Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 24 maart 2010

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

Als eerste punt werd de voorstelling van het vernieuwde meerjarenplan van het OCMW behandeld. Dit om toe te laten dat OCMW-voorzitter Gunther Cooreman, wiens moeder de dag nadien werd begraven, vroeger zou kunnen vertrekken.

OCMW-meerjarenplan - Reanimatietoestel - Kerkhoven aanpakken - brandweer- en JOC-plannen -
Open kleedkamers SK Berlare - Kiss and ride - eerste brandweerhulp - platte banden in Uitbergen

Nieuw OCMW-meerjarenplan nodig, 'ook door economische crisis'
 “De herziening was nodig omdat intussen zo veel is veranderd, onder meer door de economische crisis”, vatte voorzitter Gunther Cooreman (Open Vld) de noodzaak van een nieuw plan samen. Het vervangt het plan dat in december 2007 werd goedgekeurd. “Intussen zijn heel wat kosten gestegen, is er de economische crisis gekomen, en werden enkele nieuwe projecten begonnen”, zei de voorzitter. Zo werd het leasingbedrag voor het nieuwe zorgcentrum en sociaal huis met 1 miljoen verhoogd en zijn er in 2010 minder inkomsten omdat het ministerie van Economische Zaken een tragere aanpassing van de dagprijs in het zorgcentrum oplegde. De nieuwe technieken in het zorgcentrum zorgen voor onderhoudscontracten die duurder zijn dan geraamd en ook de werkingskosten in het grotere rusthuis liggen hoger dan in de twee oude. “Er is ook meer sanitair, dus meer waterverbruik.” De crisis, die ook Berlare treft (10% meer werklozen, veel meer leefloners, meer mensen die hun huis moeten verlaten) zorgt voor meer OCMW-tussenkomsten. Omwille van de crisis ziet het OCMW al af van een geplande verhoging van de maaltijdendienst. En de drie indexverhogingen in 2008 konden ook niet in het vorige plan worden voorzien. Als nieuwe projecten noemde hij het bouwen van enkele doorgangs- of crisiswoningen, het ‘groot onderhoud’ van de intussen meer dan 15 jaar oude serviceflats en de bouw van nieuwe op de plaats van rusthuis Herfstvreugde. Daar komen er trouwens geen 32 maar een twintigtal. “Omwille van de prijs, maar ook omdat we het een leefbare omgeving willen houden.” Een en ander maakt dat de gemeentelijke bijdrage met zo’n 300.000 euro per jaar zou moeten stijgen. Met het college van burgemeester en schepenen is afgesproken dat die stijging eerst zal worden opgevangen met de bestaande OCMW-reserves. De voorzitter beloofde ook om de kosten te drukken en de opbrengsten te optimaliseren. Patrick Van Malderen (CD&V) vond dat het OCMW met de hogere dagprijs in het zorgcentrum vooral de mensen trof die dat bedrag nog juist kunnen betalen. “Zij raken zo al hun reserves kwijt, terwijl diegenen die niet genoeg hebben om dat bedrag te betalen, OCMW-steun krijgen.” De voorzitter counterde het argument van ‘niet meer concurentieel met de privé’ door het duurdere bedrag dat in Zele moet worden betaald. CD&V en VB onthielden zich, de meerderheid ging akkoord met het voorstel.

Reanimatietoestel

Het gemeentebestuur gaat in op de vraag van Rode Kruis Vlaanderen om een reanimatietoestel aan te kopen. Schepen Tom Temmerman (Open Vld)  wil het echter niet zomaar ergens aan een openbaar gebouw hangen omdat dit wellicht niet het meest efficiënt gebruik van zo een toestel zou zijn. Als alternatief werd voorgesteld het in de ziekenwagen van de plaatselijke RK-afdeling te hangen, wat intussen zelfs al is gebeurd. De RK-medewerkers kregen ook al een opleiding om het te gebruiken. De RK-afdeling kreeg een toelage van €3.381,95 voor de aankoop ervan.

 

Kerkhoven worden verfraaid

De komende jaren worden de kerkhoven in de deelgemeenten en aan het Donkmeer aangepakt. De raad ging akkoord om een dienstencontract met een ontwerper aan te gaan. De kostprijs van de ontwerper wordt op €7500 geraamd. Burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) legde uit dat men vooral de paden en de groenvoorziening wil aanpakken. Dit jaar zou men nog beginnen in Berlare, de volgende jaren komen de andere kerkhoven aan de beurt. Aan de ontwerper zal worden voorgesteld om de hoofdassen met klinkers of ander materiaal te verstevigen en de zijpaden te verharden. Het is niet de bedoeling om de kerkhoven volledig opnieuw in te richten. De ontgravingen dienen om plaats te maken. Tania Vis (CD&V) vroeg hoever men staat met de inventaris van waardevolle graven. Schepen Anne-Marie De Lausnay (Open Vld) antwoordde dat de cultuurdienst daar mee bezig is, maar zei ook dat eventueel herstel of restauratie van dergelijke graven niet de taak van de gemeente is maar van de betrokken families. Francky Verhofstadt (CD&V) vroeg waarom het kerkhof van Overmere veertien dagen gesloten was tijdens de ontgravingen. Blijkbaar is dat verplicht. Verhofstadt wou ook nog weten wat men op korte termijn in Uitbergen gaat doen: daar is deze week de laatste plaats op het kerkhof ingenomen. De burgemeester zei dat men er binnenkort met de ontruiming begint.

 

Brandweer- en JOC-plannen

Het schepencollege mag van de raad een contract aangaan voor het opmaken van plannen om de brandweerkazerne uit te breiden en om een jeugdontmoetingscentrum (JOC) te bouwen. De kost van dit contract wordt op zo'n €41.000 geraamd. De brandweerkazerne word bijna dubbel zo groot: van 530 naar 980m2 en krijgt er vooraan twee poorten bij, achteraan meer opbergruimte, meer sanitair en een nieuwe kantine. Het JOC wordt zo'n 150m2 groot bestaande uit een ruimte die kan worden opgedeeld. Voor het JOC moet de ontwerper speciale aandacht geven aan geluidsisolatie. CD&V-voorzitter Steven Baeyens vroeg of het JOC nog uitbreidingsmogelijkheid wordt gelaten, wat door burgemeester Gabriëls werd bevestigd. Een directe verbinding met Stroming zal in de mate van het mogelijke worden voorzien. De verfraaiing van het terrein rond Stroming en het JOC is niet tijdens deze legislatuur gepland.  Luc Vercruyssen (CD&V) wou nog weten of de investering in brandweerinfrastructuur nog opportuun is, gezien de aangekondigde brandweerhervorming. Gabriëls zei dat zelfs als die hervorming er door komt - "Er is maar een derde van de verwachte kost in de federale begroting ingeschreven." - er hoe dan ook een antenne in Berlare blijft. De huidige infrastructuur kreeg sinds 1999 al drie negatieve verslagen, waardoor dringende aanpassingen nodig zijn. "En ook andere gemeenten en steden in de regio hebben al plannen voor hun brandweer gemaakt of uitgewerkt."

 

'Open' kleedkamers SK Berlare

Voor hilariteit zorgde het variapunt van VB'er Erik Van Acker over het vrije uitzicht van op de parking in de douches van de kleedkamers van SK Berlare. "De club wist dat vooraf en zei daar geen bezwaar tegen te hebben", zei schepen Tom Temmerman. "Daarom dat er zoveel vrouwelijke supporters zijn bijgekomen", schertste een ander. Burgemeester Katja Gabriëls beloofde toch om naar een oplossing te zoeken.

 

Kiss and ride-zone

Er komt aan de vrije basisschool in Overmere een zogenaamde Kiss and ride-zone, waar auto's even mogen stoppen om hun kinderen af te zetten, maar dan onmiddellijk moeten verder rijden. Schepen Wim Arbijn (sp.a) legde uit dat die er nodig is om de schoolomgeving veiliger te maken en het verkeer vlotter te laten verlopen, zeker wanneer de bouwwerken klaar zijn en alle klassen er zijn gecentraliseerd. De zone wordt zo'n 20 m lang en komt aan de schoolpoort. Men had er graag de mogelijkheid geboden om dat beperkt in tijd stilstaan enkel gedurende bepaalde momenten van de dag op te leggen, maar blijkbaar bestaat zo geen wettelijk verkeersteken. Er wordt ook nog naar een geschikte Nederlandstalige naam gezocht. Pogingen zoals 'zoenzone' bleken wat moeilijk te liggen.

 

Eerste adequate hulpproblemen
Er blijken problemen bij de werking van de eerste adequate hulpverlening door de brandweer. Die bepaalt dat het corps dat het snelste ter plaatse kan zijn, eerst wordt opgeroepen en dan hulp krijgt van een ander. Zo moet Wichelen eerst uitrukken voor Uitbergen en delen van Overmere. In de praktijk zorgt dat er dikwijls voor dat zowel Wichelen als Berlare er met te veel mensen en materiaal toekomen. Volgens Raf Maes (CD&V) lacht de bevolking daar mee en kost dat ook te veel. Burgemeester Gabriëls erkende het probleem. Zij legde uit dat dit komt omdat er bij een oproep altijd minstens zes mensen naar de kazerne komen, zowel in Wichelen als in Berlare. Dikwijls wordt dan geoordeeld dat het beter is deze mensen die de moeite deden om te komen, en dan toch worden vergoed, dan ook te laten meerijden. Zij voorspelde dat het in de toekomst misschien zo wordt dat enkel het snelste corps zal moeten uitrukken en, indien dat naar een andere gemeente is, die gemeente de kost van die interventie zal moeten dragen. Nu betaalt elke gemeente voor de diensten van het eigen corps. Ze voegde er aan toe dat men bij het corps dat niet mocht meegaan dan zal zeggen: "Nu was er eens iets en dan mogen we niets doen ..."

 

Platte banden.

De problemen veroorzaakt door de Sigmawerken blijven duren in Uitbergen. Jan De Palmenaer (CD&V) bracht aan dat er nu ook veel platte banden zijn, veroorzaakt door de steentjes die de vrachtwagens meebrengen van op het jaagpad. Schepen Wim Arbijn (sp.a) kon enkel herhalen dat hij  bij elke vergadering met de dienst Water- en Zeewegen aankaart dat de situatie niet leefbaar is. Maar de gemeente kan zelf niets doen en is afhankelijk van hun goede wil. Er werd alvast geopperd om de Veerstraat regelmatiger te kuisen. Over de petitie die inwoners uit Uitbergen hadden overhandigd, en waarin om verkeersveiliger oplossingen wordt gevraagd, zei burgemeester Gabriëls dat oplossingen worden gezocht, maar dat die eerst voor de verkeerscommissie en binnen het schepencollege moeten komen.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 13/02/10. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.