Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

 gemeenteraad 23 november 2011

 

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

Het was een gemeenteraadsagenda met vooral aan- en verkooppunten. Maar toch was tussendoor ook andere interessante informatie te horen. Zoals over het nakende pensioen van de twee gemeenteambtenaren met de hoogste graad.

Vrijstelling Stroming - Music for Life - sportlessen - beheerscyclus - riolering Strijdam/verhuring Klappel - Sarosstraat - grond Donklaan - weide Leopolddreef/Galgenberg - brandstofhandel - woonbeleid - gedenkplaat

Vrijstelling Stroming
Op 4 december heeft in Stroming een benefietmaaltijd plaats ten voordele van de onthaalmoeder wiens huis afbrandde. De raad ging akkoord om de organisatoren  - de ouders van de kinderen die Martine Uyttendaele opvangt - vrij te stellen van de huurbijdrage. Burgemeester Katja Gabriels (Open Vld), een van de ouders en dus belanghebbende, verliet voor dit punt de zaal zoals opgelegd door de wet.

Music for Life
Indien de opbrengst (na kosten) van het vrij podium Frog Fest (26 november), een gezamenlijk initiatief van de Jeugdraad en de Culturele Dienst, minder is dan €500 dan legt de gemeente tot dat bedrag bij. Daarvan wordt €250 bijgelegd voor Music for Life. Ook de KWB van Overmere, die een kwis organiseren voor Music for Life, krijgen hiervoor €250 van de gemeente.

Grotere bijdrage voor sportlessen
Omdat de kosten voor monitoren bijna verdubbeld zijn, zullen deelnemers aan gemeentelijke sportcursussen meer moeten bijdragen. Schepen Tom Temmerman (Open Vld): "We betaalden de monitoren tot voor twee jaar zo'n €28 per uur. Sinds meer dan een jaar vindt men met moeite monitoren voor minder dan €60. Toch hebben wij er die het nog voor €50 willen doen. Maar dat is toch al een serieuze verhoging. Daarom dit voorstel om iedereen - behalve kleuters en senioren waarvoor we subsidies krijgen - meer te laten betalen: €20 voor een tienbeurtenkaart en €50 voor een dertigbeurtenkaart. De huidige tarieven dateren al van 2006." Luc Vercruyssen (CD&V) vond een onmiddellijke verdubbeling wel wat snel. Temmerman antwoordde dat de kaarten die al werden aangekocht, geldig blijven. "De meesten hebben dit voor dit jaar al gedaan, zodat zij de verdubbeling pas in september volgend jaar zullen voelen. De Cd&V besliste toch om zich te onthouden. Burgemeester Gabriels stelde dat de vraag eigenlijk is hoeveel een gemeente moet bijdragen bij dergelijke initiatieven "die bovendien al in gemeentelokalen worden gehouden. Indien ze naar een private zaal zouden gaan, dienden de deelnemers ook bij te leggen voor de huur." En Temmerman vulde nog aan dat de gemeente nu toch al meer dan een derde bijlegt.

Nieuwe beleids- en beheerscyclus
Secretaris Lippens legde uit dat de Vlaamse regering besliste dat gemeenten, provincies en OCMW's per beleidsdomein een exacte berekening moeten kunnen voorleggen. De gemeenten kunnen zelf bepalen of ze dit invoeren vanaf 2013 of 2014. Berlare gaf volgens Lippens al aanduidingen over de kosten van de prioritaire domeinen in haar meerjarenplan. Tijdens de volgende legislatuur mag het nieuwe meerjarenplan, die tot nu  ten laatste drie maanden na het begin van de nieuwe legislatuur moest worden voorgelegd eventueel pas in 2014 worden bekendgemaakt. Het schepencollege stelde voor om dat uitstel tot 2014 te gebruiken en de tussentijd te gebruiken om de administratie hierop degelijk voor te bereiden. "We danken hiervoor ook de secretaris en de ontvanger (Wauters). Zij gaan in 2013 met pensioen en verklaarden zich bereid om zich in hun laatste jaar volop in te zetten om die overgang te begeleiden", zei de burgemeester. 

Riolering Strijdam - weide Klappel
Na zo'n negen jaar voorbereiding en discussies met hogere overheden komt er schot in  het dossier om de riolering in de Strijdam (Donkmeer) te vernieuwen. De gemeenteraad keurde het ontwerp goed met een raming van bijna €190.000, waavan bijna €148.000 wordt gesubsidieerd. Het laatste probleem was blijkbaar de verwerving van een stuk weiland aan het einde van de Zandstraat, dat zal dienst doen als opvangruimte voor het regenwater dat via het gescheiden rioleringsstelsel zal worden aangevoerd. Die opvangverplichting komt van de hogere overheid. Om die grond te verwerven werd met de eigenaar overeengekomen dat hij in ruil een even groot stuk weiland krijgt aan de Klappel. Vercruyssen wou weten of beide stukken inderdaad evenveel waard zijn. Gabriels verduidelijkte dat het om een stuk gemeentegrond gaat dat niet aan de weg paalt, en daardoor niet interessant voor mogelijke andere kopers, en wel paalt aan een ander stuk al eigendom van de nieuwe eigenaar. Dat werd bevestigd,

De raad verlengde in een ander punt ook de verhuringsvoorwaarden voor de overblijvende gemeentegrond aan de Klappel. Hierbij werd gesteld dat de huurder de grond gratis moet ter beschikking stellen, bij voorbeeld om als parking te dienen tijdens de Waterfeesten.Maar die parking zal wel verkleinen met het stuk dat wordt 'verkocht'.

Grondverkoop Sarosstraat
De bewoners van een huis dat met opstalrecht is gebouwd op gemeentegrond, vragen om de grond te mogen aankopen om beiden te kunnen doorverkopen aan buren. Die buren vragen om tegelijk een stuk gemeentegrond er naast aan te kopen. Patrick Van Malderen (CD&V) vond dat ook andere burgers de kans moeten krijgen om die grond te kopen. Er werd overeengekomen dat indien niemand anders binnen de dertig dagen een bod doet, de verkoop aan de buren kan doorgaan. Dit dossier omvat ook de aanpassing van de rooilijn in een deel van de Sarosstraat-E. Hertecantlaan.

Aankoop grond Donklaan
In het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied rond het Donkmeer is voorzien dat er een parking kan komen achter de woningen rechts van de Strijdam-Donklaan. De uitvoering van die parking is intussen verdaagd. De eigenaar van een stuk grond dat is aangeduid als mogelijke toegangsweg, en die daardoor niets meer met die grond kan doen, vroeg de gemeente dat zij die zou aankopen. Van Malderen wou weten of het aankoopbedrag niet te hoog is in vergelijking met het verkoopbedrag dat is bepaald voor de grond aan de Sarosstraat (zie vorig punt). Gabriels wees op de verschillende ligging. Bij CD&V stemde men verdeeld: 1x tegen, 3x onthouding en 3x ja, het VB onthield zich.

 Verhuring weide Galgenberg-Leopolddreef
De weide op de hoek Galgenberg-Leopolddreef wordt nu gratis gebruikt om paarden te laten grazen. Zoals voor andere gemeentegrond waarop dit gebeurt, is nu een verhuurreglement bepaald. De oppositie wou weten of die grond niet beter was opgenomen in het akkoord met vzw Natuurpunt, dat het beheer van het Stampkot kreeg. Gabriels verduidelijkte dat die organisatie daar niet echt om vroeg, en dan ook dezelfde bestemming aan de wei had willen geven.

Brandstofhandel De Backer
Om de toestand te regulariseren van de grond ingenomen door brandstofhandel De Backer (Hogeweg) ging de raad akkoord met het voorstel om daar een zone voor plaatselijk lokaal bedrijventerrein van te maken. De huidige gebruiker moet voor mei groene bufferzones maken achteraan en aan de zijkanten, om dan in aanmerking te kunnen komen voor de verlenging van de milieuvergunning. Door dit voorstel kunnen de huidige loodsen blijven staan, maar wordt enkel de brandstofhandel (of na stopzetting eventueel een andere bedrijf met lokale activiteiten) toegelaten. Er komt over dit voorstel nog een openbaar onderzoek.

Samenwerking met Zele voor woonbeleid
De gemeente wil de samenwerking met Zele voor het woonbeleid verder zetten. Om verder in aanmerking te kunnen komen voor subsidies (onder meer voor het personeel, waaronder voor een iets meer dan halftijdse wedde van een personeelslid in Berlare, dienen de statuten in december opnieuw ingediend.
CD&V-voorzitter Steven Baeyens maakte van de gelegenheid gebruik om te vragen naar meer sociale koophuizen. Schepen Ren้ Kets (Open Vld) herhaalde dat de gemeente van de hogere overheid had bekomen dat de oorspronkelijke eis van 47 sociale koopwoningen tegen 2020 was gehalveerd. "De gemeente had daarom gevraagd omdat de eis financieel en door het gebrek aan grond haalbaar was", zei Gabriels. Kets en Carine Meyers (Open Vld - voorzitter Hulp in Woningnood) vulden aan dat men wel goed op weg is om de 99 gevraagde bijkomende sociale huurwoningen te halen. Kets zei ook nog dat slechts drie sociale huurders hebben gevraagd om hun woning te mogen kopen.

Gedenkplaat centrum Overmere
Francky Verhofstadt (CD&V) wou weten of men de plexi gedenkplaat op de steen die bij de vernieuwing van het Overmeerse dorpsplein nog wou vernieuwen. Blijkbaar werd die al zo'n zes jaar geleden vernield. Burgemeester Gabriels zei dat nog niet was gemeld dat die plaat was vernield. Ze beloofde dat de administratie zal nagaan wat op die plaats stond, om ze dan te laten hermaken.

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje V๎rtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 29/10/11. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
ฉ nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.