Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

partijreacties

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Het nieuwe bestuur
Bedankt, Katja
8-10-06: uitslagen
8-10: verkiezingsdebat
8-10-06: voorbereiding
8-10-06: partijen op de rooster
reacties afficheactie
burgerwensen 2006
Verkiezingscolumn
Luc en Luc stoppen

 

Omhoog

Deze site geeft inwoners van de Donkgemeenten de kans om hun wensen en verwachtingen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het beleid voor de komende zes jaar (en verder) aan de partijen bekend te maken. (klik hier of op 'Omhoog' in de linker kolom) De partijen kunnen hun reacties op de voorstellen hier kwijt. (max. 600 tekens). De antwoorden worden geplaatst in de volgorde van inzenden.

Vernieuwing wegdek Dorp

bulletLudwig Saerens (Groen!-kandidaat): Bij wegenwerken moet  rekening gehouden worden met de functie van de straat. De Hogeweg is geen echte doorgangsweg. Groenaanplantingen en aangepaste asverschuivingen zijn ingrepen die de snelheid in deze straat kunnen beperken en de veiligheid verhogen.  Zoals uit het programma van spa-spirit-GROEN! blijkt, moet bij alle uit te voeren werken rekening gehouden worden met fietsers, voetgangers, maar ook met rolstoelgebruikers en kinderwagens. Waar het mogelijk is kan een fietspad voorzien worden eventueel gescheiden van het autoverkeer.

Om met alle aspecten rekening te kunnen houden moet de aanpassing aan de Hogeweg gebeuren in samenspraak met de omwonenden en de gebruikers. Inspraak bij de aanleg van parkeerplaatsen voor auto's of fietsen, groeninplantingen, zebrapaden ed. zorgen voor een betere prijs/kwaliteit verhouding van het eindresultaat De bedoeling moet zijn om de Hogeweg veiliger te maken voor het verkeer en aangenamer voor de omwonenden.

E. Hertecantlaan

bulletLudwig Saerens (Groen!-kandidaat): Dit is een provinciale weg en bijgevolg behoort deze niet tot de bevoegdheid van de gemeente Berlare. Dit wil echter niet zeggen dat de gemeente geen druk mag uitoefenen bij de provincie Oost-Vlaanderen om hier werk van te maken. Het is duidelijk dat met kleine ingrepen verbeteringen mogelijk zijn. Zo moet er een oplossing komen om het fout ingeplante bushokje aan de Fabriekstraat: een bushokje hoort niet thuis op een voetpad, en zeker niet als het dat voetpad volledig verspert zoals nu het geval is. Kleine ingrepen zoals het aanleggen van groene aanplantingen kunnen de veiligheid van de zwakke weggebruikers verhogen en daarenboven de straat aangenamer maken. Wij van  spa-Spirt-Groen! pleiten er voor dat dit in samenspraak met de omwonenden zou gebeuren. Hun advies is immers onontbeerlijk om tot een degelijke oplossing te komen.

Jeugdinfrastructuur

bullet

Gunther Cooreman (VLD-voorzitter): Mede onder impuls van de VLD zijn reeds door de gemeenteraad een aantal initiatieven genomen. Op de gemeenteraad van 26 juni jl werd het volgende beslist:
bullet

Unaniem werd principieel beslist in de volgende legislatuur over te gaan tot de oprichting van een Jeugdontmoetingscentrum (JOC). Alle partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad hebben zich terzake geëngageerd en dit zal dan ook uitgevoerd worden ongeacht de samenstelling van de volgende bestuursmeerderheid.

bullet

Het bouwen van een nieuwe sportaccommodatie ( kantine, kleedkamers,…) op de terreinen van SK Berlare. De bouwheer wordt de gemeente zelf die daarna een concessieovereenkomst zal uitwerken voor het gebruik van de lokalen zowel door SK Berlare als door de Jeugdraad. De begrotingskredieten zijn voorzien. De start der werken zal doorgaan in de loop van 2007.

bullet

Steven Baeyens (CD&V-kandidaat): De nood aan ruimte waar jeugd zich thuis kan voelen en eigen initiatieven kan ontplooien is inderdaad hoog in Berlare. Dit is reeds meermaals door mezelf aangehaald en ik merk dat de verschillende politieke partijen dit idee volgen. Een principebesluit werd ook door alle politieke partijen uit de gemeenterad goedgekeurd. Dit is een mooi en goed begin. Maar het is ook maar een begin. De kous is niet af met een gebouw te plaatsen en dan maar af te wachten …
Er zal werk moeten gemaakt worden om een groep jongeren warm te maken voor een ontmoetingscentrum. Die zullen het project mee moeten dragen en mee praktisch moeten uitwerken. Ze zullen de dromen concreter moeten maken om verder te kunnen.
Het bovenstaande is minstens even belangrijk als te weten hoeveel stenen het gebouw moet tellen. Een prachtig leeg gebouw blijft een leeg gebouw … De jeugd heeft geen paleis nodig, wel een eigen stek. Nieuwbouw of bestaande infrastructuur, het kan volgens mij beiden. Maar er blijkt niet zoveel bestaande infrastructuur voorhanden. Vooral als die “eigen stek” zo belangrijk is en je die ontmoetingsruimte niet zomaar aan eender welke andere ruimte kan koppelen. Een eigen stek geeft zuurstof aan nieuwe initiatieven, een eigen stek stimuleert wat reeds bestaat. Op die manier kan het gemeentebestuur zijn rol dan beperken tot ondersteunen en stimuleren.

bullet

Wim Arbijn (sp.a-voorzitter):

De nodige accommodatie en ruimte voor de jeugd is broodnodig. sp.a-Spirit-Groen! staan hier dan ook voor de volle 100% achter. Of het nu een nieuwbouw wordt of de aanpassing van een bestaande accommodatie, het belangrijkste is dat:
bulletde jongeren zelf dit project dragen
bulletde infrastructuur voldoet aan de huidige en toekomstige noden van de jeugd
bulleter een haalbare en bestendige beheersvorm gevonden wordt die onafhankelijk en pluralistisch aan iedereen dezelfde kansen geeft
bulletdit alles kan op de schaal van onze gemeente en binnen een aanvaardbare budgettaire ruimte

Men krijgt hier een eenmalige kans en die moet ten volle worden benut!

 
Naast deze is er volgens ons ook nood aan een renovatie van sommige lokalen van jeugdbewegingen. Alhoewel ze goedgekeurd zijn door de brandweer, stellen wij ons toch vragen omtrent de veiligheid en het noodzakelijke comfort. Hier moet gewerkt worden met een lange termijnvisie, waarbij men de hoogstnodige problemen eerst aanpakt. Hier dient, naar onze mening, de gemeente ook sluitende contracten te maken met de eigenaars. Tenslotte renoveren wij met gemeenschapgeld gebouwen die niet van ons zijn!

Museum of OCMW-rusthuis ?

bulletGunther Cooreman (VLD-voorzitter): Inderdaad, de culturele infrastructuur te Berlare is een feit. De VLD heeft terzake steeds een duidelijke stelling geformuleerd, met name , het is teveel voor een gemeente van de omvang van Berlare. Het CD&V beleid van de laatste 20 jaar legt te veel nadruk op de cultuurinfrastructuur.
Achter een zeker basisinfrastructuur staat onze partij zeker achter. Maar de slinger is in Berlare te ver doorgeslagen, onder impuls van de bouwwoede en persoonlijke belangen van een aantal CD&V verantwoordelijken. Het beheer van deze voorzieningen ( vooral het museum) wordt inderdaad een andere zaak. De VLD zal , indien zij de mogelijkheid krijgt van de kiezer om beleidsverantwoordelijkheid te dragen, uitkijken naar efficiënte beheersvormen en eventueel zoeken naar partners om samen met het gemeentebestuur het beheer te doen. Onze partij is immers van oordeel dat op het gemeentebudget geld moet worden vrijgemaakt voor andere voorzieningen, denken we maar aan investeringen op het vlak van verkeersveiligheid en gemeentelijke dienstverlening naar de bevolking toe.
De CD&V beweert maar al te graag dat zij de gemeentebelastingen ( zowel opcentiemen als personenbelasting !) hebben verhoogd om de politiehervorming op het terrein te betalen. Dit is de reinste flauwekul. De belastingen werden verhoogd om de culturele infrastructuur en de bijhorende leningslasten te betalen. Of een ganse bevolking moet opdraaien voor de bouwwoede en het “ speelgoed” van een Burgemeester , daarmee geholpen door de nieuwe CD&V lijsttrekker als schepen van cultuur en financien zowel verantwoordelijk voor de belastingverhoging en het museum ! ) is maar zeer de vraag. Temeer daar het nut van een dergelijk museum zeer twijfelachtig is en helemaal niet gedragen wordt door de bevolking.
De heer Segerinck schrijft, inderdaad volledig terecht, dat de opening van het museum met veel tromgeroffel gebeurt terwijl een kilometer verder onze bejaarden verkommeren in benepen kamertjes in het rustoord. De schaamte voorbij , zou ik zeggen…. De verbetenheid waarmee door de CD&V werd geijverd voor het museum is helemaal niet aan de dag gelegd voor een nieuw rustoord. In tegenstelling tot de heer Segerinck leg ik wel de verantwoordelijkheid bij de CD&V beleidsverantwoordelijken,  zowel schepencollege als voorzitter en raadsleden van het OCMW van de meerderheid. Een nieuw rustoord was voor hen gewoonweg geen prioriteit. De VLD pleit reeds sedert begin jaren negentig voor een nieuwbouw. Dit is gemakkelijk te achterhalen via onze publicaties. Het geklungel en het gebrek aan inzet bij de opmaak van het dossier en het gebrek aan opvolging bij de hogere overheden gedurende verschillende jaren van de CD&V verantwoordelijken heeft ertoe geleid dat het rustoord er nog niet is.
Beleidsverantwoordelijkheid dragen is keuzes maken. Voor VLD was een rustoord prioriteit, voor CD&V blijkbaar een museum. De plaatselijke CD&V laat nu de ministers Vervotte en Leterme opdraven om te trachten te bakens te verzetten en nogmaals de bevolking wijs te maken dat een nieuw rustoord zal gerealiseerd worden. We zullen zien….
In ieder geval maakt de VLD Berlare in haar verkiezingsprogramma van de bouw van een nieuw OCMW - rustoord een absolute prioriteit.
bullet

Steven Baeyens (CD&V-kandidaat): Voor alle duidelijkheid, ik ben een nieuwe kandidaat bij deze gemeenteraadsverkiezingen en draag dus geen beleidsverantwoordelijkheid voor de voorbij legislatuur. Ik wil het beleid van de voorbij jaren dus ook niet halsstarrig verdedigen. Maar toch …
Is de titel “musea of rusthuis,” niet te vervangen door “appelen of peren?” Iedereen weet dat het gemeentebestuur voor de bouw in grote mate (financieel) afhankelijk is van hogere overheden. Stellen, zoals meneer Cooreman dat doet, dat het rusthuis er enkel niet staat door politiek geklungel is oncorrect. Zoals hijzelf weet. Zoals hij weet dat vele gemeenten met hetzelfde probleem als Berlare kampen. Zoals hij weet dat de Vlaamse Overheid net daarom een gezamenlijke oplossing tracht uit te werken.   
Het gemeentebestuur van Berlare toont de bouw van een rusthuis belangrijk te vinden. Nog voor er geld voorhanden is, is de tijd gebruikt om alles reeds praktisch voor te bereiden. De bouw van het rusthuis is ook voor de CD&V-meerderheid absolute prioriteit en zal dat ook zijn de komende jaren.

bullet

Ludwig Saerens (Groen!-kandidaat):

Uit de kritiek op het museum blijkt duidelijk dat het beleid van de huidige meerderheid gefaald heeft. Er loopt iets mis met de communicatie met de inwoners. Het lijkt bijna onmogelijk, maar toch is men in er in geslaagd veel geld uit te geven tegen de wil van veel inwoners.

Groen! pleit voor het voeren van een open, laagdrempelige communicatiepolitiek waarbij de gemeente aandacht besteedt aan specifieke doelgroepen zoals jeugd, bejaarden e.a. Hierbij zijn adviesraden een middel maar deze moeten ook ernstig genomen worden. De betrokkenheid van de bestuursverantwoordelijken beperkt zich niet alleen tot het stimuleren van die adviesraden maar de gemeente moet ook andere inspraak momenten organiseren zoals vergaderingen met buurt-en of wijkbewoners en/of voor specifieke doelgroepen zoals rusthuisbewoners, horeca, zelfstandigen,...) Op deze manier had men kunnen vermijden dat nutteloze projecten uit de grond stampt.

Nu we het museum hebben moeten we het verder gebruiken. Hierin zien wij 2 opportuniteiten: enerzijds kan het museum deel uitmaken van het toeristisch uithangbord van Berlare. (ik wil hier niet uitwijden over het falende toeristisch beleid dat de laatste jaren gevoerd werd, en waar Groen! ook een aantal nieuwe ideeën heeft). Daarenboven kan het museum deel uitmaken van educatieve pakketten (aan te bieden aan scholen) waarbij geschiedenis gecombineerd kan worden met natuurwetenschappen (eendenkooi, e.a.) en/of sportactiviteiten (o.a. Nieuwdonk). Niet alleen voor scholen van Berlare kan dit interessant zijn, ook voor scholen daarbuiten. Op die manier wordt de bestaande infrastructuur intenser gebruikt en kan een deel van de onderhoudskosten gerecupereerd worden. Misschien zijn er ook inwoners met nog betere ideeën die ons vooruit kunnen helpen. Die ideeën willen wij ook kansen geven.

De situatie in het OCMW-rusthuis is duidelijk: slecht. Ons museum ombouwen tot een mini-rusthuis is een slecht idee, wat wel moet is een oud idee dringend realiseren nl. een nieuw rusthuis bouwen. Met de steeds toenemende groep aan hulpbehoevende bejaarden is dit een topprioriteit en dus veel belangrijker dan het optimaliseren van ons museum. Dit hoeft geen verdere commentaar.

 Gemeenteschild op Overmeerse gemeentehuis

bulletGunther Cooreman (VLD-voorzitter): Inderdaad, goede suggestie. Het blijkt toch alweer dat burgers oog hebben voor "kleine" dingen die toch verwaarloosd worden. Volgens de betrokkene wordt op de restauratie reeds 20 jaar gewacht. Dit voorbeeld duidt alweer aan dat de huidige CD&V meerderheid eerder oog heeft voor grote mastodontprojecten en relatief kleine zaken met historische, esthetische waarde negeren. Volgens de CD&V moet alles veel geld kosten anders is het niet goed. Op 20 jaar niks gedaan aan de restauratie van een wapenschild, je moet het maar doen !

 

Vereisten voor goede kandidaten

 

bulletGunther Cooreman (VLD-voorzitter):
Het siert de betrokkene dat hij nadenkt over de karakteristieken van een goed gemeenteraadslid. Hij zou dit bericht beter doorsturen naar het College van Burgemeester en Schepenen en de CD&V- gemeenteraadsleden.
Ik raad de betrokkene aan een zitting van de gemeenteraad bij te wonen, nog deze legislatuur. Dan zal hij vaststellen dat weinige bestuurders voldoen aan de door hem gewaardeerde kwaliteiten. Schepenen die er voor spek en bonen bijzitten, die niet weten waarover het gaat, geen dossierkennis hebben, die zich hullen in stilzwijgen maar na de gemeenteraad plots weer kunnen praten en hun eigen "prestaties " benadrukken. Een burgemeester  die elke gelegenheid neemt om te speechen en zichzelf graag bezig hoort en voor de rest zeer oppervlakkig is. De CD&V wordt inderdaad gedomineerd, zoals de schrijver weet, door belangengroepen en moet zich steeds in evenwicht pogen te houden.
Zijn conclusies zijn dan ook volledig terecht. De huidige burgemeester is de goedlachsheid zelve en waant zich de plaatselijke napoleon. Een aantal schepenen hun expertise situeert zich inderdaad in de "ludieke" sfeer en absoluut niet in het besturen.
De VLD zal klaarstaan met bekwame mensen (die er nu reeds zijn bij onze huidige mandatarissen) met KDG op kop.
Situaties zoals de schandalige meerkosten voor het SCC Uitbergen en de slapstick omtrent het Museum aan het Donkmeer zijn op het conto te schrijven van de huidige CD&V meerderheid. Van KDG kan je misschien veel zeggen  maar zeker niet dat hij wordt gestuurd door drukkingsgroepen. Rechtlijnigheid en correct bestuur zijn bij hem en de VLD ploeg gegarandeerd.

Mobiliteit: geen busverbinding Uitbergen-Overmere

bulletVLD: VLD Berlare heeft kennis van de problematiek 'beperkt openbaar vervoer Uitbergen'. Binnenkort starten wij met de opmaak van ons verkiezingsprogramma en de geuite bekommernissen zullen terzake aan de kaak worden gesteld en  daarenboven zal de VLD in het kader van haar programmapunt "mobiliteit" hieraan aandacht besteden. De specifieke vraag naar uitbreiding openbaar vervoer Uitbergen wordt zeker een aandachtspunt. De VLD zal, indien zij aan het bestuur kan deelnemen, sterk onderhandelen met De Lijn, hetgeen van de huidige CD&V meerderheid niet kan gezegd worden.
bulletLudwig Saerens (Groen!-kandidaat): Dit probleem kan opgelost worden. In eerste instantie moet de gemeente alles in het werk stellen om het gebruik van de Belbus mogelijk te maken in Uitbergen.  Mocht uit het gebruik van de Belbus blijken dat er veel mensen van Uitbergen naar Overmere-kerk rijden, kan de gemeente bij De Lijn aanvdringen om de lijn 98 te verlengen tot Overmere-kerk.  Basismobiliteit moet er immers voor iedereen zijn.
 
 
 
 

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

jeugd

toerisme

gemeente

sport

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 15/02/07. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2007 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.