Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 22/9/09

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

Katja GabriŽls nu ook gemeenteraadsvoorzitter, Kris Malfliet nieuw raadslid

Bij het begin van de gemeenteraadszitting legde Kris Malfliet (31, Open Vld) de eed af als nieuw raadslid. Hij neemt de plaats in van Karel De Gucht die door zijn functie van Europees commissaris verhinderd is om te zetelen. Zijn plaats als voorzitter van de gemeenteraad is overgenomen door Katja GabriŽls, die waarnemend burgemeester blijft.

Namens CD&V betreurde voorzitter Steven Baeyens dat De Gucht toch nog titelvoerend burgemeester blijft. Baeyens noemde dat verwarrend voor de burger en niet nodig vermits het ambt van commissaris (zodra zeker is dat De Gucht ook in de nieuwe commissie zetelt, nkb) tot over de volgende gemeenteraadsverkiezingen loopt. Tot de aanduiding van GabriŽls als nieuwe raadsvoorzitter nam CD&Víer Luc Vercruyssen die taak waar. Voor hij terug naar zijn Ďgewoneí plaats ging, wenste hij GabriŽls geluk, maar voegde er aan toe: ďDe functie van voorzitter is ingesteld om zo een neutraal persoon de debatten te laten leiden. We betreuren dat door zelf die plaats in te nemen die kans niet werd benut.Ē GabriŽls antwoordde de functie zo onafhankelijk mogelijk te zullen vervullen. Door zelf voorzitter te worden wou ze het gevoel vermijden dat er drie personen de gemeente leiden: de burgemeester, de waarnemende burgemeester en de voorzitter. Nu blijft het bij twee.

Kris Malfliet zetelt ook in de OCMW-raad en is secretaris van zijn partij.

Parkeerreglement gemeentehuis - Crisisbijdrage - Minder tekort - Verhuring Kloosterlandterrein - Loskaai -
Grachten sportsite Overmere - Kerkveldgroenzone verkleint -  Frere Pachersstraat Bestemmingsonderzoek kasteeldomein - *Brielstraat - *Ros Beiaard-ruiterpad
(* = laatst bijgevoegd)

Parkeerreglement aan gemeentehuis
De gemeenteraad veranderde op vraag van de politie het parkeerreglement aan het gemeentehuis. Voortaan kan daar tussen 7.30 en 18 uur nog slechts een half uur worden stilgestaan. Daarna is er geen limiet. Volgens het huidige reglement mag men er nooit langer dan 15 minuten staan. ďMaar dat is voor de politie niet te controleren. Met de nieuwe regeling kunnen we er nu ook zonder problemen staan tijdens de gemeenteraadszittingen, die ís avonds plaats vindenĒ, toonde burgemeester GabriŽls aan dat het huidige reglement niet wordt nageleefd, ook door de raadsleden niet.

Bijdrage in de crisis
De raad ging akkoord met het voorstel om op 30 september, tijdens de buitengewone algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding, in te stemmen met een kapitaalsverhoging. De bijdrage van Berlare hierin zou bijna Ä168.000 zijn. Daar krijgt het gedurende 10 jaar een gegarandeerde interest van 13% voor. Burgemeester GabriŽls legde uit dat deze kapitaalsverhoging een gevolg is van de financiŽle crisis. Vorig jaar had de Vlaamse regering een waarborg goedgekeurd die tot eind september 2009 loopt, met als voorwaarde dat de Holding het eigen vermogen zou versterken. Een poging om dat via Publigaz te doen mislukte, waardoor men nu de gemeenten aanspreekt. In totaal zoekt men 484 miljoen. Mocht dat bij een eerste oproep niet worden gehaald, dan volgt een tweede oproep. De beloofde 13% rente vergoedt ook de kosten wanneer een gemeente het bedrag zou moeten lenen. Berlare zal het met eigen middelen doen. Als Dexia gedurende een jaar geen 13% kan uitbetalen, dan wordt het restbedrag tijdens een later jaar gestort. GabriŽls: "Het college stelt voor om voor de eerste oproep in te tekenen, maar nog geen beslissing te nemen voor een eventuele tweede, en is zelf geen voorstander. " Namens de CD&V zei Luc Vercruyssen dat zijn fractie vindt dat de gemeente geen beleggingsorgaan mag worden dat wordt aangetrokken door de 13% interest. Maar omdat deze kapitaalsverhoging mag worden gezien als een gemeentelijke bijdrage in de crisis ging men toch akkoord, als steun voor de regering "die de maatregelen nam om de banken overeind te houden en zo de crisis sneller te laten eindigen".

Minder tekort
Het budget van Berlare toont een minder groot tekort dit jaar. De raad ging akkoord met het inbrengen van Ä 258.000, een eenmalige inkomst verkregen bij Publigaz, dat een aantal Electrabelaandelen heeft verkocht. Aan de uitgavenzijde kwam er dan wel onder meer Ä 25.000 euro bij voor een studie over het kasteeldomein en de bijdrage in de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding. Het voorziene tekort voor 2009 bedraagt nu iets meer dan 700.000 euro, tegen Ä 925.000 in eerdere ramingen.

Verhuring deel Kloosterland
De gemeente is bereid een deel van de eigen grond aan de Kloosterlandstraat, waarop vroeger een voetbalterrein lag, te verhuren aan een van de omwonenden. Maar wel nadat dit eerst openbaar is aangekondigd omdat het om openbaar domein gaat. Steven Baeyens wou zekerheid dat dit niet de plannen vertraagt om daar een speelbos aan te leggen. Volgens schepen Tom Temmerman (Open Vld) werd dat plein nog niet gerealiseerd omdat de subsidieaanvraag van de chiromeisjes door het provinciebestuur niet was weerhouden. Het zou wel de bedoeling zijn om dat plein nog te realiseren.

Loskaai (gewijzigd)
Het voorstel van de Heem- en Oudheidkundige Kring (HOK) van Berlare werd aanvaard om het gebouwtje aan het Sluis, de Loskaai, in te richten als bezoekerscentrum met een permanente tentoonstelling over het beertransport van Gent naar hier. Dat was trouwens de reden waarom die kaai er vroeger werd aangelegd. De HOK krijgt tot 2015 het beheer en rekent voor de sociale controle op de buurtbewoners. Dit plan wordt nu aan de provincie voorgelegd, wat voor 30 september moest gebeuren om in aanmerking te komen voor Europees geld uit het fonds voor plattelandsontwikkeling. CD&V'er Baeyens wou weten of dat bezoekerscentrum in het toeristische aanbod wordt geÔntegreerd. Schepen Anne-Marie De Lausnay zei dat men zal trachten om de I-podroute aan te passen en dat bij elke aankondiging van routes ook op die bezoekmogelijkheid zal worden gewezen.

Discussie over grachten rond Overmeerse sportvelden
De werken rond de sporthal in Overmere kregen nogal wat aandacht. Raf Maes (CD&V) vond dat de heraangelegde grachten te breed en dus gevaarlijk zijn. ďZe zijn alvast niet dieper dan vroegerĒ, antwoordde het schepencollege.
De werken die nu bezig zijn, vormen fase 1 in een masterplan dat tegen 2012 de hele site wil herwerken en met bijkomende sportieve faciliteiten uitbreiden. In deze fase zit onder meer alles wat de verkeersveiligheid kan verbeteren, de aanleg van een parking aan de sporthal, groenaanleg en de afwatering. Voor dat laatste zijn de bestaande grachten heraangelegd. De oppositie vreest dat ze te breed zijn, zeker langs het nieuwe wandelpad dat het OCMW-rusthuis met de site verbindt, en daarom vooral tijdens de winter gevaarlijk. Schepen Anne-Marie De Lausnay reageerde dat de breedte nodig is om het afkalven van de randen tegen te gaan. Schepen Tom Temmerman, vond dan weer dat ze niet dieper zijn dan vroeger. Volgens burgemeester Katja GabriŽls zal het onveiligheidsgevoel na de plaatsing van de nieuwe verlichting verminderen. Temmerman zei nog dat de parking aan het voetbalterrein later wordt aangelegd.
In een persbericht zegt de burgemeester nog dat de Kasteelwegel gedeeltelijk wordt afgesloten om sluipverkeer te voorkomen en dat het kapelletje op de hoek Molenstraat-Kasteelwegel wordt verplaatst voor beter zicht bij in- en uitrijden. De eerste fase kost bijna 1,3 miljoen euro (inclusief BTW).

Kerkveldgroenzone verkleint
De gemeente gaat akkoord met twee verkavelingswijzigingen in het Kerkveld. Bij beide laat dit toe dat een deel van de gronden die als groenzone dienden ingericht, aan de eigenaars van de naastliggende kavels wordt verkocht. Die zullen dat als tuin gebruiken. Uit de discussie bleek dat intercommunale DDS die gronden al langer aan deze aanpalenden verhuurt. Het kwam uit toen een van hen de toelating vroeg om zonnepanelen te plaatsen. Tijdens het onderzoek bleek verder dat zij eerder al van het gemeentebestuur de toelating hadden gekregen om er onder meer een tuinhuis en zwembad te plaatsen. Het schepencollege stelde daarom voor om de klok niet terug te draaien, de verkoop mogelijk te maken, maar de opbrengst op te eisen omdat die DDS verplicht was die groenzone gratis af te staan.

Frere Pachtersstraat
Omdat er geen opmerkingen waren tijdens het openbaar onderzoek kon de gemeenteraad het voorstel bekrachtigen om de nieuwe zijstraat van de Donklaan (verkaveling Elgim) 'Frere Pachtersstraat' te heten. Frere Pachters verwijst naar een van de personen die als mogelijk leider van de boerenkrijgopstand in 1798 wordt genoemd. Hij was ook het hoofdpersonage in het openluchtspel dat toneelvereniging Panta Rhei in 1985 opvoerde om hun 25ste verjaardag te vieren. Het werd de aanzet tot wat nu Festivaria is.

Bestemmingsonderzoek kasteelpark
Het schepencollege vroeg de toestemming om een bestemmingsonderzoek voor het hele kasteeldomein te laten maken. Burgemeester GabriŽls zei dat dit onderzoek alle mogelijke facetten moet onderzoeken zowel voor de gebouwen als voor het park, inbegrepen de subsidiemogelijkheden. Men wil hiermee vermijden dat bepaalde zaken over het hoofd worden gezien. Dit onderzoek moet tegen eind september volgend jaar een volledig overzicht geven. Externen worden aangezocht omdat de eigen administratie daar noch de tijd, noch de nodige expertise voor heeft. Zij beloofde Luc Vercruyssen (CD&V) dat er - behalve het onderzoek over de beplantingsmogelijkheden, dat parallel zal lopen - geen andere onderzoeken meer zullen worden besteld.

Brielstraat
Op vraag van de campinguitbaters en van Toerisme Vlaanderen legt de gemeente snelheidsbeperking op in het deel van de Brielstraat dat tussen de campings loopt. Er komt een zone 30 en de gemeente zal er verkeerskussens leggen.

Ros Beiaard-ruiterpad
De gemeente gaat in op het voorstel van Dendermonde om samen met Hamme en Zele een ruiterpad uit te stippelen. Omdat het zal worden opengesteld in 2010, een Ros Beiaardjaar, krijgt het de naam Ros Beiaardnetwerk. Met dit pad wil men voldoen aan de vraag van een stijgend aantal ruiters in de streek. De samenwerking tussen verschillende gemeenten zorgt er voor dat subsidies mogelijk zijn. Het deel van het pad dat in Berlare ligt, is bijna 30km lang of bijna 23% van de totale lengte. Dit percentage wordt ook de bijdrage in de kosten, of bijna 7715 euro.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 25/10/09. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.