Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 21 december 2010

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

(*: laatst aangevuld)

Budget 2011 - OCMW - Festivalhal - Wegversmallingen - *Leopolddreef - Strooizout - *Strooizout (2) - *Milieuconvenant - *Servers - *Tewerkstellingsagentschap

 

Budget 2011

Een meerderheid van de gemeenteraad keurde het budgetvoorstel voor 2011 goed. CD&V zei 'neen' en VB onthield zich. "Dan kunnen wij er opnieuw volop invliegen", dankte burgemeester Katja Gabriëls. Eerder had ze er op gewezen dat men verder gaat om het doel te bereiken: tegen het eind van deze legislatuur de reserves van meer dan 6 miljoen te halveren door ze nuttig te gebruiken. Ze voegde er aan toe dat een gemeente over slechts zo'n 30% zelf de besteding kan bepalen, 70% gaan naar 'vaste' uitgaven. CD&V vond enerzijds dat men inhoudelijk toch wat andere keuzes had moeten nemen (Steven Baeyens), maar erkende anderzijds dat men in vergelijking met gelijkaardige gemeenten op vele vlakken goed scoort (Luc Vercruyssen). De steeds stijgende kost van het OCMW baarde financieel de meeste zorgen. De belastingen blijven ongewijzigd.

Het verlies in 2011 wordt op 1,6 miljoen geraamd. Tot de grote uitgaven behoren deze investeringen en deze eenmalige kosten:

bullet

(her)aanleg van straten, fiets- en voetpaden (€250.000)

bullet

de bouw van het administratief centrum (3,5 miljoen, architectkosten en afbraak Ami inbegrepen),

bullet

de werken aan het kasteel (€500.000 voor omheining, verwijderen van bomen),

bullet

brandweer: vernieuwing kledij brandweer (€25.000), nieuwe ontzettingswagen (€78.000) en uiteraard de nieuwe kazerne (€1,3 miljoen),

bullet

de ombouw van de huidige kazerne tot jeugdontmoetingscentrum (€200.000),

bullet

het plaatsen van een automatisch detectiesysteem aan het pompgemaal (€70.000, om automatisch te kunnen reageren bij wateroverlast),

bullet

onteigeningen voor de uitbouw van een bedrijventerrein in Overmere (€225.000), indien de procedures voor de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan tijdig afgewerkt raken;

bullet

toerisme: 3de fase van het Donkoeverpark: vernieuwen stijger en het zeilhuisje (€35.000), en aanleg vlindertuin (€20.000 waarvan helft gesubsidieerd, aan de Brielstraat),

bullet

vernieuwen kerkhof van Berlare en de uitbreiding van dat van Uitbergen (€100.000)

bullet

de huur van een tijdelijk onderkomen tijdens de bouw van een nieuwe loods voor de technische dienst.

 Steven Baeyens vond dat er andere accenten hadden moeten inzitten. Zo klaagde hij aan dat de bibliotheek in Overmere op zaterdag dicht is, dat gehandicapten niet overal in Stroming kunnen, de gebrekkige zorg van de gemeentepleinen, de veiligheid aan de grachten rond de sporthal in Overmere, de werking rond de toeristische infrastructuur (te weinig initiatieven), de veiligheid van fietsers in de kernen. Zijn partijgenoot Luc Vercruyssen vroeg zich af wat men zal doen als de reserves op zijn. Hij gaf toe dat Berlare er in vergelijking met gelijkaardige gemeenten goed scoort wat betreft personeel- en werkingkosten, maar minder voor het OCMW en de overdrachten.

 

OCMW

OCMW-voorzitter Gunther Cooreman (Open Vld) gaf uitleg bij het budget voor 2011. Hij benadrukte het stijgend aantal leefloners, de grotere aandacht voor sociale tewerkstelling en de stijgende kosten voor onder meer maaltijdcheques en eindejaarspremie. Het gemeentelijk aandeel is gestegen tot €1,668 miljoen. Steven Baeyens rekende uit dat dit gemeentelijk aandeel tussen 2005 en 2008 met 150% is gestegen, tegen slechts 10% voor het hele Vlaams gewest. "Nochtans gelden daar ook factoren als het stijgende aantal leefloners en hogere personeelskosten." Hij vroeg zich af of de bewering dat het nieuwe rusthuis efficiënter zou zijn dan de twee vroegere wel opging. Cooreman reageerde dat die stijging het resultaat was van beleidsmaatregelen: het onderhoud van het grotere rusthuis vraagt meer personeel, het OCMW bouwt doorgangswoningen en verhoogt het aantal serviceflats van 40 naar 60, en er is de uitbreiding van het dienstenchequebedrijf en zo van de sociale tewerkstelling. Baeyens zei nog zeker niet tegen sociale dienstverlening te zijn, maar vroeg toch om de cijfers verder goed in het oog te houden en meer efficiëntie na te streven.

 

Uitbreiding Festivalhal

Eerder dit jaar kwam het gemeentebestuur terug op de plannen om de Festivalhal sterk uit te breiden. In de plaats komt een kleinere uitbreiding, om het gebrek aan sanitair op te vangen.

Volgens de eerste plannen zou er achteraan de Festivalhal een stuk bijkomen met een hellend vlak, zoals in het nabije museum. Die zou plaats geven aan sanitair, fietspoetsdienst De Sperwer en het natuureducatief centrum van vzw Durme. Bij de aanbesteding bleek dit voorstel dubbel zo duur dan geraamd. Het project werd stilgelegd. Een nieuw voorstel bezorgt het gebouw meer toiletten, maar ook enkele douches en meer bergruimte. Dat sanitair zal ook van buitenaf bereikbaar zijn. De raming bedraagt 186.000 euro (plus BTW). De Sperwer en vzw Durme verhuizen naar (verbeterd !) het vroegere klooster naast de school. Burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) verwacht dat het werk klaar is voor de opvoeringen van My fair Lady in augustus. Oppositiepartij CD&V wou meer uitleg over de functie van de Festivalhal in het globale toerismebeleid, en meer inspraak van de verschillende actoren. Schepen Anne-Marie De Lausnay (Open Vld)  stelde dat onder meer in de cultuurraad genoeg gelegenheid daartoe is gegeven. “Voor de samenwerking met VVV en de plaatselijke middenstand zijn verschillende vergaderingen belegd”, zei schepen René Kets (Open Vld). Volgens zijn partijgenoot Michel Van der Haegen, voorzitter van de raad van bestuur van de culturele infrastructuur was twee jaar geleden beslist om de Festivalhal niet uit te bouwen tot een congrescentrum, maar als ‘lege doos’ ter beschikking te stellen. “Met de opstart van een toeristische dienst, de vele contacten met actoren en de uitbouw van het Donkoeverpark heeft dit bestuur al veel gedaan voor de uitbouw van het toerisme”, besloot de burgemeester.

 

Wegversmallingen Turfputstraat

In de Turfputstraat (richting Zele) komen vijf wegversmallingen om de snelheid te remmen. "We hadden er drie voorgesteld, de buurtbewoners stelden er nog twee meer voor", zei schepen Wim Arbijn (sp.a). Dit was het resultaat van de proefopstelling en van het overleg met de buren. Door de proefopstelling had men heel wat geleerd over het (ontwijkend) gedrag van bestuurders en over hoe men fietsers beter kan beschermen. Dat zal nu worden gebruikt in de realisatie van de versmallingen. Om de wielerwedstrijden niet te hinderen zullen de bloembakken aan de versmallingen verplaatsbaar zijn. Het VB vreesde dat het verkeer meer langs de Gaver zal rijden. Arbijn dacht van niet, omdat ze daar de vele bochten hebben. Het is de bedoeling de versmallingen niet tegelijk te plaatsen en zeker regelmatig het resultaat te evalueren.

 

* Leopolddreef

Ook voor de plaatsen aan de Leopolddreef waar men de voorbije zomer proefopstellingen uitprobeerde, worden meer definitieve veranderingen doorgevoerd. Op het kruispunt met Warande en Hoogstraat wordt de stoep wat langer om het 'afsnijden van de bocht' bij het inrijden van de Warande onmogelijk te maken. Dat afsnijden maakt het nu gevaarlijk voor fietsers.
Aan het rond punt op het kruispunt met Molenhoek en Kerkhofdreef wordt de 'uitgang' van de Molenhoek wat smaller gemaakt en moet het verkeer dat van de Kerkhofdreef komt rond het rond punt rijden. Uit de discussie bleek dat dit niet echt een oplossing biedt, omdat het gevaarlijk blijft eerst in de Leopolddreef terecht te komen, voor men de Molenhoek in kan.

 

Strooizout

Burgemeester Katja Gabriëls dankte tijdens de gemeenteraadszitting de inspanningen van de technische dienst om de wegen zo sneeuwvrij mogelijk te maken. “Overal tegelijk zijn kan uiteraard niet, maar soms was het in sommige straten beter rijden dan in de Emiel Hertecantlaan. Die weg is voor de Vlaamse Gemeenschap geen prioritaire weg.”, zei ze. De technische dienst maakte een toestel om ook de fietspaden te kunnen ruimen. Zout is er nog genoeg voor een tweetal sneeuwdagen. Ten laatste begin januari verwacht men een nieuwe levering.

 

* Strooizout (2)

Patrick Van Malderen (CD&V) vroeg of het mogelijk was om aan bepaalde mensen strooizout ter beschikking te stellen. Burgemeester Gabriëls antwoordde dat dit was overwogen maar om praktische redenen niet doorgevoerd. "Om het gelijkheidsbeginsel te respecteren zouden we dan voor elk gezin een pakket moeten klaarmaken. En misschien zouden er dan toch vooral mensen omkomen die het ook in de winkel zouden kunnen halen." Zo een initiatief zou de gemeente zo'n €15.000 kosten. Haar partijgenoot Michel Van Der Haegen stelde voor om burgers op te roepen om de stoep van oudere buren proper te maken. "Misschien daar een soort peterschap van te maken, zoals jullie voorstelden voor de gemeentepleintjes." Gabriëls zei dat men daar in een Infogem zal toe oproepen.

 

* Milieuconvenant

Berlare gaat proberen een hogere overeenkomst met de Vlaamse overheid af te sluiten, en zo meer subsidies te krijgen voor de duurzaamheidsambtenaar. Arbijn: "Verschillende van de extra activiteiten die daarvoor worden opgelegd doen we toch al. En we kunnen ook niets verliezen: als we niet slagen, dan krijgen we zeker hetzelfde als met het huidige basisconvenant."

 

* Computerservers

De gemeente gaat een nieuwe server kopen, waar de gemeentecomputers op worden aangesloten, en de nodige nieuwe software. "De oude is al zo'n tien jaar oud. En dat is heel oud voor een computer. De huidige zullen we wel nog gebruiken als back-up (plaats waar de gegevens een tweede keer worden bewaard). Dat zal ook de veiligheid van de informatie verhogen. Als er nu een groot probleem is met de computers, dreigen we alles te verliezen", zei schepen Arbijn. Luc Vercruyssen vroeg of de mogelijkheid was overwogen om data bij een extern bedrijf op te slagen, wat misschien goedkoper zou kunnen. Arbijn antwoordde dat men verkoos om met eigen servers te werken, ook al omdat sommige gegevens heel persoonlijk zijn of niet door derden mogen worden gezien. Ook Cevi, de intercommunale die instaat voor heel wat informaticatoepassingen en hardware, had dat als beste optie voorgesteld.

 

 

* Tewerkstellingsagentschap

De gemeente stemt in met de samensmelting van de verschillende lokale tewerkstellingsagentschappen tot een regionale. Gunther Cooreman legde uit dat dit eigenlijk was opgelegd omdat VDAB en RVA weigerden om nog langer naar de bijeenkomsten van de lokale agentschappen te komen. Luc Vercruyssen vreesde dat men onmogelijk iets kon bereiken met een regionaal agentschap dat de helft van de provincie omvat en vond dat de omschreven doelstellingen te vaag zijn. "Wat is het verschil nog met wat VDAB doet ?" Hij zei nog dit nieuwe initiatief het voordeel van de twijfel te geven, maar vroeg toch om het goed te volgen. Burgemeester Gabriëls vertaalde dit in: "Je vreest dat dit de zoveelste praatbarak wordt". Cooreman zei nog dat het lokale agentschap voor Berlare en Zele goed werkte, terwijl men in andere lokale agentschappen nauwelijks samenkwam. "Hoe dan ook, de jobfinder die we met Zele hebben aangesteld, zal verder voor deze twee gemeenten blijven werken", besloot Gabriëls.

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 27/11/10. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2010 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.