2009 - Krantenartikels - samenvattingen

 

27/12/2009 Doel 2020 verwijt havenbaas Bruyninckx gebrek aan ernst.
Volgens Havenbaas Eddy Bruyninckx heeft de Antwerpse Haven nog altijd nood aan een Saeftingedok. Dat verklaarde de havenbaas afgelopen weekeinde aan de krant De Morgen. Bruyninckx doet de kritiek op de onderbezetting van het Deurganckdok ook af als onrealistisch want “hebt u ooit een dok zien bouwen
dat na drie, vier jaar vol moest zijn?” Dat is toch wel een bijzonder vreemde interpretatie van de feiten. Momenteel draait het Deurganckdok (kostprijs méér dan 600 miljoen euro) amper op een fractie van zijn
capaciteit. Omwille van dit debacle spreekt men zelfs van het ‘te slapen leggen’ van de containerterminals op rechteroever! En dat terwijl in 2005 nog werd voorgespiegeld dat het Deurganckdok mogelijk al tegen 2010 een
volledige bezetting zou kennen…. Dat Eddy Bruyninckx in die omstandigheden nog altijd doet alsof de aanleg van het Saeftingedok (een dok dat dwars over het dorp Doel zou komen)de gewoonste zaak van de wereld is kan bezwaarlijk ernstig genoemd worden. (
Persmededeling Doel 2020)

15/12/2009 Actiecomités verzamelen méér dan 15.000 handtekeningen voor Doel - Hoorzitting in Vlaams Parlement rond toekomst van het bedreigde dorp is een feit

14/12/2009 Persmededeling Doel 2020: Caroline Gennez (SP.A) pleit voor behoud van Doel - Doel 2020 bereid om dialoog aan te gaan met Vlaamse Regering

29/11/2009 Slopingsvergunningen voor historische hoeves te Kieldrecht zijn verstreken - Doel 2020 vraagt gemeente Beveren om actie voor behoud van hoeves.

09/11/2009 Actiecomité Doel 2020 eist via een gerechtsdeurwaarder een dwangsom van de Maatschappij Linkerscheldeoever voor een bedrag van 1.250.000 euro. De advocaten van Doel 2020 bedongen in juni een sloopverbod bij het Hof van Beroep in Gent. Een maand later stelde ook de Rechtbank van Eerste Aanleg in Dendermonde de inwoners van Doel in het gelijk. Niet alleen mochten er geen huizen meer afgebroken worden, ook de woonkwaliteit van het polderdorp mocht niet langer ‘aangetast’ worden. Daar werd een dwangsom aan gekoppeld van 1.250.000 euro. De opeising komt er nu omdat er toch nog twee panden verder gesloopt werden. Dat in opdracht van burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). Hij achtte de sloop noodzakelijk om de openbare veiligheid te garanderen. Volgens Storme werd de voorbije maanden bovendien vastgesteld hoe in opdracht van de Maatschappij Linkerscheldeoever systematische vernielingen werden aangebracht aan woningen. Het actiecomité wil zo snel mogelijk beslag laten leggen op huizen in Doel die eigendom zijn van de Maatschappij. Die tekende intussen beroep aan tegen de opgeëiste dwangsom.(GVA)

27/10/2009 In de commissie Economie van het Vlaams Parlement is het voorstel van resolutie voor een verlenging van het woonrecht in Doel besproken. Het voorstel werd ingediend door Filip Watteeuw (Groen!), maar al vlug werd duidelijk dat de andere partijen geen steun willen geven aan een verlenging van het woonrecht. Filip Watteeuw legde zijn voorstel uiteindelijk niet ter stemming voor. Hij wil afwachten tot de bewoners van Doel voldoende handtekeningen hebben ingezameld om spreekrecht te krijgen in het Vlaams Parlement en hoopt dat die ontmoeting de andere partijen tot andere inzichten zal brengen.(HLN)

21/10/2009 Vlaams vice-minister-president Geert Bourgeois maakt nog dit jaar 50.000 euro vrij voor dringende maatregelen om de Doelse kogge te redden en dit of volgend jaar nog eens 500.000 voor de wetenschappelijke studie en reiniging van de kogge. De kogge is een middeleeuwse schip uit 1325 dat negen jaar geleden werd opgegraven bij de aanleg van het Deurganckdok. De kosten voor verdere conservatie en reconstructie zouden oplopen tot 1,4 miljoen euro, exclusief nog eens 2 tot 8 miljoen voor de presentatie in een museum. (BELGA)

21/10/2009 De goederenoverslag in de haven van Antwerpen is tijdens de eerste negen maanden van dit jaar met 19 procent teruggevallen in vergelijking met 2008.De trafieken laten grotendeels dezelfde tendensen zien als in de voorbije maanden. De containertrafiek daalt met 17,4 procent, het conventioneel stukgoed met 37,8 procent, het massagoed met 16,2 procent en het roro-verkeer met 24,5 procent. Het aantal schepen ligt 16,4 procent lager dan in de eerste negen maanden van 2008. Het aantal taken voor de havenarbeiders liep met 28 procent terug.(HNB)

18/10/2009 Persmededeling Doel 2020: Maatschappij Linkeroever verspreidt desinformatie bij duizenden gezinnen in het Waasland.- Doel 2020 hekelt laksheid overheid tegenover criminelen en vandalen

02/10/2009 Standpunt - DOELLOOS (DM)

02/10/2009 ... "Het voortbestaan van Doel staat volledig los van het al dan niet graven van het Saeftinghedok", verrast waarnemend directeur Paul Nelen van de Maatschappij Linkerscheldeoever . "Doel maakt plaats voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Of er nu een nieuw dok komt of een logistieke zone of nog een andere bestemming is eigenlijk irrelevant. Doel wordt havengebied, dat is het enige dat telt." ...(DM)

30/09/2009 De Rechtbank van Dendermonde verbiedt de Maatschappij Linkerscheldeoever om vanaf woensdag nog mensen uit hun woning te zetten in Doel. Het verbod geldt nog tot eind juli volgend jaar. Als de Maatschappij toch nog mensen uitzet moet het een dwangsom van 250.000 euro per persoon betalen. De Maatschappij Linkerscheldeoever is verwonderd over de uitspraak en overweegt om in beroep te gaan. (BELGA)
Het Vlaams Belang roept intussen de gemeente en de de Maatschappij op om een positieve houding aan te nemen tegenover Doel. Volgens Bruno Stevenheydens heeft vooral het college de jongste maanden veel olie op het vuur gegooid zoals het verminderen van de subsidie voor de Scheldewijding, de plannen om het Brits oorlogsmonument te verplaatsen, de sloop van onveilige woningen, enz. ""Na deze beslissing van de rechtbank moet de gemeente opnieuw het straatbeeld opfleuren", vindt hij. (HLN)

Interview met Matthias Storme door Bernard Daelemans in Meervoud 2009 nr. 149

14/09/2009 
Bouwaanvraag voor een tweede sluis op de Antwerpse Linkeroever is ingediend

Peter Van de Putte (cd&v), huidig voorzitter van de gemeenteraad in Sint-Gillis-Waas, wordt de nieuwe directeur van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Zeg maar de Antwerpse havenbaas op linkeroever. Van de Putte volgt Daan Schalck op, die sinds 1 juni aan het roer staat van de Gentse Haven.

11/9/2009 De Vlaamse Regering keurde vandaag op voorstel van minister van Openbare Werken Hilde Crevits, minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege en minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters het ruimtelijke programma voor de verdere ontwikkeling van de haven van Antwerpen goed. Hiermee werd het startsein gegeven voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP), waardoor op termijn de voorwaarden zullen ontstaan om nieuwe haven- en bedrijventerreinen, mobiliteits­projecten en infrastructuurwerken, natuur- en buffergebieden,... in een samenhangend pakket te realiseren. (DE LLOYD)

03/09/2009
PSA HNN wil tijdelijk de Europa en de Noordzee terminal op de rechter oever sluiten. Alle lading zal dan naar het Deurganckdok verhuizen. Dat om te besparen op de operationele kosten. 

02/09/2009 

Doelenaars eisen via gerechtsdeurwaarder bij Maatschappij LSO dwangsom op van 1.250.000 Euro  
Op een persconferentie in Doel deelde Mr. Matthias Storme mee dat Doel 2020 de door de rechtbank toegekende dwangsom van 1.250.000 Euro ook effectief opeist via de gerechtsdeurwaarder. Die opeising is het gevolg van het arrest van het Hof van Beroep in Gent en de beschikking in kortgeding van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Dendermonde die op straffe van dwangsom verdere afbraak of aantasting van de woonkwaliteit in Doel verbieden. Verschillende flagrante inbreuken maken dat het actiecomité de dwangsom nu ook kan opeisen.

Nieuwe procedure moet woonrecht veilig stellen
Door Mr. Matthias Storme wordt ook een nieuwe procedure ingeleid voor de Rechtbank van Dendermonde. Die moet op korte termijn komaf maken met de pogingen om de mensen in Doel te verdrijven. Volgens Mr. Storme neemt de overheid in het dossier Doel voortdurend beslissingen die eigenlijk geen beslissingen zijn omdat ze juridisch niet onderbouwd zijn en ook niet kunnen worden aangevochten. De betrokken overheden kunnen niet anders dan de bestemming van Doel te respecteren tot ze gewijzigd is. Dat wil zeggen dat zij aan het recht op wonen in een woongebied niets kunnen veranderen.

Doel 2020 maakt zich ook boos over de manier waarop de Maatschappij Linkerscheldeoever en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband systematisch aan desinformatie doen. 

Het actiecomité ziet een nieuw politiek feit met de keuze van SP.A voor het behoud van het Scheldedorp. Doel 2020 vraagt dan ook met aandrang dat de Vlaamse Regering het debat over Doel heropent.


PSA, de grootste goederenbehandelaar in de Antwerpse haven laat 116 van zijn 650 werknemers afvloeien. De inkrimping is een gevolg van de economische crisis doordat er heel wat minder containers te behandelen zijn . 

01/09/2009 

De eigenaars zouden volgen Feddy Willockx (SP.A) in functie van de economische noodzaak moeten vertrekken. "Als pas in 2015 een extra dok of industriegronden nodig is, hoeven de eigenaars ook niet weg in pakweg 2012." (HNB)

Nelly Maes wil debat over Doel
“Er moet binnen het Waasland een nieuw standpunt komen over de toekomst van Doel. De situatie van nu verschilt grondig van die van tien jaar geleden”, doet Nelly Maes (SLP) een oproep. Aanleiding vormt het voornemen van intercommunale Interwaas om een raadsman aan te stellen in de zaak aangespannen door Doel 2020 om het einde van het tijdelijk woonrecht aan te vechten. Maes zetelt zowel in de raad van bestuur als in het directiecomité van Interwaas. “Ik maak voorbehoud bij de aanstelling van een raadsman. Ik stel vast dat ook in andere partijen standpunten zijn gewijzigd. Bert Anciaux (sp.a) liet zondag weten dat Doel voor hem niet weg moet." "De sp.a van het Waasland moet minstens bereid zijn om het debat opnieuw te openen. De economische vooruitzichten zijn niet van die aard dat Doel de eerstvolgende jaren weg moet voor een dok of industriegebieden. Ik wil ook van het stadsbestuur van Sint-Niklaas een standpunt.” Volgens Maes kan het zelfs in de toekomst toch geen probleem vormen om binnen een gebied van duizenden hectare voor haven en industrie er vijftig te vrijwaren voor het volledige dorp van Doel. “Het lijkt me absurd een paar monumenten zoals de kerk met zijn kerkhof en het Hooghuis te vrijwaren. Gaan ze dan de ruimte errond wel opspuiten? Het moet toch mogelijk zijn om de haven en de bijhorende industriegebieden fijnmaziger te plannen dan in het verleden het geval was.” Maes hoopt dat haar dissidente stem binnen Interwaas niet alleen zal klinken. “Ik reken op Groen! en ook op de Wase burgemeesters die geconfronteerd zullen worden met nog meer verkeer als het Waasland geen inspraak krijgt.” (GVA)


31/08/2009 Alleen eigenaars en huurders van privé eigenaars blijven in Doel wonen.
Het tijdelijk woonrecht in Doel loopt af voor hen die
- nog gratis in hun 'vrijwillig' verkochte woning wonen
- gebruik maken van  "zakelijk recht van tijdelijke bewoning"


30/08/2009
Opnieuw waren er honderden mensen aanwezig op de solidariteitsdag voor behoud van Doel. Zij
luisterden er naar toespraken van o.a. vertegenwoordigers van N-VA, VB, Groen en SLP.  SP.A pleit bij monde van Bert Anciaux voor behoud van Doel.

28/08/2009 Het gemeentebestuur van Beveren is vragende partij bij De Lijn om de gehuchten Prosperpolder en Ouden Doel op te nemen in het belbusgebied. De inwoners van zowel Prosperpolder als Ouden Doel kunnen momenteel immers geen beroep doen op een enkele vorm van openbaar vervoer. Bovendien vroeg de gemeente ook om de verbinding met Kieldrecht op te waarderen en om deze elke dertig minuten te bedienen. De bussen naar de Beverse deelgemeente Doel worden voorlopig wel nog behouden, ondanks het tijdelijke woonrecht dat eind augustus afloopt. Het is wel mogelijk dat de gewone bussen op termijn vervangen worden door belbussen.(GVA)

26/08/2009 'Er is niemand onteigend in Doel'
Op 31 augustus vervalt het tijdelijke woonrecht in Doel. Maar duidelijk niet alle leven.

De ontmanteling van het polderdorp Doel ten voordele van de Antwerpse haven gaat een nieuwe fase in. Wanneer we Marina Apers van Doel 2020 bellen, is ze net met een deurwaarder op stap in haar bedreigde havendorp. 'Het is onwaarschijnlijk wat hier allemaal gebeurt', zegt ze. 'We zijn alle onregelmatigheden aan het vaststellen. Een aannemer ging vrijdag met een koevoet gewoon binnen in een nog bewoonde woning. Huisvredebreuk, maar niemand die erom maalt. Of ze laten weer eens "per ongeluk" iets vallen op een huis waar ze helemaal geen sloopvergunning voor hebben.' 
Op 31 augustus vervalt het tijdelijke woonrecht in Doel. Dat betekent dat de overheid eigenaars die hun huis vrijwillig verkocht hebben maar er zijn blijven wonen, kan verplichten hun woning te verlaten. 'Hetzelfde geldt voor mensen die er via het zakelijk recht wonen', aldus Apers. 'Maar daarnaast zijn er ook nog heel wat eigenaars, zoals ik, die hun huis niet vrijwillig verkocht hebben. En die kunnen ze er niet zomaar uitzetten. Doel is tot nader order nog altijd woongebied. De bedoeling is psychologische druk uit te oefenen: "Zie je, nu zijn jullie daar nog met elf eigenaars. Wat ga je nu doen?" Ik wil trouwens een groot misverstand rechtzetten. Iedereen denkt dat de Doelenaars onteigend zijn. Dat klopt niet. De overheid voedt die leugen opdat heel België zou denken: "Ah ja, het is terecht dat ze moeten opstappen." Maar niemand in Doel is onteigend. Daarvoor moeten ze het openbaar nut kunnen bewijzen waarom Doel moest verdwijnen. Hoewel ze al veertien jaar een verkrottingspolitiek voeren, kunnen ze dat niet.' 
Waarom zou de overheid dat misverstand voeden? Apers: 'Alle mensen die hun huis verkocht hebben, deden dat vrijwillig. Zij die dat vóór 2004 deden, kregen ook premies. Op voorwaarde dat ze op het grondgebied van Beveren bleven wonen. Maar om hen te huisvesten, hebben ze wel tuinen van andere Beverenaars moeten onteigenen. En mensen die op de lijst stonden voor een sociale woning werden achteruitgesteld. Stel dat straks blijkt dat Doel toch bewoond kan blijven, dan zeggen die mensen natuurlijk: "Waarom moest ik mijn tuin afgeven? Of waarom ben ik achteruitgesteld?" Daarom is het van groot belang dat die onteigeningsmythe blijft bestaan.' (Knack)

25/8/2009 Het lot van Doel in vijf vragen en antwoorden
Hoeveel inwonerstelt Doel nog?

Volgens de meest actuele cijfers woonden gisteren 106 mensen in het bedreigde gebied tussen de Oostlangeweg (N451), de kerncentrale, de Schelde en de leefbaarheidsbuffer. Eind vorige maand waren er dat 114, verspreid over 62 gezinnen. Ter vergelijking: de dorpskern telde begin 1998 nog 645 inwoners (255 families). Van die 645 zijn er al 594 verhuisd. Dat betekent dat er nog slechts 51 'oorspronkelijke' Doelenaars aan de Schelde leven - als we ons baseren op de bevolkingscijfers van eind juli. De overige 63 inwoners zijn in het dorp neergestreken na de beslissing dat Doel zou verdwijnen. Vaak waren het krakers, die zich naderhand in het bevolkingsregister van Beveren lieten inschrijven.
Wat gebeurt er volgende maandag?
Dan loopt het tijdelijk woonrecht af. Van 1998 tot vandaag hebben 244 van de 255 gezinnen hun woning op vrijwillige basis aan de Maatschappij Linkerscheldeoever verkocht. In afwachting van de verhuizing mochten ze in hun vroegere eigendom blijven wonen, zonder huur te betalen. Veertien gezinnen (23 inwoners) die nog steeds niet vertrokken zijn, moeten in theorie op 31 augustus weg. Na de beslissing van de Vlaamse regering om Doel te ontruimen, zijn nog 25 gezinnen in de gemeente komen wonen. Ze sloten een overeenkomst zakelijk recht van tijdelijke bewoning af met de intercommunale Interwaas. Dat was geen klassieke huurovereenkomst. De nieuwkomers wisten op voorhand dat ze maar tijdelijk een woning ter beschikking kregen. Hun tijdelijk woonrecht loopt nu af en ook zij moeten hun woning verlaten.
Wat als de vertrekkersniet willen vertrekken?
De Beverse burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) liet vorige week verstaan dat het niet tot een spectaculaire uitdrijvingsactie met waterkanonnen komt. Hij beseft dat niet iedereen op dezelfde datum verhuist, en dat er nog één of twee maanden overheen zal gaan. Willen de overblijvers echt niet wijken, dan wordt een procedure bij de vrederechter opgestart.
Zal er dan niemand meer in Doel wonen?
Voor negen gezinnen (23 mensen) die via de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij een sociale woning huren, wordt nog uitgekeken naar een andere woonst. Complexer ligt het bij de elf gezinnen die hun huis nooit hebben verkocht aan de Maatschappij Linkerscheldeoever. Zij mogen voorlopig in Doel blijven, omdat de dorpskern op het gewestplan nog steeds is ingekleurd als woonzone. Pas bij een bestemmingswijziging naar 'industrie- en havengebied' kunnen de huiseigenaars worden onteigend - lees: gedwongen worden Doel te verlaten. Dit najaar zal de Vlaamse regering een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) laten opmaken dat de afbakening van de haven van Antwerpen in haar omgeving vastlegt.  Voorlopig mogen er wel geen huizen meer worden gesloopt, zo besliste eerst het hof van beroep in Gent en daarna de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde.(HNB)

20/8/2009 Doelenaars worden niet uitgedreven
Het tijdelijk woonrecht in Doel loopt eind deze maand af voor 92 inwoners. Toch worden ze op 31 augustus niet massaal uitgedreven. Ook Doel 2020 geeft de strijd nog niet op. In Doel maken momenteel 92 mensen gebruik van het tijdelijk woonrecht. 22 mensen wonen in 12 huizen die al in der minne werden verkocht. De vroegere eigenaars huurden daarna hun huis van de Maatschappij Linkeroever. Zeventig andere Doelenaars huren eveneens een woning die de Maatschappij aankocht, maar waarvan de vroegere eigenaars Doel al verlieten.
Tot een spectaculaire uitdrijvingsactie met waterkanonnen komt het eind deze maand niet. “Samen met intercommunale Interwaas, Maatschappij Linkeroever en het Vlaams gewest begeleiden we de mensen die willen vertrekken”, legt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) uit. “Die zullen niet allemaal op dezelfde datum weggaan. Dat kan een maand of zelfs twee maanden duren.” En wie weigert? “In die gevallen starten we een procedure bij de vrederechter.” Ook wanneer iedereen met tijdelijk woonrecht uit Doel is verdwenen, blijven er nog Doelenaars. Dertien eigenaars, samen goed voor 17 woningen, verkochten niet in der minne. Marina Apers is een van de bewoners die ook na 31 augustus kan blijven. “Voor alle duidelijkheid: hier is tot nog toe niemand onteigend. Het gaat allemaal om verkopen in der minne. Iedereen die verkocht, is dus medeplichtig aan het verdwijnen van ons dorp. Met ons actiecomité Doel 2020 zijn we niet van plan ons bij de gang van zaken neer te leggen. Je hoort nog van ons.” (GVA)

14/08/2009 Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) heeft opdracht gegeven om enkele woningen in Doel te slopen. Nochtans sprak zowel het Hof van Beroep in Gent als de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde een sloopverbod uit voor Doel. De rechter in Dendermonde deed zijn uitspraak op basis van het milieustakingsrecht. Volgens de rechtbank zijn de sloopwerken een inbreuk tegen de milieuwetgeving aangezien Doel nog steeds woongebied is. Er werd zelfs een dwangsom opgelegd van 1 miljoen euro per inbreuk. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) gaat het in dit geval echter om sloopwerken om veiligheidsredenen. "Ik respecteer het vonnis van de rechtbank en het bijhorende sloopverbod maar ik sta ook in voor de publieke veiligheid. Momenteel zijn er enkele huizen die op instorten staan en een gevaar betekenen", aldus Van de Vijver. Hij baseert zich op een rapport van een team van experts dat de huizen heeft onderzocht en beoordeeld op hun stabiliteit. Eén woning dreigt zelfs in te vallen op een ander huis dat nog altijd bewoond is. De burgemeester benadrukt dat de sloopwerken beperkt zullen blijven tot de woningen die een gevaar betekenen voor de veiligheid. De werken zijn voor volgende week gepland (BELGA)

03/08/2009 Geen verbetering voor containerterminals verwacht voor 2011
De containerbehandelingssector beleeft momenteel de meest donkere periode uit zijn geschiedenis, beweert scheepvaartconsultant Drewry. Dit jaar zullen de activiteiten met meer dan 10% afnemen. Voor 2010 wordt hetzelfde scenario verwacht, maar in 2011 zou er een lichte heropleving moeten komen.
Verschillende uitbreidingsprojecten werden uitgesteld of geannuleerd. Drewry verwacht ook dat sommigen zich uit de sector zullen terugtrekken. Dat zou vooral gelden voor rederijen, die zich onder financiële druk verplicht kunnen zien om hun terminalbelangen te verkopen. (De Lloyd) 

02/08/2009 De 35ste editie van de Scheldewijding en Doelsefeesten lokte duizenden bezoekers naar het polderdorp. De publieke belangstelling was groter dan ooit tevoren. Opmerkelijk was dat de Engelsesteenweg, de hoofdstraat van het dorp, 240 standhouders telde, een absoluut record in vergelijking met voorgaande jaren. De organisatie sprak van een solidariteitsdag. Ze wil aantonen dat het dorp ondanks al de aangerichte schade nog altijd veel te bieden heeft. “We hopen om de nieuwe Vlaamse regering alsnog op andere gedachten te brengen”, zegt woordvoerder Jan Creve. “Doel moet behouden worden omwille van zijn unieke karakter. Daar is gezien het huidige economische klimaat en de malaise in de Antwerpse haven ook alle reden toe. Argumenten om het dorp op te ruimen, zijn er niet.”

30/07/2009 Opnieuw uitzetting van een kraker in Doel. De uitzetting gebeurde op basis van een beschikking uit 2006 waarbij op eenzijdig verzoekschrift en om ‘hoogdringende redenen’ werd bedongen dat het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas krakers mocht uitzetten.

28/07/2009 De vaargeul van de Westerschelde mag voorlopig niet worden verruimd en verdiept. Dit heeft de Nederlandse Raad van State dinsdag bepaald in een voorlopige uitspraak. De definitieve uitspraak in beroep zal geschieden op het einde van het jaar, wat betekent dat de baggerwerken dit jaar niet meer van start gaan.

17.07.2009 De werkzaamheden in Prosperpolder voor de aanleg van het overstromingsgebied in de Hedwige- en Prosperpolder liggen stil omdat er geen zand meer is.

16/07/2009 Persmededeling doel 2020: Cijfers Deurganckdok illustreren onzin van verdere havenuitbreiding

16.07.2009 De Antwerpse havenarbeiders verzamelden de voorbije zes maanden 3,5 keer meer werkloosheidsdagen. De spectaculaire toename van de werkloosheid in de Antwerpse haven is te wijten aan de forse terugval van de los- en laadactiviteiten sinds het uitbreken van de economische crisis. De eerste zes maanden van 2008 werden bijna 20 procent minder goederen overgeslagen. De voorbije jaren werden veel mensen aangeworven, onder meer door de verwachte sterke toename van de containeroverslag aan het Deurganckdok in Doel. Maar de goederenoverslagcijfers van de eerste zes maanden van 2009 geven aan dat de containerterminals aan het Deurganckdok zeer zwaar te lijden hebben onder de terugval van het goederenvervoer van en naar de Antwerpse haven. Volgens de gedelegeerd bestuurder van het gemeentelijke Havenbedrijf Antwerpen, Eddy Bruyninckx, ging daar de helft van de containertrafieken verloren. Het ging vooral om containervervoer van en naar Azië. Het ziet er overigens naar uit dat de crisis catastrofale gevolgen heeft voor de Aziatische ambities van Antwerpen. De grootste Vlaamse haven heeft een zo goed als onoverbrugbare achterstand opgelopen in de strijd met de havens van Rotterdam en Hamburg. Dat zet meteen een domper op de groeikansen van het Deurganckdok. (HNB)

13.07.2009 Tientallen verenigingen vragen de Vlaamse regering in een manifest om Doel en het historische polderlandschap rond het dorp te behouden

31.06.2009 De wandelingen in Doel en Prosperpolder worden niet meer geactualiseerd omwille van het zogenaamde besliste beleid. De drie verdwenen wandelingen zijn: De Dorpswandeling in Doel - De wandeling van Doel naar fort Liefkenshoek via de Scheldeboord: is niet meer mogelijk sedert de bouw van het  Deurganckdok - De Prosperpolder-wandeling in ProsperPolder (gemeenteraad Beveren)

In principe moeten alle inwoners het polderdorp Doel verlaten hebben op 31 augustus 2009, op uitzondering van de eigenaars en huurders op de privémarkt, . Een werkgroep, bestaande uit mensen van de maatschappij Linkeroever, het OCMW, de gemeente Beveren en een wijkagent, moet er voor zorgen dat de inwoners die moeten vertrekken snel een nieuwe thuis vinden. Volgens de Maatschappij zijn nog zestig panden bewoond, wat neerkomt op 140 inwoners. Een nieuwe sociaal bemiddelaar Lieve Verfaillie moet de resterende bewoners begeleiden bij de gedwongen verhuis. 

15.06.2009 Persmededeling Doel 2020: Gemeente Beveren negeert uitspraken rechtbank ivm deelgemeente Doel - Subsidies Scheldewijding gehalveerd, schoolvervoer opgedoekt, bibliotheek
gesloten.

In zitting van 15 juni heeft het college van burgemeester en schepenen een aantal beslissingen genomen betreffende de situatie in Doel. Deze beslissingen kaderen in het aflopen van het tijdelijk woonrecht op 31 augustus aanstaande, conform de beslissing van de Vlaamse regering van 23 maart 2007. Het college heeft zich steeds ingeschreven in dit beleid van de Vlaamse regering en wenst hier dan ook nu geen enkele onduidelijkheid over te laten bestaan. 
- Wat het filiaal van de bibliotheek betreft in Doel, dit wordt net als de vorige jaren gesloten in de maanden juli en augustus. Het heeft geen enkele zin - gezien het aflopen van het tijdelijk woonrecht - het filiaal na 31 augustus 2009 nog verder open te houden. Het erg beperkte aantal leners (3 à 4 met 7 bezoeken in de maand mei) kan terecht in de andere filialen. Zij maken trouwens nu al gebruik van het filiaal Kieldrecht.
- De permanenties in Doel van de dienst bevolking en de lokale politie Beveren worden afgebouwd, maar een minimale dienstverlening blijft voorlopig behouden: de permanenties zullen nog om de 2 weken open zijn.
- Het leerlingenvervoer Doel-Beveren werd destijds uitzonderlijk ingericht n.a.v. het sluiten van de basisschool in Doel en was gratis. Omdat de bus toch reed, mochten, ook al uitzonderlijk, de kinderen uit de omgeving en uit Prosperpolder eveneens mee op de bus. Er is altijd gesteld dat het hier om een tijdelijke maatregel zou gaan, aangezien deze regel voor gratis vervoer niet geldt voor de andere leerlingen in Beveren. Bovendien daalde het aantal leerlingen. Van de dorpskern Doel deden overigens nog slechts 4 leerlingen beroep op het vervoer. De overige 9 leerlingen wonen niet in de dorpskern. Gezien het aflopen van het woonrecht op 31 augustus 2009 is deze uitzonderlijke maatregel (kostprijs 23 500 euro) niet langer te verantwoorden ten aanzien van alle andere leerlingen in Beveren.
- Het Brits monument zal verplaatst worden naar Prosperpolder. De juiste locatie zal bepaald worden na verder overleg met de diensten en de betrokken verenigingen.
- Het college heeft de toelage voor de Doelse feesten 2009 vastgesteld op 5 000 euro.
(website van Beveren heerlijkheid vroeger en nu)

11/06/2009 Persmededeling Doel 2020: Sloop in Doel onwettig! - Doelenaars verkrijgen (opnieuw) sloopverbod bij de rechtbank

31/05/2009 Drie weken lang fietste Fons Mees (73) door Vlaanderen om aandacht te vragen voor het bedreigde dorp Doel. Op zijn tocht deed hij alle gebieden aan die bedreigd worden door de aanleg van grote infrastructuurwerken.

08/05/2009 Het schepencollege van Beveren  is niet onder de indruk van de kunstwerken in het bedreigde polderdorp Doel en ziet Doel niet als kunstdorp. Gemeenteraadslid Ludo De Block (Kartel Pro) wou weten hoe de gemeente stond tegenover de waardevolle werken die bekende kunstenaars als Fred Bervoets hebben gemaakt in woningen in Doel. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) kan de gemeente daar geen rekening mee houden. "De kunstenaars wisten op voorhand dat hun werken een tijdelijk karakter hadden. De woningen zijn bovendien eigendom van de Maatschappij Linkerscheldeoever." Bruno Stevenheydens (VB) wees erop dat minister Bert Anciaux wel iets ziet in een kunstenaarsdorp. Ook dat maakt bij de burgemeester weinig indruk. "Hij heeft als lid van de Vlaamse regering mee beslist over het lot van Doel en moet zich consequent opstellen." (HLN)

06/05/2009 Arrest Hof van Beroep vernietigend voor Vlaamse overheid

04/05/2009 De sloop van woningen in Doel is strijdig met het huidige gewestplan en de geldende ruimtelijke ordening. Dat is samengevat de belangrijkste conclusie van het Hof van Beroep in Gent. De advocaten van de Doelenaars konden maandag het volledig vonnis inkijken. Volgens meester Igor Rogiers is nu duidelijk dat de afgeleverde sloopvergunningen onwettig waren. Daarom heeft het Hof van Beroep een moratorium afgekondigd met een dwangsom van 250.000 euro voor elke woning die nog gesloopt wordt in Doel. Het gaat weliswaar om een vonnis in kortgeding maar Rogiers verwacht niet dat de beslissing anders zal zijn in een zaak ten gronde. Het Hof van Beroep spreekt ook van een 'zware aantasting van de leefomgeving' in Doel en stelt vast dat de sloopwerken dus voor heel wat hinder zorgen. Ook is er volgens het Hof geen rechtmatig belang aangetoond die de sloop rechtvaardigt en mag men geen onomkeerbare situatie scheppen.
"Hiermee is duidelijk gemaakt dat het zogenaamde 'beslist beleid' om Doel te slopen en waarmee de Vlaamse regering steeds schermt, geen enkele rechtsgrond heeft", aldus Rogiers. 

Het vonnis van het Hof van Beroep heeft geen invloed op het woonrecht in Doel. Het woonrecht  loopt af eind augustus. Enkel wie niet in der minne zijn woning verkocht, zal daarna nog in Doel kunnen blijven.
(Belga)

04/05/2009 Anciaux moet toch wel een ongelofelijke naïeveling zijn. Eerst in de regering stappen die Doel wil laten afbreken en dan in het zicht van de verkiezingen gaan ijveren om er een 'kunstenaarsenclave' van te maken. Men heeft in Doel helemaal geen kunstenaarsenclave nodig, Bert. Het enige wat die mensen daar willen is kunnen blijven WONEN in hun dorp. Het laatste wat men in Doel nodig heeft zijn politiekers op hun retour die wat stemmen wensen te ronselen op de kap van andermans miserie. (reactie uit GVA van JP Melsele )
De woorden van Anciaux zetten kwaad bloed bij sommige van de oorspronkelijke Doelenaars.
"Om te bleiten", foetert Marina Apers van het actiecomité Doel 2020. "Hij heeft er duidelijk geen idee van welke strijd hier nog wordt gevoerd. Wij vechten niet om van Doel een vrijplaats voor kunstenaars te maken. Kunstenaars zijn meer dan welkom, maar we vechten vooral om in Doel te blijven wónen." (DM)

02/05/2009 "Als lid van de Vlaamse regering heb ik mee de beslissing genomen dat Doel moet verdwijnen en daar gaan we niet op terugkomen. Ik ga dus geen signaal geven dat er onenigheid bestaat over dit dossier binnen de regering. Wel moet er niets vernield worden wat niet nodig is", aldus Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux  bij de opening van een kunstproject in  Doel.

30/04/2009 Het Gentse Hof van Beroep heeft opnieuw een sloopverbod opgelegd in Doel. Dat hebben de advocaten Matthias Storme en Igor Rogiers donderdagavond vernomen van de griffie. De zaak gaat terug tot 3 september 2007 toen de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde op eenzijdig verzoekschrift van enkele Doelenaars het verbod opgelegde om nog woningen in Doel te slopen en dit onder een dwangsom van 2,5 miljoen euro per inbreuk.    Op 18 januari 2008 werden de vorderingen van de inwoners van Doel door dezelfde rechtbank echter afgewezen en mocht de Maatschappij Linkerscheldeoever de sloopwerken voortzetten.    Met het arrest van het Hof van Beroep wordt opnieuw een sloopverbod opgelegd. Daarmee volgt de rechtbank de stelling dat de sloop in een woongebied, hetgeen Doel volgens het gewestplan nog altijd is, onwettig is.    Het actiecomité Doel 2020 betreurt dat niet gewacht werd met de sloop tot deze procedure definitief voorbij was. De voorbije maanden zijn immers heel wat woningen in Doel afgebroken. (BELGA)

25/04/2009 Enkele mandatarissen van het Vlaams Belang voerden actie in de Hooghuisstraat in Doel. Daarmee wilden ze protesteren tegen de afbraakwerken. Ze slaagden erin de sloop één uur stil te leggen. 'De sfeer werd echter grimmiger toen de aannemer ter plaatse kwam en zijn werknemers aanmaande verder te werken', vertelt Stevenheydens. 'Hij zette de kraan opnieuw in beweging, zonder rekening te houden met de actievoerders en de 
veiligheid. Toen ik enkele foto's nam van werknemers die op een dak onzorgvuldig asbest aan het verwijderen waren, werd ik bekogeld met stukken asbest en andere brokstukken.' 'Zowel tegen de onzorgvuldige asbestverwijdering als tegen het smijten met asbest heb ik klacht ingediend bij de politie', vertelt Stevenheydens. (HNB)

17/04/2009 Het Nederlandse kabinet besliste vrijdag dat er geen ontpoldering komt van de Hedwigepolder in Zeeland maar wel de aanleg van een buitendijkse schor langs de Westerschelde. Het gaat om een natuurcompensatie voor de verdieping van Schelde zoals vastgelegd in de Scheldeverdragen. Er is echter nog een achterdeurtje. Als de Europese Commissie niet akkoord gaat met het alternatief van een buitendijkse schor, kan de Hedwigepolder alsnog ontpolderd worden. Nederland verwacht eind april een reactie van Europa. (BELGA)
Het project dat Nederland schrapt vormt een onverbreekbaar geheel met de ontpoldering van Prosperpolder (ten noorden van Doel). Daar heeft men echter niet gewacht op de beslissing in Nederland. De boeren en eigenaars die er woonden werden er vorig jaar onteigend en ook de werken werden er reeds opgestart. Met een ongekende verwoesting van een van de mooiste polders tot gevolg. Allemaal zinloos dus. Het is een zoveelste illustratie van het wanbeleid dat plaatsvindt op de Linkerscheldeoever. 
Voor Doel 2020 laten deze gebeurtenissen opnieuw zien met welke kortzichtigheid en onnodige voortvarendheid de Vlaamse regering te werk gaat in Doel en de omliggende polders. De beslissing van de Nederlandse regering toont ook aan dat het ànders kan. Dat het beleid wél rekening kan houden met de gevoeligheden van een regio (persmededeling Doel 2020).

16/04/2009 Kris Peeters maakte vandaag bij de voorstelling van zijn boek duidelijk dat hij nog altijd gelooft in de dialoog. In de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap. Doel 2020 maakt dan ook graag van de gelegenheid gebruik om de minister-president uit te nodigen voor een dialoog met de meest bedreigde gemeenschap in zijn eigen Vlaanderen. Een gemeenschap van 200 zielen die nu dagdagelijks door politie en bulldozers wordt belegerd in haar eigen dorp. Maar niets liever wil dan te kunnen leven in een warm, sociaal en open Vlaanderen waar er - in plaats van al dat overheidsgeweld - vooral ruimte is voor ‘dialoog’. De bewoners van Doel zullen de komende dagen de nodige inspanningen doen om de dialoog met de Vlaamse overheid op te starten. We hopen dat de minister-president het niet alleen bij woorden laat en de uitgestoken hand ook aanneemt (persmededeling Doel 2020).

1404/2009 Actievoerders van Doel 2020 legden - ondanks dwangsommen - sloop werken opnieuw stil 
De slopers wilden het voormalige Hotel Europe en een belendend pand slopen. De actievoerders hadden de daken bezet en stelden een cordon sanitaire in rond het aanwezige werfmateriaal.  Tegenover de zinloze afbraakacties van de Vlaamse overheid zien zij hun verzet als een democratische plicht. De sloopwerken werden hervat na de arrestatie van vijf actievoerders waaronder woordvoerder Jan Creve. Drie leden van het actiecomité Doel 2020 werden in de boeien geslagen omdat ze op een kraan waren geklauterd. Twee andere hadden zich verschanst op het dak van het voormalig Hotel Europe. Zij kwamen pas een uur later naar beneden, nadat de deurwaarder was gearriveerd en het vonnis bekend maakte dat dwangsommen oplegt aan iedereen die de werken belemmert. De politie en de deurwaarder liet het vonnis ook nog betekenen aan enkele sympathisanten die buiten de werfzone stonden. De politie was met een vijftal combi's ter plaatse om de orde te handhaven. 's Ochtends was het tot een confrontatie gekomen tussen actievoerders en de aannemer. Hij zette volgens het actiecomité de sloopwerken verder terwijl de dakbezetting reeds bezig was. Het actiecomité Doel 2020 heeft intussen ook gevraagd om de kunstwerken te vrijwaren aan de panden die gesloopt worden. Het gaat om werken van kunstenaars die werken hangen voor de ramen van bedreigde huizen in Doel. 

13/04/2009
Persmededeling Doel 2020: Brandstichting in Doel

11/04/2009 Actievoerders leggen werken stil ondanks risico op dwangsom
Enkele actievoerders hadden gisterenochtend het voormalig hotel 'Europa' in de Camermanstraat bezet. Aan de aanpalende woning werden sloopwerken uitgevoerd. Die moesten echter stilgelegd worden omdat de veiligheid niet langer gegarandeerd kon worden.De aannemer nam contact met de politie, die vergezeld was van een deurwaarder. Die was er bij omdat de opdrachtgevende Maatschappij Linkerscheldeoever een eenzijdig verzoekschrift verkregen heeft bij de rechtbank, waardoor elke actievoerder een dwangsom riskeert van 2.500euro als de werken worden gehinderd. Bij de bezetting van een woning loopt het bedrag op tot 4.000euro. 'De politie heeft de identiteit van enkele bezetters genoteerd', vertelt Marina Apers van Doel 2020. Volgens Frie Lauwers bleef het bij waarschuwingen er werden er nog geen dwangsommen betekend. 'Mocht dat nu toch gebeuren, zal dat een zaak voor de advocaten worden', zegt ze. Doel 2020 zal beroep aantekenen tegen het vonnis. 'We zijn niet van plan om ons de mond te laten snoeren', klinkt het. (STB) 

09/04/2009 Beveren bloemengemeente, maar niet meer in Doel. De gemeente Beveren is op de Engelsesteenweg in Doel gestart met het verwijderen van de haken waaraan men de voorbije jaren tientallen bloemenmanden heeft opgehangen. Het college heeft namelijk beslist om twee derde van de voorziene bloemenmanden in Doel niet meer te plaatsen. Dit is volgens Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) opnieuw een aanwijzing dat de overgebleven inwoners in Doel voor het gemeentebestuur niet meer van tel zijn. "Verscheidene inwoners zijn verbaasd en teleurgesteld dat de inkom en een deel van het centrum van Doel niet meer wordt opgefleurd met de bloemenmanden", zegt hij. "En daar is geen enkele reden voor, want de komende maanden zullen er heel wat toeristen naar Doel afzakken of de overzet van Lillo naar Doel nemen." (HLN)

08/04/2009 De werkloosheid in de Antwerpse haven lag de voorbije maanden drie keer hoger dan begin 2008 en dubbel zo hoog als tijdens het laatste trimester. De huidige cijfers zijn sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien. De eerste drie maanden van het jaar waren 1.300 van de 6.000 Antwerpse havenarbeiders werkloos. Vorig jaar waren er dat maar 350 à 400, zo is te horen bij Cepa, de Antwerpse havenwerkgeverscentrale.Volgens de vakbonden is het aantal van honderdduizend werkloosheidsdagen voor de eerste drie maanden van 2009 het hoogste sinds de Tweede Wereldoorlog. Een van de zwaar getroffen havenactiviteiten is het laden en lossen van containers. Vooral de containerterminals rond het Deurganckdok hebben zwaar te lijden onder de economische crisis. De twee operators - DP World en PSA Hesse-Noordnatie - moeten hun activiteiten almaar inkrimpen. De voorbije dagen werd aan de havenbonden alweer gemeld dat de werkzaamheden op de twee containerterminals aan het Deurganckdok op een nog lager pitje gezet moeten worden. Niet alleen de zware terugval van de containeroverslag aan het Deurganckdok heeft de werkloosheid doen oplopen. Ook de forse terugval van roro- en autotrafieken speelt een rol.(pse) 

08/04/2009 Daan Schalck, momenteel algemeen directeur van de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van de Linkerscheldeoever, zal met ingang van 1 juni de taak opnemen als directeur-generaal van het Havenbedrijf Gent. (De Lloyd)

07/04/2009 Beveren bloemengemeente, maar niet meer in Doel - Vlaams Belang verzoekt college om ook dit jaar alle voorziene bloemenmanden in Doel te plaatsen. De gemeente Beveren is op de Engelsesteenweg in Doel gestart met het verwijderen van de haken waaraan men de vorige jaren tientallen bloemenmanden heeft opgehangen. Het college heeft de beslissing genomen om 2/3 van de voorziene bloemenmanden in Doel niet meer te plaatsen. Dit is weer een aanwijzing dat de overgebleven inwoners in Doel voor het gemeentebestuur niet meer van tel zijn. Verschillende inwoners zijn verbaasd en teleurgesteld dat de inkom en een deel van het centrum van Doel niet meer wordt opgefleurd met de bloemenmanden.

30/3/2009 De gemeente Beveren wil het merendeel van haar eigendommen in Doel verkopen aan de Maatschappij Linkerscheldeoever. Het patrimonium wordt van de hand gedaan omdat het woonrecht in Doel eind augustus vervalt. Enkel het kerkhof, de kerk en de molen blijven gemeentelijk bezit. (HNB)

27/03/2008 Enkele vooraanstaande kunstenaars zoals Jan Decleir, Fred Bervoets, Guillaume Bijl, Koen van den Broek en Cathy Heck willen met een grootschalig kunstproject Doel van de sloophamer redden. Ze maakten elk één of meerdere kunstwerken op de binnenmuur van een met sloop bedreigde woning. Op die manier willen de kunstenaars de inwoners een hart onder de riem steken en de woningen symbolisch beschermen tegen de afbraak.

25/03/2009 Vlaams parlementslid Jos Stassen (Groen!) heeft samen met een aantal bewoners van Doel een zak puin uit Doel overhandigd aan Vlaams minister-president Kris Peeters. Stassen wil daarmee protesteren tegen de afbraakwerken in het dorp.

24/03/2009 Actievoerders Doel riskeren dwangsommen - In Doel is vanmorgen de afbraak gestart van het voormalig restaurant Paviljoentje. Er waren een tiental actievoerders maar die moesten zich terugtrekken nadat een deurwaarder met dwangsommen had gedreigd. Op eenzijdig verzoekschrift heeft de Maatschappij Linkerscheldeoever van de rechtbank verkregen dat elke actievoerder een dwangsom van 2.500 euro riskeert als de werken worden gehinderd. Bij bezetting van een woning riskeren ze een dwangsom van 4000 euro. Jan Creve van Doel 2020 reageert verontwaardigd. "Op die manier wordt elke vorm van verzet brutaal de kop ingedrukt. We gaan dan ook beroep aantekenen tegen het vonnis." De Camermanstraat is momenteel met nadar afgesloten en ook de politie is ter plaatse. De actievoerders blijven aanwezig maar zullen de werken niet hinderen vanwege de dwangsom die ze riskeren. (HLN) http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/antwerpen/1.494468

23/03/2009 Doel heeft een nieuwe DorpsDichter: Frank De Vos. Tijdens een persconferentie in Poëziecentrum Gent werd de winnaar bekend gemaakt van de poëziewedstrijd met meer dan 70 deelnemers.

16/03/2009 - 20/03/2009 Acties tegen verdere afbraak

04/03/2009 - 09/03/2009 Opnieuw historisch erfgoed tegen de vlakte

04/03/2009 Het plan-MER is door de cel MER goedgekeurd en aan de Vlaamse regering overgemaakt

03/02/2009 - 03/03/2009 Toenemende politieke twijfel over Saeftingedok

01/03/2009 In het één-programma HARTELIJKE GROETEN AAN IEDEREEN! won dit weekeinde de inzending van de 13 jarige Kato Kuipers. Kato woont samen met haar ouders, haar zussen Nette en Jakobe en haar broer Foeke in de polders rond Doel. En ook haar huis moet in de nabije toekomst plaats maken voor een natuurcompensatiegebied, ten gevolge van de geplande havenuitbreiding in Doel. De inzending van Kato werd door de kijkers van één met een overweldigende meerderheid tot winnaar verkozen. Kato hoopt dat behalve de kijkers van één ook de Vlaamse Regering kan overtuigd worden van het feit dat wonen en natuur perfect kunnen samengaan in de polder. En dat er ook andere oplossingen zijn dan mensen gedwongen te laten verhuizen of huizen af te breken. Daarvoor wil ze zich de komende weken rechtstreeks tot de minister-president wenden.

20/02/2009 Kris Peeters in Beveren onder zware politiebescherming - 12 actievoerders Doel 2020 in cel - Doel 2020 protesteert tegen valse beschuldigingen van burgemeester Van de Vijver

28/01/2009 Een alternatief voor Doel - De afbraak van Doel gaat verder. Dat dreigt uit te monden in een toenemende escalatie tussen overheid enerzijds en bewoners en actievoerders anderzijds. Om die tegenstelling te overstijgen lanceert de Erfgoedgemeenschap Doel een toekomstplan 'Hub Doel-Lillo'. Een alternatief dat zachte waarden (erfgoed, horeca, natuur, stilte, open ruimte,toerisme,...) verbindt met harde waarden (haven, industrie, ...) en economische meerwaarde creëert. 

27/01/2009 - 28/01/2009 Sloopwerken in het centrum van Doel hervat
Afbraak voormalig restaurant Saeftinge. 

20/01/2009 Op de startdag van Vlaanderen in Actie in Hasselt was Doel 2020 present. Niet om te protesteren. Wel om hun standpunt toe te lichten aan de aanwezige ondernemers. Doel 2020 neemt de uitnodiging die minister-president Kris Peeters vandaag aan àlle Vlamingen richtte alleszins ter harte. Ja, ook de Doelaars willen meebouwen aan een Vlaanderen voor 2020. Niet het Vlaanderen van steeds groter, best en méér, maar een Vlaanderen op maat van de mens. In die zin verscheen vandaag in Hasselt ten aanzien van ondernemers en politici op de lichtreclame in de zaal de boodschap: “Omdat Doel ook in 2020 nog een doel is”. De minister-president mag er op rekenen dat we er hem aan zullen blijven herinneren.

09/01/2009 - 11/02/2009  Vlaamse overheid breekt nu ook al historische hoeves af in Kieldrecht!

02/01/2009
Persmededeling Doel 2020: Terugvallende groei in Antwerpse Haven kan niet zonder gevolgen blijven voor
uitbreidingsplannen - Cijfers nemen laatste illusies weg rond realiteitszin over mogelijke aanleg Saeftingedok

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]