Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

 gemeenteraad 21 december 2011

 

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

De laatste zitting van het jaar is in deze gemeente traditioneel ook die waarin het budget en de belastingen voor het volgende jaar worden voorgesteld en gestemd. De meerderheid legde hierbij uit waarom de gemeente de bouw van een nieuw administratief centrum uitstelt en tegelijk waarom het OCMW nog niet begint aan de bouw van serviceflats aan de Gaver. De CD&V-oppositie (het VB was niet aanwezig) vond dat de meerderheid met bescheidener plannen niet had moeten uitstellen.

Budget 2012 - Belastingen 2012 - OCMW-raadslid - Waterhuishouding Donk/Broek - Politiezone - Luiers - Drugspreventie - Muziekacademie - Riolering Slot - Spiegelwand Festivalhal - Steiger en zeilhuisje - Brandweer  - Turfsteker - Verkeerslichten Overmere

Budget en meerjarenplanning goedgekeurd
Het budget (vroeger sprak men van begroting) werd goedgekeurd. Voor het eigen dienstjaar raamt men een tekort van iets meer dan €1,6 miljoen: de inkomsten (€12,7 miljoen) zijn niet voldoende om de geplande uitgaven (€14,1 miljoen) te dekken. Op het einde van volgend jaar, en dus van deze legislatuur, zou de gemeente nog €4,3 miljoen overhouden.

Enkele details. (afgeronde cijfers)
Inkomsten. Uit de personenbelasting rekent men op €3,8 miljoen, de onroerende voorheffing zou €2,5 miljoen opbrengen, en de Algemene Belasting (de samenvoeging van huisvuil- en andere belastingen) €214.000. Van het gemeentefonds komt €2,38 miljoen. "Inkomsten uit dividenden hebben we altijd heel voorzichtig geraamd, waardoor de gevolgen van de crisis minder zwaar wegen."
Uitgaven. Voor personeelskosten voorziet men een indexstijging van 2% en de aanwerving van een halftijdse technische medewerker voor Stroming. De stijging van de maaltijdcheques met €0,5 en van de eindejaarspremie met €100 waren eerder al aangekondigd. De werkingskosten stijgen met 3%, wat als vrij normaal wordt beschouwd. De dotatie aan het OCMW bedraagt €1,7 miljoen en aan de politiezone €1,2 miljoen (zie verder).
Investeringen (buitengewone dienst). Naast asfalteringen en rioleringswerken vallen onder meer het beheersplan voor het kasteelpark (€200.000) en enkele nieuwe projecten op: het fietspad tussen Berlare en Zele, het herstel van het pompgemaal Oude Dreef en de riolering in Slot en Veer in Uitbergen.

Burgemeester Gabriëls (Open Vld) was daar heel tevreden mee. "Bij het begin van deze legislatuur hadden we gezegd het overschot te willen halveren, onder meer door een belastingvermindering en door het uitvoeren van enkele nuttige projecten. Daar zullen we in slagen." Ze voegde er wel aan toe dat de economische en financiële toestand intussen is gewijzigd en dus tot voorzichtigheid aanmaant. "En daarom willen we de start van de bouw van het nieuwe administratief centrum uitstellen. Alles is aanbestedingsklaar, maar we willen toch eerst zien hoe de rentelast evolueert. Het nieuw gekozen bestuur zal de beslissing nemen." Ze voegde er aan toe overtuigd te zijn van het nut van het samenbrengen van de administratie in een gebouw, om zo ook de efficiëntie te verhogen. Er komt trouwens een audit (€10.000) om na te gaan hoe de gemeente met de beschikbare middelen beter kan werken.
CD&V-fractieleider Luc Vercruyssen vroeg zich af wat verkeerd gegaan was in de planning, waardoor een zo belangrijk project als het administratief centrum dan toch moet worden uitgesteld. Hij koppelde dit aan de OCMW-beslissing om te wachten met de bouw van serviceflats aan de Gaver (vroeger rusthuis): "Waarom werden zo dure projecten beslist?" De burgemeester verdedigde de beslissing van het OCMW met het argument dat bij de openbare aanbesteding slechts een aannemer een offerte had gedaan, die veel hoger lag dan de raming. "Er wordt nu nagegaan wat kan, eventueel met andere financieringsmogelijkheden." Wat het administratief centrum betreft zei ze dat dit het enige project zal zijn dat niet is uitgevoerd, maar dat dit zeker niet was omdat het project te groot is gezien. "Vraag het personeel maar of er overdreven ruimte is voorzien. En wat het bedrag betreft, de 3,3 miljoen - het eerst genoemde bedrag van 2,5 miljoen was voor er zelfs enig zicht was op de grootte van het gebouw - is ook al niet overdreven. En zeg nu zelf maar eens welke van onze projecten echt prestigeprojecten waren.", antwoordde ze CD&V-voorzitter Steven Baeyens. Die had gevraagd waarom men de oppositie altijd, zelfs nu, had gezegd dat er geen financiële problemen waren en dan toch projecten moet uitstellen. Baeyens vond nog dat met het uitstel van de serviceflats vooral de zwaksten worden getroffen. Daarop zei Gabriëls dat men niet tegelijk de dagprijs laag kan houden en toch zomaar ingaan op de - enige - dure offerte. "Wij vinden de flats, zoals het administratief centrum - belangrijk, en ze zullen er komen. Maar we zoeken een manier om de last voor de gemeente draagbaar te houden."

Belastingen ongewijzigd
De gemeentebelastingen blijven in 2012 op het peil van dit jaar, met 7% als personenbelasting en 1100 opcentiemen als onroerende voorheffing als voornaamste. "En daar zitten we onder het gemiddelde, zowel in Vlaanderen als in vergelijking met gemeenten van dezelfde grootte", zei burgemeester Gabriëls.

OCMW-raadslid
De gemeenteraad nam kennis van de eedaflegging door Greta Van Boven (Open Vld) als nieuw OCMW-raadslid. Zij volgt Frank Van Laere op die eerder gemeenteraadslid was geworden en verkoos beide mandaten niet te combineren. Zijn eerste opvolger, Lieve De Keukeleire, had aangegeven niet te willen zetelen.

Peilbeheer Donkmeer en Broek
De provincie, het polderbestuur en de gemeente zoeken samen een duurzame oplossing om het waterpeil van het Donkmeer en van het Broekbos zowel 's zomers als 's winters op een goed peil te houden. Tot nu komt het water van Zele via het Broek naar het Donkmeer en ook veel van dat van Overmere naar het Donkmeer. Dat verhindert niet dat er 's zomers te weinig water is en dat zoals nu water van het Broek via een leiding over de weg Berlare-Uitbergen rechtstreeks naar de Schelde moet gepompt. Schepen René Kets (Open Vld) zei dat de drie instanties samen een studie laten maken over de juiste capaciteiten van de huidige oude pompstations en naar mogelijke alternatieve middelen om de waterhuishouding op orde te krijgen. Na de gemeenteraadszitting legde Kets aan deze site nog uit dat ook voor de huidige problemen een oplossing wordt gezocht, eventueel door een permanente buis onder het wegdek te leggen. "Om de dijk niet te verzwakken mogen we daar niet echter door boren, zodat de leiding toch nog over de dijk zal moeten komen." Die oplossing kan er echter niet voor 2015 komen, veronderstelde hij.

Politiezone: te groot Berlaars aandeel?
Patrick Van Malderen (CD&V) vroeg of Berlare met 40% niet te veel bijlegt voor zone Berlare-Zele. Hij vond dat er in Berlare nog weinig politie te zien is en dat de grootste overlast in Zele gebeurt. De dit jaar verhoogde bijdrage is een gevolg van de aanwerving van vijf extra agenten, waar Berlare voor drie moet bijleggen. De burgemeester zei dat de drie taken uitvoeren die ook voor Berlare nuttig (jeugd- en gezinsproblemen) of verplicht (Salduzarrest) zijn, maar niet altijd zichtbaar. Zoals bijvoorbeeld ook het recherchewerk. "Bovendien houdt de korpschef het bestand goed in de hand: het is nog steeds onder het vastgelegde kader. En er zijn weinig zones waar een van de gemeenten zelf politieagenten volledig betaald. De verdeelsleutel werd vastgelegd bij de hervorming (zo'n tien jaar geleden, dus voor deze legislatuur, nkb), maar als cijfers van de korpschef zouden aantonen dat de politie inderdaad veel meer dan de 60% voor Zele werkt, dan kan de sleutel worden heronderhandeld."

Luiers
Omdat het bedrijf dat luiers verwerkt, is gestopt, worden luiers niet meer apart opgehaald. "Er is nog getracht het systeem aan te houden, maar dat bleek niet haalbaar", zei schepen Wim Arbijn (sp.a). De onthaalmoeders, die elk 100 luiers gratis kregen, krijgen nu als compensatie 20 (grotere) huisvuilzakken.

Drugspreventie
De raad ging akkoord met de begroting voor de samenwerking in drugspreventie met het OCMW van Lokeren en de gemeente Zele. Berlare draagt daar 20% of zo'n €10.000 toe bij. Van Malderen vroeg wel naar een activiteitenverslag omdat de werking weinig zichtbaar is. Schepen Tom Temmerman (Open Vld) zei dat de preventieambtenaar vooral zorgt voor promotie tegen drugsgebruik, in scholen en verenigingen. De burgemeester beloofde de ambtenaar, die bijna een jaar actief is, een verslag te laten maken.

Muziekacademie
Omdat er bij de gemeentelijke muziekacademie (een filiaal van de Wetterse school) zoveel aanvraag is voor lessen samenzang, vroeg de school de gemeente om vijf bijkomende uren te betalen. Schepen Anne-Marie De Lausnay (Open Vld) zei dat deze vijf en een lesuur notenleer de enige zijn die Berlare vanaf januari zal betalen.

Riolering Slot
"Na 13 jaar komt er schot in het dossier voor de riolering onder Slot in Uitbergen", zei burgemeester Gabriëls. Zij schetste hoe toen geen onteigeningen mochten gebeuren van vier percelen waarvan met de eigenaars geen akkoord kon worden bereikt. De hogere overheid vond dat alternatieven mogelijk waren. Nu is een alternatief klaar waardoor ook minder onteigeningen moeten gebeuren, maar die wel de plaatsing van een extra pompstation en werken aan de Veerstraat vereisen.

Spiegelwand Festivalhal
De herashekkens voor de zittribune van de Festivalhal worden vervangen door een spiegelwand met zitbanken onderaan. Schepen Kets zei dat dit de toerist een veel mooier beeld van het Donkgebied moet geven. Het glas en de betonnen banken worden zo goed mogelijk bestand gemaakt tegen vandalisme, en zullen door de eigen gemeentediensten kunnen worden verwijderd en herplaatst wanneer de tribune moet worden gebruikt. De kostprijs wordt op bijna  €71.000 geraamd. Luc Vercruyssen vreesde dat de wanden toch zullen aanzetten tot vernieling en vroeg om een goedkopere oplossing, bijvoorbeeld met een groenscherm. Gabriëls antwoordde dat CD&V de principebeslissing eerder mee had goedgekeurd.

Steiger en zeilhuisje
De steiger en het zeilhuisje nabij het museum aan het Donkmeer, beiden beschermd, worden gerestaureerd. "Dit moet gebeuren volgens de strikte aanwijzingen van hogere overheden, om ze zo in de oorspronkelijke staat te brengen", aldus schepen Kets. Het is de bedoeling de overzetboot daar te laten aanmeren en zo te helpen om het Donkoeverpark verder uit te bouwen als uitvalsbasis voor toeristen. Die zullen het zeilhuisje ook kunnen gebruiken als vogelobservatieplaats.

Brandweer
Het organiek reglement van de brandweer wordt aangepast om - als aanzet tot de zonevorming - meer gelijk te lopen met dat van andere corpsen in de zone. Hierdoor stijgen enkele vergoedingen voor prestaties en dalen andere. Volgens Gabriëls zou er een meerkost zijn van zo'n €4000, maar dat zal worden gecompenseerd door van een tweeploegenstelsel naar een drieploegenstelsel (en later misschien zelfs naar een vierploegenstelsel) over te gaan, waardoor bij kleinere oproepen minder brandweerlui dan nu worden opgeroepen.

Geen moto's aan Turfsteker
Omdat het nieuwe verkeersreglement toelaat dat moto's op voetpaden staan, zolang ze nog 1,5m vrij laten, konden moto's zich ook rond het standbeeld Turfsteker aan het Donkmeer plaatsen. "Daarom legt de gemeente daar nu zelf een verbod op", zei schepen Arbijn. Om dat op te vangen worden op de Donkparking (Donklaan 3) extra plaatsen voor moto's voorbehouden.

Verkeerslichten Overmere
Steven Bayens wou weten of de verkeerslichten aan de school in Overmere verdwijnen. Schepen Arbijn antwoordde dat die lichten nu eigendom zijn van het gewest. Ondanks protest van gemeente, politie en school besliste die - omdat er naar verluidt te weinig mensen zijn die daar oversteken - om de lichten daar te verwijderen. De lichten aan de Broekstraat blijven. Er komen wel infrastructuurwerken om het op een andere manier veilig te maken: de bushalte wordt verder naar de kerk toe verplaatst , er komt een uitstulping van het voetpad zodat het gedeelte dat moet worden overgestoken kleiner wordt, het zone 30-bord wordt zichtbaarder geplaatst, het zebrapad aan het 'blauwe poortje' verdwijnt, en er komen pinklichten om het zebrapad aan te geven.

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 11/12/11. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.