2001 - Krantenartikels - samenvattingen

 

2001/01/01 Open nieuwjaarsbrief aan de Vlaamse regering.

2001/01/01 Haven rechteroever is aan totale herverkaveling toe.
"Na de ingebruikname van het Deurganckdok zal er heel wat plaats vrijkomen op de rechteroever aan bvb het Delwaide- en andere dokken. Maatschappelijk is het signaal overduidelijk dat men de haven, zowel op de rechter- als op de linkeroever, ziet als de slokop van open ruimte. Bovendien staan in het havendecreet sancties geschreven indien de havenbesturen de beschikbare ruimte niet beter benutten. Op rechteroever liggen er zeker nog heel wat ongebruikte of onbenutte gronden", aldus Bruyninckx. GVA)

2001/01/02  Beveren heeft een nieuw gemeentebestuur
Voortaan zal de CVP moeten samenwerken met het kartel (VU, VLD, Agalev), de oppositie wordt gevormd door het Vlaams Blok en de SP.(HNB)

2001/01/04 Standpunten van de Intercommunale Land van Waas, de drie vakbonden, de Boerenbond, UNIZO en de Kamer voor Handel en Nijverheid: Het Waasland wil dat de uitbreiding van de haven gefaseerd verloopt – De landbouw moet zo lang mogelijk behouden blijven – Het evenwicht in de verdeling van de inkomsten uit het gebied tussen het Waasland en Antwerpen moet gehandhaafd blijven – De regio vraagt meer inspraak – Een vertegenwoordiger in het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen is aangewezen – De leefbaarheid van Kallo, Kieldrecht en Verrebroek moet worden gegarandeerd door harde onaantastbare grenzen – De onduidelijkheid over het tijdelijk woonrecht voor de inwoners van Doel dient weggenomen – De echte natuurwaarden zijn belangrijk om te behouden maar mogen de expansie van haven of industrie niet belemmeren – Een logistiek park met diverse transportmiddelen en een uitbreiding van Aven Ackers zijn prioritair – De aanleg van een verbinding tussen de N49 en de E17.

2001/01/05 Vlaams minister van welzijn Mieke Vogels heeft beslist dat er een dorps-opbouwwerker komt voor  Doel.  Dat is een gevolg van de leefbaarheidsstudie over het bedreigde polderdorp.  De dorps-opbouwwerker komt van een instituut voor sociale studie in Gent en kan binnenkort aan de slag.  Hij blijft werken tot 2007, en een verlenging van zijn mandaat is mogelijk.  Hij zal mensen begeleiden en steunen die zo lang mogelijk in Doel willen blijven wonen, of die in Doel komen wonen.  Het actiecomité Doel 2020 had al lang om zo'n persoon gevraagd.(TV-teletekst)

20010106  Aanleg Verrebroekdok en Deurganckdok schendt vogelnatuurgebieden
De Europese commissie stelt Vlaanderen in gebreke betreffende de vergunningen. 

H. Van Den Camp, WNLW:"De ingebrekestelling is een gevolg van onze klachten in 1998.  We weten dat vanuit Europa een veroordeling op komst is , maar tegelijk weten we dat de Europese instanties zwaar geïntimideerd worden vanuit Vlaanderen om alles af te zwakken.  De gevolgen van de ingebrekestelling zijn nog niet helemaal duidelijk maar het  zou kunnen dat het huidige gewestplan niet kan worden gehandhaafd en het uitbreidingsgebied moet worden ingekrompen. (GVA)

2001/01/08 Doel, een moeilijk dossier. Krijg je daar dankzij het Kartel en de bestuursdeelname meer grip op? "De opbouwwerker is noodzakelijk om de leefbaarheid en het woonrecht te garanderen. Je kunt hem beschouwen als een verdediger van de burgers. Met diverse instanties moet er een beter overleg komen, zodat we niet voor een voldongen feit staan", aldus Ludo De Block. (HNB)

2001/01/10 Europees parlementslid Nelly Maes (VU) wil dat de federale regering de bouw van de Liefkenshoekspoorwegtunnel overweegt. Die infrastructuur moet voorkomen dat na de afwerking van het Deurganckdok de Wase wegen dichtslibben. (GVA)

2001/01/13 Volgens CVP-volksvertegenwoordiger Jos De Meyer moet de Vlaamse regering meer duidelijkheid creëren over het lot van Doel. "Alle genomen beleidsmaatregelen spreken elkaar tegen", zegt De Meyer. "De regering neemt beschermende maatregelen tegen de oprukkende haven maar anderzijds wordt iedereen onteigend vanaf 2004. De leefbaarheid wordt dan weer gegarandeerd tot 2007. Voor onteigeningen is het budget opgetrokken van 100 naar 350 miljoen. Voor investeringen in de leefbaarheid zijn nog geen middelen ingeschreven. Hoe moeten de inwoners tijdelijk woonrecht interpreteren?" vraagt De Meyer zich af. (HLN)

2001/01/14 Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer is niet opgezet met de uitleg van minister van Openbare Werken Steve Stevaert over de toekomst van Doel. De Meyer bleef met vele vragen achter, ondermeer of de Doelenaars langer dan één jaar gratis in een vrijwillig onteigende woning kunnen verblijven, de datum van opstarten van de grondbank, de rol van de sociaal bemiddelaar die mensen begeleidt om Doel te verlaten en andere instanties die mensen begeleidt om in Doel te komen wonen. (HV)

2001/01/24 Volgens UNIZO zitten de Wase industrieterreinen vol. De provincie duidt bedrijventerreinen aan in de kleinstedelijke gebieden Lokeren, Beveren en Temse maar de studie daarvoor moet nog starten. De Intercommunale start met de uitbreiding van Aven Ackers in Verrebroek. (HV)

2001/01/25 De provincie Oost-Vlaanderen verleende een vergunning aan de afdeleing Maritieme Schelde van de Administratie Water- en Zeewegen om baggerspecie te dumpen in het Doeldok tot einde 2003. Vissen wordt verboden. (HV)

2001/01/28 Het Antwerpse Gemeentelijke Havenbedrijf en de Werkgroep Natuurreservaten Linkeroever Waasland sloten een overeenkomst om de natuurgebieden in de Waaslandhaven nieuwe kansen te geven. Nu liggen er verspreid in de haven vele honderden hectaren natuur. (DZ)

2001/01/31 De Europese Commissie tikt Vlaanderen zwaar op de vingers voor het schenden van natuurgebieden bij de aanleg van het Verrebroekdok en het Deurganckdok. De gevreesde en lijvige ingebrekestelling werd door Europa formeel via minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel overgemaakt aan Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua.
De Commissie ergert zich in het bijzonder aan het feit dat Vlaanderen vooral de verplichte voorafgaande overlegprocedures met Europa niet naleefde.
Bij het dringend economisch-sociaal belang van de havenuitbreidingen vraagt Europa zich terecht af "waarom er dan jarenlang op Linkeroever opgespoten gronden en een Vrasenedok ongebruikt bijlagen.
Meteen is ook duidelijk dat Vlaanderen uiterst omzichtig zal moeten omspringen met de geplande Oosterweel-verbinding, de voltooiing van de kleine Antwerpse ring. Niet alleen zou die door Europees beschermd natuurgebied lopen, bovendien nam de Vlaamse regering daartoe reeds de politieke beslissing. Volgens de natuurbeweging WNLW gebeurde ook dat zonder voorafgaand overleg met Europa. (GVA)

2001/01/31 De auditeur van de Raad van State vraagt opnieuw schorsing vergunning Deurganckdok. Volgens de auditeur had een nieuw openbaar onderzoek de tweede bouwvergunning moeten voorafgaan.
2001/02/01
Bart Martens, BBL:"We kunnen opnieuw aandringen op meer natuurcompensatie. Men spreekt al een jaar over een geluidsbuffer voor Doel, maar de aanzet is nog niet gegeven".
"Europa aanvaardt niet dat het Europees Vogelrichtlijngebied in Doel gecompenseerd wordt met een potpolder in Kruibeke. Zoet en brak water hebben trouwens een heel andere isotoop." (HLN)

2001/02/04 Leuvens hoogleraar Eric Suy en zijn Nijmeegse collega Karel Wellens baseren zich op de "Akte van Wenen" van 9 juni 1815 en het "Scheidingsverdrag" tussen België en Nederland van 19 april 1839 om te zeggen dat de Scheldeuitdieping moet toegelaten worden. (GVA)

2001/02/06 Bedrijven die hun grondvoorraad onbenut laten, moeten daarvoor betalen, vindt AGALEV. Uit een studie blijkt dat slechts 37% van de terreinen effectief wordt benut als ze in eigendom zijn, 50% als het over erfpacht gaat en 78% als ze in concessie zijn gegeven. De rest van de ruimte ligt er dus niet of onbenut bij. (GVA)

2001/02/06 De Nederlandse minister Tineke Netelenbos en haar Vlaamse college Steve Stevaert ondertekenden een ‘memorandum van overeenkomst’ over de toekomst van het Scheldebekken.
Tegen 1 juni 2001 moet Vlaanderen zijn standpunt meedelen hoe sterk de Schelde nog moet uitgediept worden. Tegen 1 juli 2001 gaat het Scheldereglement van kracht. Tegen 1 december 2001 maakt de Nederlandse regering haar standpunt bekend inzake de Langetermijnvisie. Op 1 januari 2003 wordt de koppeling van de loodsgeldtarieven opgeheven.

2001/02/06 In Zeeland zijn volgens de Langetermijnvisie ontpolderingen nodig of m.a.w. gecontroleerde overstromingszones. Zeeland overtuigen wordt dus een moeilijke klus. (GVA)

2001/02/07 Persbericht: "Spijkerharde Europese kritiek geen 'accident de parcours' maar 'perte totale' voor havenuitbreiding in Waasland"
http://www.bondbeterleefmilieu.be/pages/persberichten/8404-1.html

2001/02/07 Lichtverontreiniging te Doel, persmededeling.

2001/02/07   De gemeente Beveren zal meer betrokken worden bij het beleid over de Waaslandhaven. Het gemeentebestuur kreeg deze belofte van havenschepen Delwaide en directeur Bruyninckx. (GVA)

2001/02/10  Na meer dan een kwarteeuw geeft Fernand Traen volgende maand het bestuur van de haven van Zeebrugge door. Hij zal worden opgevolgd door de Damse schepen en CVP-volksvertegenwoordiger Joachim Coens. (GVA)

2001/02/16  Minister Stevaert laat klacht van de Europese Commissie onderzoeken. Volksvertegenwoordiger Dirk De Cock (VU-ID) vreest dat de klacht opnieuw zal genegeerd worden onder druk van de havenlobby. (HLN)

2001/02/23 Boeren uit onze polder wachten nog tevergeefs op beloofde grondbank
"De Grondbank voor landbouw op de Linkerscheldeoever is nog steeds niet operationeel", dit is het ontgoochelend antwoord dat Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer kreeg in het Vlaams Parlement op zijn vraag aan minister Vera Dua. De Meyer legde er de nadruk op dat dit dossier reeds 11 maand op het kabinet van Dua ligt te wachten op een politieke beslissing. In het vooruitzicht van de oprichting van een grondbank hield de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een rondvraag bij de betrokken boeren. De bedoeling van een grondbank is landbouwpercelen van boeren die hun bedrijf stoppen te herverdelen aan hen die er wel mee doorgaan en waarvan akkers zijn onteigend. VLM wacht nu nog steeds op de toelating van de verantwoordelijke ministers om met de grondbank van start te gaan. De landbouwers zijn het wachten beu en de Boerenbond probeert de zaak te versnellen via tussenkomst van CVP-parlementslid Jos De Meyer uit Belsele. Guido Van Mieghem van de Boerenbond afdeling Doel verklaart het slachtoffer te worden van politieke spelletjes, en ondertussen kan niemand plannen maken voor zijn bedrijf. De landbouwers eisen dringend duidelijkheid, Naar verluid heeft minister Stevaert zijn goedkeuring gegeven, het blijft wachten op een fiat van het kabinet van minister Dua. Zij antwoordde dat nog een aantal wettelijke obstakels opgelost dienen te worden die men momenteel juridisch aan het onderzoeken is. Er bestaat de mogelijkheid voor landbouwers om hun bedrijf te moderniseren of aan te passen in het zeehavengebied type 3 en het zeehavengebied met Tijdelijk Agrarisch gebruik (ZTA). Hiervoor gelden de voorschriften in het gewestplan. (DWK)

2001/02/23 Doelse opbouwerker (voorlopig) één jaar aan de slag.
De dorpsopbouwwerker Doel komt er voorlopig voor 1 jaar, dit blijkt uit het antwoord dat Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CVP) vorige week kreeg in het Vlaams parlement op zijn vraag aan minister Mieke Vogels.
De beslissing van de Vlaamse regering vorig jaar was niet van die aard om eindelijk duidelijkheid te scheppen voor de bewoners van het polderdorp Doel. Integendeel, ze blijven met levensgrote vragen zitten. De ene partij kon ongestoord verklaren dat Doel moet blijven, terwijl anderen erop wezen dat vanaf 2007 de haven toch verder uitgebreid zou kunnen worden ten koste van de woonkern Doel. Het sociaal begeleidingsplan wordt ondertussen verdergezet en het budget voor onteigeningen in 2001 is zelfs gevoelig opgetrokken. Voor investeringen in de leefbaarheid van Doel zijn geen middelen ingeschreven. Daarom wilde Vlaams Volksvertegenwoordiger voor de CVP, Jos De Meyer, wat meer te weten komen over de aanstelling en taakopdracht van de dorpsopbouwwerker voor Doel.
Volgens Mieke Vogels wordt de opbouwwerker eerstdaags geïnstalleerd, voor een opdracht van minimum één jaar, met mogelijkheid tot verlenging bij positieve evaluatie.
Hij (of zij) krijgt volgende hoofdopdrachten:
- fungeren als overlegpersoon tussen de inwoners (inz. de blijvers en nieuwkomers)
- uitwerken van specifieke initiatieven of projecten gericht op de verbetering of instandhouding van de leefbaarheid
dit in overleg met de bewoners van Doel die zo lang mogelijk wille gebruik maken van hun bewoningsrecht.
De dorpsopbouwwerker Doel werkt binnen de opdracht gegeven aan Riso Oost-Vlaanderen. Hij (of zij) zal in goed overleg dienen te functioneren met de gemeente Beveren die gevraagd is voor huisvesting te zorgen. Hij (of zij) zal overlegpersoon zijn tussen de inwoners, de gemeente, de haven, de werf, de exploitatiebedrijven en andere actoren in functie van het uitwerken van oplossingen van ervaren leefbaarheidsproblemen en -knelpunten. Waar de heer Aelbers als functie heeft het sociaal begeleidingsplan uit te voeren, heeft de opbouwwerker duidelijk een functie als overlegpersoon tussen inwoners en oplossingsactoren.
In zijn repliek wees De Meyer op de blijvende onduidelijke situatie voor de mensen van Doel. Enerzijds moet een sociaal bemiddelaar de mensen helpen vertrekken uit Doel, anderzijds moet een opbouwwerker hen helpen om eventueel te blijven of om nieuwe inwoners aan te trekken. De regeringsbeslissing dateert van vorig jaar mei, negen maanden later is er nog steeds geen uitvoering van deze beslissing. (DWK)

2001/02/23 Moerdijkers bezoeken Doel.

2001/02/28 Persmededeling van Doel 2020: 
Aanstelling van dorpsopbouwwerker is ondermaats

2001/03/01Persconferentie dorpsopbouwwerker

2001/03/04 Persmededeling van Doel 2020:
Nieuwe bouwaanvraag AWZ voor Deurganckdok

2001/03/08 Bouwvergunning Deurganckdok opnieuw geschorst
De Raad van State heeft de bouwvergunning voor het Deurganckdok in Doel, ingediend in juni 2000, andermaal geschorst.
De Raad van State beroept zich op belangrijke technische en bouwkundige documenten die in het dossier zouden ontbreken en die een nieuw openbaar onderzoek zouden verantwoorden.Algemeen wordt nu verwacht dat een compleet nieuwe procedure moet worden opgestart, waarin het hele dossier wordt herbekeken en zeker ook een nieuw milieueffectenrapport wordt voorzien.Zowel inwoners van Doel als de Europese Commissie hadden zich eerder al uitgesproken tegen de gevolgde procedure.Het Antwerps Havenbedrijf reageert ontgoocheld. De schorsing van de bouwvergunning betekent dat de aanleg van het dok met maanden wordt vertraagd.De verantwoordelijke minister Dirk van Mechelen van de Vlaamse regering zei van zijn kant dat alles nu vanaf nul herbegint.(FET)

2001/03/07 Jos Stassen (Agalev) verbaasde zich er over dat een deel van de Arenbergpolder zou opgespoten worden terwijl er eerder werd afgesproken om de helft van het nooit gebruikte Doeldok te vullen.  Minister Stevaert bevestigde dat het Doeldok voor de helft zal gevuld worden maar daarvoor moet wel een dam geplaatst worden en dat zou een technisch probleem zijn.  Volgens  Stassen is er veeleer sprake van onwil van sommige diensten dan van technische problemen.  (FET) 

2001/03/08 Het gemeentebestuur van Beveren is gekant tegen de plannen van de overheid om een potpolder aan te leggen in de Hedwigepolder en Prosperpolder nabij Ouden Doel. De aanleg hiervan zou de doodsteek betekenen voor de landbouwbedrijven in het gebied. (GVA)

2001/03/08 Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden Johan Sauwens is het niet van plan om de huizen die in Doel leeg komen te staan opnieuw te verhuren.  Dit is zijn persoonlijk standpunt.  Het zou een streep betekenen door de rekening van hen die het dorp leefbaar willen houden.  Sauwens doorkruist daarmee ook de plannen van zijn collega Mieke Vogels. 
Volgens Sauwens slaat het tijdelijk woonrecht alleen op de woonkern en niet op de buitengebieden.  Het gratis woonrecht zou na verkoop beperkt blijven tot één jaar, het kan verlengd worden tegen nieuwe voorwaarden, heeft geen invloed op de onteigeningsvergoeding en is enkel geldig voor Doelenaars.  Alleen verhuurde woningen waaruit huurders vertrekken kunnen opnieuw verhuurd worden.  Dit geldt ook voor de sociale woningen.(GVA) 

2001/03/09 Vlaams volksvertegenwoordiger Jos Stassen (Agalev) eist dat minister Sauwens het akkoord binnen de Vlaamse regering uitvoert. Dat betekent huizen die na vrijwillige onteigening leeg komen te staan, verhuren aan mensen die in Doel willen komen wonen. "Over dit principe is de Vlaamse regering het eens", aldus Stassen (GVA)

2001/03/14  Chris De Stoop: Een blunder te ver

2001/03/15  Het stopzetten van de bouwwerken aan het Deurganckdok in de Waaslandhaven, kan voor Antwerpen een ramp betekenen. Dat zegt de Antwerpse Gemeenschap voor de Haven (Agha). Voorzitter Jan Pellens en gedelegeerd bestuurder Robert Restiau wezen gisteren in felle bewoordingen op de dramatische gevolgen die het arrest van de Raad van State van 8 maart kan hebben. 
De minister zou het onverstandig vinden om een nieuwe bouwvergunning af te leveren voor het verslag van de auditeur omtrent de tweede gewestplanwijziging bekend is.
"Het Antwerpse havenbedrijf zal definitief moeten aantonen wat het algemeen economisch en openbaar belang van deze werken is en moet daarbij rekening houden met de leefbaarheidsstudie. We zijn het aan onszelf verplicht om binnen de drie maanden dit dossier te deblokkeren", besluit Van Mechelen. De minister wil een volledig correcte procedure starten die rekening houdt met de opmerkingen van de Raad van State. (HNB)

2001/03/15  Havenwerkgevers vragen politici om nooddecreet 
Reactie van Bart Martens (BBL): "Dit is terug verlicht despotisme van enkelen die menen te weten wat goed is voor de gemeenschap zonder rekening te moeten houden met de afwegingen van andere belangen. Kijk, ons antwoord is eenvoudig. Zo'n stap blijft in strijd met de Europese richtlijnen zodat we met hetzelfde succes dit dicrect kunnen aanvechten bij de Raad van State. Hoe ze het ook draaien of keren, dit zal een beleidsbeslissing zijn die altijd aanvechtbaar zal zijn, zowel voor de Raad van State als voor het Arbitragehof. Juridisch is het trouwens zo dat de werken aan het Deurganckdok in strijd zijn met de Europese richtlijnen."
"Ik kijk nu vooral uit naar de reactie van de VLD. Dat is toch de partij van de burger? Ik kan me niet voorstellen dat uitgerekend deze partij de inspraak van de burgers, gewoon zou terzijde schuiven." (GVA)

2001/03/17  In de kern Moerdijk (Nl) vond een manifestatie plaats waarbij vriendschapsbanden werden aangeknoopt tussen Moerdijk en het dorpje Doel. 
Evenals Doel wordt de kern Moerdijk in haar voortbestaan bedreigd.
Een deputatie van de actiegroep "Doel 2020" bracht een tegenbezoek aan Moerdijk. Bij die gelegenheid werden de vriendschapsbanden tussen beide kernen officieel aangeknoopt, hetgeen tot uitdrukking werd gebracht door de onthulling van een zgn jumulagebord op het Kerkplein in Moerdijk en het wederzijds overhandigen van oorkondes waarin dit historische feit is vastgelegd. Beide met verdwijning bedreigde kernen zullen elkaar bijstaan in de strijd om het voortbestaan.
Meer informatie betreffende de plannen voor Moerdijkse Hoek kan je vinden op de website: http://www.moerdijk2.nl

2001/03/21  Bouw Deurganckdok ligt zeker tot oktober stil, dit in de veronderstelling dat het gewestplan niet wordt geschorst.
Volgens een mededeling van het kabinet van minister Van Mechelen krijgt het Antwerpse Havenbedrijf de opdracht tot het opmaken van een volledig nieuw milieu-effecten-rapport, rekening houdend met alle al bestaande studies en documenten. Daarbij o.m. de onlangs bekend gemaakte leefbaarheidsstudieDoel én de nota van het Instituut voor Natuurbehoud betreffende de vogelstand. (GVA)

2001/03/22  Europa geeft Antwerpse haven opnieuw opdoffer.
Ook de Europese commissie stelt zich vragen rond het Gewestplan.
De Raad van State zou in mei of juni uitspraak doen over de geldigheid van de tweede Wase gewestplanwijziging.
Volgens de Wase ere-senator Ferdinand De Bondt moet nu duidelijk zijn "dat de personen en verenigingen die de klachten hebben ingediend, moeten worden gehoord. Hun argumenten zijn geput uit de wettelijke middelen waarover de burger beschikt om zijn rechten af te dwingen. Hun argumenten blijken nu valabel bevonden door de hoogste rechtsmacht in Europa". (GVA)

2001/03/24  Bart Martens:"De auditeur van de Raad van State heeft van de Vlaamse regering het Vlaamse antwoord op de Europese ingebrekestelling geëist inzake het Deurganckdok. Het lijkt nu logisch dat dezelfde auditeur nu ook voor haar advies inzake de gewestplanschorsing wil weten wat Vlaanderen aan Europa antwoordt."
" Volgens het internationaal verdrag van Espoo heeft Nederland het recht op medezeggenschap in het milieu-effectenrapport. Dit kan voor extra vertraging zorgen voor de bouw van het Deurganckdok." (GVA)

2001/03/30  Het tijdelijk bewoningsrecht wordt gegarandeerd aan zowel de eigenaars als de huurders die woonachtig zijn in de woonkern Doel.  Dit heeft minister Sauwens bevestigd aan senator Van Riet. De maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied heeft zich verbonden om het woonrecht te verlengen voor die gezinnen waarvan het jaar gratis woonrecht verstreken is tot het moment van de definitieve beslissing van de Vlaamse regering. (DWK)

2001/04/04  Persmededeling: Ondanks terugtrekking bouwvergunningsaanvraag gaan onteigeningen voor Deurganckdok en opspuitingen Arenbergpolder gewoon door.
Doel 2020 stapt opnieuw naar Raad Van State

2001/04/06  AWZ plant verdwijning van natuurgebied "De Putten".

2001/04/07 SP'ers Kathleen Van Brempt en Robert Voorhamme (ondertekenaar van het destijds geheime akkoord over de vernietiging van Doel) vinden dat de haven een groene haven moet worden !?  Volgens hen moeten de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (600 ha),  "De Putten" (60 ha) en de Prosperpolder (500 ha) in Kieldrecht natuurgebied worden.  Zij proberen op deze manier de natuurverenigingen om te kopen.
Van de Prosperpolder een overstromingsgebied maken heeft volgens Jos De Meyer (CVP) niets met veiligheid te maken maar is alleen maar een eenzijdige fundamentalistische visie op de natuur.  Ere-ambtenaar ingenieur Johan De Moen heeft reeds aangetoond dat dit geen invloed heeft op de veiligheid van Antwerpen of Gent.

2001/04/10  Dorpsopbouwwerker, Wim Van Acker, werd ontslagen.
Omwille van zijn verleden werd Van Acker aan de deur gezet.  Hij was in 1992 lid van het VNJ en  vice-preses van het NSV.  Binnen RISO zal een vervanger worden aangesteld.
Persmededeling Doel 2020.

2001/04/16 Persmededeling Doel 2020: Doelse kogge moet in Doel blijven !!!

2001/04/19  Minister Sauwens beslist dit najaar over Doelse Kogge.

2001/04/19  De haven van Zeebrugge is een overheidsbedrijf met de stad Brugge en voorlopig ook de Vlaamse regering als twee grote aandeelhouders. Zeebrugge wil in de komende jaren nauwer samenwerken met andere havens. Daarom zijn er herschikkingen in het bestuur nodig tegen 2002.  Joachim Coens pleit voor de samenwerking tussen Antwerpen en Zeebrugge.  Waarom zet de overheid het licht niet op groen voor een verdere verdieping van de toegangsgeul naar de voorhaven tot 14m met een prijskaartje van 450 miljoen, terwijl diezelfde overheid er alles aan doet om in Antwerpen een project te realiseren waarvoor zelfs een dorp wordt opgeofferd? De uitdieping is noodzakelijk in de concurrentiestrijd met Vlissingen. Wij dringen er op aan omdat we de indruk hebben dat politiek Brussel vragen stelt bij verdere investeringen in de Zeebrugse Haven. De haven van Zeebrugge moet de komende jaren de economische waarde van de trafieken verhogen. De autoterminals moeten efficiënter worden gebruikt. Een rendabeler gebruik van de terreinen is des te noodzakelijker omdat de reserve aan havengronden de voorbije jaren serieus is geslonken. Ik pleit niet voor een groter ruimtebeslag. Het moet wel mogelijk zijn de gebieden te gebruiken die ruimtelijk bestemd zijn voor havenuitbreidingen en die al jaren geleden werden onteigend maar Europese milieurichtlijnen blokkeren de uitbouw. (DS)

2001/04/28 Het Vlaams Parlement vindt dat de Schelde verder kan uitgediept worden van 11,6m naar 12,8m.  De schelde wordt dan bevaarbaar voor schepen met een diepgang van 13,1m.  Vooraleer er een uitdieping kan beginnen is er een grensoverschrijdend milieueffectenrapport en een kosten-batenanalyse nodig.  Het moet duidelijk zijn dat de uitdieping niet voor negatieve effecten zorgt die niet compenseerbaar zijn.  Er moeten meer overstromingsgebieden komen en natuurcompensaties.

2001/04/30 Opening van "De Doolen" (oude gemeenteschool van Doel), receptie met muzikale omlijsting door volksmuziekgroep Vilt en fototentoonstelling door Iris en Christine.

2001/05/03 De bouw van de ringdijken voor de Kruibeekse potpolder kan pas starten als de globale studie over de Barbierbeek af is.  Uit die sudie, die twee jaar in beslag neemt, moet blijken of de afwatering naar de beek geen overlast met zich zal meebrengen.  De bouwvergunning kan ten vroegste in 2003 afgeleverd worden.  Volgens Vlaams parlementslid Jos Stassen kan van een verdere verdieping van de Schelde nu ook geen sprake meer zijn.  Zonder de aanleg van de potpolder wordt het risico op overstromingen onverantwoord groot.

2001/05/08 Persmededeling:
Sauwens installeert Begeleidingsgroep Bewoningsrecht Doel

2001/05/21 De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH) zal tegen eind dit jaar aan  vijftig gezinnen uit Doel een woongelegenheid bezorgd hebben.  Daarmee zullen alle kandidaten voor een sociale huurwoning een nieuw onderkomen buiten Doel hebben gevonden.  (GVA)

2001/05/25  Het gemeentebestuur van Beveren zegt "NEEN" aan het geplande overstromingsgebied in Prosperpolder. (DWK)

2001/05/29  Minister Steveart vertrouwt het natuurbeheer van het gebied 'de Putten weiden' te Kieldrecht toe aan WNLW en Natuurreservaten vzw tot eind 2006.  Daartoe zal AWZ afdeling Zeeschelde een overeenkomst afsluiten met beide verenigingen. (WNLW)

2001/06/01 Vlaams parlementslid Frans Wymeersch (Vl. Blok) wees minister van huisvesting Paul Van Grembergen (VU) op een uitspraak van de RvS over het principe van het woonrecht in 1992.  Daarin worden fundamentele bezwaren geuit tegen het hanteren van familiale en economische bindingen als criterium. Dat gaat in tegen de beperkende manier waarop voormalig minister J. Sauwens (VU) het woonrecht in Doel voorstelde. F. Wymeersch vernam van de minister dat iedereen een vrijgekomen woning in Doel kan huren. (GVA)

2001/06/02 Onteigeningen leiden tot persoonlijke drama's.  Doelenaars wezen gewaarschuwd.  Nieuw wetsvoorstel van volksvertegenwoordigers Hugo Coveliers en Fientje Moermans moet onteigenden beschermen. Het centrum voor onteigeningsrecht is bereikbaar op 015/31.45.64 (HV)

2001/06/08 Delegatie van Doel 2020 op debat in Goes.

2001/06/08 Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CVP) wil dat de basisschool in Doel minstens tot 2007 leefbaar blijft.  Onderwijsminister Marleen Vanderpoorten kan geen garanties bieden maar laat het onderzoeken.  De Meyere stelt dat de gemeente zelf haar verantwoordelijkheid moet opnemen.  Ze heeft tot nog toe extra uren betaald.  Hij verwacht dat het gemeentebestuur dat zal blijven doen zolang de school bestaat. (HNB)

2001/06/20 klankbordgroepvergadering Strategisch Plan Linkerscheldeoevergebied. Persmededeling van ere-senator Ferdinand De Bondt.

Doel 2020 zet strijd onverminderd verder!

Doel 2020 ontkent tenstelligste sommige berichtgeving in de pers als zou het haar bedoeling zijn af te zien van verdere juridische acties tegen het Deurganckdok.
Naar aanleiding van de klankgroepvergadering Strategisch Plan Linkeroevergebied op 20/6/2001 waar ook vertegenwoordigers van Doel 2020 aan deelnamen werd, door de heer Deijsselberg, coördinator van het nieuwe Milieu Effectenrapport voor het Deurganckdok gesteld dat ondanks het Deurganckdok de leefbaarheid van Doel kan gegarandeerd worden.
Volgens Deijsselberg moet het dorp dus niet verdwijnen en zijn geen nutteloze opspuitingen in de polders nodig.
In de tussenkomst van één van de verantwoordelijken van Doel 2020 werd er op gewezen dat het aan de overheid is om hiermee rekening te houden.
Indien zij dit blijft negeren zal zij blijvend geconfronteerd worden met juridische acties van Doel 2020.
Het mag duidelijk zijn dat in de huidige configuratie waarbij Doel  (mogelijk) moet sneuvelen en een deel van de Wase polders wordt opgeofferd er geen sprake is van enige stopzetting van onze juridische procedures. (Namens Doel 2020,Jan Creve en Ferdinand De Bondt)

2001/06/22 Het Nederlandse studiebureau DvL Milieu & Techniek werkt aan een nieuw milieueffectenrapport dat de noodzaak van het Deurganckdok moet aantonen.  (GVA)

2001/07/13  Gaat het Deurganckdok opnieuw van start?
Ze zijn er niet gerust in in Antwerpen. Weliswaar zal volgende maand het nieuwe milieu-effectenrapport klaar zijn en zou men in oktober opnieuw van start kunnen gaan met de werken aan het Deurganckdok maar of dat ook zo is wordt zelfs in havenkringen betwijfeld. 
Alle betrokken partijen houden er sterk rekening mee dat de procedure rond de gewestsplanwijziging eveneens gewonnen wordt door Doel 2020 en BBL. 
Dat zou betekenen dat de werken 2 jaar zouden kunnen stilliggen en de Antwerpse haven door die vertraging een deel van haar ambities (definitief) kan opbergen. Volgens financieel directeur Eddy Bruyninckx van het havenbedrijf dreigt dan zelfs een bankroet voor het havenbedrijf!
Voor mijnheer Delwaide is dat allemaal de schuld van "enkelingen" en "personen die hierin een grote verantwoordelijkheid dragen". De Antwerpse baron slaat daarmee de nagel op de kop. Hadden de havenplanners en dorpsopruimers een minimum aan respect betoond voor de mensen en de wetten van dit land hadden ze nu niet met de billen bloot gestaan. 
Dat ze ondanks dat toch nog proberen om de schuld voor het debacle in de schoenen te schuiven van burgers die zelfs het hoogste rechtscollege in het land aan hun kant hebben gekregen zegt bijzonder veel over hun ware aard. (DWK)

2001/07 Persmededeling Tijdelijk Bewoningsrecht 

2001/07 Persmededeling Doel 2020: Antwerpse haven blijft blunderen.

2001/08/05 Persconferentie Doel 2020 ter gelegenheid van de 4e actie- en solidariteitsdag voor het behoud van Doel.

2001/08/06 Antwerpse haven vreest voor toekomst (BN De Stem NL)

2001/08/10 Persmededeling Er is in de dorpskern te Doel geen sprake van "onteigeningen".

2001/09/03 Een jaar à twee jaar, dat is de tijd die de Nederlandse overheid en administratie volgens Jan Blaauw (VVD), voorzitter van de Nederlandse Kamercommissie Verkeer en Waterstaat, nog nodig hebben om het licht op groen te zetten voor de verdere uitdieping van de Westerschelde.  De gevraagde 12,80m betekent dat we niet moeten raken aan het meander-aspect van de Schelde, dat er geen rechttrekking komt van de bocht van Bath en dat we op sommige plaatsen niet hoeven te baggeren om ervoor te zorgen dat er schepen tot 6.000 TEU (het equivalent van een twintigvoet container) naar Antwerpen kunnen. Bovendien moeten we met de gevraagde diepte niet vrezen dat er mammoetschepen van de toekomst naar Antwerpen varen", aldus Blaauw.
Het antwoord van de Nederlandse regering op de vraag om de Schelde tot 12,80m te mogen uitdiepen moet er normaal voor 1 december komen. Kort nadien kan de parlementaire behandeling in Nederland starten. Tegelijk kan een MER en een kosten-batenanalyse opgemaakt worden.  Eens de Nederlandse regering haar standpunt in de zaak heeft bepaald, komt er opnieuw een overleg tussen de Vlaamse en Nederlandse parlementaire commissies. Ook het Bestuurlijk Overleg Westerschelde (BOWS) zal bij de gesprekken betrokken worden. Dat maakt dat de Zeeuwen die de grootste bezwaren tegen de verdere uitdieping hebben mee aan tafel zitten. (GVA)

2001/09/06 Persmededeling van Doel 2020: 
Vlaamse Regering probeert Raad Van State buiten spel te zetten.

2001/09/06 Zeeland gekant tegen uitdieping Westerschelde.
De Zeeuwse gemeenten, waterschappen en het provinciebestuur van Zeeland zijn unaniem tegen de plannen voor de uitdieping van de Westerschelde. Ter gelegenheid van de transportbeurs InterFreight die momenteel doorgaat in Rotterdam, werd die stelling nogmaals extra in de verf gezet door het "Bestuurlijk Overleg Westerschelde Plus". Dit orgaan verwerpt de agenda voor de werken die werd aanvaard door de overheden in Den Haag en Brussel. "De gevolgen voor de natuur en voor de veiligheid zijn niet voldoende onderzocht en zo'n onderzoeken kunnen nog jaren aanlopen. Dat wrakken bijvoorbeeld worden verwijderd is geen probleem, maar dat werken worden uitgevoerd die massaal de waterhuishouding in Zeeland zullen beïnvloeden, kan niet worden aangenomen zonder overleg met de eerstbetrokken partijen", luidt het in Zeeland. Dat men in Antwerpen een loopje neemt met de lokale belangen ziet Zeeland aan de controverses rond Doel en het Deurganckdok. Volgens de Nederlandse gemeenten werden talrijke bouwovertredingen politiek weggemoffeld.

2001/09/08 Persmededeling van Doel 2020:  Doel is een van de meest stuitende voorbeelden in Europa van wat de globalisering kan aanrichten.

2001/09/10 Persmededeling van Doel 2020: Stevaert liegt.

2001/09/19 Persmededeling: Doel 2020 reageert met ongeloof op de uitspraken van minister-president Patrick Dewael. 

2001/09/28 Voorzitter Katoennatie tegen 'uitverkoop' Vlaamse havens
Fernand Huts, voorzitter van Katoennatie/Seaport Terminals, is tegen 'de uitverkoop van de havens van Antwerpen en Zeebrugge' door de verkoop van een meerderheidsaandeel in de Hessenatie/Noordnatie aan PSA, wat staat voor Port of Singapore, een onderneming van de staat Singapore.
Voorzitter Huts gaat daarmee regelrecht in tegen zijn partijgenoten Vlaams minister-president Patrick Dewael, Vlaams minister Dirk Van Mechelen en de Antwerpse havenschepen Leo Delwaide die vorige week een bezoek hebben gebracht aan de haven van Singapore. Volgens de voorzitter van Katoennatie biedt de transactie geen toegevoegde waarde op het vlak van de trafiekstromen ("het is niet omdat PSA de controle over de havens verwerft dat er plots meer trafiekstromen komen"), noch op het vlak van de technologie ("de prijs-, kwaliteit en productiviteitsverhouding van de Antwerpse goederenbehandelaar kan niet worden verbeterd; die is de beste van de ganse wereld"), noch voor de havenarbeiders ("de havenarbeider en zijn inzet en flexibiliteit maken de kracht uit van onze havens en liggen aan de basis van onze productiviteit"). Conclusie van Fernand Huts: "Singapore biedt ons alleen maar het monopolie met de daaraan gekoppelde tariefverhogingen".(GVA)

2001/10/05 De vereniging Doel 2020 werd erkend en is nu lid van de Gemeentelijke Culturele Raad van Beveren. (DWK)

2001/10/07 Doelenaars eisen respect voor hun gemeenschap en verstoren S.P. studiedag.

2001/10 Pas tegen eind 2003 of begin 2004 zal Den Haag een standpunt innemen betreffende de verdere uitdieping van de Westerschelde. Nu al staat vast dat voor 2010 niet met het verder uitbaggeren zal worden begonnen.  De Nederlandse staatssecretaris van Verkeer, Monique de Vries, heeft aan de Vlaamse minister van Openbare Werken, Steve Stevaert, laten weten dat ze er ook geen euro aan zullen spenderen.  
Daarnaast zijn er ook nog een reeks, niet te onderschatten, voorwaarden aan gekoppeld.
Zo moet er eerst nog gezamenlijk een strategische milieueffectrapport en een maatschappelijke kosten-batenanalyse worden verricht. Er zullen ook nog internationale onderhandelingen moeten volgen want de Westerschelde valt onder de Europese richtlijnen ( in 1997 de Habitat-richtlijn en in 2000 de Vogelrichtlijn). Nieuwe projecten zullen moeten voldoen aan de Europese richtlijnen en aan het Nederlandse natuurbeleid.  Ook de provincie Zeeland zal direct bij de plannen betrokken worden.

20011010 Het nooddecreet zou een nieuwe bouwvergunning toelaten voor de kaaimuren, de leefbaarheidsbuffer en de baggerwerken.  Tegelijk is het de bedoeling de natuurgebieden op te sommen die in aanmerking komen als compensatie. (FET)
Het nooddecreet zou ook toelaten om bijkomende poldergronden op te spuiten. (Knack)

2001/10/15 Persmededeling Doel 2020: Vlaamse overheid probeert nooddecreet deze week rond te krijgen.

2001/10/16  Het mogelijke alternatief voor het Saeftingedok is niet zo concreet als een eerder mediabericht deed vermoeden. Dat zegt Frank De Mulder, projectcoördinator van het Strategisch Plan Linkerscheldeoever. Het alterantief voorziet in het plan om het Deurganckdok te verbinden met het Verrebroekdok, dat nog aangelegd wordt, en het zuidwestelijke deel van het Doeldok.(BELGA)

2001/10/16 Redding van Doel is niet onmogelijk (mc)

2001/10/18 Nooddecreet voor Deurganckdok wordt kluif voor Arbitragehof (mc)

2001/11/14 Rechtsvervuiling in het Deurganckdok (FET)

2001/11/19 Persconferentie Doel 2020: Doelenaars vallen nooddecreet voor Deurganckdok aan en stellen minister-president Dewael in gebreke. Doel 2020 wil discussie uit het slop halen en nodigt verenigde Vlaamse commissies uit naar Doel voor plaatsbezoek.

2001/11/19 Tekst van Doel 2020 uitgesproken tijdens hoorzitting i.v.m. het nooddecreet.

2001/11/27 Persmededeling Doel 2020: Verboden interview

2001/11/30 Polderboeren zijn het beu! Genoeg gecompenseerd!
"Ook wij kennen het adres van de Raad van State en van het Arbitragehof, en als men ons nu niet hoort beginnen ook wij juridische acties. Wij laten ons niet meer afslachten..."
Dit was de teneur tijdens de persconferentie over de natuurcompensatieplannen in de polder op Linkeroever. De polderboeren hebben geen bezwaar tegen de bouw van het Deurganckdok maar willen geen gevolgen dragen van zogenaamde natuurcompensaties op hun gronden. Als er moet gecompenseerd worden moet dat volgens hen gebeuren op de opgespoten gronden tussen de bestaande fabrieken. Plaats genoeg.
En hoe kun je nu aan natuurcompensatie doen in een polder? De polder is op zichzelf toch de prachtigste natuurcompensatie die er bestaat. Wat kun je daar nu aan verbeteren?

De landbouwers uit de polder stellen zes eisen:
1. Dat de natuurcompensatie best gebeurt daar waar ze geen enkeIe economische activiteit hindert: op de doelloos braakliggende opgespoten terreinen.
2. Alle gronden buiten het reservegebied moeten hun landbouwfunctie onvoorwaardelijk kunnen behouden.
3. Eis voor rechtszekerheid. De gronden in tijdelijk landbouwgebruik mogen niet belast worden met een expliciete natuurfunctie. De gronden in eigendom-van de overheid moeten ter beschikking blijven voor economisch verantwoord landbouwgebruik.
4. Geen vroegtijdige aanleg van bufferzones.
5. Er moet een doorbraak komen in het sociale begeleidingsluik voor landbouw. Wie geen rechtszekerheid krijgt, moet volwaardig vergoed worden.
6. Geef landbouwers een kans, ook in die gebieden die in aanmerking moeten komen voor verweving van functies (veiligheid - landbouw natuur).

De voorliggende natuurcompensatieplannen  zijn onaanvaardbaar voor de landbouwsector! De landbouwers hopen dat de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement hiermee rekening zullen houden en hun eisen tegemoet treden. (DWK)

2001/11/30  De commissie Infrastructuur van het Vlaams parlement heeft een nooddecreet goedgekeurd dat de bouw van het Deurganckdok weer vlot moet trekken. Dat gebeurde met 23 stemmen (de meerderheid plus CD&V), tegen 6 (Vlaams Blok), bij 1 onthouding (Jos Demeyer, CD&V). Tijdens een hoorzitting in het Vlaams parlement zei professor Patricia Popelier, rechtsgeleerde aan de Universiteit Antwerpen, dat het Vlaams parlement op zijn minst de Raad van State om een advies over het nooddecreet had kunnen vragen. Namens een aantal inwoners van Doel bereidt Matthias Storme, professor aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven, een bezwaarschrift voor bij het Arbitragehof, onder meer wegens schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. (DS)  

2001/12/01 NMBS dreigt Antwerpse havenfusie te torpederen 
Etienne Schouppe dreigt ermee de grote havenfusie tussen Hessenatie en Noord Natie en de instap van het Singaporaanse overslagconcern PSA te torpederen. Hij vindt dat de huidige aanpak van PSA de belangen van de Belgische Spoorwegen en de Antwerpse haven niet dient. Schouppe staat sterk omdat hij al de toelating van de raad van bestuur van de NMBS heeft gekregen om een voorkooprecht op de Noordzeeterminal uit te oefenen. De Noordzeeterminal is een cruciaal onderdeel in de fusieoperatie tussen Noord Natie en Hessenatie en de overname van dit geheel door de Port of Singapore Authority (PSA). Het is één van de twee operationele containerkaaien aan de Schelde die de Antwerpse haven rijk is. Vandaag is die terminal in handen van Noord Natie, maar bij de oprichting ervan bedong de NMBS, als minderheidsaandeelhouder, een voorkooprecht. Een voorwaarde was wel dat het meerderheidsbelang van eigenaar veranderde. Volgens Schouppe is door de fusie van Hessenatie met Noord Natie en de overname van het fusiebedrijf door PSA deze voorwaarde meer dan vervuld. ,,De NMBS is totaal niet geïnteresseerd om financieel te participeren in het fusiebedrijf als er geen afspraken gemaakt kunnen worden over een operationele samenwerking tussen de Belgische Spoorwegen en een door PSA gecontroleerd HesseNoordNatie'', verklaart hij. Als daar geen verandering in komt, opteert de NMBS ervoor om volledig eigenaar te worden van de Noordzeeterminal, besluit de topman van de NMBS. (DS)

2001/12/01 Verkrachting van de rechtsstaat (FET)

2001/12/11 BB vecht nooddecreet Deurganckdok aan
De landbouwers van Doel en Kruibeke zullen samen met de nationale Boerenbondorganisatie het zogenaamde nooddecreet juridisch aanvechten. "Het zijn vooral de voorgestelde natuurcompensaties en de gevolgen hiervan op de landbouw in de Wase Scheldepolders die als een echte oorlogsverklaring aan onze sector gezien worden", verduidelijkte arrondissementeel Boerenbondvoorzitter Marc Van de Vijver.
De Boerenbond betwist het feit dat Europa het verlies van 20 ha Schorrengebied wil gecompenseerd zien met 600 ha slikken en schorren in Kruibeke en honderden hectaren natuurgebied in Beveren.
"Als de plannen ongewijzigd ten uitvoer worden gebracht, kunnen de boeren hun ploeg definitief opbergen", aldus Van de Vijver. " Daarom zal het Nooddecreet aangevochten worden bij het Arbitragehof. De aanleg van een 600 ha groot moeras in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde vormt dan weer het voorwerp van een procedure bij de Raad van State."
"Het levenswerk van vele generaties polderbewoners hoeft niet vernietigd te worden voorde havenuitbreiding en nog minder voor de uitvoering van niets ontziende natuurcompensatieplannen", aldus de Boerenbond. "De Vlaamse overheid moet beseffen dat zij op deze wijze elk maatschappelijk draagvlak voor de verdere uitbreiding van natuurgebieden in Vlaanderen zal verliezen." (GVA)

2001/12/13 Nooddecreet goedgekeurd!
De paars-groene meerderheid en de CD&V keurden het voorstel van nooddecreet goed, op de onthoudingen van CD&Vers Trees Merckx en Jos de Meyer na. Het Vlaams Blok stemde tegen. De strijd over het omstreden voorstel van nooddecreet was eerder al gestreden, eerst binnen een select gezelschap van parlementsleden, en nadien in commissie van het Vlaams Parlement. Het debat gisteren in plenaire vergadering groeide vooral uit tot een politieke boksmatch tussen het Vlaams Blok en de democratische fracties. (FET)
Het Vlaams Parlement heeft gisteren het zogenaamde nooddecreet goedgekeurd,de uitzonderingsprocedure waarmee de Vlaamse overheid het Deurganckdok inDoel wil laten afwerken. Het decreet is omstreden omdat het toelaat dat het getijdendok naast hetpolderdorp wordt afgewerkt, wars van de bestemmingsplannen, zonder dat de Raad van State om advies wordt gevraagd en zonder dat burgers er zich bij de Raad van State tegen kunnen verzetten. Professoren milieurecht hebben gewaarschuwd dat het Vlaams Parlement zich aan 'rechtsvervuiling' bezondigt en zich op glad ijs begeeft.  De Vlaamse overheid - regering en parlement spelen hier onder één hoedje -vindt echter dat er in dit geval "dwingende redenen van groot algemeen belang" gelden. Elke dag dat de werken stilliggen, moet de Vlaamse regering opdraaien voor schadeclaims door aannemers. Bovendien zal de Raad van State waarschijnlijk de laatste gewestplanwijziging schorsen waardoor er geen juridische grond meer zal zijn om een nieuwe bouwvergunning af te leveren. De Vlaamse politici willen niet wachten tot een gloednieuw ruimtelijk uitvoeringsplan is opgesteld omdat dat nog meer tijdverlies zou betekenen en de Antwerpse haven riskeert belangrijke klanten te verliezen.(DM)
'Vlaams Parlement heeft verantwoordelijkheid genomen, maar uitzonderingsprocedure blijft schaduw werpen over het decreet'. Nooddecreet Deurganckdok hindert Raad van State. Plankgas. Zo kan men de haast beschrijven waarmee het Vlaams Parlement het nooddecreet heeft behandeld, dat de bouw van het Deurganckdok op de linkeroever van de Schelde weer vlot moet trekken. Het nooddecreet moet in het Staatsblad verschenen zijn voor de Raad van State op 21 december de klachten van enkele inwoners van Doel ten gronde behandelt.
ZO trachten de democratische partijen van het Vlaams Parlement de klagers én de Raad van State de wind uit de zeilen te nemen. De advocaat van de inwoners van Doel, Matthias Storme, stelde in een aangetekende brief het Vlaams Parlement hiervoor in gebreke.  Het nooddecreet bepaalt dat de overheid voor de bouwvergunning van het Deurganckdok mag afwijken van de bestaande plannen van aanleg. De Vlaamse regering moet wel rekening houden met de Europese richtlijnen inzake de compensatie van natuurwaarden, die door de bouw teloorgaan. Pas dan kan het Vlaams Parlement de vergunningen bij decreet bekrachtigen. Het debat legde de toenemende druk van de natuurbescherming op de landbouw bloot.(DS)

2001/12/22  Raad van State negeert alsnog nooddecreet Deurganckdok 
"Het is zinloos de Raad van State om een advies te vragen over een validatiedecreet, zoals het ook weinig zin heeft om aan een kalkoen te vragen wat hij vindt van Kerstmis.''  Met dit citaat uit het verslag over de parlementaire behandeling van het nooddecreet dat de bouw van het Deurganckdok weer vlot moet trekken, strooide Matthias Storme, advocaat van de Doelenaars, voor de Raad van State zout in de wonde.  Het door Storme aangehaalde citaat komt van jurist Jan Loones (N-VA).  De Tiende Kamer van de Raad van State behandelde gisteren het verzoek tot schorsing van het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren, waarop ondermeer de bouw van het Deurganckdok steunt.  Het gewestplan wordt door een aantal inwoners van Doel aangevochten omdat het Doel van de kaart veegt.  Zoals verwacht trachtte de advocaat van het Vlaams gewest, Hugo Sebreghts, de procedure voor de Raad van State stil te leggen. Hij riep het nooddecreet voor het Deurganckdok in als een nieuw feit.  Het nooddecreet, dat Sebreghts in een tijdelijke vereniging van juristen mee heeft geschreven, werd begin deze maand plankgas door het Vlaams parlement gejaagd. Het verscheen donderdag in het Staatsblad.  Net op tijd om het voor de Raad van State te kunnen uitspelen. Tevergeefs. Auditeur Chantal Bamps veegde het ,,nieuw element'' van tafel. Het decreet effent wel het pad voor ,,enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden''. ,,Maar de vergunningen zijn een uitvoering van dat decreet en moeten nog door het Vlaams parlement bekrachtigd worden'', aldus de auditeur.  Auditeur Bamps vraagt in haar advies de schorsing van het gewestplan, onder meer omdat de Europese Richtlijnen inzake de beschermde vogelgebieden en habitats met de voeten worden getreden. Grote infrastructuurwerken waarbij natuurgebieden teloorgaan, moeten elders gecompenseerd worden. Volgens de auditeur moet dat zelfs gebeurd zijn alvorens men de werken kan aanvatten.  Volgens haar zijn de Europese Richtlijnen rechtstreeks van toepassing in Vlaanderen omdat zij niet binnen de gestelde termijn in Vlaamse wetgeving zijn omgezet. De bouw van het Deurganckdok wordt gecompenseerd door een ,,natuurlijk'' overstromingsgebied aan te leggen in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Bamps merkte echter op dat dit gebied al aangeduid was als compensatiegebied in het Schelde- en Durme-estuarium. Men kan het geen twee keren als compensatiegebied gebruiken. Als de Raad van State de auditeur volgt, het gewestplan schorst en later vernietigt, dan wordt het gewestplan van 1978 weer van kracht. ,,Het nooddecreet, dat wij voor het Arbitragehof zullen aanvechten, laat toe om van dat gewestplan af te wijken en het Deurganckdok te bouwen. Maar Doel wordt weer woongebied. De polders eromheen weer landbouwgebied. Daar kan het nooddecreet niets aan veranderen'', zegt Matthias Storme, advocaat van de Doelenaars. Storme was verontwaardigd over de poging om de Doelenaars met het nooddecreet de toegang tot de Raad van State te ontzeggen. ,,Het nooddecreet is ongrondwettelijk. Het is in strijd met het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens omdat het tot doel heeft in te grijpen in een proces dat aan de gang is'', aldus Storme.  En hoewel de Europese richtlijnen inzake de beschermde vogelgebieden en habitats na twintig jaar nog niet in Vlaamse wetgeving zijn omgezet, kreeg de Milieubeweging ook gisteren van de auditeur nul op het rekwest. (DS)

2001/12/20 Publicatie van het nooddecreet in het BS.

2001/12/21  Het Scheldewijdingscomité deelt mee dat de Scheldewijdingsfeesten van Doel  in 2002 zullen inkrimpen.   (DWK)

2001/12/21  Met het nooddecreet heeft men enkel voor het Deurganckdok een oplossing gezocht, de bevolking van Doel blijft in de miserie zitten.  Via het woonrecht, mee opgenomen in het nooddecreet, jaagt men de Doelenaars weg uit hun dorp. (persmededeling Vl. Blok in DWK). 

2001/12/26  De Provincie heeft interesse getoond om het Hooghuis uit 1616 aan te kopen als Doel dan toch niet zou verdwijnen.  Het zou uitgebouwd worden tot een cultuur-historisch centrum.  Naast de culturele waarde, zou de aankoop vooral een morele weerslag op de  gemeente Doel en haar inwoners hebben.  Dit zou betekenen dat Doel opnieuw een toekomst krijgt. (HVW)

 

Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]