Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

 gemeenteraad 26 oktober 2011

 

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

De gemeenteraad begon met de eedaflegging van het nieuwe Open Vld-raadslid Frank Van Laere, die Michel Van der Haegen opvolgde. Wegens beroepsredenen (onverenigbaarheid met nieuwe betrekking) kon deze de legislatuur niet uitdoen. Tijdens de behandeling van de verdere agenda bleek al enkele keren dat de twee grootste partijen al aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen denken.

Budgetwijziging - Brander sporthal - Wandelpad Brugsken - Bibliotheek - Speelruimte Kloosterlandstraat - Waterproject Ecuador - Zandstraatproject - Kerkhoven - Kasteelomheining - Brandweerkazerne - Rusthuisdagprijs

Budgetwijziging

Door enkele wijzigingen in het budget voor dit jaar bedraagt het geraamde verlies voor dienstjaar 2011 nu €2,7 miljoen, terwijl het algemeen resultaat een overschot toont van €5,76 miljoen. De burgemeester noemde als wijzigingen onder meer de bijgekomen screening van al de bomen in het kasteelpark (€3800), de nieuwe brander voor sporthal Berlare (€35.000), de advocaatkosten voor de dossiers om permanente campingbewoners weg te krijgen, een grotere bijdrage in de provinciale strooizoutaankoop (€10.000). Er zijn ook ontvangsten bijgezet: provinciale steun aan het toeristisch informatiecentrum/museum aan het Donkmeer (€50.000) en subsidies voor het ruiterpad. De CD&V uitte haar bezorgdheid over de veel hogere uitgaven voor infrastructuur dan oorspronkelijk gepland, met het nieuwe administratief centrum (van 2,5 naar 4 miljoen) als uitschieter. De burgemeester antwoordde dat sommige dossiers in het budget al waren ingeschreven en geraamd zonder dat de definitieve ontwerpen waren gekend, en men dan ook moeilijk een juister bedrag kon opgeven. Ze benadrukte dat de projecten die de voorbije jaren zijn uitgevoerd en nog zijn gepland, nodig zijn om Berlare een blijvende moderne gemeente te maken. Ze zei nog dat voor de projecten voor volgend jaar de tering naar de nering zal worden gezet. Oppositiepartijen CD&V en VB onthielden zich bij de stemming.

 

Brander sporthal

In september weigerde de brander in sporthal Berlare verdere dienst. Hierdoor kon niet meer worden verwarmd en bleef ook het douchewater koud. Bij hoogdringendheid werd een nieuwe aangekocht, die sinds 25 oktober in werking is. De aankoopsom bedroeg €35.000. CD&V wou nog weten of er geen tussenoplossing mogelijk was. De schepen voor sport gaf aan dat was gezocht, maar dat voor een elektrische boiler een bijkomende 380volt leiding nodig was, waarvoor de wachttijd een maand bedroeg, en dat een mobiele douchewagen slechts vijf cabines telde, wat te weinig was. Hij kondigde ook al aan dat de brander in sporthal Overmere wellicht volgend jaar zal moeten worden vervangen omdat die regelmatig uitvalt.

 

Wandelpad Brugsken

Het wandelpad Brugsken-Eendenkooi wordt hersteld. De schepen voor toerisme legde uit dat een nieuwe weg niet mogelijk is om in regel te blijven met de wensen van hogere overheden. CD&V vroeg om ook de oeverversterkingen aan te pakken. Volgens de schepen wordt dit samen met DDS en de Vlaamse Gemeenschap uitgewerkt, en krijgt men daar vermoedelijk Europese subsidies voor.

 

Bibliotheek

De raad aanvaardde nieuwe dienst- en tariefreglementen voor de bibliotheek. Daarin is onder meer opgenomen dat ontleningen voortaan gratis zijn, maar dat de boetes wegens te lang ontlenen worden verhoogd. Dit punt was voor CD&V aanleiding om de verminderde dienstverlening aan te klagen, die volgens deze partij in strijd was met de VLD-verkiezingsbeloften. De schepen voor cultuur antwoordde dat omwille van personeelsredenen de bibliotheek in Overmere op zaterdag werd gesloten, maar dat het aantal ontleende boeken er intussen wel is gesloten. Ze vond dat de openingsuren op dinsdag (minder verkeer) en woensdag duidelijk volk aanlokten. CD&V reageerde dat wel het aantal boeken, maar niet het aantal ontleners was gestegen. De schepen reageerde dat Overmere vooral ten dienste stond van de minder mobiele lezers en dat anderen veel gebruik maken van bibliotheken in omliggende steden.

 

Speelruimte Kloosterlandstraat

CD&V maakte van de goedkeuring van de verantwoordingsnota over het jeugdbeleid gebruik om te vragen wanneer het speelbos aan de Kloosterlandstraat er komt. De schepen voor jeugd antwoordde dat er geen vraag vanuit de jeugd was gekomen en dat men daarom wou afwachten hoe men zou reageren na de aanleg van onder meer het bmx-terrein nabij de sporthal. De burgemeester voegde toe dat de toestand van de lokalen van de chiro prioritair waren, en dat men voor 2012 nog werken aan het Kloosterlandterrein voorzag. "Jullie gaan in 2012 blijkbaar nog veel doen", sneerde de CD&V-fractieleider, waarop de burgemeester: "Consequent blijven, hι. Eerst zeggen dat we te veel doen, en nu dat het te weinig is...".

 

Nieuw waterproject in Ecuador

Het project om met de vzw Protos water te voorzien in de gemeente Chumunde (Ecuador) is afgewerkt. Op voorstel van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking wordt met Protos een nieuwe partnerovereenkomst afgesloten om ook in San Vicente en in Zapallo Zapallito water te voorzien. Er wordt ook gedacht aan het opzetten van een mini-stedenband.

 

Zandstraatproject

CD&V wou, geInspireerd door de algemene vergadering van DDS, weten waarom de gemeente geen vergunning wil geven voor een DDS-bouwproject langs de Zandstraat. De burgemeester antwoordde dat dit project te vroeg komt. "We willen eerst de visie rond de hele Donkmeersite bepalen. Het is niet omdat het ruimtelijk uitvoeringsplan is goedgekeurd dat alles onmiddellijk kan worden uitgevoerd."

 

Kerkhoven

De CD&V-fractieleider wou weten hoe het staat met de plannen voor de verbetering van de kerkhoven. "We waren niet tevreden met het voorstel van het studiebureau voor het kerkhof van Berlare. In Uitbergen is intussen extra grond bijgekocht, en de landmeter is een ontwerp gevraagd, maar moet nog een bouwvergunning worden verleend. Het kerkhof van Overmere is voor de volgende legislatuur."

 

Omheining kasteeldomein

Volgens CD&V was de gunning voor de nieuwe omheining van het kasteeldomein niet aan de goedkoopste bieder gegeven. De burgemeester zei dat was gebleken dat enkele indieners niet de voldoende classificatie hadden die door hogere overheden voor dergelijke werken nodig is. "Van de bedrijven die wel in aanmerking kwamen, is wel de goedkoopste gekozen", verzekerde ze. De omheining wordt momenteel gemaakt.

 

Brandweerkazerne

De CD&V-fractieleider stelde voor om de brandweerkazerne te zetten op de plaats van het vroegere OCMW-rusthuis aan de Gaver, en de daar geplande serviceflats achter Stroming te brengen. "Hiermee worden mogelijke veiligheidsproblemen opgelost, die kunnen ontstaan als brandweer moet uitrukken op momenten dat de parking vol staat." De burgemeester zei dat het voorstel ruim te laat komt. "Het voorstel voor de kazerne is door de gemeenteraad goedgekeurd en intussen is zelfs al de gunning aan een bouwbedrijf gegeven. De bouw begint binnen enkele weken. Wat de veiligheid betreft, de brandweercommandant werkt aan een oplossing, ook in het belang van zijn eigen mensen", antwoordde de burgemeester.

 

Rusthuisdagprijs

CD&V kloeg nog aan dat de dagprijs in het nieuwe rustoord steeds maar stijgt. Sinds vorige maandag betaalt iedereen €47,5 (de overgangsperiode waarin de prijs voor de vroegere bewoners geleidelijk werd verhoogd is over, nkb) en voor 1 januari is al een verhoging naar €50,6 aangekondigd, met al een nieuwe verhoging voor een jaar later. De OCMW-voorzitter zei dat de eerste verhoging in verband staat met de grotere ruimte van de kamers in vergelijking met die in de oude gebouwen. "De aangekondigde verhogingen zijn jaarlijkse indexverhogingen. Die op 1 januari is een indexverhoging voor de voorbije twee jaar. Die op 1 januari 2013 zal kleiner zijn, want slechts over een jaar."

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vξrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 29/10/11. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.