Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

Wat kost een gemeente ?

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

gemeentehuis
politieke partijen

 

Omhoog

Wat doet een gemeente eigenlijk ? En wat kost dat allemaal ? Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 willen we hier een overzicht geven, aan de hand van het jongste jaarverslag, over de gemeentezaken tijdens het dienstjaar 2004. Uiteraard is dit maar een onvolledig overzicht, dat enkel de grote lijnen wil weergeven. Het OCMW en de politieraad komen niet hier aan bod, voor brandweer zie ook de eigen bladzijde. Het dossier komt er niet in een keer, maar wordt geleidelijk aan aangevuld. De reeks startte in januari 2006. In het onderstaande inhoudsoverzicht staat een * bij de hoofdingen waar recente aanvullingen zijn gebeurd.

De gegevens zijn onder meer gebaseerd op het jaarverslag van 2004, evt. aangevuld met begrotingcijfers 2005 en 2006.

wie bestuurt ? * - wat beslist een gemeentebestuur ? - inkomsten en uitgaven - de ontvangsten in detail
de uitgaven in detail  -
het gemeentepersoneel
lees ook
*

Wie bestuurt de gemeente ?

1) de gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt. In de Donkgemeenten zijn dat de 23 mensen (gemeenten met 12.000 tot 14.999 inwoners) die om de zes jaar worden gekozen. Het resultaat van die verkiezingen geeft, behalve als er een absolute meerderheid is, aanleiding tot onderhandelingen tussen partijen die samen meer dan 50% van het totaal aantal zetels wonnen. Als een akkoord is bereikt duiden deze partijen meestal aan wie de burgemeester en de vijf schepen worden, en wie het OCMW mag voorzitten. De uiteindelijke benoeming van de schepenen gebeurt echter door een meerderheid van de volledige gemeenteraad. Is er geen akkoord mogelijk voor het burgemeesterschap dan kan de provinciegouverneur zelf iemand aanduiden. Dat moet niet noodzakelijk iemand uit de gemeenteraad zijn.

De Gemeenteraad heeft twee grote bevoegdheden:
 
bulletReglementen: de Raad bepaalt welke algemene voorschriften op het gemeentelijk grondgebied van toepassing zijn. Voorbeelden zijn politieverordeningen, ruimtelijke structuur- of bestemmingsplannen, fiscale regelgeving en belastingtarieven. De Raad keurt ook de jaarlijkse begroting goed en geeft toestemming om leningen aan te gaan.
bulletBeheer: de Raad benoemt of ontslaat personeelsleden. Hij geeft het College toestemming om gerechtelijke stappen te ondernemen. Alle belangrijke daden met betrekking tot het gemeentelijk erfgoed worden aan de goedkeuring van de Raad onderworpen. De Raad ziet toe op de uitvoering van de begroting en keurt de rekeningen goed. Hij is bevoegd voor het principe en het vaststellen van de gunningsvoorwaarden voor alle gemeentelijke opdrachten en meer bepaald de investeringen.

 De zittingen van de Gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het om personenkwesties gaat.

In de nieuwe gemeentewet is een nieuwe functie gecreëerd: de voorzitter van de gemeenteraad. Voortaan zit dus niet meer de burgemeester de raad voor. (wordt aangevuld)

2) het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en (in Berlare maximum vijf) schepenen bepaalt meestal het beleid, ook al omdat normaal gezien de meerderheid van de gemeenteraadsleden hun voorstellen ondersteunt. Hoewel de bevoegdheden onder de burgemeester en schepenen worden verdeeld, worden de beslissingen collegiaal genomen. Een schepen is dus niet gemachtigd om alleen de gemeente te verbinden. Het College komt meestal op dinsdag samen, en zo vaak als nodig om de dringende zaken af te handelen. Het College wordt voorgezeten door de Burgemeester. De vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen zijn niet openbaar.

Door het nieuwe gemeentedecreet kan een bestuursmeerderheid beslissen om al dan niet de OCMW-voorzitter als extra schepen in het college op te nemen.

Het college

bulletpakt de dagelijkse problemen aan
bulletvoert de wetten, decreten, verordeningen, bepalingen en besluiten van de staat, de gewesten, de gemeenschapscommissies enz. uit.
bulletmaakt de beslissingen van de Gemeenteraad bekend en voert ze uit.
bulletstaat in voor het bestuur van de gemeentelijke instellingen.
bulletbeheert de inkomsten, geeft opdracht tot betaling van de gemeente-uitgaven en controleert de boekhouding.
bulletleidt de openbare gemeentelijke werken.
bullethoudt zich bezig met de afbakening van het wegennet (rooilijnen) en levert bouw- en verkavelingsvergunningen af.
bulletonderneemt de gerechtelijke acties van de gemeente.
bulletbeheert de eigendommen van de gemeente.
bulletstaat in voor het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand en benoemt daartoe een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze functie kan door de Burgemeester, maar ook door een van de schepenen worden waargenomen.

De taken van een gemeente zijn de jongste jaren sterk uitgebreid, maar toch ook wel beperkt door richtlijnen die door hogere beleidsniveaus worden opgelegd, en door de financiële middelen uit eigen inkomsten (belastingen en retributies) en van wat hogere niveaus via subsidies ter beschikking stellen. Het college doet de voorstellen die aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd en met een meerderheid van stemmen aanvaard. Raadsleden kunnen ook voorstellen doen. In de huidige politieke cultuur maken die meer kans als ze vanuit de meerderheidspartijen worden gedaan.  Gemeenteraadsbeslissingen moeten nadien ook door de provincie worden goedgekeurd. Nadien zorgt het college voor de uitvoering. Hiervoor kan zij rekenen op het gemeentepersoneel.

Om de bevolking meer te betrekken zijn sinds de jaren tachtig een aantal raden opgericht, al dan niet verplicht of als randvoorwaarde om van hogere overheden subsidies te krijgen voor infrastructuur of werking. Zo is er een cultuurraad (Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid), een jeugdraad, een milieuraad (Gemeentelijke Adviesraad Milieu en Natuur) en een Raad voor de opmaak van een gemeentelijk structuurplan (Gecoro), een seniorenraad en een sportraad. Gemeentebesturen moeten bovendien voor verschillende domeinen (jeugdwerk, milieu, cultuur, stedenbouw, mobiliteit) meerjarenplannen opstellen, met jaarplannen en verantwoording voor wat is gepresteerd. De hogere overheid hoopt lokale besturen hiermee aan te zetten om een langetermijnvisie op te bouwen en uit te werken. Voor sommige domeinen (o.a. mobiliteit, milieu) kan een gemeente met hogere overheden contracten, de zogenaamde convenanten, afsluiten waarbij de gemeente zich engageert om (een aantal van) de voorgestelde taken uit te voeren in ruil voor extra subsidies.

De leden van het college van burgemeester en schepenen, van de gemeenteraad en van de Gecoro krijgen een vergoeding voor hun aanwezigheid op bijeenkomsten. De leden van het college krijgen een wedde.

Wat kan een gemeentebestuur beslissen ?

Wordt aangevuld.

Inkomsten en uitgaven van de gemeente

De gemeente maakt elk jaar een begroting op die, meestal eind december, aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Is er geen akkoord over, of als de begroting te laat wordt ingediend, dan moet de gemeente het volgende jaar elke maand voortdoen met een twaalfde van wat voor het vorige jaar is goedgekeurd. Tijdens een jaar kan een gemeentebestuur voorstellen om de begroting te wijzigen.

Er is een begroting voor de 'gewone dienst', waarin alle normale inkomsten en uitgaven staan, en een voor 'buitengewone dienst', met de inkomsten en uitgaven voor investeringen.

In de loop van elk jaar maakt het college van burgemeester en schepenen bekend wat volgens de rekeningen van de boekhouding het vorige jaar werkelijk is ontvangen en uitgegeven. Door onverwachte of niet gerealiseerde ontvangsten en uitgaven of - wat de oppositie meestal als uitleg zal geven - door onder- en overschattingen van verwachte ontvangsten en uitgaven, kan er een verschil zitten tussen wat werd begroot en wat werkelijk is gebeurd.

Een algemeen overzicht van de ontvangsten en uitgaven (in €):

  2002 2003 2004 2005 2006
Gewone Dienst begroting rekening begroting rekening begroting rekening begroting rekening begroting
ontvangsten 10.378.719,97  9.712.847,62  9.452.901,43 11.534.123,29  9.922.576,99 10.329.794,90 10.657.667,79   10.818.422,45
uitgaven 10.598.346,48 10.230.773,87 10.112.418,94  9.489.658,39 10.112.366,59  9.483.078,50 10.551.503,34   10.643.025,84
                   
Buitengewone Dienst begroting rekening begroting rekening begroting rekening begroting rekening begroting
ontvangsten  3.856.569,53  3.161.569,60  2.155.126,71    860.281,80  2.771.375,86    775.172,66  4.501.117,83    4.039.984,13
uitgaven  3.867.748,61  3.196.262,40  2.131.606,99  2.736.891,79  2.662.587,56  2.191.837,47  3.808.673,48    3.235.517,13

Wat ontvangsten betreft, voorziet de 'gewone begroting' voor 2006 dat

bullet93,40% komt van overdrachten (belastingontvangsten, gemeentefonds en subsidies)
bullet3,35% uit de opbrengst van schulden
bullet3,26% uit de opbrengst van eigen prestaties

Voor uitgaven is de verdeling:

bullet33,43% aan personeelskosten
bullet31,67% aan overdrachten
bullet20,89% voor de werking
bullet14,02% aan schulden

De ontvangsten in detail

De ontvangsten bestaan uit:

bulletbelastingen
bulletretributies of de vergoeding voor leveringen of prestaties door gemeentediensten
bullethet gemeentefonds
bulletalgemene subsidies en subsidies voor specifieke acties, verleend door hogere overheden
bulletintresten

Belastingen en retributies worden bepaald door de gemeenteraad. Personenbelasting,de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen worden door de hogere overheid het jaar na de heffing (en soms met vertraging) doorgestort. Voor het opmaken van de begroting gaat men uit van een raming die de hogere overheid opgeeft.

Een overzicht (in €):

Soort Belastingvoet 2002 2003 2004 2005 (begroting) 2006 (begroting)
personenbelasting (na aftrek kosten)

(7 %) 8% sinds 2003

2.584.450,90 2.787.530,54 3.351.181,77 3.310.745,00 3.400.903,75
onroerende voorheffing (875) 1100 opcentiemen 1.444.305,98 1.857.551,46 1.929.433,42 1.933.674,00 2.005.673,00
parkeren   12.216,16 24.110,55 20.729,96 20.000,00 20.000,00
afhalen huisvuil (€ 75) 395.160,00 399.378,00 406.704,00 410.552,00 410.552,00
afgifte huisvuilzakken...       223.365,00 190.000,00 190.000,00
riolering (€35) 146.340,25 174.825,00 177.835,00 177.835,00 179.445,00
motorrijtuigen   142.451,68 152.702,91 159.017,57    
kampeerterreinen (€0,50 per m2) 47.790,00 46.740,00 50.790,00 40.000,00 45.000,00
administratieve documenten   32.034,47 36.562,59 41.586,72 46.200,00 48.200,00
tweede verblijven   30.669,28 45.510,00 43.660,00 44.000,00 51.800,00
onbebouwde percelen   24.478,60 33.416,89 31.480,50 30.000,00 30.000,00
gebruik openbaar domein       29.264,76 28.838,00 30.000,00
begravingen   660,00 0 124,00 248,00 248,00
opgravingen   1.488,00 0 2.232,00 2.975,00 2.975,00
plaatsrecht op kermissen     7.996,78 7.289,50 8.000,00 8.000,00
plaatsrecht op markten   2.492,04 8.192,90 6.923,70 6.000,00 6.000,00
zandgroeven   267,50 337,50 405,00 300,00 300,00
jachtvergunningen   774,15 150,00 325,00 100,00 100,00
ophalen/bergen goederen op openbare weg   200,00 0 193,79 200,00 200,00
intresten       44.880,00 35.000,00 35.000,00
             
Gemeentefonds       1.793.774,00 1.952.890,00 1.923.043,00
             

In 2002 en in 2004 kreeg de gemeente telkens €10.153,25 uit het Sociaal Impulsfonds.

De uitgaven in detail

Het is hier onmogelijk alle details weer te geven. We beperken ons tot een overzicht van werkingskosten en van investeringen in verschillende rubrieken. Personeelskosten staan bij een volgende rubriek.

    2002 2003 2004 2005 (begroting) 2006 (begroting)
    werking investering werking investering werking investering werking investering werking investering
administratie   381.474,38 14.840,48 384.320,85 6.159,51 385.458,39 0        
territorium/ openbaar domein   14.662,57   19.820,63   16.135,12          
politie

gemeentelijk aandeel in politiezone

954.049,73   906.309,95   793.762,85          
brandweer   27.770,60 0 31.735,03 3.289,36 29.865,04 8.286,69        
verkeer/ waterstaat   27.924,59 259.465,02 323.920,64 168.734,62 290.469,04 219.499,06        
handel/ nijverheid/ middenstand   402,32 123.946,76 61.334,91 2.800,00 64.602,81 0        
jeugd, cultuur, sport, recreatie Totaal 332.842,55 68.935,60 362.958,77 58.742,32 401.702,15 1.092.699,87        
bibliotheek 92.597,89 89.956,46 78.359,28 330,00 93.674,85 0        
                     
                     
                     
                     
erediensten
toelage aan kerkfabrieken
Berlare 21.180   27.562   4.518          
Overmere 34.635   29.912   44.751          
Uitbergen 33.356   32.412   28.581          
huisvuil: ophaling en verwerking   237.102,24   223.622,49   205.740,00          
rioleringen   38.329,59 2.045.497,42 52.001,03 2.045.497,42 37.085,58 359.874,68        
begraafplaatsen/ lijkbezorging   15.653,30 324,37 10.563,71 0 6.539,79 23.188,44        
                       
                       
                       

Het gemeentepersoneel

Volgens het kader is het personeel opgedeeld in (2004):

bulletstatutair administratief personeel voorziet 28,26 mensen waaronder de secretaris, de ontvanger, een industrieel ingenieur, een cultuurbeleidcoördinator, een cultuurfunctionaris en medewerkers, een bibliothecaris en medewerkers, een museumbewaarder, een jeugdconsulent, een sportfunctionaris, een coördinator voor de kinderopvangdienst, een stedenbouwkundig ambtenaar, een GIS-verantwoordelijke,  administratieve (hoofd)medewerkers
bulletcontractueel administratief personeel: 16,5 mensen, vooral IBO kinderopvangbegeleiders. De meesten werken in een gesco-statuut.
bulletstatutair technisch personeel: 11 mensen + 10.868 uren schoonmaaksters
bulletcontractueel technisch personeel: 22 mensen in een gesco- of wep-plusstatuut
bulletstatutair onderwijspersoneel: de gemeente staat in voor 2236 uren schoonmaaksters
bulletcontractueel onderwijspersoneel: 1 onderwijzer en 0,45 administratief medewerker
bulletcontractueel IBO-personeel: de gemeente heeft een contingentovereenkomst voor 23 voltijdse medewerkers en voor een veiligheidsplanverantwoordelijke, en projectovereenkomsten voor 2,5 (?) betrekkingen voor kinderhulpmedewerkers.
bulletdaarnaast betaalt de gemeente ook de brandweerlui.

De totale personeelskost bedroeg in:

bullet1989:    59.732.200 frank of 33,57% van de totale uitgaven
bullet1999: 110.077.263 frank of 33,90%
bullet2001: 131.544.583 frank of 36,92%
bullet2002: 2.901.494,21 euro of 30,86%
bullet2003: 3.009.198,16 euro of 32,13%
bullet2004: 3.155.395,27 euro of 32,85% (of is het 3.115.395,27, zoals vermeld in bijlage begroting 2006 ?)
bullet2005: 3.373.118,62 euro (begroting)
bullet2006: 3.557.527,11 euro (begroting) of 33,43%

Een uitsplitsing over enkele diensten:

    2004 2005 (begroting) 2006 (begroting)
administratie   1.136.992,28    
brandweer   110.308,27    
verkeer/ waterstaat   807.585,35    
handel/ nijverheid/ middenstand   29.619,31    
jeugd/ cultuur/ sport/ recreatie   287.002,78    
begraafplaatsen/ lijkbezorging   46.295,08    
         
         
         

Lees ook

bullet Het nieuwe gemeentedecreet (juli 2005)
bullet Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.