2000 - Krantenartikels - samenvattingen

  

januari 2000

Uitspraak kortgeding Dendermonde uitgesteld. De Doelenaars, gesteund door natuur- en milieuverenigingen, willen via een zaak in kortgeding de aanleg van het Deurganckdok doen stilleggen. Het Deurganckdok bedreigt het voortbestaan van Doel.

20000107 Ieder die op 20 januari 99 in Doel woonde, zal een deel krijgen van de leefgemeenschapspremie. Ook kinderen die voor of op 1 september 99 geboren zijn. Wie ondertussen het dorp al heeft verlaten zal, net als de inwoners van Prosperpolder, Ouden Doel en Saftingen aanspraak kunnen maken op de premie als ze de minnelijke onteigening aanvragen.(DWK)

20000107  Jerome Schelfout, de landbouwer uit Doel, op wiens grond reeds werken voor het Deurganckdok waren gestart zonder overeenkomst i.v.m. onteigening, dagvaarde in kortgeding de opdrachtgever van de werken, het Antwerps Havenbedrijf. Hij werd hierbij gesteund door het Algemeen Boerensyndicaat. Op vraag van de rechter kwam het tot onderhandelingen waardoor de landbouwer de gevraagde vergoeding krijgt. Hij krijgt ook tijdelijk een andere woonst op de Engelsesteenweg te Doel.(DWK)

20000107 Volgende gewestplanwijziging.  In het strategisch plan Waaslandhaven wordt de hele regio boven de Expressweg, tot tegen Verrebroek, Kieldrecht en Kallo, bij het havengebied geannexeerd. Naast het Deurganckdok zou een tweede getijdendok komen, het Saefthinghedok. Dit dok zou Doel volledig van de kaart vegen. De Scheldepolders zullen zo goed als verdwenen zijn.(DWK)

20000113 De informatievergadering over de gevolgen van de gewestplanwijziging voor Kieldrecht, draaide uit op een bitsige discussie over de toekomst van Doel.(GVA)

20000117  Welke de conclusies van de nieuwe leefbaarheidsstudie ook mogen zijn, aan het sociaal begeleidingsplan wordt geen komma gewijzigd, dit verklaarde regeringscommissaris Freddy Willockx met steun van Steve Stevaert. Volgens Willockx zou Gust Deckers (MGIL) de oprichting van de grondbank door de VLM blokkeren. (GVA)

20000117 De Vlaamse regering verklaarde zich akkoord met het principe dat geen zand van de eerste fase van de aanleg van het Deurganckdok mag terechtkomen op het geplande industrieterrein Mida 1.(GVA)

20000117  Havensanering in de Noordzeedelta. Megalomane havenbaronnen.
Het drama rond het voortbestaan van het dorp Doel past natuurlijk in een veel grootschaligere havenproblematiek. Erik Ver Eecke zet een aantal van zijn duidelijke opvattingen hieromtrent uiteen.(DM)

20000118 Nelly Maes (VU) is er niet over te spreken dat de intercommunale zich verzet tegen het dempen van het Doeldok. De intercommunale heeft ook bezwaar tegen het uitbreiden van het havengebied ten nadele van het industriegebied.(HV)

20000119 De uitdieping van de Westerschelde stuit op ernstige kritiek vanwege het Belgisch Rekenhof en de Nederlandse Algemene Rekenkamer. De strategische noodzaak van het project is niet aangetoond; de kosten en baten zijn onvolledig ingeschat; de milieueffecten onvoldoende bekend, zeggen beide instellingen. De milieubewegingen van Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen brachten hierover rapport uit.(DS)

20000119 _Dossier Doel legt tijdbom onder regering/ Agalev:"Stevaert houdt zich niet aan regeerakkoord". Volgens Stevaert kan Mida 1 opgespoten worden. Volgens Stassen is de bestemming van de Mida 1 helemaal nog niet vastgelegd (GVA,HLN)

20000121 Vlaams Blok dient bezwaarschrift in tegen tweede gewestplanwijziging (DWK)

20000121 Open brief van Doel2020 aan de Vlaamse Regering.

20000121 Betoging moet Doel redden. BBL, Doel 2020 en VAC pikken het niet dat het gewestplan wordt gewijzigd terwijl de leefbaarheidsstudie nog lopende is. Ze zijn ook boos op Stevaert die de plannen voor de aanleg van industriezones rond Doel wil doordrukken zonder de resultaten van de leefbaarheidsstudie af te wachten. De betoging is gepland tegen begin maart. De actievoerders willen hiermee het gemeentebestuur dwingen voor Doel op te komen.(HNB)

De dienst Waterwegen en Zeewezen van het Antwerps Havenbedrijf diende een nieuwe bouwaanvraag in waarin men vraagt om een bijkomende strook van 900m lang en 300m breed voor containeropslag waardoor men Doel nadert tot op 200m. Dit is nog niet zeker omdat deze bouwaanvraag de volledige procedure van openbaar onderzoek, advies van de gemeente en betrokken besturen en ministriële goedkeuring doorlopen.

20000126 Persmededeling: Doel 2020 start met RECHT voor DOEL.

20000128 Doel2020 wil verzet opnieuw aanzwengelen.(DWK)
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek rond de tweede gewestplanwijziging diende Doel 2020 bij de gouverneur van de provincie een bezwaarschrift in.

20000128 Stevaert maakt geen centen vrij voor fietspad Kieldrecht-Doel (GVA)

Februari 2000

20000209 Uitgave van het boek "De Schelde, verhaal van een rivier" van de auteurs Mark Van Strijdonck en Guy De Mulder.  De verdieping van de Schelde betekent onvermijdelijk verhoging van de dijken. 

20000212 De Antwerpse havenautoriteiten verzetten zich heftig tegen overheidsplannen om het potentiële havenuitbreidingsgebied op de Linkerscheldeoever verder in te perken. Volgens havenschepen Delwaide mag de scheepvaartwereld niet het signaal krijgen dat de havenuitbreiding voor Antwerpen problematisch wordt.(FET)

20000214 Het gemeentebestuur van Beveren gaf een gunstig advies voor de tweede gewestplanwijziging maar stelde enkele voorwaarden zoals o.a.:

- De volumebuffer die de woonkernen moet beschermen is te groot. De landschapsheuvel in landbouwgebied zoals Oud Arenberg en Prosperpolder is overbodig

- Er mag nooit geraakt worden aan de voorgestelde bescherming en buffering van de drie polderdorpen zoals deze nu in het nieuwe gewestplan voorgesteld worden. Ook niet als de woonkern Doel uiteindelijk toch behouden blijft.(HLN,HNB)

20000216 Uitgave van het Suske & Wiske album "Het verdronken land".

20000224  De Dendermondse rechtbank van eerste aanleg heeft in kortgeding beslist, dat de werkzaamheden aan het Deurganckdok mogen worden voortgezet. Doel2020, WNLW en VAC hadden dat kortgeding in december vorig jaar aangespannen. Ze eisten dat de rechter de werken zou stileggen omdat de Vlaamse regering bij de toekenning van de bouwvergunning juridisch zwaar in de fout was gegaan.(GVA)

20000224  Doelloze havenpolitiek (Groen vzw)

20000225  Omdat de mensen onder druk worden gezet door de overheid, de onteigeningscommissarissen en de sociale bemiddelaar om Doel te verlaten start Doel 2020 met het initiatief "Recht voor Doel". Dit is een groep van advocaten en juristen die advies kunnen geven en willen pleiten i.v.m. juridische problemen die vanuit het dorp gesignaleerd worden.(HV)

20000226  Het Earth Liberation Front slaat toe bij werken Deurganckdok en brengt voor 20 miljoen schade aan. In een brief laten zij weten dat het ware terrorisme niet van ELF komt maar van de alles verslindende dictatuur van de economische groei. De actiegroep eist "het onvoorwaardelijke behoud van het dorp Doel, verwerpt de aanleg van Mida-zones, zal zich met alle mogelijke middelen inzetten voor het behoud van de polders en het natuurgebied De Putten en wil een uitbreiding van de vogelrichtlijn."(DM)

20000226 AGALEV Waasland reageert boos op enkele standpunten van het Antwerps Havenbedrijf. Recent zei Delwaide dat Doel moet verdwijnen voor een tweede dok, de kritiek dat er teveel onbebouwde ruimte is in de Waaslandhaven vindt het Haven bedrijf onterecht en definitieve grenzen voor de haven zou men volgens het havenbedrijf pas vanaf 2050 mogen vastleggen. Daarom is een bezwaarschrift ingediend tegen de tweede gewestplanwijziging.(HLN)

Twaalf kilometer lange protestmars van Doel 2020 voor het behoud van Doel, de polder en de natuur.  Een 1000-tal wandelaars uit alle mogelijke windstreken en een karavaan van 100 tractoren namen hieraan deel en trotseerden de ijzig koude wind. Opmerkelijk was de verscheidenheid van de groep: parlementairen, vooraanstaande Vlamingen, delegaties van VU, Agalev, VLD en Vlaams Blok, jeugdverenigingen, landbouwers en natuurverenigingen.

Maart 2000

De rijkswacht voert in samenwerking met het parket van Dendermonde in Doel, Kieldrecht en Meerdonk huiszoekingen uit bij landbouwers. Daarbij worden documenten van Doel 2020 in beslag genomen.

Het polderbestuur plant in de polders van Kieldrecht en Doel 1500 bomen.

20000307 Vorig jaar trokken 84 inwoners weg uit Doel. Terzelfdertijd kwamen 62 mensen in Doel wonen. Volgens de soc. bemiddelaar omwille van de lage huurprijzen. Tot op heden werden slechts 40 vrijwillige verkopen afgehandeld.(FET)

20000310 Protestwandeling voor Doel werd grandioos succes (DWK)

20000310 Meeste Doelenaars kunnen leven met Deurganckdok. Leefbaarheidsstudie toont dat bewoners nadelen van terminal verkiezen boven huidige onzekerheid. Vlaams minister van openbare werken Stevaert:"Ik ben ervan overtuigd dat de aanleg van het Deurganckdok en het behoud van Doel zeer moeilijk samengaan. Maar als uit de studie blijkt dat het wel kan, dan wil ik mij daar zeer graag bij neerleggen." (DM)

20000310 Zowel het Bevers schepencollege als Doel 2020 geven ongunstig advies voor bijkomende bouwaanvraag. Het omvat terreinverhoging en spoorinfrastructuur aan het Deurganckdok waardoor men op 200m van de woonzone zou komen.

20000310 De aanleg van een tweede dok wordt Doel fataal. Economisch en technisch gesproken kan het maar op één plaats komen en dat is precies op de plaats van Doeldorp. Om sociale en economische redenen moet de Vlaamse regering snel een beslissing nemen over de toekomst van het dorp. Als ze kiest voor het behoud heeft dit belangrijke economische gevolgen voor de haven van Antwerpen. (FET)

20000312_DS_BBL bepleit behoud Doel

De leefbaarheidstudie stelt dat de aanleg van het Deurganckdok geen bedreiging vormt voor Doel. Twee derde van de Doelenaars wil in Doel blijven als wordt afgezien van verdere havenontwikkeling rond het dorp.

BBL en WNLW vinden dat de Vlaamse regering er alles aan moet doen om de verdere havenontwikkeling via inbreiding af te stemmen op het behoud van Doel. Volgens hen zijn de verdere ontwikkelingsplannen van de haven ‘op economisch drijfzand’ gebouwd.

Gaat de Vlaamse regering er toch mee door dan nemen zij een loopje met de democratische besluitvorming. Want het openbaar onderzoek rond de vertaling van het strategisch plan in een tweede gewestplanwijziging, loopt nog.

 

20000313 BBL herinnert Vlaamse regering aan vroegere beloftes

BBL:"De Vlaamse regering moet alles in het werk stellen om Doel en zijn omgeving te sparen via haveninbreiding. Het eerste deel van de leefbaarheidsstudie toont immers aan dat de aanleg van het Deurganckdok geen bedreiging vormt voor de leefbaarheid van het polderdorp"

De BBL wijst er ook op dat verschillende regeringspartijen bij het begin van de nieuwe coalitie uitdrukkelijk gesteld hebben dat ze zich bij de resultaten van de leefbaarheidsstudie zouden neerleggen.

BBL:"Mochten ze nu de verdere havenontwikkeling inroepen om Doel alsnog te doen verdwijnen, dan is dit je reinste volksverlakkerij." (GVA)

 

20000313 Werkgroep Wildgroei trok naar Doel om de bulldozers en vrachtwagens in te pakken onder het motto "Inpakken en wegwezen". Hiermee willen ze de stopzetting van de werken eisen. Voor de Werkgroep Wildgroei is de leefbaarheidsstudie ontoereikend. "Het is kiezen tussen kwaad of erger, een scenario zonder dok komt niet voor in de studie. Steeds opnieuw moeten mens en natuur wijken voor economische wildgroei. Er is een serieuze bezinning nodig over de verdere havenuitbreiding want het lijstje nutteloze infrastructuurwerken wordt steeds groter.(HLN)

 

20000314 De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) houdt bij de planning van haar budgetten voor 2000 rekening met de mogelijkheid om hypothecair krediet te verstrekken aan Doelenaars die een sociale woning willen kopen. De woning moet niet voldoen aan de criteria van het kernbeleid. Dit bevestigde minister Anciaux. (GVA)

 

20000327_GVA_Studie Vlaamseregering:.Onzekerheid snel wegnemen"

Het polderdorp Doel kan alleen leefbaar blijven als er ook voor de blijvers een sociaal begeleidingsplan komt. De onzekerheid moet zo snel mogelijk verdwijnen. Een leefbaar dorp hypothekeert de verdere uitbreiding van de Waaslandhaven. Dat blijkt uit de leefbaarheidsstudie in opdracht van de Vlaamse regering die Gazet van Antwerpen als eerste inkeek.

 

20000329_DZO_Derde fase Verrebroekdok in koelkast

Er komt voorlopig geen derde bouwfase van het Verrebroekdok. Dit heeft het Antwerpse havenbestuur beslist. Reden van dit uitstel of afstel is het gebrek aan interesse voor deze vorm van haveninfrastructuur. Bij de start van de bouw in '96 waren er nog sterke groeiprognoses voor de behandeling van conventioneel stukgoed maar de jongste jaren zijn deze cijfers minder rooskleurig.

 

 

20000330 Motie over leefbaarheid van Doel

Beverse CVP en SP:"De Vlaamse regering moet snel een duidelijk en toekomstgerichte beslissing nemen inzake het al dan niet voortbestaan van Doel. Er mag geen sprake zijn van een electoraal gemotiveerde beleidsoptie. We aanvaarden geen beslissing die het probleem doorschuift naar een volgende generatie." Volgens de burgemeester wordt momenteel door mensen van buiten Doel gevochten om een hoop stenen en wordt geen rekening gehouden met de belangen van de plaatselijke bevolking.

Smet (CVP):" Wij wensen de haven van Antwerpen niet aan banden te leggen. Wij volgen de principes van het strategisch plan." "We zijn voor een leefbaar Doel maar gaan niet vechten voor een hoop bakstenen."

Het kartel en het Vlaams Blok sloten zich niet aan bij deze motie.

Gansbeke (SP):"Het is duidelijk dat meer dan 200 gezinnen het gesol beu zijn en eieren voor hun geld kiezen. De Doelse gemeenschap bestaat over twee jaar niet meer. Dat is de realiteit maar de ‘redders’ van Doel staan hierbij niet stil." (GVA-HLN)

 

20000331 Persmededeling van Doel 2020: Afgevaardigde bestuurder van de Intercommunale Land Van Waas liegt! Doel 2020 vraagt aan Wase gemeenten maatregelen te treffen tegen afgevaardigde bestuurder Gust Deckers.

 

April 2000

 

20000404_HLN_Ondanks bescherming dreigt haven natuurgebied op te slorpen

Birdlife International, de wereldwijde organisatie voor bescherming van vogels en natuur, bezocht het bedreigde vogelrichtlijngebied in Doel. Ondanks alle nationale en internationale beschermingsstatuten dreigt de havenuitbreiding de beschermingszone Schorren van Ouden Doel op te slorpen. De reglementering is volgens WNLW bindend en België dreigt 1,4 miljad frank per jaar aan Europese steun te verliezen omdat bedreigde vogelsoorten in Vlaanderen onvoldoende beschermd worden.

 

20000405_GVA_Bouw Deurganckdok betekent een ramp voor bedreigde vogelsoorten

De gewestplanwijziging en de bouw van het Deurganckdok zijn niet alleen een ramp voor de inwoners van Doel. Ze vormen ook voor het rijke vogelbestand een enorme bedreiging. De Vlaamse regering overtreedt hiermee de Europese vogelrichtlijn.

Het Congres van Birdlife International was voor WNLW de gelegenheid om de vertegenwoordigers van 27 Europese landen te overtuigen van de ontoelaatbare aanpak van de overheid. De Europese Unie merkt op dat de wetten en decreten in België op 437 punten tekortschieten. Vlaanderen duidde dat gebied van 8000 ha zelf aan als vogelrichtlijngebied. Door havenuitbreiding toe te staan, overtreedt de overheid haar eigen regels.

 

20000405_GVA_Helft van landbouwers op Linkerscheldeoever hoopt verder te boeren

Ze rekenen daarvoor op de nieuwe gronden die de VLM hen via de grondbank ter beschikking wil stellen.

 

20000405_HLN_Vrijbuiters voeren actie in provincieraad van Gent voor behoud van Doel

20000405_HLN_Grondbank brengt redding voor onteigende landbouwers

Een grondbank voor de onteigende landbouwers in Doel is haalbaar volgens een studie van VLM, uitgevoerd in opdracht van de Vlaaamse regering. Aan de enquête namen 185 van de 213 landbouwers deel. 77% van de ondervraagden gaf te kennen kandidaat te zijn voor een ruilverkaveling.

 

20000406_DM_Verdieping Westerschelde is maat voor niets 

Vlaamse wetenschappers twijfelen of de verdieping van de Westerschelde wel zo’n goed idee is. RUCA-vorser Theo Notteboom:"Op korte termijn is zo’n verdieping misschien een goede uitweg voor de acute problemen, maar op een termijn van dertig jaar kan er zoveel veranderen, dat er eventueel betere oplossingen te bedenken zijn". "Nu de plannen om in Vlissingen een groot containerdok aan te leggen wel erg concreet worden, kan men zich de vraag stellen of Doel wel zo noodzakelijk is". Vlissingen is nu eenmaal beter geschikt als containerhaven dan Doel. "Zeebrugge zou een vooraanstaande rol kunen spelen maar het grote probleem is dat er geen binnenvaartkanalen zijn die het met Antwerpen en het hinterland verbinden. Het Noorderkanaal, tussen Zeebrugge en het kanaal Gent-Terneuzen is te duur".
De kwade droom voor Antwerpen is dat MSC haar activiteiten naar Rotterdam zal verhuizen, als de Schelde niet wat dieper wordt. MSC neemt een vierde van de containertrafiek van de haven voor haar rekening.

 

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 7 APRIL 2000 - IN KORT BESTEK

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse Regering bekrachtigt de beslissing van de vorige Vlaamse regering inzake de compensatie van het Habitat-richtlijngebied nr. 6 "Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Wetteren" als gevolg van de aanleg van het Deurganckdok te Doel. Zij stelt vast dat de vorige regering geen kaart rond de inkrimping zelf van het Habitat-gebied had ondertekend.

Nochtans ging deze inkrimping expliciet samen met de voorgestelde compensatie, nl. het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke. Aangezien de havenwerken inmiddels opgestart zijn, dient deze inkrimping formeel aangeduid te worden en gemeld te worden bij de Europese Commissie. Hiervoor keurt de Vlaamse Regering een kaart goed met de vermelding "Inkrimping - Schelde- en Durme-estuarium". Deze documenten zullen bij de Europese Commissie ingediend worden.

 

20000414_GVA_Boek over Doel hekelt beleid

Bij het Davidsfonds vescheen het boek "Doel moet blijven".

De drie auteurs van dit boek zijn eresenator F. De Bondt, J. Creve en B. Martens.

B. Martens:"We houden een pleidooi voor het centraal stellen van de mens in zijn natuurlijke en economische omgeving en niet voor het deporteren van de mens omwille van een zeepbeleconomie".

F. De Bondt:"De uitgraafspecie uit het dok is een alibi geworden voor de onteigening van nog eens 500 ha poldergrond".

"Onomkeerbare maatregelen zoals de aanleg van het Deurganckdok moeten aan de economische en politieke realiteit, maar ook etisch getoetst worden. Dat laatste is in het Doeldossier nooit gebeurd".

 

20000428_DWK_Vlaams Blok eist snelle beslissing over het behoud van leefbaar Doel

De eerste resultaten van de laatste leefbaarheidsstudie tonen aan dat Doel kan behouden blijven als een leefbaar dorp. Dit verbaast ons niet. Indien de Vlaamse regering, consequent met de verkiezingsbeloften van VU-fi) en Agalev, reeds na de regeringsvorming hadden besloten Doet te behouden dan had een nog groter deel van de Doelse bevolking achter het behoud van het dorp gestaan.

Er mag echter niet meer getreuzeld worden. De onzekerheid heeft ten dele reeds haar tol geëist. De besluitloosheid in de regering heeft de Doelenaars onnodig tegen elkaar uitgespeeld. Voor het Vlaams Blok moet de beslissing duidelijk zijn. Geen tussenoplossingen of onaanvaardbare consensusvoorsteden die het probleem enkel opschuiven in de tijd.

Het Vlaams Blok stelt vast dat er bij het gemeentebestuur van Beveren géén bereidwilligheid bestaat om zich voor het behoud van Doet in te zetten. Op het ogenblik dat de Vlaamse regering, gezien de resultaten van de leefbaarheidsstudie, niet anders kan dan beslissen in het voordeel van Doel, weigert het CVP-bestuur ook maar iets positiefste ondernemen. Op de gemeenteraad van 28 maart stelde het Vlaams Blok aan het CVP-bestuur de vraag wat er nu voor hen op de eerste plaats komt: het behoud van Doet of een verdere havenuitbreiding tot de Nederlandse grens? In zijn antwoord gaf burgemeester Smet toe dat men vragende partij blijft voor een verdere uitbreiding van de haven. Niet de mensen, maar de opbrengsten primeren voor het CVP-bestuur. Niet te verwonderen dus dat het schepencollege de afgelopen jaren nooit duidelijk en consequent voor het behoud van Doet heeft gekozen.

Mei 2000

20000415_HLN_Studie bevestigt: Doel is leefbaar

20000421  Nieuwe ringweg rond het Deurganckdok stuurt het verkeer 6 km om

20000506  De Auditeur van de Raad van State adviseert om de eerste gewestplanwijziging te schorsen op basis van een procedurefout. Hierdoor zou men terugvallen op het bestaande gewestplan dat geen havenuitbreiding toelaat. Ondertussen loopt er reeds een tweede gewestplanwijziging die wordt afgerond op 16 juli 2000.

20000509_DM_Agalev wil snel beslissing over leefbaar Doel

Jos Stassen:"Die beslissing moet de leefbaarheid van het Scheldedorp honoreren. Een snelle beslissing moet de knagende onzekerheid van de mensen van Doel wegnemen. De leefbaarheidsstudie heeft duidelijk aangetoond dat er milieutechnisch geen redenen zijn om Doel te laten verdwijnen. Agalev wil geen beslissing met een tijdelijk karakter, geen sterfhuisconstructie of Lillo-scenario. Er moet ook een sociaal begeleidingsplan voor de blijvers komen

20000511  De Auditeur van de Raad van State geeft negatief advies i.v.m. bouwverguning Deurgackdok. De bouwvergunning is gebaseerd op de eerste gewestplanwijziging. Een schorsing betekent het stilleggen van de werken.

20000512_DWK_Dwaasheid en kwaadwilligheid, maar ook rechtvaardigheid

De auditeur bij de Raad van State heeft aan het hoogste rechtscollege geadviseerd de gewestplanwijziging die Doel van de kaart veegt, te vernietigen. Voor die beslissing in kortgeding (!) heeft de auditeur ruimschoots zijn tijd genomen (anderhalf jaar) wat laat vermoeden dat de persoon in kwestie wel weet met wat hij bezig is. In negen van de tien gevallen volgt de Raad van State de auditeur. Als dat nu ook gebeurt, zal waarschijnlijk ook de bouwvergunning geschorst worden en dán zitten een aantal instanties met een (groot) probleem. Dat verklaart ongetwijfeld de paniekstemming bij sommigen.

Men had echter kunnen voorzien dat dit kon gebeuren. De haast waarmee men over de mensen van Doel wilde heenwalsen, komt nu als een boemerang in het gezicht van de opruimers van Doel. En eigenlijk verdienen zij niet beter.

Recht is recht, maar zo heeft iedereen dat niet begrepen. In de pers haalde onze Beverse burgervader uit naar de Bond Beter Leefmilieu door wiens schuld nu "de bescherming" voor Kieldrecht, Verrebroek en Kallo zal Wegvallen ... Ge vraagt u af met wat die bezig is_als ge zo iets leest. Smet mag echter gerust zijn, de havenuitbreiding waar hij en zijn Antwerpse vrienden van dromen zal niet hier, maar in Vlissingen en Terneuzen komen. Er zal dus ook niemand, buiten hemzelf misschien, wakker liggen van het feit dat er géén reuzendijken komen temidden van de polder. Smet zou eigenlijk tevreden moeten zijn. Dankzij de acties bij de Raad van State hoeft hij het misschien niet langer mee te maken dat zijn naam in verband wordt gebracht met één van de grootste dwaasheden uit de recente Vlaamse geschiedenis.

Wie natuurlijk niet met een reactie mocht ontbreken, is Roeland Aelbers, die in de pers doodleuk verklaarde dat het hem allemaal niet interesseert, want dat 90% van de Doelenaars toch weg wil... Dat is een cijfer dat hij waarschijnlijk alleen in zijn wildste dromen tegenkomt. Het mag echter tellen dat hij het aandurft om de officiële (!) leefbaarheidsstudie van professor Martens straal te negeren en er (weer) maar op los te praten. Niet dat we iets anders gewoon zijn van iemand die iedereen uit het Doelse nest probeert te drukken. Maar dat Aelbers ongestoord kan verder gaan met zijn sloperswerk is onbegrijpelijk.

En toch, er lijkt nog rechtvaardigheid te bestaan! (P.V.O.)

 

20000515_GVA_Doel en Deurganckdok kunnen perfect naast elkaar bestaan

N. Maes, in het TV-programma De Zevend Dag:"De leefbaarheidsstudie toont heel duidelijk aan dat Doel en het Deurganckdok perfect naast elkaar kunnen voortbestaan. Verdere opspuitingen rond het dorp om nieuwe industriegronden te scheppen, kunnen niet, dat moet ook de Intercommunale Land Van Waas goed beseffen. Waarom zo de Vlaamse regering de gelegenheid niet aangrijpen om in Doel zelf opnieuw interessante woongelegenheden te creëren. Zodra er definitieve duidelijkheid bestaat over het voortbestaan van het dorp, zal er in het strategisch plan immers ook veel meer aandacht en respect moeten worden besteed aan het menselijk aspect".

 

20000517_Werkgroep stelt "Toekomstplan voor Doel" voor

 

20000518_HNB_Geen aanlegsteiger voor Liefkenshoek

Minister Stevaert ziet geen heil in een wederopbouw. 20 miljoen frank is teveel. Nochtans zou het de gemeente toeristisch goed uitkomen.

 

20000519_Beslissing van de Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 19 MEI 2000

Akkoord over Doel

De Vlaamse regering heeft vandaag een akkoord bereikt m.b.t. het havengebied op de Linkerscheldeoever. Hierbij werd rekening gehouden met de resultaten van de leefbaarheidsstudie en het regeerakkoord van juli 1999.

De beslissing gaat uit van twee principes:

- Aan de inwoners van Doel wordt woonrecht gegarandeerd tot op het ogenblik dat de bouwvergunning voor een tweede dok wordt afgeleverd. Ondertussen kunnen zij ten volle gebruik maken van het Sociaal Begeleidingsplan.

- Aan de Antwerpse Haven wordt, gelet op het belang ervan voor de Vlaamse economie en de werkgelegenheid, de garantie geboden dat, indien de behoefte daartoe duidelijk wordt aangeduid, een tweede containerdok kan gebouwd worden dat noodzakelijkerwijze op het grondgebied van het dorp Doel moet komen.

Op basis van het regeerakkoord, dat bepaalt dat er voor elke haven een strategisch plan dient te worden opgesteld, zal een werkgroep bestaande uit alle

betrokkenen, een Strategisch plan voor de Antwerpse haven (linker- Èn rechteroever) opstellen, waarbij de principes en de harde grenzen van het Strategisch plan Linkerscheldeoever gehandhaafd blijven. Dit volwaardig strategisch plan zal ondermeer de fasering en uitvoeringsmodaliteiten van het tweede containerdok bevatten. Dit plan zal ook duidelijk maken op welke

manier het ruimtegebruik op de Rechterscheldeoever kan geoptimaliseerd worden, welke samenwerkingsverbanden met andere havens (Vlaamse en Nederlandse) mogelijk en wenselijk zijn en welke budgettaire middelen in de

toekomst vereist zullen zijn voor de verdere expansie.

De Vlaamse regering handhaaft de beslissingen van de vorige regering m.b.t. de gewestplanwijzigingen en zal deze uitvoeren.

Het Sociaal Begeleidingsplan Doel wordt uitgebreid met een bewoningsrecht. Hierdoor kunnen de inwoners die onteigend worden, in Doel blijven wonen tot het ogenblik dat op basis van de principes van het Strategisch plan Antwerpse haven, het Havenbedrijf aantoont dat het tweede containerdok nodig is en de Vlaamse regering de bouwvergunning aflevert. De Vlaamse minister bevoegd

voor Huisvesting zal hiervoor de nodige maatregelen nemen.

Vanaf 2004 zal de Vlaamse regering de procedure opstarten van de gedwongen onteigeningen, voor die inwoners die geen gebruik hebben gemaakt van het sociaal begeleidingsplan. De onteigenden zullen wel gebruik kunnen maken van het bewoningsrecht.

Tijdens de periode van het bewoningsrecht zullen renovatie- en instandhoudingswerken kunnen uitgevoerd worden zodat de panden in die periode kunnen worden beheerd volgens het principe van de 'goede huisvader'

Voor meer persinfo: Johan Van Hoecke, woordvoerder van

minister Stevaert - tel. (02)553 70 14

e-mail: johan.vanhoecke@vlaanderen.be

 

20000520_FET_Doelenaars kunnen nog zeven jaar blijven

Het strategisch plan "Linkerscheldeoever dat de Vlaamse regeing op 25 mei 1999 goedkeurde, houdt rekening met de bouw van het Saefthingedok waarvoor Doel moet verdwijnen.

De Vlaamse regering nam nu een driedelige beslissing.

  1. Een werkgroep moet met alle betrokkenen een strategisch plan voor de Antwerpse haven opstellen, dat zowel op de Linker- als op de Rechteroever betrekking heeft. In het plan worden de principes en de ‘harde grenzen’ voor de havenuitbreiding van het strategisch plan Linkerscheldeoever behouden. Het moet aangeven op welke manier het ruimtegebruik op de Rechteroever geoptimaliseerd kan worden en hoe Antwerpen zal samenwerken met andere Vlaamse en Nederlandse havens.

  2. De regering handhaaft de beslisingen over de gewestplanwijzigingen die nodig zijn voor de bouw van beide containerdokken.

  3. Het sociaal begeleidingsplan, dat tot 31 december 2003 loopt, wordt uitgebreid met een bewoningsrecht. De inwoners van Doel die zich vrijwilig laten onteigenen, krijgen het recht in hun huis te blijven wonen tot op het ogenblik dat het Antwerpse havenbedrijf aantoont dat het tweede dok nodig is en de Vlaamse regering de bouwvergunning verstrekt. Op zijn vroegst in 2007. Vanaf 1/1/2004 worden de inwoners die niet van het begeleidingsplan gebruik maakten, gedwongen onteigend. Ook zij krijgen het recht in hun huis te blijven wonen. De vergoeding voor dat bewoningsrech zal lager zijn dan een nomale huurprijs, verzekerde Stevaert. Tijdens de periode van het bewoningsrecht zulen renovatie- en instandhoudingswerken kunnen worden uitgevoerd zodat de woonkwaliteit kan worden gegarandeerd. "Doel wordt geen spookdorp", verzekerde Dewael.

20000520_GVA_Regeringsbeslissing druist in tegen leefbaarheidsstudie

De reacties op de regeringsbeslissing in het Doeldossier zijn niet enthousiast. De kritiek heeft vooral betrekking op de versterking van de onzekerheid.

CVP-schepencollege:"De regeringsbeslissing bevat niets nieuws. Het woonrecht is een doekje voor het bloeden. Ze bevestigt integraal de beslissing van de vorige regering en geeft Doel op termijn volledig op".

B. Vlegels, kartel VLD-VU-Agalev:"Het is een flauwe beslissing. 2010 ligt nog te dicht bij. De beslissing houdt geen garantie voor het voortbestaan van Doel in".

R. Van Buel, werkgroep toekomstplan:"De beslissing voldoet niet aan onze wensen. In navolging van de leefbaarheidsstudie eisen wij het voortbestaan van een leefbaar dorp".

J. De Meyer, CVP:"De regeringsbeslissing staat diametraal tegenover de conclusies van de leefbaarheidsstudie. De beslissing komt neer op een uitstervingscenario. De sociaal en financieel zwakkeren zijn de grote slachtoffers".

B. Martens, BBL:"De regering negeert de leefbaarheidsstudie en vergroot de onzekerheid".

BBL en WNLW nemen het niet dat het lot van Doel afhankelijk wordt gemaakt van de noodzaak van een tweede containerdok.

N. Maes, Europees parlementslid:"De regering creëert zekerheid voor de mensen die willen vertrekken en laat de mogelijkheid open voor wie wil blijven".

 

20000520_HV_Doelenaars moeten in 2004 huis verplicht ruilen voor woonrecht

Het woon- of gebruiksrecht valt niet onder de huurwetgeving. Maar als "een goede huisvader" verzekert de Vlaamse regering woonkwalteit. Dit betkent renovatie- en instandhoudingswerken.

 

20000520_DM_Doel mag nog even blijven

De dubbele beslissing heeft te maken met groenen in de regerig en met onzekerheid over timing Saftingedok. Minister Dewael gaf dat toe, maar legde uit dat dat niet betekende dat de onteigeningen in Doel konden worden uitgesteld tot er duidelijkheid komt over het tweede dok. "Dergelijke operaties moeten jaren op voorhand voorbereid worden. De overheid moet de voorwaarden creëren om expansie mogelijk te maken".

 

20000522_HNB_Agalev hoopte op SP-steun / Mieke Vogels zou in Doel blijven wonen

M. Vogels:"Ik zou in Doel blijven wonen". "Door de onteigeningen neemt de overheid die onzekerheid op zich".

Volgens Vogels en Dua zitten ze in de tweede fase van hun strijd: De veldslag om het Saefthingedok. De politica maken zich sterk dat nieuwe studies zullen aantonen dat dit dok er niet moet komen.

 

20000522_DNG_Huis van Mieke Vogels beklad met de slogan "Moord op Doel"

 

20000522_DNG_Agalev:"Met CVP kwamen de bulldozers"

Jos Geysels zal minister De Wael een brief sturen met de eis dat de maatregelen om het dorp leefbaar te houden nu snel concreet gemaak worden. O.a. het behoud van het schooltje en steun aan het verenigingsleven.

Mieke Vogels:"Wij geloven dat Doel zal blijven. Geen tien jaar maar eeuwig".

 

20000522_DNG_VUJO – Onze ministers uit regering

Jonge VU’ers bestormden het hoofdkwartier van hun partij. Indien de VU&ID ministers er niet in slagen het voortbestaan van Doel te garanderen, moeten ze uit de Vlaamse regering stappen, vinden VUJO.

"De eenzijdige economische benadering van dit dossier is te simplistisch en onaanvaardbaar, met de Doelenaars werd geen rekening gehouden", zegt Klaas VanAudenhove, voorzitter van VUJO.

 

20000523_HNB_Beveren vraagt duidelijkheid over woonrecht

Burgemeester Smet:"Het bewoningsrecht is voor diegenen die zouden willen geloven dat Doel gered werd, een doekje voor het bloeden". "Aan het woonrecht voor Doelenaars willen wij positief meewerken, hoewel we ernstige vragen hebben over de leefomgeving waarin alles wordt gegarandeerd"

 

20000524  Persmededeling(1) van Doel 2020 i.v.m. de regeringsbeslissing

20000524  Persmededeling(2) van Doel 2020 i.v.m. de regeringsbeslissing

 

20000524_FET_Doel ligt Agalev zwaar op de maag

Jong-Agalev eist dat de Agalev-ministers vrijdag het dossier terug op de agenda van de Vlaamse regering brengen en daar garanties voor het voortbestaan van het Scheldedorp afdwingen.

De partij roept zaterdag de politieke raad samen.

 

20000525_FET_Dewael biedt Agalev speelruimte voor politieke raad over Doel

Minister-president Patrick Dewael verzekerde dat er geen lanbouwgrond wordt opgespoten.

"Als de werkgroep die een strategisch plan voor de Antwerpse haven moet opstellen, meent dat er alternatieven voor Doel zijn, wie zouden wij dan zijn om ons daartegen te verzetten?",aldus Dewael.

 

20000525_HNB_België bestaat niet alleen uit de haven van Antwerpen

Johan De Moen, ere-directeur-generaal bij het bestuur der waterwegen vroeg om andere trajecten voor de containertrafiek in overweging te nemen. "Men moet echter beseffen dat de uitbreiding eens haar eindpunt zal bereiken. De verdwijning van Doel is niet nodig. Men moet natuulijk de moed hebben om verder te kijken dan de haven van Antwerpen. Gent, Zeebrugge en Oostende komen eveneens in aanmerking voor de ontwikkeling van de containertrafiek. België bestaat niet alleen uit de haven van Awerpen".

 

 

20000525 Vlaamse havenpolitiek raakt kant noch wal

Fernand Traen voorzitter van het Havenbestuur Brugge- Zeebrugge

De overheid moet de verdere groei spreiden over het gehele Vlaamse havengebied, met optimale aanwending van de bestaande capaciteit en

een visie voor de nieuwe eeuw zegt Fernand Traen.

Juridische beschouwingen rond de aanleg van het Deurganckdok kunnen voor verrassingen en vertragingen zorgen, maar het is beslist. Het dok komt er. En in de Vlaamse Havencommissie hebben de vertegenwoordigers van de andere Vlaamse havens deze aanleg destijds goedgekeurd. Het overbrengen van de containerbehandeling van achter de sluizen naar nieuwe terminals op de stroom is een noodzaak, die wellicht met enige vertraging door de Antwerpse havengemeenschap werd ingezien. Van deze vertraging heeft Rotterdam gebruik gemaakt om in de stukgoedsector (containers en roll-on/roll-off inbegrepen) een voorsprong te halen op haar grote Vlaamse concurrent, Antwerpen. Die behandelde in 1970 nog een even groot pakket stukgoed als Rotterdam. Ongetwijfeld hebben nog andere factoren in het voordeel van Rotterdam gespeeld: de nieuwe, grootschalige containerterminals, op de kustlijn gebouwd, en de traditionele Rijnvaart. De volgende beslissing gaat over het Saeftinghedok, te graven op de plaats van het dorp Doel zelf. De wil om een Vlaamse havenpolitiek te voeren wordt al jarenlang door de Vlaamse regering en de Vlaamse havenbesturen uitgesproken en herhaald. Het Havendecreet moet daartoe de basis vormen. En inderdaad, meer en meer zijn het dezelfde behandelingsmaatschappijen die in Zeebrugge en Antwerpen actief zijn. Zowel in Zeebrugge als in Antwerpen behandelt eenzelfde maatschappij twee derde van alle containers. De grootste Vlaamse rederij heeft haar hoofdkantoor in Antwerpen, maar bijna al haar schepen worden in

Zeebrugge behandeld. De privésector heeft de integratie van de activiteiten in onze twee grote stukgoedhavens verwezenlijkt. Blijft de publieke sector. De Vlaamse regering en haar administratie, de havenbesturen plannen, investeren, alsof alle havens los van elkaar staan. In het hele debat over het bestaan van een leefgemeenschap, Doel, werd een ander deel van het grote Vlaamse havengebied nooit vernoemd, namelijk Zeebrugge. Doel moet weg voor een groot containerdok. In Zeebrugge bezitten wij vandaag nog minstens één containerterminal, kant en klaar, met drie aanlegposten, 1.000 meter containerkade en 16 meter waterdiepte, uitgerust voor megacontainerschepen. Er is nog een reservecapaciteit van enkele honderdduizenden containers per jaar. Geen enkel signaal heeft naar dit alternatief verwezen. En toch, deze terminal (,,Flanders Containerterminal'', naast de ,,Ocean Containerterminal Hessenatie Zeebrugge'') ligt van de zeekant gezien even goed als de Maasvlakte voor Rotterdam, en vanuit iedere hoek minstens even goed als de aangekondigde nieuwe terminal van Vlissingen. Vlissingen heeft al in de jaren '70 een containerterminal gehad, even groot als die van het toenmalige Zeebrugge. Hij is met stille trom verdwenen. Vandaag wordt daar de herrijzenis aangekondigd met Vlaamse vlaggen. Maar Vlissingen ligt niet binnen het bereik van de Vlaamse overheid. De passages van het Havendecreet over de concurrentie kunnen er niet toegepast worden. Het havenbestuur van Vlissingen zal vrij beslissen hoe de verbindingen met grote logistieke centra als Antwerpen en Rotterdam worden georganiseerd. Rotterdam -- het gemeentelijk havenbestuur, gesteund door de Nederlandse regering -- heeft destijds beslist de containertrafieken te verhuizen, over een afstand van meer dan 40 kilometer naar de kustlijn. De rederijen zijn gevolgd. Delta-compensaties werden uitgekeerd. Volumegewijs is het een succes geworden: Rotterdam, de grootste containerhaven van Europa. Voor alle Vlaamse havens luidt de kernvraag of de Vlaamse overheid de haven- en trafiekontwikkeling in een beperkt gebied (tussen de oude stad Antwerpen en de Nederlandse grens) zal concentreren en ontwikkelen. Dit met financiële consequenties die blijkbaar niet of onvolledig berekend en bekend zijn (verdieping van de Schelde, spoor- en wegverbinding onder de Schelde, een dorp van de kaart enz.) Of bekijkt de overheid de verdere groei gespreid over het gehele Vlaamse havengebied, met optimale aanwending van de bestaande capaciteit en een visie voor de nieuwe eeuw? De opmars van de container is niet te stuiten. Steeds meer wordt lading die vroeger ,,conventioneel'' werd vervoerd ,,gecontaineriseerd''. De moderne verkeersketen steunt op de container. Het Zeebrugse havenbestuur kan nog zo inschikkelijk zijn en zich onthouden van polemiek, de kernvraag blijft bestaan. Hebben wij een duidelijk investeringsbeleid of moeten wij -- elke haven apart -- maar zien hoe wij verder leven en groeien? De jongste cijfers zijn voor alle havens gunstig, niet in het minst voor Zeebrugge. Maar voor wie verder kijkt, moet er een duidelijke, globale visie komen.

Traen heeft dat reeds begin 1998 gezegd, maar niemand wou naar hem luisteren. Er zijn toen meerdere krantenartikelen met interviews met Traen e.d. verschenen !

20000528_HNB_Doelenaars brengen bezoek aan Portival

Met een spandoek en pamfletten werd duidelijk gemaakt dat de haven de dood betekent voor Doel en dat de Vlaamse regering gecapituleerd is voor de havenlobby.

 

20000529_HNB_Agalev belijdt geloof in Doel

Met een grote meerderheid keurde de politiekeraad van Agalev een cryptische tekst goed met vrome wensen en vage eisen. De groenen betwisten de noodzaak voor een tweede getijdendok. De politieke raad van Agalev eist dat de beslissing over zo’n dok tot stand komt na een "dialoog met degenen die de leefbaarheid van Doel verdedigen en binnen het kader van een globaal havenbeleid".

 

20000530_FET_Groenen geloven in overlevingskansen van Scheldedorp / Agalev vermijdt regeringscrisis over Doel

De politieke raad van Agalev verwierp de beslissing van de Vlaamse regering over Doel niet. Maar dit betekent volgens de Vlaamse groenen allesbehalve dat ze zich neerleggen bij het verdwijnen van het Scheldedorp. Het partijbestuur, de fracties en de ministers krijgen van de raad de opdracht zich maximaal in te zetten voor de leefbaarheid van Doel. Volgens Jos Stassen, fractieleider in het Vaams parlement, moet er voor het aflopen van het socaal begeleidingsplan (eind 2003) duidelijkheid komen over het voortbestaan van Doel.

 

20000530 Robert Restiau, voorzitter van de Antwerpse Gemeenschap voor de Haven (AGHA):"Als we binnen 10 jaar nog eens 7% groeien, zal het aantal containers verdubbelen en zit het Deurganckdok vol. Er moet dan dringend werk worden gemaakt van het nieuwe dok, het Saefthinghedok. Als dat er is zal Doel ophouden te bestaan. Jammer dat die mensen nog 10 jaar in het ongewisse worden gelaten. Ze moeten toch weg."

Al die containers moeten vervoerd worden. In 2010 zullen er volgens AGHA 350.000 vrachtwagens méér de haven aan doen dan nu. AGHA wil dus zo snel mogelijk de sluiting van de grote ring, verbinding Liefkenshoektunnel met E17. De Vlaamse regering moet hiervoor het ruimtelijk structuurplan aanpassen.

AGHA stelt dat er niets in de weg mag gelegd worden van een verdere havenexpansie op de linker Scheldeoever. Het gaat over de allerlaatste uitbreidingsmogelijkheid voor de Antwerpse haven.

AGHA is minder te spreken over de tussenkomst van de Zeebrugse havenbestuurder Traen. Fernand Traen wees erop dat in de Vlaamse kusthaven nog heel wat ruimte is voor containergroei. "Een ongelukkige interventie", verklaart Restiau.

 

Juni 2000

20000602_DWK_Aanleg ringweg "Blikken" zorgt voor commotie in de polder

Landbouwer Emiel Weemaes stelde vast dat graafmachines zonder onteigening op zijn akker werkzaam waren en verwittigde de rijkswacht. Ingenieur Julien Van De Broecke verzekerde dit zo vlug mogelijk in orde te brengen, hij dacht dat de onteigeningen rond waren. Ondertussen worden wel gronden aangevoerd, grachten gedempt en de bedding aangelegd. Volgens de diensten van TV Verrebroek werd het dossier uitgesteld tot de onteigeningen beginnen voor het opspuiten van MIDA1.

E. Weemaes:"De overheid laat huizen afbreken, waarvan de bouwvergunning niet in orde is, maar hier in de polder wordt een ringweg aangelegd zonder geldige vergunning".

 

20000602_DWK_De gemeenschap de lasten, het havenbedrijf de lusten

Er wordt meestal in alle talen over gezwegen, maar in feite kost de uitbreiding van de haven ons, de belastingbetaler dus, handenvol geld. Het is immers de gemeenschap die moet opdraaien voor de peperdure verdieping en het onderhoud van de Schelde én voor de extra congestiekosten van het achterlandverkeer. De lusten daarentegen zijn voor de rederijen en het Havenbedrijf. We dreigen bovendien nog het dorp Doel te verliezen op de koop toe. Wat nog maar eens de vraag oproept waar nu echt de grenzen liggen van de groei van de haven.

De schaalvergroting binnen de containerscheepvaart blijft vragen oproepen. De enorm hoge exploitatiekost van de nieuwste generaties containerschepen zorgt er niet alleen voor dat ze sneller havens willen aanlopen en sneller willen behandeld worden. De nieuwe schepen doen ook nog maar één of enkele havens per continent aan. Vanuit die "mainports" moet dan een veel groter hinterland worden bediend, wat doorgaans over de weg gebeurt. De kosten voor het extra achterlandverkeer worden voor een groot deel door de gemeenschap gedragen.

De lusten voor de verdiepingen -tijdwinst scheppen - zijn dus voor de rederijen en het Havenbedrijf, de lasten - kosten verdieping en onderhoud, extra congestiekosten achterlandverkeer .... voor de gemeenschap.

Door de kosten voor maritieme toegangswegen volledig door het Vlaams gewest te laten dragen, ontstaat een diepgang die meer bagger- en congestiekosten oplevert dan tijdwinst opbrengt.

Zolang niet alle kosten voor een verdere verdieping aan de daarvan profiterende havengebruikers worden doorgerekend, zal voor het Havenbedrijf, de rederijen en de goederenbehandelaars de Schelde nooit diep genoeg kunnen zijn. Zij plukken immers de vruchten van verdere uitdiepingen, zonder ook maar voor één frank in de kosten te moeten bijdragen.

Dat strookt niet met het beleid dat de Vlaamse regering in andere dossiers volgt en met de beleidsintenties die de Europese Commissie zich heeft voorgenomen. In haar "Groenboek Havens en Maritieme Infrastructuur" stelt de Commissie immers dat alle kosten voor infrastructuurgebruik zullen moeten worden doorgerekend, waarbij er a priori geen reden is om de toegang vanuit zee anders te behandelen dan de overige haveninfrastructuur. Volgens de commissie geldt dat "in het bijzonder wanneer wordt voorzien in aanlooproutes die voor elke gebruiker openstaan, maar die gezien hun diepte in feite bestemd zijn voor een kleine, gemakkelijke te omschrijven groep van gebruikers".

Benieuwd of Stevaert bij de uitwerking van zijn subsidiebesluit op het nieuwe havendecreet de moed zal hebben om van het principe "de gebuiker betaalt" werk te maken.

(met dank aan Bart Martens van de Bond Beter Leefmilieu)

 

20000606

Raad van State velt arrest inzake vordering tegen de aanleg van het Deurganckdok in Doel. De eerste gewestplanwijziging die Doel van de kaart veegt en de bouwvergunning voor het Deurganckdok worden geschorst. Vlaams minister van Ruimtelijke ordening, Dirk Van Mechelen, zal aan het Anwerpse Havenbedrijf de opdracht geven om de werken aan het dok op 9 juni 2000 te laten stilleggen.

 

20000607_HNB_Doel mag even adem happen / Vreugde en ontgoocheling over Deuganckdok

Doel 2020, BBL en WNLW beschouwen de uitspraak als een belangrijke overwinning.

Volgens Van Mechelen is het arrest van de Raad van State geen uitspaak ten gronde. Er loop trouwens al een tweede gewestplanwijziging. Op grond daarvan kan de regering onmiddellijk een nieuwe bouwvergunning afleveren. Het sprankeltje hoop voor Doel hangt af van het incasseringsvermogen van de Agalev-ministers in de Vlaamse regering. Deze tweede gewestplanwijziging, die ook de bouw van het Saefthinghedok voorziet, moet door de hele Vlaamse regering bekrachtigd worden.
Door de stopzetting van de werken worden 100 werknemers technisch werkloos. De firma dient een schadeclaim in die kan oplopen tot 100 miljoen BEF/maand.

BBL en WNLW:"De regering kan, ondanks haar recent politiek akkoord, nu niet anders dan de kaart trekken van haveninbreiding en het behoud van Doel". "De leefbaarheidsstudie wees uit dat Doel onder alle omstandigheden leefbaar kan zij indien wordt afgezien van verdere havenntwikkeling in de polders rond het dop".

Havenschepen Delwaide:"Door de uitspraak lopen we welicht maanden vertraging op".

 

20000607_GVA_Raad van State schorst bouwvergunning

De uitspraak ten gronde kan nog een jaar of langer duren. Intussen loopt er een tweede gewestplanwijziging. De vervaldag daarvan is 16 juli. De ministerraad heeft tot 14 juli de tijd om zich hierover uit te spreken, tenzij er een verlenging van de procedure komt met 60 dagen. Dan is er tot 16 september tijd voor een beslissing. Keurt de ministerraad de tweede gewestplanwijziging goed, dan wordt het mogelijk een nieuwe, volledig wettige bouwvergunning uit te schrijven. Tegelijk vervalt dan ook de eerste gewestplanwijziging.

 

20000609_DWK_Antwerpse Deugniet even op bezoek in Doel

Het standbeeldje werd ontvreemd en voor de kerk van Doel geplaatst. Het is een bronzen jongetje dat zijn ontbloot achterwerk toont. Hij had een kaartje om zijn nek met de tekst:"Dank u wel Mieke. Ik vind dit … De Webbe". Een zin die ongetwijfeld bedoeld is voor Mieke Vogels.

 

20000609_DWK_Ringweg rond Verrebroekdok valt niet onder bevoegdheid van de gemeente

Burgemeester Smet:"De ringweg rond het Verrebroekdok valt niet onder bevoegdheid van de gemeente, wij hebben die zelfs niet opgevolgd".

 

20000609_GVA_Partijen moeten debat heropenen

Doel 2020 en BBL zijn van oordeel dat Agalev en VU het debat over Doel in het Vlaams parlement moeten heropenen, als de partijen geloofwaardig willen blijven. Beide partijen zijn de verkiezingen ingegaan met de belofte dat zij van het behoud van Doel een breekpunt zouden maken. Ze hebben daarvoor een mandaat gekregen van hun kiezers. Vermits de Vlaamse regering niets wil doen om Doel leefbaar te houden moet Agalev en VU verhinderen dat er een nieuwe bouwvergunning wordt afgeleverd.

 

20000610 Het gemeentebestuur van Beveren dult geen opschorting van het sociaal begeleidingsplan  De commissarissen van het aankoopcomité stelden dat hun opdracht wordt opgeschort door de vernietiging van de eerste gewestplanwijziging. Hierdoor komt het sociaal begeleidingsplan in het gedrang. Het gemeentebestuur eist de verdere uitvoering van het sociaal begeleidingsplan.

 

20000613

Minister Van Mechelen levert een nieuwe bouwvergunning af die gebasseerd is op de tweede gewestplanwijziging. Volgens zijn eigen zeggen is deze bouwvergunning juridisch niet in orde maar hij hoopt dat niemand daar bezwaar tegen zal hebben.

 

20000615_HNB_Leefbaarheidsstudie Doel gemanipuleerd

Volgens Knack-journalist Chris De Stoop werd er geprutst aan de leefbaarheidsstudie. Professor Martens protesteerde tegen deze manipulatie maar kreeg spreekverbod.

 

20000615  De werken aan het Deurganckdok worden hervat.

 

Juli 2000

 

20000714 Geslaagde landbouwersvergadering van Doel 2020 in Prosperpolder. Eresenator F. De Bondt riep de landbouwers op tot verzet. Hij omschreef Doel als het Stalingrad van de polders. Als Doel valt, zal ook de polder verdwijnen. (DWK)

 

20000714 Zowel de maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied als de gemeente Beveren doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het sociaal begeleidingsplan voor de inwoners van Doel verder kan uitgevoerd worden. Daarom willen ze het sociaal begeleidingsplan van openbaar nut verklaren. (DWK)

 

20000717 Delwaide noemt het positief dat Guy Verhofstadt en Patrick Dewael in een gezamelijke brief aan de Nederlandse regering hebben aangedrongen op de verdere uitdieping van de Schelde tot 15,75 m. Daarnaast moet de Vlaamse regering absoluut werk maken van een technische commissie met deskundigen uit Vlaanderen en Nederland die de Schelde integraal zouden beheren. Delwaide:"Als de Nederlanders niet akkoord zouden gaan met dit voorstel, vind ik dat Vlaanderen er een arbitragezaak van moet maken." "Het havenbedrijf heeft alvast professor Jean-Jacques Peters (VUB, KUL) onder de arm genomen als adviseur. Die werpt meteen tegenargumenten op als er vanuit Nederland onterechte conclusies worden getrokken uit de gevolgen van de uitdieping." (GVA)

 

20000725 De Vlaamse regering keurde de tweede wijziging van het gewestplan voorlopig goed.

 

20000718 De Vlaamse regering stemde principieel in met de tweede gewestplanwijziging.  Het dorp Doel is op dit plan als industriegebied ingekleurd.

 

20000718 De Vlaamse regering besliste om een geluidsbuffer, van 23m hoog en 104m breed, aan te leggen tussen de dorpskern van Doel en het Deurganckdok.  De Vlaamse regering wil ook een buffer, van 10m hoog en 100 tot 200m breed, rond het hele havenuitbreidingsgebied.  Verder stelt minister van ruimtelijke ordening Van Mechelen om de landbouwgrond zoveel mogelijk te vrijwaren.  Dit kan door een deel van het nutteloze Doeldok te vullen.

 

20000718_GVA_Groen licht voor havendecreet

De Vlaamse regering heeft een aantal uitvoeringsbesluiten goedgekeurd bij het Havendecreet betreffende de werving van een havencommissaris, het voorkooprecht, de oprichting, samenstelling en werking van de Vlaamse Havencommissie en de oprichting van subregionale overlegorganen.  Het havenbedrijf krijgt het recht van voorkoop op private onroerende eigendommen gelegen in een havengebied.

 

"Poten af van Doel." Dat was de zeer duidelijke boodschap van de jeugdige betogers van de jeugdbond Natuurstudie en Milieubescherming (JNM) op 27 juli. Zij willen niet dat de Doelenaars moeten verhuizen. (GVA)

 

Vrijbuiter en Doel 2020 bestrijden verkrotting in Doel.

Sinds zondag 30 juli 2000 staat het oude gebouw van de gemeenteschool aan de Engelsesteenweg te Doel niet meer leeg: actievoerders hebben het gebouw gekraakt. Alhoewel "gekraakt" is een groot woord. Al enkele jaren staat het gebouw leeg, de deuren zijn niet op slot en naast de verkrotting, is er ook al wat vernieling aangericht aan het gebouw. De buren klaagden over ongedierte. Echte verkrotting dus. Vrijbuiter en Doel 2020 besloten daar wat aan te doen, en zij klagen in de eerste plaats het gemeentelijk woonbeleid aan. "Sinds de havenplannen bekend zijn, doet de gemeente geen inspanningen meer om dit gebouw een nieuwe bestemming te geven terwijl de leefbaarheidsstudie aantoont dat mits een actieve politiek Doel best kan blijven bestaan naast het Deurganckdok. Ook andere plaatsen zijn een smet op het dorpsgezicht. We stellen een opzettelijke verloedering van dit dorp vast", zegt een van de woordvoerders Johan De Vriendt. Verschillende leden van Doel 2020 en Vrijbuiter! begonnen zondagmorgen met de opkuis aan de gemeenteschool, zowel van de tuin als het gebouw binnenin. De muren krijgen een verfbeurt. Zondagavond al namen actievoerders hun intrek in de voormalige school. Het is de bedoeling dat enkele vrijbuiters er permanent zullen blijven. Verschillende Doelenaars, die een kijkje kwamen nemen in de school toonden zich tevreden en sympathiseren met de krakers. Enkele lokale jongeren kwamen zich spontaan aanbieden om te helpen, en voegden direct de daad bij het woord. (DWK)

 

Augustus 2000

 

20000811 Door de gemeente Beveren werd een kortgeding aangespannen tegen de bezetting van de oude gemeenteschool van Doel. De rechter verbiedt de bezetting van het schooltje maar de actiegroepen gingen onmiddellijk in beroep (GVA).

20000823_HNB_Schepencollege kraakt vraag tot verhuring  De voormalige gemeenteschool van Doel wordt voorlopig niet verhuurd aan Vrijbuiter. De gemeentelijke diensten wilden eerst de toestand van het gebouw controleren. Maar dat bleek onmogelijk. Hoe dan ook zullen de wettelijke mogelijkheden om het pand in gebruik te geven verder onderzocht worden.

September 2000

Scheldefonds (sep 2000 - HV, HLN)
Het Scheldefonds is een forum waar diverse bij de Schelde betrokken partijen elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken.  Het Scheldefonds zamelt ook fondsen in voor natuurontwikkeling en milieu-educatieve projecten.  Voorzitter van het Scheldefonds is prof. dr. Patrick Meire die ook de natuurstudie doet voor de potpolder in Kruibeke.

Deelnemers aan Vlaamse kant zijn:

- Administratie Waterwegen en Zeewezen van de Vlaamse Overheid

- Bond Beter Leefmilieu

- Werkgroep Natuurreservaten

- Dredging Internationial

- Electrabel Nucleaire Productiezone Doel

Deelnemers aan Nederlandse kant zijn:

- Down Chemical Benelux

- Rijkswaterstaat

- Zeeuwse Milieufederatie

- Het Zeeuwse Landschap

 

20000906 De inwoners van Doel leven nog altijd in grote onzekerheid. Sinds de Raad van State de eerste gewestplanwijziging, die Doel en omgeving inkleurt als havengebied, in juni schorste, zijn de minnelijke onteigeningen gestopt. Ook het woonrecht voor wie wil blijven, is nog niet gedefinieerd. Dat zei Knack-journalist Chris de Stoop bij de voorstelling van zijn boek "De Bres". Het boek schetst de geschiedenis van het ooit zo fiere polderdorp dat nu langzamerhand kapotgaat aan ‘dertig jaar chaos en geknoei’. (FET)

 

20000907 Alle Nederlandse politieke partijen spreken zich uit tegen een verdere uitdieping van de Westerschelde op basis van milieu- en veiligheidsredenen. Doel 2020 feliciteerde het Nederlandse parlement via een persmededeling en hoopt dat ook de Vlaamse regering hieraan een voorbeeld zal nemen.

Een studie van transporteconoom Chris Peeters, i.o.v. het havenbestuur, toont aan dat verdere uitbaggering de haven direct 6000 nieuwe jobs bezorgt en indirect 13.1 miljard BEF/jaar oplevert. Het megawerk zou minstens 50 miljard BEF kosten zonder rekening te houden met de onderhoudskosten. Prof. J. J. Peters steunt de eis van het havenbestuur door te stellen dat de morfologische en ecologische gevolgen door een juiste aanpak van de verdieping, bvb door de baggerspecie op nauwkeurig bepaalde plaatsen te dumpen en door enkele Nederlandse polders weer te laten onderlopen, vrij beperkt kunnen blijven (DM).

Thijs Kramer, Zeeuwse milieufederatie:"Wetenschappers zijn het er over eens dat niet de afdamming van de Oosterschelde het Scheldewater hoger opdringd maar dat dit een gevolg is van de zeespiegelstijging en van de uitdieping van de vaargeul." De uitdieping zou volgens de Milieufederatie catastrofaal zijn voor de natuurwaarde van het Schelde-estuarium. (GVA)

De menselijke ingrepen van de voorbije twee eeuwen hebben er ondermeer voor gezorgd dat er nu in Gent twee meter tijverschil is. Vroeger waren heb en vloed er helemaal niet voelbaar. Het verder oprukken van de tijwerking en het groeiende tijverschil baren heel wat Vlamingen zorgen. Zij vrezen voor natte voeten, vooral daar het Sigmaplan – de Belgische tegenhanger van het Nederlandse Deltaplan – nog steeds niet voltooid is. (GVA)

Op vraag van Nederland werken Nederlandse en Vlaamse specialisten momenteel aan een Langetermijnvisie voor de Schelde. De resultaten worden tegen jan. 2001 verwacht. Daarna moet nog een milieu-effectenrapport worden opgesteld. Indien deze tweede verdiepingsfase er komt dan zal ze pas van start kunnen gaan begin 2003. (GVA)

 

20000909 Gewestplanwijziging goedgekeurd. Bouwvergunning Deurganckdok heeft weer wettelijke basis. De uitvoering van het sociaal begeleidingsplan wordt mogelijk. Verbouwing en uitbreiding van een gebouw is toegestaan tot minstens 2007, nieuwbouw en herbouwen niet. De gewestplanwijziging legt de ‘harde grenzen’ van het havengebied op de Linkeroever vast en garandeerd de inbuffering van Doel en Kallo. Er komt een 23 m hoge en 104 m brede geluidsbuffer. De noordelijke helft van het Doeldok wordt gedempd met baggerspecie uit het Deurganckdok en wordt industriegebied. Het natuurgebied De Putten blijft behouden en wordt extra beschermd als valleigebied (FET, GVA, HLN).

 

20000927 Reacties op goedkeuring gewestplan

AGALEV-parlementslid Stassen:"Het nieuwe gewestplan is voor ons slechts een tussenstap in de strijd voor het definitieve behoud van Doel."

Fractieleider Bruno Stevenheydens,Vlaams Blok:"Veel belangrijker eisen zijn niet ingewilligd. Zo blijft de gedwongen onteigening vanaf 2004 behouden."

Jan Creve:"Het Actiecomité Doel 2020 deelt de vreugde niet van de groene partij over het nieuwe gewestplan. Doel moet nog steeds verdwijnen en is opnieuw ingekleurd als industriegebied." (HLN)

 

20000918 De VLD (Delwaide) wil dat Antwerpen een vrachtluchthaven krijgt. In Antwerpse kringen wil men een studie laten uitvoeren om uit te maken op welke locatie deze luchthaven het best wordt ingepast. Als locaties zijn reeds de namen van Oostmalle, Stabroek en Vrasene (Verrebroek?) gevallen. (HNB)

 

20000921 Landbouwers willen massaal in Doel blijven boeren. 99 landbouwers die over gronden (500 ha in eigendom en 1610 ha in pacht) beschikken binnen het havenuitbreidingsgebied in Doel willen hun activiteiten verder zetten. Slechts 27 landbouwers kiezen voor een financiële vergoeding en staan hun gronden (219 ha in eigendom en 442 ha in pacht) af voor de herverdeling. Dit blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Landmaatschappij. (GVA, HNB)

Los van de vraag wie voor welke gronden in aanmerking komt en wie niet, blijft er ook onduidelijkheid over het statuut van een deel van de beschikbare landbouwgronden. Vast staat wel dat er geen nieuwe veeteeltbedrijven meer bij mogen komen. Bestaande vergunningen kunnen niet worden uitgebreid, tenzij in het kader van een ruilverkaveling of landherinrichting. De landbouw wordt ook getroffen door hetwijzigen van het bestemmingsvoorschrift van "agrarisch gebied met polderkarakter" naar "valleigebied". Dat houdt een beperking van de mogelijkheden en dus een waardedaling van de gronden in. (HNB, GVA)

 

20000922 Vermits het oude gewestplan van 1978 weer in voege is (en dat nog tot het tweede gewestplan kracht van wet krijgt) werd, na een klacht van Doel 2020, de bemaling voor het Deurganckdok, tussen de Schelde en de Scheldedijk, stopgezet. (DWK)

 

20000922 N. Maes en A. Kegels willen niet dat de Linkeroever de vuilbak wordt van Antwerpen. Graaf Le Grelle (CVP) en een SP-raadslid van de districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo verklaarden uit te zien naar een hervestiging van het bedrijf ABT (Antwerp Bulk Terminal) dat nu gelegen is aan het Delwaidedok naar Linkeroever. De overslag van erts bij ABT veroorzaakt op 500 m van de dorpskern van Berendrecht enorme lawaai- en stofhinder. De wind werkt in op de als maar groeiende hopen ertsen (De Zwarte Alpen) en maken het vervuilend karakter enkel maar ernstiger. (DWK)

 

20000922 Vrijbuiter en het college van Burgemeester en schepenen van Beveren kwamen tot een akkoord betreffende het gebruik van de oude gemeenteschool van Doel. Alleen de SP stemde tegen en de CVP schepen Claire Gillis uit Doel onthield zich. Het akkoord omvat een gebruik ter bede tot min. 31 december 2003 met een min. Opzegtermijn van 6 maand. Vrijbuiter is vrij om het pand te renoveren en er activiteiten te organiseren. Het gemeentebestuur zorgt voor electriciteit en water. Tevens zullen zij ook de problematiek van het woonrecht in Doel aankaarten.

 

20000922 Doel 2020 hekelt de manier waarop het Antwerpse havenbedrijf nog maar eens een verkeerde voorstelling van zaken geeft inzake de ontplooiing van de Linkeroever. Reden is de hervestiging van de Italiaanse rederij Grimaldi (auto-overslag) die gelegen is op de Rechteroever naar 20 ha aan het Verrebroekdok op de Linkeroever. Doel 2020 constateert dat er op de Rechteroever steeds meer haventerreinen leeg komen te liggen en rederijen met allerhande beloftes naar de Linkeroever worden gelokt.

 

20000927  Volgens consultant Ludo Dirks neemt het gevaar van een grote overstroming in het Scheldebekken alleen maar toe. Er moet dringend een globale studie en een doordachter beleid komen. In zijn  studie Over Stromen en Overstromen zet consultant in watergebonden infrastructuurwerken Ludo Dirks nog eens de hele problematiek van het Scheldebekken uiteen. (Knack)

 

Oktober 2000

20001013 Wanneer je de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Beveren bekijkt, is het meteen duidelijk dat de kiezer hier de politieke kaarten wel grondig heeft geschud.
Voor het eerst is de CVP haar volstrekte meerderheid kwijt (12437 stemmen, 39,2%,15 zetels). Het Vlaams Blok ziet zijn zetelaantal meer dan verdubbelen (6333 stemmen, 20%, van 3 naar 7 zetels). Het Kartel deed het prima (9420 stemmen, 29,7%, 11 zetels). De SP werd gehalveerd (3017 stemmen, 9,5%, 2 zetels). Vivant (519 stemmen, 1,6%, 0 zetels). Het zullen moeilijke coalitie-onderhandelingen worden.

Verkiezingsuitslagen van de polderkandidaten van Beveren.

SP: De Nijs Suzanna (25), Luyten Marcel (29), Claes Fred (24).

CVP : De Laat Claudia (669), Gillis Claire (1099), Relaes Jozef (436), Deckers Miet (709), Deckers Peter (1069), Van Remoortel Jozef (691), Cleiren Jan (763).

VL. BLOK: Stevenheydens Bruno (1590), De Schepper Christiane (130), Lambrigts Wim (57), Schoonvliet Simon (106), De Gussem Veerle (145), Collier Arnaud (78), Van Goethem Raymond (51).

VLD,VU,Agalev: Vlegels Boudewijn (1699), Crutzen Paul (606), Baert Alfons (174), Apers Marina (358), Kegels Amedé (715), Verstraeten Jan (328).

 

20001013 Van het kabinet van Mieke Vogels werd vernomen dat de Vlaamse Regering, nog dit jaar, een dorpsopbouwwerker zal aanstellen voor Doel. Het Kartel VLD-VU-Agalev heeft hier steeds op aangedrongen en ziet deze aanstelling als een eerste stap voor het behoud van Doel. Deze persoon wordt de sociaal bemiddelaar voor degenen die in Doel willen blijven wonen en zal fungeren als overlegpersoon tussen de inwoners, de haven, de werf en de exploitanten van de containerterminal. De opbouwwerker is verantwoordelijk voor het opstellen en begeleiden van een stappenplan en het organiseren van werkgroepen die leefbaarheidsproblemen bespreken en oplossingen suggereren. Dit betekent ondermeer: het aantrekken van jonge gezinnen, de leegstand, de mobiliteit, het aantrekkelijk maken van de woonomgeving en het toerisme. Hiermee bevestigt het Kartel dat ze alles willen doen om Doel te behouden en willen ze, samen met de minister, het geloof van de blijvers in de mogelijkheden van Doel ondersteunen, zowel voor de periode tot 2007 en mogelijk veel langer. (het Kartel - DWK)

Begin oktober ontdekten archeologen een middeleeuws koggeschip in het Deurganckdok.

20001020 Persmededeling: Doel 2020 klaagt vernietiging aan van het archeologisch patrimonium in Doel. Doelse kogge moet in Doel blijven.

20001020 Tijdens het zomerseizoen zette het veer Lillo-Doel zo’n 60.000 mensen over. Ruim 5.000 meer dan het jaar voordien. En deze stijging houdt al enkele jaren aan. Is dat geen reden om zich ernstig te bezinnen over een uitbreiding van de veeractiviteit? Doel is hoe langer hoe meer een toeristische topper die door weinige andere Wase gemeenten naar de kroon wordt gestoken. Welke andere gemeente in de regio krijgt wekelijks zoveel dagjesmensen, groepen, bussen?! Misschien toch wel iets om in de toekomst ernstig rekening mee te houden? (DWK)

20001024 Auteur Frank Pollet en fotograaf Stefaan Van Hul maakten een boeiend lees- en kijkboek over Doel met als titel "Doel, dorp aan de geldstroom". (HNB)

Schelde in het Vlaams parlement.
Jan Penris (Vlaams Blok) heeft minister-president Dewael ondervraagd over de houding van de Vlaamse regering tegenover de uitdieping van de Westerschelde. "We nemen voorlopig geen juridische stappen. Ik heb samen met premier Verhofstadt wel een brief naar de Nederlandse premier Kok geschreven om aan te geven dat het dossier voor ons de hoogste prioriteit geniet. We zullen er alles aan doen om de Antwerpse haven en de uitdieping veilig te stellen. Ik wil ook benadrukken dat we niet alle troeven uit handen hebben gegeven met de bouwvergunning voor de hogesnelheidslijn. Een stuk is niet vergund en hebben we nog achter de hand", aldus Dewael.(GVA)

20001030 De Kamer voor handel en nijverheid voor het Waasland wil dat de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas een nieuw elan krijgt. De Kamer wil dat de Intercommunale een meer actieve rol gaat spelen in de streekontwikkeling. "Zij moet zich meer profileren als drijvende kracht in plaats van louter te fungeren als denktank."  Volgens de Kamer liggen de politici vaak aan de oorzaak. De intercommunale blijft een politiek orgaan dat steeds compromissen zoekt. Politici stellen evaluaties en beslissingen uit tot na de nationale, Europese en gemeenteraadverkiezingen. Het gebrek aan overeenkomst speelt een negatieve rol.  Daartegenover staat dat het Waasland een identiteitscrisis beleeft. Bovendien "dreigt het Waasland op korte termijn volledig uitgeput te raken van beschikbare industrieterreinen; dreigt volledig immobiel te worden door de ontbrekende schakels en dreigt haar aantrekkingskracht te verliezen". Kamer Waasland wil daarover praten met de door de gemeenteraden nieuw aan te duiden bestuurders van de Intercommunale. (HV)

20001010  Voorstelling van het gedichtenbundel "Van De Kaart". Gedichten van dertig dichters over Doel.  Samengesteld door Frank Pollet.

20001110  In Nederland hebben tien gemeenten langs de Westerschelde een gemeenschappelijk front, Taakgroep Westerschelde, gevormd tegen de verdere uitdieping van de Schelde.  Daarbij worden ecologische en veiligheidsargumenten ingeroepen.  De nieuwe generatie containerschepen heeft een dergelijke diepgang dat zij Antwerpen zonder verder uitbaggeren links zullen moeten laten liggen.  De bouw van de nieuwe dokken rond en eventueel op Doel is gebaseerd op de veronderstelling dat die grotere containerschepen in Antwerpen zullen aanmeren en niet in Zeebrugge of Rotterdam.

20001117 Op een vraag van provincieraadslid Luc Maes deelde gedeputeerde Jean Pierre Van Der Meiren mee dat het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen de opgegraven kogge in het Waasland wil houden. Door een overeenkomst met de Archeologische Dienst Waasland werd de kogge eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. (DWK)

20001120 Overheid voert in Doel en Kieldrecht ontbossings- en ophogingswerken uit zoder de nodige vergunningen.  Zie persmededeling.
Doel 2020 vraagt onmiddelijke stopzetting van de werken.  

20001205 Doel 2020 neemt het op voor vrijwillige vertrekkers.  Zie persmededeling.  Actiegroep verwijt de overheid bewoners tegen elkaar uit te spelen.

2001208  Werken "Doel 2' zonder vergunning? Sedert enkele weken zijn aannemers volop in de weer om ter hoogte van de voormalige boerderij Schelfhout grondwerken uit te voeren. Na de sloop van de boerderij (nu 2 weken geleden) is men gestart met de voorbereiding van ophogingswerken, waaronder het aanleggen van een dijk. Deze werken zijn begrepen in een bouwvergunningsaanvraag van 1 jaar geleden. Een bouwvergunningsaanvraag die volledig BUITEN de plannen van de terminal valt en waarvoor zelfs (!) de gemeente Beveren NEGATIEF adviseerde.
Of deze bouwvergunning is toegekend, is onbekend, vermits NERGENS een bouwvergunning uithangt. Het is dus ook voor de gewone burger NIET mogelijk na te gaan of het hier om illegale werken gaat of niet. Feit is dat men hier weer maar eens doet of de normale regels niet gelden voor de overheid, want de uithanging van een bouwvergunning is verplicht. (DWK)

20001208  Werken op terreinen aan Putten stilgelegd ! (DWK)

20001208  Haven van Antwerpen blijft records breken.  Doel 2020 roept via een persmededeling de Antwerpse haven uit tot het méést cynisch bedrijf van Europa.

20001215  Concrete invulling woonrecht Doelenaars verloopt moeizaam.
Zeven maanden nadat de Vlaamse Regering besliste dat in de woonkern Doel de woonkwaliteit en woonzekerheid via het tijdelijk bewoningsrecht bestendigd moet worden tot de datum van aflevering van een bouwvergunning voor een tweede getijdendok, weten de Doelenaars die in hun dorp wensen blijven te wonen nog altijd niet waar ze aan toe zijn. De komende weken en maanden verstrijkt immers voor tientallen Doelse gezinnen, na één jaar gratis wonen, de toegestane gebruikstermijn. Een verlenging is mogelijk tegen de voorwaarden alsdan te bepalen. Senator Iris Van Riet heeft het daar meer dan moeilijk mee en kaartte deze zaak aan bij Johan Sauwens, bevoegd voor huisvesting.
"Deze manier van werken is niet van die aard om de Doelse bevolking, die toch al zwaar is getroffen, dat beetje zekerheid te bieden waar ze recht op heeft. Ik kan niet anders dan vaststellen dat de snelheid waarmee het woonrecht van de Doelenaars concreet wordt ingevuld in schril contrast staat met de bouwwerken aan het Deurganckdok die een meer dan vlot verloop kennen.
Want er wordt nu al zeven maanden gepraat over de voorwaarden die zullen gelden om het woonrecht van de Doelenaars te bestendigen", klaagt senator Iris Van Riet aan.
In een brief aan Vlaams minister Johan Sauwens, die bevoegd is voor huisvesting en gelast werd de woonkwaliteit en woonzekerheid te bestendigen, vraagt de Wase politica om deze onzekerheid snel weg te nemen en de voorwaarden met betrekking tot het woonrecht concreet in te vullen.(DWK)

20001220  Het woonrecht is een lege doos

20001221  Verdere uitdieping Schelde 'nodig maar onbetaalbaar en niet realiseerbaar'
Enkel om aantrekkelijk te blijven als wereldhaven wil Antwerpen de Schelde verder uitdiepen tot een tij-ongebonden diepgang van 15m (nu is dat 11,6m).  Zo'n diepgang vergt baggerwerken die,dieper dan 13m, onbetaalbaar worden en die ook zeer zware investeringen vergen in de verhoging van dijken langs heel het Scheldegebied.  Dit staat in het deelrapport van de Technische Schelde Commissie.  "Dat is niet meer realiseerbaar" volgens een anoniem commissielid. Sommigen vragen zich dan ook al af of Doel wel moet verdwijnen.
(GVA)

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]