2006 - Krantenknipsels - samenvattingen

 

06/01/2006 Persmededeling Doel 2020: Vlaamse overheid weigert discussie over verloedering in Doel

06/01/2006 Publicatie uit het B.S.  Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Waaslandhaven fase 1 en omgeving »
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Waaslandhaven fase 1 en omgeving » wordt definitief vastgesteld.  
Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

12/01/2006 De leefbaarheid van Doel is officieel nog voor precies één jaar gegarandeerd. Maar geen enkele inwoner gelooft dat het polderdorp dan ook echt moet verdwijnen. (HNB)

30/01/2006 ,,Voorlopig is een tweede dok op de linker Scheldeoever uitgesloten''

31/01/2006 Persmededeling Doel 2020: Doel 2020 heeft vragen bij hervormingsplannen van burgemeester Willockx - Bewoners van Doel zien door begrenzing van de haven geen belemmering meer voor heropbouw van hun dorp

08/02/2006 Het laatste gat in de 500 meter lange werkdijk, waardoor beide oevers van het nooit gebruikte Doeldok met elkaar worden verbonden, werd gedempt. Die dijk, die met speciale technieken werd gerealiseerd, moet toelaten 1.100 meter van het dok te vullen met zand uit het Deurganckdok. Deze dijkconstructie heeft 40 miljoen euro gekost.

maart 2006 
De komst van krakers, waaronder kunstenaars en artiesten, bracht opnieuw leven in Doel. Maar door de positieve aandacht  in de media zijn nu ook krakers met minder goede bedoelingen naar Doel afgezakt. 
"Krakers zijn baas in Doel"
(GVA)
"Asielzoekers kraken Doel"
(HLN)
"Doel is geen vrijstaat"
(GVA)
"Sommigen denken dat in Doel alles kan en dat water en stroom er niets kosten. Zij moeten weten dat de regels die in Beveren gelden ook in Doel van kracht zijn", waarschuwt burgemeester Marc Van De Vijver.
"Scheldedorp kampt met toeloop asielzoekers - Doel mag geen vrijstaat worden" (HLN)
Een oplossing voor het probleem is volgens sommigen de leegstaande huizen te verhuren via het woonrecht.

22/03/2006 Persmededeling Doel 2020: Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid lanceert rechtstreekse aanval op bewoners - Doel 2020 wil einde aan stemmingmakerij in polderdorp en pleit voor dialoog

28/03/2006
Persmededeling van de gemeente Beveren: voorstel plan en maatregelen die duidelijkheid scheppen en die de leefbaarheid van Doel binnen het kader van het tijdelijk bewoningsrecht garanderen

03/05/2006 De politie van Beveren controleert illegaal aftappen van water en elektriciteit na een officiële klacht van de nutsmaatschappijen. Bij leegstaande woningen werd water en elektriciteit afgesloten.  Bij gekraakte huizen werden vaststellingen verricht, maar die bleven zonder gevolg omdat de krakers eerst de kans krijgen om zich in regel te stellen.

08/05/2006 Persmededeling Doel 2020: Doel 2020 klaagt politie-repressie aan in Doel - Maatschappij draagt verpletterende verantwoordelijkheid inzake problemen te Doel

10/05/2006 Persmededeling Doel 2020: Doelenaars voeren actie aan de kantoren van de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid - Méér dan 100 nieuwe Doelenaars dienen aanvraag tot regularisatie in

15/05/2006 Vandalen staken plezierboot in brand in het haventje van Doel.

25/05/2006 Tijdens de officiële opening van de PSA/HNN terminal wees havenschepen Delwaide erop dat Antwerpen dankzij het Deurganckdok de komende tien jaar "congestievrij" is.  Vlaams minister Peeters vond dat de terminal aan 1200 mensen werk zou moeten verschaffen. Nu zijn er dat negentig.

28/05/2006 Driemaal feest in de parochie Doel 
De kleine parochiegemeenschap van Doel heeft drie redenen om feest te vieren. Pastoor Verstraete is 50 jaar priester, waarvan 25 jaar in Doel. Hij werd 75 jaar op 30 oktober 2005. En het is 150 jaar geleden dat de parochiekerk van O.L.V. ten Hemel Opgenomen werd ingewijd. Ondanks alle problemen die zich de laatste jaren hebben afgespeeld in en om Doel wil het kerkbestuur, met de medewerking van het gemeentebestuur, dit vieren. Het bescheiden programma zag er als volgt uit:
- 10u30 Plechtige jubelmis opgedragen door Mgr. A. Luystermans, E.H. Verstraete, deken E. Lippevelde, deken R. De Lentacker, pastoor L. Van Overloop en pastoor B. Lenaerts
- Na de mis optocht naar het ontmoetingscentrum, begeleid door de muziekmaatschappij "Leopold- en Albertisten" van Kieldrecht.
- Omstreeks 11u45 receptie met tentoonstelling van foto's van de historische stoet, die in 1956 ter gelegenheid van de eeuwfeestviering van de kerk, werd ingericht. De kerk was bij deze gelegenheid te bezichtigen tot 17u onder begeleiding van twee gemeentelijke gidsen.

02/06/2006 Burgemeester Marc Van De Vijver is tevreden over het verloop van de regularisatieprocedure voor de krakers in Doel. Van de eerste reeks aangeschreven krakers, die een woning van categorie 1 of 2 betrekken, laat 60 tot 70% weten dat ze willen blijven. Het gevraagde huurgeld, dat voor velen te hoog ligt, zal opnieuw worden bekeken.

03/06/2006 Opbouwwerk Doel is reeds enkele weken gesloten na incident.  Door de toenemende vragen i.v.m. het slecht werkend woonrecht en gemeentelijke problemen houdt opbouwwerkster Maya Van Den Broeck het voor bekeken. Burgemeester Marc Van De Vijver is niet van plan om zelf contact te leggen met Opbouwwerk, "zelf zijn we geen vragende partij. Het actieplan staat of valt niet met Opbouwwerk. We doen ook beroep op het OCMW, B-asiel en andere instanties om de mensen te begeleiden".

07/06/2006 Persmededeling Doel 2020: plan-MER voor het ontwerp-strategisch plan voor en de afbakening van de Haven van Antwerpen en omgeving' blijkt niets meer dan verdoken pleidooi voor opruiming van Doel - Doel 2020 misnoegd over ‘totalitaire handelswijze’ bij openbaar onderzoek

08/06/2006 Gemeente Beveren vraagt inzetting procedure voor uitzetting nieuwe krakers in Doel

08/06/2006 Persmededeling Doel 2020: Géén opruiming van Doel - Inspraak en democratie voor iedereen

Enkele tientallen actievoerders van Doel 2020 voerden actie bij voorstelling plan-MER voor uitbreiding van Antwerpse Haven. Op de voorstelling die een nieuwe hoogdag moest worden voor de Antwerpse Haven waren benevens minister Kris Peeters ook, de gouverneur van Oost-Vlaanderen, de burgemeesters van Beveren en Zwijndrecht en vertegenwoordigers van de maatschappij en de Intercommunale aanwezig. Zij werden geconfronteerd met Doelenaars die het vragenuurtje niet afwachtten om de discussie aan te gaan. Andere manifestanten hielden affiches omhoog met daarop “Respect?” “Democratie!” en “Doel Blijft”. Doel 2020 neemt het niet dat in de studie wordt gedaan alsof het laatste woord over doel al is gezegd. Volgens de ontwerpers van het ontwerp-MER zou de verdwijning van Doel “beslist beleid” zijn. En moet daarover dus niet meer gediscussieerd worden. De manifestanten verweten Peeters woordbreuk en vragen dat het plan naar de prullenmand gaat.

09/06/2006 Persmededeling Doel 2020: Doel 2020 voerde actie bij bezoek van minister Peeters - Controverse met minister duurt voort - Uit regeringsdocumenten blijkt dat Peeters de waarheid over eerdere regeringsbeslissingen verdraait!

14/06/2006 Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters heeft woensdag in het Vlaams parlement herhaald dat Doel geen toekomst meer heeft als woonkern en dat moet bekeken worden hoe het tijdelijk woonrecht kan uitdoven. Hij zei dat dit volgt uit beslissingen die de vorige Vlaamse regeringen namen en ook een regeringsstandpunt van de huidige regering is. 
Vlaams Belang is het daar niet mee eens en ook Groen!, dat deel uitmaakt van de vorige Vlaamse regering, zegt dat zij nooit heeft ingestemd met het verdwijnen van Doel. Het sociaal begeleidingsplan voor Doelenaars die het dorp verlaten en de invulling op de gewestplannen, waar Doel als industrie- en havengebied staat aangeduid, maken het volgens Peeters "zonneklaar dat Doel geen toekomst meer heeft als woonkern". Hij wees erop dat er eind vorig jaar nog 97 oorspronkelijke Doelenaars waren, terwijl dat er eind 1998 nog 645 waren. Frans Wymeersch (Vlaams Belang) zei dat er geen reden is om, gezien er geen bouwvergunning is voor een tweede dok, het tijdelijk woonrecht te beëindigen. Jos Stassen (Groen!) zei dat "een regering zonder Groen! de bulldozers laat aanrukken". (BELGA)

15/06/2006 Persmededeling Doel 2020: Stelt minister Kris Peeters zich boven de wet? CD&V dreigt geloofwaardigheid te verliezen

15/06/2006 De aankoop van grond voor ontpoldering loopt voor geen meter. Van de benodigde zeshonderd hectare, heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) pas negentien hectare in bezit. Om zeshonderd hectare nieuwe natuur aan te leggen, zijn zeven polders aangewezen die samen negenhonderd hectare groot zijn. Het gaat om de Hedwige- en Prosperpolder (295 hectare), het Zwin (tien hectare) en de Eendragt- en Hellegatpolder in Zeeuws-Vlaanderen en de Van Hattum-, Everinge- en Zuidpolder op Zuid-Beveland. In de zeven polders zijn zestig eigenaren en honderd pachters actief. (BN De Stem - NL)

21/06/2006 Voorstelling van het initiatief DorpsDichterDoel.
In 2007 wordt de eerste DorpsDichterDoel aangesteld, op basis van een reglement. Een professionele jury zal de ingezonden gedichten selecteren. In de dorpsstraten van Doel werden gedichten aangebracht. Een selectie van de in te dienen gedichten zal, eenmaal de eerste Doelse DorpsDichter bekend in 2007, de ruggengraat vormen van een poëziewandeling doorheen Doel, op plaatsen die de problematiek van het bedreigde polderdorp duidelijk zullen maken. Kan kunst de wereld redden ? Misschien. Laat ons alvast beginnen in Doel.Verdere info bij Johan De Vriendt op 0479 99 06 71 of via mail op oannes2@yahoo.co.uk

29/06/2006 De gemeenteraad van Beveren heeft een standpunt ingenomen tegenover de toekomstplannen voor de Waaslandhaven. Over de meeste eisen bestaat er unanimiteit, behalve rond het dossier Doel. 
Vlaams Belang vindt dat het mogelijk moet blijven om er te wonen als er geen tweede containerdok komt. Het gemeentebestuur legt zich neer bij de beslissing van de overheid, maar wil wel dat er een aantal relicten bewaard moeten blijven zoals de kerk en de molen op de Scheldedijk.
Bedoeling is er een beperkte ruimte te behouden met een dienstverlenende en recreatieve functie.
«De minister heeft duidelijk gesteld dat de woonkern niet behouden blijft. We willen geen valse verwachtingen creëren door het tegenovergestelde te eisen», zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). «Maar indien zou blijken dat er geen tweede containerdok komt, willen we wel dat er een ruimte wordt behouden voor beperkte dienstverlenende en recreatieve functies.» (HLN)
Het Vlaams Belang vraagt zich af welke functie de 'relicten' die men wil behouden, zullen krijgen. Stevenheydens vindt dat het woonrecht geen uitdovend karakter moet krijgen. «Wat voor zin heeft een uitdovend woonrecht en
op termijn afbraak van de woningen als er geen nieuw containerdok komt. Begrijpt het gemeentebestuur dan niet dat de relicten op termijn in een niemandsland komen te staan? Destijds heeft men in Antwerpen voor het kleinere Lillo-fort een betere oplossing uitgewerkt waardoor er wel sprake is van wonen, recreatie en dienstverlening. Het verpauperde Lillo-fort van destijds is een oase van rust in het havengebied op rechteroever geworden. Doel zou bij de scenario's van niet-uitbreiding van de haven nog meer mogelijkheden dan Lillo-fort kunnen hebben.» 

01/07/2006 In de internetkrant "Beijing China Daily" zegt Jean-Pierre Verschueren, public relations en promotion manager van de Antwerpse haven, dat het Deurganckdok vrij is van congestie gedurende de volgende 25 jaar.

05/07/2006 Als er geen tweede containerdok komt, wil burgemeester Van de Vijver wel dat er een ruimte wordt behouden voor ,,beperkte dienstverlenende en recreatieve functies''. Concreet denkt de gemeente aan het behoud van historische relicten zoals de molen op de Scheldedijk, de kerk en de begraafplaats. 

08/07/2006 Tijdens de Beverse feesten in augustus gaat de gemeente gratis nachtbussen inleggen om de bezoekers veilig thuis te brengen. Er zal ook een verbinding zijn met Doel.

12/07/2006 Voor de 20 landbouwers van Prosperpolder, die getroffen worden door het Sigmaplan, wordt een grondenbank opgericht. Dit werd meegedeeld door Vlaams minister president Yves Leterme (CD&V).

16/07/2006 Een incident bij het tanken van een zeeschip zorgde voor een milieuramp in Doel. Vanaf de kerncentrale tot voorbij het fort Liefkenshoek werd de oever besmeurd met zware dieselolie en werden zeker 98 watervogels bedekt onder de smurrie.

19/07/2006 Opnieuw vandalisme in het jachthaventje van Doel. Enkele reddingsboeien zijn verdwenen en in de vaargeul werden grote stenen gegooid.

19/07/2006 Aan beide kanten van het half afgewerkte Deurganckdok meren geregeld containerschepen af. Op de P&O-concessie (Antwerp Gateway Terminal) gaat het om zes wekelijkse diensten. Vier daarvan zijn nieuw. De twee overige werden weggetrokken van de rechteroever waardoor de werkgelegenheid aldaar afneemt.

04/08/2006 Veertig gezinnen hebben een officiële aanvraag ingediend tot regularisatie van een gekraakte woning in Doel. Tien gezinnen tekenden al een huurcontract, de rest van de aanvragen is ook goedgekeurd. De krakers die niet gereageerd hebben, krijgen twee maanden tijd om hun woning te verlaten. Intussen is er ook overleg met de dienst Vreemdelingenzaken omtrent het grote aantal asielzoekers in Doel. Er verblijven een dertigtal vluchtelingengezinnen. Zij komen niet in aanmerking voor regularisatie van een gekraakte woning. Burgemeester Van de Vijver zegt dat er voor hen een oplossing in de maak is. (De Morgen)

08/08/2006 De gemeente Beveren heeft het licht op groen gezet voor de buitenrenovatie van de kerk van Doel. Binnen de gemeenteraad is niet iedereen overtuigd van de investering van 34.400 euro voor de restauratie. «Wat doen we met een gerestaureerde kerk in een stukje niemandsland waar geen bewoning meer zal toegelaten zijn», vraagt het Vlaams Belang zich af. 

22/08/2006 Het voorbije weekeinde werd de normale veerboot tussen Lillo en Doel vervangen door een reserveboot. Vermoedelijk werd de normale veerboot ingezet tijdens een activiteit bij de Tall Ships Race. De reserveboot, een soort werkboot, was niet geschikt om passagiers over te zetten. Dat veroorzaakte heel wat wrevel en ongenoegen. Passagiers konden niet schuilen voor de regen en moesten op het buitendek blijven staan. Zondag, tijdens de rommelmarkt in Lillo, was de boot veel te klein om alle reizigers te verwerken. Gevolg waren lange wachttijden en passagiers die een boottochtje aan hun neus zagen voorbij gaan.

10/09/2006 Persmededeling Doel 2020: Geen zinloze afbraak in Doel ! - Doel 2020 voert vandaag actie bij historische hoeve te Doel

07/09/2006 Beveren wil Doel helemaal "schoonvegen" - Het gemeentebestuur van Beveren raadt de directie van de gemeenteschool aan geen kinderen van Oost-Europese asielzoekers uit Doel in te schrijven. Ook de vrije scholen en de gemeenschapsscholen doen dit al. In totaal gaat het om zo'n veertig kinderen. De Dienst Vreemdelingenzaken is gevraagd om de gezinnen naar een opvangcentrum over te brengen. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) wil de verkrotte huizen in Doel zo snel mogelijk laten afbreken zodat ze niet meer kunnen worden gekraakt. Beweging voor Kinderen Zonder Papieren protesteert. Diverse reacties in de pers.

13/09/2006 Afbraak van negen krotwoningen in Doeldorp. Na overleg tussen Doel 2020 en burgemeester Marc Van De Vijver werd besloten om de 19de eeuwse historische hoeve in de Liefkenshoekstraat, die ook op de lijst stond om af te breken, te behouden. Deze krotwoningen ontsierden het dorp. Doel 2020 vindt het daarom terecht dat ze onder de sloophamer verdwijnen Maar voor alle duidelijkheid is dit zeker niet het sein om het ganse dorp af te breken.

14/09/2006 Persmededeling: brief van eresenator F. De Bondt i.v.m. het bevel tot slopen van 28 woningen

27/09/2006 "Het Deurganckdok in Doel zal 'relatief weinig nieuwe jobs' opleveren. Het worden heus geen 2500 arbeidsplaatsen, zoals vooropgesteld", aldus Fernand Huts, topman van Katoen Natie.
"In het Deurganckdok zullen veel containers passeren, maar die zijn veelal op doorreis en worden niet ter plekke behandeld. De impact op de werkgelgenheid en de inkomsten is daardoor beperkt."

Krakers protesteren tegen afbraak van woningen door de gevels van een achttal woningen te beschilderen met figuren en slogans. 

Twintig jongeren van de vormingsdienst Habbekrats (bijzondere jeugdzorg) hebben drie huisgevels, van te slopen woningen in Doel, beschilderd. Hun boodschappen waren o.a.: "Nee tegen onrechtvaardigheid" en "Doel moet blijven".

01/10/2006 Indaver opent grootste verbrandingsoven van Europa. Nieuwe wervelbedinstallatie creëert 45 extra jobs. De vrijgekomen energie zal omgezet worden in stoom en elektriciteit.

11/10/2006 CD&V boekte bij de gemeenteraadsverkiezingen in Beveren een winst van twee zetels en komt slechts één zetel te kort voor een absolute meerderheid. Marc Van De Vijver blijft burgemeester. Nederlaag voor Kartel Po. Opnieuw zetelwinst voor het Vlaams Belang. CD&V-NVA en VLD vormen nieuwe coalitie.
Zetelverdeling: CD&V-NVA 17 zetels, VLD 3 zetels, Vlaams Belang 9 zetels, Kartel Pro 6 zetels.

11/10/2006 Nederlandse tweede kamer schopt pijler onder Scheldeverdragen weg.  Met een kamerbrede meerderheid heeft de Nederlandse tweede kamer bepaald dat er in het kader van de Scheldeverdragen geen gedwongen onteigeningen mogen gebeuren. (GVA)

19/10/2006 Minister Peeters belooft tweede sluis in Waaslandhaven tegen 2013.

19/10/2006 Al maanden gaat het slecht met de werkgelegenheid voor Antwerpse dokwerkers
Jarenlang werden geen dokwerkers meer aangeworven. In het vooruitzicht van het Deurganckdok kon het plotseling wel en werden sinds begin 2005 al meer dan 1.000 dokwerkers bijkomend erkend. Velen van hen lieten een goed betaalde job staan om over te stappen naar een zware, beter betaalde job als dokwerker. Maar intussen is er véél minder werk en levert het Deurganckdok veel minder dokwerkersjobs op dan verwacht....

Voor de vierde keer werd op 30 oktober brand gesticht in de Rubenshoeve. Het gemeentebestuur is niet langer geïnteresseerd in het behoud van deze historische hoeve. "Uit onderzoek is gebleken dat restauratie te duur is en de hoeve is niet zo uniek als aanvankelijk gedacht", aldus burgemeester Van De Vijver. Doel 2020 spreekt van een bewuste strategie om de historische hoeve weg te krijgen. Begin november werd de hoeve met de grond gelijk gemaakt.

17/11/2006 Burgemeester Marc Van De Vijver start de procedure om enkele tientallen illegale asielzoekers uit Doel uit te zetten (GVA)

20/11/2006 Zes Roma-gezinnen kregen het bevel van de Maatschappij Linkeroever om Doel te verlaten

25/11/2006 

Heeft het 625 miljoen euro kostende Deurganckdok zijn start gemist?
Ruim één jaar na de opening zijn de vakbonden, en met hen vele werkloze havenarbeiders, ontgoocheld over de véél te optimistische prognoses. "Dat Antwerpen acht procent meer containers behandelt dan vorig jaar, is louter te danken aan de terminal van MSC in het Delwaidedok, op rechteroever dus". (HLN)

Moest Doel weg voor half mislukt dok?
- Drieduizend havenarbeiders op korte termijn zocht het Havenbedrijf in Antwerpen om de explosie van het containerverkeer in het omstreden Deurganckdok aan te kunnen, u weet, dat dok waarvoor het dorp Doel moest worden ontruimd en afgebroken. Kraanmannen, heftruckchauffeurs, dergelijke beroepen, ze werden het voorbije jaar bij honderden opgeleid, al 1.250 in totaal. Maar wat blijkt, de werkloosheid bij de havenarbeiders ligt anderhalve keer hoger dan een jaar geleden. Ze zijn dus opgeleid om te gaan doppen. De een na de ander houdt het voor bekeken en levert zijn dokwerkersboek opnieuw in om naar een andere sector over te stappen, waar wel werk is.
- De verantwoordelijken van het Havenbedrijf willen geen kwaad woord gezegd hebben over hun kindje. Na een jaar is het niet slecht en op termijn zal het dok wel vol geraken, luidt bij hen de boodschap. Maar ze moeten wel toegeven dat de ontwikkeling van het Deurganckdok op Linkeroever moeizaam op gang komt. Een pak trager dan verwacht alleszins. De nieuwe trafieken blijken plots niet zo massaal uit Rotterdam naar Antwerpen te komen. Die gehaaide commerçanten van Hollanders hebben in ijltempo de haven van Amsterdam gemoderniseerd om daar trafiek op te vangen tegen aantrekkelijke prijzen.
- Vooralsnog zit men in het Deurganckdok nog maar aan een 800.000 containers, ver van de zes miljoen die het dok op maximumcapaciteit aankan. Het Deurganckdok is uitbesteed aan twee groepen: de ene zit redelijk op schema, maar aan de andere kant van het dok, bij de Singaporezen van PSA, komt er niet te veel toe op een week. Als de Antwerpse haven al containertrafiek wint, 8 procent in totaal dit jaar de helft van de prognoses gebeurt dat in de oude dokken op de rechteroever en dus niet in de voormalige polders op de Linkeroever.
- Het klinkt toch heel anders dan het niet te stuiten succesverhaal dat de voorbije jaren werd opgehangen om het Deurganckdok er toch maar door te krijgen. Direct na de officiële opening met toeters en tamtam heette het nog dat er gauw een tweede dok zou moeten komen, waardoor Doel helemaal in het water zou verdwijnen. Dat 
spookbeeld van weer eens een 'Oosterdonck' dat zou verdwijnen, lijkt nu toch een kwestie van langere termijn te worden. Eerst de Liefkenshoektunnel die weinig trafiek kreeg en nu het Deurganckdok dat moeilijk van de grond komt, er zijn er in Antwerpen die het blijkbaar altijd groter zien dan strikt noodzakelijk is. Het zal toch niet zijn dat Doel uiteindelijk is moeten verdwijnen voor een dok dat half mislukt? (
luc van der kelen)(HLN)

01/12/2006 Nieuwe klap voor Deurganckdok!
Vier grote Aziatische rederijen, verenigd in de alliantie CKYH, hebben bekend gemaakt dat ze voor Rotterdam kiezen als eerste Europese loshaven.  Een fikse streep door de rekening van de Antwerpse haven want de aanloop van Antwerpen, waar drie van de vier reders een joint venture met PSA/HNN aan het Deurganckdok hebben, vervalt. (HLN)

Pastoor Kristiaan Verstraete overleden

Op 28 mei huldigde de Doelse gemeenschap nog E.H. Kristiaan Verstraete omdat hij er 25 jaar pastoor was en voor zijn 50-jarig priesterschap. Toen al voerde hij zijn strijd tegen een ongeneeslijke ziekte. Verstraete beloofde tot de laatste man in zijn geliefde dorp te blijven.
Begin december werd Kristiaan Verstraete opgenomen in de Sint-Anna kliniek in Beveren, waar hij in de vroege morgen van 7 december overleed op 76-jarige leeftijd. Op 13 december was er een uitvaartdienst in zijn parochiekerk OLV-ten-Hemel-Opgenomen-kerk te Doel en werd hij begraven in Mariakerke.
Kristiaan Verstraete werd geboren te Waarschoot op 30 oktober 1930, als oudste in een gezin van negen kinderen. Hij werd priester gewijd op 26 mei 1956 en was onderpastoor in Neigem, Zaffelare en Kruishoutem. Op 22 februari 1981 werd hij als pastoor in Doel.
Pastoor Verstraete was een graag geziene figuur in Doel. Een grote tegenvaller voor hem was dat de kerk op 8 april 1984 gesloten moest worden om veiligheidsredenen. Maar hij zette zich in voor de herstellingen, en op zondag 28 juni 1998 ging de kerk plechtig weer open. Ondertussen zag hij, door de onteigeningen, veel van zijn parochianen vertrekken, maar zelf had hij besloten tot het eind te blijven. Van op zijn preekstoel, bekritiseerde hij de overheid in verband met de beslissing omtrent Doel. Tot het bisdom hem daarvoor het zwijgen oplegde. Zo mocht hij zelfs geen interviews meer toestaan.
Tot op het einde droeg hij dagelijks de H. Mis op, trouw bezocht hij zijn zieke parochianen die hij allemaal kende. Jaarlijks hield hij ook nog de processies in stand, als enige pastoor in de wijde omgeving. Drie jaar geleden werd pastoor Verstraete ziek, maar hij bleef actief. De krakers kregen een luisterend oor, de H. Mis droeg hij op vanuit een rolstoel.
De Doelenaars verliezen een geliefd man, en de strijd voor Doel een actief strijder. 

12/12/2006 Uit interview met dhr. Bruyninckx : Hoe zit het met de plannen voor het Saeftingedok, ten noorden van het Deurganckdok. Vorig jaar zei u dat u het al in het buitenland promoot?
Bruyninckx: 'We moeten inderdaad nu al in Azië zeggen dat we de mogelijkheid hebben om in Antwerpen onze capaciteit uit te breiden. De urgentie van het Saeftingedok is wat verder weg. Het zou grotesk zijn om volgend jaar te roepen: we hebben dat dok dringend nodig, terwijl we slechts 800.000 ton aan het Deurganckdok behandelen.'
'Vergeet echter niet dat er jaren verstrijken tussen de beslissing om iets te bouwen en de bouw. Daarom zagen we veel liever dat het afgebakende gebied naast Doel in het plan van ruimtelijke ordening was ingeschreven als een gebied voor maritieme ontwikkeling. Op het ogenblik dat zich dan iets aandient, kunnen we onmiddellijk beginnen. Maar het is niet zo. Het blijft noodzakelijk om vrij gedetailleerd van nul te starten. We moeten de mogelijkheid van het dok zeker openhouden. Daarom voeren we allerlei noodzakelijk studies uit.' (TIJD)

21/12/2006 Antwerpse haven naar nieuw record - Boetes dreigen als Deurganckdok volgend jaar volumes niet haalt - Derde fase Deurganckdok pas in 2008 rond

22/12/2006 Persmededeling Doel 2020: Flauwe cijfers aan Deurganckdok bevestigen leefbaarheid Doel - Doel 2020 vraagt herwaardering van Doeldorp

26/12/2006 Illegale slopingen in Doel - Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid geeft aan aannemer opdracht bewoonbare huizen te vernielen…

27/12/2006 Met of zonder dok: Doel moet weg - Paul Staes: ,,In Doel heb je nauwelijks last van de haven.''

28/12/2006 Vlaams minister Kris Peeters heeft het beslist: het dorpje Doel moet verdwijnen, ook al is het niet nodig. Van een christelijk minister vind ik dat besluit niet alleen onzinnig, maar bovendien onchristelijk. Ook christelijke bewindslieden horen het vanuit hun geloof voor de mens op te nemen. En geen bewoonde dorpen nodeloos doen verdwijnen.
Was ik geen tachtig aan het worden, ik zou meteen weer een hongerstaking begonnen zijn. Ooit deed ik dat met goed gevolg voor de Erasmussteeg in Borgerhout, dat toen ook nog christelijk bestuurd werd. Die twee oude mensen daar uit hun huis zetten had hen hun leven kunnen kosten. Ze zijn in hun huisjes vredig kunnen blijven wonen tot aan hun dood. Hun huisjes staan er nog altijd.
Huizen zijn mensen. Dorpen zijn gemeenschappen. Die dood je niet zomaar, minister Kris Peeters.
Luc Versteylen - Helaba Strekking Donkergroen
(DST)

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]