Begijnendijk-Betekom 

  Wekelijkse bijwerking :
10 november 2003


 • Via de portaal "Overzicht" krijgt u toegang tot een pak informatie en linken in verband met de thema's ruimtelijke ordening, milieu, toerisme, belastingen, jeugd, sport, wegen, mobiliteit, onderwijs, gezin, cultuur, veiligheid, welzijn, ... enz. (10-11-2003)
 • MINAVlaanderen (***** Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze site probeert u de weg te wijzen in het 'milieudoolhof' )
 • Beleidsbrieven van de Vlaamse regering (Documenten ingediend ter verantwoording van de begroting 2004) (10-11-2003)
 • De Stad Turnhout (met CD&V in de meerderheid) werkt aan een degelijk cultuurbeleid met een cultuurbeleidsplan 2002-2006, ... Meer info  (03-11-2003)

 • De gemeente Begijnendijk heeft te Betekom, Gelroodsesteenweg, negen sociale huurwoningen officieel in gebruik genomen. Zie foto. Meer info (03-11-2003)

 • Milieubeleidsplan 2003-2007  werd op 03 oktober 2003 door de Vlaamse regering goedgekeurd. (20-10-2003)
 • Gemeenteraad op 23 oktober 2003. (20-10-2003)

 • Mits kleine ingrepen kan de automobilist erop gewezen worden dat er nog zwakke weggebruikers zijn door o.a. onderbroken witte lijnen aan te brengen voor fietspaden. Zie foto's en vergelijk dit met de (op augustus 2000 vernieuwde) Werchtersesteenweg tussen Betekom en Werchter. Meer info (20-10-2003) 

 • Waar vind ik informatie over de theoretische en praktische proeven voor het behalen van een rijbewijs ?
  - FOD Mobiliteit en Vervoer => knop "weg" linker knoppenbalk
  - Portaal Federale Overheid => "federale programmatorische overheidsdiensten" linker knoppenbalk => FOD Verkeer en Vervoer
  - GOCA of Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs
  - Verkeerweb (***Onbemande camera's, verkeersboetes, autokeuring, rijbewijs,...)
  - Wegcode (*****Wegwijs in het Belgisch Verkeersreglement)
  - ....       meer info  (20-10-2003)

 • Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (afgekort GRP) krijgt stilaan vorm. De startvergadering van de ambtelijke werkgroep had plaats op 21 februari 2000. Ondertussen zijn praktisch alle elementen verzameld om het ontwerp te kunnen voorleggen aan de stuurgroep. Na een openbare hoorzitting waarop alle inwoners van de gemeente uitgenodigd worden kan het ontwerp voorgelegd worden aan respectievelijk de gemeenteraad en de provincie om het dan definitief te laten goedkeuren door het Vlaamse Gewest.
  Het ontwerp van GRP bevat de woonuitbreidingsmogelijkheden, de voorziening van industrieterreinen, terreinen voor sport en recreatie,...enz. 
  De openbare hoorzitting die wellicht nog eind dit jaar zal gehouden worden is voor elke inwoner van groot belang. Onze vertegenwoordiger (Louis Wauters, Kleinesteenweg 44 te Begijnendijk) in de ambtelijke werkgroep heeft alle besprekingen tot het opstellen van het ontwerp GRP bijgewoond en op een constructieve wijze bijgedragen tot het eindresultaat dat kortelings ter inzage kan gelegd worden op het gemeentehuis. Meer info  (13-10-2003) 
 • Dat de Liersesteenweg nu en zeker in de toekomst voor de zwakke weggebruiker (vooral kinderen en ouderen) een zeer gevaarlijke overgang is tussen de dorpskern Begijnendijk en de woonkernen tussen de Liersesteenweg en de spoorweg is zowat door iedereen geweten. Dit kunnen wij niet alleen afleiden uit het rijgedrag van vele laagvliegers op deze 'startbaan' maar ook uit het aantal voertuigen dat dagelijks over deze weg raast. Volgens de verkeerstellingen 2002 van de administratie Wegen en Verkeer van het Ministerie van het Vlaamse Gewest rijden dagelijks meer dan 15.000 voertuigen over de twee rijvakken van de Liersesteenweg. Hopelijk ziet de huidige meerderheid het gevaar in van deze toestand vooraleer zij het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedkeurt. Zie foto's  (13-10-2003) 
 • Week van het bos van 5 tot 12 oktober 2003 (29-09-2003)
 • Kwaliteitsvol vergaderen : site van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Meer info (29-09-2003)
 • Samen Veilig en Blik op de Weg : vergelijk hoe Nederland de Zwakke Weggebruiker benadert en hoe de meerderheid dit in Begijnendijk invult. Meer info (29-09-2003)
 • Jeugdbeleid : 10 jaar uitvoering van het decreet jeugdbeleid. Meer info  (22-09-2003)

 • Openbedrijvendag op 05 oktober 2003. Meer info (22-09-2003)

 • Personeelsbeleid bij de Vlaamse Overheid : efficiënt vergaderen, ... Meer info  (22-09-2003)

 • Energie sparen : zie => premies => gemeente waar u de verschillende premies kan opvragen voor het plaatsen van isolatie. (22-09-2003)

 • E-government van de Vlaamse Gemeenschap met o.a. verwijzing naar alle websites van de gemeenten, provincies,... (15-09-2003)

 • Op 12 en 13 november 2003 : 2e Conferentie over de Kwaliteit van de Overheidsdiensten op de Heizel te Brussel met als thema "Uitwisseling van goede praktijken Steden en gemeenten, OCMW's, provincies, gewesten,..."  Meer info  (08-09-2003)

 • "Open Monumentendag" (zie => kalender) op 14 september 2003. Meer info (08-09-2003)

 • "Week van vervoering" van 13 tot 22 september 2003 + info over zwerfvuil, jaarboek, ...zie  http://wegen.vlaanderen.be/  (08-09-2003)
 • "Slimmer stoken (zie => campagnes) Tips voor goed gebruik van uw kachel, open haard of terraskachel". Informatie over de aankoop van toestellen, geschikte brandstoffen, optimale verbranding, … voor een veilig en milieuvriendelijk gedrag. Zie tevens op de site van OAM :  http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/458. Meer info (08-09-2003)
 • Interne Milieuzorg voor het lokale bestuur. De studiedag die AMINAL en STIP-OVAM op 17 juni 2003 organiseerden, is gebundeld in een handboek. Meer info (08-09-2003)
 • Op 1 juli keurde de provincieraad het ontwerp van ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant goed. Van 1 september tot en met 1 december wordt dit ontwerp aan een openbaar onderzoek onderworpen. Meer info (01-09-2003)
 • Studiebeurzen : aanvragen kan u indienen tot 31 oktober 2003. Meer info (01-09-2003)
 • Wist u dat de vzw Natuurpunt in de Begijnendijk-Betekom de volgende natuurgebieden in beheer heeft :
  - Aarschot en Begijnendijk — Vorsdonkbos & Turfputten
  - Begijnendijk — Meren
  - Begijnendijk — Molenberg
  - Begijnendijk — Papendel
  - Begijnendijk — Raam. Meer info (01-09-2003)
 • Zwakke weggebruiker : voortaan worden "zwarte punten" en hindernissen voor voetgangers, fietsers, ... aangeduid op de foto's
  Wij stellen vast dat het publiceren van onze foto's resulteert in herstellingen aan o.a. het fietspad in de Dorpstraat.
  Zie de toestand in 2002 en de toestand in 2003 na de aanpassingswerken.   Meer info (25-08-2003)
 • Neem deel aan onze Begijntjesroute op zondag 17 augustus 2003. Meer info
 • Wist u dat onze website reeds 5 jaar online is !!! (11-08-2003)
 • Vakantiegenoegens afdeling Begijnendijk-Betekom organiseert interessante activiteiten die u op hun uitgebreide website kan bekijken. (11-08-2003)
 • Mogen wij onze innige deelneming betuigen bij het overlijden van burgemeester Jozef Verhaegen. (04-08-2003)

 • Op de stratengids van GIS-Vlaanderen kan u uw positie bepalen (zoeken op huisnummer en straat). (04-08-2003)
 • Op de federale website vindt u : de samenstelling van de nieuwe federale regering, de geconsolideerde wetgeving overheidsopdrachten onder >> bedrijven >> overheidsopdrachten >> informatie >> geconsolideerde wetgeving, ...(04-08-2003)
 • Wist u dat de gemeente Begijnendijk reeds vanaf 1996 elk jaar de meest "afvalzuinige" gemeente is in Vlaanderen. Zie OVAM-inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2002 (*.pdf).  Meer info (14-07-2003)
 • Hoe ver staat het met de toepassing van het bermbesluit met bijhorende omzendbrief ? Begijnendijk heeft hiervoor een "GIS-inventaris" in de maak ? Is het motto "zonder is gezonder" ook van toepassing voor het gebruik van pesticiden op onze straten, pleinen, paden, bermen, grachten, tuinen, ... ? (14-07-2003)
 • Zwembaden in Nederland en de verplichte controlemeting van legionellabacterie. (14-07-2003)
 • Wenst u alles te weten over de Mol ? Meer info  (14-07-2003)
 • Ruimtelijke ordening : een overzicht van de gemeenten die beschikken over een inventaris onbebouwde percelen, stedenbouwkundige verordeningen, plannenregister, vergunningenregister, ... enz.  Meer info (14-07-2003)
 • Verkeersveiligheid : tussen 1 juli 2003 en 13 februari 2005 kan u op deze reizende tentoonstelling de moeilijkheden ontdekken die kinderen dagelijks in het verkeer moeten ondergaan.  Meer info (07-07-2003)
 • Neem deel aan onze 10e editie van de Begijntjesroute op 17 augustus 2003 en bekijk ook eens uw belastingen (*.pdf). (07-07-2003)
 • De Gordel rond Brussel op 07 september 2003. (07-07-2003)
 • Departement Onderwijs  (*****Ministerie Vlaamse Gemeenschap. Studietoelagen,...).  Meer info (07-07-2003)
 • Jeugdverenigingen kunnen voor hun rechten en plichten in het bos terecht op de site http://www.bosspel.be . Meer info (30-06-2003)
 • Rapport Milieuvergunningen op de site van het Steunpunt Milieubeleidswetenschappen. Meer info (30-06-2003)
 • Vanaf nu kan u de persconferenties van de Vlaamse Regering ook beluisteren. (30-06-2003)
 • U wenst geen ongevraagde reclame op uw naam meer te ontvangen per post, per telefoon, e-mail of SMS van geen enkel bedrijf ? Zie http://www.robinsonlist.be/ . Meer info (30-06-2003)
 • Het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie heeft haar eerste jaarboek uitgebracht met o.a. bijdragen over "Planmatig Besturen in gemeenten" en "Nieuw Vlaams Gemeentedecreet". Meer info (23-06-2003)
 • Wegen en veiligheid : overzicht van de zwarte punten op de Gewestwegen. Meer info (23-06-2003)
 • ITV (Instituut Topsport Vlaanderen wordt vanaf 1 juli 2003 opgenomen in de afdeling Topsport van het BLOSO). Meer info (23-06-2003)
 • MER of Milieu-Effect-Rapportage met o.a. MER van het Masterplan Antwerpen. Meer info (23-06-2003)
 • Gemeenteraad  op 27-06-2003
 • Alles over MIRA of Milieu- en Natuurrapport : MIRA-T-2002, MIRA-S en MIRA-BE (Met o.a. in Hoofdstuk 3 => "Gemeenten en de uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater". Meer info (16-06-2003)
 • Donderdag 25 juni 2003 organiseert de MMIS-cel een infodag in het Vlaams Parlement voor de lokale overheden over de bedoeling, het gebruik en andere praktische aspecten van :
  - de Rioleringsdatabank (met o.a. het gebruik van AQUAGIS)
  - het Natuurvergunningenloket.
  De Rioleringsdatabank en het Natuurvergunningenloket zijn 2 van de 4 databanken die aan bod komen in het Instrumentarium van de Samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling'. Meer info (16-06-2003)
 • Gezond Sporten : tips, blessures, training, voeding, neveneffecten, ...(Ministerie Vlaamse Gemeenschap). Meer info (16-06-2003)
 • Het IPO of Interprovinciaal Overleg in Nederland heeft op zijn website interessante publicaties zoals 'de nulmeting milieuhandhaving', ... + deelsite 'Professionalisering Handhaving' (16-06-2003)
 • Het VIWC of Vlaams Integraal Wateroverleg Comité heeft een nieuwe deelsite mbt Deelbekkens zoals Nete, Demer, Dijle, ... waarop u de Code goede praktijk duurzaam lokaal waterbeleid kan opvragen met o.a. op blz 23 allerlei mogelijke subsidies. (09-06-2003)
 • Gemeentelijke milieuadviesraden of MAR (Overzicht én deelsite van de gemeentelijke milieuadviesraden.). De verslagen van de MAR-Begijnendijk vind u hier terug. Meer info (09-06-2003)
 • Studiedag Interne Milieuzorg lokale besturen op 17 juni 2003 in de kantoren van OVAM te Mechelen. Meer info (02-06-2003)
 • Het decreet op de verjaring van bouwmisdrijven is op 28 mei 2003 goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Meer info (02-06-2003)
 • Het ontwerp van Decreet betreffende het landschap basisonderwijs wordt momenteel behandeld in het Vlaams Parlement. (Voor)ontwerptekst, Memorie van Toelichting, adviezen, onderhandelingsprotocollen, kindeffectrapport kan u hier raadplegen. Meer info (02-06-2003)
 • Bouwvergunningen: werken en handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect. Meer info (26-05-2003)
 • Wist u dat de huidige meerderheid iedere inwoner van Begijnendijk en Betekom gemiddeld 75 euro of zo'n 3.000,- oude belgische frank per jaar meer belastingen zal doen betalen en dit vanaf 2003. Hetgeen betekent dat over de periode 2002-2006 iedere inwoner gemiddeld 375 euro of zo'n 15.000,- oude belgische frank meer belastingen betaalt. Dit brengt de gemeente ongeveer 3.375.000,- euro of zo'n 135.000.000,- oude Belgische frank op over de periode 2002-2006. Het gemeentebestuur heeft immers op 27 februari 2003 de aanslagvoet op de roerende voorheffing van 1000 naar 1200 opcentiemen verhoogd en vanaf 2002 de gemeentelijke personenbelasting van 7% naar 8% gebracht. De verhoging van de personenbelasting treft vooral de werknemers. Voor hen zal de factuur véél hoger liggen dan het gemiddelde van 75 euro per jaar.  Meer info + details  (19-05-2003)
 • Belastingsdruk steeg in 2002 !

 • Dag van het park op 25 mei 2005 (19-05-2003)
 • De Vlaamse regering heeft op 09 mei 2003 haar definitieve goedkeuring gegeven aan het ontwerpdecreet inzake de openbaarheid van bestuur. Het ontwerp van decreet is ook van toepassing is op lokale bestuursinstanties zoals de provincies, de gemeenten, gemeentelijke vzw's (cfr. Tumkens) en de kerkfabrieken. Niet alleen provincies en gemeenten zullen, ook de OCMW's dienen een communicatieambtenaar aan te stellen. Het decreet treedt in werking bij publicatie in het Belgisch Staatsblad . Meer info (19-05-2003)

 • Zonevreemde woningen en gebouwen?  Welke aanvragen voor regularisatie voor overtredingen maken nog kans na 1 februari 2003 ? Meer info (19-05-2003)
 • Vanaf 22 mei 2003 kan u uw aangifte van de personenbelasting doen via Tax-on-Web van de Federale Overheidsdienst Financiën. Meer info (19-05-2003)

 • De Vlaamse Ombudsdienst heeft zijn jaarverslag 2002 in het Vlaams Parlement ingediend. Het jaarverslag (blz. 54 en blz. 135) bevat een serie aanbevelingen ook naar gemeenten en provincies waaronder : "Ook bij milieuhinder waarvoor in eerste instantie de gemeente bevoegd is, kan de gewestelijke overheid betrokken geraken als de gemeente haar bevoegdheid niet opneemt. In laatste instantie moet het gewest dan kunnen instaan voor een accuraat optreden. Door die klachten af te wijzen, blijft de burger in de kou staan en krijgt men geen zicht op de omvang van de problematiek.", aldus de Vlaamse Ombudsman. Meer info  (12-05-2003)

 • Vlaamse gemeenten die vervuilde bedrijfsterreinen willen saneren, kunnen daarvoor tot 187.500,- euro steun ontvangen, aldus een permededeling van de Vlaamse Regering van 08 mei 2003. Er is misschien nog HOOP voor het Kerkplein in Betekom !!!!
 • Op 11 mei 2003 neemt CD&V-Begijnendijk-Betekom deel aan de actie "Kom op tegen kanker" en biedt u een ontbijt aan bed aan tegen de prijs van 6 euro. Bestellen kan tel. 016 / 53.28.81 (05-05-2003)
 • Op de MINA-site van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vindt u de Provinciale Centra Milieu en Natuur met verwijzing naar eigen websites. Meer info (05-05-2003)
 • Einde Investeringsfonds =>> Begin Gemeentefonds : Hoeveel zit er nog in de spaarpot ? "Trekkingsrechten opsparen is geen goede strategie. Het is als gaan lenen met een vol spaarboekje.", aldus de auteur van het artikel in de uitgave Binnenband van april 2003 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
  Wist u dat Begijnendijk-Betekom behoort tot één van de 13 gemeenten die op 01 januari 2003 nog meer dan 100 euro per inwoner als trekkingsrecht hebben bij het Investeringsfonds. Nu begrijpen wij waarom er in Begijnendijk zo weinig wordt geïnvesteerd in o.a. dorpskernvernieuwingen, fietspaden, riolering,... De huidige meerderheid laat subsidies en trekkingsrechten aan haar neus voorbij gaan. Hopelijk krijgt de inwoner van Begijnendijk-Betekom de komende jaren de rekeningen niet gepresenteerd door belastingsverhogingen. Meer info (28-04-2003)

 • Erfgoedweekend van 27-28 mei 2003 met o.a. tentoonstelling van het GADC of Gemeentelijk Archief en DocumentatieCentrum Begijnendijk "Stenen op reis. Zwerfkeien uit Begijnendijk en Betekom", Kleinesteenweg 4. Meer info (28-04-2003) 

 • Wij stellen vast dat niet iedereen milieubewust handelt. Naast het sluikstorten en -stoken is afval selecteren niet bij iedereen ingeburgerd. Zo treffen wij bv. tussen het papier op het containerpark allerlei plastiek en andere afval. Hoog tijd voor een sensibiliseringactie. Meer info (28-04-2003)
 • Zit de afvalwaterzuivering werkelijk in het slop ?
  • Alle Vlaamse Gemeenten krijgen gratis het softwarepakket AquaGIS (=> stad & gemeente => aquaGIS) ter beschikking waarmee zij hun eigen rioleringen in kaart kunnen brengen.
  • "Gemeenten die hun riolen verkopen aan Amerikaanse investeerders - het zogenaamde Cross Border Leasing - moeten niet snel meer rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid om nieuwe riolen aan te leggen.  Die gemeenten moeten niet verwachten bovenaan in de prioriteitenlijst voor investeringen in riolen te staan. De andere gemeenten, die hun riolen houden, krijgen duidelijk voorrang. Wie z'n riolen verkoopt, bengelt onderaan een lange lijst voor rioleringswerken." aldus de Vlaams minister voor leefmilieu. Dit is heel slecht nieuws voor Begijnendijk-Betekom. De huidige meerderheid heeft immers samen met o.a. de gemeente Boortmeerbeek beslist om zijn riolering te 'verkopen'. Meer info (28-04-2003) 
 • Vanaf 1 juli 2003 bent u niet meer getrouwd met uw gas- en electriciteitsleverancier. Maak uw keuze vóór 01 juni 2003. De VREG  of Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits-en Gasmarkt geeft u daarover informatie, tips voor energiebesparing, klachten, overzicht van de leveranciers van gas en electriciteit. Meer info (21-04-2003)
 • Het OCMW-Begijnendijk bouwt  8 sociale huurwoningen op het terrein van het vroegere huis "Julia Claes" langs de Kleinesteenweg te Begijnendijk. De bouwgronden werden door onze inspanningen in het jaar 2000 aangekocht. Meer info ( 14-04-2003)

 • Het Vlaamse Gewest heeft begin 2003 enkele bestaande websites vernieuwd en uitgebreid :

   

  Verkeersveiligheid

  Dat wij ons, vooral als zwakke weggebruiker, niet veilig voelen in het verkeer is niet nieuw. Misschien val ik hiermee in herhaling, maar in onze plattelandsgemeente lijkt het eerder op een "verkeersjungle". Gezien overtredingen op het verkeersreglement (zie ook wegcode) de laatste 10 jaar niet meer beboet werden hanteren velen hun eigen "verkeersreglement". 
  Enkele voorbeelden:
  - parkeren in de dorpskern zoals in het Wilde Westen waarbij fiets- en voetpaden gelijk zijn aan parkeerplaatsen. Het gevolg is dat steeds minder mensen met de fiets door het centrum durven te laveren. Zij nemen de auto met als gevolg ... nog meer auto's in het centrum. Hopelijk doorbreekt het gemeentebestuur ooit deze spiraal;
  - laagvliegers op onze wegen; (18-06-2001)
  - hoe nobel de gedachte van de organisator van de jaarlijkse "Fietseling" op de 2e zondag van augustus ook mogen zijn, in Begijnendijk gedraagt de bezoekende automobilist aan de manifestatie zich onfatsoenlijk tov van de zwakke weggebruikers: parkeren op de fiets- en voetpaden in de Kerkstraat, Kleinesteenweg, Baalsesteenweg, Betekomsesteenweg, Dorpstraat, ... zodat fietsers en voetgangers zich op de rijweg dienen te bewegen, controlerende politie: nie gezien !!!  (12-08-2001)
  - ...
  Mogelijke acties of initiatieven:
  - gemeenten mogen zone-70 km op gewestwegen (zoals de Liersesteenweg) zelf aanduiden. De bevoegde minister is bereid om als begeleidende controlemaatregel te betalen voor de plaatsing van onbemande camera's langs gewestwegen op de plaatsen waar de gemeenten dit wensen (augustus 2001)
  - de Vlaamse Regering voorziet in 2001 meer dan 3,6 miljard frank voor de aanleg van fietspaden. Moet het immers nog gezegd worden dat de scheiding tussen snelheidsduivels en de zwakke weggebruikers op vele plaatsen dringend nodig is.(08-05-2001) 
  - wij vernemen met vreugde dat de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant in 2002 langs de Liersesteenweg vrijliggende fietspaden gaat aanleggen (kostprijs 60 miljoen frank). Waar blijven de initiatieven van de gemeente Begijnendijk ? (05-05-2001)
  - fietspaden (vooral Kleinesteenweg, Dorpstraat, Prof. Scharpélaan, Tremelosesteenweg,...) moeten dringend hersteld worden. Het aantal putten in de fietspaden is niet meer te tellen. De aanleg van fietspaden kan tot 100% gesubsidieerd worden door het Vlaamse Gewest. Wij wensen een (klik hier en verder : weg > ruimte voetgangers en fietsers) veilige ruimte voor fietsers en voetgangers.(15-01-2000)
  - ... meer info

   

  Ruimte voor de zwakke weggebruiker

  Acties of initiatieven van andere organisaties:
  - de Nederlandse NCRV geeft met het verkeersmagazine "Blik op de weg" zeer nuttige informatie aan de weggebruikers. Het programma wordt uitgezonden elke vrijdagavond op Nederland 1. Een voorbeeld dat navolging mag genieten. (13-08-2001)
  - de provincie Limburg trekt 300 miljoen extra uit per jaar voor veiliger verkeer: 2 veiligheidscoördinatoren per gemeente, 100 voltijdse politiemensen voor verkeerscontroles, 10 onderwijsmonitoren voor het geven van verkeerslessen, ...een voorbeeld !!! (03-10-2001) 

 

Disclaimer


"Do the right things before you do the things right"  

Met allerlei vragen over waar-wat-wie-hoe kan u terecht bij de infolijn van de Vlaamse Overheid op het gratis telefoonnummer 0800/30201 elke werkdag tussen 9 en 19 uur.
Deze infolijn loopt via het callcenter Sitel te Diegem waar zeven medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap zijn ingeschakeld.

Deze website is aangemaakt eind 1998 door : Wauters Louis, Kleinesteenweg 44 te 3130 Begijnendijk

louis1.gif (16758 bytes)

Aanbevolen minimum systeemvereisten :
minstens 256 kleuren,
800 x 600 schermresolutie of hoger en
een Browser versie 4.x of hoger
(Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator)

NOW_BUTT.GIF (840 bytes)          IE-STAT.GIF (975 bytes)