1995 - Krantenartikels - samenvattingen

 

19950125_GVA_Legt Kiedrechtdok hypotheek op verkaveling Pillendijk?
Opm. van Bruno Stevenheydens (Vlaams Blok): Mocht de huidige meerderheid voor een verdere havenuitbreiding zijn, dan kunnen we toch stellen dat diegenen die zich een stuk grond hebben gekocht in de nieuwe verkaveling eigenlijk bedrogen zijn.

19950127_GVA_Fançois Smet, burgemeester van Beveren.
Uitspraken van F. Smet (CVP):
"We willen laten voelen dat het hier goed wonen is."
"Het zal er tijdens de komende zes jaar op aankomen om een beleid te voeren waarbij naar de mensen wordt geluisterd."
"Wij zijn ervan overtuigd dat de beslissing om het Verrebroekdok te bouwen wel degelijk beantwoord aan een behoefte."
"Ik wil me nu nog niet uitspreken over de wenselijkheid of de noodzaak van een verdere uitbreiding. De toekomst zal dat uitwijzen. Wij willen de Lijn De Bondt behouden. Ook de leefbaarheid van de polderdorpen blijven we belangrijk vinden."

Maart 1995

Havenschepen Delwaide pleit voor een containerterminal tussen Doel en de kerncentrale.

Arbeid & Milieu v.z.w. stelt op een studiedag in de UIA een inrichtingsplan voor de haven voor, met een insteekdok binnen het reeds opgespoten havengebied, zonder overschrijding van de lijn-De Bondt die haven en poldergebied scheidt, het plan is een alternatief voor verschillende varianten die de overheid bestudeert voor de aanleg van een containerkade op Linkeroever ter hoogte van Doel.

De dorpskom van Doel wordt erkend door de Vlaamse regering als herwaarderingsgebied.

De veerdienst werd in april 1995 opnieuw ingevoerd. Er werd een veerboot in de vaart gebracht die 300 passagiers kon meenemen, kostprijs was 80 miljoen frank. Hij vaart van Pasen tot begin september tussen Lillo en Doel. De Vlaamse regering zette het 40 meter lange en bijna 11 meter brede schip in na acties in de Scheldedorpen. Die dreigden na de opening van de Liefkenshoektunnel en de afschaffing van de veerdienst hun toeristische klanten te verliezen.

juli 1995

Burgemeester Smet verklaart dat er over een leefbaar Doel niet te discussiëren valt.

Het Stadsbestuur van Antwerpen ontkent noch bevestigt dat er plannen voor een zuidelijke of noordelijke terminal bestaan.

Technici voeren de eerste metingen uit.

De Intercommunale vereniging van het Land van Waas vraagt aan de Vlaamse regering de industriële functie van de Linkeroever te behouden.

Augustus 1995

De eerste affiches tegen de containerterminal verschijnen.

Polders in Nood voert tijdens de Scheldewijdingsfeesten actie tegen de havenuitbreiding.

19950803_HNB_Burgemeester Smet: "Aan Doel wordt niet geraakt".
Uitspraken van F. Smet (CVP):
"Aan Doel wordt niet geraak. Daarvoor zullen ze over ons lijk moeten gaan."
"Elk plan waarop aan de leefbaarheid van Doel geraakt wordt, zullen wij in elk geval verwerpen. Hetzelfde geldt voor plannen die geen rekening houden met de wet Jabert. Voor ons is één zaak duidelijk: wij zijn geen vragende partij".
i.v.m. de nieuwe containerterminal: "Indien alleen Linkeroever tot de mogelijkheid behoort, is het niet uitgesloten dat wij daarmee akkoord gaan maar dan zullen wij onmiddellijk onze eisen stellen."

19950808_HLN_Schaduw over wijdingsfeesten.
Inwoners van Doel betoogden tijdens de feesten tegen een nieuwe containerhaven en zeesluis.

September 1995

Agalev verklaart dat aan de leefbaarheid van Doel niet geraakt mag worden.

De A7-variant, 'Terminal-West' (het latere Deurganckdok), wordt geselecteerd voor nadere studie.

Vertegenwoordigers van het Antwerps Havenbedrijf zeggen dat er géén gevaar is voor het voortbestaan van Doel,

Jan Pellens (Hessenatie) verklaart dat een vestiging op Terminal-West de financiële mogelijkheden van de groep overstijgt.

19950919_HLN_Doel wordt opnieuw bedreigd
De derde containerterminal moet er komen om de concurrentie met zeebrugge het hoofd te bieden.

19950920_GVA_Antwerpen,hou op a.u.b.
De gemeenteraad wil de Lijn De Bondt behouden als grens waarbinnen de Waaslandhaven verder kan groeien met uitzondering van een kleine aanpassing voor het Verrebroekdok.
Het behoud van Doel staat buiten kijf, niet alleen de dorpskern maar het hele gebied errond.

Oktober 1995

De Startnota geraakt bekend.

19951004_GVA_Haven zoekt oplossing voor onrust bij buren.
Het schepencollege van Beveren brengt voor het eerst in de geschiedenis een officiëel bezoek aan de collega’s van Antwerpen. Smet krijgt van Delwaide een pentekening.

19951007_GVA_Doeldorp moet blijven
Interview met Paul Goossens, schepen van Beveren en voorzitter van de maatschappij voor grond- en industrialisatiebeleid op de Linkeroever.
Uitspraak van Goossens: "De ingreep in het landbouwgebied die op de plannen voorzien is, blijft uiterst beperkt en is zelfs niet absoluut noodzakelijk. Belangrijker is dat er rond Doel een degelijke bufferzone komt die de hinder van de nabijgelegen containerhaven zoveel mogelijk beperkt. Wie in Doel wil (blijven) wonen, moet wel goed weten waar hij woont en in welke omstandigheden. De bereikbaarheid van Doel wordt in de toekomst wellicht een ander probleem.

19951012_GVA_Klare taal.
Vlaams parlementslid Marc Cordeel (VLD) vindt dat de plaatselijke gemeenschap van Doel van een tweede lijdensweg gespaard moet blijven. Hij hoopt dat Doel kan worden behouden, maar dan moeten er volgens hem wel duidelijke afspraken worden gemaakt over de leefbaarheid van Doel.

19951012_GVA_Veeg Doel maar van de kaart.
Reactie’s van de "Boze Doelenaars" Roger Mussche, Leo Brands-Schepens en Omer Van Royen om Doel met de grond gelijk te maken.

19951012_GVA_De Bondt wijkt niet van zijn lijn.
Ferdinand De Bondt: Voor mij moet eerst heel het Zuidergebied volzet zijn, vooraleer het noordergedeelte kan worden aangesneden. Meer zelfs "de Lijn De Bondt" moet een politieke grens worden.

19951017_ HNB_Nieuwe spoorweg langs Expresweg
Volgens Henk Geeroms, directeur van de Intercommunale Vereniging van het Land Van Waas, wordt er gedacht aan een spoorlijn die de Antwerpse haven verbindt met Zeebrugge waardoor het uitzicht van het Waasland de komende jaren wel eens grondig zou kunnen veranderen.

November 1995

De Boze Doelenaars worden opgericht.

19951113_HNB_Ik wil langer leven dan tot 2015
Informatieavond met Havenschepen Delwaide (VLD).
Uitspraak van Dewaide: "Het enige plan dat weerhouden is, is het zogenaamde project A7. Dit houdt in dat aan Doel zelf niet geraakt wordt."
VLD beloofde een referendum te houden om uit te maken of de mensen willen blijven of onteigend willen worden. Er wordt ook een enquête aan gekoppeld.

19951113_HNB_Verrebroekdok terug naar eerste aannemer.
Het Antwerpse kollege wijst de bouw toe aan de tijdelijke vereniging Roegiers, CEI Construct en Strabag in Kruibeke.
De volledige aanleg van het dok, met uitrusting en infrastructuur, zal 5,4 miljard kosten. De Vlaamse regering betaalt 60% en het stadsbestuur, de eigenlijke bouwheer, 40%.

19951117_HVW_Boze Doelenaars willen overleven
Open brief aan schepen Delwaide waarin de "Boze Doelenaars" vragen om de mensen te onteigenen aan de heropbouwwaarde. Daarbij vragen ze extra smartgeld en een oprotpremie.

19951117_GVA_Informatie over Doel komt op gang
Directeur-generaal Strubbe en ir. Smitz van de Administratie Waterinfrastructuur stellen dat de containerterminal niet in Zeebrugge kan liggen omwille van de hoge transportkosten. Voor het bergen van de grondspecie dient De Lijn De Bondt te worden overschreden.

19951121_GVA_Gemeentebestuur wijst planning voor baggerspecie af
Uitspraken van F. Smet tijdens persconferentie.
"De baggerspecie van de aanleg van een derde containerterminal op de Linkeroever, kan voor ns niet op de plaats die momenteel in de plannen wordt voorzien. Wanneer men daarvoor het terrein ten noorden van de Engelsesteenweg naast de Westlangeweg inpalmt, wordt de Lijn De Bondt in belangrijke mate overschreden. Dit kan voor het gemeentebestuur van Beveren een breekpunt worden."
"Als er wordt gepraat over de toekomstige leefbaarheid van Doel, dan hebben w het niet alleen over het wegnemen van de hinder als gevolg van een derde containerterminal. Dat houdt ook in dat werk wordt gemaakt van een eigentijdse jachthaven, eventueel op een andere plaats dan waar die nu is gelegen. Alleen het verhogen van de recreatieve aantrekkingskracht biedt Doel overlevingskansen."
Schepen Blommaert: "De bestaande infrastructuur (op Rechteroever) kan in theorie met bijna twee kilometer worden uitgebreid. Die mogelijkheid wordt echter afgewezen omdat men dan een Europese vogelrichtlijn moet doorkruisen. Vogels zijn blijkbaar belangrijker dan een gemeenschap van duizend mensen."

19951121_GVA_Beveren gaat Doel informeren
Het gemeentebestuur houdt geen referendum en gen globale volksraadpleging. Het gaat de verschillende sociale groepen (arbeiders en bedienden, landbouwers, middenstanders, gepensioneerden) horen. De Gentse professor Allaert krijgt de opdracht om na te gaan onder welke voorwaarden Doel leefbaar kan blijven.

19951124_HVW_Doel wil overleven
Citaat uit de open brief van de Boze Doelenaars:
"In feite, mijnheer de schepen, willen wij niet weg uit Doel. Wij wonen er graag. Sommigen al generaties lang. Het is nog een echte, maar ook een hechte dorpsgemeenschap. Laat ons duidelijk zijn: wij willen blijven."

19951124_HVW_Leefbaarheid Doel wordt bestudeerd
Uitspraak van F. Smet: "Wanneer aan één van de vier gestelde voorwaarden niet wordt voldaan en dus de leefbaarheid van Doel in het gedrang komt, verzet het college zich met hand en tand tegen het aanleggen van een getijdeterminal".

19951127_HNB_Terminal maakt Doel onleefbaar
Uitspraken van F. Smet:
"Wij vernemen dat de mensen willen blijven. We kunnen pas praten over een terminal als de leefbaarheid gegarandeerd wordt".
"De baggerspecie is momenteel één van de grote breekpunten. We kunnen vragen om die op Rechteroever te laten storten, maar moeten eerst alle mogelijke oplossingen onderzoeken. Een werkgroep houd zich hiermee bezig".

19951129_HLN_Geen éénsgezindheid over Doel
De gemeenteraad is verdeeld over de toekomst van het Scheldedorp Doel.
CVP wil zich pas uitspreken na de leefbaarheidstudie.
Volgens de SP is een verdere evolutie niet tegen te houden en moeten de Doelenaars een schadeloosstelling krijgen waartoe de Vlaamse regering bereid zou zijn.
AGAEV en Vlaams Blok verzetten zich tegen de aanleg van de terminal.
De VLD wil dat de bevolking zelf beslist.

December 1995

De restauratie van de kerk gaat voort.

De CVP vraagt een ecologisch verantwoorde realisatie van het project.

Delwaide verklaart dat de ingreep beperkt blijft tot het industriegebied op Linkeroever en dat de haven op rozen zit 'voor de volgende decennia'.

19951206_GVA_Is Doel al veroordeeld?
Electrabel heeft plannen voor woningbouw en appartementen in de Scheldemolenstraat in Doel. DOLSO raadt dit af gezien de ontwikkelingen in het betrokken gebied.
De Boze Doelenaars willen zonder politici of ambtenaren, voor zichzelf uitmaken welke koers zij in de toekomst gaan varen.

19951220_HLN_Nog geen beslissing over containerterminal
Fakkeltocht van de Boze Doelenaars.
De wet Chabert bestemt inkomsten van industriegronden voor het Waasland; die van de haven voor Antwerpen. De containerterminal kan 500 ha industriegrond van bestemming doen wijzigen. Dat kost het Waasland een half miljard frank.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]