS te prefinancieren en ze zo te versnellen, maar komt daar nu op terug.De Antwerpse haven en het stadsbestuur drongen al jarenlang aan op de spoortunnel onder de Schelde, zeker met de voltooiing van het Deurganckdok in aantocht. Doordat het Vlaamse Gewest het geld zou voorschieten, kon de bouw vroeger beginnen en zou de tunnel binnen enkele jaren klaar zijn. Maar die plannen moeten nu weer een tijdje in de koelkast. (DS)

 

18/02/2004 Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie Oost-Vlaanderen werd goedgekeurd.

 

19/02/2004 Persmededeling Doel 2020: Nu ook historische hoeves in Kieldrecht en Verrebroek bedreigd door Deurganckdok

 

23/02/2004 Decreet houdende bekrachting van stedenbouwkundige vergunningen betreffende wegontsluiting , spoorzaten en spoorbundels voor het Deurganckdok.

 

03/03/2004 De inplanting van het Deurganckdok in het Europees beschermde vogelrichtlijngebied heeft tot gevolg dat het verlies aan beschermd natuurgebied gecompenseerd moet worden. Deze compensatie omvat de aanleg van een weidevogelgebied Doelpolder noord en aansluitend een brakke kreek. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wenst met de inrichting te starten. Daartoe dient eerst een MER te worden opgemaakt. Om de betrokkenen in te lichten organiseerde de gemeente een hoorzitting te Prosperpolder

 

12/03/2004 De Gezinsbond afdeling Doel stopt zijn activiteiten. De leden worden overgenomen door de afdeling Kieldrecht.

 

13/03/2004 Luuk Blom en Jan Boelhouwer, twee Nederlandse parlementsleden van de PvdA, bezochten het dorpje Doel. Naar aanleiding van de nieuwsbrieven van Doel 2020 wilden zij zelf eens poolshoogte nemen van de situatie in Doel.
"Ter voorbereiding van het dossier over de Westerscheldeverdieping kan je er best voor zorgen dat je goed op de hoogte bent vooraleer je beslissingen maakt", zegt Luuk Blom. Voor deze gelegenheid had Doel 2020 dan ook gezorgd dat er experten terzake aanwezig waren. Ingenieur Ludo Dirks, ook auteur van het boek "Over stromen en overstromen", gaf een duidelijke uiteenzetting over de toestand van de Schelde en de mogelijke gevolgen bij verdere uitdieping. Beide parlementsleden waren zeer opgetogen over hun ontvangst en de deskundige uitleg die ze hebben gekregen.
Doel 2020 hoopt nu dat ook Vlaamse politici het Nederlandse voorbeeld zullen volgen en meer interesse zouden tonen voor wat zich in Doel en de polders afspeelt.

 

27/03/2004 Minister Bossuyt heeft de deur op een kier gezet voor het behoud van enkele historisch waardevolle boerderijen in Kieldrecht en Verrebroek. Die dreigen te verdwijnen door de aanleg van natuurcompensaties voor het Deurganckdok. Volgens de minister kunnen waardevolle gebouwen best in een weidevogelgebied blijven. Het Gemeentebestuur van Beveren heeft in zijn advies gesteld dat de hoeves nog niet gesloopt kunnen worden. Daarvoor zal een aparte aanvraag moeten ingediend worden.

 

07/04/04 De Vlaamse regering heeft de vier stedenbouwkundige vergunningen voor het Deurganckdok verleend : Drijdijck (1); Zoetwaterkreek, Putten West en ecologische aanpassing polder etc. (2); vlakte van Zwijndrecht (3) en vervroegd opvullen van het Doeldok (4).

 

07/04/2004 Archeologen ontdekten resten van een dorpje uit de 15e eeuw bij het uitgraven van het Deurganckdok in Doel.

 

10/04/2004 De Vlaamse en Nederlandse Groenen willen dat er prioriteit wordt gegeven aan het beheersen van het overstromingsgevaar aan de Schelde. Dat stelde Johan Malcorps bij de ondertekening vrijdag van de verklaring van Kallo. Die omschrijft de groene visie rond de uitbouw van het Schelde-estuarium en de uitdieping van de Schelde. De Groenen nemen afstand van enkele megaprojecten die ruimte en groen verslinden, zoals de containerterminal in Vlissingen, de aanleg van een Saeftinghedok bovenop het dorp Doel, of de bouw van een Stormstuw ter hoogte van Oosterweel. - De groenen willen  een volwaardige analyse van de kosten en baten. Van de verdiepings- en onderhoudsbaggerwerkzaamheden, de berging van slib, de natuurcompenserende en -herstellende maatregelen, de beveiligingsmaatregelen tegen overstromingen en van maatregelen voor economische en maatschappelijke ontwikkeling. - De groenen blijven zich ook vragen stellen bij het uitdiepingsprogramma. "De onzekerheid over de effecten ervan op de rivier blijft groot. Men moet nagaan of er geen niet-compenseerbare negatieve effecten verbonden zijn aan een verdere verruiming van de vaargeulen die gebeurt voor de economisch gewenste diepgang." - De Groenen pleiten voor meer samenwerking tussen de havens in de Rijn/Schelde -Delta. Ze roepen de havenministers in Vlaanderen en Nederland op om werk te maken van een gezamenlijke meerjarenplanning voor een duurzame en complementaire ontwikkeling van de havens in beide landen.(GVA)

 

10/04/2004 Belangen Doel en haven verzoenbaar.  Eresenator Ferdinand De Bondt gelooft in behoud van waas polderdorp. Voor De Bondt zijn de uitbreiding van de Antwerpse haven en de instandhouding van Doel perfect te combineren. De expansie van de haven zonder meer voorrang geven op het welzijn van een hele dorpsgemeenschap is verkeerd, zegt de voormalige CVP-politicus uit Sint-Niklaas. Doel is nog altijd levensvatbaar en het heeft een sterk toeristisch potentieel. Met zijn polders kan het een groen tegengewicht bieden voor de steeds verder om zich heen grijpende verstedelijking.(DST)

 

19/04/2004 Gemeenschapshuis De Doolen en SoCon, de Antwerpse vereniging Sociaal Contact, organiseerden samen het evenement "Rubens in Doel".

 

26/04/2004 Persmededeling Doel 2020: Open brief aan minister-president Somers

 

16/05/2004 Persmededeling Doel 2020: Wonen is een recht, ook in Doel!, brief aan minister Van Mechelen.

 

25/05/2004 Persmededeling Doel 2020: Erfgoed rijmt niet met afbraak!

 

09/06/2004 Het aantal banen in de haven op de Linkeroever overschreed de kaap van de tienduizend. "Met de huidige vooruitzichten komen daar tegen 2020 nog 7.000 jobs bij", voorspelt Jan Blomme van de Studiedienst van het Havenbedrijf Antwerpen.Beveren telt momenteel 6.179 arbeidsplaatsen, Zwijndrecht 3.927. Eén op de vijf inwoners van Beveren en Zwijndrecht verdient er zijn brood. "Dat betekent een verdubbeling over een periode van twintig jaar. (GVA)

 

09/06/2004 De Maatschappij die verantwoordelijk is voor de industrialisering van het havengebied op de Antwerpse Linkeroever hoopt eind volgend jaar een 160 ha groot logistiek park ten zuidwesten van de Waaslandhaven te openen. Na de zomer wordt een MER-procedure gestart. Dat milieu-effectenrapport zou binnen het jaar kunnen worden afgerond. Het Vlaams Gewest begint een studie over de bouw van een tweede sluis naar de Waaslandhaven.
Als gevolg van de perikelen rond de bouw van het Deurganckdok en de bestemming van het dorp Doel werd het gewestplan voor de regio geschorst en werden de plannen voor de bouw van het 'Logistiek Park' op de lange baan geschoven. Recentelijk zijn ruimtelijke uitvoeringsplannen begonnen, ter vervanging van de gewestplannen, die de bouw van het park opnieuw mogelijk maken. Nu is wel een milieu-effecten- en een veiligheidsrapport nodig en moet rekening gehouden worden met het feit dat de zone behoort tot een vogelrichtlijngebied. Er zijn dus milieucompensaties nodig. Het logistieke park van circa 160 ha komt ten zuidwesten van de Waaslandhaven, onder het Vrasenedok tussen de R2 (de aansluiting op de Liefkenshoektunnel) en de Verrebroekstraat in Verrebroek. De gronden worden in concessie gegeven zoals op de Antwerpse Rechteroever. De voorwaarden en tarieven zullen identiek zijn.(De Tijd)

 

10/06/2004 Nog voor het einde van de zomer willen het Havenbedrijf Antwerpen en het Vlaamse Gewest beslissen waar er op de Wase Linkeroever een tweede zeesluis zal worden gebouwd. Nu is de Waaslandhaven alleen via de Kallosluis toegankelijk. Dat die tweede sluis er komt, is volgens havendirecteur Eddy Bruyninckx zeker. De nieuwe sluis - prijs minstens 425 miljoen - kan in 2009 operationeel zijn.
Waarom nu nog zoeken naar een lokatie? Die tweede sluis was als Doelsluis toch reeds ingetekend in het Deurganckdok? Eddy Bruyninckx: Juist en als alle schepen daar netjes afgemeerd liggen, is daar een mooie doorvaart. Maar het dok was gepland voor 2,5 miljoen containers, nu zullen er dat al zeker 5,5 tot 6 miljoen zijn. Het zal daar zeer druk zijn. Daarom bekijken we tegen september het alternatief van een tweede Kallosluis, maar daar stelt zich dan weer het probleem van ondergrondse leidingen. (GVA)

 

21/06/2004 Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft toelating gegeven om al te starten met de gedeeltelijke demping van het Doeldok. In de oorspronkelijke vergunning was voorzien dat het vullen van het dok pas zou starten als de scheidingsdam in het midden van het dok afgewerkt is. Maar door een gebrek aan bergingscapaciteit voor het slib uit het Deurganckdok, kan niet langer gewacht worden. Bedoeling is nu de onafgewerkte scheidingswand te combineren met een scherm in kunststof tot boven de waterlijn. (HLN)

 

24/06/2004 Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een milieu-vergunning afgeleverd voor de realisatie van natuurcompensaties voor het Deurganckdok. Het gaat om de aanleg van een zoetwaterkreek en een weidevogelgebied in Putten-West. Het hele project omvat 70 ha landbouwgrond waarbij 19 landbouwers betrokken zijn. (HLN)

 

25/06/2004 Benefietfestival voor Doel afgelast. De organisator, Thibault Weewauters van de Latibo Production Company, kreeg hiervoor geen vergunning van het gemeentebestuur wegens een tekort aan politie in die periode. (DWK)

 

28/06/2004 Er wordt 400.000 Euro voorzien om een hal te bouwen voor conservering van de Kogge, op het terrein palend aan Fort Liefkenshoek. Hieraan gekoppeld wordt een educatief programma uitgewerkt voor scholenbezoek tijdens het twee jaar durend conserveringsproces.

 

06/07/2004 Hulde aan het Brits monument trekt een paar duizend bezoekers naar Doel. Attracties waren o.a. een grote rommelmarkt, kinderanimatie en oude legervoertuigen.

 

09/07/2004 Het Bevers schepencollege heeft beslist om de bibliotheek van Doel te sluiten tijdens de zomervakantie. Er zouden te weinig ontleners zijn. Doel 2020 gaat hiermee niet akkoord. "In plaats van de ontvolking tegen te gaan, beslist het gemeentebestuur liever de diensten voor de bestaande inwoners te verminderen", klinkt het boos. (HLN)

 

09/07/2004 Doel blijft feesten. De Scheldewijding en Doelse feesten, die op 1 augustus zullen doorgaan, worden volop voorbereid.  Uitgerekend nu besliste het Scheldewijdingscomitee, dat vroeger de feesten organiseerde, om haar activiteiten, die nog enkel het religieuze gedeelte betroffen, te stoppen. De Werkgroep Scheldewijdingsfeesten heeft daarom besloten om vanaf nu het 'volledige' feestgebeuren te organiseren. Deze werkgroep bestaat uit leden van drie verenigingen: De Noord, de Landelijke Gilde en Doel 2020 met als vertegenwoordigers Maurice Vergauwen, Guido Van Mieghem en Rudi Van Buel.

 

25/07/2004 Persmededeling Doel 2020: Vlaams Regeerakkoord bevestigt garanties voor Doel - Doel 2020 eist onverkort uitvoering van Doelakkoord

 

27/07/2004 De Nederlandse Federatie van Ondernemersverenigingen vreest dat een verdere uitdieping van de Schelde nadelig zal zijn voor de zeewering en daarmee de veiligheid zal aantasten. Indien ze ook de stranden aantast, zou dat ook negatieve gevolgen kunnen hebben voor het toerisme. Daarom vraagt ze een bijkomend onderzoek. Volgens de Federatie wordt bij de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Scheldebekken te vaak ten voordele van het economische belang van Antwerpen geargumenteerd. "Daarmee lijken de aspecten veiligheid en natuurlijkheid vooraf al ondergeschikt te worden gemaakt aan het aspect toegankelijkheid", aldus voorzitter van de Sande. "Aan de veiligheid is ook een economisch belang gekoppeld, namelijk de Zeeuwse recreatie." (GVA)

 

01/08/2004  30e Scheldewijding en Doelse feesten

 

24/08/2004 Zeven Nederlandse en Vlaamse natuur- en milieuorganisaties hebben zich verenigd in de coalitie De Schelde Natuurlijk! en presenteren een gezamenlijke visie op de toekomst van het Schelde-estuarium. Het visiedocument is te downloaden via: http://www.wwf.be/online_publications/freshwater/schelde_part1.pdf
http://www.wwf.be/online_publications/freshwater/schelde_part2.pdf
Zie ook www.descheldenatuurlijk.be
Coalitiepartners zijn: WWF-België, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt vanuit Vlaanderen, Vogelbescherming Nederland, Vereniging Natuurmonumenten, Vereniging Zeeuwse Milieufederatie en Stichting het Zeeuwse Landschap vanuit Nederland.

 

23/09/2004 Voorstelling van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium door proSes te Beveren zorgt voor ongenoegen in de polder.

Landbouwers verzetten zich tegen de plannen voor een nieuw overstromingsgebied van 1000ha in Prosper-, Hedwige- en Doelpolder.

 

Naar aanleiding van het hoeveweekeinde tijdens het  weekeinde van  25 en 26 september 2004 pakte het bestuur van het Davidsfonds uit met niet minder dan drie locaties in Doel en de bedreigde polders. Een unieke gelegenheid voor wie wilde kennismaken met dit bedreigde erfgoed.

 

06/10/2004 Gemeente Beveren geeft ongunstig advies voor de aanleg van een weidevogelgebied en een brakwaterkreek als natuurcompensatiegebied.

 

06/10/2004 Een honderdtal inwoners van Doel en sympathisanten stapte op in een stille protestmars tegen de uitwijzing van de Macedonische familie Hajdar. Marina Apers sprak in naam van het steuncomité de aanwezigen toe. De familie Hajdar vebleef sedert 1993 in Duitsland en sedert 2000 in België. Waarvan de laatste twee jaar in Doel. Het gezin van Suarez en Letka Hajdar telt drie kinderen Dzevrije (11), Yusuf (13) en Suley (16), en was reeds goed geïntegreerd in de maatschappij.

 

08/10/2004 Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid zet verrottingsstrategie in Doel verder en wil op geen enkele manier constructief meewerken met de mensen die de woningen in het dorp een herbestemming willen geven ten behoeve van jonge kunstenaars.

 

10/10/2004 De toekomst van het Rubenshuis in Doel staat niet ter discussie. "Pas als beslist wordt dat het Scheldedorp moet verdwijnen, wordt nagedacht over het voortbestaan van het huis", verklaart minister Van Mechelen. De eigenares kan op de premies van beschermd monument blijven rekenen.

 

11/10/2004 De Vlaamse en Nederlandse regeringen moeten hun Schelde-plannen bijsturen

 

14/10/2004 Persmededeling: Scheldeverdieping bedreigt 1000 ha poldergrond in Doel - Doel 2020 en landbouwers vechten plannen van overheid aan

 

21/10/2004 'Schelde-verdieping dreigt tweede Deurganckdok te worden' De natuurmaatregelen bij de geplande verdieping van de Schelde zijn onvoldoende. Dat staat in een nieuw rapport van de Universiteit Antwerpen (UA). Aan de al ondermaatse bescherming van de belangrijke vogel- en habitatgebieden in de riviermond zullen de nieuwe plannen nauwelijks iets verbeteren. Dat kan er volgens de SP.A toe leiden dat Europa de plannen afwijst. 'Dan dreigt opnieuw een scenario à la Deurganckdok, met alle gevolgen van dien voor de Antwerpse haven.'

Het rapport van de Ecosystem Management Research Group (UA) leest als dat van een zwaar gebuisde student. Aan het onderzoek werkten aan Vlaamse kant het Instituut voor Natuurbehoud mee en aan Nederlandse het Rijksinstituut voor Kust en Zee. Zij toetsten de ontwikkelingsschets tot 2010 die over de Schelde-monding is opgesteld, aan de ecologische prioriteiten.
Alle Vlaamse en Nederlandse gebieden langs de Schelde waar natuurmaatregelen worden voorgesteld, werden onder de loep genomen. Niet een daarvan wordt goed bevonden, enkel het beschermen van de Vlakte van de Raan als zeereservaat en de uitbreiding van het Zwin krijgen een 'voldoende'. Het kan de promotoren van de Schelde-verdieping in aanvaring brengen met de Europese autoriteiten. Het estuarium (een rivermond waarin eb en vloed zich sterk doen gevoelen) is afgebakend als habitatrichtlijngebied. Er liggen ook nogal wat vogelrichtlijngebieden in, zones beschermd door Europese regels. Volgens de onderzoekers volstaan de voorstellen niet om in de brede Schelde-monding het soort natuur te verkrijgen dat de ontwikkelingsschets ambieert of dat Europa voorschrijft. "De vogel- en habitatrichtlijn vereist dat structuur en functie van het estuarium het voortbestaan van de habitats garanderen.
Om het tij te keren stellen de onderzoekers onder meer voor om meer landbouwgronden te ontpolderen. Dat zal kwaad bloed zetten bij de boeren, die zich via hun belangenorganisaties Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat al verzetten tegen de huidige plannen, waardoor duizenden hectaren landbouwgrond verloren zouden gaan. (DM)

 

21/10/2004 Koning Albert bezocht de bouwwerf van het Deurganckdok op vraag van het Antwerpse Havenbedrijf. Een tiental leden van de bewonersgroep Doel 2020 maakte van deze gelegenheid gebruik om post te vatten aan de burelen van de werf. Vooraf was toestemming gevraagd aan het gemeentebestuur van Beveren om een brief te mogen overhandigen aan de koning. Voor burgemeester Smet was dit een overbodige vraag waarop hij enkel een negatief antwoord kon geven. Toch slaagde Doel 2020 er in om ter plekke één van zijn leden de brief aan de koning te laten overhandigen. Het was Doelenaar Maurice Vergauwen die de eer had om de koning te ontmoeten en hem persoonlijk te spreken over de problematiek van Doel. De koning luisterde geïnteresseerd en beloofde aan Maurice de nodige aandacht aan de brief te schenken, die hij zorgvuldig op zak stak. Doel 2020 rekent op een positieve wending en eist dat de Vlaamse regering haar beloften, inzake het woonrecht, nu zal nakomen.

22/10/2004 Opnamen voor voor het TV-programma "Man bijt hond" met zangeres Soetkin Collier (Urban Trad).

 

22 en 30/10/2004 Opname van de nieuwste videoclip voor de single "Ik denk aan jou" van Clouseau in Doel. Personen uit het dorp mochten optreden als figuranten.

 

01/11/2004 Doel 2020 ontving een Peruaanse bezoekster, Rosa Aróstegui Echenique (Romy) genaamd, samen met leden van de Derde Wereldraad uit Zwijndrecht. Romy is werkzaam in een organisatie die landbouwers, die hinder ondervinden van een mijnbouwbedrijf, ondersteunt. Die hinder gaat van het onttrekken van grondwater tot ... het moeten opkrassen. Een vergelijking met Doel lag voor de hand.

Romy 's roots liggen in Puno waar zij een tijd werkte met boerenorganisaties en met vrouwenorganisaties rond organisatieversterking en vorming. Sinds 1990 werkt zij voor LABOR. Eerst begeleidde zij lokale gemeenschappen rond ecologische landbouw en vermarkting. Maar geleidelijk aan geraakte zij meer en meer betrokken bij de mijnproblematiek waarmee de boerengemeenschappen te maken krijgen: grond- en watervervuiling. Eén van de belangrijkste problemen in de streek is het schaarse water. Een aantal jaren geleden ontstond in de regio van Moquegua een sterk conflict tussen het mijnbedrijf Quellaveco en onder meer de gemeenschappen in de hooggelegen gebieden met het grondwater als inzet. Romy volgde dit conflict van nabij. LABOR Moquegua ondersteunt de gemeenschappen en de regionale vereniging van getroffen gemeenschappen (lid van Conacami). Op dit ogenblik coördineert Romy de afdeling 'mijnbouw' binnen Labor Moquegua.

 

05/11/2004 De krakers van Scheld'apen mogen begin 2005 terugkeren naar hun vertrouwde stek aan de d'Herbouvillekaai. Deze zomer besliste het stadsbestuur dat de woonwagenbewoners daar moesten ophoepelen. Maar nu krijgen ze twee leegstaande loodsen om hun concerten te organiseren, en 30.000 euro om de boel geluidsdicht te maken. De jongeren hadden zich ondertussen in Doel gevestigd met hun woonwagens.(HLN)

 

06/11/2004 Als bij de uitdieping van de Schelde geen waarborgen worden gegeven voor een reeks milieureddende en natuurbewarende beschermingsmaatregelen, grijpen de Nederlandse en Belgische milieuverenigingen naar het Deurganckdok-scenario. Die waarborgen gaan over de afbakening, de wijze van inrichting, de ruimtelijke verankering, timing en financiering.(DS)

 

07/11/2004 Persmededeling: Doel 2020 oneens met milieubeweging - Doelenaars herinneren Bond Beter Leefmilieu aan vroeger engagement

 

08/11/2004 De Vlaamse regering moet een beslissing nemen over de bouw van een tweede sluis voor de Waaslandhaven. Kostprijs: 350 à 600 miljoen euro. In de plannen van het Havenbedrijf Antwerpen zou die Doelsluis best worden aangelegd in het verlengde van het Deurganckdok. Ook het milieu-effectrapport over het Masterplan Antwerpen lijkt daar op te rekenen. Het MER gaat alvast uit van de sluis aan het Deurganckdok omdat dit een gevoelige kostenbesparing zou kunnen betekenen bij de bouw... van de Oosterweelverbinding. Volgens de plannenmakers zal de Oosterweeltunnel bestaan uit tien afgezonken tunnelelementen. Elk stuk zal 150 meter lang zijn, 42,2 meter breed en 9,65 meter hoog. Om zulke betonmonsters te kunnen bouwen, zijn ruimte én diepgang nodig. De plannenmakers voorzien er nu in om met het bouwmateriaal van het Deurganckdok - o.a. de bestaande betoncentrale - de elementen te bouwen in de toekomstige toegangstrechter langs de kant van de Waaslandhaven. De enorme bouwput moet naderhand dan alleen maar verder worden uitgegraven.(GVA)

 

11/11/2004 Persmededeling: "Antwerpen dreigt grootste slachtoffer te worden van overstromingen" - Doel 2020 maakt in Vlaams Parlement proces van proSes-studie over Scheldeverdieping

 

12/11/2004 Persmededeling: Brandstichting in historische Rubenshoeve te Doel - Doel 2020 verwijt gemeentebestuur nalatigheid

 

13/11/2004 Ter vervanging van het enkele jaren geleden vernietigde Wase gewestplan heeft de Vlaamse regering het licht op groen gezet voor een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Waaslandhaven fase 1 en omgeving. Na de openbare onderzoeksperiode zou het nieuwe RUP eind volgend jaar van kracht kunnen worden. Tegelijk keurde de regering ook concrete werken goed rond het Deurganckdok. Zo o.m. de dringende aanleg van de door Europa geëiste compensatiegebieden voor natuur. Het RUP zou volledig conform Europa rechtszekerheid bieden voor de verdere afwerking van het Deurganckdok en de aanpalende infrastructuur. Daarnaast zou het ook rechtszekerheid bieden aan de bewoners en landbouwers, niet in het minst aan de mensen van Kallo, Verrebroek en Kieldrecht die voldoende buffering krijgen tegenover het havengebeuren. Dit komt dus hun leefkwaliteit ten goede.
Het RUP moet nu wel nog een tijdje juridisch spitsroeden lopen: het openbaar onderzoek in Beveren, een verwerking van de opmerkingen, de Raad van State, de definitieve goedkeuring en de publicatie in het Staatsblad. Het kabinet verwacht dat het RUP effectief wordt na de zomer van 2005.


13/11/2004 Op grond van het nooddecreet keurde de Vlaamse regering een rist bouwvergunningen goed. Die zullen nu op hun beurt binnen de maand door het Vlaams Parlement worden goedgekeurd, waarna de uitvoering kan beginnen. Meteen duidt de regering hiermee aan Europa aan welke gebieden het als milieucompensatie voor het Deurganckdok bestemt. Essentieel, want Europa eiste die compensatie ten laatste 'gelijktijdig' met de exploitatie van het dok. 

Tegelijkertijd heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Linkerscheldeoever goedgekeurd. 
Eens dat dit uitvoeringsplan definitief wordt, zal het nooddecreet zonder voorwerp worden. Op 10 januari 2005 start het openbaar onderzoek en loopt tot 10 maart 2005. In de loop van het najaar 2005 zal het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief beslag krijgen. Daarna houdt het nooddecreet op te bestaan. Stedenbouwkundige vergunningen worden daarna volgens de normale procedures aangevraagd.

Minister Van Mechelen ontving een nota van de administratie betreffende twee problemen.

- Men overweegt een aanpassing van het dwarsprofiel van de leefbaarheidsbuffer in Doel vanwege de slechte staat van de ondergrond.
- De verleende vergunning voor een verbreding van de drempel van Frederik geldt tot 250 meter, maar de loodsen vragen uitdrukkelijk te overwegen de toegang tot het dok te verbreden tot 300 meter om de veiligheid van de toegang tot het Deurganckdok te verhogen.
Ofwel wordt dit dossier behandeld na goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
Ofwel wordt een minitrein van vergunningen voorgelegd aan dit parlement om deze twee problemen op te lossen.

 

15/11/2004 Opnieuw een schuurbrand in Doel. De nabijgelegen hoeve was niet meer bewoond, maar de schuur was nog wel in gebruik.

 

20/11/2004 Kernrock 2004.  Een eerste versie van deze rockfuif in Doel was meteen een schot in de roos. Doel leeft! Vanaf 18u tot in de vroege ochtenduren kon het talrijk aanwezige publiek genieten van de rockgroepen BroncO, Gunslinger en d-icer en dj Whassup.  Gezien het succes hebben de organisatoren besloten om volgend jaar Kernrock 2005 te brengen.

 

01/12/2004  Politiek akkoord over uitdieping Westerschelde
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur, Kris Peeters, ontving zijn Nederlandse collega's Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat) en Cees Veerman (Landbouw en Natuur) in Brussel. De vakministers bereikten een politiek akkoord over de inhoud en de timing van de Ontwikkelingsschets 2010.

Het akkoord wordt tegen half december nog aan het Vlaams en Nederlands Parlement voorgelegd. Wie wat moet betalen, is nog niet beslist.
De kosten voor de uitdieping worden op 213 miljoen euro geraamd, plus jaarlijks 12,1 miljoen euro voor de onderhoudsbaggerwerken. Er zijn niet alleen de baggerkosten, maar ook de kosten voor natuurcompensaties en de organisatie van het project.

De versterking van de natuur in het Schelde-estuarium is de tweede pijler van het akkoord.De natuurwaarden (schorren, slikken enzovoort) in het riviergebied gaan er jaar na jaar op achteruit, onder andere door inpolderingen, verdiepingen en de natuurlijke stijging van de zeespiegel.

Tegen 1 juli 2005 moet duidelijk zijn welke maatregelen genomen worden om de natuurdoelstellingen te halen.

De derde pijler - veiligheid – wordt vooral vertaald in maatregelen om overstromingen tegen te gaan. Vlaanderen past daarvoor haar 'Sigma-plan' aan dat een beveiliging van de vallei van de Zeeschelde beoogt. Een stormvloedkering ter hoogte van Antwerpen komt er volgens de Vlaamse en Nederlandse ministers wellicht niet voor 2050. Wel zal gewerkt worden aan het verhogen van de dijken en aan de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden.

Eind januari wordt een 'Memorandum van Overeenstemming' gesloten met praktische afspraken over de te volgen procedures. De afspraken zullen ook juridisch verankerd worden. (Tijd nv)  
   
02/12/2004  25 gemeenten uit het Schelde-estuarium ondertekenden het Scheldecharter
Ook de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen en Vlaams minister van Openbare Werken en Leefmilieu Kris Peeters hebben het charter ondertekend. Het charter zal als basis dienen voor de oprichting van het
Schelde-Landschapspark, een vernieuwde interbestuurlijke samenwerking. Het is de bedoeling op die manier meer natuur te creëren met respect voor andere functies zoals wonen, werken, ruimte voor de rivier en landbouw. Met het Schelde-Landschapspark, dat zich uitstrekt van Gent tot aan de Westerschelde, willen de gemeenten een
volwaardige gesprekspartner voor de overheid vormen. (BELGA)  

 

09/12/2004 Vlaams Parlement keurt opnieuw bouwvergunningen Deurganckdok goed. Het zou om de laatste fundamentele vergunningen gaan in het kader van het nooddecreet. Het gaat om volgende vergunningen:
 - Heraanleg van de Sint-Antoniusweg met een rotonde, een fietspad, een fietstunnel, een parallelweg en een aansluiting met de ringweg. Geslecht, Molenweg en Sint-Annalaan worden heringericht en deels verplaatst. Er komt en uitwateringsconstructie en een spoorbedding.

- Vlakbij de afrit nr 10 (Waaslandhaven Zuid) kan de aanleg beginnen van een rotonde op de kruising van de Hazopweg en Steenlandlaan

- Tussen het Geslecht en de Scheldedijk komt een verbindingsweg.

Het weidevogelgebied Doelpolder Noord (48,2 à 55 ha) en de kreek in Buffer Noord (14,75 ha) worden aangelegd. Er komt een overbrugging voor de Oostlangeweg en er komt een dijk en een poldergracht. De waterhuishouding zal via twee stuwen worden geregeld.

Bij de stemming onthielden Jos De Meyer en Trees Merckx zich namens CD&V. Ook Groen!-fractieleider Jos Stassen onthield zich. Het Vlaams Belang keurde enkel de eerste drie vergunningen goed, de natuurcompensatievergunning niet.

 

17/12/2004 De Vlaamse Regering besliste op voorstel van de Vlaamse minister Kris PEETERS, de voorgenomen besluiten van de Ontwikkelingsschets 2010 in het kader van de Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium onverkort goed te keuren. Met deze beslissing worden de afspraken over timing en inhoud van het Bewindsliedenoverleg van 30.11.2004 op regeringsniveau bekrachtigd. Deze politieke besluitvorming laat toe om zo mogelijk in de loop van januari 2005, een Memorandum van Overeenstemming met Nederland af te sluiten, en daarmee onverwijld uitvoering te geven aan de besluiten voor de pijlers toegankelijkheid, natuurlijkheid en veiligheid van de Ontwikkelingsschets 2010. In dezelfde beslissing werden de algemene visie en de verdere aanpak van het geactualiseerde Sigmaplan ter bescherming tegen stormvloeden in het Zeescheldebekken goedgekeurd. Dit geactualiseerde Sigmaplan, als invulling van de pijler beveiliging tegen overstromingen aan Vlaamse zijde, gaat uit van lokale dijkverhogingen en de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden. Hierbij zal bijzondere aandacht uitgaan voor de uitwerking van flankerende maatregelen voor landbouwen plattelandsrecreatie.(Persbericht van de Vlaamse Regering)

Het blijft echter wachten op de instemming ervan door de Nederlandse regering. De verdeling van de kosten blijft een struikelblok.

 

21/12/2004 Het Antwerpse havenbestuur werkt aan een nieuw concessiebeleid. Het bestuur geeft havengronden voor 40 of 50 jaar in concessie aan bedrijven die er investeren. Dat levert jaarlijks 60 miljoen euro op. Veel concessies vervallen nu en diverse havenbedrijven vrezen dat de concessieregeling vanaf 1 januari 2005 drastisch verandert. Volgens Eddy Bruyninckx, de directeur-generaal van het havenbestuur, zijn die geruchten uit de lucht gegrepen. 'We streven naar een beter gebruik van havengronden. Als haventerreinen lange tijd onderbenut zijn, willen we met de bedrijven kijken hoe we dat kunnen oplossen. Gebruiken ze hun ruimte goed, dan kan de verlenging van de concessie geen probleem vormen. We willen niet dat bedrijven concessieverleningen misbruiken om nieuwe klanten aan te trekken. We onderzoeken ook op welke manier we onderbenutte terreinen van chemiebedrijven zoals Monsanto, Bayer, BASF, die eigenaar zijn van hun gronden, beschikbaar kunnen stellen. Er is vraag naar 140 hectare haventerreinen. De beschikbare reserve op de chemiegronden is groter. Misschien moeten we in ons beleid ook een onderscheid maken tussen logistieke en watergebonden activiteiten.' (De Tijd)

 

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]