2002 - Krantenartikels - samenvattingen


01/01/2002  Nieuwjaarsbrief van Paul Vereecken voor Doel. (DWK)

02/01/2002 Hessenatie-baas Jan Pellens:"Reders vragen nu plaatsen achter de sluizen". (GVA)

04/01/2002 Sedert 21 december staan overal in de polder gele borden die nieuwe bouwaanvragen omvatten voor het Deurganckdok en voorzien in de aanleg van natuurcompensaties. Dat is het rechtstreeks gevolg van het nooddecreet.  Het openbaar onderzoek van de boeren en de burgers loopt vanaf 3 januari tot en met 2 februari. In die periode kan men een persoonlijk bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.  Het College van Burgemeester en Schepenen kan nog bezwaren formuleren tot 16 februari. Daarna volgt een periode van 90 dagen waarbij de bezwaren dienen onderzocht en de minister uiteindelijk al of niet een bouwvergunning aflevert.  (DWK)

15/01/2002  Het Havenbedrijf van Antwerpen en het gemeentebestuur van Beveren hebben beslist om het openbaar onderzoek "voor het Deurganckdok te Doel" af te gelasten.   Het gaat niet om de bouwaanvraag maar wel om de milieuvergunningsaanvraag.  
Na de zoveelste flater van het Havenbedrijf valt alles weer stil voor onbepaalde tijd.  Ongelooflijk toch? Zij die zulke stommiteiten doen op de kap van de gemeenschap zouden moeten opdraaien voor die schade en onmiddellijk als onbekwaam aan de deur gezet worden.  Men zegt dat een ezel zich geen tweede keer stoot aan dezelfde steen. (GVA)

Het Havenbedrijf van Antwerpen, de Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied en de milieuorganisatie Natuurpunt hebben op 17 januari 2002 een charter ondertekend, waarbij alle partijen samen de gebieden die tijdelijk of definitief nooit worden gebruikt op een voor de natuur waardevolle manier willen beheren. (DL) Het huidige 15.000 ha grote Antwerpse havengebied moet over enkele jaren globaal zowat 750 ha (5%) natuurgebieden tellen. Een keten van zorgvuldig afgebakende én als natuurgebied onderhouden niet-bebouwde terreinen, bermen, oeverstroken, afwateringsgrachten, veiligheidstroken tussen bedrijven, enz.(GVA)

21/01/2002 Al bijna tien jaar bestaan er plannen om het gebied tussen de Antwerpse haven, de Brabantse Wal en het oostelijk deel van Zeeland om te vormen tot een landschapspark. Antwerpen wil het gebied reserveren voor havenuitbreiding. Nederland eist het park. (Zondag)

22/01/2002 Het Nederlandse ministerie van verkeer en waterstaat is verbaasd over de berichten dat federaal minister Isabelle Durant, haar Vlaamse collega Dewael en de Antwerpse havenschepen Delwaide bij herhaling dreigen met gerechtelijke stappen in de kwestie IJzeren Rijn. Inzet van die procedure zou zijn dat de termijn van het zogenoemde memorandum of understanding ruimschoots overschreden is. De beleidswoordvoerster van het Nederlandse verkeers-ministerie reageert hierop  met de mededeling dat het ministerie over gerechtelijke procedures nog niets officieels heeft vernomen van Belgische zijde. Zij vindt het ook vreemd omdat er door het onafhankelijke onderzoeksbureau KPMG nog wordt nagegaan hoeveel het definitieve tracé zou gaan kosten. De verwachting is dat hun rapport eind januari uitkomt.  Antoine Martens, bestuurder-directeur van de NMBS, bevestigt dat KPMG momenteel een studie verwezenlijkt over de kosten van de heringebruikneming van de IJzeren Rijn op het historische tracé (en niet op het definitieve tracé zoals de woordvoerster van Verkeer en Waterstaat meedeelde. (De Lloyd)

26/01/2002  In een gesprek over gemeentepolitiek deed François Smet CD&V burgemeester van Beveren, volgende uitspraak: "De beslissingen die ik de voorbije jaren in onder andere het dossier Doel heb moeten nemen, blijven mij achtervolgen. Ik vind het een bijzonder triestige zaak dat zelfs mijn eigen partij, toen ze nog aan het bewind was, mij nooit heeft willen volgen betreffende de leefbaarheid van het dorp. Ik heb lang gezegd dat er voor zowel een containerdok als voor een levende gemeente Doel plaats was in Beveren. Maar in Brussel hadden ze daar duidelijk een andere mening over. En toen ik na verloop van tijd het vechten tegen de bierkaai verloren moeite vond en mijn best deed om de beslissing die mij van hogerop werden opgelegd, zo goed mogelijk uit te voeren, kreeg ik de mensen van Doel 2020 en van Doel zelf tegen mij. Kortom: ik ben de schuld van alles". (HVW)

01/02/2002 De voorbije maanden hebben Patrick Lachaert (VLD), Jacky Maes (sp.a), Isabel Vertriest (Agalev) en Jos Bex (Spirit/VU&ID)een voorstel van decreet geschreven, dat het natuurbehoud in Vlaanderen in een hogere versnelling moet brengen. Het eerste deel betreft het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Het tweede deel en doel van het decreetsvoorstel is de integratie van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) van de Europese Unie in de Vlaamse regelgeving. Dat is tot nog toe niet gebeurd en heeft al meermaals tot wrijvingen met de Europese Commissie geleid, onder meer bij de bouw van het Deurganckdok. Daaraan wil het voorstel van decreet een einde maken. (FET)

03/02/2002  De Landelijke Gilde Doel - Prosperpolder vierde haar 100 jarig bestaan met een dankmis en een receptie.  Honderd jaar geleden werd de gilde opgericht onder de naam "Boerengilde".

09/02/2002 De Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland vraagt de Vlaamse overheid om de vergunning voor de hogesnelheidslijn naar Nederland te schorsen. Dit in afwachting dat er vooruitgang wordt geboekt in twee voor Antwerpen belangrijke domeinen: de I Jjzeren Rijn en de Schelde-uitdieping. (HNB)

09/02/2002 "Als de Raad van State meent dat een wet zegt dat het spoorwegakkoord niet kan uitgevoerd worden, dan willen wij dat die wet gewijzigd wordt":aldus  Vlaamse minister-president Patrick Dewael (VLD)  in het Canvas-programma Villa Politica. Hij had het over het samenwerkingsakkoord tussen de deelstaten en de federale overheid over de spoorwegen. Dat akkoord hield het engagement in van de federale staat en van alle gewesten dat Vlaanderer spoorwegprojecten zou kunnen versnellen door co- en prefinanciering van bepaalde projecten. De Vlaamse regering dacht onder meer aan de tweede spoorontsluiting voor de haven van Antwerpen en andere projecten die ze absoluut noodzakelijk vindt voor de Vlaamse economie of voor haar mobiliteitsbeleid. De Raad van State zei later dat co- en prefinanciering van spoorwegprojecten door de deelstaten niet kunnen; de wet laat alleen een inbreng van de federale staat toe, zo luidde het. Juristen zoeken nog een uitweg hiervoor. Maar Dewael wil garanties dat wat politiek is afgesproken, ook uitgevoerd wordt. Als er geen juridische uitweg gevonden wordt, moet de wet maar gewijzigd worden, meent hij. Maar een wijziging van die wet vergt immers een bijzondere meerderheid in het parlement. Als toch een juridische uitweg gevonden wordt, wil Dewael garanties dat er later geen moeilijkheden opduiken. "Hij wil geen tweede Deurganckdok", zei zijn woordvoerder Bart Tommelein. De werken aan dit reuzendok nabij het dorpje Doel zijn al herhaaldelijk stilgelegd ingevolge ingrepen van de Raad van State. (DS) 

10/02/2002 Persmededeling Doel 2020: Meer dan 1000 bezwaarschriften tegen bouwaanvragen van Vlaamse Overheid en Gemeentelijk Havenbedrijf in Doel. 
Doel 2020 verdenkt overheid van vals spel inzake openbaar onderzoek.

11/02/2002 Vorige maand zegde de Raad van State dat de financiering van tunnels en spoorlijnen een zuiver federale bevoegdheid is. En dat brengt Antwerpen in de problemen. De NMBS heeft de nieuwe Scheldetunnel en de spoorontsluiting niet in zijn investeringsplan tot 2012 opgenomen. De Vlaamse regering wil dat omzeilen door een co- of prefinanciering. (DNG)

13/02/2002 Persmededeling Doel 2020: 120 Doelenaars stappen naar het Arbitragehof.

18/02/2002 Persmededeling Doel 2020: Doel 2020 voert actie bij komst van minister Vogels naar Lokeren

19/02/2002 Doel 2020 voert actie bij de voorstelling van de milieuvergunningen voor de bouw van het Deurganckdok in kasteel Cortewalle te Beveren.

22/02/2002 De Vlaamse regering mag NMBS-investeringen in Vlaanderen pre- en cofinancieren.  Als zich  juridische problemen zouden voordoen, dan zal de federale regering de nodige juridische stappen ondernemen opdat dit toch mogelijk blijft.  Dat schrijft eerste minister Guy Verhofstadt aan minister-president Patrick Dewael.  Daarmee haalt de haven van Antwerpen haar slag thuis.

27/02/2002  Van de acht ingediende bouwaanvragen met betrekking tot de bouw van het Deurganckdok werden er door de gemeente Beveren drie ongunstig geadviseerd.  Het gaat vooral om de bergingszones voor de baggerspecie uit het Deurganckdok.  Beveren wil niet dat er nieuwe gronden voor ingenomen worden en stelt zelf alternatieven voor.  Beveren wil ook dat de leefbaarheidsbuffer minstens 125m achteruit wordt geschoven.  
Als aan de eisen niet wordt voldaan trekt Beveren naar het Arbitragehof.
(HLN)

02/03/2002  Fusie tussen de twee Antwerpse havenoverslagbedrijven Hessenatie en Noordnatie.  De nieuwe vennootschap krijgt de naam Hesse-Noordnatie.  Nog voor het eind van het eerste kwartaal zou de meerderheid van het bedrijf in handen komen van PSA uit Singapore. (DS) 

02/03/2002 Reactie van Vincent Klap van de Zeeuwse Milieufederatie op het memorandum van overeenkomst over de Schelde-uitdieping.
"Dat memorandum waar jullie je in Antwerpen zo druk over maken, dat zal de Nederlanders en zelfs de Zeeuwen worst wezen. Daar staat toch niet méér in dan wat we reeds lang weten: de komende twee jaar zal er onderzoek worden verricht".  Dat er nog een strategische milieu-effectenrapportage en een kostenbatenanalyse moeten worden uitgevoerd was immers reeds langer door beide partijen onderschreven en de termijn van twee jaar was ook door minister Tineke Netelenbos reeds mondeling vooropgesteld. "Wel stellen wij ons vragen bij het feit dat wij als Zeeuwse Milieufederatie nog niet gecontacteerd werden voor dit overleg.  Ik geloof werkelijk dat jullie te veel berekening zoeken achter de overwegingen van Netelenbos. Met dit memorandum is gewoon geen politiek gewin te halen in Nederland. Wat ons meer verbaasd is dat er in Vlaanderen blijkbaar geen enkel besef aanwezig is dat het onderzoek meerdere opties zal belichten, onder andere de nuloptie. Daar lijken jullie geen rekening met te houden. In alle stukken van het Vlaamse Parlement - kijk maar naar alles rond dat nooddecreet gaan jullie - uit van slechts één scenario: de volledige uitdieping. Nergens gaan jullie ervan uit dat het ook wel eens wat minder kan zijn".  (GVA)

04/03/2002  Ondertekening van het memorandum van overeenkomst tussen Nederland en Vlaanderen over de Schelde-uitdieping.

08/03/2002 Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer:"Vlaamse regering houdt geen rekening met Bevers gemeentebestuur."  Volgens minister Dua ligt de leefbaarheidsbuffer niet te dicht bij het dorp en zijn er geen alternatieve inplantingsplaatsen voor sommige kreken. Over de grondbank kan ze geen duidelijk antwoord geven.  Een positieve reactie was er van minister Stevaert die wel alternatieve bergingslocaties voor het slib uit het Deurganckdok wil laten onderzoeken om de landbouwgronden ten noorden van het Doeldok te vrijwaren.(DWK)

09/03/2002 Vlaams minister Stevaert:" Waar ik wil voor zorgen is dat de Schelde kan verdiept worden. Die verdieping moet onderbouwd zijn met studies en conform zijn met alle Europese regels, zodat de werken niet kunnen stilgelegd worden eens we bezig zijn". Een verdere uitbouw van Zeebrugge vindt de minister niet opportuun : "als je een grotere afstand naar het binnenland moet overbruggen met vrachtvervoer, dan is de ecologische kost veel hoger, dat is wiskundig zeker. Let wel; ik ben niét akkoord met ecologen die tegen alle vooruitgang zijn. Maar ik ben bereid te luisteren naar mensen, die bekommerd zijn dat havenuitbreidingen op de ecologisch meest verstandige manier gebeuren". (DZ)

09/03/2002 De Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat, Tineke Netelenbos (PvdA), heeft Spanje als voorzitter van de Europese Unie gevraagd van de IJzeren Rijn een prioritair project te maken, in het kader van de Transeuropese Netwerken. Haar Belgische collega, Isabelle Durant [Ecolo) zou de komende week initiatieven nemen. Opname van de IJzeren Rijn in de lijst van prioritaire projecten kan alleen maar, als Nederland en België dat samen vragen. Maar de Europese Commissie is niet geneigd de lijst van prioritaire Transeuropese Netwerken te wijzigen.  Dat Den Haag het voortouw neemt in de realisatie van de IJzeren Rijn, zou te maken hebben met de Nederlandse afkeer van het historische tracé waarover ze liever geen treinen zien rijden, maar dan moet er wel werk worden gemaakt van een alternatief.  De onderhandelingen tussen Nederland en België zijn daarover aan de gang.  Een belangrijk element daarbij is het financiële plaatje. Wordt de IJzeren Rijn opgenomen als prioritair Europees project, dan komen er meteen Europese fondsen vrij. (FET)

09/03/2002  Het gemeentebestuur van Beveren drukt haar verontwaardiging uit over het feit dat de Vlaamse regering haar goedkeuring verleende aan de 8 bouwvergunningen zonder voorafgaand gesprek met het gemeentebestuur. Op geen enkel wijze werd rekening gehouden met de standpunten van het Beverse gemeentebestuur. Het gemeentebestuur wenst dat het Vlaamse parlement in haar besluitvorming wel degelijk rekening zal houden met de door haar geformuleerde bezwaren en goed onderbouwde alternatieven.

11/03/2002 Er wordt verondersteld dat de meerderheid in het Vlaams parlement het decreet zal goedkeuren dat het spoorinvesteringsplan regelt.  Guy Verhofstadt geeft de garantie dat de voor- en cofinanciering van  spoorprojecten door de gewesten altijd zal kunnen gebeuren. De NMBS zal de terreinen die nodig zijn onteigenen. Als het Vlaams gewest werkzaamheden voor- of cofinanciëert, kan een onteigende burger naar de Raad van State stappen. Omdat Vlaanderen werkzaamheden uitvoert op terreinen die door een andere overheid én met een ander doel werden onteigend. Bij de NMBS twijfelen juristen aan deze oplossing die Antwerpse havenprojecten jaren kan blokkeren.  Als het Arbitragehof de voor- en cofinanciering naar de prullenmand verwijst dan vallen de werkzaamheden stil en krijgen we in een nieuwe Deurganckdoksituatie (GVA)

12/03/2002 Nog voor het einde van het Europees voorzitterschap van Spanje in juni, wil Europees commissaris van Transport Loyola de Palacio haar richtlijn over de liberalisering van de havenactiviteiten door de EU-ministerraad jagen. Volgens Myriam Chaffart (ACV-transport) realiseren de politici zich niet wat op het spel staat. De bonden beloven alvast een hete herfst met een cascade van acties in de havens.(GVA)

13/03/2002 Als het Vlaams Parlement akkoord gaat, heeft België naast het duinendecreet ook een kustpolderdecreetJacky Maes en André Van Nieuwkerke willen een betere en wettelijke bescherming voor de resterende natuurwaarden van de kustpolders.  Het voorstel ligt voor behandeling bij de commissie Leefmilieu. Die moet zich voor de zomer over het plan buigen. Zowel Agalev als de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) hebben het voorstel al ondertekend.  Maes en Van Nieuwkerke hebben goede hoop dat ook de VLD zal volgen, al lijkt dat op het eerste gezicht niet evident. De partij heeft in haar achterban immers veel boeren. Maes en Van Nieuwkerke kiezen specifiek voor een kustpolderdecreet i.p.v. een polderdecreet, dat voor heel Vlaanderen kan gelden. Reden daarvoor is  dat anders ook het natuurgebied waar het Deurganckdok gepland is binnen de beleidslijn komt te vallen. Maar dat stuk natuur zal juist wel verdwijnen door de uitbreiding van de Antwerpse haven. (DM)

13/03/2002 In Straatsburg is alle aandacht gericht op het vooruitzicht van de bouw van een tweede binnenvaartcontainerterminal die toegankelijk zal zijn voor grotere schepen. Maar sommigen willen de heropstart van een spoorshuttle van en naar Antwerpen. Net zoals vroeger een shuttle bestond, uitgebaat onder de naam "Cigogne". Maar die werd halverwege het jaar 2000 stopgezet. Het ging om vijf treinen per week die 's nachts reden. Maar de operatie kreeg af te rekenen met de concurrentie van het binnenschip. (DL)

14/03/2002  Milieuvergunningsaanvraag voor het Deurganckdok gaat voor de derde keer van start nadat ze voor de tweede keer was stopgezet omdat het dossier Engelse teksten bevatte. (HLN)

15/03/2002  De federale regering besliste dat alle kerncentrales met 40 jaar dienst dicht moeten.  Voor Doel 1 en 2 betekent dat sluiting in 2014 en 2015, voor Doel 3 en 4 wordt dat 2025.  Voorwaarde is dat de bevoorrading van energie niet in gevaar komt. (DWK)

15/03/2002  Vital Muylaert is een kunstschilder en pedagogisch adviseur beeldende kunsten wiens grootvader in Doel woonde.  De nu in Moerzeke wonende Muylaert illustreerde met 13 schilderijen een kalender die in de Franse hoofdstad Parijs is uitgegeven.  De kaft van de kalender bevat een beeld van Doel, maar ook binnenin zijn er nog drie werken over Doel.  Er bestaat ook een Engelse versie  in de USA en England. (DWK)

15/03/2002  Afscheidsfeest van de duivenmaatschappij "De Reisduif Doel".  De maatschappij stopte omwille van de problemen t.g.v. de havenuitbreiding.  (DWK)

19/03/2002 De Vlaamse regering keurde de acht bouwvergunningen goed voor het Deurganckdok. Het betreft: bouwvergunningen voor de kaaimuren , vergunningen voor de leefbaarheidsbuffer,  ontsluitingswegen en spoorinfrastructuur.  Ook voor de natuurcompensaties werden de nodige vergunningen goedgekeurd. „Dit bewijst nog maar eens hoe weinig aandacht de Vlaamse regering besteedt aan de bezwaren die werden ingediend", stelt Jan Creve van Doel 2020. „Heel verontrustend vind ik het dat er zelfs geen rekening gehouden werd met de adviezen van het Beverse gemeentebestuur. Die adviezen waren perfect haalbaar. Zo konden de natuurcompensaties in de rand van het havengebied ingeplant worden in plaats van in landbouwgebied. Het is duidelijk dat de Vlaamse regering een confrontatiepolitiek voert. Wel, die confrontatie kunnen ze krijgen." De Vlaamse regering keurde gisteren ook de oprichting van een grondenbank goed voor landbouwers die getroffen werden door onteigeningen of beheersmaatregelen. Het Vlaams parlement heeft nu dertig dagen de tijd om zich uit te spreken over de bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen.
Voorts zijn er vergunningen afgeleverd voor het aanleggen van het overstromingsgebied in  Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.  De vergunningen passen in het kader van het 'Sigmaplan', dat het Zeescheldebekken moet beveiligen tegen hoogwaterstanden en stormvloed.  In een reactie reageerde Antoine Denert, burgemeester van Kruibeke, scherp op het afleveren van de bouwvergunningen voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied van enkele honderden hectaren groot. Voor Denert, die zich al jaren met hand en tand verzet tegen de plannen, gaat het om 'een regelrechte oorlogsverklaring'. Met een overstromingsgebied in de polder is er volgens hem geen bergingscapaciteit meer bij overvloedige regenval. De burgemeester van Kruibeke kondigde al acties aan.
Doel 2020 noemt het decreet een schending van de grondwettelijke rechten. De boeren bekampen de vereiste natuurcompensaties. Bij de Raad van State loopt dan weer een verzoek om schorsing van het gewestplan. Als de werken heropstarten blijft het op eieren lopen. Europa eist dat voor elke schending van Europees erkende natuurgebieden eerst of gelijktijdig evenwaardige natuurcompensaties worden aangelegd. Vlaanderen kan daar niet meer onderuit en moet die compensaties realiseren binnen de nu als havengebied ingekleurde zone. Lukt dat niet, dan riskeert Vlaanderen financiële sancties in keiharde boetes of het inhouden van Europese subsidies. (GVA) 

21/03/2002 Met betrekking tot het toekomstige getijdendok sprak Bruyninckx de hoop uit dat men eindelijk de laatste rechte lijn is ingegaan, na meer dan een jaar vertraging. De schade bedraagt zo'n 40 miljoen EUR, commerciele schade en gemiste kansen (er moesten trafieken worden geweigerd) niet inbegrepen. Eddy Bruyninckx stak niet onder stoelen of banken dat er op juridisch vlak nog addertjes onder het gras schuilen. "In 2007 zal moeten worden bekeken of er nog nood is aan een verdere expansie", aldus Bruyninckx. Op de vraag of er naar één enkele havenentiteit moet worden gestreefd, antwoordde Bruyninckx dat hij niet in deze formule gelooft. "Er is geen enkele reden om iets aan de huidige situatie te wijzigen. Laat de markt zijn rol spelen", aldus Bruyninckx. (DL)

21/03/2002  Persmededeling Doel2020:  109 Doelenaars hebben evenals landbouwers die poldergronden in en rond Doel bewerken bij het Arbitragehof een verzoekschrift tot schorsing en vernietiging van het zogenaamd 'Nooddecreet' ingediend.
In het verzoekschrift wordt openlijk de correctheid van de door de overheid aangevoerde stilligkosten en de beweerde economische gevolgen van de eerdere schorsing van de bouwvergunning in twijfel getrokken. Er wordt ook komaf gemaakt met het fabeltje dat de vorige bouwvergunningen door de Raad van State enkel en alleen werden geschorst omwille van procedurefouten. De bouw van het Deurganckdok is immers in strijd met Europese regelgeving. Daarnaast wordt erop gewezen dat het Decreet talrijke ongerechtvaardigde discriminaties inhoudt en enkel tot doel heeft te ontsnappen aan de uitspraken van de Raad Van State en de burger de grondwettelijk bepaalde rechtsbescherming tegen de overheid via de rechter onmogelijk te maken.  Voor verdere informatie i.v.m. deze persmededeling en de juridische context  kan u contact opnemen met mr. Matthias Storme, 0475/78.41.52 of met Jan  Creve, Tel. 03/773.28.33 of ere-senator Ferdinand De Bondt, Tel. 03/777.57.77.

23/03/2002 "De verstrengeling van de functies in de Waaslandhaven zorgt ervoor dat we het beheer van het gebied volgens de Wet Chabert beter herbekijken", zei directeur-generaal van het havenbestuur Eddy Bruyninckx bij een bezoek in Sint-Niklaas. Volgens Bruyninckx is het moeilijk houdbaar dat op de Linkeroever de havengebonden activiteiten worden beheerd door de Antwerpse haven en de industriegebieden door de Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldoevergebied. (GVA)

23/03/2002 Als de scheikundige bedrijven tegen het jaar 2010 de internationale milieunormen van Kyoto moeten halen, komen in dit land tienduizenden jobs in gevaar. Veel van die jobs zitten in de Antwerpse regio. In de Brusselse Wetstraat wordt de problematiek rond de Kyoto-normen zenuwachtig weggewuifd. Antwerpen is, na het Amerikaanse Houston, het grootste chemiecomplex van de wereld.  De bekommernis om het milieu is nochtans een nobel gegeven. We moeten er ons allen sterk bewust van zijn dat de drie tot vier generaties die de aarde thans bevolken, een kostbaar erfgoed in handen hebben. We moeten er alles aan doen om de aarde in haar natuurlijke pracht door te geven aan de kleinkinderen van onze eigen kinderen. In dit opzicht was de conferentie van Kyoto een belangrijke gebeurtenis. De wereldgemeenschap erkende in die Japanse stad de noodzaak om iets te doen aan de uitstoot van broeikasgassen.(GVA) 

23/03/2002 Federaal minister van Transport Isabetle Durant (Ecolo) belooft de eisen van de havenarbeiders voor het behoud van de wet Major te zullen verdedigen. Die wet bepaalt dat alleen erkende havenarbeiders schepen mogen laden en lossen (HNB) 

26/03/2002  Mét pre- en cofinanciering kan de tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven in 2009-2010 gereed zijn. Zonder wordt het 2012. Aldus adjunct-directeur-generaal Antoine Martens van de NMBS. In het najaar krijgen de bewoners het definitieve tracé en de juiste info over de onteigeningen. 
Martens maakte maandag ook bekend dat de NMBS het voorontwerp voor de Liefkenshoekspoortunnel bij de Vlaamse regering heeft ingediend. De Liefkenshoekspoortunnel moet in 2012 gereed zijn.(GVA)

27/03/2002 Vandaag raakte bekend dat op 20 maart 2002 de Europese Commissie ons land in gebreke stelde wegens schending van de Europese Habitatrichtlijn door de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven op de Wase linkeroever. Persmededeling van BBL en NATUURPUNT

In een nieuwe ingebrekestelling dd. 20 maart 2002 heeft Europees Commissaris bevoegd voor milieuzaken, mevrouw Margot Wallström, brandhout gemaakt van het Gewestplanbesluit "Sint-NiklaasLokeren" van 8 september 2000.
Genoemde Gewestplan heeft volgens de Commissaris belangrijke negatieve gevolgen voor de staat van instandhouding van de habitats van de vogelsoorten waarvoor in 1988 Speciale Beschermingszones werden aangewezen.
Evenwel werd geen passende beoordeling gemaakt. Dit is in het verleden wel reeds gebeurd op projectniveau, doch zonder de cumulatieve gevolgen van het gehele schema voor de havenontwikkeling in de Speciale Beschermingszones in overweging werden genomen.
Volgens de Commissaris heeft België of Vlaanderen evenmin een afwezigheid van alternatieve oplossingen, noch een groot en dwingend openbaar belang, noch de geschiktheid van compensatoire maatregelen aangetoond.
Tenslotte stelt de Commissaris, in een zeer algemene en duidelijk termen, dat een tijdelijke bescherming van natuurgebieden, in casu tot 2007, onaanvaardbaar is en niet voldoet aan de eisen die het Hof van Justitie terzake stelt.
Aldus, besluit de Commissaris, heeft België een inbreuk gepleegd op artikel 4, lid 1, van de Vogelrichtlijn evenals op art. 6, leden 3 en 4, van de Habitatrichtlijn.
Dit brengt met zich mee dat ook de bouwvergunningen die werden verleend in het kader van het zogenaamd ‘Nooddecreet’ niet voldoen aan de bovengenoemde Europese bepalingen. Nochtans was dit als een expliciete voorwaarde bepaald in art. 4 van het Nooddecreet.  (Doel 2020,voor verdere informatie en de juridische context kan u contact opnemen met mr. M. Storme, 0475/78.41.52 of met J. Creve, Tel. 03/773.28.33 of ere-senator F. De Bondt, Tel. 03/777.57.77)

27/03/2002  Bouwvergunningen toch bekrachtigd. Met 87 ja-stemmen en 24 onthoudingen werden de bouwvergunningen voor het Deurganckdok en de potpolder in Kruibeke in het Vlaams Parlement goedgekeurd.  Bij de CD&V waren er drie onthoudingen: Trees Merckx, Jef Van Looy en Jos De Meyer, het Vlaams Blok onthield zich in groep.  Na publicatie in Het Staatsbiad kunnen de werken na het paasverlof worden hervat. Het betreft volgende bouwvergunningen:
- kaaimuren van het Deurganckdok
- baggerwerken van het dok en de naast gelegen terreinophogingen
- de leefbaarheidsbuffer Doel
- de ontsluitingswegen
- de spoorinfrastructuur
- natuurcompensaties ter hoogte van het Paardenschor
- natuurcompensaties, aanleg plas Drijdijck
- natuurcompensaties, aanleg zoetwaterkreek
Bovendien werden 3 bouwvergunningen verleend voor:
- het aanleggen van ringdijken
- tijdelijke zandstocks
- tijdelijke Baileybrug voor de uitvoering van het gecontroleerd overstromingsgebied binnen het gebied Kruibeke -Bazel - Rupelmonde.

28/03/2002 PSA neemt 80% in het pas opgerichte fusiebedrijf Hesse-Noord Natie.

28/03/2002  'Intercommunale boycot woonrecht voor Doel'  Volgens Agalev doet de intercommunale Land van Waas er alles aan om te verhinderen dat nieuwe bewoners zich vestigen in Doel. Als er op korte termijn niks verandert, zal Agalev de Vlaamse regering vragen om in te grijpen. De Intercommunale kreeg medio 2000 de opdracht om onteigende huizen in Doel tijdelijk aan nieuwe bewoners toe te wijzen en de huisvesting verder op te volgen. Nieuwe inwoners zijn welkom als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen en na advies van het gemeentebestuur. Agalev-volksvertegenwoordiger Jos Stassen en de Beverse schepen Ludo de Block zeggen dat de intercommunale kandidaat-bewoners afschrikt om in Doel te gaan wonen.(FET)

02/04/2002  De organisatie Doel 2020, die de belangen van de inwoners van Doel verdedigt, weigert zich neer te leggen bij de beslissing van het Vlaams Parlement om de werken aan het Deurganckdok nog deze maand te hervatten en dagvaardt het Vlaams Gewest en het Antwerps Gemeentelijk Havenbedrijf voor de kortgedingrechter.  Persmededeling Doel 2020.

03/04/2002 De Vlaamse regering onderzoekt of de tolheffing waarmee Antwerpen een nieuwe Scheldetunnel wil financieren al dan niet onwettelijk is. (GVA)

02/04/2002 In 2005 gaat de eerste spade in de grond voor de tweede spoortoegang tot de haven. Intussen zetten velen vraagtekens bij de prijs van de tweede toegang: bijna dertig miljard frank. Dubbel zoveel dan begroot. En de kosten zullen wellicht nog stijgen. (GVA)

04/04/2002 De Vlaamse ministers Dirk Van Mechelen en Steve Stevaert kondigen aan dat ze 50 miljoen euro vrijmaken voor de heraanleg van de Antwerpse Ring. (GVA)

04/04/2002 De Nederlandse minister van Verkeer, Tineke Netelenbos, haalde in een brief aan de Nederlandse Tweede Kamer uit naar haar Belgische collega, Isabelle Durant (Ecolo). Netelenbos is boos omdat Durant de doortrekking van de goederenspoorlijn 11 van Roosendaal naar Antwerpen afhankelijk maakt van een akkoord over de reactivering van de IJzeren Rijn. De woordvoerster van minister Durant, Isabelle Valenty, ontkende dat Durant het dossier blokkeert. Maar ze bevestigde wel dat 'de minister het dossier wil koppelen aan dat van de IJzeren Rijn'. (FET)

08/04/2002 Het schepencollege van Beveren gaf een gunstig advies voor de milieuvergunningsaanvraag voor het Deurganckdok in Doel. Het positief advies is niet van harte, maar volgens het college was er op basis van milieu-technische aspecten geen reden om de aanvraag ongunstig te adviseren.  Het advies is wel gebonden aan enkele bijzondere voorwaarden. Zo moet gedurende de eerste maand van de exploitatie van het containerdok de waterkwaliteit elke week gecontroleerd worden. Nadien kan deze controle maandelijks gebeuren. Ook mag de waterhuishouding in de polder door de werkzaamheden op geen enkel ogenblik worden verstoord. Voorts vraagt het schepencollege de inname van landbouwgronden voor het bergen van debaggerspecie tot een minimum te beperken. De natuurcompensaties, zoals beschreven in het validatiedecreet, zit de gemeente Beveren ook nog steeds dwars. Het schepencollege vraagt daarom alternatieven die de landbouw en het polderlandschap vrijwaren. Tot slot vraagt het gemeentebestuur nog de leefbaarheidsbuffer naast Doel verder van het dorp in te planten. 

15/04/2002  Voor de werkzaamheden  aan het Deurganckdok in Doel kwam zondag het startsein .  Volgens hoofdingenieur Freddy Aerts zal het zeker nog enkele weken duren vooraleer al het nodige materieel en personeel is aangevoerd. "We hopen binnen vier maanden weer op kruissnelheid te zitten." Verschillende boeren in Doel hebben hun vooropzeg gekregen voor landbouwgronden in het zeehavengebied. Het validatiedecreet legt immers een aantal natuurcompensaties op na een ingebrekestelling door Europa. Het gemeentebestuur van Beveren vindt de compensaties overdreven en vroeg een onderzoek naar alternatieven. Het schepencollege gaat zich nu beraden over eventuele gerechtelijke slappen.(GVA)

18/04/2002 Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua koppelt strenge voorwaarden aan de milieuvergunning voor de bouw van een wervelbedinstallatie door het afvalverwerkend bedrijf Indaver te Doel. Zij verstrengde de norm van 200mg voorde uitstoot van stikstofoxiden tot 150mg daggemiddelde en 125mg jaargemiddelde. Vanaf het derde jaar moet ook minstens de helft van het afval via het water worden aangevoerd. (GVA)

24/04/2002  Persmededeling: Intern document bewijst sabotage woonrecht in Doel door Intercommunale Land van Waas.  Doel 2020 eist overheveling bevoegdheid woonrecht naar gemeente Beveren.

25/04/2002  De Oost-Vlaamse bestendige deputatie verleende de milieuvergunning voor de aanleg en de exploitatie van het Deurganckdok in Beveren aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Zeeschelde en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

26/04/2202  Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua geeft het startsein voor de officiële procedure richting Vlaamse regering voor oprichting van een grondenbank in het Linkerscheldeoevergebied.  Deze grondenbank moet de mogelijkheid geven aan landbouwers, die door de uitbreiding van de haven of de daaraan gekoppelde natuurcompensaties in hun exploitatie bedreigd worden, via een systeem van grondenruil hun beroep verder te zetten. Zo wordt er voorzien in het aankopen van gronden en bedrijven van landbouwers die wensen te stoppen met hun bedrijf.

29/04/2002  Persmededeling: Doel 2020 spant nieuwe vorderingen in.

Advocaten vorderen herstel van vroegere toestand.

 

29/04/2002 Er is een besloten actie geweest van Naturalis (Nationaal Natuurhistorisch Museum) in Leiden in samenwerking en onder leiding van Robert Marquet uit Antwerpen. In de basislaag van het Plioceen, onder in de Oostelijke bouwput van het Deurganckdok is een nagenoeg compleet achterhoofd van een walvisschedel ontdekt benevens de atlas en draaier (eerste en tweede halswervel) en nog enkele botfragmenten. Een en ander is door deskundige handenarbeid van de ook op die dag aanwezige heer Mark Bosselaers uitgegraven en geborgen.  Hij heeft de stukken onder zijn hoede genomen. Als amateur paleontoloog (Cetacea / walvissen) is hij als vrijwilliger ook verbonden aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

 

03/05/2002 Vlaamse Havencommissie moeit zich bij de omzetting van de Europese vogel- en habitatrichtlijn in de Vlaamse wetgeving opdat er geen hinder zou optreden voor de ontwikkeling van de havens en er geen rechtsonzekerheid zou ontstaan die voor hen nadelig zou zijn. De Vlaamse Havencommissie vindt dat het voorstel een strengere compensatieplicht hanteert dan het decreet. De compensatieplicht ontstaat immers al bij een planbeslissing zonder dat duidelijk is of het plan stedenbouwkundig kan gerealiseerd worden. Daarom moet bij het opmaken van een plan met mogelijke effecten op een speciale beschermingszone de compensaties ook gepland worden. Volgens de Vlaamse Havencommissie moet niet de norm "gelijke oppervlakte" gehanteerd worden bij natuurcompensaties, maar wel de gelijkwaardigheid van de kwaliteit van de habitat. Wat enkel voor hen voordeliger uitkomt. De Vlaamse Havencommissie wil dat de bestaande activiteiten moeten toegelaten blijven ook na invoering van het nieuwe decreet. Zo niet moeten passende compensaties worden geboden door de Vlaamse overheid.

 

04/05/2002 De administratie Gezondheidszorg van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kant zich tegen plannen om de installaties van Indaver uit te breiden. Het Vlaams Platform voor Milieu en Gezondheid trekt zelfs naar de Raad van State om de nietigverklaring te eisen van de milieuvergunning voor een nieuwe wervelbedoven. "Elke nieuwe verbrandingsinstallatie houdt een stapsgewijze verslechtering van de luchtkwaliteit in", stelt inspecteur Herman Viaene van de administratie Gezondheidszorg. Hij vindt dat het linkerscheldeoevergebied op dat vlak al voldoende wordt aangetast door vele bedrijven. Viaene adviseert de grootste voorzichtigheid in het belang van de volksgezondheid. Fred De Baere van het Vlaams Platform is boos omdat minister Vera Dua (Agalev) ongunstige adviezen naast zich neerlegt. "Als meerderheidsaandeelhouder kan de overheid in dit dossier niet objectief oordelen". meent De Baere. (GVA)

17/05/2002 Elektriciteitsproducenten moeten tegen 13 juni hun voorstellen indienen voor een toekomstig windmolenpark. Zelf wil de haven er twee plaatsen, maar eigenlijk heeft ze al voldoende aan één molen om ervoor te zorgen dat 3% van haar elektriciteit en van die van de kleine en middelgrote ondernemingen uit windenergie komt. Maar de elektriciteitsproducenten willen er wel vijftig plaatsen. In principe kunnen de windmolens zowat overal komen te staan. Maar er zijn heel wat beperkingen in de haven. De beste stukken vallen in gebieden waar vogelrichtlijnen gelden. Langs de oever van de Schelde moet een marge gelaten worden van 250 meter. Daar komt nog een bufferzone bij,die op bepaalde plaatsen aangroeit tot 600 meter. Daarnaast kan je de molens niet naast een dok zetten, want dat zou de havenactiviteit in het gedrang brengen. De beste, dus windvaste plaatsen vind je meestal in de noordelijke hoek van de haven. "Tegen de Nederlandse grens aan en op Linkeroever. Hoe meer je zuidelijker naar de stad trekt, hoe minder wind er is." De stad heeft al een milieuvergunning voor de plaatsing van twee molens langs de Scheldelaan. Eén ervan zou volstaan om 3% van de energie te leveren van de KMO's en van de openbare installaties in de haven. De petrochemische bedrijven vragen een veelvoud van die energie en zijn rechtstreeks aangesloten op de hoogspanning van Electrabel. (GVA)

17/05/2002 De plannen om het Albertkanaal te verbreden blijven actueel. De Vlaamse overheid moet immers ook nog geld vinden voor dit megaproject, waarvan de kostprijs jaren terug al becijferd werd op 250 miljoen euro.

18/05/2002 De chemische nijverheid beleeft moeilijke tijden. Grote investeringen blijven uit door het slome economisch herstel, de hoge loonkost en de 'ondoordachte' aanpak van de C02-uitstoot. Sinds begin 2001 gingen er van de 100.000 jobs zo'n 4.000 verloren door sluitingen en herstructureringen. In Antwerpen zijn er dat 1.000. (DNG)

24/05/2002 Amsterdamse containerhaven zit nog altijd zonder klanten.  Ceres, de Amerikaanse uitbater van een spiksplinternieuwe containerterminal in de Amsterdamse haven, krijgt namens de gemeente een deurwaarder op bezoek. De Amerikaanse stuwadoor weigert huur te betalen aan de gemeente voor het complex.  Amsterdam investeerde 128 miljoen euro in de terminal, die vorig jaar zomer werd opgeleverd. Sindsdien is er nog geen schip, laat staan container gesignaleerd.  De Ceres-terminal is een project van de Amerikaanse investeerder Cht. Kritikos en de gemeente Amsterdam. Het zou de modernste terminal van Europa worden. Maar schepen en containers blijven tot nu toe uit. (FET)

 

27/05/2002 Rechtbank van Dendermonde wijst klacht van 109 Doelenaars tegen de bouw van het Deurganckdok af.  Volgens de rechter is er geen sprake van hoogdringendheid.  De werken aan het Deurganckdok mogen dus worden verder gezet. 

30/05/2002 De renovatiepremie voor herhuisvesting van Doelenaars is een schot in de roos. Tot die conclusie komt de intercommunale Land van Waas die de herlokatie van Doelenaars begeleidt. Een dertigtal gezinnen uit Doel heeft de tussenkomst al gekregen en er worden nog meer kandidaten verwacht. Doelenaars die in het kader van de herhuisvesting een andere woning kopen in Groot-Beveren krijgen een premie van 13.262 euro (535.000 frank). Voorwaarde is wel dat ze facturen kunnen voorleggen en zowel vooraf als achteraf is er een plaatsbezoek. Het woonrecht voor Doel is daarentegen geen succes. Dit woonrecht bepaalt dat een onteigende woning opnieuw toegewezen kan worden aan iemand uit Doel of daarbuiten tegen een vaste huurprijs. Deze tijdelijke bewoning is mogelijk tot eind 2006. Zesenveertig kandidaten hebben een gunstig advies gekregen van het schepencollege en daarvan kregen 27 kandidaten intussen de kans om een woning te kiezen. Slechts 9 mensen uit die groep heeft dat ook effectief gedaan en kreeg inmiddels een huis toegewezen. Dit zijn geen spectaculaire cijfers maar de intercommunale waarschuwt wel voor een nieuwe sociale problematiek tegen eind 2006. De nieuwe bewoners mogen niet als 'gijzelaars' gebruikt worden om tegen die tijd het debat rond Doel opnieuw te openen, vindt voorzitter Jef Foubert.(FET)

31/05/2002
Het project "IJzeren Rijn" staat niet op de lijst van prioritaire Trans-Europese Netwerken en geniet geen Europese steun.(GVA)

 

01/06/2002 Een tiental leden van Doel 2020 bezochten het bedreigde strand "De Kaloot" in Zeeland. Na een conversatie met bestuursleden van de vereniging "Redt De Kaloot" konden zij kennis maken met de rijke fauna en flora van het strand. Zij kregen daarbij een deskundige uitleg over fossielen en schelpen door F. Van Nieulande, auteur van het wetenschappelijk tijdschrift "De Kreukel".  Beide verenigingen zullen elkaar blijven steunen.  Zij vechten immers voor hetzelfde "Doel". (DWK)

21/06/2002 Tijdens graafwerken aan het Deurganckdok in Doel zijn deze week opnieuw scheepsresten gevonden uit de late Middeleeuwen.  De scheepsresten in eikenhout zijn ontdekt tijdens graafwerken aan de oostelijke kaaimuur van het toekomstige Deurganckdok. ,,We weten nog niet of het schip intact is, of dat het slechts om resten gaat. Het grootste deel zit nog steeds onder de grond. We willen niet overhaast tewerkgaan en zo belangrijke sporen wissen'', zegt archeoloog Jean-Pierre Van Roeyen. ,,De vindplaats is nu afgebakend en de aannemer zal de graafwerken elders voortzetten." De vondst bevestigt het vermoeden dat de plaats van het containerdok vroeger een drukbevaren zijtak van de Schelde was. De geul van het zogenaamde Deurganckgat is nadien verzand. (Belga)

21/06/2002 L. Delwaide: "Antwerpen is tegen iedere centralisatie Vlaamse havens gekant"
(DL)

21/06/2002 Nu de werken aan het Deurganckdok na meer dan een jaar onderbreking herstart zijn, zijn de donkere wolken boven dit project nog niet weg. Niet alleen zijn er de processen. De Vlaamse overheid moet tegelijk een nieuwe vergunningen geven als men voor klant MSC tegen juni 2004 alvast één km van de westelijke kade in dienst wil nemen. Die vergunning moet er voor de vakantie komen. Direct na de vakantie zou eveneens de vergunning moeten volgen om ook de zuidelijke kade volledig af te werken. (GVA)
"Nog voor de zomervakantie moet de Vlaamse regering werk maken van de verdere aanbesteding voor het Deurganckdok", zei havenschepen Leo Delwaide gisteren. Hij is bezorgd over de vooruitgang van de werken. "Tegen midden 2004 moét de helft van het dok al zijn afgewerkt. Dan wordt over de breedte een dam geplaatst en kan het dok vollopen. Daarna kan het dok al gebruikt worden." Delwaide stoort zich eraan dat in Brussel meer aandacht wordt besteed om werk te maken van één overkoepelende Vlaamse haven en dus een eengemaakt havenbedrijf. (DNG)

23/06/2002
Persmededeling: Doel 2020 dient klacht in tegen illegale werken in het gebied Putten-Plas.  Advocaten stappen opnieuw naar de RvS om de  bouwvergunningen van het Deurganckdok te laten schorsen. 

25/06/2002
In een interview met het "Financieele Dagblad" legt Daan Bruinooge, voorzitter van Zeeland Seaports, uit waarom hij blij is dat de samenwerking met Rotterdam een vervolg krijgt. Beide havens werken al samen op een 50/50 basis in de Exploitatie-maatschappij Schelde-Maas (ESM), die de 100 ha grote Scaldiahaven in Vlissingen uitbaat. Na enige aarzeling bij de LPF-partij over het nut van verdere Rotterdamse investeringen in Vlissingen, besloot Rotterdam toch mee te gaan doen met ESM-2, dat veel groter zal zijn. Het gaat hierbij om 490 ha havengebied (de helft van de Maasvlakte-ll), waarin Rotterdam 50 miljoen EUR investeert. Dat is financieel nogal zuinig, gezien de totaalkost voor het project van 500 mil EUR, maar psychologisch belangrijk, zo vindt Bruinooge. "Ook Antwerpen heeft een aanbod van 25 mil EUR gedaan om deel te nemen aan het project. Daar ben ik niet op ingegaan. Niet omdat het te laag zou zijn, of uit een Oranjegevoel, maar vooral omdat Rotterdam een betrouwbare partner is", aldus Bruinooge in de Nederlandse krant. De firma's die concessie's gaan krijgen op ESM-2, zijn momenteel grote gebruikers van Antwerpen en Zeebrugge: Hesse Noord Natie, Katoen Natie en Cobelfret. Maar volgens Bruinooge kiezen de klanten van Antwerpen (de "markt" dus) voor Vlissingen: "De haven ligt net als Rotterdam aan diep vaarwater, maar het heeft de lage afhandelingskosten van Antwerpen".(DL)

26/06/2002 Persmededeling Doel 2020: Vandaag velde het Arbitragehof een eerste arrest in de procedure die 109 Doelenaars hadden aangespannen tegen het nooddecreet van de Vlaamse Regering. Daarin krijgen de Doelenaars slechts gedeeltelijk gelijk. Zij stappen daarom ook naar het Arbitragehof tegen het bekrachtigingsdecreet dat uitvoering geeft aan 8 bouwvergunningen die betrekking hebben op het Deurganckdok

26/06/2002 Arbitragehof verwerpt verzoek Doel 2020 tot schorsing nooddecreet 
Het Arbitragehof heeft de vraag van het actiecomité Doel 2020 om het nooddecreet als voorlopige maatregel te schorsen, afgewezen.  De actiegroep heeft een juridische procedure opgestart waarbij de vernietiging van het nooddecreet wordt gevraagd. Een definitieve uitspraak hierover zal waarschijnlijk pas volgend jaar vallen.  Ondertussen had het actiecomité in kort geding de tussentijdse schorsing gevraagd. Maar dat verzoek heeft het Arbitragehof woensdag niet ingewilligd.  Het hof oordeelde onder meer dat de nadelen voor de inwoners die door het actiecomité werden aangehaald, niet worden veroorzaakt door het nooddecreet, wel door de eigenlijke bouwvergunning. Dat argument hoort dus in een andere procedure thuis, aldus advocaat Matthias Storme. Het hof stond ook stil bij de nadelen die de overheid zou ondervinden bij een tijdelijke schorsing.  Het Vlaams parlement keurde in december het decreet goed "voor enkele bouwvergunningen waarvoor dringende redenen van groot algemeen belang gelden", kortweg nooddecreet. Het moest de hervatting van de bouwwerken aan het Deurganckdok mogelijk maken. Die werken lagen maanden stil, nadat de Raad van State de bouwvergunning tot tweemaal toe had geschorst.  Het actiecomité Doel 2020 kondigde deze week nog aan dat het opnieuw naar de Raad van State trekt om de schorsing te vragen van de bouwvergunningen die werden afgeleverd op grond van het nooddecreet. Bij de Raad van State loopt ook nog een procedure tegen de gewestplanwijzigingen. (GVA)


27/06/2002 Het Deurganckdokdecreet wordt niet geschorst. Dat besloot het Arbitragehof. Het nadeel van de omwonenden is niet groot genoeg, vindt het Hof.
Door dit decreet van 14 december 2001 kon Vlaanderen de nodige vergunningen afleveren om het Deurganckdok te bouwen. Bovendien werden een aantal natuurbeschermende maatregelen genomen. die moesten van de Europese Unie. Een reeks omwonenden trok naar het Arbitragehof om het decreet te laten schorsen. Als het Hof die visie had gevolgd, dan zouden de werken onmiddellijk moeten worden stil-gelegd. Maar dat hoeft dus niet. Het gaat om vier verschillende rechtszaken, maar telkens meende het Arbitragehof dat de omwonenden geen voldoende 'moeilijk te herstellen ernstig nadeel' hebben en dat moet bij dit soort gedingen.
Gronden:
Eerst en vooral meent het Arbitragehof dat een schorsing niet meer kan voorkomen dat de werken worden uitgevoerd, want ze zijn al bezig. Om die reden alleen al is een schorsing zonder zin. Alleen voor de kreek ter hoogte van hel Paardenschor ligt dat anders. maar ook daar toont niemand een ernstig nadeel aan. De eigenaars en pachters van landbouwgronden stelden dat hun gronden worden opge-hoogd met baggerspecie en daardoor voor lange tijd onbruikbaar zijn voor landbouw. En dat kost veel geld. Sommigen betoogden ook dat de bouw van het dok hun bedrijven "zonevreemd" maakt. waardoor zijzelf geen nieuwe werken meer kunnen uitvoeren. En vervolgens wordt hun woonklimaat, gezondheid. veiligheid en leefmilieu aangetast door de werken. Zo zeggen ze dat ze een ruime omweg moeten maken als ze van Doel naar Kallo rijden. Ze vrezen voor bodemvervuiling. verstoring van het grondwaterpeil en er is gevaar voor dijkdoorbraken.
Ernst:
Het Arbitragehof meent dat "bepaalde van die nadelen ernstig zijn", maar daarom moet het decreet nog niet worden geschorst. De ernst van de nadelen van de omwonenden moet worden afgewogen tegen de nadelen die een schorsing van het decreet tot gevolg zou hebben. Het Arbitragehof stelt vast dat de totale kosten van het stilleggen van de werken 456.124 euro per dag bedragen en dat het Deurganckdok vanuit economisch, sociaal maatschappelijk en ecologisch oogpunt van zeer groot belang is. En die belangen gaan voor op de schade van de omwonenden. Het Arbitragehof vindt dat de omwonenden ook voldoende mogelijkheden hebben om bouwvergunningen van de Vlaamse overheid juridisch te betwisten. De omwonenden krijgen dus ongelijk.
Vernietiging
: Dezelfde eisers hebben ook een verzoek tot vernietiging van het decreet ingediend bij het Arbitragehof, maar daarover moet het Hof zich nog buigen.(GVA)

 

01/07/2002 Greenpeace voerde actie in Kerncentrale van Doel.  Op de koeltoren werd een spandoek ontvouwen met de tekst "Stop kernenergie" 

03/07/2002 De Nederlandse premier Wim Kok en zijn Belgische collega Guy Verhofstadt hebben een brief geschreven aan de Europese Commissie waarin zij erop aandringen dat de IJzeren Rijn weer de status krijgt van prioritair Trans-Europees netwerk. (GVA)

19/07/2002 Persmededeling van minister Vera Dua: Grondenbank bezorgt onteigende boeren nieuwe grond.

 

02/08/2002 De nieuwe Rotterdamse havenschepen Wim van Sluis heeft voor de Nederlandse radio verklaard dat de Maashaven bezig is met het opstellen van een aanvalsplan om de verschuiving van containertrafieken naar Antwerpen een halt toe te roepen. (DL)


02/08/2002 Zeebrugge-Antwerpen: URS (Unie van Reddings-en Sleepdienst) ontwikkelt nieuw binnenvaartpendelconcept. Dit project zou bijdragen tot toenadering containerterminals in beide havens. (DL)

04/08/2002 Woonrecht in Doel

 

04/08/2002 Scheldewijding en Doelse feesten, 5de solidariteitsdag voor het behoud van Doel. Met deze gelegenheid bezochten opnieuw duizenden mensen het bedreigde dorp.  Vorig jaar was aangekondigd dat de feesten niet meer zouden doorgaan maar dat was zonder de bewoners gerekend die de Scheldewijding en de daarmee samenhangende feesten als een symbool zien voor de overlevingswil van het dorp.  

09/08/2002 Persmededeling van Doel 2020: DOEL TERUG WOONGEBIED
De Raad van State heeft bij arrest dd. 30 juli 2002 het Gewestplan van 8 september 2000 geschorst.

 

10/08/2002 Een eventuele gedwongen onteigening van de inwoners van Doel wordt veel moeilijker nu de Raad van State de tweede gewestplanwijziging Sint-Niklaas-Lokeren geschorst heeft voor het grondgebied Beveren. Daardoor is het centrum van Doel opnieuw woongebied. De werken aan het Deurganckdok worden niet stilgelegd. „Het gewestplan van 1978 is weer van kracht", zegt Matthias Storme, advocaat van de actiegroep Doel 2020. „Ze kunnen niet langer zeggen dat de werken aan het Deurganckdok in regel zijn met het gewestplan. Centrum Doel is weer woongebied, een deel van de Scheldeoevers natuurgebied en een belangrijk deel van de polders zijn niet langer havenuitbreidingsgebied." Nadeel van de schorsing is dat een deel van Kallo en Kieldrecht weer industriegebied worden. Bij de Raad van State worden nog de bouwvergunningen voor het Deurganckdok aangevochten. „Een van de belangrijkste procedures is de vraag tot vernietiging van het Nooddecreet bij het Arbitragehof. Daar verwachten wij begin volgend jaar een uitspraak", zegt Storme. Als het Arbitragehof het Noorddecreet schorst en op dat moment nog het gewestplan van 1978 geldt, moet het Deurganckdok in principe worden gedempt en de omgeving in de vroegere toestand worden hersteld. (HNB)

 

10/08/2002 Vrijdag raakte bekend dat de Raad van State reeds op 30 juli uitspraak deed in de zaak die drie inwoners van Doel in december 2000 indienden tegen het toenmalige gewestplan. Dat schond volgens hen hun woonrechten en verkrachtte de Europese milieurichtlijnen. De Raad geeft hen nu grotendeels gelijk en wijst er bv. op "dat het Gewest zelf lijkt toe te geven dat de omzetting (van de milieurichtlijnen, red) niet correct is geschied". De Raad besliste daarom de wijziging van het gewestplan te schorsen: het oude plan van 1978 wordt terug van kracht. Algemeen werd deze schorsing verwacht. Het dit voorjaar goedgekeurde nooddecreet liep daarop vooruit zodat acht bouwvergunningen van algemeen belang voor het dok gewoon uitgevoerd kunnen worden. Private bouwvergunningen hoorden daar niet bij. En daar knelt nu het schoentje. Uitgerekend de meer dan 1 km kade die eind volgend jaar al in gebruik zou worden genomen door de rederij MSC is nu volgens het gewestplan agrarisch gebied. En uitgerekend deze bedrijfskringen waarschuwden dat er nog eens vertraging komt MSC ongetwijfeld zijn positie aan het dok zal herdenken en desnoods de zaak gewoon opblazen."

Vijfjaar lijdensweg

Januari 1998: De Vlaamse regering beslist op de Linkeroever een getijdendok aan te leggen. Juni 1998: De Vlaamse regering herziet het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren. Het Deurganckdok wordt ingetekend en het dorp Doel wordt industriegebied.

Mei 1999: De actiegroep Doel 2020 trekt naar de RvS tegen de wijziging van het gewestplan.

Augustus 1999: Minister Van Mechelen levert eerste bouwvergunning voor Deurganckdok af.

Maart 2000: Een studie over de leefbaarheid van Doel is klaar.

Mei 2000: Auditeur RvS adviseert schorsing bouwvergunning wegens procedurefout.

Juni 2000: Vlaamse regering geeft tweede bouwvergunning op basis van tweede herziening gewestplan. Doel 2020 trekt opnieuw naar RvS.

September 2000: Tweede herziening gewestplan is klaar

Maart 2001: RvS schorst tweede bouwvergunning omdat er geen openbaar onderzoek is gevoerd bij tweede herziening gewestplan. De werken aan het Deurganckdok worden stopgezet.

Oktober 2001: Het Vlaams Parlement werkt aan een nooddecreet om de toestand te regulariseren. Uitstel kan leiden tot schadeclaims van aannemers, goederenbehandelaars en rederijen. Via het nooddecreet wordt het onmogelijk om nog een beroep aan te tekenen tegen de aflevering van nieuwe bouwvergunningen voor de kaaimuren, de leefbaarheidsbuffer rond Doel en de baggerwerken. Er is alleen nog bezwaar mogelijk bij het Arbitragehof.

December 2001: Het nooddecreet wordt goedgekeurd.

Maart 2002: Er worden nieuwe bouwvergunningen voorbereid.

April 2002: De werken aan het Deurganckdok worden hervat. Doel 2020 gaat in beroep.

Mei 2002: De Dendermondse rechter in kort geding wijst een verzoek af van Doel 2020 om de werken aan het Deurganckdok in Doel stil te laten leggen.

Juni 2002: Het Arbitragehof verwerpt het verzoek om het nooddecreet te schorsen. Een schorsing zou het algemeen belang en het belang van derden meer nadeel berokkenen dan het nadeel dat de Doelenaars zelf bij niet-schorsing lijden.

Augustus 2002: De RvS schorst de herziening van het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren. De toestand wordt hersteld zoals hij in 1978 was.

 

Matthias Storme (Doel 2020): "Regering minimaliseert het arrest""Ik hen benieuwd of onze groenen minder groen zullen zijn dan Europa", sneert advocaat Matthias Storme tevreden. "Dit arrest is er niet zomaar gekomen op basis van wat procedurefoutjes. Het stelt heel duidelijk dat bet tweede Wase gewestplan inhoudelijk fout zat én het niet in overeenstemming was met de milieurichtlijnen van Europa. Gaat men dat zomaar onder de mat vegen?" "Binnen de wettelijke mogelijkheden was dit het meest positieve en het meest haalbare wat we konden halen", stelt professor Storme bij het lezen van 36 pagina's tellende arrest. "Men poogt nu de effecten van dit arrest te minimaliseren. Ze doen maar. Maar een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zal niet zo eenvoudig zijn. Dat nieuwe plan zal rekening moeten houden met de redenen van deze schorsing. Men zal er zich dus niet zo gemakkelijk vanaf kunnen maken. De Raad van State zegt nu duidelijk dat de potpolder in Kruibeke géén compensatie is voor het Deurganckdok en men Europa van de nieuwe compensaties moeten overtuigen." Inmiddels stelt Storme bikkelhard namens Doel 2020 verder te gaan met andere procedures." (GVA)

10/08/2002 De RvS heeft de gewestplanwijziging. Daardoor wordt Doel opnieuw woonzone. „Als ze Doel bij een nieuw gewestplan weer van de kaart willen vegen, zullen de politieke partijen kleur moeten bekennen", aldus de advocaat Matthias Storme. Het dorp Doel en grote delen van de polders zijn nu opnieuw woon-en landbouwgebied. Volgens Matthias Storme, de advocaat van Doel 2020 die de gewestplanwijziging had aangevochten, is dit niet alleen een morele overwinning. „Voor de mensen die zich vrijwillig lieten onteigenen heeft het geen gevolgen. Maar de gedwongen onteigeningen die vanaf 2003 zouden plaatsvinden, kunnen voorlopig meestal niet. Er moet eerst een nieuw gewestplan gemaakt worden. Dan moeten alle politieke partijen kleur bekennen. Zullen ze Doel dan opnieuw van de kaart vegen? Ik hoop dat de regering ondertussen een stuk wijzer is geworden. Maar als dat niet zo is, dan zullen we dat opnieuw voor de RvS aanvechten." De Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen (VLD), is niet verrast door de uitspraak van de RvS. „Met het arrest valt men inderdaad terug op het oude gewestplan van 1978", geeft Philippe Heyvaert, woordvoerder van de minister, toe. Normaal zouden de werken aan het Deurganckdok door de beslissing van de RvS moeten worden stilgelegd. Maar door het nooddecreet dat het Vlaams Parlement heeft goedgekeurd, gaan ze toch door. DOEL 2020 HAALT VOORLOPIG ZIJN SLAG THUIS „Volgens ons is dat nooddecreet onwettig. Het Arbitragehof zal daar op 25 september uitspraak over doen", zegt Storme. (DS)

13/08/2002 Doelarrest luidt strijd in tegen Saeftingedok
Zowel voor de Doelse inwonersvereniging Doel 2020 als voor de Bond Beter Leefmilieu lijkt het recente arrest van de Raad van State het startsein om duidelijk te maken dat van een bijkomend Waas getijdendok geen sprake kan zijn. Het gebied voor dit dok - het zogenaamde Saeftingedok - tijdelijk voor agrarisch gebruik reserveren, kan volgens beide groeperingen op basis van dit arrest niet.
Het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) kan in geen geval een doordrukje zijn van het afgekeurde gewestplan, stellen beide groeperingen. Hel nieuwe RUP zal voluit rekening moeten houden met de Europese richtlijnen inzake het milieu. Eventuele compensaties zal men moeten zoeken buiten het huidige haven- of uitbreidingsgebied. En het is, aldus Doel 2020, zeer de vraag of zo'n compensaties nog mogelijk zijn. In elk geval is het voor beide verenigingen uitgesloten dat men de gronden rond Doel - waar ooit het Saeftingedok zou komen - "tijdelijk" zou beschermen. "Dat kan gewoon niet", meent Bart Martens. "Bij zo'n bestemming blijft de eindbestemming - namelijk haven- en industriegebied - voorop staan. Dan is het enkel een kwestie van fasering vooraleer dit vogelrichtlijngebied wordt aangesneden." Nog volgens Martens is het in de toekomst aan de haven om aan Europa te bewijzen dat er geen alternatieven zijn én het verloren gebied gelijkwaardig gecompenseerd wordt. (GVA)

 

13/08/2002 De grootste klant van de Antwerpse haven, de rederij Mediterranean Shipping Companv (MSC), dreigt met opstappen. MSC is Deurganckdoksoap kotsbeu.  Het recente arrest van de Raad van State om een deel van de gronden rond het Deurganckdok terug tot landbouwgebied te verklaren, is bij MSC in het verkeerde keelgat geschoten. (GVA)

 

13/08/2002 Actiecomité Doel 2020 is niet te spreken over de uitspraken van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD). De minister zei na de schorsing van de tweede gewesplanwijziging dat hij aan een nieuw RUP werkt, waarin Doel toch havenuitbreidingsgebied wordt. Volgens het actiecomité kan een nieuw RUP het geschorste gewestplan niet zomaar overnemen. „Het plan moet rekening houden met het arrest, én met het advies van Europa. Anders zal de Raad van State het opnieuw schorsen." (HNB)

 

13/08/2002 Havenbedrijf betreurt misleidende informatie over Doel
Doel 2020 en de BBL blijven erbij dat een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geen kopietje van het geschorste gewestplan kan zijn.
Doel 2020, het actiecomité dat ijvert voor het behoud van het polderdorp, zei zaterdag in een mededeling verbouwereerd te zijn over de reactie van minister Van Mechelen, 'die blijkbaar geen rekening wenst te houden met de uitspraken van het hoogste rechtsorgaan van het land'. Als er een nieuw RUP komt, moet het rekening houden met de arresten van de Raad van State en de eisen van de Europese Commissie, dit wil zeggen dat Doel en de polders definitief op de kaart moeten blijven staan, zegt Doel 2020.
Doel 2020 beschuldigde gisteren, in een persmededeling, op zijn beurt het havenbestuur van Antwerpen ervan de pers te misbruiken om mensen te misleiden en noemt dat een teken van 'onmacht en verslagenheid'. De Bond Beter Leefmilieu vindt dat de reactie van het Havenbedrijf van weinig respect voor de rechtsstaat getuigt. De BBL blijft erbij dat het RUP dat minister Van Mechelen aankondigd geen doorslagje kan zijn van het geschorste gewestplan. (FET)

29/08/2002 Door het gewestplan voor het gebied rond Doel te vernietigen recupereert de landbouw 8% van de oppervlakte van de getijdenterminal van MSC/Hesse Noord Natie. De oplossing voor het nieuwe probleem bestaat er dus in om snel een compensatie te vinden voor de "verloren" oppervlakte. Voor de goederenbehandelaar impliceert dit de noodzaak om een deel van de lay-out van de terminal te herzien en een compenserende site te vinden... wat erop neerkomt dat een gedeelte van de derde fase moet worden ingepalmd. Ook de weg- en spoorontsluiting moet aangepast worden. Maar er is nog een probleem, de goederenbehandelaar heeft nog geen bouwvergunning... Voor de betrokken partijen gaat het om een zoveelste vertraging, die op vijf maanden wordt geraamd, en bijkomende kosten. (DL)

 

Op 5 september 2002 overleed Ereburgemeester Marcel Van Der Aa na een slepende ziekte. Hij was meer de 40 jaar actief in de Beverse politiek.
Marcel Van Der Aa werd geboren op 9 augustus 1924 als zoon van een blokmaker. Na lager onderwijs in de Broederschool in Beveren volgde hij humaniora aan het BisschoppelijkSint-Lievens in Antwerpen. In 1945 werd hij verantwoordelijk voor de rechtskundige dienst van het ACV in Beveren. Op 3 april huwde hij met Sylvaine Van Goethem. Samen kregen ze twee kinderen: Cecile en Liliane. Marcel Van Der Aa zette zijn eerste stappen in de politiek als gemeenteraadslid voor de CVP in 1952. Na het overlijden van Albert Noppe volgde Van Der Aa hem op als schepen. Als burgemeester Gerard Lesseliers eind 1969 zijn ontslag aanbiedt, volgt Van Der Aa hem in 1970 op. Van Der Aa werd in 1971 ook tot senator voor het Waasland verkozen. Wanneer de cumul met het burgemeesterschap niet meer mocht, koos hij resoluut voor Beveren. Hij zorgde ondermeer voor de uitzonderlijk grote fusie van acht gemeenten. Dat zag hij als de enige manier om een vinger in de pap te hebben ten overstaan van de expansie van de Antwerpse haven. Op nationaal vlak zetelde Van Der Aa sinds 1977 als voorzitter van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. Eind 1992 trok hij zich terug uit de gemeentepolitiek en werd hij opgevolgd door François Smet. Van Der Aa was een zeer populaire burgemeester.

 

20/09/2002  Ondanks bezwaren van milieugroepen heeft bouwbedrijf Van Wellen van het Beverse gemeentebestuur een bouwvergunning gekregen om een beton- en asfaltcentrale te bouwen in het gebied "Putten-hoog".

 

03/10/2002 De onderhandelingen over de verdere uitdieping van de Schelde zitten muurvast. Havenschepen Delwaide (VLD) beschuldigt de Nederlandse administratie van slechte wil en vermoedt dat ze het proces dwarsboomt. Als de onderhandelingen echter zo stroef blijven verlopen, houdt hij gerechtelijke stappen als stok achter de deur. (HNB)

 

06/10/2002  Naar aanleiding van de openbedrijvendag waren 2000 bezoekers uitgenodigd op de werf van het Deurganckdok. Met die propagandastunt wil het Havenbedrijf de noodzaak van het Deurganckdok voor Vlaanderen onderstrepen. Tevens wil men het laten voorkomen alsof men de nodige inspanningen doet voor natuurontwikkeling. Voor Doel 2020 is dit onaanvaardbaar. Het dok wordt aangelegd in strijd met de Europese regelgeving en is momenteel het voorwerp van verschillende procedures voor de RvS. Voor het Arbitragehof loopt bovendien een eis tot schorsing van de bouwvergunningen die worden mogelijk gemaakt door het nooddecreet van de Vlaamse Regering. Door een recente uitspraak van de RvS werd Doel opnieuw woon- en landbouwgebied waardoor de werken in feite in de illegaliteit plaatsvinden. Het havenbedrijf en de Vlaamse overheid stellen het voor alsof zij, met de voorziene natuurcompensaties, de beste leerling van de klas zijn. Maar in realiteit vormt het ganse Deurganckdok-verhaal een blunderboek zonder voorgaande waarbij alle wetsregels met de voeten worden getreden. En waarbij een ganse streek én de belastingbetaler het gelag moeten betalen. En dat zowel ecologisch, als verkeerstechnisch, als financieel. Om die reden hebben enkele tientallen actievoerders van Doel 2020 de toegangen tot de werf van het Deurganckdok een tijdlang afgesloten met voertuigen. Op spandoeken werd het behoud van Doel en de polders geëist en stak men de draak met het geblunder van de overheid.   Een tiental bussen geraakte de werf niet meer af terwijl andere bussen noodgedwongen hun bezoek moesten verleggen naar het bedreigde dorp Doel.  Uiteindelijk werd met de Federale Politie een overeenkomst bereikt waarbij de actievoerders de gelegenheid kregen om hun standpunten toe te lichten aan de bezoekers. Daarna werden de blokkades opgeheven.  Ondertussen gaat de juridische actie van Doel 2020 door tot de werken (opnieuw) worden stilgelegd en er (opnieuw) bestaanszekerheid komt voor de mensen van de streek.

 

07/10/2002  Wat op veel plaatsen in Vlaanderen een hoogdag vormt voor de natuur is deze week in de Wase gemeente Beveren uitgelopen op een absoluut dieptepunt. Uitgerekend in de week van het bos werden in ijltempo en met grote middelen de resterende hectaren van het bos Putten-hoog met de grond gelijkgemaakt. Het bos dat zich zo’n 25 jaar geleden spontaan ontwikkelde op nooit gebruikte industrieterreinen vormde een visuele buffer tussen de haven op linkeroever en het polderlandschap. Twee jaar geleden was men begonnen met de ontbossing van het gebied maar de werken werden toen stilgelegd in opdracht van de Administratie Bos en Groen. Volgens het Bevers gemeentebestuur zou men intussen over de nodige vergunningen beschikken voor de ontbossing. Feit is echter dat er géén enkel zinnig argument te vinden is voor deze vernietiging. De haast waarmee alles gepaard gaat laat bovendien veronderstellen dat het er vooral om te doen is een onomkeerbare situatie te scheppen. Het getuigt van een bijzonder cynisme dat uitgerekend in de week van het bos het enige bosgebied van enige betekenis in de streek wordt opgeruimd. Het geeft bovendien aan dat wat het Havenbedrijf ook mag beweren zij een volstrekt onbetrouwbare partner is inzake milieu. Doel 2020 hekelt ook de laksheid van het gemeentebestuur van Beveren dat ondanks het belang van het buffergebied Putten-hoog geen vinger heeft uitgestoken om het gebied te kunnen vrijwaren. In dezelfde zin verzet Doel 2020 zich tegen de aflevering van een bouwvergunning voor de betoncentrale Van Wellen op de rand van het natuurgebied de Putten. De megacentrale die werd geweigerd aan het Verrebroekdok omdat ze stofschade zou kunnen veroorzaken voor de autoterminals mag zich wel vestigen aan de rand van een uniek natuurgebied. Bovendien wordt daarmee het aangrenzende polderlandschap bedreigd en dreigt de industriële activiteit opnieuw verder op te schuiven naar het noorden. Doel 2020 zal dan ook naar de Raad Van State stappen om de bouw van de centrale te verhinderen.

 

21/09/2002 Het College van Burgemeester en Schepenen van Beveren heeft Hesse-Noord Natie (HNN) de bouwtoelating gegeven voor de aanleg van de eerste fase van het Deurganckdok. De vergunning is goed nieuws voor Hesse-Noord Natie maar bevat tegelijk ook een belangrijke beperking. HNN moet binnen die eerste fase zowat 25 % van zijn oorspronkelijke plannen schrappen. Dit dan omdat deze hoek - geprangd tussen de beschermingsdijk van Doel, de Schelde en het begin van de kaaimuur van het dok - door het arrest van de RvS terug tot landbouwgebied is verklaard.(GVA)

 

25/10/2002  Café Saxonia sluit zijn deuren.  Fanfare "Kunst en Vreugd" stopt ermee.

 

07/11/2002  Laatste samenkomst van de KBG-fietsclub van Doel.

 

13/11/2002 MSC weg uit DeurganckdokDe belangrijkste klant van de Antwerpse haven, wil niet langer wachten op de afwerking van het Deurganckdok. Mediterranean Shipping Company ziet af van zijn terminals aan het Deurganckdok en gaat zich definitief vestigen 'achter de sluizen' aan het Delwaidedok.(GVA)

 

16/11/2002 De heringebruikname van de IJzeren Rijn is volgens het Europees commissielid Wallström niet strijdig met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Op het moment van de aanwijzing was de spoorwegverbinding al meer dan honderd jaar in bedrijf. Het is daarom onwaarschijnlijk dat een hervatting van het treinverkeer de natuurwaarde van het gebied ernstig kan aantasten, aldus Wallström, die het dossier nu als gesloten beschouwt. (FET)

 

18/11/2002  Tijdelijk bewoningsrecht in Doel werkt niet.  Schepen van ruimtelijke ordening Boudewijn Vlegels trekt aan de alarmbel. Bijna de helft van de huizen in Doel is onbewoond en toch is er maar één woning beschikbaar voor verhuur. (HLN)

 

22/11/2002  Matthias Storme, advocaat van Doel 2020, pleitte voor de RvS opnieuw voor de schorsing van de bouwvergunningen voor het Deurganckdok en de daarmee samenhangende natuurcompensaties. Volgens Doel 2020 is de RvS hiervoor nog steeds bevoegd omdat het validatiedecreet onwettig is.

Intussen startte Doel 2020 ook een vordering bij de RvS tegen de aflevering van de bouwvergunning voor de bouw van de eerste containerterminal. Die werd toegewezen aan de rederij MSC. De onzekerheid die over het dok blijft hangen heeft MSC doen beslissen opnieuw de wijk te nemen naar rechteroever. Dat verandert echter niets aan de bouwvergunning die werd afgeleverd. Daarom dat de bewonersgroep Doel 2020 ook hiertegen naar de Raad Van State stapt.

 

26/11/2002 De rederij MSC verraste de Antwerpse maritieme sector door niet mee te dingen naar een stek aan het nieuwe Deurganckdok. Het vertrouwen van MSC in de Antwerpse Linkeroever nam zienderogen af. De beslissing om niet mee te dingen, verhoogt aanzienlijk de kansen van P&O Ports om de laatste concessie in te palmen. Hesse-Noord Natie (HNN) moet immers eerst de eerste concessie zien te vullen. Terwijl de belofte van de Deense rederij Maersk om 300.000 twintigvoetcontainers te behandelen amper goed is voor een vierde van de capaciteit van de terminal. Waarschijnlijk wordt het Deurganckdok volledig herverdeeld. Juridisch gesproken, komt de toewijzing van de eerste concessie (aan de joint venture MSC-HNN) op losse schroeven te staan. (Trends)

 

28/11/2002  Het Arbitragehof heeft, in een voorlopige uitspraak, het verzoek van Doel 2020, tot schorsing van de bouwvergunningen voor het Deurganckdok, die in toepassing van het nooddecreet werden vergund, verworpen.

30/11/2002 De Antwerpse rederij Flandria wordt overgenomen door afvalverwerker Groep Leysen. Zowel de vloot van negen schepen als de handelsbenaming Flandria en het handelsfonds worden verworven door de groep. De activiteiten van Flandria, toerisrische rondvaarten en havengebonden dienstverlening worden ondergebracht in de dochtervennootschap Vlaamse Maririeme Ondememing (Vlamo) van de Groep. Ook het personeel wordt,gezien de aanzienlijke nautische ervaring, overgenomen. (HN)

06/12/2002  De kamer besliste dat de kerncentrales na veertig jaar dienst moeten sluiten.  Voor Doel 1 & 2 is dat in 2015, voor Doel 3 in 2022 en voor Doel 4 in 2025.

08/12/2002  Ondanks de eerste vrieskoude waren een 60-tal Doelse kinderen en andere gezellen de Sint en Zwarte Piet gaan opwachten aan de kade. Na aankomst werden ze begeleid naar de gemeenteschool voor het Sinterklaasfeest, naar jaarlijkse gewoonte. De organisatoren Manita, Nicole en George hopen dat er nog vele feestelijkheden volgen zodat het dorpje Doel nog enige fleur en kleur mag beleven. (DWK)

12/12/2002 De Raad van State heeft het advies van de auditeur bekendgemaakt over de milieuvergunning voor de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven te Beveren van INDAVER. De auditeur adviseert de schorsing van de milieuvergunning. 

16/12/2002 Agalev en Vlaams Blok kanten zich tegen OCMW-huis in Doel.  Procentueel worden in Doel, nu al veel meer dan in andere gemeenten, asielzoekers opgevangen.  "Het sociaal weefsel in Doel is aan versterking toe.  Dat bereik je nooit door sociaal zwakkere groepen naar het polderdorp te loodsen", aldus Marc Alenus (politiek secretaris) en Jo Heyens (OCMW-raadslid).  De Vlaams Blok fractie laat het uithollen van het tijdelijk bewoningsrecht en het discrimineren van valabele kandidaten juridisch onderzoeken.

21/12/2002 De Vlaamse regering keurde de aanleg goed van een scheidingsdijk in het Doeldok. Die is nodig om het Doeldok te vullen met baggerspecie uit het Deurganckdok. Zij zette ook het licht op groen voor de derde fase van de werkzaamheden aan de kaaimuren van het Deurganckdok. (HLN)

23/12/2002 Boeren uit Doel en omgeving verzetten zich tegen afgraving van het eerder onteigende en opgespoten Paardenschor, vroeger landbouwgebied momenteel industriegebied, voor de aanleg van natuurcompensatiegebied voor het Deurganckdok.

27/12/2002 Op vraag van het gemeentebestuur en de opbouwwerker van Doel heeft de Intercommunale Land van Waas een toezichter in dienst genomen voor Doel. Die persoon met PWA-statuut moet de gemeente permanent op de hoogte houden van eventuele vervuiling of andere storende zaken. (HLN)

29/12/2002 Natuurpunt-WAL start bij de Raad van State een procedure tegen de bouw van betoncentrale Van Wellen op de rand van het natuurgebied de Putten.

30/12/2002 In Doel gaan binnenkort de eerste woningen onder de sloophamer. De Maatschappij voor Grond-, Haven- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied en de administratie Waterwegen en Zeewezen hebben samen twaalf aanvragen voor een sloopvergunning ingediend. Het gaat om negen leegstaande hoeves en woningen die in een gebied naast het Doeldok liggen dat opgehoogd wordt. Een woning wordt momenteel nog bewoond, maar zal op 1 augustus 2003 vrijkomen. Drie woningen in het dorpscentrum van Doel gaan ook tegen de vlakte omdat ze zich in een vervallen toestand bevinden. (GVA)

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]