Wekelijkse bijwerking :
15 november 2004

 


 Afdeling Begijnendijk-Betekom

 • "Gemeenten moeten verordening hemelwaterputten aanpassen" aldus de Vereniging van Steden en Gemeenten of VVSG .
  Regenwaterput verplicht bij nieuwe gebouwen
  . De Vlaamse Regering keurde op 01 oktober 2004 het besluit "houdende vaststellingen van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- voorzieningen en gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater" definitief goed. Dit besluit treedt in werking op 01 februari 2005 en is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 08 november 2004. Conform artikel 12 dienen de provinciale en gemeentelijke verordeningen vóór 01 augustus 2005 aangepast te worden aan voornoemd besluit van de Vlaamse Regering.
  De volledige tekst van het besluit uit het Belgisch Staatsblad kan u ook hier afladen.
  Zie ook website ruimtelijke ordening ( => wetgeving => uitvoeringsbesluiten => planning) + bouwen en wonen. (04-10-2004, bijgewerkt op 15-11-2004)
 • Beleidsnota's 2004-2009 Vlaamse regering, waaronder de beleidsnota "Binnenlands Bestuur"Meer info (08-11-2004)
 • De Federale portaalsite beschikt vanaf nu ook over een RSS waarmee u nieuwsberichten kan raadplegen. Meer info (08-11-2004)
 • Veiligheid : alle inwoners van de gemeente Begijnendijk verwachten een krachtdadig politieoptreden tegen de golf van inbraken in personenwagens. Meer info  (01-11-2004)
 • Informatie over de verwarmingstoelage bij aankoop van stookolie en propaangas. De eigenlijke aanvraag dient u in bij het OCMW of Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn. Meer info (01-11-2004)

 • Overladen vrachtwagens brengen niet alleen schade aan gewest- en autosnelwegen, ook onze gemeentewegen worden daardoor beschadigd.
  De Vlaamse Wegeninspectie probeert hieraan iets te doen. Meer info (01-11-2004)
 • Het milieubeleidsplan 2004-2008 van de provincie Vlaams-Brabant is definitief vastgesteld. Meer info
  De beleidsnota 2003-2007 voor een streekgericht bibliotheekbeleid in de provincie Vlaams-Brabant is tevens beschikbaar. Meer info (01-11-2004)
 • De huidige meerderheid laat liever, vóór de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006, een prestigeproject uitvoeren zoals de bouw van een polyvalente zaal (geraamd op 600.000,- euro of zo'n slordige 24.000.000,- oude Belgische franken) dan te zorgen voor de veiligheid van zijn inwoners door het aanleggen van onder andere veilige voet- en fietspaden. Daarmee is de spaarpot "Het Investeringsfonds" van  557.332, euro of zo'n 22.482.717,- oude Belgische franken meteen opgesoupeerd. 
  Meer informatie => Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  + VVSGMeer info (01-11-2004)
 • Wist u dat de gemeente Begijnendijk momenteel nog voor 557.332, euro of zo'n 22.482.717,- oude Belgische franken ter beschikking heeft van een nog niet gebruikte spaarpot "Het Investeringsfonds". Niet toevallig is het gemeentebestuur in 2004 plots wakker geworden (zie groen gemarkeerde teksten) en werd dit jaar voor :
  - dakrenovatie gemeenteschool De Bruynlaan : 59.327, - euro opgenomen op 29/06/2004
  - verbeteringswerken verschillende wegen : 310.587, - euro opgenomen op 30/07/2004
  Meer informatie => Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  + VVSGMeer info (25-10-2004)

 • Raming Gemeentefonds 2005-2009 bedoeld voor de opmaak van de begroting en meerjarenplanning. Het Gemeentefonds zorgt voor de basisfinanciering van de gemeenten én de OCMW's. De gemeenten beslissen autonoom waarvoor deze middelen worden aangewend : hetzij voor de financiering van reguliere uitgaven, hetzij voor hun investeringsbeleid. Meer informatie => Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap + VVSG. Meer info (25-10-2004)

 • Gemeenteraad op 28 oktober 2004. Meer info  (25-10-2004)

 • Milieu : afvalwaterzuivering. Is het niet zo dat een gemeentebestuur autonoom (zelfstandig) wil / kan beslissen omtrent de aanleg van de riolering en de afvalwaterzuivering ??? Wie is verantwoordelijk voor een jarenlang gebrek aan investeringen in afvalwaterzuivering en riolering, gekoppeld aan de aanleg van voet- en fietspaden, verbetering van de wegen, dorpskernvernieuwing, ... ???  Wie zal hiervoor de rekening gepresenteerd krijgen ??? Komt er eindelijk dan 2 jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen toch schot in de zaak (verslag dd. 12 oktober 2004 van de milieuadviesraad Begijnendijk) ??? Wij hebben hiervoor in elk geval meer dan 10 jaar aangedrongen bij het gemeentebestuur (lees onder andere onderstaande groen gemarkeerde nieuwsberichten). Meer info (18-10-2004)
 • Zoek je materiaal voor de organisatie van een evenement, fuif, toneelstuk, optreden, quiz, tentoonstelling of kamp ? De Uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant stelt gratis allerlei materiaal ter beschikking van het jeugdwerk, het sociaal-cultureel vormingswerk voor volwassenen, de sportverenigingen, de gemeentelijke cultuur-, jeugd- en sportdiensten en het Vlaams-Brabants onderwijs. Meer info (18-10-2004)

 • Vlaamse Wetenschapsweek : tweejaarlijkse gebeurtenis van 20 tot 31 oktober 2004. Meer info (18-10-2004)
 • Public Quality : CAF-site federaal Ministerie Ambtenarenzaken. "Diversiteit in de Overheidsdiensten" op 26 oktober 2004 te Brussel. Meer info (11-10-2004)
 • In het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2004 verscheen het decreet van 7 mei 2004 houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) wat betreft het administratief toezicht. In hetzelfde Staatsblad verscheen de omzendbrief van 14 juli 2004 die toelichting verstrekt. Het decreet is in werking getreden op 7 augustus 2004. Meer informatie vindt u in de uitgave "Binnenband" oktober 2004 bladzijde 9 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet + omzendbrief kan u ook hier afladen . Meer info (11-10-2004)

 • Er is een momenteel een wildgroei aan websites over Begijnendijk en Betekom :
 • Regenwaterput verplicht bij nieuwe gebouwen. De Vlaamse Regering keurde op 01 oktober 2004 het besluit "houdende vaststellingen van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- voorzieningen en gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater" definitief goed. Zie website ruimtelijke ordening ( => wetgeving => uitvoeringsbesluiten => planning) + bouwen en wonen. Meer info (04-10-2004)
 • Oktober : maand van de energiebesparing. "De gemeente is de overheid die het dichtst bij de bevolking staat en moet bijgevolg het voorbeeld geven". Meer info (04-10-2004)
 • Milieu : terugnameplicht voor houten ramen en deuren. Vlaanderen voert vanaf 1 januari 2005 de aanvaardingsplicht in voor vloerbedekking en voor houtafval. Bij afbraak of vernieuwing mogen eigenaars hun houten ramen en deuren teruggeven aan de schrijnwerkers die nieuwe ramen of deuren leveren. Meer info (04-10-2004)
 • Op de site "Ruimtelijke ordening" van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vindt u een handleiding voor vergunningverlening (bouwaanvragen, ...) Meer info (27-09-2004)
 • Wist u dat de gemeente Begijnendijk subsidies (10.0000,- oude Belgische franken) toekent voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie ? Op 24 september 2004 is het subsidiereglement én het aanvraagformulier voor de subsidie op de website van de gemeente Begijnendijk geplaatst. Meer info (27-09-2004)
 • Van 4 tot 12 december 2004 houdt Amnesty International de mensenrechtenweek. Meer informatie : Amnesty International VlaanderenVVSG. (27-09-2004)

 • Start veralgemeende uitrol elektronische identiteitskaart vanaf oktober 2004.  Meer info (27-09-2004)
 • Vanaf 1 januari 2005 krijgen gezinnen en bedrijven slechts één waterfactuur in de bus voor het waterverbruik en de waterzuivering (de zogenaamde milieuheffing). Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu, Kris Peeters, beslist.  Meer info (27-09-2004)
 • Benieuwd naar de kwaliteit van onze waterlopen ? (27-09-2004)
 • Degelijk personeel voor een kwaliteitsvolle dienstverlening : de ABA of Administratie Binnenlandse Aangelegenheden publiceert op haar website een aantal modellen van functiebeschrijvingen en competentieprofielen voor het topkader (gemeentedirecteur of secretaris, financieel directeur; gemeentelijke auditor, ...)  van de gemeenten en provincies. Meer informatie omtrent personeelsbeleid in de gemeente en provincie. Meer info (20-09-2004)
 • De werking en de info op de website van de politiezone Klein-Brabant is een toonbeeld van overheidsoptreden. Meer info (20-09-2004)
 • De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Minister Kris PEETERS een plan van aanpak goedgekeurd om een aantal hangende problemen met betrekking tot de nv Aquafin en de organisatie en financiering van de waterzuivering in Vlaanderen coherent aan te pakken. Wij zijn dan ook verheugd dat er op die manier middelen vrij komen om de uitvoering van de noodzakelijke rioleringswerken te versnellen. Meer info (20-09-2004)
 • De vakbeurs "Riolering" vindt plaats van 06 tot 08 oktober 2004 in de Brabanthal te Leuven. Tijdens deze beurs wordt een Congres gehouden in verband met riolering waarvan u het programma hier kan raadplegen. Meer info (20-09-2004)
 • Op 11 juni 2004 wijzigde de Vlaamse regering het legionellabesluit. Dit besluit is op 7 september 2004 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer informatie over Legionellose of de veteranenziekte op de site van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap + de VVSG. Meer info (20-09-2004) 
 • Week van Vervoering van 16 tot 22 september 2004. Laat de auto thuis en neem het openbaar vervoer, de fiets of ga eens meer te voet. Meer informatie : Ministerie van de Vlaamse GemeenschapKOMIMO . Meer info  (13-09-2004)
 • Wat wij al meer dan 8 jaar vragen is dat de gemeentelijke basisschool te Betekom recht heeft op degelijke klaslokalen in plaats van containers. Eindelijk wil de meerderheid werk maken van deze eis en dit 2 jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 (zie gemeenteraadsbeslissing van 16 september 2004). De werken worden geraamd op 361.000,- euro of 14.562.700,- belgische franken. Waar blijven de subsidies ???
  Oordeel zelf wie of wat belangrijk is : onze kinderen of uitpakken voor de gemeenteraadsverkiezingen ??? (13-09-2004) Meer info (13-09-2004)
 • Besluit van de Vlaamse regering 28 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor vormingsinitiatieven voor lokale mandatarissen, ambtenaren en topambtenaren. Dit besluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 september 2004. U kan dit besluit ook hier afladenMeer info (13-09-2004)
 • Reservaties sportaccomodaties vzw Tumkens te Begijnendijk. Meer info (06-09-2004)
 • Open bedrijvendag op zondag 03 oktober 2004. (06-09-2004)

 • Onderwijsaanbod in Vlaanderen. Meer info (06-09-2004)
 • Opening op 09 oktober 2004 Jeugdhuis "De Wringer" VZW te Begijnendijk. (06-09-2004)
 • Handelsgids met een overzicht van handelaars uit Begijnendijk en omstreken (06-09-2004)
 • Begrotingsrichtlijnen 2005 voor gemeenten en OCMW's. Bijkomende informatie op de site van VVSG. Meer info (06-09-2004)
 • Ondanks de campagne "Voetpad is geen parkeerpad" die de Vlaamse overheid ten behoeve van de zwakke weggebruiker tussen februari en april 2004 voerde, stellen wij vast dat in onze kleine gemeente dagelijks auto's staan geparkeerd op onze fiets- en/of voetpaden. Zie enkele toevallig genomen foto's.  Omwille van de hinder en het indirecte gevaar dat storend verkeersgedrag als parkeren op een voet- of fietspad voor de zwakke weggebruikers oplevert, voorziet de nieuwe verkeerswet die op 1 maart 2004 van kracht wordt een strengere aanpak van foutparkeerders. Een strengere aanpak van de overtredingen is echter de bevoegdheid van de politiediensten. Campagnes vorige jaren . Meer info (06-09-2004)
 • Wedde personeel in het onderwijs. Meer informatie voor het basis-secundair- en hoger- en universitaironderwijs. Meer info (30-08-2004)
 • Het milieubeleidsplan 2004-2008 van de provincie Vlaams-Brabant werd op 23 augustus 2004 definitief vastgesteld door de provincieraad. Dit plan treedt in werking vanaf 19 september 2004. De Vlaams-Brabantse gemeenten hebben tot 19 september 2005 de tijd om een gemeentelijk milieubeleidsplan, conform het provinciaal plan, op te stellen. Meer info (30-08-2004)
 • Ophaalkalender afval Begijnendijk en van de 27 gemeenten die aangesloten zijn bij Ecowerf, vroeger Interleuven. (30-08-2004)
 • "De gemeenten ondervinden vanaf het begrotingsjaar 2004 de weerslag van de lopende federale verlaging van de personenbelasting", aldus de VVSG. Meer info (23-08-2004)

 • Het Bulletin der Aanbestedingen geeft u wekelijks de aanbestedingen van werken, leveringen en diensten, in opdracht van verschillende overheidsdiensten. (23-08-2004)
 • Wij verheugen ons dat vandaag de eerste spadesteek voor de aanleg van kollektoren voor afvalwater is gegeven. De eerste verbindingsriolering wordt gelegd tussen Plankenbrug, Houtvenne en Hulshout, waarvan de kostprijs 2.407.485,00 euro of zo'n 97.117.704,- oude Belgische franken volledig ten laste is van de N.V. Aquafin. Sedert 1995 ijveren wij voor de uitbouw van het rioleringsnet én de zuivering van afvalwater in Begijnendijk-Betekom. Wij zijn dan ook verheugd dat na 9 jaar onze inzet wordt beloond. Zie foto's . Meer info  
  Bovendien zijn wij fier dat de gemeentelijke website dit vandaag ook in haar nieuwsberichten heeft opgenomen.(16-08-2004)
 • Wist u dat ... bij een proefopstelling van een snelheidsmeter tijdens de maand juli 2004 in de Kleinesteenweg snelheden werden opgetekend van 120 km per uur en meer, waar 50 km per uur is toegelaten. Moeten er echt eerst doden vallen ??? Meer info (16-08-2004)
 • Slimmer stoken : wie stiekem huisvuil of andere zaken uit de zwarte lijst verbrandt, vergiftigt in de eerste plaats zichzelf. De schadelijke stoffen die daarbij ontstaan, komen immers onmiddellijk terecht in uw eigen omgeving. Daarom : tips voor goed gebruik van uw kachel, open haard of terraskachel  + informatie over de aankoop van toestellen, geschikte brandstoffen, optimale verbranding, … voor een veilig en milieuvriendelijk gedrag. Zie tevens de site van OVAMMeer info  (16-08-2004)
 • Raadpleeg de lijst van erkende technici inzake controle en onderhoud van stookolietanks voor verwarming van gebouwen. Meer info (16-08-2004)
 • Via het energieprestatiedecreet wil de Vlaamse regering het energieverbruik van woningen en gebouwen terugdringen. Dit decreet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2004. De volledige tekst van het decreet uit het Belgisch Staatsblad kan u ook hier afladen.
  Voor bijkomende informatie : zie websites Energiesparen van het departement EWBL van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap + VVSG
  Meer info (09-08-2004)
 • Overzicht aangelegde fietspaden door het Vlaamse Gewest. Meer info (09-08-2004)
 • Neem deel aan onze jaarlijks terugkerende recreatieve en gezonde uitstap met de fiets in en om onze landelijke gemeente. Daarbij wordt elk jaar een nieuw parcours uitgestippeld waarbij de mooiste plekjes uit de omgeving worden aangedaan. Meer info "Begijntjesroute" (02-08-2004)
 • De Gordel rond Brussel op 05 september 2004. Meer info (02-08-2004)
 • Studietoelagen schooljaar 2004-2005.  Meer info  (02-08-2004)
 • Omzendbrief van 14 juli 2004 van de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap inzake gemeentelijke fiscaliteit : allerlei gemeentebelastingen, retributies, ... Meer info (26-07-2004)

 • Regeerakkoord voor de periode 2004-2009 van de nieuwe Vlaamse regering + bevoegdheden. Meer info (20-07-2004) 
 • "Open Monumentendag" : een overzicht van de te bezoeken sites tijdens de 16de Open Monumentendag Vlaanderen op zondag 12 september 2004 zal vanaf eind juli op de website te bekijken zijn. Meer info (19-07-2004)

 • Gemeentelijke ontvangsten 2000-2005 uit de activiteiten elektriciteit-, gas- en kabeldistributie,...  => Begijnendijk . Meer info (19-07-2004)

 • VRIND of Vlaamse Regionale Indicatoren : 10 jaar statistische gegevens van APS of Administratie Planning en Statistiek van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
  Wist u bijvoorbeeld dat: 
  - het aandeel van de belastingen waarvoor het Vlaamse Gewest autonoom bevoegd is van 10% in 2001 steeg tot 16% in 2003; 
  - de nominale schuld van de Vlaamse gemeenten vrij stabiel bleef door de jaren en dat de schuld per inwoner in 2002 = 1.598 euro; 
  - de middelen die de gemeenten en provincies van de Vlaamse overheid krijgen, met 17% zijn gestegen sinds 1999;
  - ... Meer info (19-07-2004)
 • Week van het bos van 03 tot en met 10 oktober 2004. Meer info (19-07-2004) van 03 tot en met 10 oktober 2004. Meer info (19-07-2004) van 03 tot en met 10 oktober 2004. Meer info (19-07-2004)
 • De Europese ziekteverzekeringskaart is verkrijgbaar sinds 1 juni 2004. Deze kaart maakt het gemakkelijker om medische verzorging te krijgen tijdens uw verblijf in een andere lidstaat van de Europese Unie. Zie tevens het RIZIV, uw ziekenfonds bv. CM, ... Meer info (05-07-2004)
 • Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur en de begeleidende omzendbrief van 4 juni 2004 zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01 juli 2004. Dit decreet treedt in werking op 01 juli 2004. 
  De volledige tekst van het decreet, het besluit en de omzendbrief uit het Belgisch Staatsblad kan u ook hier afladen. 
  Zie websites ABA (Administratie Binnenlandse Aangelegenheden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) + ABA regelgevingVVSG . Meer info (05-07-2004)
 • Worstel u eens door de totaal vernieuwde website van de VVSG of Vereniging van Steden en Gemeenten. (05-07-2004)
 • Master- en Bacheloropleidingen aan onze Universiteiten en Hogescholen. Site van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Meer info (28-06-2004)
 • Modelreglement OVAM betreffende het beperken van afval bij het organiseren van evenementen (festivals, braderijen, markten, fuiven, ...). Meer info (28-06-2004)
 • Vlaanderenfeest op 11 juli 2004. Meer info (28-06-2004)
 • Werken Antwerpen : op 22 juni 2004 starten de werken aan de Antwerpse Ring. Het Masterplan is een initiatief van de Vlaamse Overheid, in samenwerking met de stad Antwerpen, de provincie Antwerpen, de NMBS en De Lijn. Meer info (21-06-2004)
 • Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst 2005-2007. Als opvolger van de gemeentelijke milieuconvenanten is er sedert begin 2002 de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’. De eerste geldt voor de periode 2002-2004, zijn opvolger 2005-2007 werd op 28 mei 2004 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.  
  Zie website VVSG => Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst.  Meer info (21-06-2004)
 • De Vlaamse wooncode voorziet dat het beleid extra inspanningen doet om de woonsituatie te verbeteren in welbepaalde statistische sectoren. U kan per straat de lijst opvragen van de 'woongebieden' die hieraan beantwoorden. Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd. Zie verder op de website http://www.wonen.vlaanderen.be . Meer info (21-06-2004)
 • Papendel : met een duidelijke beschrijving, waarnemingen en talrijke foto's van het Natuurreservaat in Begijnendijk. Meer info (21-06-2004)
 • Bijdrage Vlaamse Administratie aan het programma van de nieuwe Vlaamse regering. Meer info (21-06-2004)
 • Verkiezingsuitslagen Vlaams Parlement en Europees Parlement (21-06-2004)
 • Hoe vraag ik een stedenbouwkundige vergunning aan volgens het Besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004. Meer info (14-06-2004)
 • De Vlaamse regering heeft nog net voor de verkiezingen van 13 juni 2004 een nieuw subsidieprogramma goedgekeurd voor meer dan 51.000.000 euro voor gemeentelijke rioleringswerken. Vlaamse gemeenten die snel een goed voorontwerp indienen, ontvangen bijgevolg dit jaar nog hun subsidiegeld. Benieuwd of de gemeente Begijnendijk hierop beroep zal / kan doen !!! Meer info (14-06-2004)
 • De toestand van onze oppervlaktewateren kan u zelf beoordelen (zonder dure wateranalyses) aan de hand van de kleur van onze waterlopen . Een pure schande ! Meer info (14-06-2004)
 • Tarief simulator : wat kost een zichtrekening bij de banken ? Toepassing van Test-Aankoop. (14-06-2004)
 • Dat de veiligheid voor de zwakke weggebruiker langs de Kleinesteenweg erop achteruit is gegaan verwondert ons niet. Het kruispunt van de Kleinesteenweg met de Dreef vormt een bijkomende verkeersknoop. Parkeren op de fietspaden, vertrekken vanuit een parkeerplaats zonder rekening te houden met de zwakke weggebruiker, negeren van het zebrapad,... enz. Het zijn allemaal situaties die wij als zwakke weggebruiker dagelijks aan de lijve ondervinden. Wij zijn benieuwd wanneer de meerderheid hieraan een oplossing zal geven. Zie foto. Meer info (07-06-2004)
 • Compost : hoe begin ik eraan in de maand juni ?  VLACO of Vlaamse Compostorganisatie vzw heeft een aantal nieuwe sites. Meer info  (07-06-2004)
 • Op 26 augustus 2002 hebben wij u gemeld dat er eindelijk, na 7 jaar, schot komt in de aanleg van kollektoren. Vandaag stellen wij vast dat de eerste spadesteek nog moet gegeven worden. De eerste verbindingsriolering wordt gelegd tussen Plankenbrug, Houtvenne en Hulshout, waarvan de kostprijs 2.407.485,00 euro of zo'n 97.117.704,- oude Belgische franken volledig ten laste van de N.V. Aquafin. Sedert 1995 ijveren wij voor de uitbouw van het rioleringsnet én de zuivering van afvalwater in Begijnendijk-Betekom. Wij zijn dan ook verheugd dat na 9 jaar onze inzet wordt beloond. Zie eerste foto . Meer info (31-05-2004)
 • De Vlaamse Regering heeft nog voor de verkiezingen van 13 juni 2004 beslist dat de Vlaamse gemeenten de komende drie jaar 105 miljoen euro of 4.235 miljoen oude Belgische franken ontvangen voor het voeren van een duurzaam lokaal milieubeleid. Gemeenten die met de Vlaamse overheid de samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' 2005-2007 ondertekenen, kunnen genieten van deze financiële stimulans. De lijst van alle gemeenten (waarin de gemeente Begijnendijk nog ontbreekt !) en hun intekenniveau is te vinden op de website van de samenwerkingsovereenkomst. Meer info (31-05-2004)
 • Het ACV wint op alle terreinen. De schitterende uitslag van het ACV bij de sociale verkiezingen van 2004 kan u vanaf nu bekijken. In de ondernemingsraden haalt het ACV in Vlaanderen 57,7 % van de stemmen. Op 100 verkozen jongeren in de ondernemingsraad zijn er 64,14 % van het ACV en op 100 verkozen vrouwen in de ondernemingsraad zijn er 60,9% van het ACV. Meer info (31-05-2004)
 • Bedrijventerreinen in Vlaanderen. Zo te zien staan heel wat bedrijven, vooral in de gemeente Begijnendijk, buiten de daartoe aangeduide zones van het gewestplan. Meer info (31-05-2004)
 • Gezondheidsaspecten van GSM-zendmasten : het BIPT of Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie bepaalt de stralingsnormen. Meer informatie vindt u op de website van de Federale Overheidsdiensten. Meer info (31-05-2004)
 • Wist u dat de VMW of Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening vanaf 1 juli 2004 een keuring vraagt van een nieuwe of gerenoveerde binneninstallatie voor drinkwater (voor woningen waarvoor een bouwaanvraag werd ingediend na 01 januari 2004). Meer info (24-05-2004)
 • Wist u dat u vandaag het resultaat kunt zien van de bouw van 8 kansarme woningen langs de Kleinesteenweg te Begijnendijk. De totale kostprijs bedraagt 650.000 euro of 26.000.000 oude Belgische franken, ofwel 81.250 euro of 3.250.000 oude Belgische franken per woning. Hiervoor heeft Marcel Van Dyck, gewezen voorzitter OCMW, reeds in het jaar 2000 het aanvraagdossier voor 60 % subsidie ingediend bij de bevoegde minister. Meer info (17-05-2004)
 • Voor u gelezen in het VVSG-blad Lokaal van mei 2004: "De Vlaamse burgers en bedrijven betalen in 2004 ongeveer 385 miljoen euro of zo'n 15.400 miljoen oude Belgische franken meer belastingen aan hun gemeente, dan wanneer de aanslagvoeten op het niveau van 2000 waren gebleven. " Meer info(17-05-2004)

 • Het Nationaal Architectenverbond (NAV) organiseert voor de 6de maal een Vlaamse Renovatiedag. Meer info (17-05-2004)
 • FOD of de Federale OverheidsDienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking stelt de uitbreiding van de Europese Unie op 01 mei 2004 voor op haar website Diplomatie : Europabeleid en de uitbreiding van de Europese Unie. Meer info (10-05-2004)
 • De afdeling Bos en Groen organiseert ook dit jaar en dit op zondag 30 mei 2004 de dag van het park. Meer info (10-05-2004)
 • Op de website van GIS-Vlaanderen staan gedetailleerde luchtfoto's van Brussel, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Meer info (10-05-2004)
 • In samenwerking met VVSG, de Gezinsbond en het Vlaams Centrum voor het Welzijn van Kinderen en Gezinnen, organiseert het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen een forumdag op 14 mei 2004 over gezinsbeleid in Vlaanderen. Dit naar aanleiding van de 10de verjaardag van het Internationaal Jaar van het Gezin' van de Verenigde Naties. Meer info (03-05-2004)
 • Toegankelijk Vlaanderen : informatie over de toegankelijkheid van gebouwen zoals gemeentehuizen, scholen, hotels, musea, culturele centra, sportcentra maar ook van fietspaden, wandelpaden en andere toeristische voorzieningen. Meer info (03-05-2004)
 • Leerlingenparticipatie (Vanaf 01 april 2005 passen de Vlaamse scholen van het gesubsidieerd basis- en secundair onderwijs het participatiedecreet toe : de schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en lokale gemeenschap, werkmap voor de basisschool, ...). Meer info (03-05-2004)
 • Het tweede milieu- en natuurrapport 2003 van de Provincie Vlaams-Brabant is klaar. Meer info (03-05-2004)
 • De Week van de Zachte Weggebruiker van 5 tot en met 16 mei staat dit jaar in het teken van het thema "Tijd voor mobiliteit". Meer info (26-04-2004)
 • Portaalsite van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap over bouwen en wonen. Zowel voor particulieren als professionelen. Meer info (19-04-2004)
 • Waar zitten onze mussen ? Doe mee aan de mussentelling op vraag van de vzw Vogelbescherming en dit tot eind april 2004 (19-04-2004) ? Doe mee aan de mussentelling op vraag van de vzw Vogelbescherming en dit tot eind april 2004 (19-04-2004)
 • Wie wil bouwen in de provincie Vlaams-Brabant, is verplicht maatregelen te nemen om wateroverlast tegen te gaan. De provinciale verordeningen zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zijn op 24 mei 2004 van kracht. Voorkom waterschade :  de regenwaterverordening en de watertoets (12-04-2004)
 • De website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd vernieuwd en gebruiksvriendelijker gemaakt. U kan nu als gebruiker snel en rechtstreeks naar de deelsites van het Ministerie. (12-04-2004)
 • Tax-on-Web van de Federale Overheidsdienst Financiën laat toe om uw aangifte van de personenbelasting in te dienen via het internet. Meer info (05-04-2004)
 • Aanpak gevaarlijke punten en zwerfvuil op onze autosnel- en gewestwegen.  Meer info  (22-03-2004)
 • Vanaf 01 maart 2004 zijn nieuwe verkeersregels van toepassing. Meer info  (08-03-2004)
 • NVA-Nationaal (Nieuw-Vlaamse Alliantie) vormt met CD&V een kartel. (08-03-2004)
 • Omwille van onderhoudswerkzaamheden bij de provider was onze website tussen 17 februari 2004 om 20 uur en 19 februari 2004 om 20 uur niet toegankelijk, waarvoor onze verontschuldiging. Provider http://www.tiscali.be heeft Wanadoo overgenomen en onze website onder een nieuw URL geplaatst : http://home.tiscali.be/waterloo/waterloo (23-02-2004)
 • Wij zijn bijzonder verheugd met de campagne "Voetpad is geen parkeerpad" die de Vlaamse overheid ten behoeve van de zwakke weggebruiker tussen februari en april 2004 voert. Omwille van de hinder en het indirecte gevaar dat storend verkeersgedrag als parkeren op een voet- of fietspad voor de zwakke weggebruikers oplevert, voorziet de nieuwe verkeerswet die op 1 maart 2004 van kracht wordt een strengere aanpak van foutparkeerders. Een strengere aanpak van de overtredingen is echter de bevoegdheid van de politiedienstenCampagnes vorige jaren . Meer info (16-02-2004)

  Verkeersveiligheid

  Dat wij ons, vooral als zwakke weggebruiker, niet veilig voelen in het verkeer is niet nieuw. Misschien val ik hiermee in herhaling, maar in onze plattelandsgemeente lijkt het eerder op een "verkeersjungle". Gezien overtredingen op het verkeersreglement (zie ook wegcode) de laatste 10 jaar niet meer beboet werden hanteren velen hun eigen "verkeersreglement". 
  Enkele voorbeelden:
  - parkeren in de dorpskern zoals in het Wilde Westen waarbij fiets- en voetpaden gelijk zijn aan parkeerplaatsen. Het gevolg is dat steeds minder mensen met de fiets door het centrum durven te laveren. Zij nemen de auto met als gevolg ... nog meer auto's in het centrum. Hopelijk doorbreekt het gemeentebestuur ooit deze spiraal;
  - laagvliegers op onze wegen; (18-06-2001)
  - hoe nobel de gedachte van de organisator van de jaarlijkse "Fietseling" op de 2e zondag van augustus ook mogen zijn, in Begijnendijk gedraagt de bezoekende automobilist aan de manifestatie zich onfatsoenlijk tov van de zwakke weggebruikers: parkeren op de fiets- en voetpaden in de Kerkstraat, Kleinesteenweg, Baalsesteenweg, Betekomsesteenweg, Dorpstraat, ... zodat fietsers en voetgangers zich op de rijweg dienen te bewegen, controlerende politie: nie gezien !!!  (12-08-2001)
  - ...
  Mogelijke acties of initiatieven:
  - toepassen van de Wegcode : Wilt u alles weten over het verkeersreglement van A tot Z ? Overzicht van de verkeerstekens.
  - gemeenten mogen zone-70 km op gewestwegen (zoals de Liersesteenweg) zelf aanduiden. De bevoegde minister is bereid om als begeleidende controlemaatregel te betalen voor de plaatsing van onbemande camera's langs gewestwegen op de plaatsen waar de gemeenten dit wensen (augustus 2001)
  - de Vlaamse Regering voorziet in 2001 meer dan 3,6 miljard frank voor de aanleg van fietspaden. Moet het immers nog gezegd worden dat de scheiding tussen snelheidsduivels en de zwakke weggebruikers op vele plaatsen dringend nodig is.(08-05-2001) 
  - wij vernemen met vreugde dat de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant in 2002 langs de Liersesteenweg vrijliggende fietspaden gaat aanleggen (kostprijs 60 miljoen frank). Waar blijven de initiatieven van de gemeente Begijnendijk ? (05-05-2001)
  - fietspaden (vooral Kleinesteenweg, Dorpstraat, Prof. Scharpélaan, Tremelosesteenweg,...) moeten dringend hersteld worden. Het aantal putten in de fietspaden is niet meer te tellen. De aanleg van fietspaden kan tot 100% gesubsidieerd worden door het Vlaamse Gewest. Wij wensen een (klik hier en verder : weg > ruimte voetgangers en fietsers) veilige ruimte voor fietsers en voetgangers.(15-01-2000)
  - ... meer info en foto's

   

  Ruimte voor de zwakke weggebruiker

  Acties of initiatieven van andere organisaties:
  - de Nederlandse NCRV geeft met het verkeersmagazine "Blik op de weg" zeer nuttige informatie aan de weggebruikers. Het programma wordt uitgezonden elke vrijdagavond op Nederland 1. Een voorbeeld dat navolging mag genieten. (13-08-2001)
  - de provincie Limburg trekt 300 miljoen extra uit per jaar voor veiliger verkeer: 2 veiligheidscoördinatoren per gemeente, 100 voltijdse politiemensen voor verkeerscontroles, 10 onderwijsmonitoren voor het geven van verkeerslessen, ...een voorbeeld !!! (03-10-2001) 

Disclaimer


"Do the right things before you do the things right"  

Met allerlei vragen over waar-wat-wie-hoe kan u terecht bij de infolijn van de Vlaamse Overheid op het gratis telefoonnummer 0800/30201 elke werkdag tussen 9 en 19 uur.
Deze infolijn loopt via het callcenter Sitel te Diegem waar medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap zijn ingeschakeld.

Deze website is aangemaakt eind 1998 door : Wauters Louis, Kleinesteenweg 44 te 3130 Begijnendijk

louis1.gif (16758 bytes)

Aanbevolen minimum systeemvereisten :
minstens 256 kleuren,
800 x 600 schermresolutie of hoger en
een Browser versie 4.x of hoger
(Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator)

NOW_BUTT.GIF (840 bytes)          IE-STAT.GIF (975 bytes)