2014 - Krantenartikels - samenvattingen

 

26/12/2014 Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft vandalisme vastgesteld aan het nucleair meetstation op de binnenplaats van het voormalig klooster. Het is nog onduidelijk of het om doelbewuste sabotage gaat of om willekeurig vandalisme. "De hangsloten die aan de deur hingen, waren gewoon verdwenen", zegt de huisbewaarder. "Binnen waren de inox kasten geforceerd waarin de meetapparatuur staat. Ook was een zekering gesprongen. De meetapparatuur hebben ze gelukkig ongemoeid gelaten. We hebben intussen nieuwe sloten en ijzeren kettingen aangebracht rond de deur. Ook was er opnieuw ingebroken in het ontmoetingscentrum.

 

 

24/12/2014 De gemeente Beveren stapt opnieuw naar de Raad van State tegen het aangepaste GRUP ‘Afbakening Zeehavengebied Antwerpen’

Eind vorig jaar schorste de Raad van State het GRUP gedeeltelijk omdat de stedenbouwkundige voorschriften onvoldoende bepaalden dat natuurontwikkeling aan havenontwikkeling vooraf moest gaan. De Vlaamse regering wachtte het definitieve arrest niet af, en paste in oktober het GRUP aan.  Het college van burgemeester en schepenen (CD&V/N-VA) besliste nu om ook de schorsing, en in een latere fase de vernietiging, van dat aangepaste plan te vragen. “Het aangepaste GRUP voorziet nog steeds in het schrappen van Ouden Doel en Rapenburg en bracht ook geen wijzigingen aan de ingetekende natuurgebieden op het grondgebied van de gemeente Beveren”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “De bezwaren en kritiek van de gemeente Beveren blijven dus onverkort overeind.”

Die bezwaren zijn tweeërlei. Volgens het gemeentebestuur druist de beslissing om Ouden Doel te schrappen in tegen de bepalingen van het plan-MER waarin het behoud van Ouden Doel was voorzien, en is er in het GRUP onvoldoende gemotiveerd waarom er van plan-MER wordt afgeweken. “Dat de kosten voor het behoud van beide woonkorrels te hoog zouden oplopen, wordt in het GRUP als feit opgenomen, maar is niet onderbouwd of beargumenteerd. De beslissing om de woonkorrels alsnog te schrappen is ook niet onderworpen aan een nieuwe plan-MER-screening en het daarbij horende openbaar onderzoek.”

Wat de omvorming van Doelpolder Noord tot natuurgebied betreft, is het college van mening dat dit in strijd is met het Nooddecreet, dat de wettelijke basis vormt voor de aanleg en het operationeel maken van het Deurganckdok. (Belga)

 

 

21/12/2014 Persmededeling Doel 2020: Bijna 700 bezwaarschriften bij college van Beveren tegen sloopaanvraag huisjes Oud Arenberg in Kieldrecht

 

Vorige maand maakte de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) bekend dat zij een sloopaanvraag heeft ingediend voor vijf huizen in het natuurgebied De Putten in Kieldrecht. Het betreft vijf huizen die in de lente van 2012 bezet werden door jongeren van de Derde Generatie nadat de eerdere bewoners onder druk van de MLSO - en op basis van valse argumenten - de woonsten hadden verlaten.

 

De jongeren in kwestie wilden met hun actie de leegstand en de onnodige verloedering van huizen in de polder aankaarten. Ze beschouwen zich niet als krakers maar stelden zich in orde met water, elektriciteit en brandverzekering, knappen de huizen op en dringen bij de MLSO al twee jaar aan op een vergelijk. Ook de gemeente Beveren wil rond de kwestie geen veldslag. Een poging in 2012 om de bewoners manu militari uit hun huizen te zetten werd door burgemeester Van de Vijver eigenhandig verhinderd. Sindsdien bleef het rustig in de Oud Arenberg. De nieuwe bewoners werden ook allemaal zonder problemen op hun adres gedomicilieerd.

 

Het bericht van de sloopaanvragen kwam dan ook totaal onverwacht. Vooral omdat er voor de komende jaren in het gebied geen enkel project op stapel staat. Projecten kunnen er ook niet. Want de huizen liggen in het unieke natuurhistorische gebied De Putten. Dat moet voorafgaand eerst gecompenseerd worden vooraleer men er eender wat kan beginnen. Of dat ooit kan is de vraag. Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) doet al jarenlang onderzoek naar het gebied. Maar volgens de Plan-MER van het Deurganckdok zijn De Putten “oncompenseerbaar”.  Ook vanuit erfgoedstandpunt heeft het gebied grote waarde.

 

Op goed drie weken tijd kwamen bijna 700 afzonderlijke bezwaarschriften binnen bij het college van burgemeester en schepenen. Verschillende bezwaarschriften zijn bijzonder gestoffeerd. Ze maken ook duidelijk dat het dossier dat door de MLSO is ingediend onvolledig is en bol staat van de onwaarheden. Het college heeft nu tijd tot begin januari om voor de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar een advies te formuleren over de sloop. In het bestuursakkoord van de huidige coalitie staat letterlijk dat ‘het college wenst dat het gebied De Putten niet nodeloos wordt ingenomen en in elk geval zolang als mogelijk wordt ontzien.’ En verder dat ‘het college voorstander is van het verder bewoonbaar houden van de woningen in het gebied die eigendom zijn van de MLSO.’

 

 

09/12/2014 Persmededeling Doel 2020: Komst van megaschip naar het Delwaidedok bewijst onzin van pleidooi voor een Saeftinghedok

 

In de haven van Antwerpen is vanochtend de MSC New York aangekomen, een schip van 399 meter lang en 54 meter breed. De MSC New York is daarmee het grootste schip dat in Antwerpen door een sluis is gepasseerd. Dat is een niet onbelangrijk nieuwsfeit. Dat dit type schepen door de Berendrechtsluis geraakt, wijst er op dat het Delwaidedok – in tegenstelling met wat al eerder werd geopperd binnen het havenbedrijf - niet moet worden afgeschreven als containerterminal. Het feit dat de MSC New York door de Berendrechtsluis geraakt en kan aanmeren aan de MSC Home Terminal bewijst dat deze containerterminal de grootste schepen ter wereld aan kan.

 

Op zich hoeft dat niet te verbazen want de Berendrechtsluis is momenteel de grootste sluis ter wereld. Groter dan de sluis voor het Panamakanaal! De komst van de MSC New York is alleszins goed nieuws voor Antwerpen. Want als het Delwaidedok kan blijven draaien als containerterminal is er ook geen enkele reden om te vrezen voor een capaciteitstekort. Goed nieuws ook omdat dit bewijst dat het Saeftinghedok helemaal geen noodzaak is en daarmee honderden miljoenen euro kunnen bespaard.

 

De enige reden om het Saeftinghedok toch te bouwen, is om àlle containerverhandeling vóór de sluizen te krijgen. Dat zou een kleine tijdswinst kunnen opleveren, maar staat niet in verhouding tot de kosten.

 

Het Saeftinghedok toch aanleggen zou betekenen dat de Vlaamse belastingbetaler honderden miljoenen euro moet ophoesten in tijden van besparingen.  En dat terwijl er 4,5 miljoen TEU containercapaciteit bestaat die onmiddellijk beschikbaar is en geen cent extra kost.

 

Info over de afmetingen: De MSC New York is 400m in lengte en 54m breed. Dat is 33m langer dan de vorige generatie megaschepen van MSC. Het schip is ook 1m langer dan de grootste schepen van Maersk. De Maerskschepen zijn wel 4m breder (58m), maar de Berendrechtsluis is 68m breed. Wat nog extra-speelruimte geeft. De diepgang van MSC New York bij aankomst in Antwerpen nu was 12,5m. De huidige diepgang van Mary Maersk die momenteel naar Europa vaart is ook 12,5m. De Berendrechtsluis is 13,6m diep. 

 

 

28/11/2014 Publicatie Nieuw GRUP in Staatsblad

24 OKTOBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende intrekking van de geschorste delen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen zoals definitief vastgesteld op 30 april 2013 en geschorst op 3 december 2013 en houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 wordt bepaald:
Artikel 1. Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2013 houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening zeehavengebied Antwerpen", in zoverre dit het grondgebied van de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas betreft, met uitsluiting van de aldaar gelegen groengebieden (artikelen L14, L15 en L18) wordt ingetrokken.
Art. 2. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever wordt definitief vastgesteld.
De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen:
1° bijlage I bevat het grafisch plan;
2° bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan;
3° bijlage V bevat het onteigeningsplan en de onteigeningstabel.
De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als onderdeel van bijlagen III, IV, VI en VII:
1° bijlage III: de toelichtingsnota met een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele toelichting en de kaarten, de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, een lijst van de voorschriften die strijdig zijn met het voormelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en die worden opgeheven, en een overzicht van de conclusies van het planmilieueffectenrapport, de passende beoordeling, het ruimtelijk veiligheidsrapport en de watertoets;
2° bijlage IV: het register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie;
3° bijlage VI: het plan-MER `over het strategisch plan voor en de afbakening van de haven van Antwerpen in haar omgeving', en de onderzoeken tot milieueffectrapportage voor het deelgebied `polder tussen Verrebroek en Kieldrecht', als aanvulling op het plan-MER en de bijbehorende beslissing van de bevoegde dienst MER van LNE;
4° bijlage VII: het Ruimtelijk Veiligheidsrapport op Strategisch Planniveau `Strategisch plan Haven van Antwerpen' en de bijbehorende beslissing van de bevoegde dienst VR van LNE.
Art. 3. Aan de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied wordt machtiging verleend om de gronden, begrepen in het onteigeningsplan gevoegd bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever", meer specifiek het deelgebied `Z3-gebied Doel', te onteigenen.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

 

18/11/2014 Persmededeling Doel 2020: Nieuwe confrontatie tussen MLSO en polderbewoners - Maatschappij Linkerscheldeoever dient sloopaanvraag in voor landhuisjes in de Oud Arenberg

 

Vorige week heeft de Maatschappij Linkerscheldeoever een aanvraag tot sloop ingediend voor vijf huizen in het natuurhistorisch gebied De Putten in de Oud Arenberg te Kieldrecht. Het betreft vijf huizen die in de lente van 2012 bezet werden door jongeren van de Derde Generatie nadat de eerdere bewoners onder druk van de MLSO - en op basis van valse argumenten - de woonsten hadden verlaten.

De jongeren in kwestie stelden zich in orde met water, elektriciteit en brandverzekering, knapten de huizen op en dringen bij de MLSO al twee jaar aan op een vergelijk. Ook de gemeente Beveren wil rond de kwestie geen veldslag. Een poging in 2012 om de bewoners manu militari uit hun huizen te zetten werd door burgemeester Van de Vijver verhinderd. Sindsdien bleef het rustig in de Oud Arenberg. De nieuwe bewoners werden ook allemaal zonder problemen op hun adres gedomicilieerd.

Voor de komende jaren staat in het gebied geen enkel project op stapel. Bovendien liggen de huizen in het unieke natuurhistorische gebied De Putten, volgens de Plan-MER van het Deurganckdokoncompenseerbaar”.

Ook vanuit erfgoedstandpunt hebben de 19de eeuwse landhuisjes waarde. Volgens de Rurale Erfgoedstudie uit 2012 vormt deze groep huizen samen met de andere nog bestaande woningen het laatste restant van het gehucht ‘De Wambuys’ later bekend als ‘Oud Hoefyzer’, dat terug gaat tot de 17de eeuw. In de  waarderingslijsten van het bouwkundig erfgoed krijgt de hoeve aan de overkant van betreffende landhuisjes juist omwille van ensemblewaarden (onderdeel van een groter belangwekkend geheel/ verbonden met streek en wijk) een maximale waardering.

 

Het bericht van de sloopaanvragen komt totaal onverwacht. Wie of wat achter deze sloopaanvraag zit is een raadsel. Heeft de MLSO dan geen werk genoeg met het beheer van de Linkeroeverhaven? Heeft de MLSO niets beters te doen dan van alles en nog wat te bedenken om goed menende jongeren uit de polder de duvel aan te doen?!

De sloopaanvraag staat bovendien vol onwaarheden. Zo heeft men het over ‘niet-bewoonde’ huizen en spreekt men in de aanvraag over  “functieloze, onveilige, onbewoonbare, verkrotte en door talloos ongedierte geplaagde gebouwen”. Dat is zoals iedereen kan vaststellen een pertinente LEUGEN. De omschrijving zegt waarschijnlijk meer over de opstellers dan over de panden in kwestie.

 

Momenteel loopt over de voorgenomen sloop tot begin december een openbaar onderzoek. Daarna moet het college van burgemeester en schepenen van Beveren advies geven over de sloop. Dat kan moeilijk anders dan een negatief advies worden. In het bestuursakkoord van de huidige coalitie staat letterlijk dat ‘het college wenst dat het gebied De Putten niet nodeloos wordt ingenomen en in elk geval zolang als mogelijk wordt ontzien.’ En verder dat ‘het college voorstander is van het verder bewoonbaar houden van de woningen in het gebied die eigendom zijn van de MLSO.’

De Derde Generatie roept alleszins iedereen op die met hun lot en dat van De Putten en de polders begaan is om een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, Stationstraat 2 te Beveren. Een modelbezwaarschrift zal ook verspreid worden via sociale media.

 

In een reactie verklaarde de MLSO vanavond aan TV-Oost dat de sloopaanvragen op voorhand zijn doorgepraat met de bewoners. Dat is een pertinente leugen. Niemand van de bewoners was op voorhand op de hoogte van deze actie. Meer nog, ondanks herhaalde vraag om dialoog voorbije twee jaar en een half is nooit ingegaan op een verzoek tot contact of gesprek met de bewoners. Tot op de dag van vandaag verliep het contact met de MLSO via deurwaarders, politie, dagvaardingen, en onaangekondigde aanplakkingen voor sloop.

Volgens de MLSO zou de actie gebaseerd zijn op de vaststellingen van een architect. Toch wel vreemd dat daarvan dan niets terug te vinden is in de sloopaanvraag. Net zo min trouwens als over de gratuite uitspraak over ‘ongedierte’.

In haar reactie stelt de MLSO dat zij niet anders doet dan voorbereidingen treffen voor als men die terreinen in De Putten wil innemen. Dat is wel héél ruim op voorhand en merkwaardig selectief. Het waardevolle gebied De Putten moet namelijk (àls het al wordt ingenomen) nog gecompenseerd worden. Iets wat nog jaren kan duren. Àls het al kan gecompenseerd worden. Bovendien is er ook nog een actieve maalderij.

 

15/11/2014 Het Bevers schepencollege vraagt aan Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts om ook in 2015 opnieuw een veerdienst tussen Doel en Lillo in te richten gedurende het toeristisch seizoen. Uit de cijfers van dit jaar blijkt dat de veerdienst nog steeds een toeristische trekpleister is maar er is wel een forse daling van het aantal bezoekers. Er maakten dit jaar 37.759 personen gebruik van de overzetdienst. Dat is een daling met 17,5% ten opzichte van 2013. Dit kan volgens het college verklaard worden door de daling van het aantal vaardagen (- 6 dagen) en een inperking van het aantal vaaruren per varende dag (-1,5 uur/vaardag). Bovendien was het rotslecht weer op één van de klassieke topdagen, met name de dag van de Scheldewijding in Doel. Alleen al die dag werden 700 gebruikers minder genoteerd dan in 2013.

 

12/11/2014 De Nederlandse Hedwigepolder, in Zeeuws-Vlaanderen, mag onder water gezet worden. Dat heeft de Raad van State in Den Haag beslist. In 2019 moet de Zeeuwse polder natuurgebied zijn. Tegen de uitspraak is in Nederland geen beroep meer mogelijk. De eigenaar van de Hedwigepolder, Gery De Cloedt, legt zich evenwel niet neer bij de uitspraak en overweegt naar het Europees Hof van de rechten van de Mens te gaan.

 

12/11/2014 Met fakkels in de hand trokken leden van de Derde Generatie en een vijftigtal sympathisanten de polders van Oud en Nieuw Arenberg in Kieldrecht in. Ze protesteren tegen het opspuiten van de vruchtbare poldergrond. "Het Vlaams gewest weet met het zand van de Deurganckdoksluis geen blijf meer en daarom wordt die polder nu meters opgehoogd", zeggen de actievoerders.

 

05/11/2014 Toestellen tegen hartstilstand

De Automatisch Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar toestel dat in geval van hartstilstand door omstaanders gebruikt kan worden om iemand te reanimeren met een elektrische schok. In de gemeente Beveren zijn er zeven toestellen. Ze hangen aan de gemeentehuizen van Kallo, Vrasene, Haasdonk en Melsele maar ook in het politiekantoor, aan het gebouw van de Polder Land van Waas in Verrebroek en aan het OC Ermenrike in Kieldrecht. Er zijn ook private AED's beschikbaar zoals op de campus van het Koninklijk Atheneum in Beveren. Behalve in Doel ... daar mag je doodvallen!

 

30/10/2014 De komende jaren zal er 557 hectare extra natuur worden aangelegd als compensatie voor de havenuitbreiding. Dat zegt minister Joke Schauvliege (CD&V).

Bij de landbouwers uit het betrokken gebied heerst hierover grote bezorgdheid. De Waaslandhaven ligt voor een groot deel in het Vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde', dat deel uitmaakt van het Europese plan Natura 2000. Dat netwerk wil in heel Europa leefgebieden beschermen waar allerlei waardevolle dier- en plantensoorten voorkomen.

Prosperpolder Zuid is 169 ha groot en kost 10,45 miljoen euro in aankoop. De inrichtingswerken kosten nog eens 15 miljoen euro.

Prosperpolder Zuid wordt een leefgebied voor vogelsoorten die grote plassen water nodig hebben om zich te voeden en voort te planten. De bouwvergunning voor de werken is aangevraagd, het openbaar onderzoek liep tot 2 oktober. De eigenlijke grondwerken beginnen ten vroegste in het voorjaar van 2015 en zullen ongeveer twee jaar duren. In een latere fase zal de Prosperpolder Zuid verbonden worden met twee aangrenzende natuurgebieden: Prosperpolder Noord en Doelpolder Midden.

Prosperpolder Noord is 194 ha groot en kost 9,51 miljoen euro in aankoop en 25,5 miljoen euro voor de heraanleg. Deze werken begonnen al in augustus 2008 en moeten in 2015 afgerond zijn. Het Nederlandse deel in de Hedwigepolder is pas tegen 2019 klaar.

Doelpolder Midden tot slot is 194 ha groot en kost 14,4 miljoen euro in aankoop. Dit gebied is het duurst op vlak van inrichting met een prijs van 32 miljoen. De werken starten begin 2016 en moeten eind 2017 of begin 2018 klaar zijn. De Vlaamse overheid draagt niet alle kosten. Voor Prosperpolder Zuid en Doelpolder Midden dragen ook MLSO en het Havenbedrijf bij. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer wijst erop dat het zeker in deze periode van budgettaire besparingen moeilijk is om dergelijke grote investeringsbedragen voor natuurcompensaties uit te leggen aan landbouwers die hun vruchtbare gronden moeten afgeven.(HLN)

 

24/10/2014 Er is nogal wat onduidelijkheid over de planbatenbelasting en het reparatie gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). De Vlaamse Regering heeft het GRUP aangepast om tegemoet te komen aan het bezwaar van de Raad van State waardoor de verdere ontwikkeling van het Antwerpse havengebied opnieuw mogelijk zou moeten zijn. Maar dat betekent niet het einde van Doel en de polders. In het reparatie-GRUP werd maar één aanpassing aangebracht, terwijl er nog vele andere gebreken zijn opgeworpen tegen dit GRUP. Deze zijn niet hersteld en zullen nog steeds worden behandeld door de Raad van State. Het zopas door de Vlaamse regering vastgestelde reparatie-GRUP mag zich dan ook opnieuw aan juridische tegenstand verwachten. Zo blijkt uit een reactie van Igor Rogiers, advocaat van bewoners van Doel.

 

23/10/2014 De Vlaamse Belastingdienst heeft zich gisteren verontschuldigd voor de aanslagbiljetten die de voorbije week verstuurd werden naar een aantal landbouwers in Prosperpolder

De planbatenheffing is een belasting die wordt opgelegd aan eigenaars van gronden die door een bestemmingswijziging een meerwaarde kunnen realiseren. Afgelopen week verstuurde de Vlaamse Belastingdienst aanslagbiljetten voor planbatenheffing naar enkele boeren in Prosperpolder. Hun akkers en weilanden worden omgezet in bouwgrond voor de herhuisvesting van polderbewoners die moeten wijken door de havenuitbreiding. Omdat de Raad van State een deel van het GRUP schorste, leidde dat tot verwarring. "Voor de eigenaars in het gebied dat door de Raad geschorst werd, wordt de planbatenheffing bevroren", verduidelijkt woordvoerder Kris Desagher. "Omdat de termijn waarin de aanslagbiljetten verstuurd moeten worden wettelijk is vastgelegd, werden alle aanslagbiljetten gelijktijdig verstuurd. Ten onrechte werd geen verduidelijkende brief toegevoegd." In ieder geval moet de planbatenheffing op dit ogenblik door niemand betaald worden, noch door eigenaars voor wie de schorsing van het GRUP geldt, noch door eigenaars van percelen binnen de niet-geschorste delen van het GRUP. "Ze moet pas betaald worden bij een 'startfeit'", verduidelijkt Desagher. "Dat is wanneer de meerwaarde op de gronden effectief gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld door een verkoop of door het verkrijgen van een bouwvergunning. Ook voor mogelijke nalatigheidintresten hoeven de betrokkenen niet te vrezen. Die worden pas gevorderd nadat de heffing verplicht te betalen is." Gezien de complexe situatie belooft de Vlaamse Overheid beter te communiceren. Naast een persoonlijke brief die volgende week naar de eigenaars wordt verstuurd, wordt op 12 en 13 november ook infonamiddag georganiseerd. (HLN)

 

 

20/10/2014 Persmededeling Doel 2020: Vlaamse overheid vordert op basis van geschorst GRUP honderdduizenden euro bij landbouwers in Prosperpolder (Kieldrecht-Doel)

 

Afgelopen dagen hebben verschillende boeren in Prosperpolder een brief in de bus gekregen met de vraag tot het betalen van honderdduizenden euro planbatenheffing aan de Vlaamse overheid. Dat is het gevolg van het feit dat in het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen landbouwengronden in Prosper worden herbestemd tot bouwgronden. De overheid wil namelijk al de mensen die worden verdreven in Ouden Doel en Rapenburg samen zetten in een nieuwe wijk in Prosperpolder. Ook de Molen en het Hoog Huis moeten volgens de plannenmakers naar daar.

In de brief zoals landbouwer Paul Van Broeck hem kreeg: 172.000 euro planbaten! Indien hij betaalt voor 15 oktober 2015 krijgt hij korting! Dan is het maar 140.000 euro…. Sommige boeren in Prosperpolder hebben planbatenheffing gekregen van 500.000, van 700.000 euro….

De planbatenheffing komt er volgens de brief omdat betreffende percelen een bestemmingswijziging hebben ondergaan tgv het RUP Afbakening Zeehavengebied. Blijkbaar weet men dus niet bij de Vlaamse overheid dat dit deel van het GRUP geschorst is door de Raad van State. Ofwel doet men alsof men het niet weet.

Is dit een toevallig misverstand? Is het onbekwaamheid? De lijst van toevallige misverstanden wordt wel zeer lang.  Zodra het GRUP in 2013 was goedgekeurd , kregen alle boeren een brief van de mestbank in de bus dat per direct nulbemesting van toepassing was in het gebied. En dat ondanks mondelinge beloften van minister-president Kris Peeters dat landbouwgronden verder konden gebruikt zonder beperkingen. Het bleek een “misverstand”. De boeren mogen nu jaarlijks een ontheffing van nulbemesting vragen. De administratieve rompslomp krijgen ze er wel gratis bij.

En zo gaan de pesterijen alsmaar door.

Na 15 jaar plannenmakerij kan de Vlaamse overheid nog altijd niet zeggen waarvoor die gigantische havenuitbreiding dan wel nodig is. Juridisch heeft men geen poot aan de grond. Maar men gaat wel tegen hoge snelheid door met het intimideren en pesten van landbouwers en bewoners. Blijkbaar zijn voor de Vlaamse overheid àlle middelen goed om de leefgemeenschap van de polder onder druk te zetten en de onleefbaarheid van de streek te bevorderen.

Doel 2020 vraagt aan de nieuwe Vlaamse Regering dat ze eindelijk komaf maakt met deze praktijken die al jarenlang ingang vinden.  Wat ook de toekomstdromen zijn van de Vlaamse Overheid zij dient in Doel en het omliggende poldergebied haar eigen rechtsregels te respecteren en de leefbaarheid voor de mensen te garanderen. Tot nu toe hebben we daarvan nog NIETS gezien.

 

06/10/2014 Persmededeling Doel 2020: Nieuw containersysteem maakt bouw van extra Saeftinghedok overbodig

 

Op de Oosterscheldekering Neeltje Jans vond het internationale waterbouwkundig congres ‘Bouwen in Water’ plaats. Daarbij werd uitgebreid ingegaan op de vele problemen die het leven langs de Westerschelde en het beheer ervan meebrengt. Verschillende gerenommeerde sprekers gingen er vanuit verschillende perspectieven in op een langetermijnvisie voor de rivier. Ook de Haven van Antwerpen was op het congres vertegenwoordigd. Tijdens het congres werd ook gesproken over het geplande Saeftinghedok ter hoogte van Doel. Ing. Frans Koch, hoofd van de Kochadviesgroep vertelde daarover het volgende:

De bestaande terminals in Antwerpen kunnen gefaseerd omgebouwd kunnen worden volgens ons NGICT-systeem, waardoor op dezelfde ruimte een bijna dubbele capaciteit behaald kan worden. Daarom zal er ook in de komende 50 jaar geen behoefte bestaan om het Saeftingedok te realiseren, hetgeen ook een enorme financiële besparing oplevert.”

 

De presentatie van Koch maakte duidelijk dat het hier niet om een los ideetje gaat maar om een concreet uitgewerkt systeem dat reeds op ruime belangstelling kan rekenen vanuit het buitenland.

Het belang hiervan kan moeilijk onderschat worden. Een systeem dat zowel de resterende open ruimte in Vlaanderen als de Vlaamse begroting ontziet! En bovendien een einde kan maken aan de nu al 15 jaar aanslepende patstelling tussen de Vlaamse Regering enerzijds en bewoners en actiecomités anderzijds. Doel 2020 dringt er alleszins op aan dat de Vlaamse overheid er op toeziet dat bij de lopende havenplannen rekening wordt gehouden met deze nieuwe mogelijkheden inzake ruimtezuinig gebruik.

De link naar de  presentatie is: http://www.kochadviesgroep.nl/NGICT_Presentatie.pdf

 

01/10/2014 Jongeren vechten voor polders met spandoeken

Jaarlijks organiseren het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever gratis busrondritten in de haven voor het grote publiek. De jongeren van De Derde Generatie, die samen met Doel 2020 strijden voor het behoud van de polders, Doel en de poldergehuchten slaagden er zondag in om een aantal bussen te laten stoppen met spandoeken onder het motto ‘Stop de megalomanie! Haven en polders in harmonie’

“We deelden flyers uit aan de inzittenden om hen correct te informeren over de geplande havenuitbreiding”, zegt Denis Malcorps. “Op die manier lichten we de mensen in over de zinloosheid ervan en het menselijk leed dat dit met zich meebrengt. De passagiers reageerden positief en waren erg geïnteresseerd.” In de flyer wijzen de jongeren nogmaals op het belang van het historisch landschap, de poldergehuchten en de 1.500 ha vruchtbare poldergronden - ter grootte van 3.000 voetbalvelden - die moeten verdwijnen. “De helft van het gebied wordt ondergespoten onder een laag baggerzand en op de plaats waar nu Doel ligt moet dan het Saeftinghedok komen, een megacontainerdok van bijna vier kilometer lang,” zegt Malcorps. “De andere helft wordt ingericht als natuurcompensatie met plassen en moerassen.” Volgens De Derde Generatie is er geen nood aan nieuwe containerterminals, omdat het Deurganckdok maar op 20 procent van zijn totale capaciteit draait. Verder klagen ze aan dat de containerterminals zeer weinig jobs creëren. “Het Saeftinghedok zal daarentegen jaarlijks meer dan tien miljoen containers behandelen. Daardoor komen er per jaar zo’n zes miljoen extra vrachtwagens bij op de Antwerpse Ring. De mobiliteitsproblemen rond Antwerpen zullen daardoor onoplosbaar worden.”

Ook de natuurcompensaties stellen ze aan de kaak: “Plassen en moerassen zullen omgeven worden met prikkeldraad omdat alle menselijke aanwezigheid moet verdwijnen ten voordele van de vogels. Historische hoeves en hele gehuchten moeten daarvoor weg. De natuurcompensaties worden opgelegd door EU-richtlijnen. Maar het menselijke leed niet. Er bestaan ook alternatieven in harmonie met bewoners en landbouwers. Maar die zijn nooit onderzocht.”

 

17/09/2014 Najaarsprogramma 400 jaar Doel. Doel blijft een dorp met bijzonder veel potentie op vlak van socio-culturele activiteiten. Dat bewijzen de verschillende initiatieven die dit najaar werden gepland in het kader van de laatste activiteiten voor 400 jaar Doel.

 

Zondag 21 september: Dag van de Landbouw in Doel Op de Dag van de Landbouw tonen Guido en Lutgarde Van Mieghem-Rooms en Bert u trots hun landbouwbedrijf. Deze familie woont al 96 jaar op deze locatie. De overgrootvader van Guido startte het bedrijf op deze locatie in 1918. Guido nam het bedrijf over van zijn grootvader in 1980. Het bedrijf telde toen 25 runderen en 80 zeugen en was 20 hectare groot. Het bedrijf groeide sinds 1980, wat gezien de havenontwikkeling geen evidentie was. Vandaag bewerkt de familie Van Mieghem 55 ha akkerbouw. Ook zoon Bert werkt nu mee. Er zijn 120 Belgisch witblauwe runderen en 105 zeugen die worden afgemest. Daarnaast bewerken ze aardappelen, suikerbieten, wintertarwe, wintergerst en maïs. En er wordt 20 hectare natuurgebied bewerkt. Er zijn rondleidingen, er is een bedrijfsfilm over de varkenstak en er is een velddemonstratie met tractor die volledig door gps wordt aangestuurd. Ook de geschiedenis van de havenontwikkeling op de Linkerschelde-oever wordt getoond. Doel, Oostlangeweg 3, van 10 tot 17 u

 

Zondag 28 september: Ferdinand De Bondt, een leven in dienstbaarheid. Herdenking en tentoonstelling te Doel Wij houden de herinnering levend met een herdenking en een tentoonstelling gewijd aan hem en zijn rijk gevuld leven. Herdenking in de kerk van Doel om 11u30 met EH Raf David en EH Luk Versteylen – getuigenissen en muziek. Aansluitend vriendendrink en tentoonstelling 13u - 17u (enkel te bezoeken op zondag 28 september) in het Ontmoetingscentrum te Doel.

 

Donderdag 2 oktober 20u Polyfonie ‘Ode aan het Leven!’ Op het programma: Missa Pro Vivis van Alain De Ley en werken van J. Ockeghem, J. Mouton, G. D'Hollander, A. Pärt, S. Barber en U. Sisask, uitgevoerd door ensemble Polyfoon onder leiding van Lieven Deroo. Locatie: Onze - Lieve - Vrouw - Hemelvaartkerk van Doel

 

Zaterdag 15 november Filmvertoning ‘Doel het verloren dorp’. Vertoning van de bekroonde film ‘Doel het verloren dorp’ van Doelenaar Michel De Spiegeleer en Raf De Munck. Aansluitend Doelse reportages uit de oude doos. De Doolen, Engelse Steenweg Doel, 20u

 

Woensdag 17 december Kerstconcert met het Oekraïens vrouwenkoor Loubistok

 

Meer info: www.400jaardoel.be

 

20/08/2014 Dorp dat niet weg wil lanceert eigen bier

Sedert 1 week beschikt het polderdorp Doel over een eigen origineel gebrouwen bier dat luistert naar de naam ‘Doelse Dwarskop’. De Doelse Dwarskop is geen etiketbier maar een nieuw gebrouwen bier waarvan door de lokale brouwerij het Paenhuys uit Nieuwkerken-Waas in juni een eerste brouwsel van 600 liter werd gemaakt. Eind juli werd het bier van hoge gisting op fles getrokken. Tijdens de Scheldewijding werd het voor het eerst geschonken. Eind augustus is een volgend brouwsel klaar. Het idee van een eigen bier ontstond naar aanleiding van de festiviteiten van 400 jaar Doel maar het werd uiteindelijk concreet gemaakt door enkele jongeren van de Derde Generatie. In de lente werd brouwerij het Paenhuys bereid gevonden een eerste proefbrouwsel te maken. Het werd uiteindelijk een licht bitter, blond bier van 7° alcohol. Wat het bier zo bijzonder maakt is de toevoeging van verse Doelse tarwe. Het etiket werd ontworpen door dorpstekenaar Jeroen Janssen. Het bier werd in De Doolen te Doel aan de pers voorgesteld onder aanwezigheid van de initiatiefnemers, de dorpstekenaars en de brouwer. Uiteraard was er ook de gelegenheid om het bier te proeven.

 

24/07/2014 Het Chinese ministerie voor Handel keurt de geplande samenwerking van Maersk Line, MSC en CMA CGM op de grote Oost-West-routes niet goed.
De firma's zullen nu allicht andere vormen van toenadering zoeken. Volgens het actiecomité Doel 2020 maakt het Chinese veto de verdere havenuitbreiding overbodig. "De komende jaren zullen minder grote schepen naar de haven komen en wordt er een pak minder containeroverslag verwacht dan verhoopt", zegt Jan Creve. Het actiecomité lichtte zelf de cijfers door van het Havenbedrijf en concludeert dat de capaciteit van het Deurganckdok systematisch onderschat wordt om de druk op te voeren voor een mega-Saeftinghedok. "De werkgelegenheid wordt dan weer systematisch overschat. Bij een eerste persbericht stelde het Havenbedrijf dat MSC - dat verhuist naar het Deurganckdok - 10.602 mensen tewerkstelt, in een tweede bericht waren dat er plots nog maar 1.060. Momenteel werken er 600 mensen aan het Deurganckdok, maar tien jaar terug waren er prognoses van maar liefst 1.500 tot 7.929." (HLN)

 

17/07/2014 Persmededeling Doel 2020: Bevelen tot sloop in Doel op vraag van MLSO - MLSO riskeert bijna 4 miljoen euro aan dwangsommen

Vandaag werden de bewoners in Doel in kennis gesteld van de opdracht tot sloop door de burgemeester van 5 woningen in Doel. Die kennisgeving kwam er nadat eerder de pers op de hoogte was gesteld. De beslissing van de burgemeester is er gekomen nadat de MLSO aan de burgemeester een lijst heeft gepresenteerd van woningen die volgens de MLSO in aanmerking zouden komen voor sloop. Op basis van die lijst krijgt de verzoekende partij nu de opdracht om af te breken. Een hoogst bizarre manier van handelen.

Alle huizen werden trouwens (daarvan was onder meer Sandra Landsman de dochter van holocaustoverlevende Flora Singer tijdens haar bezoek in Doel getuige van) enkel langs de buitenkant beoordeeld.

Volgens de gangbare procedure moet de eigenaar bij een opdracht tot sloop gehoord worden. De MLSO heeft alle mogelijkheden om maatregelen te nemen zodat een sloop toch niet nodig is. In welke mate de procedure hier is gevolgd is ons onbekend. Van de gebouwen die worden gesloopt is er maar 1 waarvan kan worden gezegd dat het structureel onveilig is en nodig om af te breken. Dat zijn de garages op Camermanstraat 25.  Camermanstraat 29 en Pastorijstraat 12 daarentegen vertonen geen gebreken die een bevel tot sloop rechtvaardigen.

Pastorijstraat 12 betreft een huis in de rij dat bij sloop enkel maar extra gevaar en onveiligheid zal creëren. Het betreft bovendien een huis dat voorkomt op de inventaris van het bouwkundig erfgoed!

Men wil de sloop beginnen op dinsdag 22 juli. Toevallig of niet wordt er gestart met het huis waar ogenschijnlijk niets aan mankeert en dat op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat: Pastorijstraat 12.

Volgens een arrest van het Hof van Beroep is het aan de MLSO nog steeds verboden om huizen af te breken in Doel. Overtreding van dit arrest kan de MLSO 750.000 euro per afbraak kosten. Dat geldt ook voor afbraken in opdracht van de burgemeester. In verband met twee eerdere afbraken in opdracht van de burgemeester loopt nog een dwangsomprocedure ten bedrage van anderhalf miljoen euro. Daarover doet de rechter uitspraak begin september. Als de rechtbank de MLSO hierover in het ongelijk stelt dreigt zij op termijn met deze afbraken nog eens bijna 4 miljoen euro aan dwangsommen te moeten betalen.

 

10/07/2014 Persmededeling Doel 2020: Plannen voor afbraak van Hoog Huis in Doel zijn voorbarig en onaanvaardbaar

Vandaag ondertekende minister van Erfgoed Geert Bourgeois een convenant waarbij het licht op groen wordt gezet voor de afbraak en de verplaatsing van het Hoog Huis in Doel. Daarmee wil men nog vooraleer enige duidelijkheid komt over de toekomst van Doel het dorp verder ontdoen van een van zijn meest waardevolle monumenten. Het 17de eeuwse Hooghuis wordt - als het plan van de minister doorgaat - heropgebouwd in de 19de eeuwse Prosperpolder omgeven door nieuw gecreëerde natuur uit de 21 eeuw. Een beslissing die vragen oproept. Want of het Hoog Huis wel of niet zal kunnen bewaard worden in Doel, daarover bestaat tot op de dag van vandaag géén duidelijkheid. De beslissing tot verplaatsing is dan ook voorbarig. Monumenten dienen bewaard te worden in situ, in hun context. Tenzij het echt niet anders kan. En zover zijn we nog niet. De geplande verplaatsing naar de 19de eeuwse Prosperpolder is bovendien ahistorisch.

Het Hoog Huis viert dit jaar sàmen met het dorp Doel zijn 400e verjaardag. Beide zijn onlosmakelijk verbonden. Naar aanleiding van de 400e verjaardag vonden al tal van culturele manifestaties, concerten en tentoonstellingen plaats. Dat de minister uitgerekend bij deze 400e verjaardag beslist om het historische Hoog Huis los te rukken uit zijn historische context getuigt van weinig inlevingsvermogen.

Doel 2020 verbaast zich ook over de snelheid waarmee de convenant werd afgesloten. Vorig jaar pleitte de vzw Casueele nog voor een aanpak in situ. Blijkbaar is er sedertdien vooral veel druk uitgeoefend op de vzw om de afbraak te kunnen beklinken.

Het actiecomité vindt het ook opmerkelijk dat in de persmededeling nergens wordt verwezen naar het kostenplaatje van deze overbodige operatie. Waarschijnlijk kan met de kostprijs van de verhuis het Hoog Huis en omgeving vele keren opgeknapt. Dat die optie zelfs niet in overweging is genomen is veelzeggend voor het erfgoedbeleid in Doel en de omliggende polders.

Voor Doel werd tot op de dag van vandaag géén erfgoedstudie uitgevoerd. Zowel voor Doel als de omliggende polders ontbreekt elk ernstig erfgoedbeleid. Er bevinden zich tal van beschermenswaardige sites en monumenten. Maar er wordt niets beschermd. Belangrijke historische gebouwen worden verwaarloosd en worden aan de lopende band afgebroken. Dat is niet langer aanvaardbaar. Doel 2020 zal zich samen met de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder dan ook beraden over gepast juridisch weerwerk.

 

10/07/2014 Persbericht van Vlaams minister van onroerend erfgoed Geert Bourgeois: Hooghuis in Doel verhuist naar Prosperpolder

Vandaag ondertekende Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, het convenant dat het behoud van het beschermd monument het Hooghuis in Doel verzekert. Het Hooghuis zal in 2015 verhuizen naar Prosperpolder (Beveren-Waas),  en daar een nieuwe bestemming krijgen. De details van deze verplaatsing zijn nu bekrachtigd in dit convenant tussen de Vlaamse overheid en de betrokken actoren. Het behoud van het Hooghuis is één van de milderende maatregelen voor de ontwikkeling van de haven van Antwerpen. Momenteel loopt een verplaatsingsstudie ter voorbereiding van dit unieke project.

De Antwerpse haven is een belangrijke welvaartsmotor voor Vlaanderen en verschaft, direct en indirect, werk aan circa 150.000 mensen. De verdere groei van de haven is dus wenselijk maar kan slechts met respect voor de omgeving. De Vlaamse Regering engageerde zich daarom op 25 maart 2013 om het Actieprogramma voor het Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief voor de Antwerpse haven (MMHA) uit te voeren. Dit Actieprogramma bevat milderende maatregelen voor bewoning, landbouw, natuur en milieu, mobiliteit, erfgoed en toerisme. In dit kader maakten de Vlaamse overheid en de betrokken partijen (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij voor het Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied en vzw Casueele) de nodige afspraken voor het duurzaam behoud van het geklasseerde Hooghuis.

Het Hooghuis, gelegen in de Hooghuisstraat in Doel (Beveren-Waas), werd in 1613 gebouwd als landhuis in de polders. Het monument heeft een arduinen portaal in barokstijl en een interessant interieur met onder meer een eikenhouten zoldering en opmerkelijke barokschouwen. Volgens een populaire hypothese zou Jan Brandt, de schoonvader van Peter Paul Rubens, het Hooghuis hebben gebouwd. Een recent historisch onderzoek ondergraaft evenwel die stelling. Het Hooghuis deed in de loop der tijd dienst als vergaderlocatie voor het polderbestuur, buitenverblijf, winkel, café en tentoonstellingszaal. In de voorbije jaren werd het gebouw geteisterd door vandalisme en diefstal. Dit noopte tot verregaande veiligheidsmaatregelen zoals de hermetische afsluiting van het gebouw.

Geert Bourgeois, Vlaams viceminister-president en minister bevoegd voor onroerend erfgoed, ondertekende vandaag een convenant dat het behoud van het Hooghuis buiten Doel verzekert. Het gebouw zal ontmanteld, verplaatst en in Prosperpolder (Beveren-Waas) heropgebouwd worden. Het Hooghuis komt er in de Hertog Prosperstraat tussen de dorpskern en de ringdijk van het intergetijdengebied Hedwige-Prosperpolder (Sigmaplan). De werken starten halfweg 2015, na een verplaatsingsstudie, de grondruil met de Vlaamse Grondenbank, het vergunningstraject en een wijzigingsbesluit voor het monument door de bevoegde minister. De Maatschappij Linkerscheldeoever en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen financieren de verplaatsingsstudie alsook de demontage, verplaatsing en heropbouw. De vzw Casueele staat in voor de financiering van de restauratie.

De vzw Casueele zal het Hooghuis na de verplaatsing opnieuw gedeeltelijk openstellen als cultuurcafé. Het bouwkundig erfgoed zal in Prosperpolder uitstekend toeristisch ontsloten zijn dankzij fiets- en wandelroutes en de unieke natuur rond de haven.

 

01/07/2014 Persmededeling Doel 2020: Klooster Doel verborg tijdens WO II Joodse kinderen - Dochter en kleindochter van bekende Holocaustoverlevende bezochten dinsdag 1 juli Doel

Doel kreeg deze morgen bezoek van  Sandra en Melanie Landsman, respectievelijk dochter en kleindochter van Flora M. Singer, een bekende Holocaustoverlevende die gedurende de Tweede Wereldoorlog een tijdlang is verborgen in het klooster van Doel. In 1946 week ze uit naar de VS. Flora M. Singer geniet heel wat bekendheid in de VS. Haar leven werd gepubliceerd in het boek ‘I was but a child’. Daarin onder meer een gans hoofdstuk over haar verblijf in het klooster van Doel. In de V.S. werd ook een school naar haar vernoemd. Bij de uitgeverij Manteau verscheen een voor de jeugd vertaalde versie van het boek onder de titel ‘Op de Vlucht’. Maar in Vlaanderen is het verhaal - vreemd genoeg - zo goed als onbekend.  Sandra Landsman nam enige tijd geleden contact op met Doel 2020. Twee weken geleden liet ze weten dat ze ook effectief op bezoek kwam.

Flora  M. Singer woonde in Antwerpen tot in 1942. Toen de razzia’s tegen Joden een aanvang namen vluchtte ze met haar moeder en twee zussen aanvankelijk naar Brussel waar ze onderdook. Vandaar kwam ze via iemand van het verzet die contacten had bij de zusterscongregatie in Doel in het klooster van Doel terecht. Of er buiten de drie zusjes nog meer Joodse kinderen hebben ondergedoken gezeten in Doel is vooralsnog onbekend.

Deze morgen werden beide Amerikaanse vrouwen ontvangen door een delegatie van Doel 2020 en het Herdenkingscomité 400 jaar Doel. Namens  het schepencollege was Vlaams Parlementslid Ingeborg de Meulemeester en schepen Filip Kegels aanwezig. Het Bevers vredesgenootschap Axis was vertegenwoordigd met Roland Van Goethem.

Ingeborg de Meulemeester sprak een warm welkom uit aan beide dames. En Filip Kegels overhandigde namens het college een geschenk. Beide dames waren door het bezoek zichtbaar aangedaan. Sandra Landsman verwees naar haar moeder als een bijzonder geëngageerde vrouw zonder haat. Vanuit die inspiratie drukte ze de hoop uit dat de Vlaamse Regering voor het dorp Doel ook over een andere toekomst wil nadenken dan diegene die de Vlaamse Regering nu in petto heeft. Landsman wil in de nabije toekomst graag een herinneringsbord aan het klooster dat herinnert aan het moedig gedrag van de toenmalige zusters. Daarvoor wil ze de komende weken en maanden zowel in de V.S. als hier de nodige stappen zetten.

 

28/06/2014 N-VA Beveren betreurt dat de Vlaamse regering recent het aangepaste GRUP “afbakening zeehavengebied Antwerpen” principieel heeft goedgekeurd.       

Vorig jaar stapte de Beverse coalitie naar de Raad van State met het verzoek om dit GRUP te vernietigen. Wij staan als afdeling nog steeds achter de argumenten die door het college zijn geformuleerd. N-VA Beveren blijft zich verzetten tegen het verdwijnen van de gehuchten Rapenburg en Ouden Doel en de inname van landbouwgronden. Hiervoor is geen maatschappelijk draagvlak en dit zal er ook niet komen met de gemaakte aanpassingen. Wij roepen de Vlaamse regering dan ook dringend op om de ingeslagen weg niet verder te zetten, maar oor te hebben naar de verzuchtingen van de lokale besturen. Er is nood aan een totaalvisie voor het gebied, die ook rekening houdt met de lokale bewoning en agrarische activiteiten. (N-VA Beveren)

 

28/06/2014 Eerste fase Saeftinghedok nodig tegen 2021 -  Ontwikkelingszone Saeftinghe (HLN)(Port of Antwerp)

 

20/06/2014 Persmededeling Doel 2020: Tientallen actievoerders verstoren infovergadering Doel van Vlaamse overheid

Donderdagavond 19 juni hebben enkele tientallen bewoners en actievoerders uit Doel en de omliggende polders een infovergadering verstoord over de ‘beslissing’ rond het nieuwe onteigeningsplan Doelpolder-Midden en over het zgn. reparatie-GRUP. Met het nieuwe onteigeningsplan wil men – in tegenstelling met eerdere beslissingen - onmiddellijk het gehucht Rapenburg en de laatste landbouwers van Doel onteigenen en verdrijven. Met het zogenaamde reparatie-GRUP wil men de schorsing die de Raad van State in december over een deel van het GRUP uitsprak opnieuw ongedaan maken. De infovergadering kwam er nog vooraleer het onteigeningsbesluit in het staatsblad is verschenen. Het reparatie-GRUP moet zelfs eerst nog voor advies naar de Raad van State. Ondertussen loopt er ook nog altijd een vernietigingsprocedure tegen het ganse GRUP bij de Raad van State. Maar toch werden de mensen van Rapenburg en Doelpolder-Midden deze week reeds geconfronteerd met brieven die het voorstellen alsof het om voldongen feiten gaat. En dat alles in een periode van een “regering van lopende zaken”.

Daarmee verklaarden de actievoerders de zogenaamde info-vergadering bij gebrek aan wettelijk kader zonder voorwerp. Procesmanager Hemelaer kreeg - zelfs met micro - geen kans om de avond nog maar een schijn van normaal verloop te geven. Een vijftigtal bewoners en landbouwers, het merendeel leden van RODS, Doel 2020 en de Derde Generatie maakten een normaal verloop van de info-avond onmogelijk. Een spandoek en verschillende protestborden maakten duidelijk dat de verenigde actiecomités voor Doel en de polder weigeren om zich neer te leggen bij de huidige gang van zaken. De actievoerders klaagden “de arrogantie aan van de macht der ambtenaren” en vragen respect. Respect voor de wet, de rechtstaat, de bewoners en landbouwers en het eeuwenoude cultuurlandschap dat de polders vormen.  Hemelaer en de andere aanwezige ambtenaren kregen van de actievoerders een fragment uit de ‘Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens’ en van de ‘Deontologische code voor Vlaamse ambtenaren’. Ze kregen als afscheid ook een exemplaar cadeau van het boek ‘Waarom Doel en de polders niet weg moeten’ met de boodschap om het te lezen “zodat ze misschien eindelijk zouden begrijpen dat er andere oplossingen zijn dan de complete verwoesting van een waardevol cultuurlandschap.”

 

De goedkeuring van het zogenaamde reparatie-GRUP kan in het gebied rond de Antwerpse haven en de Waaslandhaven de komende vijf jaar nog leiden tot 82 onteigeningen. Dat was donderdagavond te horen op een informatievergadering in Kallo voor de omwonenden. De ontmoeting met de Vlaamse overheid verliep in een agressieve sfeer.

Deze maand keurde de Vlaamse regering een aangepast Ruimtelijk Uitvoeringsplan goed om tegemoet te komen aan de door de Raad van State deels geschorste afbakening van de Antwerpse haven. De Raad had als voornaamste bezwaar dat de uitbreiding van de natuurgebieden voorafgaand aan de havenuitbreiding te vaag werd omschreven. Daarom wordt nu precies vastgelegd waar in een eerste fase zal worden onteigend. In het gebied Doelpolder-Midden wordt 194 hectare overstromingsgebied voorzien, waarvan een kwart nu al in eigendom is van de overheid. "In dat gebied liggen zeven woningen en drie boerderijen. Zes zijn al in eigendom van de overheid. Daarnaast verliezen nog twintig landbouwers een deel van hun grond", aldus procesmanager Jan Hemelaer. Voor de betrokkenen wordt een begeleidingsplan voorzien. Voor grondenruil is weinig bewegingsruimte omdat de grondenbank quasi leeg is, maar de Vlaamse overheid belooft wel te helpen bij de verhuis van volledige bedrijven. Als de Raad van State geen bezwaren formuleert bij dit GRUP, houdt het door de inkleuring in principe de onteigening van in totaal 82 betrokkenen in. Dat moet dan volgens de wet in de vijf jaar na de beslissing worden vastgelegd. De informatievergadering verliep donderdag in een zeer gespannen sfeer. Belangenorganisatie Doel2020 neemt het niet dat de Vlaamse overheid zo snel handelt. "Waarom vraag je advies aan de Raad van State als je het toch niet afwacht voor je onteigeningsbrieven begint te versturen? ", vroeg Jan Creve van Doel2020. "Deze vergadering is zonder voorwerp, er is geen enkel wettelijk kader", wierp hij de procesmanager toe. (Belga)

 

18/06/2014 Persmededeling Doel 2020: Antwerpse Haven manipuleert al jarenlang cijfers over containercapaciteit

 

18/06/2014 De groei van de containeroverslag in de Antwerpse haven wordt bedreigd doordat China een geplande samenwerking tussen containerrederijen heeft afgeblazen. Bijkomende containervolumes, waarop de Antwerpse haven had gerekend, komen er niet.

 

13/06/2014 Regering wil Doel snel weg - De Vlaamse regering keurde vrijdag al discreet een nieuw GRUP-plan goed, waardoor Doel nu toch op termijn van de kaart kan verdwijnen. De ontruiming van de polderkernen kan zelfs direct beginnen. Doel2020 belooft weerwerk te leveren.

In volle opwinding over de coalitiegesprekken tussen N-VA en CD&V, viel tussen de plooien dat de Vlaamse regering-in-lopende-zaken vrijdag ook belangrijke beslissingen nam. Ze keurde de definitieve onteigening van de DoelpolderMidden goed, waardoor onder meer Rapenburg zal verdwijnen. Tegelijk keurde ze principieel het 'aangepaste gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen’ goed. Een mondvol om te zeggen dat de bezwaren van de Raad van State tegen het vorige GRUP-plan nu ondervangen zouden zijn. De beslissing wordt pas definitief als de Raad van State binnen de dertig dagen positief reageert. Of er nadien ook nog zestig dagen bezwaren kunnen worden ingediend, was donderdagavond niet duidelijk.

Doel 2020-voorzitter Jan Creve en advocaat Igor Rogiers wijzen erop dat de beslissing gebaseerd is op een decreetwijziging van 4 april. “Daardoor hebben ze in feite snel de spelregels gewijzigd door de codex Ruimtelijke Ordening te veranderen, zodat de zaken sneller kunnen worden aangepast. We gaan ons nu eerst beraden of we die decreetwijziging op zich zullen aanvechten bij het Grondwettelijk Hof." "Ten tweede zullen we natuurlijk ook het nieuwe GRUP aanvechten, maar eerst moeten we het advies van de Raad van State afwachten. En à propos: de voorbije dagen vielen er al onteigeningsbrieven in de bus voor de polder! Vergeet niet dat we een vijftiental bezwaren indienden.”  (GVA)

 

19/05/2014 Persmededeling Doel 2020: Antwerps Havenbedrijf speelt twee keer vals spel op één week tijd - Verenigde actiecomités lanceren memorandum aan Vlaamse Partijen

 

De aangekondigde verhuis van MSC naar het Deurganckdok blijft vragen oproepen. En dat niet alleen omwille van de te verwachten problemen op vlak van mobiliteit. Naar Doel 2020 kon vernemen wil het Havenbedrijf in de toekomst geen containertrafiek meer toelaten in het Delwaidedok. Daarmee wordt doelbewust een kunstmatige schaarste gecreëerd die toelaat om opnieuw te gaan pleiten voor de noodzaak van een mega-Saeftinghedok dat dwars over Doel en het ganse poldergebied komt te liggen.

Doel 2020 beschikt intussen ook over informatie waaruit blijkt dat vanuit het Havenbedrijf vorige week een tweede poging is ondernomen om via een reparatiebesluit het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen opnieuw te laten vaststellen. Bij een gelijkaardige poging in de loop van maart gaf Havenbaas Eddy Bruyninckx uitgebreid (schriftelijk) toelichting in een verslag van de Maatschappij LSO. Toen D2020 de documenten publiek maakte werd de kwestie staalhard ontkend. De zaak ging toen niet door omdat men binnen de Vlaamse Regering zijn twijfels had over het juridisch welslagen van de operatie. Vorige week kwam de zaak op vraag van de Antwerpse Haven opnieuw op het interkabinettenoverleg. Maar het voorstel werd wegens risicovol vlak voor de verkiezingen opnieuw afgewezen. De nieuwe manoeuvres laten nog maar eens zien hoe het Gemeentelijk Havenbedrijf zich gedraagt als een staat in de staat en zich niets gelegen laat aan gerechtelijke uitspraken of bekommernissen omtrent goed, duurzaam en efficiënt bestuur.

 

De verenigde actiecomités voor het behoud van Doel en de Wase polders lanceren ondertussen met het oog op de vorming van de volgende Vlaamse Regering een uitgebreid memorandum aan de Vlaamse Partijen. 16 jaar geleden werd Doel door de Vlaamse Regering ter dood veroordeeld wegens dringend nodig voor een havenuitbreiding. Maar 16 jaar later ligt Doel er nog altijd. De actiecomités willen dat hun memorandum ernstig wordt genomen door de Vlaamse partijen en eisen dat het dossier Doel op de onderhandelingstafel komt van de volgende Vlaamse Regering.

Het memorandum wordt vanaf vandaag aan àlle kandidaten voor het Vlaams Parlement bezorgd en wordt onderschreven door Doel 2020, De Derde Generatie, de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder en het Herdenkingscomité 400 jaar Doel.

 

18/05/2014 Persmededeling Doel 2020: Bewoners van Doel richten een eigen dorpswacht op - Alleen bijkomende inzet van politie kan einde maken aan aanhoudend vandalisme

 

Afgelopen weekend hebben bewoners van Doel en sympathisanten ’s avonds en ’s nachts opnieuw toezicht gehouden om ongenode gasten het dorp uit te houden.  Twee weken geleden werd beslist tot de oprichting van een dorpswacht. Sedert vorig weekeinde is die dorpswacht ook  actief. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Volgens een brief van de bewoners gericht aan het  schepencollege van Beveren laat het uitblijven van een veiligheidsbeleid voor Doel de inwoners geen andere keuze. “Wij worden geconfronteerd met een niet-aflatende stroom van overlast en vandalisme die blijft toenemen. Zonder bijkomende maatregelen, zonder bijkomende inzet van politie, valt hierin geen ommekeer te verwachten.”

 

De dorpswacht heeft niet de bedoeling de politie te vervangen. Maar wil wel ontradend optreden ten aanzien van (voornamelijk Nederlandse) groepen jongeren. In geval van vastgestelde overtredingen of vandalisme wordt de politie steeds verwittigd.

 

Vorig weekeinde werden ’s avonds en ’s nachts in totaal een zestigtal jongeren aangesproken en verzocht het dorp te verlaten.  Afgelopen vrijdag en zaterdag werden opnieuw een veertigtal personen aangesproken.  Vorig weekeinde werd geen vandalisme gepleegd dankzij de controle van de dorpswacht. Afgelopen nacht werd rond half drie wel keet geschopt door een twintigtal jongeren en werd bijstand gevraagd van de politie. De actie van voorbije weekeindes toont aan dat permanentie wel degelijk loont.

 

De bewoners hebben er per brief nogmaals bij het gemeentebestuur op aangedrongen dat voor piekmomenten met soms honderden bezoekers (zaterdag en zondagnamiddag) politieaanwezigheid wordt voorzien in Doel.  En dat vooral met het oog op preventie. Minimaal wordt gevraagd te voorzien in een proefperiode die naderhand wordt geëvalueerd. Dat zou veel ellende kunnen voorkomen.

Aan de MLSO vragen de bewoners om leegstaande huizen effectief af te sluiten. De meeste leegstaande huizen zijn vaak met niet veel meer afgemaakt dan met dunne houten platen. Die worden systematisch verwijderd. Daardoor zijn heel wat huizen zo goed als vrij toegankelijk en worden ze systematisch gevandaliseerd.

 

14/05/2014 Gesjoemel en amateurisme

Havenbaas Fernand Huts reageert scherp. ‘De twee uitwegen uit de Waaslandhaven zitten nu al overvol. De ochtendspits sluit tegenwoordig naadloos aan met de avondspits, en daar komen nu nog eens 3.000 trucks per dag bij. Hoe kan men dergelijke beslissing nemen zonder de verkeersproblematiek te analyseren. Hoe is het mogelijk om geen begeleidende mobiliteitsmaatregelen te treffen. Ik voorspel een regelrecht voortdurend verkeersinfarct dat onmogelijk op te lossen is.’ Fernand Huts gaat nog verder. ‘Dat men zomaar kade geeft aan MSC is een overtreding tegen de Europese regelgeving. Een concessietoewijzing moet openbaar gebeuren, dan was ik ook kandidaat geweest. Dit is amateurisme van de hoogste graad. Er wordt gesjoemeld, er is gebrek aan transparantie en men werkt met twee maten en gewichten. Ik zal dan ook niet nalaten dit aan Europa te melden.

 

14/05/2014 Vóór eind 2015 verhuist rederij MSC en terminaluitbater PSA van het Delwaidedok op de rechteroever naar het Wase Deurganckdok

De komst van MSC naar de Linkeroever betekent naar schatting in één klap 3.000 trucks per dag meer in de Waaslandhaven. Hoe dat gaat wegen op de mobiliteit is nog maar de vraag.

 

12/05/2014 Tweede herdenkingsjaar 400 jaar Doel start in mineur - Winnaar Cobra-poëzieprijs 2014 lanceert nieuw dorpsdichter event

 

Doel werd heringepolderd in 1613-1614 en dat wordt sedert vorig jaar de nodige luister bijgezet met tal van activiteiten. Ook voor dit jaar staan opnieuw heel wat activiteiten geafficheerd. Daaronder concerten, verschillende evenementen en heel wat tentoonstellingen in het Ontmoetingscentrum. Normaal gezien zou het tweede  feestjaar al moeten ingezet zijn met verschillende tentoonstellingen in het Ontmoetingscentrum van Doel. Maar alle activiteiten in het OC zijn noodgedwongen opgeschort. Voortdurende vandalisering en het uitblijven van gepaste veiligheidsmaatregelen maakt elke activiteit er voorlopig onmogelijk. Het Ontmoetingscentrum ziet er bovendien langs de buitenzijde uit als een bouwval wat nog meer vandalisme aantrekt.

Wij hopen dat het gemeentebestuur hier snel verandering in brengt. Voorlopig blijven enkel die activiteiten gehandhaafd die buiten het OC van Doel (kunnen) plaatsvinden.

 

Op zondag 18 mei wordt het tweede herdenkingsjaar van 400 jaar Doel poëtisch ingeluid.

14u30 in De Doolen: poëtische causerie. Met   'De [?]ange adem van Doel' vat Johan De Vriendt via eigen gedichten, verhalen en poëzie van bevriende dichters de ziel van Doel. Johan De Vriendt heeft jarenlang in Doel gewoond en is nog steeds actief in de strijd voor het behoud van het dorp en de polders.

15u30: Opening van de tweede Gedichtenweide en lancering van een nieuw dorpsdichterevent door dichter Gust Peeters (winnaar van de Cobra-poëzieprijs).

 

In april 2013 namen de jongeren van De Derde Generatie het initiatief om een Gedichtenweide te openen. Een twintigtal gedichten worden sindsdien ten toon gesteld voor de bezoekers van Doel. Dit jaar vonden ze Isabelle Pateer (internationaal gelauwerd met haar fotoreeks 'Unsettled') bereid curator te zijn voor een dubbel project. Uit tweehonderd inzendingen selecteerde zij twintig foto's. Deze foto's worden gekoppeld aan nieuwe en oude gedichten en zullen deel uitmaken van een tweede Gedichtenweide. De gedichtenweide wordt aanstaande zondag muzikaal ingehuldigd.

 

Verdere activiteiten

7-8-9 juni tentoonstellingsweekeinde in het OC met kunstenaar Peter Braet (onder voorbehoud)

14 juni  11u De Doolen, Doel. Onthulling van het  natuurcompensatiemonument  ‘de Vogelburcht’

Zaterdag 14 en zondag 15 juni in het OC Doel: ‘de schepping’ van Denise Aerts (onder voorbehoud)

Zaterdag 28 juni Bachconcert in de kerk van Doel

 

400 jaar Doel

Op 4 juli 1613 leverden de aartshertogen Albrecht en Isabella een octrooi af voor de bedijking van "den Hooghen Doel". Op dat moment stonden polders van Doel tot De Klinge reeds 29 jaar onder water sinds de Spaanse legers Antwerpen hadden belegerd en ingenomen (1584). Begin 1614 startte de indijking van de Doelpolder en de Sint-Anna-Ketenispolder. Samen met de nieuwe indijking werd Doeldorp heraangelegd volgens het typisch Zeeuwse dambordmodel.

35 jaar lang was het gebied een eiland in de Schelde. Daarna werd het door verdere inpoldering opnieuw aan het vasteland gehecht.

Exact 400 jaar na het begin van de herindijkingswerken staan Doel en de polders opnieuw op een kruispunt in hun geschiedenis. Het water en de oorlog kregen Doel niet klein. En ook de havenplanners bijten al jarenlang hun tanden stuk op het immer weerbarstige Scheldedorp.

Met de viering van 400 jaar Doel wil het ‘herdenkingscomité 400 jaar Doel’ terugblikken. Maar ook bezinnen, lessen trekken en bakens zetten voor de toekomst.

 

Sinds mensenheugenis was Doel een bindteken. Een bindteken tussen de rivier en het polderland. Tussen de havenstad Antwerpen en het Wase platteland. Die betekenis blijft ook voor de huidige generatie overeind. Doel en de polders bieden voor de ruime regio en de haven nog altijd een enorm potentieel. Dat willen we de komende twee jaar met de activiteiten van 400 jaar Doel volop in de kijker zetten.

 

11/05/2014 Protest op Open Wervendag

Tijdens de Open Wervendag bezochten meer dan 6.000 mensen de bouwwerf voor de grootste sluis ter wereld, de Deurganckdoksluis. De jongeren van De Derde Generatie uit Doel maakten van die gelegenheid gebruik om hun ongenoegen te uiten over het beleid van de haven in de polders.Zij voerden actie aan de ingang van de werf, ontrolden een spandoek en deelden pamfletten uit. "We willen er de bezoekers nog eens op wijzen dat de bewoners van de omliggende polders een zware tol moeten betalen voor de havenuitbreiding", zegt Dennis Malcorps.

 

02/04/2014 Onteigeningsbrief zaait paniek

Zevenhonderd buren van twee ministers, de havenschepen van Antwerpen en de havenbaas kregen dinsdag een onteigeningsbrief in de bus. Het was een aprilgrap, maar dat had niet iedereen zo begrepen. Het ging om een aanklacht tegen de vernietiging van Doel. De Bende van Osschaart, een onbekende actiegroep uit het Waasland, heeft 700 buren van Vlaams minister-president Kris Peeters in Puurs, Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege in Evergem en havenbaas Eddy Bruyninckx in Kapellen per brief ‘onteigend’. Ook buren van havenschepen Marc Van Peel op de Antwerpse Linkeroever kregen een brief. In de officieel ogende ‘onteigeningsbrief’, voorzien van een parodie op het logo van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, staat in ironische bewoordingen dat de huizen van de mensen moeten plaatsmaken voor een gecontroleerd overstromingsgebied (Puurs), een vormingstation voor goederentreinen (Kapellen, foto onder), een natuurgebied (Evergem) of een logistiek park (Ruisbroek, deelgemeente van Puurs). Om de mensen helemaal op stang te jagen, zit er een kaart bij waarop te zien is dat de woning van de prominenten nét buiten het onteigeningsplan valt.

“De actie is een aanklacht tegen de totale vernietiging van Doel, de gehuchten en de omliggende polders”, zegt de actiegroep. “Honderden mensen worden uitgezet, bovenop de honderden die de afgelopen jaren zijn verdreven. Hun huizen, hun landbouwgronden en prachtige natuurgebieden worden ondergespoten met baggerzand. Al deze mensen hebben vorig jaar hun onteigeningsbrief ontvangen.” Van Peel, Bruyninckx en Peeters worden geviseerd omdat ze “de drijvende krachten zijn achter de vernietiging van Doel en de bouw van het Saeftinghedok”, Joke Schauvliege omdat ze verantwoordelijk is voor natuurcompensaties.

Eddy Bruyninckx, CEO van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, is niet opgezet met de grap. “Totaal misplaatst, zo blijkt uit de reacties van de mensen. Ik heb vandaag nogal wat ongeruste buren aan de deur gekregen. Niet iedereen zag er de grap van in. Bij sommigen was er zelfs paniek. De mensen dachten dat ze op hun oude dag nog moeten verhuizen. Sorry, weerloze mensen zo op stang jagen, dat doe je niet. Woensdag is er overleg om te zien of we reageren en hoe”, reageerde Bruyninckx.(GVA)

 

01/04/2014 Uren veerdienst Lillo-Doel zwaar ingekrompen
Er wordt zwaar besnoeid in de vertrekuren van de toeristische veerdienst Lillo-Doel. Het veer vaart alleen nog op zaterdag- en zondagnamiddag. Alle maandagen in mei, brug en feestdagen in de week ligt het veer stil. Lillo vreest een toeristische kater. De nieuwe uren van de veerdienst, een initiatief van het Vlaams Gewest, afdeling VLOOT Antwerpen, werden pas vandaag officieel via de website www.welkombijvloot.be bekend gemaakt.(GVA)

 

25/03/2014 Persmededeling Doel 2020:  Rechtbank wijst beroep af inzake gemeenschapshuis De Doolen in Doel en bezetting huizen in Oud Arenberg in Kieldrechtse polders - Actiecomités vragen MLSO einde te maken aan politiek van verkrotting en uitdrijving

 

De Rechtbank van Dendermonde heeft vandaag aan de advocaten van Doel 2020 en de Derde Generatie laten weten dat hun beroep is afgewezen. Het betreft de beroepsprocedure tegen de beëindiging van het contract voor gemeenschapshuis De Doolen en de beroepsprocedure die door de jongeren van de Derde Generatie was aangespannen tegen hun uitzetting door de MLSO. Volgens de rechtbank die moest oordelen over feiten van intussen twee jaar - en langer - geleden beschikken de gebruikers van De Doolen en de bewoners in de Oud Arenberg niet over een titel waardoor zij verder gebruik of bewoning kunnen afdwingen. Maar ondertussen is de situatie in Doel-dorp en de Oud Arenberg ten gevolge van de schorsing van het GRUP grondig gewijzigd. Los van de lopende procedures hebben zowel de jongeren van de Derde Generatie als het gemeenschapshuis De Doolen het voorbije jaar bij de MLSO aangedrongen op een vergelijk.  Daar werd tot hiertoe nog niet op ingegaan.

 

De Doolen in Doel is als gemeenschapscentrum in gebruik sedert 2000. De voormalige school speelt een cruciale rol in de Scheldewijding en het gemeenschapsleven. Er vonden al tal van culturele activiteiten en optredens plaats.  Die positieve rol is duidelijk een doorn in het oog van sommige overheden die het gebouw liever prijs geven aan vandalen. Sedert meer dan 2 jaar probeert de MLSO de vzw en de bewoners die het gebouw beheren buiten te krijgen.

De bezetting van de huizen door de Derde Generatie was een bewuste actie tegen de leegstand in de polder. Omdat de MLSO zonder goede reden gebruik en bewoning van haar woningen blijft tegenhouden. Telkens gebruikt de MLSO daarvoor drogredenen, zoals de nabijheid van een SEVESO-bedrijf of een onofficiële opdracht van de Vlaamse regering waartoe zij gebonden zouden zijn.

 

Bewoning is de beste garantie tegen verkrotting. De MLSO weet dat zeer goed. De leegstand in Doel bewijst dat ook. Die heeft de voorbije jaren geleid tot massale verkrotting en gigantische overlast. Niemand, ook de MLSO niet, gelooft nog in een snelle havenuitbreiding. De gebouwen waarover het gaat zullen er nog jaren staan. Of zullen misschien nooit verdwijnen. Bovendien is het AfbakeningsGRUP geschorst. Desondanks blijft de Vlaamse overheid bewoning en gebruik van huizen saboteren. Iets waarvoor gewone burgers boetes krijgen. De bewuste leegstand in Doel en de polders is niet enkel nadelig voor de bewoners van de polder maar voor alle burgers van Beveren. De leegstand doet de criminaliteit en overlast toenemen. Wat de gemeente meer kost aan politie inzet en beveiliging. Dat zien we dagelijks in Doel.

 

Wij roepen de MLSO op om redelijk te zijn. Waarom mensen uitzetten en huizen leeg laten staan? Dat kost de gemeenschap alleen maar geld.

In tegenstelling met veel andere (leegstaande) gebouwen van de MLSO hebben zich met betreffende gebouwen voorbije jaren géén calamiteiten voorgedaan. Ze zijn verzekerd, ze zijn beveiligd en worden onderhouden. Wij dringen er bij de directie en Raad van Bestuur van de MLSO dan ook op aan om een einde te maken aan de confrontatiepolitiek en in te gaan op de voorstellen tot gesprek vanwege De Doolen en de jongeren van de Derde Generatie.

20/03/2014 Persmededeling Doel 2020: Illegale huisvesting van arbeiders op Deurgancdoksluis is illustratie voor havenbeleid met valse beloften op Linkeroever - Actiecomité Doel 2020  pleit voor menswaardige huisvesting van vreemde arbeiders  in leegstaande huizen van polderdorp

Volgens de vaststellingen van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur is de huisvesting van buitenlandse werknemers op de werf van de Deurganckdoksluis in Doel onwettig en moeten de 91 werknemers elders gehuisvest worden. Voor Doel 2020 de zoveelste illustratie van een havenbeleid dat gebaseerd is op mooie woorden. Én op beloften die niet worden waargemaakt. Op de webstek van Mobiliteit en Openbare Werken kondigden Vlaams minister Crevits en de Antwerpse havenschepen Van Peel recent nog aan dat met de bouw van de Deurganckdoksluis meer werkgelegenheid in eigen streek zou gecreëerd worden. http://www.deurganckdoksluis.be/pers/aanleg-deurganckdoksluis-goed-voor-255-banen

“Er hangt wel een stevig prijskaartje aan van ongeveer 340 miljoen euro. "Zelfs in tijden waar fors moet bespaard worden is een project als dit cruciaal voor Vlaanderen", zegt Crevits. "Het zal immers zorgen voor een grotere maritieme, industriële en logistieke bedrijvigheid in de Waaslandhaven en een toenemende werkgelegenheid in de streek." Maar die werkgelegenheid wordt wel voorbehouden aan goedkope buitenlandse arbeiders. Dat is bijzonder wrang te moeten vaststellen voor projecten waar – zoals in dit geval - een méér dan stevig prijskaartje voor de Vlaamse belastingsbetaler aan vastzit, in crisistijd. Daarnaast lijkt de overheid een dubbele moraal te hanteren ten aanzien van sociale dumping. De federale regering heeft enkele maanden geleden nog met veel toeters en bellen een actieplan aangekondigd tegen sociale dumping. Maar de Vlaamse overheid lijkt zich er nu zelf aan te bezondigen.
Doel 2020 begrijpt ook niet waarom deze mensen 7dagen op 7 in containers op de werf moeten gehuisvest worden terwijl men in het nabijgelegen dorp Doel prachtige huizen – die in bezit zijn van de Vlaamse overheid - laat verloederen en vandaliseren. Het actiecomité pleit ervoor dat de Vlaamse overheid een aantal huizen in Doel opknapt voor de huisvesting van haar vreemde arbeiders. Dat  zorgt niet alleen voor een menswaardige oplossing. Het  zou ook een oplossing kunnen zijn voor de aanhoudende problemen met verloederde woningen in Doel waar de Maatschappij Linkerscheldeoever geen vat op krijgt. En waar zij al herhaaldelijk voor werd veroordeeld.

18/03/2014 Persmededeling Doel 2020: Bewoners en jongerenactiegroep voeren (illegale) beheerwerken uit in natuurgebied De Putten in Kieldrecht - Derde Generatie bekritiseert politiek van twee maten en twee gewichten in natuurbeleid op Linkerscheldeoever

Met deze beheerwerken willen de vrijwilligers het waardevolle cultuurlandschap van De Putten behoeden voor verder verval. Aan de Vlaamse overheid en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) die de verantwoordelijkheid draagt voor het gebied vraagt De Derde Generatie dat er meer zorg besteed wordt aan de unieke natuur en het erfgoedlandschap van de historische polders. Met betrekking tot de Putten vragen de jongeren garanties voor het behoud van het gebied en de uitwerking van een concreet beheerplan waarbij rekening wordt gehouden met het historisch grondgebruik en de historische bewoning in het gebied.

06/03/214 De slagboom die de Engelsesteenweg afsluit aan van het kruispunt met de Oostlangeweg wordt opnieuw in dienst genomen. Een camerasysteem bewaakt de omgeving van de slagboom.

 

26/02/2014 Persmededeling Doel 2020: Vlaamse Regering wil geschorste GRUP-plan depanneren met kunstgreep!

 

De Vlaamse Regering is van plan om deze week het geschorste GRUP-plan in te trekken en opnieuw vast te stellen. Dat wordt vandaag op de Raad van Bestuur van de MLSO toegelicht door de voorzitter a.i. van de MLSO, havenbaas Eddy Bruyninckx. De reden hiervoor is dat uit het geschorste gewestplan bewoners in Doel middelen kunnen putten om af te dwingen dat het woongenot wordt gerespecteerd en dat hun dorp beveiligd en onderhouden wordt. Dat wil men in havenkringen ten allen prijzen verhinderen. En de Vlaamse Regering blijkt daar – zie toelichtingnota van de Raad van Bestuur – oren naar te hebben. In hoeverre een en ander kan zonder opnieuw in een juridisch moeras te verzanden is zéér de vraag. De Vlaamse Regering mag zich hierin dan laten adviseren door gerenommeerde advocatenbureaus, het belet niet dat zij inzake het dossier Doel al 15 jaar lang keer op keer ongelijk krijgt. Voor Doel 2020 is het alleszins de zoveelste illustratie van het feit hoe het Antwerps Havenbedrijf geen enkel respect wenst op te brengen voor de rechtsstaat. En hoe dat zelfde Havenbedrijf de wet weet te dicteren aan de Vlaamse Regering.

Hoe men het draait of keert, als men een echte oplossing wil voor de Linkeroever en de Waaslandhaven, zal men in dialoog moeten gaan met bewoners en actiecomités.

 

Zie in het bijzonder blz. 11 toelichtingnota van de Raad van Bestuur:

(…) De bestemming woongebied herleeft aldus in de gegeven omstandigheden en het arrest van 25 mei 2012 zou aldus opnieuw door de in deze procedure betrokken partijen kunnen worden tegengeworpen, dan wel lijkt het voorspelbaar dat op basis van dezelfde gronden om een gelijke maatregel zal worden verzocht. Eerder bekwamen sommige inwoners reeds een voorlopige maatregel om het woongenot te beschermen. Er is eigenlijk geen reden om nu aan te nemen waarom er minstens over een voorlopige maatregel niet op dezelfde manier zou worden beslist.

 

Het Vlaamse Gewest formuleerde de intentie om tegen eind februari de geschorste delen in te trekken en over te gaan tot een nieuwe definitieve vaststelling voor wat betreft de geschorste delen van het GRUP. Dit zou als resultaat hebben dat de juridische situatie opnieuw wijzigt.

 

22/02/2014 Persmededeling Doel 2020: Deze morgen om 3u30 overleed in Beveren op 90-jarige leeftijd ere-senator Ferdinand De Bondt oprichter van Doel 2020.

 

24/01/2014 Eerste schepen Bruno Stevenheydens, N-VA Beveren, heeft zijn ontslag gegeven als voorzitter en bestuurder van de Intercommunale Maatschappij Linkerscheldeoever. “De negatieve houding van een aantal bestuurders in de raad van bestuur tegenover elk voorstel van mijnentwege om naar een constructieve oplossing te zoeken heeft de doorslag gegeven”, zegt Stevenheydens. Het betreft de bewoning en het gebruik van gebouwen in Doel en de poldergehuchten. Stevenheydens stelt dat het niet wenselijk is dat haventopman Eddy Bruyninckx hem zou opvolgen. In N-VA-kringen wordt de naam van polderschepen Boudewijn Vlegels als opvolger genoemd. 

 

16/01/2014 Eerste schepen Bruno Stevenheydens, N-VA Beveren, blijft buiten strijd door rugproblemen en wordt, nadat hij vorige maand al vervangen werd als gemeenteraadslid, nu ook vervangen als schepen door N-VA-fractieleider Johan Smet.

 

02/01/2014 Persmededeling Doel 2020: Terugval in belangrijke sectoren van de Antwerpse Haven is structureel - Havenbaas Bruyninckx haalt zélf argumentatie voor havenuitbreiding op Linkeroever onderuit

 

De voorstelling van jaarcijfers van de Haven van Antwerpen, afgelopen maandag, waren opnieuw goed om de superlatieven uit de kast te halen én om nog maar eens te pleiten voor een nieuw megacontainerdok in Doel. De cijfers zélf, en ook de toelichting van havenbaas Bruyninckx geven daartoe nochtans weinig argumenten.

 

Totale goederenoverslag bedraagt amper meer dan in… 2008

Het nieuwe record in de totale goederenoverslag komt maar net boven dat van 2008 uit. Dit record is bijna geheel te danken aan een stijging in het vloeibare massagoed door de opening van een nieuwe terminal (SeaTank Terminal). Alle andere trafieken nemen af. De containertrafiek – het belangrijkste goederensegment – neemt licht af. Maar wat van groter belang is en minder opvalt, is dat de trafieken van belangrijke sectoren - jaar op jaar - dalen. Het conventioneel stukgoed – waar Antwerpen Europees marktleider in is – kende een gigantische terugval sinds de economische crisis in 2008. Deze terugval heeft zich niet hersteld en lijkt structureel te zijn. Verder lijkt de positie voor droog massagoed (ertsen, kolen, granen,...) ook structureel te dalen.

Het RoRo-segment – bestaande uit rollend materieel (wagens, vrachtwagens) en woudproducten – maakt een opmerkelijke evolutie door. De zeer grote stijging van het rollend materieel compenseert de daling van de woudproducten. Op de grafiek in bijlage is te zien dat het vooral de afvoer van rollend materieel is die sterk groeit. Dit zal zowat het sterkst stijgende goederensegment zijn van de voorbije jaren, en ondervindt amper invloed van de economische crisis. Of die afvoer van rollend materieel volledig bestaat uit tweedehandswagens gevuld met gevaarlijk afval naar Afrika laten we in het midden (maar die kans is reëel).

 

Werkgelegenheid daalt

Met name het conventioneel stukgoed is van groot belang voor de werkgelegenheid. Antwerpen was tot enkele jaren geleden zeer trots op haar positie als belangrijkste haven voor conventioneel stukgoed. Haar dominante positie binnen dit segment lijkt nu permanent verdwenen en wordt zelfs bedreigd door andere havens. Het totaal aantal ton verhandelde goederen mag dan misschien records verpulveren, de totale werkgelegenheid volgt niet. Integendeel, de werkgelegenheid stagneert al jaren en flirt vandaag zelfs met de symbolische grens van 60.000 jobs.

 

Bestaande capaciteit voor containerbehandeling wordt nog maar voor de helft gebruikt!

De aangekondigde verhuis van MSC naar het Deurganckdok is uiteindelijk een nuloperatie. Er wordt geen container méér door verhandeld. De bestaande capaciteit in de haven is (volgens alle terminal operators) 18 miljoen TEU, waarvan 8,6 miljoen TEU wordt gebruikt. De actualisatie van de EOS (2011) geeft een totale capaciteit van 15 miljoen TEU. Het Deurganckdok zelf behandelt nu ongeveer 2 miljoen TEU. Met de komst van MSC zal dit toenemen tot 6,5 miljoen TEU. Dan blijft er nog een capaciteit van ongeveer 3 miljoen TEU over in het Deurganckdok  (PSA en DP World geven als totale capaciteit 9,3 miljoen TEU op).

Interessante kanttekening daarbij: Havenbaas Eddy Bruyninckx geeft nu zelf - na jaren van ontkenning - te kennen dat de capaciteit van het Deurganckdok kan toenemen tot 10 miljoen TEU! Dit terwijl de actualisatie van de Economische Ontwikkelingsstudie (2011) die wordt gebruikt om de havenuitbreiding te verdedigen een maximale congestievrije capaciteit voor het Deurganckdok hanteert van 6,4 miljoen TEU... (= 80% van 7,5 miljoen TEU). Vreemd dat Bruyninckx zijn eigen studies tegenspreekt. En dan nog wel de studie die de havenuitbreiding rechtvaardigt en onderbouwt, en waarvoor dit cijfer cruciaal is.

 

Ombouw Delwaidedok voor vele miljoenen euro is zinloze operatie

Wat de toekomst van het Delwaidedok betreft: ook de nieuwste generatie containerschepen kan wel degelijk zonder problemen in het Delwaidedok terecht. Er is dan ook geen enkele reden om tientallen miljoenen euro uit te geven om het Delwaidedok om te bouwen in functie van vloeibare bulk. Daarvoor bevinden zich in de haven nog minstens 150 hectare aan beschikbare gronden. Evenveel als het Delwaidedok. Drie keer zo veel als de oppervlakte die de terminals van Sea-Tank Terminal beslaan.

 

Samengevat: In zijn perscommentaren verzwijgt het Antwerps Havenbedrijf de structurele problemen waar de haven mee kampt. De terugval in een aantal sectoren is nefast voor de werkgelegenheid. Toch blijft de prioriteit liggen op megalomane projecten die niet rationeel onderbouwd zijn, die gigantische investeringen vragen en weinig werkgelegenheid meebrengen. Zowel uit de jaarcijfers als de uit de toelichting van havenbaas Bruyninckx blijkt zonneklaar dat een verdere havenuitbreiding elke economische onderbouwing mist en de Antwerpse Haven nog vele decennia verder kan met de huidige capaciteit voor containers.

 

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]