Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 27 januari 2010

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

Het was een korte gemeenteraadszitting, maar met toch enkele 'spannende' momenten. Vooral toen de vraag over de afschaffing van de vroeger geplande omleidingsweg langs Uitbergen ging. En ook het al dan niet tijdig gestrooid hebben aan rusthuis Kruyenberg deed de temperatuur wat stijgen. Uiteindelijk koelde alles af, zelfs zonder dat daarvoor nieuwjaarswensen nodig waren.

Omleidingsweg - Waterfeesten - Minigolf -Trage wegen - Gemeentewoning - Drugspreventie - Haïti - Dijkwerken - Strooien

 

"Wanneer wordt omleidingsweg afgeschaft ?"

Dit punt werd door de CD&V toegevoegd. Jan De Palmenaer schetste hoe die weg werd gepland toen in 1963 de brug in Uitbergen werd aangelegd. De weg zou ook langs Overmere lopen, maar die gemeente schrapte het tracé op haar grondgebied nog voor de fusies. "In Uitbergen vraagt men zich nu af waarom het gedeelte op hun grondgebied nog steeds op het gewestplan staat. Temeer omdat dit zo het ter beschikkingstellen van mogelijke bouwgrond hypothekeert", besloot hij. Burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) verwonderde zich zowel over de vraag zelf als over het tijdstip. "Toen wij in deze zetel kwamen vonden wij in de voorbereiding van het gemeentelijke structuurplan een tekst van jullie waarin wordt gesteld dat de weg 'voorlopig nog wordt behouden'. Wij hebben dat toen veranderd in 'zal worden opgeheven zodra het verbod voor zwaar verkeer door het centrum van Uitbergen is ingevoerd. Die tonnagebeperking is er nu, maar intussen is het Vlaamse Gewest zelf bezig met een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de Kalkense Meersen. Om administratieve en praktische redenen is het beter dat wij met een eigen gemeentelijk RUP, nodig om die omleidingsweg van het gewestplan weg te krijgen, pas beginnen als de andere klaar is. Het is dus zeker onze bedoeling die weg zo vlug mogelijk uit het gewestplan te laten verwijderen." De Palmenaer stond er op dat toch een stemming werd gehouden 'om te zien of iedereen wel achter de afschaffing stond'. En dat bleek.

 

Organisatie Waterfeesten

Schepen René Kets (Open Vld) gaf aan dat de organisatie van de Waterfeesten ook dit jaar door VVV Donkmeer gebeurt. Deze vereniging krijgt €65.000 ter beschikking voor het programma, en zelf €3000 als vergoeding. De VVV-leden mogen ook gratis binnen. Als motivatie werd gegeven dat de VVV 'over de kennis beschikt en een beroep kan doen op voldoende personeel voor controle op het gebeuren en de inkomgelden'. Bovendien was de samenwerking vorig jaar gunstig geëvalueerd. De VVV moet het programmavoorstel en de prijs vooraf voorleggen. De gemeente verhuurt zelf de Festivalhal en int de stand- en marktgelden. De gemeente blijft ook de eindverantwoordelijke bij geschillen.

De schepen moest ook melden dat de toegangsprijs op de dag zelf van €6 naar €7 stijgt. In voorverkoop is dat €5, en inwoners uit de Donkgemeenten kunnen vooraf op vastgestelde dagen in het gemeentehuis kaarten aan €3 krijgen. Kinderen tot en met 12 kunnen gratis binnen. Restaurantbezoekers krijgen  het toegangsgeld terug wanneer zij het afgesloten gebied ten laatste om 16 uur verlaten en een eetfactuur kunnen voorleggen.

 

Minigolf

De gemeenteraad verleent ook aan de jeugdbewegingen uit de gemeente het verminderde toegangstarief van 1 euro wanneer zij de nieuwe minigolfpiste op het Donkoeverpark willen gebruiken. “Eerder stemden wij dit al voor de scholen uit de gemeente. De Jeugdraad wees ons op dit hiaat, wat nu wordt goedgemaakt”, zei schepen René Kets (Open Vld). Tijdens de opening van het toeristische seizoen, tijdens het paasweekeinde is de minigolf trouwens voor iedereen gratis toegankelijk, bij wijze van kennismaking en promotie.

 

Trage wegen
Het Regionaal Landschap Schelde-Durme diende na twee informatievergaderingen en de bespreking van de voorstellen een adviestekst in over hoe een netwerk van zogenaamde trage wegen kan worden uitgewerkt. Schepen Wim Arbijn (sp.a) zei dat een deel van deze wegen bestaan en dus enkel verder moeten onderhouden, in een ander deel moet het comfort voor onder meer rolstoelgebruikers worden verbeterd, dan zijn er een aantal of delen van wegen verdwenen waarvoor moet nagegaan of heropenen nuttig is. Hij verzekerde Tanja Vis (CD&V) dat bij elke ingreep eerst vooraf met omwonenden of gebruikers zal worden overlegd en dat eventuele ingrepen enkel op perceelgrenzen zullen gebeuren. De Cultuurraad zal voor enkele wegen advies voor een geschikte naam kunnen geven. Er zijn ook plannen voor de opmaak van een trage wegenkaart,

 

Gemeentewoning
De woning aan Donklaan 119a, die tot voor kort ook diende voor de huisvesting van de conciërge van de gemeentelijke toeristische infrastructuur aan het Donkmeer, zal voortaan als een ‘gewone’ woning worden verhuurd. De conciërgefunctie is overgenomen door het toerismepersoneel, de zaalwachter voor culturele infrastructuur en de technische dienst. Voor het vervullen van die taak kreeg de bewoner tot nu een fikse huurkorting. Als ‘gewoon’ huis zal ze voortaan aan €750 per maand kosten.

 

Drugspreventie
De gemeenteraad keurde op haar beurt goed dat het OCMW van Lokeren toetreedt tot de eerder opgestarte samenwerking tussen Berlare en Zele om het drugsgebruik aan te pakken. Schepen Tom Temmerman (Open Vld) legde uit dat hierdoor kan in plaats van een halftijdse een voltijdse baan worden geopend. Deze medewerker zal voor de helft in Lokeren actief zijn, voor 30% in Zele en voor 20% in Berlare. In elke gemeente komen er vaste zitdagen. Voor elke gemeente zal een aangepaste werking worden uitgebouwd. Patrick Van Malderen (CD&V) had twijfels over het nut van een verantwoordelijke die voor drie verschillende gemeenten moet instaan en vroeg zich af wat met het meldpunt in het OCMW gebeurt. De schepen bevestigde dat het meldpunt blijft bestaan en dat het OCMW de eigen drugswerking voortzet. Burgemeester Gabriëls zei dat Berlare zeker evenveel aan bod zal komen als bij de samenwerking met enkel Zele.

 

Haïti

Iedereen stemde toe om €1500 uit het geplande budget voor 11.11.11 aan de Haïti-actie te schenken, waarvoor de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (Gros) in samenwerking met verenigingen op 7 februari nog een ontbijtactie opzet.

 

Dijkwerken

Tijdens de vorige gemeenteraad vroeg Jan De Palmenaer om een bus in te leggen voor de scholieren uit Overmere en Uitbergen die volgend jaar door de geplande werken aan de dijk wellicht niet met de fiets langs de Scheldedijk naar Wetteren kunnen. Nu had hij een tweede mogelijkheid. Omdat minister Crevits heeft toegestemd tot de aanleg van een dijkweg langs de andere kant van de Schelde, vroeg hij de gemeente om aan te dringen dat zo snel mogelijk te doen, zodat de kinderen, na een overzet aan de Aard, vandaar dat pad zouden kunnen volgen. Burgemeester Gabriëls zei dat de brief over het eerste voorstel al is vertrokken maar nog geen antwoord is ontvangen, en schepen Arbijn beloofde dat men met het tweede voorstel naar Waterwegen en Zeeschelde zal stappen.

 

Strooiwerken

Patrick Van Malderen zei dat het lang had geduurd voor de weg naar rusthuis Kruyenberg sneeuwvrij was gemaakt. Hij vond dat dit sneller moest om de eventuele komst van ziekenwagens niet te bemoeilijken. De burgemeester en schepen Julien Wettinck (Open Vld) antwoordden dat de wegen naar rusthuizen tot de prioriteiten behoorden. Ze stelden voor om, als men toch zou zien dat die wegen niet tijdig worden gestrooid, onmiddellijk zelf het gemeentehuis hierover te bellen.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 20/01/10. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.