1999 - Krantenartikels - samenvattingen

 

januari 1999

Europese Commissie uit bezwaren bij aanleg containerterminal.

Ferdinand de Bondt wordt uitgeroepen tot Wase persfiguur 1998.

Doel 2020 verspreidt Doel-themanummer van De Wase Koerier.

19990113 Kerncentrale Doel (KCD) pleit voor behoud van het dorp Doel en diende een bezwaarschrift in. Het uitgangspunt van de KCD is dat er omgevingsonverenigbaarheden bestaan rond een kerncentrale. Of m.a.w. een kerncentrale is niet te verzoenen met verdere industrialisatie in het gebied. 1800 m is voor de directie van de kerncentrale, hiermee voortgaand op het rapport van de Raad van Wijzen, een minimum afstand om de optimale veiligheid te garanderen. Dat verdere industrialisatie niet risicoloos is werd afgelopen jaren bewezen met de (vaak toch wel ernstige) incidenten in het havengebied. De KCD wil dan ook dat de afwezigheid van gevaarlijke stoffen op lange termijn kan gegarandeerd worden in het "uitsluitingsgebied". Daarom dringt men er op aan dat de KCD omringd blijft met agrarisch gebied en natuurgebied en dat door de huidige bestemming op het gewestplan te behouden zoals ze nu bestaat. (vvf)

Februari 1999

De radartoren van Doel wordt verplaatst omwille van de nakende werken.

De gemeente Sint-Gillis-Waas verzet zich tegen de gewestplanwijziging en de daarmee samenhangende verdwijning van Doel.

De nieuwe partij Sécurité-Eerlijkheid-Respect-Solidariteit geeft een persconferentie in Doel en zegt voor Doel te willen strijden.

Leden van Doel 2020 en Vrijbuiter verstoren de gemeenteraad als het gemeentebestuur instemt met de gewestplanwijziging.

De Oost-Vlaamse provincieraad stemt in met de gewestplanwijziging.

Maart 1999

Volgens Fernand Huts zal er met de toewijzing van de containerterminal aan MSC/Hessenatie 'geen container bijkomen'.

De Europese Commissie stelt zich vragen bij het algemeen belang van de werken aan het Deurganckdok.

Plannen voor een tweede containerdok 'over Doel' lekken uit.

Suske en Wiske springen in Het Nieuwsblad/De Standaard op de bres voor Doel.

Voor de 'herlokalisatie' van Doelenaars plant men onteigeningen in andere deelgemeenten van Beveren; het gemeentebestuur 'vraagt begrip' aan de te onteigenen inwoners.

BBL-VAC-WNLW-Doel 2020 krijgen nu ook steun van Centrum voor Onteigeningsrecht & Groen v.z.w (Zeebrugge).

April 1999

Volgens het kabinet van havenschepen Delwaide is Vlissingen een 'nichtenhaven'.

Het gemeentebestuur subsidieert de renovatie van de jachthaven in Doel.

Volgens de Vlaamse Landmaatschappij worden 154 landbouwers bedreigd door de havenuitbreiding.

Minister Stevaert verklaart de bouwvergunning voor het Deurganckdok nog voor de verkiezingen te zullen afleveren.

Regionale Streekcommissie voor Advies veegt tienduizend bezwaarschriften van de tafel in een onderbezette vergadering.

In Dag Allemaal heeft 'stervensbegeleider' R. Aelbers het over 'de huicheltranen om Doel' en over mensen 'die denken dat hier nog iets te rapen of profiteren valt'.

Mei 1999

Fernand Huts blijft lastig doen over de toewijzing van de terminal.

VU en ID21 verklaren het behoud van Doel als prioriteit te beschouwen.

Doel 2020 vraagt ontslag van bemiddelaar Aelbers.

Agalev voert een prikactie tegen de beslissing van de regering.

De gemeenteraadsvergadering in Beveren heeft plaats onder zware politiebescherming.

19990525 De Vlaamse regering keurde de gewestplanwijziging en het strategisch plan voor het Linkerscheldeoevergebied goed.
Hiermee legt men de harde buitengrenzen van de havenuitbreiding vast, maar veegt men tegelijkertijd Doel van de kaart en voorziet men bijkomend industriegebied. De regering gaf hiermee ook haar zegen aan de bouw van het Deurganckdok. Men voorziet een betere inbuffering van de woonkernen van Kallo, Verrebroek en Kieldrecht en een natuurgebied grenzend aan Het Verdronken Land van Saefthinghe.
Het Saftigendok komt op de plaats waar nu de dorpskern ligt. Het zou vanaf 2007 aangelegd worden.
De Doelenaars rest alleen het sociaal begeleidingsplan (2,6 miljard BEF). Ook de inhoud daarvan werd goedgekeurd en uitgebreid voor de inwoners van de gehuchten Prosperpolder, Ouden Doel en Saftinge.
F. De Bondt:"Het dorp wordt opgeofferd voor de financieel-economische belangen van de havenbaronnen. Terwijl in de bestaande haven het grootste deel van de indusriegronden braak ligt, voorziet de regering toch duizenden hectaren nieuw industreterrein bij Doel".

BBL:"Het alternatief van de inwoners om de uitbouw van de haven in het Waasland te verzoenen met een leefbaar Doel werd nauwelijks onderzocht. Verder houdt de regering geen enkele rekening met de argumenten die wij nu bij de Raad van State behandelen".

Leden van verschillende actiegroepen beplakken overal in Vlaanderen  de verkiezingsborden van SP, CVP en VLD met de slogan "Geen stem voor dorpsmoordenaars, Doel moet blijven".

Het strategisch plan bepaalt dat binnen het havengebied eerst de bestaande bedrijventerreinen moeten worden gebruikt. Pas daarna worden nieuwe gebieden aangesneden. Om de landbouw zo lang mogelijk te behouden worden 2007 en 2020 als "indicatieve data" vooropgesteld voor de inname van nieuwe gebieden.
De beslissing van de Vlaamse regering kort voor de verkiezingen en terwijl het Vlaams parlement is ontbonden, lokt veel kritiek uit. (GVA)

19990525 De CVP drong er binnen de Vlaamse regering op aan om het sociaal begeleidingsplan voor Doel nog voor de verkiezingen af te handelen. (GVA)

19990527 Vlaams Blok, Agalev en VU-ID maken van Doel een belangrijk punt in hun verkiezingsprogramma. CVP en SP klasseren Doel onder de rubriek afgehandelde zaken. (GVA)

19990529 De Vlaamse regering trekt 2,9 miljard BEF uit voor het opdoeken van Doel. (GVA)
2,1 miljard voor prefinanciering van de naakte onteigening.
350 miljoen voor het verplaatsen van nutsleidingen.
445 miljoen voor het sociaal begeleidingsplan waarvan 174 miljoen voor de bouw van nieuwe woningen en 139 miljoen voor het bouwrijp maken van kavels.
70 miljoen voor supplementaire sociale projecten.
34 miljoen voor de leefgemeenschapspremie.
18 miljoen voor de sociale bemiddelaar.
10 miljoen voor de Intercommunale vereniging Land van Waas voor de coördinatie van de herhuisvesting.

19990531 Doel 2020 en VAC metselen, tijdens Portival, de toegangsdeur dicht van het kantoor van de sociaal bemiddelaar in Doel en brachten een spandoek aan met de tekst "Gesloten wegens medeplichtigheid aan moord op Doel".

juni 1999

19990601_HUMO_Bal in eigen Doel: Want er was geen plaats voor hen. / Doel: zand erover

Pas als het sociale plan helemaal klaar is, wil minister Stevaert een bouwvergunning geven voor het geplande containerdok. Maar het sociale begeleidingsplan is NIET klaar. Het zit nog altijd vol tekortkomingen en lacunes. Dat zegt Frank Buyssens, de voorzitter van de stuurgroep die over het sociale begeleidingsplan moet waken.
De Doelenaars zijn niet overal welkom. Want er zijn locaties waar de huidige bewoners, via onteigening, een stuk van hun tuin moeten afstaan om grond vrij te maken voor de Doelenaars.  De mensen kunnen ook niet kiezen om buiten Groot Beveren te gaan wonen. Dat steekt heel wat mensen. Zij moeten weg voor een dok van algemeen landelijk belang, maar zij mogen alleen lokaal en niet nationaal een andere woonplaats zoeken. Daarvoor was geen politieke consensus binnen de Vlaamse regering. Blijven ze niet in Beveren dan moeten ze zelf hun plan trekken. Ze krijgen dan wel hun onteigeningsvergoeding plus de leefgemeenschapspremie, maar dan kunnen ze niet genieten van een aantal sociale en financiële voordelen die binnen Beveren wel voorzien zijn. Alleen binnen Beveren zullen gronden, huizen en leningen tegen de gunstige voorwaarden van het sociale plan bedongen kunnen worden. Zo is er het principe ‘grond=grond’ (heb je in Doel bvb. 1000 m² dan moet je op die nieuwe locatie daar ook over kunnnen beschikken en voor dezelde prijs). Op papier klinkt dat heel fatsoenlijk, maar daar zitten dikke adders onder het gras.
- Neem een Doelenaar die 1000 m² grond voor 2 miljoen kan kopen dan doet hij 2,5 miljoen frank profijt t.o.v. de hem omringende eigenaars die daarvoor 4,5 miljoen hebben moeten betalen. De onvanger van de registratie zal dit opmerken en zal hem een eenmalige meerwaardeheffing van 12,5% plus een boete opleggen. Voor een Doelenaar met 1000 m² grond komt dat neer op 300.000 frank die hij zal moeten betalen.
- Neem een inwoner van 70 jaar die een huisje met tuin had in Doel maar zich te oud vindt om nog te gaan bouwen op zo’n kavel in Beveren. Die mag zijn recht op die goedkope bouwgrond niet overdragen aan één van zijn kinderen die met hem in Doel wonen, want dat is niet voorzien in het sociaal begeleidingsplan.
- Als een Doelenaar zonder kinderen overlijdt, dan moeten de erfgenamen op die ‘emotionele’ leefgemeenschapspremie 30 tot 45% successierechen betalen.

- Voor de landbouwers die hun boerderij en/of grote stukken grond verliezen is nog geen oplossing. Men denkt hier aan een grondbank.
Op dit ogenblik zijn er nog geen mensen onteigend, hiervoor moet er eerst een onteigeningsbesluit zijn.

19990610 De Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied maakt 100 miljoen BEF vrij voor de leefgemeenschapspremie voor Doel (aanvankelijk was dit 34 miljoen) (HVW)

19990615 Volgens Lieven Dehandschutter, VU-ID Vlaamse Raad, is de verdwijning van Doel nog geen uitgemaakte zaak. "De kiezer heeft op dat vlak een heel duidelijk signaal gegeven en er moet nog altijd een aantal belangrijke beslissingen worden genomen. Nelly Maes, VU-ID Europees parlement, beklemtoont dat ook zij het Waasland in het Europees parlement niet uit het oog zal verliezen. (GVA)

19990618 Deursloten voor de stemlokalen dichtgespoten te Doel (DWK)

19990618 Kieldrecht en omstreken stemde voor veiligheid en groen (DWK) Traditionele partijen zwaar afgestraft.
In onze poldergemeenten werd uitgekeken naar het dioxine-effect, maar ook naar de invloed van het verdwijnen van Doel en het toegenomen onveiligheidsgevoel dat de laatste maanden de kop opstak. 
Forse winst voor het Vlaams Blok en Agalev, ook winst voor VU en VLD, zwaar verlies voor SP en CVP Het is duidelijk: de bakstenen van Stevaert, de onveiligheid in Beveren en omgeving, maar ook het verdwijnen van Doel lag iedereen zwaar op de maag.
Uit deze uitslagen blijkt dat ook in onze regio de tendensen zich voortzetten die zich overal in het land hebben afgetekend.
Het Vlaams Blok wordt in vele grote steden (Sint-Niklaas, Gent, Antwerpen, Mechelen, ) veruit de grootste partij met 25 tot 30 procent van de stemmen. In de landelijke gebieden stijgen ze in vele gevallen (zoals Beveren) tot rond de twintig procent, wat impliceert dat, meer dan één op de vijf kiezers stemde voor de veiligheid.

Kieskring Beveren

Senaat

Vlaams Parlement

SP

9,4%

-6,6%

9,8%

-5,8%

CVP

25%

-5,5%

22,4%

-6,8%

Vlaams Blok

19,1 %

+3,5%

21,1 %

+4,8%

VLD

20,8%

+4,5%

17,7%

+2,7%

Agalev

12,7%

+5,6%

13,1%

+4,4%

VU-ID

10,2%

+0,1 %

12,7%

+2,1 %

19990621 Oud-Turnhout adopteerd Doel op voorstel van Agalev.

19990625 Doel 2020 organiseerde in Doel een geslaagde contactvergadering voor leden en sympathisanten. Vanaf nu start Doel 2020 met een eigen maandelijkse nieuwsbrief en zullen op regelmatige basis contactvergaderingen worden georganiseerd. (DWK)

19990625 Doel 2020 stuurde een schrijven naar de VLM. Zij verzetten zich tegen het doorspelen van gegevens, uit de enquête betreffende het sociaal begeleidingsplan voor landbouwers, aan het aankoopcomité.

juli 1999

Bij de start van de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering wordt bepaald dat er geen verlenging komt van de startbaan in Deurne - Doel moet weg.

De nieuwe directeur-generaal van de Administratie Waterwegen en Zeewezen, jan Strubbe, valt zijn voorganger aan omwille van diens uitspraken.

Zeven postgraduaatstudenten vegen in hun eindwerk de vloer aan met de besluitvorming rond de havenuitbreiding in het Waasland.

De aanleg van het Deurganckdok gaat door, maar de nieuwe Vlaamse regering-Dewael wil bekijken of Doel leefbaar is.

Luc Versteylen is boos op Agalev omdat die partij volgens hem van Doel geen breekpunt heeft gemaakt.

Steve Stevaert en Patrick Dewael verzekeren door te gaan met het Deurganckdok.

Minister Mieke Vogels stelt dat voor Doel opnieuw een voet tussen de deur zit.

Vlaams Blok stelt de containerterminal opnieuw ter discussie.

Nelly Maes (VU) zegt dat zij de coalitiepartners heeft kunnen overtuigen.

Volgens een artikel in Gazet van Antwerpen is 'de lucht in Doel zo vuil als boven de Antwerpse Ring', De cijfers blijken achteraf op valse gegevens te berusten.

Het gemeentebestuur van Beveren vindt dat in afwachting van de leefbaarheidsstudie de bouwvergunning tijdelijk moet worden geblokkeerd.

Doel 2020 start met de verspreiding van een gratis nieuwsbrief, Nieuws uit Doel.

Zeeland Seaports, de beheerder van de havens van Vlissingen en Terneuzen, ruikt zijn kans nu Rotterdam en Antwerpen worstelen met ruimtegebrek en Zuid-Beveland met het zuidelijk achterland wordt verbonden via de Westerscheldetunnel en een betere spoorverbinding. Hessenatie gaat de Westerschelde Container Terminal (WCT) exploiteren. De WCT met een capaciteit tussen 1,5 miljoen tot 2,5 miljoen TEU per jaar komt overeen met de totale overslag die Hessenatie in Antwerpen realiseert.

Het project kost ruim 1 miljard gulden en moet eind 2002 gereed zijn. De terminal kan, volgens de deelnemers in het project, dienen voor de groei in de containersector in het eerste decennium van 2000. Daana kan de Maasvlakte II verdere groei opvangen en kan WCT haar positie consolideren.

De ruimte in Antwerpen raakt op. Als de containerterminals buiten de sluizen bij Doel in bedrijf zijn, dan is het zo goed als afgelopen met de uitbreidingsmogelijkheden tussen Antwerpen en de Nederlandse grens. Maar de Belgsche haven bijt hoe dan ook in het stof, als het gaat om het overladen van containers van het ene op het andere zeeschip. Daarvoor is de haven nauwelijks geschikt. Het heeft weinig zin een container eerst de Schelde op te sturen om hem daarna weer dezelfde weg terug te vervoeren. Een overslagpunt aan de monding van de rivier is veel vanzelfsprekender. De lading die naar Anterpen moet, kan in een kleiner schip over de Schelde. Ladingen voor andere Europese bestemmingen gaan op een binnenvaartschip of kustvaarder en containers met verre bestemmingen worden ovegezet op grote zeeschepen.

19990708 Formateur Dewael lichtte het akkoord over Doel toe. De beslissingen van de vorige regering worden zoals gepland uitgevoerd. Dat betekent dat het Deurganckdok voor de haven van Antwerpen zonder vertraging wordt aangelegd. Het sociaal begeleidingsplan voor de inwoners van Doel loopt ook voort. Agalev en VU, die zich tijdens de voorbije regeerperiode hadden opgeworpen als de redders van het Scheldedorp, sleepten enkel een studie uit de brand. Die studie moet op korte termijn uitmaken in welke mate het dorp Doel leefbaar blijft, temidden van de economische ontwikkeling. Steve Stevaert (SP), de uittredende bevoegde minister voor Doel, maakte bekend dat al honderd van de meer dan driehonderd gezinnen in Doel vrijwillig willen vertrekken. (DS)

19990709 De Vlaamse regering onderhandeld over een nieuw plan waardoor het Scheldedorp gered zou worden. Het uitgedolven zand van het Deurganckdok zou gebruikt wotrden om het Doeldok te dempen. Het dossier werd voorbereid door VU-Beveren. Ook voor Agalev zou het dossier Doel één van de breekpunten zijn voor de onderhandelingen in de Vlaamse regering. Bij BBL en Doel 2020 is men optimistisch. Er is weer hoop. (DWK-HLN)

199907 Johan Demoen, voormalig directeur-generaal van de administratie Waterwegen en Zeewezen, zegt dat het waterbouwkundig niet interessant is de eerste vijfhonderd meter van het containerdok te gebruiken voor overslag. Zo wordt ook de hinder voor Doel beperkt en kan het Scheldedorp volgens hem leefbaar blijven. Ook prof. Allaert van de Universiteit Gent kwam eerder tot dezelfde conclusie. BBL wil het alternatief op de agenda plaatsen van de regeringsonderhandelaars. Agalev en VU zijn bereid er een punt van te maken. (Kristof Pieters)

 

 

Augustus 1999

De werkgroep Wildgroei zet een actiekamp op in Doel.

In Doel wordt een openlucht-fototentoonstelling gehouden: Doel, een land uit Zicht.

Actievoerders blokkeren de werken aan de ringweg rond de containerhaven.

Wildgroei bezet het kantoor van havenschepen Delwaide.

In de gemeenteraad van Beveren wordt actie gevoerd.

Doel 2020, BBL, WNLW en VAC roepen de 25e Scheldewijdingsfeesten uit tot 2e solidariteitsdag voor het behoud van Doel.  Persmededeling.  Tijdens de Scheldewijdingsfeesten wordt massaal actie gevoerd tegen 'de zeepbeleconomie' die Doel vernietigt.

De Beverse burgemeester vraagt opnieuw dat de bouwvergunning wordt geblokkeerd.

Minister Dirk van Mechelen levert de bouwvergunning af.

September 1999

WNLW en Doel 2020 stappen in kortgeding naar de rechter om de bouwvergunning te schorsen.

Het gemeentebestuur weigert gebruik te maken van het milieuvorderingsrecht en een procedure te starten tegen de aflevering van de bouwvergunning.

De Vlaamse regering verklaart inspiratie te willen halen uit het Nederlandse havendorp Pernis

De Boze Doelenaars vragen dat de Vlaamse regering afziet van de leefbaarheidsstudie.

Senator Erna van Riet (VLD) zegt dat alles op alles gezet moet worden om Doel te behouden.

19990917_DWK_Aankoopcomité start met onderhandelngen in Doel  Het tweede aankoopcomité Gent start deze maand met de onderhandelingen i.v.m. de onteigeningen in Doel. Alle personen die reeds een aanvraag indienden, krijgen het bezoek van een onteigeningscommissaris.

19990930_FET_Doel moet weg voor tweede havendok op linkeroever  Een verdere uitbreiding op linkeroever, via een tweede havendok door Doel, is volgens het Antwerpse havenbestuur een absolute noodzaak om de groei van Antwerpen als containerhaven op lange termijn veilig te stellen. Bij de opmaak van het Strategisch plan vormde dat gen probleem omdat de Vlaamse regering er toen van uitging dat de leefbaarheid van Doel niet kon worden gegarandeerd en het dorp derhalve zou verdwijnen.

Oktober 1999

19991005 De werken aan het Deurganckdok gaan officieel van start. Leden van Wildgroei, Vrijbuiter en Laat Het Zo’n Vaart Niet Lopen blokkeren de werken. Dit om aan de beleidsvoerders en de buitenwereld aan te tonen dat de aanleg van het dok te voorbarig is. Het dok wordt aangelegd alvorens de Europese Commissie en de Raad van State zich over dit dossier hebben uitgesproken. Ook de resultaten van de leefbaarheidsstudie zijn nog niet gekend. De actievoerders stellen dat het behoud van het dorp Doel voorop staat. (HNB)

De Intercommunale verzet zich tegen de demping van het Doeldok.

Sociaal bemiddelaar Aelbers rijdt met een halflege bus Beveren rond om de herlokalisatieprojecten te promoten.

Fernand Huts verklaart het niet meer te zien zitten in Antwerpen.

19991012 Minister Stevaert trekt de 'morele schadevergoeding' van de Doelenaars op tot honderd miljoen BEF. (HLN)

Een delegatie van Doel 2020 vergezelt een cameraploeg van Terzake naar Pernis.

Steve Stevaert geeft startsein voor de leefbaarheidsstudie die zal uitgevoerd worden door een tijdelijke studiegroep uit Nederland, Iris Consulting / DHV Milieu & Infrastructuur BV in samenwerking met prof. A. artens (KUL)

19991015 Delegatie van Vlaamse regering brengt bezoek aan Rotterdams havendorpje Pernis

Mieke Vogels toonde zich na afloop van het bezoek opgetogen over wat ze gezien had. Vogels: "Vooral de instelling van de bedrijven vind ik zeer belangrijk", "Als Doel kan blijven bestaan, dan moet de overheid in ieder geval een inspanning doen voor de woonomgeving. Een voldoende ruime groene buffer dient aangeled te worden. En er moet, net zoals in Pernis, een buurtraad komen". (GVA)

"Het kan, Doel kan blijven leven. Hier is het bewijs." (HLN)

"Alleen zal de mentaliteit wel moeten veranderen. Hier hebben bedrijven een houding van: als we niet samenwerken met onze buren, dan bestaan we binnen vijftien jaar niet meer. In België heeft het Antwerps havenbedrijf nog altijd de mentaliteit dat je beter vijftien jaar niks doet aan alle problemen. En dan zijn je buren er niet meer." "Doel is leefbaar. En een keer dat die zekerheid er is, ben ik er ook van overtuigd dat veel Doelenaars zullen willen blijven. Het geld dat we dan niet moeten uitgeven aan onteigeningen, moeten we investeren in de leefgemeenschap van Doel zelf." (HNB)

19991016 Doel 2020, BBL en VAC leiden samen met de inwoners van Doel een kortgeding in bij de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde om de werken aan het Deurganckdok op te schorten. (HLN)

19991021 De ondertekening van het Scheldeverdrag in 1995 omvatte ook de uitdieping volgens het 48’/43’/38’ programma. Het laatste cijfer staat voor 38 voet of 11,6m wat wil zeggen dat schepen met een diepgang van 11,6m zowel bij eb als vloed de haven kunnen bereiken. De Schelde moet daarvoor 13,3m diep zijn. Tot in 2000 zal worden gebaggerd. Voor ruim 10 miljard BEF zal dan zo’n 15 miljoen m³ zand en slib zijn verplaats. Intussen worden al containerschepen gebouwd met een diepgang van 12,2m. Daarom wil Antwerpen een tij-ongebonden toegang van 14m. De vaargeul wordt dan 15,75m diep.
Nederland houdt het bij een lange termijn visie. Pas in 2001 zullen zij de mogelijkheid tot uitdieping bekijken. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland beschouwen de niet-uitdieping als concurrentievervalsing omdat P&O ports en het Duitse Logport een containerproject hebben aan het Deurganckdok. (GVA)

19991028 In een schrijven aan Minister-president Dewael zetten sociaal bemiddelaar Aelbers en de voorzitter van de Stuurgroep Sociaal Begeleidingsplan Frank Buyssens, de problemen op een rijtje.
- Zo staat onder het knelpunt "meerwaardeheffing" letterlijk: "Indien de administratie der registratie zou oordelen dat de gronden in de herhuisvestigingssites in werkelijkheid meer waard zijn dan wat een Doelenaar heeft gekregen voor zijn perceel in Doel, bestaat het gevaar op meerwaardeheffing (12,5%). Wanneer het tekort meer dan 1/8 van de opgegeven prijs of waarde bedraagt hangen er boetes boven het hoofd.
- Eigenaars die op vroeger vervuilde grond wonen zullen zelf de kosten moeten dragen van de bodemsanering.
- een groot deel van de Doelenaars kan geen aanspraak maken op een sociale woning.
- Wat KMO’s en zelfstandigen betreft staat er: De mogelijkheid tot hervestiging en de realisatie van een aanbod, ontbreekt in het sociaal begeleidingsplan.
- Over vrijstelling van successieheffing op de leefbaarheidspremie is men het ook niet eens. De Vlaamse regering stelt dat successierecht een federale materie is. (HVW)

19991028 De Westvlaamse milieugroepering Groen vzw gaat, met de steun van Doel 2020, de federale regering vragen om de bouwvergunning voor het Deurganckdok in te trekken. Het zit Groen vooral hoog dat het dok gegraven wordt, terwijl in Zeebrugge Flanders Containers Terminal om werk verlegen zit. "Uit een studie die i.o.v. de Europese Commissie werd uitgevoerd door Ocean Shipping Consultants blijkt dat er volgend jaar al in de havenrange Le Havre – Hamburg een overcapaciteit in de containersector zal zijn van 20 tot 40%" zegt voorzitter Erik Ver Eecke. Hij pleit daarom niet enkel voor een evenwichtig Vlaams havenbeleid, maar ook voor een gecoördineerde Vlaams-Nederlandse havenpolitiek.
Ook de uitdieping van de Westerschelde moet het ontgelden, niet in het minst omdat van het beloofde herstel van natuurwaarden niets in huis is gekomen. De tweede fase van de uitdieping houdt volgens Groen belangrijke risico’s in voor de veiligheid. De Belgische dijken zijn er met het Sigma-plan helemaal niet op afgestemd. (GVA)

19991029 Graafwerken aan het Deurganckdok zetten Doel enkele dagen zonder drinkbaar water.

19991029 Geeft sociaal bemiddelaar Aelbers valse informatie? Worden kandidaat-vertrekkers uit Doel financieel bedrogen?
Aan de knelpunten van het sociaal begeleidingsplan wordt niets gedaan! Dat blijkt uit een brief die de Wase Koerier exclusief ter inzage kreeg. (DWK)
Persmededeling van Doel 2020.

19991029 Frank Buyssens, voorzitter van de stuurgroep voor het sociaal begeleidingsplan, bekritiseert de besluitvorming in het dossier-Doel en noemt de resultaten van de sociale begeleiding 'mager'.

Uit een schrijven aan de regering blijkt dat er inzake het sociaal begeleidingsplan geen enkele vooruitgang is geboekt wat de knelpunten betreft. En dat de Doelenaars een financiële kater wacht.

Sociaal bemiddelaar Aelbers zegt dat hij verkeerd begrepen wordt.

19991015_GVA_Delegatie van Vlaamse regering brengt bezoek aan Rotterdams havendorpje Pernis  Mieke Vogels toonde zich na afloop van het bezoek opgetogen over wat ze gezien had. Vogels: "Vooral de instelling van de bedrijven vind ik zeer belangrijk", "Als Doel kan blijven bestaan, dan moet de overheid in ieder geval een inspanning doen voor de woonomgeving. Een voldoende ruime groene buffer dient aangeled te worden. En er moet, net zoals in Pernis, een buurtraad komen".

November 1999

19991102 Landbouwers vragen meer duidelijkheid over bedragen die zullen uitgekeerd worden en het tijdstip waarop dit zal gebeuren. Ze klagen over gebrek aan informatie en begeleiding. Ze vragen ook hogere vergoedingen voor hun gronden omdat de huidige vergoedingen niet voldoend om een nieuwe start mogelijk te maken.

 

19991103 Voor de uitbreiding van het Antwerpse havengebied Linkeroever moeten 124 landbouwers wijken. Boer Schelfout uit Doel moet binnen drie maanden na het recente bezoek van de onteigeningscommissie zijn boerderij uit. Omer en Linda Van As-Van Geyte staan als volgende op de lijst. Er werd hen terloops meegedeeld dat het volgend jaar hun laatste oogst zal zijn. (DS)

Het sociaal begeleidingsplan zal niet kunnen verhelpen dat landbouwers jarenlang extra energie en budgetten zullen moeten ophoesten om hun nieuw bedrijf leefbaar te maken. Landbouwer en actievoerder Paul Van Broeck hoopt dat het nutteloze Doeldok zal gevuld worden met vrijgekomen baggerspecie zodat toch nog enkele hectaren van de ondergang gespaard blijven. (HLN)

 

19991111 De procedure voor de fel omstreden tweede gewestplanwijziging is opgestart. Ze is gebaseerd op het strategisch plan Linkerscheldeoever. Dat plan laat de grenzen van het havengebied lopen langs Verrebroek, Kieldrecht en Kallo en bepaalt de toekomst van de hele Linkerscheldeoever. Het Saefthinghedok is nog niet in de tweede gewestplanwijziging ingetekend. Daarvoor is een derde wijziging nodig. (HV)

 

19991117 VLD, VU en Agalev trekken samen naar de gemeenteraadsverkiezing van oktober 2000. Uitgangspunt was de gemeenschappelijke afkeer voor het arrogante bestuur van de CVP en de problematiek rond Doel. Lijsttrekker wordt Boudewijn Vlegels. (GVA)

 

19991119 Voor de landbouwers in Doel en omgeving blijft het wachten tot wanneer de grondbank in werking treedt. Ondertussen lanceert de VLM de "gebruiksruil". D.w.z. dat elke boer eigenaar of pachter van zijn grond blijft. Maar het gebruik even kan ruilen met een collega. Zowel de grondbank als de gebruiksruil vallen niet in goede aarde bij de boeren. (HV)

 

19991122 Velden van jerome Schelfaut worden zonder onteigeningsbesluit omgeploegd door bulldozers. Het Algemeen Boerensyndicaat trekt zich het lot van de getroffen landbouwer aan. (HLN)

Boer jerome Schelfhout spant een kortgeding aan tegen het Havenbedrijf.

19991122 De provincie Oost-Vlaanderen start met het openbaar onderzoek naar de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren. Het gaat om de tweede gewestplanwijziging, gemaakt op basis van het strategisch plan voor de Waaslandhaven.

19991124 "Het probleem van Doel is niet opgelost met het voorstellen van enkele sociale verkavelingen", zegt de Brusselse advocaat Martin Denys, die zich al veertig jaar bezighoudt met onteigeningen. "De bevolking heeft volgens de Europese wetgeving het recht om samen te blijven.

De onteigening van het dorp dreigt volgens de advocaat één grote chaos te worden. "Er worden al gronden ingenomen, terwijl er geen enkel alternatief is voor het hele dorp." "De meeste Doelenaars komen niet in aanmerking voor de socialewetgeving."

Volgens de advocaat bestaat er een wettelijke manier om jarenlange procedures te vermijden. "Volgens een recente wet, opgenomen in het burgerlijke wetboek, kan bij een onteigening met verschillende arbiters worden gewerkt voor het bekomen van een minnelijke schikking. Elke partij stelt een deskundige aan. Een derde partij hakt de knoop door zonder de mogelijkheid in beroep te gaan."

Volgens M. Denys kan de overheid landbouwer Schelfaut niet uit zijn huis zetten zonder onteigeningsbesluit.(GVA)

Het boek "Uw rechten op onteigening" van advocaat Martin Denys is een handleiding is voor iedereen die met onteigening wordt geconfronteerd. 

December 1999

Een eerste vergadering rond de leefbaarheidsstudie in Doel verloopt rumoerig.

Onteigeningsbesluit voor zestien hectare beneden de Verkortingsdijk wordt ‘bij hoogdringdheid’ doorgevoerd.

19991203 BBL, WNLW, Doel 2020 en VAC eisen dat de verdere strategische havenontwikkelingen afhangen van de uitkomst van de leefbaarheidsstudie over Doel en niet omgekeerd. Het onderzoek mag niet uitgaan van het strategisch plan Waaslandhaven. (GVA)

19991203 Teruggaan naar de lijn "De Bondt" en dus alle verdere havenuitbreiding onmogelijk maken ziet het gemeentebestuur niet zitten. "Wij blijven voorstander van een gefaseerde en gecontroleerde verdere havenontwikkeling. Ons bestuur eist ook dat de MIDA-zones een eind worden opgeschoven, weg van Doeldorp. We zorgden ervoor dat in het strategisch plan het (deels) dempen van Doeldok bespreekbaar is geworden", aldus F. Smet.

19991207  Persmededeling van Groen vzw: Vlaamse regering gooit miljarden in het water.

19991208 WNLW, VAC en Doel 2020 eisen, in een kortgeding voor de rechtbank van Dendermonde, de onmiddellijke stopzetting van de werkzaamheden aan het Deurganckdok.

Bij de Raad van State lopen momenteel nog vier procedures tegen de bouw van het dok en ook de Europese commissie moet zich nog uitspreken over twee inbreuken tegen hun natuurrichtlijnen. (DNG)

"Zonder op een uitspraak te wachten is men intussen wel al gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Die werkzaamheden zijn onomkeerbaar. We worden eens te meer voor voldongen feiten gesteld", aldus J. Creve.

De advocaten wijzen erop dat de Vlaamse regering bij de toekenning van de bouwvergunning voor de aanleg van het Deurganckdok enkele malen zwaar in de fout is gegaan.

De bouwvergunning werd getekend door Van Mechelen i.p.v. door Stevaert. Van Mechelen was niet bevoegd om het besluit te ondertekenen. Het besluit is dus onwettig.

Het Linkerscheldeoevergebied is zowel op basis van enkele Europese richtlijnen als op basis van minstens twee formele beslissingen van de Vlaamse regering erkend als een beschermd gebied. Hoe valt de aflevering van een bouwvergunning dan te verklaren?

De Vlaamse regering lapt ook de Europese wetgeving, die voorrang heeft op de nationale, aan haar laars.(GVA)

 

Leden van Vrijbuiter voeren actie bij de rechtbank van Dendermonde.

19991210 Eresenator F. De Bondt trad op als raadsman voor Alfons Mees, de man uit Berendrecht die bij de commissie Openbare Werken en Mobiliteit van het Vlaams parlement een verzoekschrift indiende. Mees pleit voor het behoud van Doel als pittoresk polderdorp en de lijn "De Bondt". Hij maakte destijds in Berendrecht mee, wat nu voor Doel drieigt te gebeuren. Kern van het betoog is, dat er geen reden is om voor 20 jaar al zand op te spuiten. Er ligt meer dan voldoende vrije industriegrond in het havengebied die nog niet is gebruikt. (HLN)

19991217 Landbouwer J. Schelfaut wil via een kortgeding de werken voor het Deurganckdok op zijn grond laten stilleggen. (HNB)

19991222 Agalev geeft Doel niet op
Jos Stassen
:"De bevoegde administratie is zich precies nog niet bewust van de nieuwe situatie. Daar handelt men nog altijd vanuit de logica van de vorige Vlaamse regering en werkt men nog altijd alsof het lot van Doel al bezegeld is. Een ander groot probleem is de houding van de top van de Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerschelde-oevergebied. Daar gaat men zelfs zover om openlijk te verklaren dat men het niet eens is met de houding van de huidige Vlaamse regering. Dat kan niet voor een publieke instelling die zich moet houden aan de politieke afspraken van haar voogdijoverheid."
Agalev wil dat alle betrokken instanties zich vanaf nu schikken naar het huidige regeerakkoord waarin duidelijk gesteld wordt dat de leefbaarheidsstudie voor Doel en de daaruit voortvloeiende politieke conclusies bepalend zijn.
"Dat houdt voor ons in dat geen vrijkomende grond afkomstig uit het graven van het Deurganckdok mag worden opgespoten buiten het huidige opgespoten gebied. Geen enkel werk ter voorbereiding mag momenteel plaatsvinden en er moet gehandeld worden in functie van een leefbaar dorp." (HV)
Ludo De Block
:"Bijna iedereen hoopt nog dat hij kan blijven." "Het is niet verwonderlijk dat drie vierde van de Doelenaars zijn huis wil laten schatten voor onteigening. Iedereen wil weten hoeveel hij zal krijgen." (GVA)

19991223 De Vlaamse regering geeft toestemming om de voorbereidende werken die nodig zijn voor de aanleg van het nieuwe containerdok in Doel te laten uitvoeren in het kader van het lopende baggercontract voor Linkeroever. De werken beperken zich tot het reeds opgespoten gebied.

19991224 Doel 2020 start met een stickeractie "Een hart voor doel en de polderdorpen".

19991227 De eerste vrijwillige onteigeningsakkoorden werden afgesloten.

19991230 Actiecomité Doel 2020 zet strijd verder op internet via een eigen website en een electronische nieuwsbrief.

19991223 F. Smet:"Indien Doel blijft, moet het gaan om een leefbaar Doel." (HVW)

19991228 De Vlaamse regering heeft beslist een aanspreekpunt te organiseren waar Doelenaars terecht kunnen met hun klachten en opmerkingen over de bouwwerken aan het containerdok. Agalev kondigde aan erop toe te zien dat dit aanspreekpunt behoorlijk wordt uitgebouwd en dat er rekening wordt gehouden met de Doelenaars. (HLN).

19991228 Minister Dua (Agalev) en Van Mechelen (VLD) willen niet dat knelpunten in het sociaal begeleidingsplan de uitvoering van de werken aan het containerdok belemmeren. (HLN)

19991229 Door de onteigeningen voor diverse grote projecten in het Waasland wordt meer dan de helft, 3000 ha, van de beschikbare landbouwgrond vernietigd. Die grote projecten zijn de industriegebieden Mida 1, Mida 2, Doel 5, de gewestplanwijziging rond Doel, de potpolder in Kruibeke, de uitbreiding van de N41 en de omvorming van de expresweg tot autosnelweg, de aanleg van een spoorweg tussen Antwerpen en Zeebrugge en de aanleg van een tramkering in Melsele. Het alternatief voor de onteigeningen is volgens de overheid de grondbank maar die zou pas vanaf 2003 werken en blijkt niet meer te zijn dan een lege doos vermits er geen vrije gronden zouden zijn. Het ABS vraagt aan minister Dewael dat de boeren een reële onteigeningsvergoeding zouden krijgen en dat ze een nieuw bedrijf mogen oprichten in Beveren, Melsele, Sint-Niklaas, Stekene of Sint-Gillis. (HV)

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]