Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

8-10: verkiezingsdebat

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

verkiezingen 10-6-07
Verkiezingen 8-10-2006
Verkiezingen 13-6-04
Verkiezingen 18-5-03
CD&V nieuwjaar
VLD nieuwjaarsreceptie
sp.a nieuwjaar
vb  nieuwjaar

 

Omhoog 

Op zaterdag 30 september organiseerde de Jeugdraad een debat met de lijsttrekkers van de vier (kartel)partijen die op 8 oktober aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen: (alfabetisch) Wim Arbijn (sp.a-Spirit-Groen!), Karel De Gucht (VLD-Vivant), Luc Vercruyssen (CD&V-NV-A) en Jo Vercammen (VB). Als onderwerpen werden 'jeugd en ruimte' en 'inspraak' aangekondigd. Stroming zat er helemaal vol voor,. Radio 1-journaliste Lisbeth Imbo (LI)  modereerde.

JOC komt er - meer inspraak voor de jeugd - VLD-Vivant wint - reacties uit de coulissen

"Is het na 30 jaar niet tijd om anderen de kans te geven ? Is er geen slijtage ?", kreeg Luc Vercruyssen (LV) onmiddellijk op zijn bord. En ook: "Is het geen gehavende lijst, met vier mensen die onlangs zijn veroordeeld ?". Hij ontkende dit ten stelligste en wees op de nieuwe namen, de nieuwe lijsttrekker, het kartel met NV-A, en op het programma. "Wij staan opnieuw klaar voor 30 jaar." Over de veroordeling was hij tijdens zijn contacten met de bevolking nog niet aangesproken. "Deze mensen zijn in beroep gegaan. Het laatste woord is daarover nog niet gezegd."

Van Karel De Gucht (KDG) wou de moderator weten of het niet erg is om in Congo (DRC) zoveel te zeggen te hebben en in Berlare niet. Hij antwoordde dat de democratie hier alvast steviger staat, maar dat het hoedanook niet gezond is dat eenzelfde partij dertig jaar aan het bewind is, welke partij dan ook. "Dan krijg je autocratische trekjes." Over de combinatie met het ministerschap: "Minister zijn is een tijdelijke job, zoals deze week opnieuw bleek: ik was bijna minister-af. Als ik burgemeester word, zal dat titelvoerend zijn. Dat wil niet zeggen dat ik samen met de partijgenoten Berlare niet zou kunnen besturen. Zie het voorbeeld van Stevaert in Hasselt, en van anderen."

Wim Arbijn (WA) werd voorgesteld als diegene die in het midden van het bed wil. Wat stelde hij zich daarbij voor ? "De kiezer moet bepalen wat mogelijk is, daarna moeten de partijen onderhandelen," was zijn antwoord. En dat hij met een bekwame ploeg de taak zeker zal aankunnen. Of zijn lijst niet verdrukt wordt tussen de twee grote blokken ? "Alleen al in het straatbeeld. Maar wij gaan uit van de eigen sterkte en vragen van de kiezer het vertrouwen voor het programma dat wij voorstellen."

Nieuwkomer Jo Vercammen (JV) kon meegeven dat het niet eenvoudig was om kandidaten te vinden. Niet iedereen wil zich als lid van zijn partij laten kennen, ook omwille van mogelijke problemen met werkgevers. Hij beweerde verder dat het ook opboksen was tegen de algemene opinie dat zijn partij racistisch is. Over de familiebanden met Nancy Vercammen (2de op de sp.a-Spirit-Groen!-lijst) zei hij dat zijn ouders voor beide kunnen stemmen omdat zijn zus ook voor de provincie opkomt.

Het JOC komt er

Na deze inleiding leidde een filmpje - waarbij een 'Amerikaans' aandoend iemand grote infrastructuren beloofde, terwijl een muzikant enkel vroeg om wat ruimte om te repeteren - het eerste echte onderwerp in: Jeugd en ruimte.

Er zijn geen speelpleintjes met speeltuigen, wierp LI de CD&V-lijsttrekker voor de voeten. Die antwoordde dat er wel verschillende pleinen zijn, maar dat speeltuigen niet altijd nodig zijn, . "Maar ouders met kleuters vragen daar toch naar ?", reageerde de moderator. "Er zijn er in de planning: in Uitbergen en in Berlare. Dat laatste had er al moeten zijn, maar blijkbaar moet eerst de zonebestemming worden gewijzigd.", klonk het daarop. WA reageerde dat vooral sociale controle belangrijk is. "En daar is (door het gemeentebestuur) in het verleden al enkele keren naast geschoten". Waarop LV stelde dat het dikwijls de buurtbewoners zijn  die liever geen speeltuigen in de omgeving hebben, zoals bij een poging om in het Kerkveld een pleintje achter enkele huizen in te richten. Over dat 'not in my backyard'-gevoel zei KDG dat er toch plaatsen beschikbaar zijn in de gemeente waar men dergelijke speelpleinen kan inrichten en tegelijk sociale controle kan hebben. Hij noemde het verder een bewijs van te weinig vooruitzien dat men speelpleinen plant in zones die dat dan blijkbaar niet toelaten. "Wij zullen geen 30 jaar nodig hebben om dan een oplossing uit te werken." LV verdedigde zich met de beschikbare pleinen zoals het trapveld achter de sporthal en met het argument dat er voor echte speelpleinen toch wat meer tijd nodig is.

Speelstraten dan. "Die slaan blijkbaar aan", was LI verteld. WA beaamde dit ten volle en vond dat, mits er voldoende sociale controle is, dat nog moet uitgebreid. Dat aanvragen dikwijls gebeuren om te vermijden dat de straat een sluipweg is, mag niet de bedoeling zijn, maar als daarmee wordt bereikt dat kinderen op straat kunnen spelen, is dat het voornaamste. JV kwam terug op de speelpleinen, die 'dikwijls ontmoetingsplaatsen voor drugdealers en -gebruikers zijn'.  KDG reageerde dat VB het in folders voorstelt dat Berlare een echt drugcentrum is. "Ook LV zal moeten toegeven dat sinds de geļntegreerde politie daaromtrent hard is gewerkt en verschillende groepen opgerold. De combinatie preventie en repressie blijft wel nodig."

De Jeugdraad zelf was wellicht het meest geļnteresseerd in de plannen voor het jeugdontmoetingscentrum (JOC). Volgens de programma's staan alle lijsten daar ook achter. "Wat zal dat JOC inhouden", vroeg LI. Ook daar was eensgezindheid dat het meer moet zijn dan een fuifruimte, eerder een ontmoetingsruimte met plaats voor muziekgroepen om te repeteren. Een vraag over het gebrek aan fuifruimtes kreeg als antwoord dat sommige zalen zich niet beschikbaar meer stellen . En dat de voetbalkantine in Overmere te duur is omdat in het contract zaken over het oog werden gezien (WA). "Is intussen opgelost", zei LV, waarop KDG reageerde dat het al regelmatig is voorgekomen dat het gemeentebestuur op contracten en overeenkomsten achteraf moet terugkomen. Hij begon ook over de mogelijke plaats voor het JOC en stelde het museum aan het Donkmeer voor: "Dat zou een grotere bijdrage aan de democratie zijn". Hij kreeg hiermee het eerste applaus van de avond. LV antwoordde dat mits een meer positieve ingesteldheid het museum al langer had kunnen open zijn, dat het bezoekersaantal door de interesse van de scholen zal stijgen, en dat het een belangrijke troef zal worden in het toeristisch aanbod.

Dan kreeg het publiek de kans vragen te stellen. Iemand wees op de vele 'nachtbezoekers' rond het museum, wat LV deed besluiten dat het drugsprobleem toch niet is opgelost. Een ander wou een concreet antwoord over de plaats van het JOC. JV zei dat de verschillende mogelijkheden moeten worden bekeken. LV stelde voor het op de parking van Stroming te zetten (LI: "Waar nu dat stort ligt ?"). KDG herhaalde het museum, maar had het ook over grotere bestaande gebouwen. "Belangrijk is dat het iets wordt dat kan worden aangepast aan de behoeften." WA kon zich daar ook in vinden.

De slagboom in de Kleine Molenstraat zorgde voor wat discussie omdat die er nog staat, terwijl anderen het willen behouden om zo een speelstraat te creėren, waar dan weer op wordt gereageerd dat men eigenlijk drie slagbomen nodig heeft om te verhinderen dat het een sluipweg blijft. "Eigenlijk is de verkeerssituatie aan Overmere-kerk de oorzaak van het probleem", concludeerde WA. "Met de gouverneur is overeengekomen samen een oplossing te zoeken", aldus LV.

"Toch even opmerken dat blijkbaar alle partijen snel akkoord waren om €500.000 ter beschikking te stellen om naast het plein van SK Berlare een kantine te bouwen, terwijl infrastructuurwerken voor de jeugd altijd op de lange baan worden geschoven, en minder middelen krijgen", was de vraag van nkb informatief. LV en KDG antwoordden dat met dit dossier twee zaken tegelijk worden opgelost: de infrastructuurproblemen van SK Berlare en de nood aan fuifruimte van de jeugd. Ze wezen ook op de meer dan 200 jeugdspelers. WA wees dat de jeugd ook andere lokaalproblemen heeft en dat de gemeente de jeugdsubsidies (van hogere overheden) heeft gebruikt om op te lappen. "Mits een grotere inspanning van de gemeente zelf voor de infrastructuur kon de jeugd al langer betere lokalen hebben, terwijl de subsidies dan werkelijk voor de werking zouden kunnen dienen", vond hij.

Jeugd meer inspraak geven

 Een tweede filmpje stelde het voor alsof de jeugd via een glazen bol dingen worden beloofd als zwembad, fuifruimte en andere speelterreinen, maar zelf weinig inspraak krijgt.

JV sprak dit tegen. "De Jeugdraad bestaat sinds 1992 en wordt betrokken bij de opmaak van de driejaarlijkse jeugdwerkbeleidsplannen. De jeugd kan echter niet verwachten dat elk advies zomaar kan worden overgenomen. Er zijn nog andere domeinen in het gemeentebeleid." WA pleitte voor meer inspraak, ook over die andere domeinen. "De jeugd ondergaat uiteindelijk de gevolgen van zowat elke beslissing. En de jeugd heeft ook een visie op die andere domeinen. Het is daarom zeker nodig ook hun advies te vragen. " KDG antwoordde dat de Jeugdraad ook op eigen initiatief adviezen kan geven. Hij had het over de noodzaak om ook niet-georganiseerde jeugd te betrekken. Hij stelde voor om geregeld een informele gemeenteraad te houden, waarbij alle aanwezigen vragen en opmerkingen kunnen geven. Hij dacht niet dat er een hoge drempel zou zijn want 'de mensen hebben toch geen schrik om in het gemeentehuis binnen te stappen'. JV vroeg om meer referenda in te richten. "Ik ben voor het museum, maar had er een referendum geweest, dan was de plaats en de inhoud misschien heel anders geweest." KDG is ook wel voor referenda, maar dan enkel voor heel fundamentele zaken.

"Is chatten een optie ?", wou LI weten. WA noemde het een van de vele mogelijkheden, maar wees er op dat politici meer zelf de stap naar de burger moeten zetten, in plaats van reacties en vragen af te wachten. "Zo kan men die niet-georganiseerde jeugd bereiken en nuances uitleggen." LV vond dan weer dat men beter met gespecialiseerde organen zoals de adviesraden werkt. "Dan is het niet de visie van een persoon maar een waarover is gediscussieerd en zo door meer mensen is gedragen. JV noemde Infogem een te beperkt communicatiemiddel van en door de jeugd en stelde een eigen jeugd-website voor. "Zijn leerlingraden een optie ?" Voor LV alvast niet, omdat er in de gemeente geen secundaire scholen zijn. "Wat is de praktische inbreng van kinderen uit de lagere school ?" WA reageerde dat ook kinderen van die leeftijd een visie hebben: "Kijk maar naar het resultaat van de afficheactie die de Jeugdraad in de scholen hield, bv. hoe zij de verkeersproblemen beschrijven". KDG zei nog dat hij chatervaring had, onder meer bij nationale partijcongressen, maar dat het zeer vermoeiend was.

Het tweede publieksvragenkwartier begon met een opmerking over het onderwaterzetten van het Broekbos, de voorbije winter. LV legde uit dat dit nodig was om werken aan de eendenkooi te kunnen doen. Hij beschreef hoe de waterhuishouding voor het Donkmeer in elkaar zat en voegde er aan toe dat de huidige oplossing wellicht niet de goede was. Ook hiervoor had gouverneur Denijs beloofd mee naar een oplossing te willen zoeken. KDG merkte op dat het vreemd was dat een schepen de beslissing voor het laten onderlopen van het bos had genomen. "Dat moet aan specialisten worden overgelaten." De tweede vraag ging over het verlies van parkeerplaatsen aan Overmere-kerk. LV verdedigde de dorpskernherwaardering en vergeleek met Berlare waar ook eerst protest was tegen het verdwijnen van plaatsen onder de bomen, en nu niemand daar nog auto's zou willen. De derde vragensteller wou concreet weten hoe de jeugd beter zou worden vertegenwoordigd. WA: "De kiezer bepaalt de samenstelling van de gemeenteraad. Is daar bij ons geen jongere bij, dan krijgt de jeugd  binnen de eigen structuur zeker volop inspraak." KDG wees er op dat de gemiddelde leeftijd van zijn kartellijst 10 jaar lager ligt dan bij CD&V-NV-A. LV speelde Steven Baeyens als troef uit, de vorige jeugdraadvoorzitter 'die de aanzet had gegeven voor de verkiezingsacties van de Jeugdraad". JV benadrukte dat hij de jongste kandidaat van zijn lijst is en ook de jongste lijsttrekker.

VLD-Vivant wint

De lijsttrekkers kregen nog de pauze om te bepalen wat - in verband met jeugbeleid - hun voornaamste verschillen met de andere partijen zijn. De ene was daar wat duidelijker in dan de andere. LV somde een achttal punten op die in de programmabrochure zijn opgenomen. JV had het vooral over de nood aan meer communicatie en inspraak. KDG zei alvast sneller dan nu het geval is uit te zullen voeren wat is beloofd, en benadrukte de belastingen te zullen verminderen 'wat ook voor jonge gezinnen belangrijk is'. WA kon zich voor het eerst tijdens het gesprek niet inhouden en overschreed met een hele waslijst jeugdpunten ruim de toegemeten een minuut. Daarbij vielen vooral de naschoolse opvang van +15-jarigen en de nood aan meer flexibele opvanguren in het algemeen op.

Daarna was het even wachten op de uitslag van een verkiezingsuitslag. Voor het debat en na de pauze konden de aanwezigen een verkiezingsbiljet invullen. Daaruit bleek dat VLD-Vivant de voorsprong nog had vergroot (130-134), terwijl de anderen verloren. CD&V-NV-A haalde respectievelijk 98-83, sp.a-Spirit-Groen! 37-36 en VB 10-7. Bij de tweede stembeurt waren er wel 15 mensen minder aanwezig, maar ook 2 blanco stemmen minder (11-9). KDG, hoewel blij, wou geen echte besluiten trekken over de uitslag en benadrukte vooral het positieve dat zo'n 300 mensen naar het debat waren gekomen. LV vroeg zich af of VLD meer mensen had gemobiliseerd. WA wou er voor tekenen volgende week de helft van de CD&V-NV-A lijst te zullen halen en JV besefte dat er nog veel werk is.

Reacties uit de coulissen

LV noemde het debat zeker een goed initiatief maar betreurde dat er over meer dan alleen maar jeugdzaken was gepraat, wat uiteindelijk niet het doel was. Hij vond dat hij daardoor te veel in het defensief was gedrongen en dat er te weinig over de toekomst was gepraat.

KDG - die bijna te laat kwam omdat hij besprekingen had als voorbereiding op zijn verzoeningsmissie als OVSE-voorzitter naar Georgiė (om er de Russische soldaten vrij te krijgen die van spionage zijn beschuldigd, met zware spanningen tussen die beide landen als gevolg) stelde dan weer dat velen blijkbaar waren gekomen om een echt debat over het gemeentebeleid in het algemeen te zien, vooral dan tussen de twee hoofdspelers. Nu was er te weinig verschil in de standpunten om er een vinnig debat van te maken.

WA  was alvast tevreden met het verloop en meende regelmatig gepast te zijn tussengekomen.

Burgemeester Van Sande vond het eigenlijk maar niets omdat er zoveel andere onderwerpen waren bij betrokken, zoals het waterpeil in het Broekbos. "Er is weinig deftig gezegd", was zijn conclusie.

Het moet worden toegegeven dat niet echt met de doelgroep aanwezig was die men wou bereiken, namelijk de jonge mensen die voor het eerst een stem hebben om de mensen aan te duiden die de gemeente mogen besturen. En inderdaad over de aangehaalde jeugdonderwerpen bleek over alle partijen zoveel overeenstemming over - of moet gezegd: daar werd zoveel in algemene termen over gepraat - dat het niet echt een zware discussie werd. Het was ook duidelijk dat de aanwezigen ook benieuwd waren de standpunten te horen over andere domeinen. En dan heeft men het nog niet gehad over hoe men de jeugd meer kan betrekken bij het toeristische beleid, hen daar kansen geven om hier met andere culturen, met mensen uit andere EU-landen of van verder in contact te komen, hoe het zit met jeugd en cultuur, over ... Maar de Jeugdraad heeft alvast de verdienste initiatief te hebben genomen. En er werd aangetoond dat er belangstelling voor is.  Democratie houdt ook in dat mensen inspanningen moeten doen om er een bijdrage toe te leveren. Doen een volgende keer alle adviesraden mee ?

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 05/02/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.