2003 - Krantenartikels - samenvattingen

 

08/01/2003 Het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij wil onder druk van Europa de vaargeul naar Antwerpen tot natuurgebied uitroepen.  Volgens Vincent Klap van de Zeeuwse Milieufederatie is dat logisch.  De huidige situatie, alles beschermen behalve de vaargeul, is veel eigenaardiger. "De Europese Commissie ziet dat ook. Aangezien Nederland al verschillende malen in aanvaring is gekomen met de Commissie, is het niet onbegrijpelijk dat men deze situatie niet wil laten voortbestaan."  De Zeeuwse Milieufederatie begrijpt de Antwerpse commotie niet. Zij stelt dat het voorstel geen effect zal hebben op het al dan niet verder uitdiepen van de Westerschelde omdat ook nu al een eventuele uitdieping moet worden afgewogen in functie van de Europese richtlijn.  De berichtgeving in GVA is volgens de milieufederatie "olie op het vuur van degenen die de zaak als een Vlaams-Nederlands conflict benaderen".  Premier Verhofstadt heeft de Nederlanders een voorstel gedaan om het dossier van de IJzeren Rijn voor te leggen aan een internationale arbitrage. (GVA)

 

08/01/2003 Het Beverse gemeentebestuur zoekt naar een oplossing om de gemeentelijke basisschool van Doel verder open te houden.

 

18/01/2003 Geslaagde nieuwjaarsreceptie in Doel.
Heel wat aanwezigen op deze receptie die traditiegetrouw ook mensen van buiten de gemeente blijft trekken.  Opvallend waren er dit jaar ook politici aanwezig van Agalev, Vlaams Blok, NVA, Spirit, CD&V en Europarlementslid Nelly Maes.  Ook het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door eerste schepen Boudewijn Vlegels.

 

18/01/2003 Provincie veegt Doel van de kaart
Het lijkt erop alsof het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen het polderdorp Doel al van de kaart heeft geveegd. Het voorontwerp van het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen, zoals dat midden vorige maand door de bestendige deputatie werd vastgelegd, ligt nu ter bespreking. Er komt overleg met alle gemeenten en in maart wordt het ontwerp van structuurplan Oost-Vlaanderen door de provincieraad vastgesteld.
Binnen het provinciaal structuurplan worden alle kernen van bewoning in categorieën ondergebracht: stedelijk gebied, hoofddorp, woonkern of niet verder te ontwikkelen kern. Alle Oost-Vlaamse kernen die de omvang van een gehucht overschrijden, zijn in het overzicht opgenomen, behalve Doel.
In het voorontwerp staat letterlijk: ,,Hoewel Doel voldoende groot is om als kern in de tabel opgenomen te worden, werd het dorp niet weerhouden omwille van de uitbreidingsplannen van de Waaslandhaven.''
,,Ongehoord'', zegt Agalev-provincieraadslid Guy Mendonck, ,,De bestendige deputatie doet hiermee een uitspraak over een Vlaamse bevoegdheid en voor een periode die verder reikt dan van het provinciaal structuurplan verwacht wordt.'' Mendonck wijst erop dat de Vlaamse overheid zal beslissen over het al dan niet aanleggen van het Saeftinghedok, en het daaraan gekoppelde verdwijnen van Doel.
Agalev roept alle fracties in de provincieraad en vooral de provincieraadsleden uit het Waasland op om er bij de vaststelling van het ontwerp provinciaal ruimtelijk structuurplan voor te zorgen dat Doel wordt opgenomen in de lijst van kernen.
Afgraven Paardenschor
Actiegroep Doel 2020 meldt dat de voorzitter van het Vlaamse Parlement een brief van Doel 2020 over de aanleg van schorren op het Paardenschor overmaakte aan alle parlementsleden.
De aanleg van de schorren is een natuurcompensatie die moet worden uitgevoerd. Door de afgraving van het Paardenschor moet 500.000 kubieke meter afgraafspecie gestort worden in het noordoostelijke deel van het Doeldok. Nu is gepland dat die grond met een dubbele persleiding langs de Scheldedijken, de Kerncentrale, het haventje van Doel en Doeldorp naar het Doeldok zal gevoerd worden. Doel 2020 vraagt de grond per schip via de Schelde en de Kallosluis naar het Doeldok te brengen. Dit zou het toeristische leven in Doel tijdens de zomermaanden niet verstoren. (GD/GVG)

 

24/01/2003  Agalev vraagt provincie om Doel op de kaart te houden.

 

24/01/2003  Zaakvoerder van restaurant-feestzalen Jan Mathys uit Sint-Gillis-Waas gelooft in een toekomst voor Doel en neemt Restaurant Saeftinghe over.  

 

24/01/2003  Duizenden wilde ganzen eten alle akkers kaal en vormen een plaag voor de landbouwers in de polders.

 

07/02/2003  Vlaams parlementslid Marc Cordeel: "De huidige stand van het Sigmaplan is absoluut niet voldoende om de bevolking in het Scheldebekken te beschermen tegen een stormtij als dat van 1953." (DWK)

 

11/02/2003  Vlaams parlementslid Frans Wymeersch heeft een interpellatieverzoek gericht aan minister Paul Van Grembergen (Vlaams minister van Binnenlandse aangelegenheden en Ambtenarenzaken) en minister Jaak Gabriëls (Vlaams minister van Economie, Buitenlands beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting) over de uitholling van het tijdelijk bewoningsrecht in Doel. De situatie in Doel is momenteel dramatisch. Op 31 december 2002 woonden er in Doel nog 526 inwoners. Meer dan 100 huizen staan leeg en toch zijn er volgens de Intercommunale Land van Waas geen huizen ter beschikking. Het zogenaamde retrocessierecht was een belangrijke hinderpaal om lege woningen opnieuw te verhuren. Uit het antwoord van de minister en een bijgevoegd juridisch advies van de Administratie Ruimtelijke Ordening Huisvesting en Monumenten en Landschappen (AROHM) van 23 oktober 2002 zou dit niet langer een probleem meer kunnen zijn. 
De minister is van oordeel dat het beheer van het woonrecht eventueel door een ander openbaar bestuur (het Vlaams Blok denkt hierbij aan de gemeente Beveren) zou kunnen uitgeoefend worden, indien hiervoor een consensus zou ontstaan.
In verband met de huisvesting van asielzoekers d.m.v. het woonrecht, antwoordde de minister: "Het toelaten van nieuwe bewoners die geen enkele band hebben met Doel draagt niet op dezelfde manier bij tot de leefbaarheid van de dorpskern in vergelijking met nieuwe inwoners die wel een band hebben (familie, werken, ex-bewoners). Ze kunnen dan ook enkel in bijkomende orde worden toegelaten."
Het Vlaams Blok zal er op toezien dat men alles doet om te vermijden dat Doel een spookdorp wordt. (Persmededeling van het Vlaams Blok)

 

24/02/2003  Soetkin collier, afkomstig van Kieldrecht maar sedert 2000 woonachtig in Doel, was als leadzangeres van de groep Urban Trad, verkozen om ons land te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival dat plaats heeft op 24 mei 2003 in Letland. Om duistere reden en door toedoen van extreem links mag zij niet mee!
Soetkin studeerde twee jaar geleden af als licentiate in de Germaanse filologie aan de Universiteit van Gent.  Ze studeerde een half jaar aan de Universiteit van Stockholm en spreekt vloeiend Zweeds.  Tot eind dit jaar geeft ze Nederlands aan anderstaligen in het Centrum voor Basiseducatie in Antwerpen, daarna gaat ze zich volledig toeleggen op haar muzikale carrière.

 

26/02/2003 De raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf herschikt de concessies aan het Deurganckdok. P&O Ports krijgt de hele oostelijke zijde van het dok, Hesse Noord Natie (HNN) de twee meest noordelijke kades aan de westkant. Wie de laatste concessie aan die zijde invult, wordt pas volgend jaar beslist.

 

05/03/2003 Persmededeling Doel 2020 protesteert tegen aanvatting werken voor afsluiting openbaar onderzoek!  Momenteel loopt er een openbaar onderzoek naar 7 bouwaanvragen uitgaande van het Antwerps Gemeentelijk Havenbedrijf; de Administratie Waterwegen en Zeewezen en de N.M.B.S. Het betreft hier bouwaanvragen in het kader van de aanleg van het Deurganckdok . Meer bepaald voor de aanleg van spoorbundels, ontsluitingswegen en persleidingen voor de afgraving van het Paardenschor. Ondanks het feit dat het openbaar onderzoek nog loopt tot 10 maart is er op verschillende plaatsen al gestart met de werken. Doel 2020 heeft hiervan de dienst Stedenbouw van de gemeente in kennis gesteld maar tot hiertoe werd nog niet opgetreden. Daarmee wordt het openbaar onderzoek tot een lachertje gemaakt.  Bezwaren kunnen geen effect meer hebben, immers de persleidingen liggen er al, de bedding van de wegen ligt er al, de kosten zijn gemaakt. Doel 2020 stelt eens te meer vast dat de wettelijke inspraak van burgers in Doel en de polders niets meer is dan een vodje papier. Doel 2020 vraagt zich af voor wat een openbaar onderzoek dient als men op zo flagrante manier te kennen geeft geenszins rekening te willen houden met de mogelijke argumenten van de plaatselijke bevolking. De actiegroep wil het daar niet bij laten en zal klacht indienen tegen de onwettige werken.

 

07/03/2003 Provinciebestuur volgt Doel 2020 in bezorgdheid om afgraving Paardenschor in Ouden Doel.  Doel 2020 vraagt gemeentebestuur om dringende maatregelen.


18/03/2003 Provincieraad van Oost-Vlaanderen oordeelt morgen over toekomst van Doel als woonkern.  De dubbelzinnigheid die het provinciebestuur daarbij hanteert is voor Doel 2020 onaanvaardbaar. Tot nader order is Doel een woonkern. Dat blijkt ontegensprekelijk uit het (door de RvS) herstelde gewestplan. Er is geen enkele reden waarom de Oost-Vlaamse provincieraad zou anticiperen op plannen van de Antwerpse havenadministratie. Bovendien kan het dorp een antwoord bieden op de acute woningnood in de regio. De interesse van voornamelijk jonge gezinnen om te komen wonen in Doel spreekt op dat gebied boekdelen.
Om die redenen heeft Doel 2020 haar raadslieden opdracht gegeven het provinciebestuur te waarschuwen. Het provinciebestuur dient de belangen van zijn bewoners te behartigen. Iets wat in deze niet, of in onvoldoende mate, gebeurt. Mocht Doel niet als woonkern erkend worden door de provincieraad volgt onvermijdelijk een ingebrekestelling van het provinciebestuur.
Brief aan de Gouverneur, de leden van de Bestendige Deputatie en alle provincieraadsleden

 

19/03/2003 De Provincieraad van O-Vl. heeft beslist om Doel niet te erkennen als woonkern.

 

24/03/2003 Doel 2020, het comité voor het behoud van Doel, start met een informatie-aktie gericht tot alle scholen van Vlaanderen.  Bij wijze van klasuitstap kunnen de kinderen op bezoek komen naar Doel.  Op die manier kunnen ze, met eigen ogen, kennis maken met wat zich in Doel afspeelt. 

 

27/03/2003 Burgemeester Antoine Denert van Kruibeke heeft de werken aan de potpolder in zijn gemeente laten stilleggen. In opdracht van de dienst Zeeschelde waren onderaannemers vanmorgen begonnen met het rooien van bomen. Volgens Denert is dit een inbreuk op de Europese Habitatrichtlijn. De richtlijn bepaalt dat het verboden is diersoorten te storen in hun natuurlijk leefgebied in perioden van voortplanting, overwintering en trek. Volgens Denert mogen er daarom geen werken in het gebied plaatsvinden tussen 1 maart en 1 november. De polder van Kruibeke werd als Habitatrichtlijngebied aangeduid ter compensatie van de verdwenen schorren en polders in Doel. De werken werden voor onbepaalde tijd opgeschort.

 

27/03/2003 De Vlaamse regering heeft beslist de aanstelling van 'sociaal' bemiddelaar Aelbers in Doel te verlengen tot eind februari 2004 (HLN)

 

28/03/2003 Vlaams minister van onderwijs Marleen Vanderpoorten vraagt de Vlaamse regering om het voortbestaan van de gemeenteschool van Doel te garanderen tot 30 juni 2007 (HLN)

 

03/04/2003 Persmededeling Doel 2020: Dua en Stevaert willen extra 190 ha landbouwgrond onteigenen in de Polder van het Land van Waas

 

07/05/2003 Doel 2020 neemt geen genoegen met uitleg minister Dua. Nieuw onteigeningsbesluit moet ingetrokken worden.  Volgens minister Dua zijn de onteigeningsbrieven die werden verstuurd naar boeren en eigenaars in Doelpolder-Noord verstuurd door de Afdeling Natuur én zonder haar medeweten. Voor Doel 2020 is dat klinklare onzin. Dua heeft, samen met Stevaert, eigenhandig het onteigeningsbesluit ondertekend dat op 19 maart 2003 verscheen in het Belgisch Staatsblad.  Daarbij staat uitdrukkelijk gestipuleerd dat de onteigening van 190 ha landbouwgrond wordt gevorderd "voor algemeen nut" en "onmiddellijk in bezit kan worden genomen". Het betreft hier dus een onteigening die op het hoogste niveau bevolen is, waar geen openbaar onderzoek aan vooraf gaat en waartegen men enkel in beroep kan gaan bij de Raad Van State. 

Vera Dua en haar kabinetschef, Rudi Daems, weten bovendien zéér goed over wat het gaat. Een jaar geleden kwamen zij zich op uitnodiging van Doel 2020 ter plaatse vergewissen van de gevolgen die deze geplande natuurcompensaties voor een aantal jonge boeren meebrengen. Toen reageerden zij met ongeloof op de plannen om een kreek te leggen op de plaats waar een jong en gemengd bedrijf gevestigd is. Nu zet Dua zélf haar handtekening om deze bedrijven op te ruimen!  Bovendien ontbreekt voor het onteigeningsbesluit elke wettelijke basis omdat de voorafgaande voorwaarden, zoals vermeld in het nooddecreet ontbreken.  De Vlaamse Regering dient dit onteigeningsbesluit opnieuw in te trekken. En de zogenaamde compensaties dienen vooraf onderhandeld te worden met alle betrokkenen. Dat wil in de eerste plaats zeggen met de mensen die er wonen, die er leven en werken. Dat is wat wij verstaan onder toegepaste democratie.

 

10/05/2003 De beweging Helaba van Luc Versteylen, Doel 2020 en de boeren van de Doelpolder hebben een ludieke aktie gevoerd bij de ingang van de meetingzaal Elckerlyc te Antwerpen waar Agalev een verkiezingsmeeting had. Zij presenteerden er de "laatste polderpatatten" aan de deelnemers tesamen met een kort en krachtig pamflet. Dat een geschrokken dua haar brieven terugtrok verandert niets aan haar onherroepelijk besluit : "boeren moeten weg en nog wel voor de aanleg van een (lach niet)... natuurgebied".

 

11/05/2003 Doel 2020 neemt met leden en sympathisanten deel aan de betoging voor een leefbaar platteland te Gent. Voor Doel 2020 is het bruut geweld waarmee de havenuitbreiding plaatsvindt en parallel daarmee zogenaamde natuurcompensaties worden doorgevoerd een afspiegeling van wat de rest van het Vlaamse platteland op termijn te wachten staat als het huidige beleid niet dringend wordt omgegooid.

 

12/05/2003 Minister Vera Dua geeft fout toe en schort de onteigening van  landbouwgrond in Doel op.

 

12/05/2003 Persmededeling: Vlaamse Regering trekt mistgordijn op rond onteigeningen in Doelse polders.  Doel 2020 wil meehelpen om impasse te doorbreken.

 

22/05/2003 Persmededeling Doel 2020: Vlaamse Regering moet in overeenstemming met regeerakkoord leefbaarheid in Doel garanderen!
Doel 2020 formuleert eisen ten overstaan van “nieuwe” Vlaamse regering.

 

24/05/2003 Ondanks het feit dat de Doelse lead zangeres Soetkin Collier niet mocht deelnemen aan het Eurovisie Songfestival behaalde haar groep Urban Trad toch nog een tweede plaats.

 

25/05/2003 Bloemenmarkt in Doel - Door de enorme opkomst van het volk was het soms aanschuiven om bij de vele kraampjes en standen te geraken.  Bijna alle plaatselijke verenigingen werkten mee.  In De Doolen had voor 't eerst een boekenmarkt plaats die, gezien het succes, nog zal herhaald worden.

 

28/05/2003  Doel stroomt langzaam maar zeker leeg. Dat concludeert de intercommunale Land van Waas in haar jaarverslag. De intercommunale is belast met de herhuisvesting van de Doelenaars.  In Doel-centrum hebben al 316 van de 350 eigenaars een aanvraag tot vrijwillige verkoop ingediend.  De herhuisvestingsprojecten in de andere deelgemeenten van Beveren scoren maar matig.  Meer interesse is er voor de renovatiepremie.  Zo kochten meer dan 40 gezinnen op eigen houtje een nieuwe woning en renoveerden die met financiële steun (12.500 euro) van de intercommunale. (FET)

 

31/05/2003 De NMBS wil de bouw van de tweede spoortoegang wegens onbetaalbaar  schrappen uit haar investeringsplan.  Vlaams minister van Financiën Dirk Van Mechelen (VLD) verklaarde: "Als de tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven wordt geschrapt, moet het hele NMBS-investeringsplan worden herbekeken."  Als er per se een keuze moet worden gemaakt tussen de tweede spoortoegang naar de Antwerpse haven en de Liefkenshoekspoortunnel, dan geeft Eddy Bruyninckx voorrang aan de spoortunnel. (GVA)

06/06/2003 Doordat de Intercommunale van het Land Van Waas altijd stelde dat de huizen slechts ter beschikking komen als vroegere eigenaars daarmee akkoord gaan kwam met moeite één derde van de beschikbare woningen vrij voor nieuwe bewoners. Het Bevers schepencollege vraagt de Intercommunale om de adviezen van de diensten van de minister voor huisvesting en de federale diensten van financiën op te volgen waardoor er geen toestemming meer nodig is van de vroegere eigenaars. Dit betekent dat de bestaande wachtlijst kan worden weggewerkt, dat de procedure kan ingekort worden en er een 25-tal woningen, in zeer goede staat, extra ter beschikking komen. (HV)

 

16/06/2003 Persconferentie Doel 2020: Uitbreiding zakelijk bewoningsrecht is onvoldoende - Woonrecht moet in handen komen van gemeente Beveren - Vlaamse Regering moet Doelakkoord onverminderd uitvoeren

 

20/06/2003 In De Standaard schrijft redacteur Tom Ysebaert in een artikel over "GroenRechts" dat het comité Doel 2020 banden heeft met het Vlaams Blok. Dat is je reinste onzin. Sedert 1997 voert de bewonersgroep Doel 2020 een juridische en politieke strijd voor het behoud van het dorp Doel en de daaromliggende polders. Het beschermcomité van Doel 2020 bestaat uit mensen met zeer uiteenlopende en filosofische opvattingen. Maar banden met welke partij dan ook, zijn er nooit geweest. Iets anders beweren getuigt van kwade trouw ofwel van een ontstellend gebrek aan kennis. Voor wat Doel 2020 eigenlijk is, volstaat het om een kijkje te nemen op de webstek www.doel2020.org. Had de redacteur die moeite genomen dan was Doel 2020 waarschijnlijk gespaard gebleven van deze dwaasheid.

 

20/06/2003 Vereniging "Red De Voorkempen" vierde haar 25 jarig bestaan met een interactief debat en receptie in het kasteel van Schoten.  Dhr. Eddy Bruyninckx wenste tijdens dit debat met dhr. Paul Staes niet veel woorden te verspillen aan de vragen rond het toekomstige Saeftinghedok.  Klaar en duidelijk liet Bruyninckx verstaan dat dit dok meer dan waarschijnlijk overbodig is.  Met de capaciteit van het nu nog in aanbouw zijnde Deurganckdok zal de haven van Antwerpen  nog zeer vele jaren reserve hebben zodat er nu geen noodzaak bestaat om al aan een Saeftinghedok te denken. 

 

22/06/2003 Doel 2020 voert samen met andere actiegroepen een spectaculaire actie door terzelfdertijd verschillende leegstaande hoeves te bezetten in het Scheldedorp Doel. Daarmee willen zij protesteren tegen de geplande, maar onnodige, afbraak van verschillende waardevolle hoeven in Doel. Doel 2020 dringt bij de Vlaamse Regering aan op een strikte uitvoering van het Doelakkoord. Dat is o.m. levensnoodzakelijk voor het patrimonium in Doel dat er erg belabberd bijstaat.

 

28/06/2003 Eddy Bruyninckx schept duidelijkheid over Saefthingedok

Bij een bezoek van de leden van de Raad van Overleg van de Antwerpse Haven aan de Noordzeeterminal in Zandvliet, is een uiteenzetting gehouden door ingenieur Yannick Betrains. Daaruit blijkt dat via enkele ingrepen, de bestaande containerkaaien en het toekomstige Deurganckdok meer laadkisten kunnen verwerken dan totnogtoe mogelijk werd geacht. De capaciteit van het Deurganckdok zou op 5,5 miljoen teu komen, wat 60 % meer is dan oorspronkelijk geraamd.  In een commentaar beklemtoonde directeur-generaal Eddy Bruyninckx dat de mogelijkheden tot een belangrijke verhoging van de capaciteit al langer onderkend werden bij de opmaak van het Strategisch Plan Linkeroever. In dat verband preciseerde hij de uitspraken die hij onlangs deed in verband met het Saefthingedok. Hij stelde dat het Strategisch Plan niet noodzakelijk alles moet vastleggen wat de toekomstige havenuitbreiding betreft. ,,Belangrijk is wél dat de ruimte voor maritiem-industriële ontwikkeling degelijk wordt omschreven en de concrete invulling met investeringsprojecten kan gebeuren op het moment dat daarvoor geschikt is", verduidelijkte hij. „Dat betekent ook dat het Saefthingedok niet onmiddellijk moet worden ingetekend. Wat geenszins wil zeggen dat afgezien kan worden van de mogelijkheid tot bouw van verdere containerterminals op de Linkeroever. (HNB)

 

28/06/2003 Jan Pellens van de Antwerpse Gemeenschap voor de Haven (AGHA) vreest dat de eerste faze van het Deurganckdok pas begin 2007 operationeel zal zijn wegens budgettaire redenen.  "Technisch gezien kan de eerste fase van het Deurganckdok medio 2005 operationeel worden. Maar dan moeten wel nog twee maal 400 meter kaaimuur plus nog eens 1.600 meter gerealiseerd worden en moet het baggergedeelte financieel opgelost zijn," verklaarde afgevaardigd- bestuurder Eddy Bruyninckx. Volgens AGHA-voorzitter Jan Pellens zijn die problemen er hoe dan ook en is vertraging onvermijdelijk.(GVA)

 

03/07/2003 Het Arbitragehof heeft woensdag de vraag verworpen van meer dan 100 inwoners van Doel om het nooddecreet inzake de bouw van het Deurganckdok te vernietigen. Het Hof verwerpt in een arrest ten gronde alle argumenten van de betrokken inwoners. Het Hof oordeelt dat de overheid van de bestaande regelgeving kan afwijken aangezien het gaat om werken van "dwingend groot algemeen en strategisch belang". Het houdt er ook rekening mee dat de werken aan het dok zo snel mogelijk dienden te worden hervat. Anders liep de economische en budgettaire schade nog hoger op. Vlaams minister Dirk Van Mechelen is alvast opgetogen met de uitspraak ten gronde. "Hiermee zijn voor het Deurganckdok alle juridische hinderpalen weg nadat eerder ook al budgettaire garanties werden gegeven. Voor dit jaar alleen al trekt de Vlaamse regering 63 miljoen euro uit voor de bouw van het dok. Tegen augustus 2005 zullen er 3 ligplaatsen klaar zijn," aldus nog de minister in een duidelijke wenk naar AGHA dat twijfels heeft bij de timing. (GVA)

 

Doel 2020 verliest trouwe medestander.  Op vrijdag 11 juli, overleed in Prosperpolder onze goede vriend pastoor Tony Werkers op 81 jarige leeftijd. Tony Werkers werd op 17 november 1921 als jongste uit een gezin van zeven kinderen geboren te Kieldrecht.  Op 16 juni 1946 werd hij tot priester gewijd.  In 1967 werd hij benoemd als pastoor van Prosperpolder en vormde mee een van de belangrijkste steunpilaren voor deze kleine gemeenschap.  Hij was met hart en ziel verknocht aan de polder en de mensen die er woonden. In die zin was hij ook de strijd voor het behoud van Doel erg toegewijd. In de jaren '70 had hij het allemaal al eens meegemaakt. Maar in tegenstelling met de voorspellingen van havenbonzen en streekplanners was Prosperpolder blijven bestaan. Ook de afgelopen jaren bleef hij optimistisch geloven in de toekomst van Doel en de polder. En weigerde hij zich neer te leggen bij de zinloze geplande vernietiging van onze streek.  Doel 2020 heeft van bij de aanvang steeds op hem kunnen rekenen. Slechts enkele weken geleden was hij nog een opgemerkte aanwezige op de werkvergadering van Doel 2020.

 

15/07/2003  Doel 2020 stapt naar Straatsburg. Dialoog is voor de Antwerpse Haven de enige uitweg in de impasse rond het Deurganckdok.  Afgelopen weekeind vierde ook Doel zijn Guldensporenfeest. Zo’n tweehonderd aanwezigen schoven er aan voor een braadfestijn en luisterden er naar de muziek van Volle Maan, Contraband en de Litouwse volksmuziekgroep Kulgrinda.  Burgemeester Antoine Denert en Doel 2020-voorman Jan Creve voerden het woord. Volgens deze laatste heeft, ondanks haar overwinning bij het Arbitragehof, de Antwerpse Haven géén andere keuze dan de dialoog aan te vatten met de Doelenaars. Anders dreigt de impasse zich nog jaren voort te slepen. Creve zei daarover o.m. het volgende: " ... Toegegeven dat het leuker was geweest als het Arbitragehof ons in het gelijk had gesteld. Toegegeven dat we met de negatieve uitspraak een slag hebben verloren. Maar wie zegt dat daarmee de zaak definitief beklonken is doet op zijn minst voorbarige uitspraken.

Onze stelling is klaar: wij staan open voor elk gesprek dat de impasse rond de aanleg van het Deurganckdok wil doorbreken. Maar zo lang men hooghartig elk gesprek blijft weigeren én men hier in Doel blijft doorgaan met een politiek van verrotting en vernieling laat men ons in feite géén andere keuze dan die van de confrontatie. In die zin hebben onze raadslieden opdracht gekregen om de zaak aanhangig te maken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Een rechtbank die in tegenstelling met het Arbitragehof NIET gevoelig is voor Belgische politieke belangen. Een rechtbank ook, waar in tegenstelling met het Arbitragehof, àl onze argumenten zullen aan bod komen.

De critici zullen stellen dat een behandeling door het hof in Straatsburg lang kan aanslepen. Dat is correct. Bovendien blijft de dreiging die men meende voorgoed afgewend te hebben boven de Antwerpse haven hangen. Dat is niet iets waar wij ons vrolijk om maken. Maar de stap naar Straatsburg is gezien de actuele houding van de Vlaamse overheid onvermijdelijk. ... Als de Antwerpse haven daardoor economische schade lijdt is dat het rechtstreeks gevolg van de kortzichtigheid en hooghartigheid van haar bestuurders én de Vlaamse overheid die tot hiertoe hardnekkig elke dialoog weigert. ...".

 

22/07/2003 Persmededeling Doel 2020: Doel levert 1.500 bezwaarschriften tegen provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen.  Doel 2020 heeft 1500 bezwaarschriften overgemaakt aan de provincieraad van Oost-Vlaanderen. Daarmee protesteert de groep tegen de geplande schrapping van het dorp als woonkern in het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Volgens de bezwaren kan het niet dat de provincie Doel opgeeft terwijl in hetzelfde document wordt gesteld dat de resterende open ruimte in de Vlaamse Ruit essentieel is voor het behoud van een leefbaar woonklimaat en men ijvert voor een duidelijke begrenzing én buffering van de Antwerpse haven. In de bezwaren wordt ook aangestipt dat Doel een antwoord kan bieden op de noden van de Waaslandhaven. Zo wordt in de nota gesproken over de bijkomende woonbehoefte die door de Linkeroeverhaven gecreëerd wordt en waar op korte termijn geen oplossing voor bestaat. Voor Doel 2020 kunnen de leegstaande huizen in het nabijgelegen Doel op dit probleem een afdoend antwoord bieden.

Ook het feit dat er over de toeristische functie van Doel in het ontwerp niet wordt gesproken komt in de bezwaren uitgebreid aan bod. Met nog altijd méér dan 100.000 bezoekers per jaar is Doel op toeristisch gebied een knooppunt van bovenlokaal belang. Bovendien heeft het dorp een bijzondere cultuurhistorische waarde met architecturaal interessante gebouwen en beschikt het , historisch gezien, over een voor Vlaanderen, uniek(!) urbanisatiepatroon.  Volgens de bezwaren kan het ook niet dat men een dorp zo maar als woonkern schrapt terwijl het dorp en zijn omgeving in het huidig, rechtsgeldig, gewestplan staat ingekleurd als woon en landbouwgebied.

Doel 2020 wil i.v.m. het ontwerp ook nog een gesprek met de voorzitter van de provincieraad mr. Piet Van Eeckhout. De actiegroep hoopt daar het nodige gehoor te vinden om Doel als woonkern opnieuw op de kaart te krijgen.

 

25/07/2003 Olie van het geramde containerschip Pelican 1 vervuilt het haventje van Prosperpolder en het natuurgebied "Het Schor Ouden Doel". (GVA)

 

01/08/2003 Voor het afgraven van het Paardenschor zijn langsheen de dorpskom van Doel grote persleidingen aangelegd die het dorp en het haventje ontsieren. (HV/HNB)

 

01/08/2003 Opbouwwerkster, Maya Van Den Broeck, opent een nieuw bureau in Doel, Pastorijstraat 5a. Voorheen had zij haar bureau in het gemeentehuis, naast de dorpsopruimer, wat geen ideale situatie was. Met dit nieuwe informatielokaal wil zij het socio-culturele luik van de werking uitbreiden.(open op di en do van 14 tot 16u30 en wo van 14 tot 19u - tel. 03/575.24.19

 

07/08/2003 Door de aanhoudende tropische temperaturen draait de Kerncentrale niet meer op volle kracht. De temperatuur van het Scheldewater, dat de centrale als koelwater gebruikt, is te hoog. 

 

08/08/2003 Door gerichte vernieling van woningen wil men bewoning in Doel beletten. Woningen worden opzettelijk vernield en leeggeroofd, ramen worden ingegooid en deuren worden geforceerd. Noch de overheid, het gemeentebestuur en het opbouwwerk ondernemen stappen om hieraan iets te doen.

 

09/08/2003 AANLEG DEURGANCKDOK KOST AL 532 MILJOEN EURO  Het eerste schip is in het Deurganckdok aangekomen. Het gaat om het baggerschip Rubens. Dat moet ervoor zorgen dat tegen maart 2004 zowat een derde van het containerdok op de linker Scheldeoever zeventien meter diep uitgegraven is. Maar dat betekent nog niet dat dan containerschepen gelost en geladen kunnen worden. Daarvoor is het zeker wachten tot half 2005. „Maar het is niet uit te sluiten dat er nog eens zes maanden bijkomen", waarschuwt Freddy Aerts, de verantwoordelijke van de afdeling Maritieme Toegang van het Vlaams Gewest.

De afvoer en vooral het storten van de 30 miljoen kubieke meter baggerspecie is een zeer complexe zaak omdat de Vlaamse regering heel precies heeft aangeduid welke terreinen op de linker Scheldeoever gebruikt mogen worden om de baggerspecie te storten. Bovendien is er zelfs een volgorde vastgesteld om die beschikbare terreinen op te spuiten. Sommige terreinen mogen pas gebruikt worden als elders in het linkeroevergebied als compensatie een gebied voorbestemd wordt als natuurgebied. De baggerspecie dient in de eerste plaats om de terreinen rond het Deurganckdok 10 meter op te hogen. Anderhalf miljoen kubieke meter is bestemd voor de aanleg van een leefbaarheidsbuffer voor Doel. Maar het uitbaggeren van het Deurganckdok levert veel meer zand op dan nodig is voor dat ophogingswerk en de buffer. Het grootste deel van de baggerspecie moet zelfs afgevoerd worden naar het nabijgelegen Doeldok. De Vlaamse regering heeft de toelating gegeven om het dok half te dempen. Dat volstaat om de helft van alle baggerspecie uit het Deurganckdok — 15 miljoen kubieke meter — te bergen. Daardoor kon 150 hectare poldergrond gevrijwaard worden.
Het dempen van het Doeldok wordt een technisch huzarenstukje, zegt Freddy Aerts. Het grote werk is de bouw van een 27 meter hoge dam in het Doeldok, waarvan de eerste 16 meter volledig onder water zit. Maar de bouw van die dam kost tijd, waarschuwt Aerts. Volgens de huidige milieuvergunning moet de dam eerst volledig klaar zijn vooraleer het dempen van het Doeldok kan beginnen. „In dat geval is een ingebruikneming van het dok half 2005 geen haalbare kaart en moeten we uitgaan van de openstelling van het Deurganckdok begin 2006", stelt Aerts. Zijn dienst vraagt nu een aanpassing van de bouw- en milieuvergunning. Het voorstel is om het dempen van het Doeldok op gang te brengen terwijl de aanleg van de dam nog aan de gang is. „Dan kunnen we de timing van half 2005 halen", argumenteert hij.
De aanleg van het Deurganckdok genereert overigens her en der op de linker Scheldeoever grote werkzaamheden. Rond het toekomstige dok zijn grote grondwerken aan de gang om spoorlijnen en spoorbundels aan te leggen. Nabij de Liefkenshoektunnel wordt zelfs de aanleg van de grootste spoorbundel gecombineerd met een splinternieuwe wegaansluiting voor het verkeer van en naar het Deurganckdok. De planning voorziet een groot rond punt boven de spoorbundel en de R2. De R2 is de autosnelweg die in het noorden van de Antwerpse haven de linker- met de rechteroever verbindt. En ten slotte moesten twee hoog-spanningsleidingen afkomstig van de kerncentrale van Doel aangepast worden. Beide leidingen kruisen het Deurganckdok. De stroom-kabels moesten ten minste 85 meter boven de waterspiegel hangen om zeker te zijn dat de containerschepen die het dok in- en uitvaren, de leidingen niet raken. Dat noodzaakte de bouw van veel hogere pylonen op de oevers van het dok. Al deze plannen vergen grote investeringen. Enkele voorbeelden: de hoogspanning aanpassen kostte 22,3 miljoen euro, het rond punt boven de R2 en de nieuwe spoorbundel zullen 13,63 miljoen euro gaan kosten. Voor de bouw van een scheidingsdam in het Doeldok is 30 miljoen euro nodig. De aanleg van de leefbaarheidsbuffer voor Doel kost 6,2 miljoen euro. Vandaag hangt al een prijskaartje van 532,12 miljoen euro aan het Deurganckdok. Het geld werd overigens niet enkel uitgegeven voor uitgevoerde werken. Zo'n 44,23 miljoen euro daarvan moest worden betaald aan de twee aan-nemerscombinaties die instonden voor de bouw van de kaaimuren omdat ze een jaar werkloos waren. Na een beslissing van de Raad van State lagen de werken aan het Deurganckdok immers een jaar stil.

Geluidsdijk voor Doel

Om de overlast van de overslagactiviteiten voor de overblijvende bewoners van Doel in te perken, zal op amper honderd meter van de eerste huizen van de dorpskern een reusachtige dijk van 23 meter hoog worden aangelegd. Daarmee reikt de kruin van de dijk even hoog als de galmgaten van de kerk van Doel. Hierdoor zullen de overslagactiviteiten aan het Deurganckdok in ieder geval aan het zicht van de dorpsbewoners worden onttrokken. De containerkaaien liggen immers twaalf meter lager. De zogenaamde leefbaarheidsbuffer zal ook twaalf meter hoger zijn dan de Scheldedijk. De buffer dient vooral om de geluidshinder van de containeroverslag rond het Deurganckdok te beperken. De Vlaamse overheid heeft vastgelegd dat de geluidsdijk klaar moet zijn als de eerste containerterminal in gebruik wordt genomen. Dat is ten vroegste half 2005. De werken voor de aanleg van de leefbaarheidsbuffer zijn al begonnen. Er is in een vijf meter diepe betonnen fundering voorzien die ook dienst doet als waterkerende muur. Dat om te vermijden dat door de afwatering van de 23 meter hoge dijk Doel onder water loopt. De dijk zelf wordt in terrassen aangelegd. (DS)

 

10/08/2003 Scheldewijding en Doelse feesten, 6de solidariteitsdag voor het behoud van Doel.  

 

13/08/2003 Twee zeeschepen, met loodsen aan boord, vaarden bij ideale weersomstandigheden en op een recht stuk vaarweg in de Westerschelde toch op elkaar. Dit is op drie maanden tijd het derde scheepsongeluk aan de bocht van Bath.

 

14/08/2003 "De scheepsbotsing van woensdag toont nog maar eens aan dat de capaciteit van de haven van Antwerpen is bereikt. Ik ben tegen een verdere uitdieping van de Westerschelde, omdat er dan steeds grotere schepen door het Nauw van Bath gaan varen, waardoor het gevaar steeds groter wordt." Dat heeft burgemeester Verbree van de Zuid-Bevelandse gemeente Reimerswaal, waartoe het dorp Bath behoort, woensdag verklaard aan Omroep Zeeland. Dat de capaciteit van de Antwerpse haven bereikt is en er veel te snel wordt gevaren, zoals de Zeeuwen woensdag poneerden, wordt in Antwerpen én in Nederland zwaar gerelativeerd. (De Vlijt NV)

 

21/08/2003 Vlaams minister-president Bart Somers en minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen kregen toelichting over de vooruitgang van de werkzaamheden aan het Deurganckdok. De grootste bouwwerf van België slorpte tot nu al zo'n 400 miljoen euro op. Voor de afwerking is nog eens 136 miljoen euro nodig. (HLN)

 

26/08/2003 Havenschepen Leo Delwaide wil de uitdieping van de Westerschelde via het Internationaal Gerechtshof of via de Europese rechter afdwingen.(FET)

 

08/2003 Zich beroepend op een zelf opgesteld reglement heeft het Beverse gemeentebestuur in Prosperpolder 135 graven ontruimd, ongeveer de helft van de begraafplaats.   Vermits er jaarlijks slechts enkele mensen worden begraven was er nog voldoende ruimte over. Onbegrijpelijk voor de inwoners van Properpolder.

 

01/09/2003 Slechts acht leerlingen kwamen opdagen voor de basisschool te Doel.
Dit was te verwachten vermits de ouders van de schoolgaande kinderen in de loop van het voorbije schooljaar werden aangespoord hun kinderen niet meer in Doel in te schrijven. Noch het gemeentebestuur, noch het opbouwwerk heeft actie genomen tot het behoudt van de school.  Het Beverse gemeentebestuur zegt nu dat de sluiting van de school niet definitief is en ze volgend jaar de mogelijkheden tot basisonderwijs in Doel zal herbekijken.

 

04/09/2003 Persmededeling Doel 2020: Provincie Oost-Vlaanderen beschouwt méér dan 1000 bezwaarschriften van Doelenaars als onontvankelijk

 

09/09/2003 De 1500 ingediende bezwaarschriften van de bewonersgroep Doel 2020 worden toch aanvaard.

 

12/09/2003 Persmededeling Doel 2020: Actie van Doel 2020 zorgt voor behoud van waardevolle hoeve in Doel. Verontwaardiging om versnelde sloop andere hoeves.

12/09/2003 Volgens directeur Bart Casier van de Intercommunale kan slechts één op de vier woningen, die in der minne zijn aangekocht, terug ter beschikking gesteld worden. Ongeveer de helft van de leegstaande woningen verkeren volgens Casier in erbarmelijke staat en zijn onbewoonbaar.(DS)

 

14/09/2003 Reeds geruime tijd worden in Doel leegstaande woningen gekraakt. Het ziet er naar uit alsof dat de enige oplossing is. 

 

14/09/2003 Aan de Oostlangeweg in Doel werden in de vroege ochtend drie leegstaande boerderijen total vernield zodat ze enkel nog verder kunnen afgebroken worden. Een vierde historisch waardevolle boerderij werd nog gespaard. Deze "werken" konden plaatsvinden omdat ze gedekt worden door het fameuze nooddecreet van de Vlaamse regering. 

 

15/09/2003 Vlaams volksvertegenwoordiger Jos Stassen (Agalev) dringt bij Vlaams minister van Openbare Werken Gilbert Bossuyt (sp.a) aan op een correcte uitvoering van het bewoningsrecht in Doel en vraagt op te treden tegen de Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid van de Linker Scheldeoever (Magilso) die dat niet doet. (GVA) 

 

16/09/2003 De Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid (Magilso) heeft beslist dat woningen, waarvoor geen afstand van retrosessierecht wordt verleend, niet in aanmerking komen voor tijdelijke bewoning. "Het schepencollege van Beveren drong aan om die woningen wel voor tijdelijke bewoning ter beschikking te stellen. Wij baseerden onze visie op adviezen van AROHM en van de diensten van het ministerie van Financiën. Ook de bevoegde minister liet weten dat hij zich bij de stelling van het gemeentebestuur aansloot": aldus schepen Vlegels. Het gevolg is dat meer dan de helft van de leegstaande woningen niet meer in aanmerking komt voor bewoning, ook al zijn ze in perfecte staat. Het is duidelijk dat de goede wil ontbreekt om de beslissing van de Vlaamse regering om tenminste tot 2007 de leefbaarheid van Doel te garanderen niet gevolgd wordt door Magilso. Hopelijk trekt de Vlaamse regering hieruit haar conclusies. (GVA)

 

23/09/2003  De federale overheid gaat spoorinvesteringen zoals de aanleg van een tweede Liefkenshoektunnel in de Antwerpse haven prefinancieren. De bouw van de spoortunnel kan volgend jaar beginnen, vier jaar vroeger dan gepland. Tegen 2009 moet de nieuwe verbinding tussen de linker- en rechteroever van de Schelde het Deurganckdok ontsluiten. De werken zullen 588 miljoen euro kosten. Er moet eerst nog wel een aantal technische studies uitgevoerd worden, en uiteraard moeten de bouwheren de nodige vergunningen bemachtigen. Ook Europa kan nog stokken in de wielen steken voor een eventuele overtreding van de vogelrichtlijn.

 

24/09/2003 Het Antwerpse havenbedrijf deelde het Deurganckdok op tussen HesseNoordNatie (HNN) en P&O Ports.

 

02/10/2003 Persmededeling Doel 2020: AWZ start en stopt afbraakwerken aan historische hoeve te Doel - Doel 2020 woedend om zinloze vernielingen

 

14/10/2003 De Staatsveiligheid geeft toe dat ze zich heeft vergist in de zaak-Soetkin Collier uit Doel, de zangeres van Urban Trad. Dat blijkt uit het rapport van het Comité I dat de inlichtingendiensten controleert.(HLN)

 

03/11/2003 Jan Geluk (VVD) is van Zeeuws-Vlaanderen en kent het dossier van de Westerschelde als zijn binnenzak. Bij hoogtij is de Westerschelde nu over de hele lengte overal minstens 12,5 meter diep. In Antwerpen zou men graag hebben dat dit minstens 13,1 meter wordt. Dan kunnen de grootste schepen rivierhaven Antwerpen aandoen. Jan Geluk twijfelt er aan of dat inderdaad het geval zal zijn. Volgens hem is de internationale tendens dat heel grote schepen alleen nog zeehavens aandoen. Jan Geluk is niet a priori tegen de verdere uitdieping van de Westerschelde. Maar er zijn wel degelijk milieu-problemen waarvoor er oplossingen moeten komen. Jan Geluk: "Uitdieping betekent meer water in de Westerschelde en dus ook groter gevaar voor overstromingen, óók in Antwerpen zelf. En van Europa moeten er milieu-compensaties komen. Het voorstel om dijken door te steken waardoor er land onder water komt te staan is géén oplossing, want dat land is op zich al natuurgebied. De oplossing moet in een ruimer gebied gezocht worden."(HBVL).

 

06/11/2003 Twee vertegenwoordigers van het Braziliaans acticomité Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) brachten een bezoek aan Doel.  Zij werden ontvangen door Doel 2020. Het MAB komt op voor de belangen van de slachtoffers van de stuwdammenbouw. Eén miljoen mensen zijn al getroffen door de bouw van megadammen door multinationals.   "Er zijn immers heel wat gelijkenissen", zegt Luc Bral van de Derde Wereldraad Zwijndrecht. "Beide gemeenschappen worden uit elkaar getrokken, hebben een onzekere toekomst en verliezen hun identiteit."

 

Begin november werd de kortfilm "Drive me crazy" opgenomen in de dorpskom van Doel. In deze Laika-film speelt o.a. Jenny Tanghe.

 

26/11/2003 Het Arbitragehof verwerpt verzoekschrift van Doelenaars betreffende het bekrachtigingsdecreet.

Persmededeling Doel 2020: Arbitragehof speelt rechter en partij - Vlaamse overheid riskeert nieuwe procedures

 

03/12/2003 Nederlandse ambassadeur laakt houding Vlaamse media
"De Belgische media berichten regelmatig onjuist en tendentieus over zaken die tussen Nederland en België spelen, zoals de uitdieping van de Westerschelde." Dat zegt de Nederlandse ambassadeur in België, Antoine van Dongen, in een interview met de Nederlandse krant BN/DeStem.

 

05/12/2003  De Nederlandse regering neemt tegen eind 2004 een beslissing over de verdieping van de Westerschelde. Dat heeft de Nederlandse minister-president, Jan-Peter Balkenende, bevestigd in een onderhoud met zijn Vlaamse ambtsgenoot, Bart Somers (VLD). (tijd)

 

07/12/2003 Persmededeling Doel 2020: Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid is hypocriet tegenover zogenaamde krakers in Doel

 

09/12/2003 Uitgave van het tienerboekje "Zonder Doel" van Frank Pollet met foto's van fotograaf Stefaan Van Hul.

 

20/12/2003 De Antwerpse havenbaronnen - en met name schepen Leon baron Delwaide - frustreren de discussie over de Ontwikkelingsschets, die eind 2004 voor het Scheldebekken wordt vastgesteld. Hun gedrag is bij het onfatsoenlijke af. Tijdens overleg plegen ze vooral obstructie. 
Deze felle uitval naar de Antwerpse bestuurders deed gedeputeerde M. Kramer (PvdA, Deltawateren) vrijdag in de Statenvergadering. Hij maakte duidelijk dat Antwerpen maar één doel voor ogen staat: een verdere, derde verdieping van de Westerschelde er hoe dan ook door drukken. ,,Ze nemen daarbij stellingen in die op het randje van het betamelijke liggen``, aldus Kramer. 
De gedeputeerde beklemtoonde dat bij het opstellen van de Ontwikkelingsschets verruiming van de vaargeul in de Westerschelde niet exclusief voorop staat. Veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van het Scheldebekken moeten gelijkwaardig worden onderzocht en afgewogen. Hoewel Zeeland op voorhand tegen een verdere verdieping is, praat de provincie toch zoveel mogelijk zonder vooringenomenheid mee bij de besprekingen over de schets, verduidelijkte Kramer. 
Hij gaf aan dat de Antwerpse (haven)bestuurders er geen twijfel over laten bestaan waar ze op uit zijn: opnieuw verdiepen. ,,Ik maak me ongerust over de opstelling van Antwerpen en met name over de positie die baron Delwaide inneemt``, zei Kramer. Hij onthulde tijdens recent overleg van de zogenaamde adviserende partijen, op het punt te hebben gestaan de vergadering te verlaten vanwege het Antwerpse gedrag. ,,We moeten ons afvragen of het nog wel terecht is dat we aan tafel blijven zitten.`` 
De gedeputeerde onderstreepte dat het traject dat voor het maken van de Ontwikkelingsschets is uitgezet (waarvoor projectbureau Proses is opgetuigd), gevoelig ligt en niet zonder risico`s is. 
,,De opstelling van Antwerpen voedt het wantrouwen in Zeeland, alsof er ergens anders al tot verdieping is besloten. Ik ben ongerust over de gang van zaken.`` 
Bijna alle woordvoerders zetten vraagtekens bij het idee voor een verbinding tussen Wester- en Oosterschelde: de Overschelde. Zonder dit idee meteen af te schieten, liet Kramer weten dat het aanleggen van een verbinding getoetst moet worden aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen, met name wat de gevolgen voor de Oosterschelde betreft. 
,,De toets moet snel uitgevoerd worden, dan blijkt wel dat de Overschelde volgens de richtlijnen niet kan en dus afgevoerd kan worden.`` In de Ontwikkelingsschets moet nadrukkelijk de toekomst van Vlissingen-Oost als voorhaven worden meegenomen, als alternatief voor verdere havenontwikkeling van Antwerpen, zei Kramer. Daar hoort ook bij onderzoek naar de gevolgen die dat voor het achterland (verbindingen weg, spoor, water) heeft. ,,Die achterlandverbindingen moeten trouwens ook onderzocht worden voor Antwerpen en Zeebrugge``, aldus de gedeputeerde. (Provinciale Zeeuwse Courant)

 

31/12/2003 Het sociaal begeleidingsplan is afgelopen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Allerlei (uit het jaarverslag van de gemeente Beveren)

Doel beschikte over vijf gemeentelijke speelpleinen met speeltuigen:

- Engelsesteenweg 1: 2.500
- Engelsesteenweg 2: 1.500
- Parkstraat: 500
- Scheldemolenstraat: 200
- Vissersstraat: 1.210

 

Het territorium en onroerend patrimonium van de gemeente Beveren in Doel bedroeg  2.558 ha.

 

Doel beschikte over vijf beschermde monumenten / landschappen:

- stenen windmolen op de Scheldedijk (sedert 05/11/1946)

- Hooghuis (sedert 16/06/1978)

- orgel in de O.L.Vrouwkerk (sedert 19/08/1980)

- slikken en schorren van Ouden Doel (sedert 17/12/1981)

- schor van Doel (erkend natuurreservaat sedert 13/07/1998)

 

De kerkraad was als volgt samengesteld:

George Van De Vijver (voorzitter), pastoor Kristiaan Verstraete (secretaris), Emeri Onghena (schatbewaarder), Guido Van Mieghem, Maurice Vergauwen en Marleen De Rudder (leden).

 

Bibliotheekgegevens

De bibliotheek was 5u/week geopend en telde 34 actieve lezers (19 volwassenen en 15 jeugd).

 

2001

2002

2003

Aantal inschrijvingen 

116

96

83

Aantal bezoekers met uitlening

1.728

1.312

671

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]