2005 - Krantenknipsels - samenvattingen

 

06/01/2005 De gemeente Beveren maakt op de begroting van 2005 liefst 250.000 Euro vrij voor de bouw van een loods voor de bewaring van de kogge nabij het fort Liefkenshoek.

12/01/2005 De Oost-Vlaamse gouverneur André Denys eist duidelijker afspraken met Antwerpen over de Waaslandhaven. "De onmiddelijke financiële return vloeit via het Havenbedrijf bijna volledig naar Antwerpen, terwijl de negatieve kanten in hoofdzaak gedragen worden door Oost-Vlaanderen. En laten we niet vergeten dat de Linkeroever, met de Waaslandhaven, op ons grondgebied ligt", merkt Denys op. "Vanaf 2008 worden vijf miljoen containers verwacht die via de E17 moeten vervoerd worden. Een reusachtig mobiliteitsprobleem voor Oost-Vlaanderen dient zich aan." (GVA)

14/01/2005 In het nieuwe voorstel voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt voor Doel de gewestplantoestand van 1978 grotendeels behouden. Doel blijft dus woongebied, omgeven door agrarisch gebied. Wel is de in het nooddecreet opgenomen buffering van Doel langs de kant van het Deurganckdok ingetekend op de plannen.

20/01/2005 Het Deurganckdok is niet het einde van de expansie van de haven. Bij de uitwerking van de plannen op de Antwerpse Linkeroever was sprake van de aanleg van een tweede dok, ten noorden van Doel. Dat dok, het Saeftinghedok, zal, als het er komt, Doel volledig van de kaart vegen.
Directeur-generaal Eddy Bruyninckx van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en havenschepen Leo Delwaide laten er geen twijfel over bestaan: de voorbereidingen voor de bouw van het Saeftinghedok zijn gestart. Maar eerst zijn er nog enkele andere katten te geselen. Zoals de tweede sluis aan de Waaslandhaven, de Liefkenshoekspoortunnel en de onvermijdelijk dossiers van de modernisering van IJzeren Rijn, de oude spoorverbinding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied, en de verdere uitdieping van de Schelde, die Antwerpen in staat moet stellen grotere schepen te ontvangen.
Delwaide: 'Internationale prognoses tonen aan dat het containerverkeer nog jaren groeit. Willen we meegroeien, dan moeten we nu al administratieve voorbereidingen treffen voor het Saeftinghedok. Eens de capaciteit van het Deurganckdok vol is, en dat kan over vijf jaar zijn, hebben we in de haven geen ruimte meer voor bijkomende klanten. We zijn dus volop bezig met de voorbereidingen van het dok. We promoten nu al het Saeftinghedok.'
Bruyninckx: 'Als we willen klaar zijn op het moment dat de economische noodzaak van een bijkomend dok zich stelt, moeten we dit jaar een milieu-effectenrapport maken en daarna een afbakeningsstudie. Zowel voor de tweede sluis in de Waaslandhaven als voor het Saeftingedok. Die procedures zullen jaren in beslag nemen. Dan nog kunnen de werken aan het Saeftinghedok pas begin 2009 beginnen.
Denkt u dat er, na alles wat met Doel is gebeurd, voldoende politieke wil is om de bouw van het Saeftinghedok goed te keuren? De Britse overheid weigerde in april een vergunning voor een nieuwe containerhaven in Southampton?
Bruyninckx: 'De vorige regering heeft zich in januari 1998 afgevraagd of ze, rekening houdend met de globale ontwikkeling van de haven op Linkeroever, de leefbaarheid van Doel nog kon garanderen. Het antwoord was neen. Men wilde vermijden dat bij elk uitbreidingsproject opnieuw een slopende discussie ontstaat. Is Doel nu verenigbaar met het Deurganckdok of niet, of zal het nieuwe dok nu door Doel lopen of niet, is eigenlijk niet de discussie meer. De strategische planning moet nu terecht vooral gericht zijn op de leefbaarheid van Kallo, Verrebroek en Kieldrecht.'
Delwaide: 'De beslissing over Doel is gevallen. De meeste mensen zijn via een begeleidingsplan verhuisd naar andere gemeenten. Doel is niet meer leefbaar. Het aantal mensen dat er nu nog woont, is marginaal.' (De Tijd)

Nieuwjaarsreceptie in Doel Op zaterdag 22 januari vond in de Doolen in Doel de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats van Doel 2020 en Vrijbuiter. Zoals steeds véél volk, een verzorgde avond met geweldige (volks)muziek en bijgevolg ook veel vrolijke gezichten. In zijn welkomstwoord bedankte Jan Creve al diegenen die, vaak tegen beter weten in, blijven voorrang geven aan mens en gemeenschap tegenover het cynisme van de economische en politieke macht. Volgens Creve was het voorbije jaar voor Doel geen gemakkelijk jaar. Er is het aanslepende dossier van het woonrecht, er is de inname van de polders rond Doel voor de natuurcompensaties en er is, voor alles, de stuitende desinteresse van het allergrootste deel van de politiek. Maar dat zal Doel 2020 er niet van weerhouden om te doen wat het moet doen. Creve dankte ook baron Delwaide en havenbaas Bruyninckx omdat zij met hun "dwaze uitlatingen" over de noodzaak van het Saeftingedok van Doel opnieuw een punt van maatschappelijke discussie maken. "Wie denkt dat het doek over Doel al gevallen is, heeft te vroeg gedacht", aldus Creve, die iedereen een "strijdbaar 2005" toewenste. Het werd het begin van een avond die zich doorzette tot onder het ochtendgloren. Wie er bij was kan moeilijk anders dan erkennen dat het met Doel allesbehalve afgelopen is!

22/01/2005 De Gentse schepen van de Haven, Daniël Termont, haalde in zijn nieuwjaarspeech uit naar de uitbreidingsplannen in de Antwerpse haven. Termont vroeg zich af of Vlaanderen, de gemeenschap en haar inwoners er baat bij hebben dat er miljarden euro's worden geïnvesteerd in het verder aantrekken van trafieken, enkel en alleen voor overslag. 'Voor grote dozen die toekomen en op een vrachtwagen worden gezet.' Termont vroeg zich ook af of de meerwaarde van dergelijke activiteiten opweegt tegen de maatschappelijke kosten. Hij verwees daarbij naar de milieuvervuiling, de saturatie van de autowegen en de 'onverantwoorde inname van de schaarse ruimte'. Volgens de havenschepen moet men bij de evaluatie van elk nieuw havenproject afwegen welke toegevoegde waarde, bijkomende werkgelegenheid en investeringen eraan verbonden zijn. 'Die factoren leveren de echte return op aan de gemeenschap. Niet het laden en lossen van allerlei goederen waarbij geen enkele toegevoegde waarde gegenereerd wordt. (De Tijd)

24/01/2005 Persmededeling Doel 2020: Voor havenbaas Eddy Bruyninckx zijn 500 mensen marginaal - Doel 2020 doet Saeftingedok af als onrealistisch

25/01/2005 Persmededeling Doel 2020: Leegstaande woningen te Doel: geen toegang voor huurders of kunstenaars, wel voor ratten en muizen!!

03/02/2005 De Nederlandse logistieke groep Vopak heeft een concessie gekregen voor 40 jaar voor de exploitatie van een terrein van 17,4 hectare aan de oostzijde van het Verrebroekdok. Vopak is gespecialiseerd in de opslag en logistiek van vloeibare en gasvormige chemische producten en olieproducten. Aan het Verrebroekdok in de Waaslandhaven, wil Vopak in een eerste fase 70 miljoen euro investeren in de uitbouw van een park met 74 tanks voor vloeibare bulkproducten met een opslagcapaciteit van 109.000 kubieke meter. Vopak wil later nog uitbreiden naar de zuidzijde toe. (tijd)

06/02/2005 Drie nieuwe wandelroutes in Doel. De organisatoren van De Doolen, Doel 2020, de stichting Hooghuis en de gemeente Beveren grepen het project Grens aan om die uitgesproken grensstreek voor wandelaars te ontsluiten.

06/02/2005 Doel 2020 diende een officiële klacht in bij politie van Beveren i.v.m. de verwaarlozing van de huizen in Doel. Zij stelt de beheerder en eigenaar van de vrijwillig verkochte huizen in gebreke. Doel 2020 eist dat deze huizen als " goede huisvader" beheerd worden en dat de regeringsbeslissing van 19 mei 2000 onverwijld wordt uitgevoerd. De manier waarop nu de huizen in Doel beheerd worden brengt de volksgezondheid in het gedrang. De gemeente Beveren laat op deze manier ook oogluikend illegale sluikstorten toe. Doel 2020 wil dat hier dringend actie genomen wordt door de verantwoordelijke diensten die instaan voor veiligheid , volksgezondheid en woonbeleid. 

17/02/2005 Een fors deel van de zeecontainers die worden aangevoerd in de Antwerpse en Rotterdamse haven, is verontreinigd met gevaarlijke gassen. De containers zijn vaak schoongemaakt met methylbromide, formaldehyde en fosfine, stoffen die in de westerse wereld verboden zijn.(GVA)

18/02/2005 Doorsteek Scheldedijk voor toegang tot het Deurganckdok.  De bouw van het Deurganckdok, mogelijk gemaakt via een nooddecreet, gaat intussen verder want het is nog lang niet volledig afgewerkt. Volgens directeur Freddy Aerts van de Administratie Waterwegen en Zeewezen kost dit voor de overheid (zeg maar belastingbetaler)  650 miljoen euro (dok, natuurgebieden en aankopen van gronden en woningen).

20/02/2005 Persmededeling Doel 2020: Voor Oostvlaamse gouverneur André Denys kan er geen sprake zijn van Saeftingedok - Mistoestanden in Doel zullen aangekaart worden bij Vlaamse overheid

03/03/2005 Deurganckdok zou Albert II-dok worden. 
Het zou niet verstandig zijn van Het Hof dat het de naam van de koning zou verbinden aan een dok waarvan de legaliteit betwist is.Dat iemand van de koninklijke familie zijn of haar naam zou geven aan een dok dat er op ondemocratische wijze is gekomen is onvoorstelbaar (reactie Doel 2020).

08/03/2005 Vlaanderen betaalt baggeren getijdendok. Op voorstel van minister van Openbare Werken Kris Peeters heeft de Vlaamse regering het begrip 'maritieme toegang' uitgebreid naar o.m. de vaarwegen in de getijdendokken. Daardoor komen de baggerwerken in die vaarwegen in die dokken volledig voor rekening van Vlaanderen: alleen al voor het Deurganckdok jaarlijks weerkerende kosten van zowat 20 à 25 miljoen euro. De uitbreiding van de definitie houdt concreet in dat de baggerwerken volledig voor rekening komen van het Vlaamse Gewest. Europa moet het besluit nog goedkeuren. (GVA)

11/03/2005 De Vlaamse en Nederlandse regeringen keurden een memorandum goed i.v.m. de toekomstplannen voor de ontwikkeling van de Westerschelde. De vaargeul moet uitgebaggerd worden van 11,6 tot 13,1 meter. De baggerwerken worden op ruim 160 miljoen euro geraamd en zouden starten in 2007. 
Vlaanderen en Nederland willen investeren in een versteviging van de natuur. Ongeveer 1.000 hectare, waarvan 600 hectare in Zeeland, wordt nieuwe natuur. Het gaat vooral om landbouwgrond. Vlaanderen investeert ook in de verhoging van de dijken en in de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden. Alle projecten voor het Scheldebekken worden op 550 miljoen euro geraamd. Daarvan betaalt Vlaanderen 80 procent en Nederland 20 procent.(De Tijd)

12/03/2005 Landbouwer Guido Van Mieghem van de Oostlangeweg in Doel mag  van het Provinciebestuur zijn bedrijf uitbreiden. Hij kreeg een vergunning voor zeven jaar. Hij runt momenteel hij een veestapel van 120 runderen en 660 varkens. De deputatie is van oordeel dat de bestaande landbouwbedrijvigheid prioritair is zolang er geen andere bestemming voor het gebied is vastgelegd.

14/03/2005 Zeeland roert zich over uitdieping Schelde. De Antwerpse haven maakt zich ongerust over de protesten. Volgens Thijs Kramer is het akkoord boven de hoofden van Zeeland tot stand gekomen. (DM) Volgens het Bestuurlijk Overleg Westerschelde is het resultaat 'teleurstellend' en krijgt Zeeland de lasten en Antwerpen de lusten. (GVA)

16/03/2005 Burgemeester François Smet (CD&V) diende zijn ontslag in. Dit gaat in op 31 mei 2005. Vanaf 1 juni neemt zijn partijgenoot Marc Van De Vijver het roer over.

29/03/2005 Het Deurganckdok in Doel schept 2.500 bijkomende jobs. "Het aantal dat circuleerde, 3.000 havenarbeiders tegen 2007, is wat overdreven", zegt Eddy Bruyninckx, gedelegeerd bestuurder van het Havenbedrijf Antwerpen. "Tegen 2011, wanneer het Deurganckdok op volle toeren draait, zullen er 2.500 directe jobs bijkomen. Daarvan zullen er 600 tot 700 al tegen het einde van dit jaar nodig zijn." (DM)

10/04/2005 In een open brief aan de Nederlandse tweede kamer, die ondertekend werd door het schepencollege en de voltallige gemeenteraad, kant nu ook de gemeente Hulst zich tegen een mogelijke ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder waardoor duizend hectare landbouwgrond definitief zou verdwijnen.

13/04/2005 Persmededeling Doel 2020: 
Deurganckdok blijft Deurganckdok - Antwerps Havenbestuur mist niveau én visie

16/04/2005 Persmededeling Doel 2020: 
Verdere uitbreiding van Antwerpse Haven is onaanvaardbaar - Havenbestuur mist elke realiteitszin

17/04/2005 Volgens minister Van Mechelen zou de bescherming van de Rubenshoeve in Doel, de ontwikkeling van het Deurganckdok kunnen afremmen en een verplaatsing van het gebouw zou 700.000 Euro kosten.  Het ziet er dus niet naar uit dat de hoeve aan de Oostlangeweg zal beschermd worden.

25/04/2005 Het Scheldeland is boeiend om per boot te verkennen. Van aan het ponton op het Steenplein in Antwerpen varen geregeld schepen af naar bestemmingen als Temse, Hemiksem en weldra ook naar en in het Deurganckdok.

16/05/2005 Ex-Doelenaars hebben grote heimwee!
Er gaat geen zondag voorbij of er komen ex-Doelenaars naar het dorpje Doel.  Ze genieten van de gezellige drukte en de overzetboot naar Lillo.  Elk weekend komen ze, de ene na de andere, terug naar hun roots.  De overzetboot is echter niet hun enige Doel.  Neen, vooral de "after boat" is belangrijk voor hen. Ze stoppen bij wat eens hun vroegere thuis was en kunnen het niet nalaten, met pijn in hun hart, hun voormalig eigendom te betreden.  Sommigen verkochten "vrijwillig" al jaren geleden aan de overheid, maar nog altijd kunnen ze het niet loslaten en blijven ze het een beetje van hen beschouwen. Met tranen in de ogen zeggen ze dan tegen hun kleinkinderen: "Kijk hier woonden ooit oma en opa".  Een triest tafereel maar keiharde werkelijkheid. (DWK)

21/05/2005 Firma Van Wellen uit Kapellen en partner-wegenbouwer Eurovia bouwen aan het Doeldok een terminal voor steenslag. Het nieuwe bedrijf krijgt de naam "Antwerp Stone Terminal (AST)". Schepen met een lading tot 72.000 ton breuksteen en ander materiaal, zullen er automatisch worden gelost. Vooral graniet uit Schotland en zandsteen uit Noorwegen zal er worden verwerkt en met binnenschepen worden vervoerd. Het steenslag zal gebruikt worden bij de aanleg van autowegen en spoorlijnen.

24/05/2005 In de kaaimuren van het Deurganckdok werd het laatste beton gestort. De bouw, die vijf jaar geleden begon, kostte 260 miljoen euro. De kosten van de baggerwerken worden geraamd op 250 miljoen euro. De financiering van het dok wordt voor 80 procent gedragen door het Vlaams Gewest en voor 20 procent door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Als het dok volledig in gebruik is, moet er jaarlijks 2 miljoen m3 slib worden uitgebaggerd om het dok bevaarbaar te houden. De baggerwerken worden gefinancierd door het Vlaamse Gewest. (Tijd)

09/06/2005 Het comité Doel 2020 heeft actie gevoerd aan feestzaal Scala in Beveren waar een VLD - gespreksavond met minister Marino Keulen plaats vond. De minister werd aan de deur opgewacht door een tiental Doelenaars die hem een pamflet met klachten overhandigden.  Het actiecomité vraagt aandacht voor het "woonrecht" in Doel.  In 2000 besliste de Vlaamse regering dat onteigende woningen opnieuw verhuurd mochten worden in afwachting van een definitieve beslissing rond het dorp tegen 2007. In praktijk blijft dit akkoord dode letter.
Persmededeling Doel 2020: Mijnheer de minister, wonen is het recht van élk individu, ook in Doel !

10/06/2005 Persmededeling Doel 2020: 
Uitspraken van Vandelanotte zijn zoveelste illustratie van falende havenpolitiek - Antwerpse plannen dreigen financiële strop te worden voor Vlaanderen

19/06/2005 Persmededeling Doel 2020: Opnieuw brandstichting in historische Rubenshoeve te Doel!

21/06/2005 Persmededeling Doel 2020: Doel 2020 voert actie bij voorstelling structuurplan

24/06/2005 De aanleg van het Deurganckdok heeft de helft meer gekost dan aanvankelijk geraamd, maar het Vlaams Parlement heeft daar nooit duidelijk zicht op gekregen. Dat blijkt uit een rapport van het Rekenhof.  De Vlaamse minister van Begroting en Financiën, Dirk Van Mechelen (VLD), zei deze week in het Vlaams Parlement echter dat het kostenplaatje 634 miljoen euro bedraagt, wat dus de helft meer is dan de 430 miljoen euro waarvan eind jaren negentig werd uitgegaan.  Het Vlaams Parlement was van het oplopende kostenplaatje onvoldoende op de hoogte, vindt het Rekenhof. De regering heeft aan de volksvertegenwoordigers 'niet de informatie bezorgd die voor een dergelijk groot en complex investeringsproject passend zou zijn geweest', staat in het rapport. 'Het parlement heeft bijvoorbeeld nooit een volledig beeld van de projectkosten gehad.' Begin dit jaar klaagde N-VA'er Jan Peumans in de commissie voor Openbare Werken van het Vlaams Parlement dat hij te weinig financiële informatie kreeg over de werken aan de Antwerpse ring. Het was Peumans die gisteren het rapport van het Rekenhof over het Deurganckdok bekendmaakte. (DE TIJD)

30/06/2005 Het gemeentebestuur van Beveren moest er bij het Antwerps Havenbedrijf op aandringen om ook zijn gemeenteraadsleden uit te nodigen bij de opening van het Deurganckdok. Die kregen tot groot ongenoegen van de betrokkenen geen invitatie.(GVA)

01/07/2005 Fruitteler Patrick Thoen trekt aan de alarmbel. Hij heeft dit jaar al veertien bomen aangetroffen die geïnfecteerd zijn met het bacterie- of perenvuur. Dit is een zeer gevaarlijke en besmettelijke plantenziekte waartegen bijna niks te beginnen valt. Volgens Thoen zijn er mogelijk broeihaarden in verloederde tuinen die vrijwillig verkocht zijn in Doel. Het gemeentebestuur van Beveren neemt de zaak ernstig en heeft de groendienst bevolen het dorp te inspecteren. (HLN)

02/07/2005 Het nooddecreet voor de bouw van het Deurganckdok hield in dat natuurgebieden die door de bouw van het dok werden vernield, op een andere plaats moesten worden gecompenseerd.  Voor die compensatie moest 500 ha landbouwgrond worden verworven. Ook de inrichting van de nieuwe natuurgebieden kost nog een pak geld, zo blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Kris Peeters (CD&V) op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.  Enkele blikvangers in het lijstje van de minister zijn de aanleg van een 100 ha grote brakke kreek (5,5 miljoen euro), van een 150 ha groot weidevogelgebied (4,2 miljoen euro) en een 68 ha grote zoetwaterkreek (samen net geen 4 miljoen euro).  "De totale kostprijs van de natuurontwikkelingsprojecten in het kader van de Scheldeverdieping ligt tussen de 100 en de 250 miljoen euro. Dit komt overeen met 10 miljard oude Belgische franken. Bestaat voor dergelijke uitgaven wel een voldoende maatschappelijk draagvlak?", vraagt De Meyer zich af. (GVA)

04/07/2005 Saeftinghedok wordt nog groter - Maatschappelijk draagvlak twijfelachtig
Volgens de prognoses is het Deurganckdok in 2012 verzadigd. Er worden dan ook al volop plannen gesmeed voor de bouw van een tweede, nog groter containerdok, ten noorden van het Deurganckdok en dwars door Doel. Containerklanten zijn er al. Maar of er een maatschappelijk en politiek draagvlak voor is, is hoogst twijfelachtig.
Behalve de economische vraagtekens, is de kans groot dat de bouw van het dok tal van sociale, milieutechnische en politieke obstakels zal opwerpen. Het ‘probleem Doel’ is, na weliswaar veel politiek gestuntel, opgelost. Maar als het Saeftinghedok er komt, zal men opnieuw op zoek moeten naar natuurcompensaties. Landbouwers overtuigen dat hun gronden onteigend worden voor een dok, is geen sinecure. Maar diezelfde landbouwers, die twintig jaar geleden al eens werden onteigend en ondertussen nieuwe gronden kregen, overtuigen dat ze opnieuw gronden moeten afstaan - dit keer voor natuurcompensaties - wordt helemaal kafkaiaans.
Volgens de actiegroep Doel 2020, die opkomt voor het behoud van het gelijknamige havendorp, bestaat er geen maatschappelijk draagvlak voor een tweede dok. Ze herinnert eraan dat 120 Doelenaars nog altijd een zaak hebben lopen tegen het Havenbedrijf en de Vlaamse overheid over het Deurganckdok. Een uitspraak daarover kan mogelijk roet in het eten gooien van de nieuwe havenplannen. Kersvers Oost-Vlaams gouverneur André Denys heeft al laten weten dat hij zo zijn twijfels heeft bij het nieuwe dok op zijn grondgebied.
De politici uit de regeringspartijen spreken zich voorlopig liever niet uit over de wenselijkheid van het dok.
De oppositiepartij Vlaams Belang is eerder voor het Saeftinghedok gewonnen. ‘Principieel zeggen we ja’, zegt Filip Dewinter, die in het Antwerpse havenbestuur zit. ‘Maar we willen wel nog de discussie voeren over de precieze locatie, de milieuvoorwaarden en de ruimtelijke ordening.’
Groen! kant zich tegen een tweede containerdok. ‘We hebben ons nooit verzet tegen het Deurganckdok, omdat we begrijpen dat de containertrafiek in de haven serieus groeit. Maar nu botsen we op de grenzen van de mobiliteit’, zegt fractieleider Jos Stassen. Volgens hem moet de regering eerst werk maken van een betere aansluiting van de haven op het spoor. Groen! twijfelt bovendien aan het nut van een tweede dok. In de plannen van 1995 voor het Deurganckdok was sprake van een extra capaciteit van 3,5 miljoen containers per jaar, zegt Stassen. Dankzij nieuwe technieken kan het Deurganckdok nu bijna het dubbele aan.’ (DE TIJD)

05/07/2005 Eerste containerschip in Deurganckdok was enkel voor de show - De Cosco Tianjin van een Chinese rederij kreeg de eer om als eerste containerschip aan te meren in het gloednieuwe Deurganckdok. Het schip zou later aan de rechteroever geladen en gelost worden. 

05/07/2005 Het gehucht Prosperpolder wordt opnieuw bedreigd. Niet door de aanleg van een dok of een kanaal, maar door de creatie van een natuurcompensatiegebied. 
"Geen sprake van", reageert burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) van Beveren.
  Voor gemeentebestuur Beveren is verdwijnen van gehucht onbespreekbaar.  "Wat sommige instanties ook mogen denken: raken aan de resterende woonkernen van Prosperpolder, Ouden Doel en Saeftinghe blijft voor ons onbespreekbaar. Wij hebben net vandaag (maandag red.) na samenspraak met het Stedelijk Havenbedrijf Antwerpen beslist een studie te laten uitvoeren naar hoe deze drie gemeenschappen bij toekomstige plannen in het gebied behouden kunnen worden." "We willen daar heel ver in gaan", stelt Van de Vijver. "Ik dreig er niet mee me voor een trein te leggen of zo. We rekenen op mensen in de Vlaamse regering met meer gezond verstand dan in de vorige..."
Momenteel wordt het gebied vanuit drie invalshoeken bestudeerd:
1. Het Sigmaplan voorziet het aanleggen van overstromingsgebieden om, het Scheldepeil bij watersnood te laten dalen en zo Antwerpen te beveiligen tegen overstroming.
2. De projectgroep Proses zoekt natuurcompensatie voor natuurwaarden die door de Scheldeverdieping zouden verloren gaan.
3. Natuurcompensatie voor de aanleg van het Deurganckdok. (GVA)

06/07/2005 Koning Albert II opende om 10 uur 30 het Deurganckdok in de Waaslandhaven. Het gaat om de eerste fase van het dok waarvoor het licht op groen werd gezet op 20 januari 1998. Het dok is nog lang niet af, daarvoor is het wachten tot in 2007. Het lossen en laden van containers zal pas in september kunnen.

06/07/2005 Het Antwerpse havenbestuur overweegt om ter hoogte van de Liefkenshoektunnel een spoorbrug te bouwen over de Schelde, in plaats van een spoorwegtunnel. Hoewel het volgens havenschepen Leo Delwaide slechts "een idee" is, zette premier Guy Verhofstadt er bij een onverwacht 'werkbezoek' aan het Deurganckdok meteen zijn schouders onder. Een brug zou goedkoper zijn dan een spoortunnel, die minstens 684 miljoen euro zou kosten. Bij de NMBS wijst men er prompt en ietwat verwonderd op dat er over de keuze 'brug of tunnel'... al in 2000 een studie werd uitgevoerd. In opdracht van de Spoorwegen en het Havenbedrijf, waarvan Delwaide ook toen al voorzitter was. Uit die studie bleek dat er wel degelijk een gigantisch prijsverschil is. Toch ging de voorkeur uit naar een tunnel, omdat zo'n kunstwerk veel betrouwbaarder is en flexibeler kan worden gebruikt dan een brug, die soms moet worden geopend. Bovendien is een tunnel sowieso sneller en levert een brug bijkomende overwegen op. (GVA)
De NMBS voerde in 2000 een studie uit naar de haalbaarheid van een spoorbrug. Maar die optie werd om drie redenen niet verkozen. Veruit de belangrijkste is dat de brug minstens 30 meter boven het wateroppervlak moet lopen om de scheepvaart niet te hinderen. Daardoor zou op beide Scheldeoevers een aanloophelling van 5 kilometer nodig zijn. Een tweede tegenargument is dat die hellingen heel wat sluizen en overwegen moeten overbruggen, wat de aanleg bemoeilijkt. Ten slotte is er op de Antwerpse linkeroever weinig plaats tussen de Kallosluis en het Liefkenshoekfort. Op de rechteroever bevinden zich talrijke petrochemische installaties.(TIJD)

06/07/2005 Door de komst van het Deurganckdok is er dringend nood aan:
- de aanleg van de spoortunnel Liefkenshoek
- een nieuwe verkeerswisselaar aan het Polderhuis ter hoogte van Vrasene op autoweg E34
- de Scheldebrug in Temse met meer rijstroken uitrusten
- de gewestweg N41 doortrekken richting St-Niklaas, St-Pauwels, Kemzeke, Stekene om de woonkernen te ontlasten
- de verbinding tussen de Liefkenshoektunnel en de E17
- de tweede spoortoegang tot de haven op de rechteroever, samen met de reactivering van de IJzeren Rijn
- de vernieuwing van de Royerssluis
- enkele verbredingen van het Albertkanaal
- de Oosterweelverbinding

06/07/2005 Vlaams Belang blijft verdeeld over het Deurganckdok dat vandaag wordt geopend. De Wase afdeling blijft thuis, de Antwerpse afdeling komt.  De Wase mandatarissen, aangevoerd door Frans Wymeersch, vinden het ,,niet opportuun'' om naar de openingsplechtigheid af te zakken. Volgens Wymeersch heeft de Vlaamse overheid te weinig aandacht besteed aan enkele ,,nevenaspecten''. Zo zal het nieuwe getijdendok volgens de partij leiden tot ,,grote mobiliteitsproblemen en zijn er problemen met de uitvoering van het woonrecht in het polderdorp Doel en als gevolg van de natuurcompensaties, waardoor de landbouwers grond verliezen voor de havenuitbreiding". De Wase partij-afdeling zet zich bovendien af tegen de bouw van het Saeftinghedok, een nog groter containerdok in de haven (op de plaats waar nu nog Doel ligt, red.) dat er eventueel komt als de noodzaak ervan kan worden aangetoond. De Antwerpse afdeling van Vlaams Belang is steeds een fervent voorstander van dat dok. Filip Dewinter zetelt zelfs in de raad van bestuur van de Antwerpse haven, de bouwheer van het dok. Dewinter is een voorstander van het Saeftinghedok. ,,Maar dan moet het wel om een goed voorbereid dossier gaan. We willen geen herhaling van wat er bij het Deurganckdok is gebeurd.'' (DS)

06/07/2005 Volgens Jos Stassen zit de Antwerpse haven met een goed beheerd Deurganckdok minstens tot 2030 goed. "Dan kan de huidige capaciteit groeien van 6 naar 18 miljoen containers per jaar. We mogen redelijkerwijs aannemen dat tegen 2030 een verzadigingspunt is bereikt. Een aantal producten, zoals graan, petroleum, zand of kolen, zal nooit per container worden vervoerd. Een bijkomend containerdok is dus tot minstens 2030 niet nodig. Ook extra industriegronden zijn niet onmiddellijk aan de orde. Tot dan is er dan ook geen reden om Doel en het landbouwgebied rondom voor die datum te laten verdwijnen." (GVA)

06/07/2005 Voor Groen! is het Saeftinghedok een 'dok' te ver. Dat deelde volksvertegenwoordiger Jos Stassen mee. «We botsen op de grenzen van de mobiliteit», zegt Stassen. «De duizenden extra vrachtwagens zorgen voor milieudruk, meer files en meer onveiligheid. Binnen de Waaslandhaven is nu nog voldoende ruimte voor investeringen. Een nieuw dok is voor ons onaanvaardbaar. Er is nog potentieel genoeg voor 20 tot 30 jaar. Men kan namelijk nog altijd de doorlooptijd van de containers halveren van zes naar drie dagen zoals nu in Singapore gebeurt. Er moet dan wel dringend geïnvesteerd worden in het verbeteren van de bestaande autowegen en de bouw van een Liefkenshoek-spoortunnel. Die laatste moet klaar zijn tegen 2010 als het Deurganckdok op zijn volle capaciteit draait.» De aanleg van een nieuwe verbinding tussen de E17 en E34 is volgens Groen! geen oplossing. «Bijkomende wegen zorgen hoogstens voor een verschuiving van de files», zegt Stassen nog. (HLN)
"Plannen maken voor een bijkomend Saeftinghedok heeft geen zin. Méér dan het Deurganckdok kan het Waasland verkeerstechnisch zelfs in optimale omstandigheden niet aan", concludeert Vlaams parlementslid Jos Stassen (Groen!). (GVA)

06/07/2005 Persconferentie Doel 2020 n.a.v. de opening van het Deurganckdok

08/07/2005 Nu het Deurganckdok er ligt vraagt men zich hoe al die containers weg geraken!  Haveneconoom Willy Winkelmans stelt een 'pijplijn' voor containers voor. Die kunnen dan via een transportband van het Deurganckdok naar het rangeerstation Antwerpen-Noord op de rechteroever. Fernand Huts, Katoen Natie, ziet de binnenvaart als ultieme troefkaart. Havenbaas Eddy Bruyninckx verwacht dat de projecten uit het Masterplan Mobiliteit een oplossing brengen.  Over twee jaar wordt gestart met de werkzaamheden om de Liefkenshoekspoortunnel te graven tussen de linker- en rechteroever van de Schelde. De tunnel zou tegen 2011 operationeel zijn.

20/09/2005 De Fowairet, een schip met bijna tweeduizend containers aan boord waarvan 127 containers met giftige stoffen, was op weg naar Antwerpen, toen het om 5.15 uur vastliep op een zandbank voor Perkpolder. Daarbij ontstonden er scheuren in de romp en lekte er 600 ton stookolie uit een brandstoftank.  Waarschijnlijk maakte een defect aan het roer het schip onbestuurbaar. Over welke stoffen het ging hield men angstvallig geheim. In de Nederlandse provincie Zeeland was het rampenplan afgekondigd en gold de hele dag alarmfase 4. De burgemeester van Hulst was zelfs voorbereid op een evacuatie. Maar in Vlaanderen was er geen enkel gevaar. Alleen de economische schade, doordat de hele dag geen schepen de Antwerpse haven in of uit konden varen, was belangrijk.

26/09/2005 Persmededeling: Vlaams Belang wil dat gemeente Beveren woonrecht Doel overneemt - Kantoor in Doel kan zorgen voor een nieuwe stimulans

01/10/2005 Het minifestival "Kernrock" vond voor de tweede keer plaats in Doel. Een viertal bands brachten stevige en degelijke rockmuziek waar menige aanwezigen van konden genieten.

09/10/205 In december vorig jaar verleende het provinciebestuur aan het Havenbedrijf van Antwerpen een vergunning voor de aanleg van een weidevogelgebied in Doelpolder en de aanleg van een kreek in een bufferzone rond Doel als natuurcompensatie voor de bouw van het Deurganckdok.  Doel 2020 tekende beroep aan tegen deze beslissing omdat de projecten in strijd zijn met het gewestplan en er niet of onvoldoende naar alternatieve locaties was gezocht.  Minister Peeters verwierp die bezwaren omdat de projecten passen binnen de werkzaamheden van groot algemeen en strategisch belang.

25/10/2005 "Het overlegcomité tussen de federale regering en de gewestregeringen bevestigde dat de financiering van de Liefkenshoekspoortunnel met een publiek-private samenwerking (PPS) zal gebeuren", zegt minister Peeters. "Voor Vlaanderen moeten de Liefkenshoekspoortunnel en het rangeerstation Zeebrugge zo snel mogelijk worden gestart. Vlaanderen behoudt het engagement van 120 miljoen euro voor de periode 2006-2014 uit het Vlaams Infrastructuurfonds. Hiervan is 112 miljoen bestemd voor Antwerpen en 8 miljoen voor Zeebrugge. Het bedrag voor de Liefkenshoekspoortunnel zal tegen het voorjaar 2007 ingebracht worden in de PPS-constructie. In het investeringsprogramma van Infrabel staat voor 2005-2007 146 miljoen ingeschreven voor de spoortunnel. In december werd het budget voor tunnel én rangeerstation geraamd op 673 miljoen. "Volgens een nota van het Overlegcomité zou de Liefkenshoektunnel 684 miljoen kosten", aldus Jan Penris (VB) (GVA)

04/11/2005 De Vlaamse regering heeft voor de komende tien jaar geen geld om veertig bruggen over het Albertkanaal te verhogen. Nochtans vindt ze dat nodig om de in het Deurganckdok geloste containers via de binnenwateren vlot uit de haven van Antwerpen weg te krijgen. De Vlaamse regering is van plan de vrije doorvaarthoogte onder de bruggen over het kanaal op te trekken van 7 naar 9,1 meter. Binnenschepen kunnen dan een vierde laag containers stapelen. In zijn beleidsnota schrijft de Vlaamse minister van Openbare Werken, Kris Peeters (CD&V), dat die vierde containerlaag 'van wezenlijk belang zal zijn om de verwachte containerstromen uit het Deurganckdok per schip naar het hinterland te vervoeren.' De werken zullen 'geleidelijk' en 'op middellange termijn' gebeuren, 'wanneer er zich opportuniteiten voordoen', zegt minister Peeters. (De Tijd)

Publicatie : 2005-11-07 - MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Afdeling Natuur - Beveren - Onteigening
Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 18 oktober 2005 werd de onteigening ten algemenen nutte bevolen van delen van percelen ten behoeve van de aanleg van een afwateringsgracht langsheen de Hertogenstraat en Klein Arenbergstraat te Beveren in het kader en noodzakelijk voor de inrichting van de natuurcompensaties "weidevogelgebied Putten West" en aanpalende buffer met te realiseren "zoetwaterkreek":
Beveren, 6de afdeling, sectie C, nummer(s) 83, 90, 91, 96, 97, 99, 144b, 144a, 145b, 145a, 146c, 146d, 147, 148, 149c, 150e, 151.
Dit besluit kan worden aangevochten voor de Raad van State binnen een termijn van 60 dagen vanaf de kennisneming van de onteigening alsook voor de Vrederechter op het ogenblik dat de gerechtelijke fase wordt ingezet. Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met 3 gewaarmerkte afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn (artikel 85 van het procedurereglement van de Raad van State). Het onteigeningsbesluit en de plannen liggen ter inzage op het secretariaat van de Beheerscommissie Natuurcompensaties Linkerscheldeoever, Sluisgebouw van Kallo, Steenlandlaan bus 8, 9130 Kallo. (Departement Leefmilieu en Infrastructuur)

09/11/2005 Leefbaarheidsbuffer rond Doel is voltooid. De kostprijs wordt geraamd op 2,5 miljoen Euro.

09/11/2005 Deurganckdok pas af in 2008 - Een verdubbeling van de Antwerpse containeropslagcapaciteit in 2007 door de afwerking van het Deurganckdok zit er niet meer in én is wellicht ook niet eens zo dringend.  Alles wijst erop dat het nieuwe getijdendok pas in 2008 volledig afgewerkt zal zijn vermits het Vlaamse Gewest het baggeren in 2006 zal stilleggen.  De concessiehouders lijken daar niet echt zwaar aan te tillen.  Vlaams Gewest stopt in 2006 met baggeren   De voorbije dagen werden opnieuw enkele honderden meters in het Deurganckdok vrijgegeven voor de scheepvaart. Dit dan nadat het baggeren in de 'tweede fase' goed opschoten is en het baggerschip Rubens van Dredging (Deme) al werd teruggetrokken. Het schip werd meteen ingezet voor de afwerking van het Gentse Kluizendok. Ten laatste tegen midden december wordt ook het tweede baggerschip, de Vesalius van Denul, teruggetrokken en is de 'tweede fase' klaar. Van het zowat 2.500 meter lange dok (2.450 aan de P&O-kant; 2.750 aan de PSA-kant) zal dan 1.360 tot 1.650 meter volledig toegankelijk zijn. Daar ligt de '2de waterkeringsdijk'. De resterende 1.100 meter (derde fase) daarachter is nu nog een enorme zandberg tussen de volledig afgewerkte kaaimuren. Goed voor een volume van 12 miljoen m3. Tot voor kort heette het nog steeds dat het dok over zijn volle lengte in 2007 zou zijn afgewerkt mits het baggeren gewoon zou doorgaan. De administratie heeft nu anders beslist. Eerder al stelde ingenieur Freddy Aerts, afdelingshoofd van de afdeling Maritieme Toegang (Administratie Waterwegen en Zeewezen), dat het wellicht financieel meer verantwoord zou zijn om slechts 'in functie van de economische ontwikkelingen' verder te baggeren. Die optie wordt nu ook gevolgd. Eind december trekt de administratie de baggerschepen volledig terug. "We gaan de zaken ordelijk aanpakken", aldus directeur Aerts. "Eerst moet bv. nog heel wat droge grond uit die derde fase naar Steendorp afgevoerd. Daartoe moeten we nog een tijdelijke steiger bouwen. Tegelijk moet ook de dam in het Doeldok geleidelijk worden opgebouwd en gestabilseerd. Dan kunnen we ook rustig de pijpleidingen verleggen. Het lijkt me dus logisch dat het ergens eind 2006, eerder zelfs begin 2007 zal zijn voor we de derde fase hervatten." Volgens directeur Aerts zullen die baggerwerkzaamheden zowat een jaar duren. Dus wordt het begin 2008 voor het dok écht af zal zijn. Uiteraard is daarbij de mening van de concessiehouders belangrijk. Die lijken zelf niet écht te staan springen om het dok meteen op zijn volle lengte te gebruiken. "Wij zullen onze behoeften eind dit jaar meedelen, maar als het begin 2008 zou worden vooraleer het dok volledig is uitgegraven, dan nog zal dit wellicht voldoende zijn volgens onze prognoses", aldus directeur Eric Noterman van P&O Ports. Officieus luidt het ook in kringen aanleunend bij de andere concessiehouder, PSA Hesse-Noord Natie, dat de verdere uitbaggering niet echt zo dringend is. Een formele reactie konden we er niet noteren.(GVA)

27/11/2005 Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gehecht aan vier nieuwe Scheldeverdragen tussen Vlaanderen en Nederland. De goedkeuring betreft het verdrag tussen het Vlaamse Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium.  Dit verdrag heeft als doelstelling de uitvoering van projecten die bijdragen tot de optimalisatie van de veiligheid tegen overstromingen, de toegankelijkheid van de Scheldehavens en de natuurlijkheid van het Scheldeestuarium. Het verdrag zal hoofdzakelijk afspraken vastleggen over het tijdspad van uitvoering, de samenhang tussen de projecten, de bestuurlijke monitoring, de uitvoering van de verschillende gemeenschappelijke projecten, de kostentoedeling tussen Vlaanderen en Nederland en de betalingen. Hierbij gaat het hoofdzakelijk over de volgende projecten:
- De verruiming van de vaargeul van de Schelde, zowel op Vlaams als Nederlands grondgebied, waarvan de uitvoering dient gestart vóór het einde van 2007;
- de grensoverschrijdende natuurprojecten zoals de uitbreiding van het Zwin en de ontwikkeling van Hertogin Hedwigepolder en het Noordelijk gedeelte van Prosperpolder als intergetijdegebieden, te starten vóór eind 2007;
- De ontwikkeling van minimaal 600 ha natuur in Nederland, te starten vóór 2010;
- De ontwikkeling van 1.100 ha estuariene natuur of "wetlands" in Vlaanderen, te starten voor 2010.

28/11/2005 Het afvalverwerkend bedrijf Indaver heeft een nieuwe wervelbedinstallatie in gebruik genomen op haar site in Doel. Daarbij wordt afval verbrand en de vrijgekomen energie omgezet in elektriciteit.  Met een capaciteit van 460.000 ton gaat het om de grootste afvalverwerkingsinstallatie van België.

30/11/2005 Havenbedrijf Dubai Ports World heeft de Britse scheepvaartgroep P&O overgenomen. Door de overname wordt DPW meteen de grootste concurrent voor het Singaporese PSA - het vroegere Hessenoordnatie - inzake containertrafiek in de haven van Antwerpen. Beide wereldspelers hebben de uitbating van containerterminals in de haven nu vrijwel volledig in handen.

Op zondag 11 december 2005 bracht Bisschop Lucas Van Looy van Gent, op uitnodiging van de Doelse kerkfabriek, een bezoek aan Doel.  Bij deze gelegenheid werd door Maurice Vergauwen, namens de bewonersgroep Doel 2020, een brief overhandigd aan de Bisschop.

15/12/2005 Beveren wil garanties voor Prosperpolder en Ouden Doel en laat een studie uitvoeren.  

18/12/2005 De Vlaamse regering heeft het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Waaslandhaven fase 1 en omgeving goedgekeurd.  Dit betekent:
- dat het bestaande havencomplex bestendigd wordt en het Deurganckdok als essentiële infrastructuur wordt bestempeld voor containeroverslag
- de verdere definitieve afwerking van het Verrebroekdok
- de gedeeltelijke demping van het Doeldok
- een versterking van de leefbaarheid van de dorpskernen Kieldrecht, Kallo en Verrebroek door voldoende afstand te creëren van de haven en het aanleggen van leefbaarheidsbuffers.
- realisatie van de infrastructuur voor de ontsluiting van de haven
- verdere realisatie van natuur
Voor Doel werd geen toekomstbeeld uitgewerkt.  Doel is niet in het plan opgenomen omdat hierover het Vlaams Gewest beslist en niet de gemeente of de provincie.

20/12/2005 Vijfentwintig steden en gemeenten willen dat samen met de Oosterweelverbinding de bouw van een stormvloedkering bestudeerd wordt. De steden en gemeenten liggen in het Schelde-estuarium en hebben zich verenigd in het samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark. Ze vragen ook aandacht voor de verkeerssituatie in Zwijndrecht en willen dat de wegeninfrastructuur zo ver mogelijk van de Antwerpse wijk Het Eilandje komt te liggen. Dat staat in het advies dat Schelde-Landschapspark geformuleerd heeft naar aanleiding van het openbaar onderzoek naar de Oosterweelverbinding.(DS)

22/12/2005 De Vlaamse en Nederlandse overheid hebben in Middelburg vier Scheldeverdragen ondertekend. Het belangrijkste verdrag slaat op de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium waarover de Vlaamse en Nederlandse regeringen in maart al een akkoord bereikten. Daarin wordt bepaald dat eind 2007 wordt gestart met de uitdieping van de Schelde tot 13,1 meter. Daardoor kunnen containerschepen met een diepgang tot 13,1 meter tij ongebonden, zonder rekening te houden met hoog of laag tij, de Schelde op- en afvaren. De uitdieping, inclusief het ruimen van wrakken in de rivier, zal 250 miljoen euro kosten. Vlaanderen betaalt 205 miljoen euro (82%), Nederland 45 miljoen. Ze moet in 2009 voltooid zijn.
De Ontwikkelingsschets 2010 voorziet ook in de versterking van de natuur in het Schelde-estuarium. Er worden een aantal grensoverschrijdende natuurprojecten gepland, zoals de vergroting van het Zwin en de ontwikkeling van de Hedwige- en Prosperpolders, Nederlandse natuurgebieden naast het Land van Saeftinghe. Voor het herstellen van de natuurlijkheid van het Scheldebekken trekken Nederland en Vlaanderen elk 200 miljoen euro uit. Vlaanderen legt nog eens 180 miljoen euro op tafel om de veiligheid tegen overstromingen te verbeteren. Dat maakt deel uit van het Sigma-plan. Nederland moet voor minstens 600 hectare extra natuurontwikkeling zorgen langs de Westerschelde. Vlaanderen moet minstens 1.100 hectare 'estuariene' natuur creëren. Het totale kostenplaatje voor de uitvoering van de Ontwikkelingsschets bedraagt 830 miljoen euro.

De Intercommunale Land van Waas denkt aan het inzetten van een privé-bewakingsfirma en het afbreken van de meest verkrotte woningen.  Volgens hen is er de laatste maanden de leefbaarheid op achteruitgegaan door krakers, wetteloosheid, diefstal, verkrotting en vandalisme.
28/12/2005
Persmededeling:
Doel 2020 boos om uitspraken van Intercommunale-directeur Bart Casier - Bewonersgroep dringt aan op overlegorgaan met overheid.
Burgemeester Marc Van De Vijver (CD&V) is geen vragende partij om de krakers buiten te zetten. "Ik wil geen toestanden zoals in het Lappersfortbos. Er moeten inderdaad enkele verkrotte huizen worden afgebroken, maar in overleg met de gemeente. We willen niet dat mensen manu militari worden buitengezet."

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]