Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

Gesprekken met de burgemeester

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

gemeentehuis
Politici aan het woord
politieke partijen

 

Omhoog 

Kort nadat duidelijk werd dat Katja GabriŽls waarnemend burgemeester zou worden, vroeg nkb informatief naar haar verwachtingen.

Het is de bedoeling regelmatig een gesprek met haar te hebben, waarbij - op een kritische manier - het beleid te evalueren. Wie haar via deze weg vragen wil stellen, kan die altijd doorsturen.

december 2007 - februari 2007

16 februari 2009
"Onze rekeningen kloppen nog"

Voor Katja GabriŽls wordt het weer een druk jaar. Zo rond midden maart komt er immers een tweede kindje bij en dat zal toch weer wat aanpassingen vragen. Het was dus hoog tijd voor een gesprek, waarbij opnieuw vooral de personeelsaangroei, de investeringen, de communicatie en de rol van de overheid en de politieke partijen aan bod kwamen.

Maar eerst, de baby. Neen, niet het geslacht interesseerde ons direct, maar wel of de burgemeester zich na de geboorte laat vervangen.
"In de mate van het mogelijke blijf ik op post. De eerste weken zal ik wellicht wat minder aanwezig zijn in het gemeentehuis. Maar dat kan steeds beter worden opgelost door gebruik te maken van de computer.  Misschien zullen de schepenen wat meer naar vergaderingen moeten waar ik de voorbije maanden naar toe ging. We zien wel. Wim (haar partner, nkb) heeft me alvast ook al aangemaand om zeker in het begin niet te veel te willen doen."

Een van de vragen die deze site van lezers toegestuurd kreeg was of de gemeente nog wel iets over zal hebben na al de investeringen en de personeelsaanwervingen. Het voorbije jaar was er immers de aankoop van het kasteel, waar ook heel wat geld naar restauratie zal gaan, en van de Ami, waar een administratieve ruimte in de plaats komt. En er worden voor communicatie en toerisme een aantal personeelsleden aangeworven met een hoger diploma. En had haar partij voor de gemeenteraadsverkiezingen niet gezegd dat er al te veel gemeentelijke infrastructuur was, en wordt nu nationaal niet voorgehouden dat er te veel ambtenaren zijn ?
"De bevolking mag gerust zijn. Onze rekeningen kloppen nog altijd. We hebben altijd gezegd dat de vorige meerderheid een goede schepen voor financiŽn had. Maar we vinden ook dat het structureel overschot van de gemeente, nu zo'n 7 miljoen, niet zo groot moet zijn. Waarom de mensen belastingen blijven vragen als er zo een reserve is ? Met de investeringen en geplande kosten zal dat overschot ongeveer halveren. En dat is voorzien in het meerjarenbudget. Wat vooral belangrijk is, de geplande investeringen zijn in het voordeel van de gemeente en zullen Berlare kansen bieden. Dat is ook zo voor het personeel. Er is nood aan iemand die de communicatiereflex levend houdt en zorgt voor meer communicatie, en wat toerisme betreft, we vinden het nodig, na het vertrek van het provinciaal toerismebureau om zelf die taken uit te voeren. Bovendien had Berlare in vergelijking met de omliggende gemeenten een duidelijke achterstand wat personeel betreft, zeker in kaderpersoneel (zie ook vorig gesprek). Nu moet ik er wel aan toevoegen dat het na deze inhaalbeweging wel stopt."

Moeten ook de gevolgen van de crisis niet worden voorzien ?
"Het blijkt dat vooral grotere gemeenten en steden de nadelige invloed ondervinden van de minder inkomsten. Bovendien mogen we er van uitgaan dat de Vlaamse regering ook de komende jaren met hulp over de brug zal komen."

En is er nog geld voor activiteiten ?
"Het is zeker de bedoeling om de inspanningen te doen die nodig zijn om mensen naar de gemeente te lokken. Stroming heeft een goede naam en wordt vergeleken met wat in Dendermonde en Wetteren gebeurt. Dat moeten we blijven aanhouden. Ook wat het toerisme betreft zullen we het nodige doen. Dit gezegd zijnde, het is niet altijd nodig om veel geld te besteden om toch goede initiatieven op te zetten."

Toch, en dat is een kritiek die de oppositie al dikwijls heeft geuit, is het nog altijd wat gissen naar waar deze meerderheid naar toe wil met Berlare. Er zijn inderdaad al verschillende initiatieven opgestart, onder meer aan het Donkmeer, maar wat is het beoogde einddoel ?
"Deze vraag is inderdaad al enkele keren gesteld, ook door de pers. Eerst en vooral, er is zoveel waar je weinig of geen vat op hebt. De ruimtelijke structuur ligt vast waardoor je bijvoorbeeld nooit van deze gemeente een industriegemeente kunt maken. Het is hoe dan ook moeilijk om te zeggen dat Berlare er in 2025 zo of zo anders zal uitzien. Je moet je dus als beleid focussen op die zaken waar je wel iets kan aan doen. En dat met kleine stappen. Voor Berlare is duidelijk dat cultuur en toerisme belangrijk zijn, en daar werken we aan."

Toch even terug naar het personeel. Van Quickenborne wil minder ambtenaren. Hier komen er meer.
"Je moet toch even naar de gestegen takenlijst van gemeenten kijken. Dat doen beleidsvoerders op macroniveau niet. Het is niet normaal hoeveel werk de schepenen hier moeten doen. Of hoe dikwijls het personeel hier avondwerk moet verrichten. 'Men gaat de taken vereenvoudigen', wordt gezegd. Er is al vijf jaar gewerkt aan het opmaken van een lijst met de taken die gemeenten moeten doen om subsidies te krijgen, om dan na te gaan wat eenvoudiger zou kunnen. Men is er niet in gelukt om die lijst te maken, laat staan te vereenvoudigen. Intussen moeten we als gemeenten wel aan alles en nog wat voldoen. En we doen daar ook de inspanningen voor omdat het nodig is om die subsidies binnen te halen. Maar daar is dan ook het nodige personeel voor nodig."

De communicatie dan. Een vraag van een lezer was om de begroting van de gemeente beschikbaar te leggen in de bibliotheken of zelfs op het internet te zetten.
"Dat zou eventueel kunnen. Maar ik vraag me wel af of de lezer die niet vertrouwd is met dergelijke materie zal begrijpen wat er in staat. Ik tracht bij de budgetbespreking een korte samenvatting met het bijzonderste voor te leggen. Dat document zou alvast op de vernieuwde site kunnen. Ik zal dat met de communicatieambtenaar bespreken.

Heeft de gemeente niet als taak om de burger duidelijker uit te leggen wat men doet en waarom ? En geldt hetzelfde eigenlijk ook niet voor de politieke partijen, wil men de burger echt beter betrekken bij het beleid ?
"Het zou inderdaad een taak van het beleid moeten zijn. Maar die communicatiereflex bestaat niet direct bij ambtenaren, werd tot nu ook meestal niet echt gepromoot. Maar inderdaad - ik zei het al tijdens de nieuwjaarsreceptie - de burger heeft recht op meer informatie en daarom komt er ook een communicatieambtenaar. (Die was eigenlijk al voor vorig jaar beloofd, maar administratieve beslommeringen zoals hervorming van de personeelsstructuur, en het zorgen voor een gepaste opvolging als cultuurcoŲrdinator zorgden voor de vertraging, nkb.) Het zal zijn taak zijn om voor regelmatigere berichtgeving te zorgen. Dat zal inspanningen vragen, ook van de andere ambtenaren, die hem uiteindelijk de informatie zullen moeten bezorgen, die hij dan eventueel moet herschrijven in een voor iedereen verstaanbare taal. En wat de partijen betreft, ja, zij zouden ook meer kunnen doen. Maar je moet ook beseffen dat partijen bestaan uit vrijwilligers die dat naast hun gewone taak doen, en dan in de eerste plaats proberen om de voornaamste partijtaken uit te voeren. Communicatie is daar spijtig genoeg niet altijd bij."

Tot slot: hoe denk je dat de gemeente-inwoners over je oordelen ?
"Ik hoop dat men intussen heeft begrepen dat ik in de mate van het mogelijke ten dienste sta van iedereen, van welke achtergrond of overtuiging ook. En uit de reacties die ik krijg meen ik te mogen zeggen dat men me al volop heeft aanvaard in de functie die ik uitvoer."

10 december 2007
"De gemeente heeft gebrek aan kaderpersoneel"

Bijna een jaar na haar aantreden komt het er nog eens van om burgemeester Katja GabriŽls naar haar ervaringen te vragen. Het zijn immers drukke maanden geweest. Het kabinet is intussen wat veranderd. Een nieuwe stoel, foto's van het gezin, andere kunstwerken, de computer is intussen toch al een tijd aangesloten. En ook de burgemeester is al wat meer aangepast: zeker van haar stuk, meer vertrouwd met de dossiers, en met hoe het er aan toe gaat in een gemeentelijke administratie.

Zijn de verwachtingen uitgekomen ?
"
Men had me gewaarschuwd dat er veel komt bij kijken, maar het is eigenlijk nog drukker geworden dan verwacht, zowel overdag als 's avonds. En dat niet alleen wat het aantal uren betreft, maar ook inhoudelijk. Er zijn zoveel verschillende zaken, er wordt van een gemeente echt heel wat gevraagd."

Helpt die ervaring ook bij het werk voor de Vlaamse Gemeenschap ? (De burgemeester werkt nog deeltijds in het kabinet van Vlaams minister Van Mechelen, nkb)
"Ik besef nu wel degelijk dat men in 'Brussel' niet altijd rekening houdt met de omstandigheden waarin men in gemeenten, en dan zeker in de kleinere gemeenten, werkt. Je kan plaatselijk niet altijd zo diep gaan als men daar zou willen. In kabinetten werken niet zo veel burgemeesters, die zitten vooral in het parlement. Maar het is toch wel zo dat de meeste wetsontwerpen in kabinetten worden voorbereid en dan door het parlement worden goedgekeurd."

Wat was tot nu het aangenaamste aan de taak ?
"Zeer zeker dat je veel nieuwe mensen leert kennen. En de goede reacties, van het personeel, met wie er toch een heel goede samenwerking is opgebouwd, en ook van de bevolking. Ja, ik ben nog altijd blij dat ik deze kans heb gekregen. Hoe en wanneer het ook afloopt, het zal een ervaring zijn die niet iedereen meemaakt, en die men me niet meer kan afpakken. En ja, als Karel De Gucht het overneemt, zal ik dat uiteraard aanvaarden, maar toch met enige spijt. Uiteindelijk heb ik nu toch de aanzet gegeven om iets op te bouwen."

Voel je als burgemeester ook meer druk ?
"Je voelt je vooral meer verantwoordelijk voor alles. Maar ik moet er aan toevoegen dat er door heel het schepencollege hard wordt gewerkt. De burger onderschat dikwijls wat er voor moet worden gedaan, als je het goed wilt doen. Maar zelfs als het meer is dan we vooraf dachten, we hebben er voor gekozen. En gelukkig zijn er een aantal schepenen die hun tijd zelf kunnen indelen. En zelf werk ik nog slechts deeltijds in Brussel. Eigenlijk zie ik zo mijn gezin zeker evenveel als mensen die voltijds gaan werken. En gelukkig heb ik een partner die mij volop steunt en helpt."

Sommigen zeggen dat jullie de aanwezigheidspolitiek niet zullen kunnen volhouden.
"
Er is daarover zeker geen bewuste politiek. Tijdens elk schepencollege wordt overlopen wat er zoal te doen is in de gemeente, waarvoor er uitnodigingen zijn ontvangen, en dan geeft elk van ons aan waar we naar toe kunnen gaan, zonder enige verplichting. Ik ben zelf al eens terug naar huis gegaan omdat ik zag dat er toch al enkele schepenen waren. En of we dat zullen volhouden, dat zien we dan wel."

En wat vond je het moeilijkste tot nu ?
"Je leidt eigenlijk een bedrijf met meer dan 150 mensen, en daar had ik toch geen enkele ervaring mee. Ik moet toegeven dat ik het voorbije jaar te weinig contact heb gehad met het personeel dat in de 'buitendiensten' werkt. Daar moet ik volgend jaar zeker iets aan doen."

Wat is de invloed van minister De Gucht ?
"Hij tracht zeker op de hoogte te blijven van al wat hier gebeurt, maar de omstandigheden hebben het hem niet gemakkelijk gemaakt. Toen het internationaal wat minder druk werd, waren er de regeringsonderhandelingen. En nu die wat minder intensief zijn, moet hij weer meer naar het buitenland. Vandaag Turkmenistan, morgen Lissabon, dan de Europese Top enz. We houden daar ook rekening mee. Maar we mailen en bellen regelmatig."

Wat leerde je nu vooral tijdens dit eerste jaar, en wat wil je in 2008 veranderen ?
"
Dit eerste jaar moesten enkele dingen van het vorige bestuur nog worden uitgewerkt of afgesloten. Het vroeg heel wat tijd om je in verschillende dossiers in te werken. En je hangt voor zoveel zaken van de eigen en van hogere administratie af. Maar misschien vooral, er is plaatselijk eigenlijk te weinig kaderpersoneel om plannen uit te werken en uit te voeren. Men zegt het ook in het gemeentehuis: er is de voorbije jaren vooral gewerkt om 'stenen' (lees: gebouwen) te verwerven. Daar willen we volgend jaar iets aan doen. Er komt een B-functie bij in de technische dienst om de werken te coŲrdineren, een functie in de bibliotheek wordt ingevuld om redelijker openingsuren mogelijk te maken, er komt alvast een halfjaar iemand bij als communicatieambtenaar en voor de ondersteuning van het beleid, en ook in de dienst Ruimtelijke ordening komt versterking als voorbereiding op het moment dat de gemeente 'ontvoogd' wordt wat betreft het uitgeven van bouwvergunningen. Volgend jaar willen we ook met het personeel onderhandelen over de werkuren om in 2009 onder meer de openingsuren meer klantvriendelijk te maken."

Er komt dus geen personeelsvermindering ?
"Ik zie echt niet in waar we het met minder ambtenaren zouden kunnen doen. Als je vergelijkt met andere gemeenten valt direct op dat we het hier nu al met minder mensen trachten te beredderen."

En wat met communicatie ?
"Zoals gezegd, er komt iemand bij om dat te verbeteren. Ik besef dat daar nog heel wat moet aan worden gedaan. Dat niet iedereen de reflex heeft om naar de buitenwereld te melden wat is gepresteerd. Maar we beschouwen het inderdaad als heel belangrijk. Binnenkort evalueren we ook de website en de vorig jaar vernieuwde Infogem. Is het wel het goede middel om mensen op de hoogte te brengen van activiteiten en initiatieven ?"

Zonder op de begroting vooruit te lopen, vorig jaar was de oppositiekritiek dat er geen langetermijnvisie was. Is dat veranderd ?
"
Uit de agenda (gemeenteraad van 18 december, nkb) is al duidelijk dat een aantal belastingen worden afgeschaft, ook al omdat we willen instappen in het pact dat minister Van Mechelen en de Vlaamse Regering voorstellen, en dat er een nieuwe wordt ingevoerd. Er komt ook een nieuwe gemeentesubsidie om ook eigenaars van bestaande huizen aan te zetten zich aan het rioleringsnet aan te sluiten.
Wat die kritiek betreft, er is zeker een langetermijnvisie, waarbij het uitbouwen als toeristische gemeente een van de voornaamste onderdelen is. Zo plannen we toch een herinrichting van de site rond de festivalhal, dat het knooppunt voor het Donkmeer moet werden. Maar we werken ook aan verkeersveiligheid, onder meer in de E. Hertecantlaan, in Overmere- en Uitbergen-centrum. Eigenlijk vinden we dat een visie dikwijls nietszeggend is, te vrijblijvend. We kiezen er dan voor om op korte termijn concrete acties uit te werken die uiteindelijk die visie realiseren."
 

28 februari 2007
"Ik voelde me direct thuis"

Woensdagavond, afspraak in het burgemeesterskabinet. Burgemeester Katja GabriŽls zit er met de jas aan. "Ja, als ik hier overdag niet ben, laten we de verwarming uit.", is de uitleg. Of hoe ook het gemeentehuis meedoet aan het behalen van de Kyotonormen. Haalde ze de voorbije twee maand misschien voldoende warmte uit al wat ze te verwerken kreeg ?

"Ik voelde me direct thuis", klinkt het alvast zelfverzekerd. "Van oktober tot begin januari ben ik eigenlijk bijna niet naar het gemeentehuis geweest. Ik wou eerst een wat afwachtende houding aannemen, en eigenlijk kon ik ook pas vanaf 1 januari hier echt iets doen. Maar vanaf dan voelde ik me hier direct goed. Er was onmiddellijk ook een goede verstandhouding met het personeel. Ik voelde me echt snel aanvaard. Er zijn hier heel wat jonge ambtenaren, en veel vrouwen. Dat heeft zeker geholpen." Ze besefte echter ook onmiddellijk dat er haar heel wat te wachten lag. "Vooraf kan je je het maar moeilijk voorstellen. Er komt zo veel bij kijken. En je moet zoveel mensen zien, van de gemeente zelf, maar ook van intercommunales, hogere instanties, enz. Velen namen al van bij de eerste dagen contact op om kennis te maken."

Is de verantwoordelijkheid zwaar om te dragen ?
"Ik panikeer niet snel, integendeel, ik geef blijkbaar soms de indruk dat het me allemaal weinig doet. Het helpt natuurlijk dat ik nu toch al enkele jaren op een ministerkabinet werk, waar ik toch ook met bestuursverantwoordelijkheid moet omgaan en waardoor ik gewoon ben met de overheid te werken. Wel is het zo dat je het hier met veel minder mensen moet bolwerken. Ik wil niet zeggen dat er hier echt te weinig mensen zijn. Maar de begroting stel je hier op met 1 of 2 mensen, in de Vlaamse regering werken we daar met een veertigtal ambtenaren. Daar staat tegenover dat je hier sneller kan overleggen."

Wat is het verschil met je taak als oppositielid, vroeger ?
"Je beseft vooral snel dat je niet iedereen tevreden kan maken. Dan komt het er op aan om vanuit je eigen visie de beste oplossing voor te stellen. Als oppositie is het ook gemakkelijker om oplossingen te eisen: je kan je met een beperkt aantal problemen bezighouden. Als lid van het bestuur krijg je met veel meer problemen te maken en ervaar je vlug dat oplossingen niet altijd zo snel zijn uit te voeren als je eigenlijk zou willen, dan wat burgers ook verwachten. Er zijn uiteindelijk de procedures die moeten worden gevolgd, ook al om mistoestanden te vermijden."

Hoe is de sfeer in het schepencollege ?
"Heel goed. De ploeg is er echt enthousiast ingevlogen. De wekelijkse schepencolleges duren ook lang, dikwijls van 13.30 tot 19 uur. En dat komt omdat de schepenen zich goed voorbereiden. De dossiers voor de volgende collegebijeenkomst moeten - en dat is een nieuwigheid - al op vrijdag klaar zijn zodat we ze tijdens het weekeinde kunnen bestuderen. De secretaris heeft daar - hoe vreemd het ook mag klinken - ook meer werk door omdat de schepenen hem zo gemakkelijker en gerichter om meer uitleg vragen. Iedereen heeft uiteraard zijn of haar eigen stijl."

"Ook naar mij toe gaat het heel vlot. Ik tracht me op alle domeinen te informeren en op de hoogte te blijven. De schepenen aanvaarden dat en houden me spontaan op de hoogte."

Hoe verliepen de eerste contacten met de bevolking, met de openbare ontvangsten en huwelijken ?
 "Ik heb het gevoel dat de bevolking mij al heeft aanvaard als burgemeester. Wie me vroeger al kende, zal me wel nog met 'Katja' aanspreken, maar bij anderen is het toch 'burgemeester'.  Het aantal vragen stijgt ook steeds. De mensen komen daarvoor niet altijd naar hier. Het e-mailen maakt dat heel wat eenvoudiger. Al moet ik er bij zeggen dat onze informaticapartners er nog altijd niet in zijn geslaagd om hier een computer met internetaansluiting te zetten. Willy Van Sande gebruikte geen computer, dus was er hier vroeger geen."

"Intussen heb ik al twee ontvangsten gehad en drie huwelijken afgesloten. Bij het eerste huwelijk was ik zenuwachtiger dan bij mijn eigen huwelijk. Eigenlijk vind ik dit niet echt het plezantste aan de job. Hoe moet ik in mijn speech raad geven aan mensen die soms ouder zijn dan ik ? Ik ga ervan uit dat wie komt trouwen dat die dag met de beste bedoelingen doet. Nee, geen uitspraken over Leugenpaleis of over het houden van weddenschappen over het al dan niet slagen van het huwelijk."

"Je moet daar ook allemaal toch wat tijd in stoppen, wil je iets zinnigs gaan vertellen in je toespraken. Vooral dan als je bij voorbeeld naar verenigingen moet waar je vroeger eigenlijk nog geen contact mee hebt gehad. Maar dat zal met de tijd ook wel verbeteren."

Belastingen dalen

Het was onmiddellijk ook druk voor je echt eigen domein: de begroting die ten laatste eind maart moet zijn ingediend. En je kreeg er ook nog het belangrijke 'communicatie' bij.
"
Mijn ervaring met begrotingen hielp alvast: de begroting is klaar en zoals dat moet tijdig naar de raadsleden gestuurd. Zoals ook het financieel meerjarig beleidsplan 2007-2010 en het algemeen beleidsplan 2007-2012. Ik wil er al dit over kwijt: de gemeentelijke personenbelasting daalt nu al met een percent van 8 naar 7, en de belasting op niet-bebouwde percelen wordt afgeschaft. Wat investeringen betreft, naast wat vorig jaar al is goedgekeurd, komt er een inventaris van de fiets- en voetpaden om - met de voornaamste knelpunten eerst - gericht te gaan uitbreiden, herstellen en verbeteren. De verbetering van het technisch magazijn willen we de komende jaren ook verwezenlijken. Wat toerisme betreft, er komen snel beter wegwijzers en infoborden. Meer gegevens houd ik voor de gemeenteraadszitting van 12 maart.

Is al rekening gehouden met de uiteindelijk hogere bijdrage aan de politiezone (door een foutieve boeking was eerder een lagere gemeentelijke bijdrage vooropgesteld, nkb) ? En wat met het eventueel opruimen van het stort tussen Galgenbergstraat en Leopolddreef ?
Intussen kennen we het bedrag dat we meer zullen moeten voorzien, en hebben dat dan ook onmiddellijk verwerkt. Het zou niet logisch zijn een begroting voor te stellen en dan al de maand nadien een correctie te doen, als we toch al weten wat die inhoudt. Wat het stort betreft, de gerechtelijke procedure loopt. We weten dat er iets boven ons hoofd hangt, en zien wel hoe dat afloopt."

Vele mensen vragen zich af of met minder belastingen de dienstverlening kan behouden blijven, laat staan uitgebreid.
"We gaan ons meer richten op wat van hogere overheden kan worden verkregen aan subsidies. Daarnaast, maar daarvoor gaan we eerst spreken met de vertegenwoordigers van het personeel, is er wat dienstverlening betreft heel wat mogelijk met een soepele regeling.

En hoe is het met de communicatieplannen ?
"Dat gaan we geleidelijk aan verder ontwikkelen. De eerste Infogem in nieuw kleedje is intussen verspreid, en ik sta volledig achter het nieuwe concept. Daarna wordt ook de gemeentelijke website aangepakt om dat als een sneller en vollediger informatiekanaal te gebruiken. We zullen zeker ook de pers meer betrekken. De transparantie betrachten we zo groot mogelijk te maken. Maar de mensen moeten ook beseffen dat er altijd bestuurszaken zijn die men best niet zomaar vertelt, en het mag ook niet de bedoeling zijn om zomaar van alles de wereld in te sturen. Het moet om nieuws en nuttige informatie gaan."

Tot slot, hoe is de samenwerking met Karel De Gucht ?
"Die samenwerking verloopt heel vlot. Hij is duidelijk erg met het beleid in de gemeente begaan en wil van alles op de hoogte blijven. Maar als minister van buitenlandse zaken bepaalt hij niet altijd zelf zijn agenda. De gebeurtenissen doen die dikwijls veranderen. Maar waar hij ook is, en zelfs als hij dan toch eens met vakantie kan, hij blijft bereikbaar om ons raad te geven."

Dit is na dit eerste gesprek alvast duidelijk: Katja GabriŽls heeft er zin in en wil er iets goeds van maken. Maar ook: zij zal met nog meer ijver trachten mee te helpen om nog langer een inwoner van de Donkgemeenten in de federale regering te houden. "Op 8 oktober dacht ik eerst dat het al goed is om eerste schepen te zijn naast iemand als Karel De Gucht. Maar nu al weet ik dat ik het zal missen. Je bent uiteindelijk als burgemeester nog meer bij alles betrokken dan als schepen. Maar begrijp het niet verkeerd, als het zo ver komt, zal ik me daar zeker bij neerleggen."

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 27/01/09. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.