Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

8-10-06: partijen op de rooster

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

verkiezingen 10-6-07
Verkiezingen 8-10-2006
Verkiezingen 13-6-04
Verkiezingen 18-5-03
CD&V nieuwjaar
VLD nieuwjaarsreceptie
sp.a nieuwjaar
vb nieuwjaar

 

Omhoog 

januari 2006. nkb informatief zal tot de gemeenteraadsverkiezingen van oktober regelmatig vragen stellen aan de partijen die aan deze verkiezingen deelnemen. Dit om de kiezer in staat te stellen zich beter te informeren. De vragen en gekregen antwoorden (max. 10 lijnen per antwoord in wordbestand) staan gegroepeerd volgens de datum waarop de partijen ten laatste moesten antwoorden, met de eerste partij die reageerde eerst. Bij partijen die later waren, staat de datum van ontvangst er bij. Als er zich later nog partijen aandienen, kunnen zij ook nog hun bijdrage leveren voor de dan nog relevante vragen. Alle antwoorden worden tegelijk op de site gezet, zodat 'afkijken' niet kon.

Nog dit: omdat de programma's blijkbaar nog niet uitgeschreven zijn kan het dat de antwoorden, zoals een van de voorzitters schreef, enkel richtinggevend zijn.

De Jeugdraad nam een gelijkaardig initiatief. Zij stelde de gekende partijen een achttal vragen en groepeerde de antwoorden in een brochure.

Reeks 6: gemeentepersoneel - beoogde mandaten

Een samenvatting van de programma's

Reeks 5: VB-lijst - veroordeling burgemeester en (ex-)schepenen - kandidaat burgemeesterschap

Reeks 4: informatie/adviesraden - ontwikkelingshulp - Europa

Reeks 3: prioritaire thema's - wat met toerisme ? - waarop besparen en waarvoor meer besteden

Reeks 2: infrastructuur - middelen - verdeling over prioriteiten

Reeks 1. vrouwen - programma - coalitievoorkeur

2 oktober 2006

 1. Bij het gemeentepersoneel is er blijkbaar een gerucht 'ontstaan' dat volgens kandidaten van oppositiepartijen het aantal gemeentepersoneelsleden zal verminderen als er een andere meerderheid komt. Hoe is de houding van jullie partij tegenover gemeentepersoneel: aantal, kwaliteit ...

sp.a-Spirit-Groen!: Er is geen haar op ons hoofd dat er aan denkt om het aantal personeelsleden te doen dalen. In tegendeel om ons programma te kunnen verwezenlijken en de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen zullen er extra nodig zijn.

Wat de kwaliteit betreft, denk ik dat deze over het algemeen goed tot zeer goed is, maar jammer genoeg is er voor vrijwel elke dienst maar één of een beperkt aantal personen die het werk kennen. Waar wij voor staan is een uitgebreider dienstverlening. Daarvoor zal een heroriëntatie nodig zijn binnen de diensten, maar dit zal wel in samenspraak met het personeel gebeuren.

VLD-Vivant: Ik ontken formeel dat de VLD en haar kandidaten dergelijke verklaringen doen. Wij hebben geenszins de bedoeling het aantal personeelsleden te verminderen. Integendeel , het gemeentepersoneel in al haar geledingen  levert goed werk. De VLD heeft trouwens meermaals haar appreciatie hiervoor uitgesproken, in gemeenteraad en daarbuiten. Het aantal personeelsleden wordt trouwens vastgelegd in een personeelsformatie die door de gemeenteraad (VLD inclusief) is goedgekeurd.

CD&V-NV-A: Het gemeentepersoneel moet buiten de strijd tussen de politieke partijen worden gehouden vind ik en mag niet de inzet van verkiezingen worden.

 1. Mochten jullie mee een coalitie mogen vormen, voor welke schepen- en/of andere functies (denk ook aan voorzitterschap van gemeenteraad) denken jullie de geschikte persoon op de lijst te hebben ?

VLD-Vivant: Laten we afwachten wie verkozen is, welke mandaten eventueel naar onze partij gaan evenals welke bevoegdheden. Uiteraard beschikt onze lijst over voldoende kwalitatief hoogwaardige mensen om desgevallend verantwoordelijkheid op te nemen in het bestuur van onze gemeente.

23 september 2006

Hoe is jullie programma verschillend van dat van de andere (kartel)lijsten, en waarom zou men daarom voor jullie lijst moeten kiezen ?

CD&V-NV-A: CD&V is een beleidspartij die oog heeft voor de concrete noden van de mensen, zoals buitenschoolse kinderopvang in elke deelgemeente, het aanbieden van ruimte waar mensen mekaar kunnen ontmoeten en zich ontplooien (bv De Venne in Uitbergen, het nog te realiseren JOC in Berlare, de Sporthal in Overmere), voldoende aandacht voor cultuur en de infrastructurele uitbouw van de gemeente (wij plannen de aanleg van 3000 meter voetpaden per jaar),… CD&V/N-VA  wil in de eerste plaats de dienstverlening in de 3 deelgemeenten en de noodzakelijke investeringen op hetzelfde peil kunnen behouden, in tegenstelling tot andere partijen die pleiten voor een “sober beleid”, wat er in de praktijk op neerkomt dat ze een en ander willen afbouwen. Onze gemeente staat er financieel gezond voor dankzij het vooruitziend beleid van de afgelopen jaren. Wanneer zou blijken dat ons programma kan verwezenlijkt worden met minder belastingen, dan zal CD&V/N-VA dit zeker overwegen maar belastingverlaging is geen doel op zich.

VLD-Vivant: De essentie van het verhaal is dat de VLD staat voor een soberder maar ook veel beter bestuur van onze gemeente, niet gekenmerkt door de arrogantie van de huidige bestuurders. Dit werd onlangs nogmaals duidelijk gemaakt door de veroordeling  door de correctionele rechtbank in de milieuzaak van de illegale ophogingen. Het huidige CD&V beleid  heeft nog steeds niet de boodschap begrepen want men slaat weer wild in het rond  en zoekt de schuld  zelfs bij de oppositie terwijl de VLD  de huidige bestuurders steeds gewaarschuwd heeft dat er verkeerde zaken aan de gang waren. De excessen van een jarenlange absolute meerderheid hebben toegeslagen in Berlare en de bevolking is daar het slachtoffer van: de belastingen werden verhoogd, onnodige prestigeprojecten (museum) kregen voorrang op veel belangrijker investeringen in voorzieningen als een nieuw rustoord en verkeersveiligheid.

De VLD zal de belastingen opnieuw verlagen. Dit komt ten goede aan alle burgers.
Want de Berlarenaar betaalt te veel. De gemeentelijke dienstverlening in de deelgemeenten  werd afgebouwd omdat volgens de Burgemeester dit "economisch niet rendabel is". De VLD wil dit terug omdraaien. Naar de bevolking wordt niet geluisterd. Kijken we naar de negatie van het huidige bestuur van de petitieactie voor het behoud van de kermis te Overmere op het kerkplein.

sp.a-Spirit-Groen!: Het grootste verschil is: ons programma is geen samenraapsel van onderdelen en voorstellen, maar is onze visie die we vertaald hebben naar programmaonderdelen en voorstellen.  Wij proberen bovendien projectgericht te werken. De verschillende onderdelen van ons programma spelen op elkaar in, het zijn geen losstaande puntjes maar een geïntegreerd geheel en tegelijk heel concreet.  Zo zijn wij de enige partij die een echt toerismeplan heeft en geen losstaande statements rond toerisme. En binnen het seniorenbeleid, jeugdbeleid,... proberen wij telkens om rekening te houden met iedereen binnen de doelgroep maar tegelijk houden we met al deze groepen rekening bij de andere beleidsdomeinen. 
 
Onze kijk op dienstverlening is anders dan die van de andere partijen. Wij willen de dienstverlening naar de 21e eeuw tillen. We gaan niet alleen voor een uitbreiding van de dienstverlening (eenloketfunctie, mobiel loket, betere en volledige dienstverlening in de deelgemeenten,...) maar ook voor een evaluatiesysteem. Hierbij wordt de bevolking gevraagd wat zij van de dienstverlening vinden om dat dan achteraf eventueel bij te sturen.
 
 En bovendien: ons programma is niet alles te nemen of te laten: de inwoners zullen inspraak hebben en de mogelijkheid om zelf ideeën aan te brengen.

13 september 2006

 1. Zou het mogelijk zijn een reactie te geven op het nu vaststaande feit dat het VB deelneemt aan de verkiezingen, en op de mogelijke gevolgen daarvan op de uitslag en bij het eventuele samenstellen van een meerderheid ?

  CD&V-NV-A: In eerste instantie streeft CD&V Berlare, samen met kartelpartner N-VA, naar het behoud van haar huidige meerderheid in de gemeenteraad. Wat het effect van de deelname van het VB aan de verkiezingen zal zijn weet niemand, maar indien nodig is CD&V/N-VA bereid om te praten met elke democratische partij. Het partijbestuur van CD&V heeft een jaar geleden reeds uitdrukkelijk gesteld dat er, in voorkomend geval, met het VB geen bestuursakkoord zal worden afgesloten. Ik begrijp dan ook niet goed waarom die vraag telkens opnieuw wordt gesteld. We zouden over die ene partij beter zwijgen.

   

  VLD-Vivant: Het is een democratisch recht van VB om aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Het al dan niet succes  van deze partij op 8 oktober is moeilijk in te schatten. De Berlaarse politieke context  levert niet echt een voedingsbodem voor hun politiek. Toch zullen zij stemmen opvangen van een aantal kiezers die om diverse redenen ontevreden zijn , die in veel gevallen niks te maken hebben met zaken van politieke aard. In Berlaarse context is een stem voor het VB een verloren stem. Hun uitslag kan uiteraard  het samenstellen van een nieuwe bestuursmeerderheid bemoeilijken. Afgaande op de uitlatingen van de drie andere partijen is het ook zo dat  geen enkele van deze partijen met het VB een bestuursakkoord zal sluiten. Het is dus wachten op keuzes van de kiezer. Het is ongetwijfeld zo dat de lijst VLD-Vivant het alternatief is  voor de huidige meerderheid om onze gemeente te besturen. De VLD  gaat uit van eigen sterkte en hoopt zo groot mogelijk te worden om zodoende eindelijk (al dan niet geholpen door een coalitiepartner) een ommekeer in onze gemeente te verwezenlijken.

   

  sp.a-Spirit-Groen!: Elke lijst die voldoet aan de wettelijke voorwaarden heeft het recht deel te nemen aan de verkiezingen. Alhoewel ik een partij met een dergelijk programma gesteund op onverdraagzaamheid, misleiding en ophitsing liever niet zie deelnemen moet ik dit als democraat aanvaarden. Ik hoop enkel dat de kiezers van de donkgemeenten kiezen voor democratische en opbouwende initiatieven en afbraakpolitiek in onze gemeente geen kans geven.

   

 2.  Idem in verband met de gevolgen van de gisteren uitgesproken veroordeling van de burgemeester en enkele schepenen, los van het feit dat ze misschien niet meer kunnen zetelen ?

  CD&V-NV-A: Deze uitspraak heeft geen betrekking op CD&V als partij, maar op enkele individuele personen (zelfs het college van burgemeester en schepenen als gemeentelijk beleidsorgaan is hier niet betrokken) en het komt partijvoorzitters dan ook niet toe om daarover uitspraken te doen. Ik verwijs dan ook naar het communiqué dat de betrokkenen hieromtrent hebben verspreid en dat luidt als volgt :

  “Burgemeester Jan-Willy Van Sande, Schepenen Julien Spruyt en Robert Audenaert en raadslid Camiel Moerman zijn totaal verrast door de uitspraak van de correctionele rechtbank te Dendermonde. Zij voelen zich diep gekrenkt in hun eer na jarenlange inzet voor hun gemeente. De burgemeester en de schepenen tekenen hoger beroep aan en zullen alles in het werk stellen om hun naam gezuiverd te zien. De rechtbank heeft immers op geen enkel vlak rekening gehouden met de gefundeerde argumenten van de verdediging en is voortgegaan op verklaringen van derden zonder enige vorm van grondonderzoek. Het gaat hier niet om een stort maar om een stedenbouwkundig vergunde ophoging. Deze werd trouwens zowel door oppositie als meerderheid eenparig goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 16 maart 1998.”

  VLD-Vivant: "Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten" "Eigen schuld, dikke bult " Twee oude spreekwoorden die terzake  van toepassing zijn .
  Het gaat hier alweer om uitwas van onzorgvuldig bestuur, voortvloeiende uit de arrogantie die het huidige schepencollege  typeert. Ook de rechter spreekt van de verregaande arrogantie van de betrokkenen. Gebrek aan het uitoefenen van controles, niet respecteren van milieuwetgeving...het is geen kleine zaak . De veroordelingen zijn dan ook terecht zwaar. Onze VLD fractie heeft dan ook meermaals de meerderheid verwittigd dat men verkeerd bezig was, maar dit werd zoals steeds arrogant weggelachen.
  Het ergste is dat een aantal veroordeelden zeer verwonderd zijn over de uitspraak en dat de burgemeester  zelfs  spreekt van politieke beïnvloeding van de rechter. Zulke uitlatingen tonen aan dat hij toch niet meer ernstig redeneert. Hij zou beter moeten weten en moeten beseffen dat hij een voorbeeldfunctie heeft. Bovendien laat hij uitschijnen dat de oppositie hierachter zit. Dit is uiteraard alweer een laffe uitspraak. De klacht werd in 2001 ingediend door de milieuvereniging Raldes.

  sp.a-Spirit-Groen!: Het gerecht is onafhankelijk en dient zijn werk te doen! Ik geloof in de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het gerecht dat zijn ambt uitoefent in alle eerlijkheid. Uit wat de media schrijft blijkt dat in elk geval de gemeenteraad niet van alle details op de hoogte is. Het is duidelijk dat hier toch wel iets schort aan de transparantie van het gemeentelijk beleid.

 3. Op Kanaal 3 (zie ook hier op 12 september) zegden zowel Luc Vercruyssen als Karel De Gucht dat zij geen kandidaat-burgemeester zijn als in hun partij iemand anders meer stemmen haalt. Is dat een afspraak binnen de partijen en hoe schatten jullie die mogelijkheid in ?

   CD&V-NV-A: Luc Vercruyssen heeft dat helemaal niet gezegd, wel  integendeel. Karel De Gucht heeft die uitspraak in zijn mond gelegd en Luc Vercruyssen heeft die bewering precies ontkend ! Het enige wat Luc Vercruyssen daarover heeft gezegd is dat hij meer stemmen wil halen dan in 2000 om zich door de bevolking aanvaard te voelen als kandidaat-burgemeester.

  VLD-Vivant: In onze partij is de situatie klaar en duidelijk: Karel De Gucht is kandidaat-burgemeester. Dat hij een topscore zal halen staat buiten kijf. Naar mijn mening zal hij door niemand worden geklopt , zowel niet door een VLD'er als door iemand van de CD&V.

  Ik moet mij niet bemoeien met de zaken van de CD&V maar uit goede bron is vernomen dat binnen de CD&V de afspraak bestaat tussen Vercruyssen en Van Sande dat de degene met de meeste voorkeurstemmen burgemeester wordt. Bovendien vertelt de Overmeerse schepen Verhofstadt dat hij ook wel burgemeester wil worden. Blijkbaar heeft de CD&V dan nu drie kandidaten ?  Vercruyssen en Van Sande zullen het graag horen......

  sp.a-Spirit-Groen!: Als kleinste democratische partij lijkt het mij best om het oordeel van de kiezer af te wachten. Immers is het niet zo dat wie als paus het conclaaf binnen gaat er als kardinaal terug uitkomt ?

1 februari 2006
CD&V antwoordde niet, dit keer wellicht een gevolg van het ongeval dat de voorzitter twee dagen geleden had.

 1. Wat vindt u van de informatieverstrekking door en openheid van het schepencollege, over de samenwerking met adviesraden ? En van die door en van uw partij ? Wat zijn uw intenties mocht uw partij in de meerderheid zitten, zowel wat de gemeenteinformatie als die van de partij betreft ? En wat als u oppositiepartij bent ?
VLD: De infoverstrekking door en de openheid van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) kan veel beter. Het CBS loopt niet over van talent terzake. Dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat de dossierkennis van het CBS zo zwak is. Het gebeurt meermaals dat ze het horen donderen in Keulen als hen een vraag wordt gesteld, zelfs over hun specifiek beleidsdomein. De samenwerking tussen het CBS en de adviesraden loopt ook al niet vlot. Recent zagen we daarvan alweer een voorbeeld van: de manke communicatie met de jeugdraad omtrent het jeugdontmoetingscentrum.
 De VLD becommentarieert momenteel de plaatselijke toestanden via zijn lokale burgerkrant die regelmatig verschijnt. Het is duidelijk dat de bevoegdheden "communicatie en informatie" beter en concreter moeten uitgewerkt worden. 

sp.a: De informatieverstrekking kan beter en sneller. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de moderne middelen. Infogem is naar de inwoners toe het enige actieve informatiemiddel. Andere gemeenten hebben, naast een informatieblad ook een actief informatiebeleid met de moderne middelen. Zo kan er ingespeeld worden op concrete informatiebehoeften. Wat de adviesraden betreft mis ik, op de jeugdraad na, wel een pro-actief optreden. Tot nu toe hebben wij als partij ook verzuimd om een modern communicatiebeleid te voeren. Via Spots trachten wij om inhoudelijke punten aan de bevolking aan te reiken. Zowel in meerderheid als minderheid zullen wij streven naar een modern en onafhankelijke communicatie naar de bevolking.

 1. Ontwikkelingshulp blijft een 'ver van mijn bed'-verhaal. Door de globalisering, het migratievraagstuk heeft dit nochtans een steeds grotere impact op iedereen, en moet ook het gemeentebeleid daar een invloed op hebben, al was het maar door de sensibilisering. Hoe staat uw partij daar tegenover ? Heeft een 0,7% gemeentelijke bijdrage een kans ? Voortdoen met een veelheid aan kleine acties of trachten meer mensen aan een of enkele meer langetermijnacties te krijgen ?
VLD: De gemeente heeft de morele plicht mee te stappen in acties georganiseerd door privé-organisaties en NGO's, naast het geven van logistieke  steun en publicatieruimte. In Berlare kennen wij een plaatselijk icoon terzake, Pater De Visscher waarmee Minister en gemeenteraadslid De Gucht een zeer goede relatie heeft. Binnenkort bezoekt de Minister hem in Kikwit en zal hem bovendien vanuit Buitenlandse Zaken steun worden gegeven  voor de plaatselijke werking daar. De Gucht betoonde ook zijn steun voor een eventueel  uitwisselingsproject van Berlare met Kivu (gemeenteraad van november) en was zelfs bereid medewerkers van het Ministerie daaraan te laten meewerken. Vanuit de CD&V meerderheid blijft het muisstil .......

sp.a: Gemeentelijk beleid,of beleid in het algemeen gaat over mensen, voor mensen. Elk zinvol initiatief dat in de gemeente wordt ontwikkeld dient gesteund te worden. De discussie over kleine acties of langetermijnacties doet minder ter zaken als de acties maar zinvol zijn en daadwerkelijke hulp bieden. Langetermijnacties moeten echter structurele oplossingen bieden om als uiterste (misschien utopische) oplossing ontwikkelingshulp overbodig te maken. Gemeentelijk kan men wel reeds een kleine stap nemen door bvb fair trade producten te gebruiken en hierin een consequente houding aan te nemen. Voornaam is ook dat iedereen correcte informatie verstrekt. Juist is juist, fout is fout en de wet geldt voor iedereen. De 0,7% kan wanneer de middelen er zijn, maar toch blijven wij vooral voorstander van een eerlijk aankoopbeleid die de mensen ter plaatse een eerlijke prijs voor hun arbeid geven.

 1.  Hetzelfde geldt voor Europa. Daar heeft men - eindelijk - begrepen dat ook regionaal en plaatselijk inspanningen nodig zijn om de mensen te informeren en te betrekken, om de democratisering te verhogen. Wat is uw idee hierover ? Wil uw partij, al dan niet in de meerderheid, daar aan meewerken ?
VLD: De Berlaarse bevolking ligt niet wakker van Europa, behoudens enkele uitzonderingen.
Dit is misschien niet gewenst aangezien de Europese regelgeving  wel degelijk uitwerking heeft op de plaatselijke politiek en besluitvorming. Onze gemeente kan uiteraard meestappen in georganiseerde informatiecampagnes vanuit de hogere overheid.
Het is niet een hoofdtaak van een gemeentebestuur om terzake een voortrekkersrol te spelen.
Laat ons besturen, dicht bij de mensen, met aandacht voor de noden van alle bevolkingsgroepen. Dat is al moeilijk genoeg.

sp.a: Europa is waarschijnlijk de meest onderschatte speler en grijpt steeds meer en meer in op ons dagelijks bestaan. Wij geloven in het Europese project op zich en willen dit zeker bij de mensen brengen. Jammer genoeg kijken sommige (rechtse) commissarissen niet verder dan de geldbeugel en lijkt het soms of Europa systematisch ons sociaal systeem wil afbreken. Misschien met een knipoog naar onze vroeger voorzitten: Europa zal sociaal zijn of niet zijn. Aan de andere kant heeft Europa ook al vele goede zaken gebracht die jammer genoeg te weinig gekend zijn. Het liberale Europa moet dringend een menselijk gezicht krijgen. Daar kunnen we als gemeente zeker aan meewerken.

26 januari 2006

 1. Aan politiek doen is keuzes maken bij het besteden van de schaarse middelen. Bepaal hier de prioriteiten. (hier in alfabetische volgorde geplaatst, wijzig in uw voorkeur van 1 = belangrijkste tot 10 = minst belangrijke, en voeg daar eventueel één 'andere' tussen). Graag ook wat verklaring.
  afvalbeleid en groenvoorziening, cultuur-infrastructuur, cultuurprogrammering, huisvesting, jeugd-infrastructuur, sportinfrastructuur, tewerkstellingsprogramma's, thuiszorg, toerisme-infrastructuur, toerismeprogrammering, 'andere' (geef de naam, aub)


  sp.a:
   

  1. Sociaal beleid (seniorenbeleid,…..)

  5. Tewerkstellingsprogramma’s 9. Sportinfrastructuur

  2. Huisvesting

  6. Toerismeprogrammering 10. Culturele infrastructuur

  3. Jeugdinfrastructuur

  7. Culturele programmering 11. Toeristische infrastructuur

  4. Thuiszorg

  8. Afvalbeleid en groenvoorzieningen  

De gestelde prioriteiten zijn vooral ingegeven door de tekortkomingen die we in deze domeinen nog zien en de bekommernissen die we  bij de mensen ervaren. De volgorde geeft niet noodzakelijk ook de grootteorde aan van de middelen die er aan zullen worden besteed: men kan soms zeer veel doen met (relatief) weinig middelen. Het sociaal beleid slaat voornamelijk op de uitdagingen die we zien komen in onze huidige maatschappij. In feite is thuiszorg hier een onderdeel van. Wonen en werk zijn zonder tegenspreken belangrijk voor elke mens. Toeristische programmering is een hefboom naar meer tewerkstelling en is quasi onontgonnen gebied. De culturele programmering is goed en dient behouden te blijven. Milieu is één van de uitdagingen van de toekomst en zal steeds belangrijker worden. De huidige hefbomen zijn echter nog te minimaal op gemeentelijk vlak. Wat de andere infrastructuur betreft is er, met wat bezig is en in de planning zit, voldoende.

VLD:

1. Belastingsbeleid: verlaging 5.Sociaal beleid - OCMW -thuiszorg 9.Tewerkstellingsprogramma's
2.Jeugdinfrastructuur 6.Afvalbeleid - groenvoorziening -wegeninfrastructuur 10.Toerisme-infrastructuur
3.Gemeentelijke dienstverlening 7.Toerismeprogrammering  
4.Mobiliteit - (verkeers)veiligheid - aanpak drugs  8. Huisvesting

Het nog op te stellen programma kan uiteraard nog andere prioriteiten vaststellen die hier vooralsnog niet zijn vermeld of de vermelde rangschikking wijzigen. Deze antwoorden zijn richtinggevend.

CD&V:

 

 1. Wat is volgens uw partij het belang van het toerisme voor de Donkgemeenten ? Indien belangrijk, wat zijn de mogelijkheden en problemen om een degelijk toerismebeleid uit te werken ? Indien niet de moeite er nog veel in te financieren, wat met de bestaande infrastructuur ?

  sp.a: Toerisme is in Berlare een belangrijke economische sector of zou het moeten/kunnen zijn. De sp.a is hierrond een plan aan het opstellen dat moet tegemoetkomen aan de verzuchtingen die er leven en moet leiden tot een echt gemeentelijk toerismebeleid. Het is echter niet opportuun om hierover nu in een 10-tal lijnen te communiceren.

  VLD: Aangezien onze gemeente geen uitgebouwde bedrijveninfrastructuur kent, blijft toerisme de enige economische factor. Een degelijk toerismebeleid komt de horeca en de naam en faam van de gemeente ten goede. Het kan zelfs (tijdelijke) tewerkstelling met zich meebrengen. Het Donkmeer en omgeving moet de aantrekkingspool worden van de gemeente. Een eigen gemeentelijke toerismedienst kan hiertoe zeker bijdragen. Er dient overzichtelijk en gestructureerd gewerkt te worden. Kleine ingrepen ter verfraaiing van het Donkmeergebied kunnen al heel wat helpen. De grote infrastructuur is er al. Onderzoek is nodig om te zien hoe deze het best rendeert.

  CD&V:

   

 2. Waarop zou uw partij concreet willen besparen en waaraan meer middelen besteden ?

  sp.a: Het volledige antwoord op deze vraag zal de inwoner kunnen lezen wanneer wij ons programma voorstellen. Waaraan wij zeker meer middelen willen besteden is de veiligheid (verkeer, infrastructuur,…) maar ook aan het zich veilig en comfortabel voelen in de eigen woonomgeving. Ook het sociaal beleid willen we aanpassen aan de noden van de evoluerende maatschappij.

  Wat de besparingen betreft dient men rekening te houden met de realiteit. Sommige uitgaven kan men niet terugdraaien of stoppen, hoe graag we het ook zouden willen. Overbodige uitgaven moeten worden opgespoord en geschrapt, eender in welk beleidsdomein ze zich bevinden of van welke aard ze zijn. Een evaluatie van de uitgaven (jammer genoeg kan dit niet volledig aan de hand van de begroting) en van de projecten dient duidelijk te maken waar er mogelijkheden zijn.

  VLD: De uitgaven binnen het cultuurbeleid zullen kritisch bekeken worden en moeten binnen aanvaardbare perken worden gehouden. De uitbouw en het goed onderhouden van het wegennet annex de voetpaden is voor de VLD zeker een belangrijke aandachtsfactor tezamen met een aantrekkelijke groenvoorziening. Ons programma zal terzake klaarheid brengen.

  CD&V:

18 januari 2006

 1. Het huidige beleid had als grondregel: de uitbouw van de infrastructuur. Vindt uw partij dat er nog nieuwe infrastructuur nodig is - en indien ja, welke moet prioritair worden uitgebouwd en waarom -, of is het beter de volgende zes jaar de aandacht vooral naar andere beleidsdomeinen te verleggen - zo ja, op welke en waarom ?

  sp.a: Er is nog infrastructuur nodig. Zo is er de terechte vraag voor een jongerenontmoetingscentrum. En een paar jeugdverenigingen zijn wel heel penibel behuisd. Als een veiligheidsonderzoek er een onveilige toestand aantoont, dan moet dit zo snel mogelijk in orde worden gebracht, eventueel door een andere huisvesting. Maar moet nieuwe infrastructuur steeds nieuwbouw betekenen? Geregeld komen woningen vrij die, mits enige aanpassing, perfect kunnen voldoen. Maar niet vergeten: infrastructuur vergt na enige tijd onderhoud, wat eveneens geld kost. Wat de andere beleidsdomeinen betreft, het sociale luik verdient meer aandacht (o.m. het seniorenbeleid). Een extra tandje zal moeten worden bijgestoken om tot een echt gemeentelijk toeristisch beleid te komen. Verder zijn maatregelen nodig voor het verkeer, mobiliteit, veiligheid, het actualiseren van het mobiliteitsplan (wat al had moeten gebeurd zijn), en nog een aantal domeinen waar nu te weinig voor wordt gedaan.

  VLD:
  Er is geen echte nood meer aan een verdere uitbouw van de infrastructuur. De bouwwoede van de huidige meerderheid  heeft zelfs geleid tot "prestigeprojecten"  waarvan de opportuniteit zeer twijfelachtig is (museum Donkmeer). Al deze bouwwerken hebben tot gevolg dat de leningslast voor de gemeente zeer hoog oploopt. Er is uiteraard de noodzaak voor de bouw van een jeugdontmoetingscentrum. Het bouwproject  'kantine voetbal-annex fuifzaal' werd ook door de VLD goedgekeurd en zal niet teruggedraaid worden.

  CD&V:
  De uitbouw van infrastructuur is en blijft de voornaamste manier om initiatieven op allerlei vlakken "kansen" te geven. De uitbouw van sportinfrastructuur heeft vele sportverenigingen doen ontstaan, groeien en bloeien. Na 10 jaar CC Stroming kan men tevens vaststellen welke "boost" dit gegeven heeft aan het culturele leven in onze gemeente. Infrastructuur voor jeugdverenigingen heeft deze verenigingen een kans gegeven om te bloeien. Toekomstige infrastructuurplannen zijn heden al vervat in beleidsplannen van allerlei deelsectoren. We denken hier bijvoorbeeld aan het jeugdwerkbeleidsplan (JWBP), waarin de bouw van een jongerenontmoetingscentrum (JOC) prioritair naar voor werd geschoven. Toch zal er in de toekomst nog meer aandacht moeten geschonken worden aan de ondersteuning van deze infrastructuren.
   
 2. In dit verband, beleid voeren vraagt de beschikbaarheid van middelen. Heeft de gemeente voldoende middelen om de nodige investeringen of andere beleidsdomeinen (zie uw antwoord op vraag 1) uit te voeren, en zo niet, hoe denkt uw partij die middelen te verwerven ? Of opteert u dan om een en ander tot later uit te stellen ?
   
  sp.a: Wat de middelen betreft is het voor sp.a duidelijk. Meer belastingen kunnen niet en liefst zelfs minder! Irritante en lineaire belastingen moeten verdwijnen. Het zal belangrijk zijn om de tering naar de nering te zetten. Er is ruimte voor investeringen maar hoeveel is eigenlijk onbekend. Het eerste wat zal moeten gebeuren is het kritisch bekijken van de huidige uitgaven, bepalen welke hier noodzakelijk zijn, welke een meerwaarde hebben en welke overbodig zijn. Pas daarna weet men welke ruimte er is en welke leninglast er mogelijk is. 

  VLD: Een adempauze dringt zich op in het alsmaar neerplanten van grote infrastructuurwerken tenzij zich uiteraard acute noden voordoen. De gemeente en haar inwoners opzadelen met grote leningslasten is niet aan de VLD besteed. De VLD denkt er aan de door de CD&V doorgevoerde belastingverhoging terug te draaien. Nader onderzoek terzake is nodig. Een eventuele belastingsvermindering komt alle inwoners ten goede.

  CD&V:
  Al wie er de meerjarenplanning van de gemeente en het OCMW op nakijkt zal kunnen vaststellen dat de gemeente met ongewijzigde inkomsten over voldoende middelen beschikt om ook in de toekomst deze (noodzakelijke) infrastructuurpolitiek verder te zetten. Ondanks constante investeringen gedurende 30 jaar beleid van CD&V is de gemeente nooit in financiële moeilijkheden gekomen. Wel integendeel : gedurende 25 jaar bleven de belastingsvoeten constant. Enkel een drastisch ingrijpen van de hogere overheid heeft ons in 2003 genoodzaakt tot een aanpassing van deze belastingsvoeten (zoals in 80% van de Vlaamse gemeentes). Belastingen zijn een noodzakelijk middel voor het voeren van een beleid. Meer dan de hoogte van de belastingen, is het belangrijk om deze zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
   

 3. De jeugd liet zich de voorbije weken sterk horen en zijn van plan met acties hun eisen in herinnering te houden. Andere leeftijdsgroepen hebben hun eigen verlangens. Hoe bent u van plan die eisen met elkaar af te wegen en een redelijke verdeling van de beschikbare middelen toe te passen ?

  sp.a:
  De jeugd heeft een aantal gerechtvaardigde eisen en hebben gelijk om de ketel op het vuur te houden. Zij zijn echter verstandig genoeg om in te zien dat niet alles tegelijk kan en dat er naast hun behoeften ook nog andere bestaan. Belangrijk is hier om, samen met de verschillende actoren de prioriteiten te bepalen. Daarom pleit sp.a voor een sterkere integratie van de diverse adviesraden zodat men van elkaar weet wat er leeft en welke de verzuchtingen en noodzaken van de anderen zijn. De uiteindelijke keuzes zullen binnen de gemeenteraad moeten worden gemaakt maar steeds in samenspraak met de adviesraden. Liefst zou sp.a samen met de adviesraden een planning uitwerken met gespreid in de tijd wanneer wat zal gebeuren. Belangrijk is ook om steeds een slag achter de arm te houden zodat onvoorziene toevalligheden de planning niet in gevaar brengen.

  VLD: Elke bevolkings- en leeftijdsgroep heeft zijn eigen verlangens. Niet alles kan ingewilligd worden. Dit alles tegen elkaar afwegen zal de taak zijn van het nieuwe bestuur. Het is onmogelijk daarop vooruit te lopen en zich nu reeds vast te rijden in bepaalde sporen. De financiële draagkracht van de gemeente en het niet onnodig belasten van de inwoners is de leidraad voor VLD Berlare.

  CD&V:
  Deze vraag is een beetje achterhaald aangezien de optie om een jongerenontmoetingscentrum te bouwen reeds eerder werd weerhouden (zie antwoord op vraag 1). De middelen hiervoor zijn dan ook al voorzien in onze langetermijnvisie. Meer algemeen is het wel juist dat er soms een keuze moet gemaakt worden welke projecten prioritair worden uitgevoerd. Politiek gaat juist over keuzes maken. Hierin kan men kiezen tussen een populistisch of een beleid met visie. Zoals CD&V dat altijd heeft gedaan zullen wij ook in de toekomst opteren voor een beleid met visie, ook al stellen we ons daarmee bloot aan (populistische) kritiek.

11 januari 2006
CD&V heeft op 12 januari tekst toegevoegd. Voor deze eerste keer werd dit toegelaten.

 1. Zaterdag stond in enkele kranten dat partijen, vooral dan in kleinere gemeenten, wanhopig op zoek zijn naar vrouwen. Het voorstel in de nog te bekrachtigen nieuwe kieswet bepaalt immers dat op de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen de helft van de kandidaten vrouwen moeten zijn, waarvan zeker een bij de eerste drie namen. Hoe zit dat in de Donkgemeenten ? Of komt er een campagne zoals in Zele: 'x zoekt vrouw' ?

  sp.a:  Het zal inderdaad niet eenvoudig zijn om te voldoen aan de vereisten in de nieuwe kieswet. Ook in Berlare zal het niet gemakkelijk zijn. Misschien had men beter geopteerd voor een quotum afhankelijk van het aantal inwoners. Zo moet men bijvoorbeeld in Antwerpen wel 26 vrouwen vinden, maar op een bevolking van ongeveer een half miljoen mensen wat toch iets simpeler is dan 11 op 14.000. Met het voorstel om een vrouw binnen de 'top 3' te plaatsen heb ik geen enkel probleem. Bij dit alles toch nog de bedenking dat positieve discriminatie voor de ene eigenlijk toch discriminatie is voor de andere.....

VLD: "Wanhopig op zoek naar vrouwen" is zeker niet toepasselijk op VLD Berlare. Onze partij heeft momenteel reeds 6 vrouwelijke mandatarissen op 14 (gemeente en OCMW samen) die allemaal terug kandideren. Dit is bijna 50 %, hetgeen niet kan gezegd worden van de huidige CD&V-meerderheid (nog geen 30 %). VLD Berlare benadert momenteel, in de procedure van de lijstvorming, bijna de vereiste 11. Het is trouwens niet uitgesloten dat de vrouwelijke kandidaten de meerderheid zullen uitmaken op de VLD lijst.

CD&V: CD&V heeft al gedurende vele jaren het voortouw genomen in het streven naar een paritaire democratie. Minister van Staat Miet Smet heeft hiervoor overigens onlangs nog de  prestigieuze Popelin-prijs mogen ontvangen. Dit neemt niet weg dat ook vandaag nog actief moet worden gestreefd naar een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek en CD&V Berlare heeft op dit vlak nog een weg af te leggen. In de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 zal daarom het accent worden gelegd op vernieuwing in het algemeen, en wordt in het bijzonder een inspanning gedaan naar vrouwelijke kandidaten toe. Verschillende gesprekken zijn hierover lopende, maar vanzelfsprekend kunnen we hierover maar informatie geven van zodra de betrokkenen hebben toegezegd.

 1. Wanneer denkt u het partijprogramma te kunnen voorstellen ?

sp.a: Wij zijn er volop mee bezig, maar gezien we onze laatste enquêtedeel voorzien ergens in mei/juni zal het waarschijnlijk juli zijn voor het volledige programma is opgesteld. Waarschijnlijk zullen we tussentijds delen van ons programma voorstellen.

VLD: VLD Berlare neemt zijn tijd om een programma op te stellen. Dit zal een krachtig, positief programma worden waarbij tegelijkertijd wordt gewezen op de vergissingen en verkeerde visies die werden ontwikkeld door de huidige meerderheid. VLD zal een aantal alternatieven naar voor schuiven op de belangrijkste beleidsdomeinen. Onze partij laat zich niet opjagen door een of andere tijdslimiet die nergens wordt opgelegd en zal ten gepaste tijde daarmee naar buiten komen.

 

CD&V: Het partijprogramma wordt op dit ogenblik reeds voorbereid ; het zal vanzelfsprekend pas worden voorgesteld wanneer het volledig afgewerkt is, maar het is nog niet precies duidelijk wanneer dit zal gebeuren. Het is wel duidelijk dat dit programma zal vertrekken vanuit het beleid dat de afgelopen jaren door de CD&V-meerderheid werd gevoerd en dat ertoe heeft geleid dat Berlare een aangename gemeente is om wonen, met een steeds groeiende bevolking en vele infrastructurele mogelijkheden die in het bijzonder jonge gezinnen aantrekken.

 1. Zijn er op dit moment al ideeën over mogelijke coalitievorming, of over met wie men zeker geen meerderheid zou willen vormen ?

sp.a: Het antwoord hierop is eenvoudig. Er zijn nog geen vastliggende ideeën. Elke democratische partij is wat ons betreft een mogelijke gesprekspartner. Met niet-democratische partijen spreken we niet!

VLD: VLD Berlare gaat met open vizier naar de kiezer. Onze partij zal pogen zoveel mogelijk zetels te halen om eventueel de grootste partij te worden. Indien een coalitiepartner nodig is om te besturen zal gekeken worden welke combinaties rekenkundig mogelijk zijn en met welke partner de VLD haar programma het best kan verwezenlijken. Trouwens, het is eigenlijk totaal voorbarig te spreken over coalitievorming aangezien momenteel niet geweten is welke partijen zullen opkomen (met "geruchten" over andere partijen buiten de drie traditionele  houdt de VLD geen rekening). De officiële bevestiging terzake vindt maar plaats begin september bij de indiening der lijsten. Het heeft dus tot dat moment geen zin  terzake speculaties te starten of uitspraken te doen.

CD&V: CD&V heeft op dit ogenblik de volstrekte meerderheid en hoopt deze te behouden na 2006. Onze campagne zal hierop gericht zijn en ook onze kandidaten zullen hiernaar streven. In die zin is de vraag naar een mogelijke coalitievorming wel heel voorbarig. Het is echter de kiezer die daarover uiteindelijk beslist en bepaalt welke meerderheid mathematisch tot de mogelijkheden behoort. Mocht blijken dat de volstrekte meerderheid niet haalbaar is, dan wil CD&V een coalitie afsluiten op basis van een degelijk bestuursakkoord, zonder daarbij wie dan ook op voorhand uit te sluiten behalve dan die ene partij waarvan we hopen dat ze ook de Berlaarse democratie niet komt verzieken.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 05/02/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.