Begijnendijk-Betekom 

  Wekelijkse bijwerking :
03 januari 2003


 

Onze allerbeste wensen voor 2003

 • De Vlaamse Regering keurde op 20 december 2002 het ontwerp van afvalstoffenplan 2003-2007 goed.  De Vlaamse regering hakt via dit plan de knoop door inzake het kerntakendebat : de gemeenten blijven verantwoordelijk voor de volledige keten huishoudelijk afval, van preventie over inzameling tot en met verwerking. De coördinerende rol van de provincies wordt versterkt. De regering wil de gemeentelijke forfaitaire afvalbelastingen afschaffen. Zie website OVAM onder downloads.  Meer info (30-12-2002)
 • Nieuwe gemeentedecreet : op de website van de Hoge Raad Binnenlands Bestuur, afgekort HRBB, vindt u het voorontwerp nieuwe gemeentedecreet met bijhorende informatie. (23-12-2002)
 • Overzicht van de codes goede praktijk voor het verzamelen en zuiveren van 'rioolwater' :
 • In de wijziging van het VLAREA of Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en -beheer is een bijzondere regeling opgenomen voor het deponeren van ruimingsspecie langs de oever van de waterloop. Ruimingsspecie kan op de vijfmeterstrook langs de oever van de waterloop gedeponeerd worden. De waterloopbeheerder (gemeente, provincie of Gewest) moet hiervoor een code van goede praktijk opstellen, laten goedkeuren door OVAM en effectief naleven. De code van goede praktijk behelst een representatieve monstername en analyse van de te ruimen specie en een werkwijze voor het ontwateren en afvoeren van de specie die niet aan de normen voldoet. Daarbij mag geen schade aan het milieu worden toegebracht en moet de verontreiniging van de bodem zoveel mogelijk worden voorkomen. Voor het gebruik van ruimingsspecie als secundaire grondstof blijft een gebruikscertificaat verplicht. Meer info (16-12-2002)
 • Onze felicitaties aan de Milieuadviesraad van Begijnendijk-Betekom voor zijn jarenlange inzet voor de verbetering van het leefmilieu en de natuur in onze gemeente. Op 10 december ll. werden de acties 2002 en de aanbevelingen 2003 voorgesteld. Meer info (16-12-2002)
 • De vzw Bond Beter Leefmilieu en de vzw Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling krijgen van de Vlaamse regering samen 1,25 miljoen euro subsidie om gemeenten en provincies te ondersteunen in het voeren van een duurzaam milieu- en natuurbeleid. Meer info (16-12-2002)
 • De belangstelling voor het bijwonen van een gemeenteraad kent momenteel een dieptepunt. Buiten de aanwezigheid van enkele politieke volgelingen is blijkbaar niemand geïnteresseerd aan deze vergaderingen, wat wij alleen maar betreuren.  Meer info (16-12-2002)
 • Het is reeds de 3e keer dat de huidige meerderheid er niet in slaagt een begroting (raming van de uitgaven voor het volgend jaar : wat wil het gemeentebestuur realiseren en hoeveel gaat dat kosten) tijdig in te dienen. Zijn er bij de huidige meerderheid interne problemen bij (het stellen van prioriteiten voor) het besteden van de gelden ? Hoog tijd voor een modern beleid !!!   Meer info (16-12-2002)
 • Op 22 november 2002 keurde de Vlaamse regering het zgn "Legionellabesluit" goed dat van toepassing is op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen waar personen (minimaal 10 bezoekers per dag) blootgesteld kunnen worden aan systemen die aërosol kunnen vrijmaken. Meer info  (02-12-2002)
 • Gemeenteraad  op 12-12-2002
 • Binnenband = tweemaandelijkse uitgave van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In het oktober nummer treft u een toelichting van het ontwerp van gemeentedecreet : grotere politieke verantwoordelijkheid, modernisering van het management en een grotere betrokkenheid van de burger bij het beleid.(09-12-2002)
 • De gemeente Begijnendijk vist weeral achter de netten. Het gemeentebestuur zal derhalve de komende jaren (2003-2006) heel wat bliksemafleiders moeten gebruiken om de bevolking in de onwetendheid te laten omtrent de gemiste subsidies (miljoenen euro's). 
  De VMM of Vlaamse Milieumaatschappij zit de gemeenten op de hielen om snel hun rioleringsnetwerk uit te breiden. En ook de Vlaamse regering moedigt aan met subsidies van 50% (niet-gescheiden stelsel), 75% (scheiding van afval- en regenwater) en zelfs 100% (als alle oppervlaktewater wordt afgekoppeld, inclusief dat van privédomein). Maar het probleem is dat de Vlaamse regering geen geld heeft om haar subsidiebeloften na te komen. In de begroting voor het jaar 2002 is 65,7 miljoen euro ingeschreven. Dat geld was al in juni op. Sindsdien tekent de bevoegde Vlaamse minister geen enkel nieuw dossier meer. Ook voor  het jaar 2003 is 65,7 miljoen euro ingeschreven. Maar tussen juni 2002 en november 2002 werden al voor 95 miljoen euro nieuwe rioleringsprojecten ingediend en principieel goedgekeurd. Dat houdt de facto in dat ook de begroting voor de aanleg van riolering in 2003 en die tot half 2004 al is besteed. Meer info : 70 CD&V-burgemeesters verzamelen in Kortrijk (09-12-2002)
 • Administratie der Pensioenen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met o.a. nuttige brochures voor de berekening van uw pensioen. (09-12-2002)
 • Enkele vernieuwde / nieuwe websites : Europese Unie >>> België >>> Vlaamse Gewest >>> Provincie Vlaams-Brabant >>> Gemeente Begijnendijk (02-12-2002)
 • De Federale Overheid heeft haar portaalsite vernieuwd http://www.belgium.be .Van hieruit krijgt u toegang tot alle beschikbare informatie van de Federale Overheid. (02-12-2002) 
 • De vernieuwde EMIS-site is bij mijn weten de enige ISO-9001 gecertificeerde website die de Vlaamse Overheid rijk is. Het Energie- en Milieu-informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest. Meer info (02-12-2002)
 • Op 22 november 2002 keurde de Vlaamse regering het zgn "Legionellabesluit" goed dat van toepassing is op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen waar personen (minimaal 10 bezoekers per dag) blootgesteld kunnen worden aan systemen die aërosol kunnen vrijmaken. Meer info (02-12-2002)
 • Eindelijk heeft de gemeente Begijnendijk zijn website vrijgegeven. Hopelijk komt er in de toekomst ook echt nuttige en leesbare informatie op deze site zoals de verslagen van de gemeenteraad, de begrotingen (raming van de geplande uitgaven), de jaarrekeningen (werkelijke gedane uitgaven), interactieve toepassingen waarbij de gebruiker allerlei formulieren kan afladen en verzenden, ... Hoog tijd voor een modern beleid !!!. Meer info (02-12-2002)
 • 10 tips voor websites van steden en gemeenten. Deze tips zijn van AGConsult. Meer info (25-11-2002)
 • Vlaanderen telt circa 60.000 km wegen, waarvan ongeveer 51.000 km wegen door de 308 gemeenten worden beheerd. De Vlaamse Wegenbouwers slaan alarm omdat in het jaar 2002-2003 vooral door de gemeentebesturen te weinig opdrachten worden toegewezen.
  In Begijnendijk-Betekom is ons vooral opgevallen dat in het jaar 1998-1999 (verkiezingen 8 oktober 2000) het gemeentebestuur vlug een laag asfalt of beton heeft laten gieten op bijna alle asfaltwegen. De Vlaamse Wegenbouwers zullen derhalve in het jaar 2004-2005 (verkiezingen oktober 2006) nogal wat asfalt / beton nodig hebben. Hopelijk zijn er dan nog Wegenbouwers. Meer info (25-11-2002)  
 • De laatste weken wordt het centrum van Begijnendijk geplaagd door vandalisme waarbij o.a. spiegels van auto's worden gerukt. Gemeentebesturen kunnen van zodra de nieuwe wet ingaat administratieve boetes (tot 250 euro of zo'n 10.000,- oude Belgische franken)  opleggen voor kleine misdaden zoals vandalisme, graffitispuiten, lawaaihinder, het onverlicht achterlaten van containers op de openbare weg, zwerfvuil, sluikstorten en -stoken, ... Meer info (25-11-2002) 
 • Het e-loket van de gemeentelijke website van Lanaken biedt voor burgers, bedrijven, beoefenaars van vrije beroepen en...de mogelijkheid om interactief te communiceren met de gemeente Lanaken. In het kader van de Openbaarheid van Bestuur kan deze website als voorbeeld dienen voor bestuursleden van de Vlaamse Steden en Gemeenten. Meer info (18-11-2002)

 • De Provincie Vlaams-Brabant heeft vanaf vandaag haar webstek vernieuwd  http://www.vlaams-brabant.be . Dit project kost 240.000 euro of zo'n kleine 10.000.000,- oude Belgische franken. Meer dan 20 ambtenaren zorgen voor het onderhoud en actueel houden van de informatie. Meer info  (18-11-2002) 

 • E-government en het milieu-loket in het kader van e-government Vlaanderen via http://www.vlaanderen.be  naar de milieuportaal http://www.milieuinfo.be volgens de levenslijn van de burger en de onderneming.
  Vanaf 15 november 2002 is de portaalsite met milieu- en natuurinformatie (zgn. MMIS-huis of MilieuManagement InformatieSysteem) van de Vlaamse Overheid beschikbaar. Deze portaalsite, waaraan meer dan 10 jaar is gewerkt, krijgt met de opkomst van het internet meer mogelijkheden om de databanken van de verschillende partners aan elkaar te koppelen én de relevante informatie ter beschikking te stellen van de individuele burger, als van de ondernemer of bestuurder van organisaties,....enz. Deze milieudatabank heeft zowel intranet-, internet- ( http://www.milieuinfo.be ) als extranettoepassingen ( http://extranet.milieuinfo.be  en http://circa.milieuinfo.be/mmis : toegankelijk met gebruikerscode) .
  De referentiedatabanken in het zgn. MMIS-huis zijn :
  - CBB of Centraal Bedrijven Bestand
  - CAB of Centraal Activiteiten Bestand 
  - MBR of MilieuBeleidsRegister
  - MRI of MilieuRegistratie en Informatie bestand
  - georeferentiebestanden http://www.gisvlaanderen.be (Geo-Vlaanderen met Gewestplannen, bemestingsgebieden,....enz. , metadata SPIDI, CRAB of Centraal Adressen Bestand, geodata GIRAF, VHA of  Vlaams Hydrografische Atlas, KADVEC, KADSCAN of bodemgebruikskaart,  AKRED = kadastrale percelen, NATURA 2000 of afbakening habitatrichtlijngebieden en vogelrichtlijngebieden,  DOV of Databank Ondergrond Vlaanderen, ...) 
  - ...
  De basisdatabanken / toepassingen in het zgn. MMIS-huis zijn :
  - water (datawarehouse afvalwater en oppervlaktewater met o.a. info over riolering, emissies, waterbodem, visbestand,...enz. )  en lucht (emissies, ..)
  - natuur (natuurgebieden http://natuurgebied.natuur.be/natuurgebieden/   , -vergunningen,  floradatabank  http://flora.natuur.be/ (eind 2002) ,...)  en bos
  - afval en bodem
  - land en mest
  - rechtspraak
  -...
  Meer info  (18-11-2002)
 • Beleidsbrieven van de Vlaamse Regering van november 2002 (Document ingediend ter verantwoording van de begroting 2003)
 • Zonevreemd ? Naast de officiële website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap biedt de website  Mijn huis mijn recht heel wat informatie over zonevreemdheid van woningen.
  Op de webpagina http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/zonevreemd/startpagina.html vindt u meer informatie mbt zonevreemde woningen. 
  Meer speciaal onder :
  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/zonevreemd/woningnietkwetsbaar.html

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/zonevreemd/woningkwetsbaar.html
  Deze webpagina's lichten enkel de bestaande wetgeving toe die staat onder http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/ruimtelijk3.html 
  Meer info  (11-11-2002)
 • Op de website energiesparen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap treft u informatie over : subsidies voor particulieren, gemeenten, scholen, bedrijven, verenigingen,...(04-11-2002)
 • Natuurtechnische milieubouw. De hoofddoelstelling van de departementale werkgroep NTMB is het natuurvriendelijk plannen, inrichten, uitvoeren en beheren van infrastructuurwerken. (28-10-2002)
 • Vanaf 15 november 2002 is de portaalsite met milieu- en natuurinformatie van de Vlaamse Overheid beschikbaar. Meer info (28-10-2002)
 • "Positieve Turbulentie" : dit thema wordt uitgewerkt tijdens de Kwaliteitsweek (van 18 november tot 22 november 2002) en op het 15de kwaliteitscongres (op 21 november 2002)
 • Livios ***** met informatie over bouwpremies van de gemeente Begijnendijk-BetekomMeer info (28-10-2002)
 • Op 02 december 2001 hadden wij ons beklag gedaan in verband met landbouwvoertuigen die massa's slijk op de fietspaden en rijwegen achter laten. Vandaag stel ik vast dat onze oproep gehoor heeft gekregen. Ter hoogte van de Demerbrug in Betekom heeft de loonwerker met een borstelmachine slijk geruimd van de rijweg en het fietspad. Als het goed is mag dit ook wel eens meegedeeld worden. Waarvoor onze dank.  Meer info (20-10-2002)

 • Spijtig genoeg stellen wij vast dat het gemeentebestuur nog altijd weinig aandacht heeft voor de zwakke weggebruiker. Ongevallen op onze gevaarlijke wegen (zie foto's) doen zich spijtig genoeg voor. Meer info (21-10-2002) 
 • Op zondag 27 oktober 2002 opent het OCMW-Begijnendijk-Betekom zijn deuren naar aanleiding van 25-jaar OCMW. Meer info (21-10-2002)
 • De Politiehervorming kost aan de gemeente Begijnendijk-Betekom jaarlijks supplementair 125.000,- euro of zo'n 5.000.000,- oude Belgische franken. Meer info (21-10-2002)
 • Infomatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap over e-government. De gemeenten die deelnemen aan het project Vlaanderen on line vinden hier het actieplan voor de komende maanden. Tegen 16 december 2002 staan alle websites on line !!!!  Meer info (14-10-2002)
 • Bereken zelf uw milieuheffing op afvalwater (berekend op basis van het drinkwaterverbruik) jaarlijks aangerekend door de Vlaamse Milieumaatschappij. (14-10-2002) 
 • De presentaties van de 2e Europese Kwaliteitsconferentie Overheid op 2-4 oktober 2002 te Kopenhagen zijn beschikbaar. Deze Conferentie werd georganiseerd zowel voor de federale en gewestelijke diensten, voor de provincies als voor de steden en gemeenten. Meer info (14-10-2002) 
 • Hoe kan men van gelijke behandeling spreken tussen de vrije school en het gemeentelijk onderwijs in Begijnendijk-Betekom als de gemeente jaarlijks meer dan 500.000,- euro of  20.000.000,- oude Belgische franken bijdraagt in de uitgaven van de gemeentescholen. Dit bedrag ontvangt het vrij onderwijs helemaal niet !!!!!!! Meer info (14-10-2002)
 • De federale regering heeft beslist om vanaf 1 januari 2003 het Belgisch Staatsblad niet langer meer in gedrukte vorm te verspreiden maar enkel nog in elektronische vorm. (14-10-2002)
 • Vakbeurs IFEST voor milieu, energie en arbeidsveiligheid van 22 tot 25 oktober 2002 in Flanders Expo te Gent. (14-10-2002)
 • Toeval (?) wil dat het Vlaamse Gewest vrijliggende fietspaden gaat aanleggen langsheen de Liersesteenweg. De gemeente Begijnendijk kan tegelijkertijd de riolering aanleggen langs de Liersesteenweg en de Waterstraat zodat het afvalwater via de Plankenbrug kan afgevoerd worden naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie. De raming van de kostprijs van de riolering ten laste van de gemeente Begijnendijk bedraagt 900.000,- euro of zo'n 36.000.000,- oude Belgische franken. En eindelijk wordt ook de eerste verbindingsriolering gelegd (tussen Plankenbrug en Houtvenne : waarvan de kostprijs 54.373.830, fr ten laste van de N.V. Aquafin). Sedert 1995 ijveren wij voor de uitbouw van het rioleringsnet én de zuivering van afvalwater in Begijnendijk-Betekom. Wij zijn dan ook verheugd dat na 7 jaar onze inzet wordt beloond.  Meer info (07-10-2002)  
 • Aan welke 5 voorwaarden moet de gemeente voldoen om zelfstandig bouwvergunningen te mogen afhandelen volgens de procedure van het nieuwe decreet ruimtelijke ordening en welke van deze 5 voorwaarden voldoet de gemeente Begijnendijk-Betekom ? Meer info (07-10-2002) 
 • 'Overheid moet regelgeving beter doen naleven. 'Wanneer de bevolking ziet dat een aantal regels steeds opnieuw worden overtreden en daar geen haan naar kraait, verliest zij haar vertrouwen in de rechtsstaat', zei Gouverneur De Witte van de provincie Vlaams-Brabant. (07-10-2002)
 • Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) is het vernieuwingsproject om de Vlaamse overheid transparanter en slagvaardiger te maken. ***** (07-10-2002)
 • GIS-Vlaanderen (*****Vernieuwde site met o.a. gewestplannen, bodemkaarten,...) (07-10-2002)
 • KleurrijkVlaanderen met o.a. een e-nieuwsbrief ***** (07-10-2002)
 • De week van het bos van zondag 6 tot 13 oktober (04-10-2002)
 • Septemberverklaring en begroting 2003 van de Vlaamse Regering (04-10-2002)
 • Resultaten van de Conferentie "Duurzame ontwikkeling" te Johannesburg tussen 28 augustus en 4 september 2002. Zie tevens op de website van de MINA-raad (30-09-2002)
 • Zwerfvuil "Een praktische handleiding voor gemeenten in de strijd tegen zwerfvuil." is te vinden op de website van OVAM (knop "educatie" >>> afvalpreventie >>> zwerfvuil) (30-09-2002)
 • Op 06 oktober 2002 stellen talrijke bedrijven hun deuren open voor het grote publiek. Zie website "Open Bedrijvendag". (30-09-2002)
 • Retroflecterende nummerplaten is verplicht vanaf 01 oktober 2002 (23-09-2002)
 • VENIVON (Vlaams Ecologisch Netwerk. Openbaar Onderzoek tussen 23 sept 2002 en 21 nov 2002)
 • Wist u dat in Begijnendijk-Betekom de VZW Natuurpunt de volgende natuurgebieden beheert  : Raam (0,48 ha groot), Papendel (10,39 ha groot), Kalstersbos (0,47 ha groot op grondgebied Betekom) en Vorsdonkbos-Turfputten (0,76 ha groot op grondgebied Betekom) (23-09-2002)
 • Hoe goed scoort Begijnendijk-Betekom inzake de milieuconvenant met het Vlaamse gewest ? Meer informatie (16-09-2002)
 • Wist u dat Begijnendijk-Betekom in 2002 met 73,7 kg per inwoner opnieuw dé gemeente is met de minste restfractie aan huisafval in Vlaanderen. Deze verdienste is grotendeels aan u als inwoner toe te schrijven maar tevens aan mevrouw Magda Van Goolen die zich gedurende meer dan 10 jaar heeft ingezet voor een beter leefmilieu. Op de website van OVAM kan men alle gegevens met betrekking tot het aantal ton per jaar en het aantal kg per inwoner aan huisafval, KGA, grof huisvuil, papier, ... per gemeente opvragen. Meer info  (16-09-2002)
 • Op welke websites vind ik informatie omtrent alle mogelijke subsidies / toelagen / premies voor private initiatieven : 
 • De VHM of Vlaamse Huisvestingsmaatschappij bouwt 9 sociale huurappartementen  ( Zie FOTO)  op de plaats waar het oude gemeentehuis Betekom ooit heeft gestaan op de Gelroodsesteenweg. Meer info   (16-09-2002)
 • De Vlaamse Ombudsdienst is sedert 1 september verhuisd naar het nieuwe kantoorgebouw van het Vlaams Parlement: Leuvenseweg 86, 1000 Brussel. Tel. 0800 240 50. Mail: info@vlaamseombudsdienst.be  (16-09-2002)
 • Heb ik recht op studietoelagen (premies of subsidies) als student middelbare, hogeschool of universiteit ? Meer info  (09-09-2002)
 • Wanneer treedt de gemeente Begijnendijk-Betekom eens op het voorplan inzake energiesparen, milieu, onderwijs, veiligheid, fietspaden, tewerkstelling, cultuur, ...  Hoog tijd voor een modern beleid !!!  (09-09-2002)
 • Vorige week moest ook in de gemeente Herent een zwembad de deuren sluiten. Meer info (09-09-2002)
 • Gratis infodagen  mbt "Toegang tot milieu-informatie" en "Inspraak bij de besluitvorming". Meer informatie (09-09-2002)
 • Wist u dat de OCMW-vergaderingen vanaf 24 augustus 2002 openbaar zijn. Op 14 augustus 2002 verscheen in het Belgisch Staatsblad immers het decreet van 5 juli 2002 dat de openbaarheid van de vergaderingen van de OCMW-raad oplegt. Wordt de raadszaal van het OCMW, Kleinesteenweg Kleinesteenweg 2 A te 3130 Begijnendijk. Tel. 016/ 52.55.40  Hopelijk kan elke burger de agenda én het uur van de raadsvergadering voorafgaandelijk bekomen (eventueel op de OCMW-website Begijnendijk-Betekom). Hierbij het advies van het VVSG daaromtrent :"In afwachting van concrete richtlijnen raden wij alvast aan de agenda van de vergaderingen van de raad (plaats, dag, tijdstip en agendapunten) aan te plakken aan de zetel van het OCMW, dit naar analogie met de bepalingen uit de nieuwe gemeentewet (art. 87bis NGW). We denken hierbij aan een voor de bevolking van buitenaf goed zichtbare plaats (apart glazen kastje, raam, deur, in de buurt van de openingsuren…) Uiteraard worden de punten die in gesloten zitting behandeld worden, hierbij niet gepubliceerd en mogen zeker geen namen van personen vermeld worden. Bijgevolg zullen voortaan twee agenda’s opgemaakt moeten worden, een agenda die de openbare punten vermeldt en wordt aangeplakt en de volledige agenda die naar de raadsleden wordt verstuurd. U kunt de burgers die hierom verzoeken ook de mogelijkheid geven zich tegen kostprijs te abonneren op de OCMW-agenda. U kunt de agenda ook ter inzage plaatsen op de OCMW-website of in de gemeentelijke infokrant of regionale bladen."  Meer info (02-09-2002)
 • 'Kinderen kunnen én willen fietsen maar de overheid laat het niet toe.' Tot die conclusie komt Prof. Jan Pauwels van de KUL.  Uit zijn studie blijkt dat nog geen 17 procent van de kinderen in het basisonderwijs met de fiets naar de school komt. De fout ligt niet bij de scholen, de kinderen of de ouders maar bij de overheid die er niet in slaagt om een degelijke verkeersinfrastructuur te voorzien, vindt Pauwels. Met 64% fietsende leerlingen scoort de gemeentelijke basisschool van Wezemaal (fusiegemeente Rotselaar) in het onderzoek van Prof. Jan Pauwels opvallend hoog. De schooldirectie én het oudercomité van deze school zijn dan ook best tevreden met de inspanningen van de CD&V-burgemeester Claes en zijn schepenen en toch blijven zij attent. Spijtig genoeg kunnen wij diezelfde resultaten in Begijnendijk-Betekom niet voorleggen. Om te bewijzen dat het onveilig is voor kinderen om naar school te fietsen, worden schoolbussen ingelegd.  Oordeel zelf over de veiligheid naar en aan de scholen in Begijnendijk-Betekom aan de hand van deze  FOTO's.   Meer info. (02-09-2002)
 • Dorpskernen : is het juist dat Begijnendijk-Betekom de lelijkste dorpskernen heeft ?  Oordeel zelf : FOTO's. Indien dit waar is, dan hebben wij dit te danken aan het langdurig bewind van de huidige meerderheid. Hoog tijd voor een modern beleid !!!  (26-08-2002)
 • Eindelijk wordt de eerste verbindingsriolering gelegd (tussen Plankenbrug en Houtvenne : waarvan de kostprijs 54.373.830, fr ten laste van de N.V. Aquafin). Sedert 1995 ijveren wij voor de uitbouw van het rioleringsnet én de zuivering van afvalwater in Begijnendijk-Betekom. Wij zijn dan ook verheugd dat na 7 jaar onze inzet wordt beloond. Meer info. (26-08-2002)
 • Kinderopvang : de Individuele Buitenschoolse Opvang (vzw Landelijke Kinderopvang, Schapenstraat 34, 3000 Leuven) kreeg met ingang van 1 april 2002 een verlenging van de erkenning. Het betreft de vestigingsplaatsen Begijnendijk, De Bruynlaan 19, met een capaciteit van 26 plaatsen en Betekom, Prof. Scharpélaan 1, met een capaciteit van 42 plaatsen.Deze verlenging loopt tot 1 april 2007. Meer info. (26-08-2002)
 • Veiligheid op speelterreinen en -toestellen. Meer info vzw Speelom, Ministerie van Economische Zaken en VlG of Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie. Meer info.(19-08-2002)
 • Vlaanderen raadt gemeenten aan belastingen te verhogen. Zie omzendbrief BA-2002/11 van 26 juli 2002 met betrekking tot instructies voor het opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2003 van de gemeenten en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Vlaamse Gewest. Meer info (19-08-2002)  
 • Financiering milieubeleid wordt een uitdaging voor de gemeenten in 2003 !!!  De richtprijs van 1,5 euro voor huisvuilzakken staat in het ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffenplan dat vanaf 05 augustus tot 04 oktober 2002 in alle gemeentehuizen in het kader van een openbaar onderzoek kan worden ingekeken. Meer info (12-08-2002)
 • Verkeersveiligheid : "Egoïsme van weggebruiker is wraakroepend" is een artikel in het Nieuwsblad van 03 augustus 2002  waarin een uitspraak van Flor Koninckx :"We moeten allemaal dagelijks de weg op en toch houden we geen greintje rekening met elkaar". Deze evolutie verwonderd ons niet.  Meer info (05-08-2002)
 • In totaal telt Vlaanderen 505 officiële zwemgelegenheden, waaronder 345 overdekte zwembaden, 105 niet-overdekte zwembaden en 55 recreatiewaters. Uit de recente cijfers blijkt dat er van de 316 door de Vlaamse overheid gecontroleerde zwembaden en recreatiewaters slechts 148 voldoen aan de normen. Zestig voldoen niet aan de normen maar blijven momenteel open, 48 zijn tijdelijk gesloten wegens aanpassingswerken en 34 (waaronder dit van Begijnendijk-Betekom) zijn definitief dicht. Zesentwintig zwembaden en -waters wachten momenteel op een nieuwe vergunning. In totaal is dus een kwart van de gecontroleerde zwemgelegenheden niet toegankelijk. (05-08-2002)
 • Controle stookolietanks ? Is een corrosietest en / of een dichtheidstest om de drie jaar nodig door een erkend technicus en dient deze controle te gebeuren vooraleer de stookolietank wordt gevuld ? Meer informatie vindt u op de sites van PREMAZ (PREventie MAZout), BPF (Belgische Petroleum Federatie), MINA (Milieuwetgeving) en  Informazout (Controle stookolietanks, prijs stookolie, verwarmingstips, ...)  (05-08-2002)
 • NOVEM (*****Milieu en Energie. Vanaf juli 2002 wordt dit een agentschap van het Nederlands Ministerie van Economische Zaken. Een voorbeeld van deprivatisering) (15-07-2002)
 • BBB (*****Ministerie Vlaamse Gemeenschap. Beter Bestuurlijk Beleid met informatie voor de burger, de ambtenaar en het management inclusief verklarende woordenlijst) (15-07-2002)
 • De EMIS-site bevat nieuwe informatie omtrent AFSS of AFvalverwerking Selectie Systeem mbt batterijen, frituurolie, smeerolie, papier en karton, bouw- en sloopafval,...AFSS is een beslisondersteunend instrument dat de overheid, de bedrijven en milieuadviesbureaus helpt bij het zoeken naar mogelijke combinaties van verwerkingstechnieken van specifieke afvalstromen. (08-07-2002)
 • BOV of Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (Eén van de steunpunten van het Beleidsrelevant Onderzoek dat door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is opgericht : samenwerking tussen de Universiteiten KUL, UG, IUA en Hogeschool Gent) (08-07-2002)
 • Trees Merckx (Uitgebreide website van het Vlaams parlementslid arro Leuven) (08-07-2002)
 • Op de website van de administratie binnenlandse aangelegenheden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap staat heel wat nieuwe informatie mbt overheidsopdrachten , kerntakendebat, ... ten behoeve van de gemeenten en provincies. (01-07-2002)
 • Op donderdag 27 juni 2002 opende het gloednieuwe, stedelijke zwembad "De Blyckaert" de deuren voor het publiek. Het zwembad (een 25-meterbad geschikt voor wedstrijden, een recreatiebad met stroomversnelling, een glijbaan en een kleuterbad. Wie liever de bodem opzoekt kan de duikput van 7,2 meter in. Gewoon genieten kan in de Turkse stoomkabine of in 1 van de 4 whirlpools) van de stad Tienen (31.500 inwoners) heeft twee geleden 300 miljoen frank of 7,5 miljoen euro gekost. Heeft de gemeente Begijnendijk-Betekom dit (én de bouw van een polyvalente zaal) er ook voor over ten koste van andere belangrijke investeringen zoals veilige voet- en fietspaden, kwaliteitsvol onderwijs, riolering en afvalwaterzuivering, afvalverwerking,  .... Bovendien komen er nog jaarlijkse exploitatie- en personeelskosten bovenop. De vraag is : wie zal dat betalen ? (01-07-2002)
 • Als wij de persberichten mogen geloven dan zijn er nu 100.000 auto's in België niet verzekerd. De krant Het Nieuwsblad blokletterde op 15 januari 2002 echter " 1 voertuig op 8 of zo'n 600.000 voertuigen in België is niet verzekerd ". Welk getal ook juist mag zijn, dit aantal onverzekerde voertuigen op de openbare weg geeft ons een groot gevoel van onveiligheid. Vijf jaar geleden waren slechts 50.000 voertuigen niet verzekerd. Niet te verwonderen dat de premies voor verzekeringen zo hoog zijn voor diegenen die zich aan de regels houden. Wie gaat dit eindelijk een halt toeroepen en een waterdicht systeem invoeren ? Bovendien geeft men de bestuurders van leasing- en firmawagens en deze met een omniumverzekering het gevoel dat zij de verkeersregels niet moeten naleven. Zij voelen zich op materieel gebied immers voldoende veilig ! (24-06-2002)
 • Dorpskernvernieuwing in Begijnendijk en Betekom !!!  Deze en andere beloften zoals veilige fietspaden Kleinesteenweg, Haltestraat, Tremelosesteenweg, Aarschotsesteenweg, ...heeft de meerderheid vóór de verkiezingen in 1994 ook gedaan !!! De meerderheid doet er goed aan Begijnendijk en Betekom te ontdekken als zwakke weggebruiker (te voet of vanop de fiets), het vademecum "Fietsvoorzieningen" van de Vlaamse regering en het artikel 'Gemeentelijke maatregelen voor meer fietsveiligheid' van Patrick D' haese, algemeen directeur van de Fietsersbond vzw, in het tijdschrift 'De gemeente' van mei 2002 er op na te lezen en te doen wat van hen verwacht wordt.Vergelijk ook de door de gemeente Begijnendijk-Betekom geplande investeringen (van 30-01-2002) met wat de schepen van openbare werken publiceert in "De Burgerkrant. Nr1 van juni 2002" en u zult zien dat dit een plezant spelleke moet zijn.  Hoog tijd voor een modern beleid !!!  (18-06-2002)
 • De Vlaamse overheid start een campagne tegen afvalverbranding in de tuin. Volgens het 'Milieu-en natuurrapport Vlaanderen 2001' is de bevolking verantwoordelijk voor bijna 40% van de totale dioxine-emissie in Vlaanderen. De oorzaak ligt vooral bij de "sluikstokers". Aan de lokale politie is gevraagd extra aandacht te besteden aan deze "sluikstokers". Naast de direct merkbare overlast (o.a. geurhinder en rookontwikkeling) die de nabije omgeving ondervindt, veroorzaakt sluikverbranden ook aanzienlijke milieu- en gezondheidsproblemen. Naast dioxines zijn de meeste schadelijke stoffen die vrijkomen bij particuliere afvalverbranding PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), fijn stof en zware metalen.Dioxines ontstaan bij verbranding van plastic afval, PVC-flessen, bewerkt hout (geverfd hout, vernist hout, verlijmde spaanderplaten, vezelplaten, multiplexplaten verhard of bedekt met PVC, hout met brandvertragende middelen,...). Ook de verbranding van eerder onschuldig ogend tuinafval zoals snoeihout en bladeren blijkt aanzienlijke concentraties aan dioxines, stof en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) te veroorzaken. PAK's kunnen kankers doen ontstaan in het spijsverteringsstelsel en in de longen. Dat bij overtredingen gevangenisstraffen en geldboetes van 25 tot 2.500 euro (100.000 frank) kunnen opgelegd worden stoort velen nog altijd niet in Begijnendijk-Betekom, de politie treedt toch niet op !!! Hoog tijd voor een modern beleid !!!  Meer informatie (18-06-2002)
 • Bereken uw belastingen : tegen 18 juni ek zou het Ministerie van Financiën een berekeningsprogramma op haar website plaatsen terwijl de belastingsformulieren tegen 28 juni ek binnen moeten zijn. Zie http://www.fiscus.fgov.be/interfisc  . Meer informatie  (17-06-2002)
 • Controle op mazouttanks : de wettelijke controle die door een erkend technicus vóór 01 augustus 2002 dient te gebeuren. (17-06-2002)
 • Wat zit er in onze ondergrond ? (17-06-2002)
 • De Vlaamse regering keurde op 7 juni 2002 een ontwerpdecreet goed dat voor alle bestuursinstanties in Vlaanderen de openbaarheid van bestuur op een eenduidige wijze regelt. De Vlaamse overheid, provincies en gemeenten inclusief de OCMW's dienen hun "burgers" systematisch, correct, tijdig en op een verstaanbare wijze informeren.  Zij stellen hiertoe een communicatieambtenaar aan, die de informatie- en voorlichtingsambtenaren vervangt. In Begijnendijk-Betekom heerst er nog niet eens een openbaarheid van bestuursdocumenten, laat staan een passieve openbaarheid en erger nog een actieve openbaarheid. Het ontwerpdecreet geeft inzagerecht, recht op uitleg en recht op een kopie aan elke inwoner. Het recht op milieu-informatie is nieuw.  Hoog tijd voor een modern beleid !!!  (10-06-2002)
 • Welke regels gelden er inzake veiligheid van speelterreinen (schommels, schuifaf,...) voor kinderen ? De reglementering van de KB's van  28 maart 2001 inzake veiligheid en uitbating van speelterreinen (B.S. van 9 mei 2001)geldt van zodra één speeltoestel op een publiek toegankelijk terrein aanwezig is (gemeenten, pretparken, tavernes, ...). Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Economische Zaken in de rubriek "bescherming consument >>> veiligheid producten >>> speelterreinen". U vindt er veel gestelde vragen en antwoorden op de veiligheid en de uitbating van speeltoestellen. (10-06-2002)
 • Weekend van de compostmeester op 8-9 juni 2002. Meer info (03-06-2002)
 • Verkeersveiligheid : als wij ministers nog mogen geloven dan komen er vanaf juli 2002 meer en strengere controles op snelheid, alcoholgebruik, vrachtwagens, het dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van de GSM achter het stuur. Benieuwd of dit ook in Begijnendijk-Betekom het geval zal zijn. Elke automobilist doet er goed aan het verkeersreglement na te leven uit respect voor andere vooral zwakke weggebruikers.
  In de bebouwde kom mag maximaal 50 km per uur gereden worden : hier vindt u de geldende verkeersborden. (03-06-2002)
 • Wist u dat overeenkomstig het klachtendecreet u als burger klachten (zgn. 1e lijnsklachten) kunt indienen bij de Vlaamse overheid mbt de beleidsdomeinen waarvoor die Vlaamse overheid bevoegd is. Een klacht is een manifeste uiting (zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch) waarbij een ontevreden burger bij de overheid klaagt over een door de overheid (al dan niet) verrichte handeling of prestatie. 
  De Vlaamse Ombudsdienst ontvangt klachten in 2e lijn. Via de federale ombudsman ( = portaalwebsite met doorverwijzingen) kunnen klachten van de burgers over de dienstverlening van zowel federale, gewestelijke, provinciale als gemeentelijke overheid geformuleerd worden. Daarnaast is er nog een Europese Ombudsman voor uw klachten ivm dienstverlening door de Europese Unie.  (03-06-2002)
 • Moeten gevaarlijke zebrapaden weg ? In een Ministeriële omzendbrief van 7 mei 2002 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2002 worden de wegbeheerders (gemeenten, provincies, Vlaamse gewest,...) gevraagd maatregelen te nemen om de gevaarlijke oversteekplaatsen voor voetgangers weg te werken. De weinige zebrapaden die er in Begijnendijk-Betekom zijn geven de zwakke weggebruiker het gevoel zich veilig te kunnen bewegen op de openbare weg. Schijn bedriegt aangezien de huidige meerderheid alleen maar "start- en landingsbanen" en "grote parkeerterreinen" aanlegt voor koning auto. Je moet een echte kangoeroe zijn om tussen de auto's te springen. (27-05-2002)
 • Wist u dat eindelijk in Begijnendijk-Betekom ADSL-aansluitingen (staat voor Asymmetric Digital Subscriber Line : een technologie die door middel van een splitter je analoge telefoonlijn in tweeën opsplitst: de lage frequenties dienen voor spraak, de hoge voor internet) mogelijk zijn en dat Telenet na jaren deze zomer aanwezig zal zijn. Begijnendijk-Betekom behoorde tot voor kort immers tot de 10% achtergestelde gebieden in Vlaanderen die over deze snelle internetverbinding niet beschikte. (27-05-2002)
 • Indien de overheid, en in eerste instantie de gemeenten, meer klantgericht en minder "burger"gericht (zie de dikke Van Dale) zou functioneren dan zullen de inwoners zich beter begrepen voelen. De moeilijkste opgave voor politici én ambtenaren is luisteren naar wat iedere inwoner (hetgeen meer is dan zijn eigen kiezers) aan klachten / meldingen / adviezen weet te vertellen. Luisteren is meer dan de inwoner aanhoren en daarna zijn goesting doen. Onthou daarbij : "Klanten klagen niet zij zappen of is het klanten klagen omdat zij niet kunnen zappen" (cfr de uitslag van recentelijke verkiezingen in Nederland). De cultuur van klantgericht werken is echter (nog) niet aanwezig bij de overheid. Een klantgerichte organisatie stelt immers alles in het werk om geen enkele klant te verliezen. Bij een kwaliteitsvolle dienstverlening is iedere klant / inwoner belangrijk en niet alleen de eigen kiezer. Een klant / inwoner moet zich wel redelijk gedragen. Als wij de huidige meerderheid in Begijnendijk-Betekom mogen geloven / vertrouwen dan zal zij een klantgerichte dienstverlening verzorgen aangezien zij het volgende schrijft : "Het gemeentebestuur zal zich honderd procent inzetten voor zijn inwoners". Misschien is het woord "zijn" er teveel aan. Hopelijke geldt dit ook voor het OCMW. (27-05-2002)
 • Aquafin moet tegen eind 2002 een gedetailleerd plan (,,Masterplan'') opstellen dat aangeeft hoe de afvalwaterzuiveringsgebieden moeten worden aangepakt. De vraag is of men voor een huis, huizenrij of wijk overgaat tot een ,,collectieve'' of tot een individuele afvalwaterzuivering. De gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor afvalwaterzuivering in kleinere woonkernen (minder dan 2.000 inwoners), kijken aan tegen een kostprijs van zo'n 5 miljard euro (circa 200 miljard oude franken). Dat geld hebben ze niet. Ook de kennis ontbreekt om de afvalwaterzuivering aan te pakken. Daardoor stelt Aquafin een totaaloplossing voor aan de gemeenten. Voor Aquafin kan er geen efficiënte afvalwaterzuivering komen als de gemeenten geen geld vinden om een fijnmazig rioleringsnetwerk uit te bouwen. (27-05-2002)
 • Nieuwe wetgeving regelt controle op kwaliteit van ons drinkwater. Voortaan moet de kwaliteit van het water gemeten worden aan de kraan en niet langer, zoals nu gebeurt, aan het aansluitingspunt op het huishoudelijk leidingnet. De drinkwatermaatschappijen krijgen hiervoor een recht van toegang tot de woning. Zij kunnen ook het huishoudelijk net controleren om de bron van eventuele normoverschrijding vast te stellen. (20-05-2002)
 • Ook de Vlaamse automobilisten vinden, volgens een enquête van de VAB Vlaamse Automobilistenbond, dat de verkeersveiligheid vergroot als in eerste instantie de verkeersinfrastructuur veiliger wordt gemaakt. Dan is men in Begijnendijk-Betekom totaal verkeerd bezig. De huidige meerderheid legt "start- en landingsbanen" en "grote parkeerterreinen" aan voor koning auto. Zie talrijke foto's .  (20-05-2002)
 • De huidige meerderheid kondigt met veel tam-tam het bestaan van de website www.begijnendijk.be aan. Wat krijgt u te zien : helemaal niets !!!! Is dit de open cultuur van de meerderheid ?  Met onze website daarentegen informeren wij u uitgebreid sedert 1998. Kwestie van openbaarheid van bestuur en informatieverschaffing aan onze inwoners, door anderen "burgers" (zie de dikke Van Dale) genoemd. Hoog tijd voor een modern beleid ! (20-05-2002)
 • Hoe bouw ik op korte tijd een brug : dat ziet u hier . Hoe u echter op korte tijd iets moet afbreken : dat vraagt u best aan het gemeentebestuur van Begijnendijk en Betekom : zij slagen er in om snel twee spookdorpen te maken : afbraak gemeentehuis Betekom, afbraak schoolhuis Betekom, afbraak huis "Bernard" recht tegenover de Kerk te Begijnendijk, afbraak gemeenteloods naast de Contact GB te Begijnendijk, afbraak schoolhuis te Begijnendijk, braakliggend terrein "Brouwerij De Sleutel" recht tegenover de Kerk te Betekom, ... met als resultaat : allemaal  parkeerterreinen voor koning auto en ten koste van de veiligheid voor de zwakke weggebruiker. Hoog tijd voor een modern beleid ! (20-05-2002)
 • De website SVMB, speciaal voor zelfstandigen, is meer dan een bezoek waard. Informatie over sociale bijdragen, kinderbijslagen, pensioen, ... (13-05-202)
 • Komen er dan toch belastingen (of retrebutie) voor alle op het rioolnet aangesloten inwoners ? (13-05-2002)  
 • Het regent nieuwe voorstellen mbt het "gemeentelijk bedrijf" : 1)  burgemeester en schepenen maken niet langer deel uit van de gemeenteraad,  2) het aantal schepenen wordt verminderd,  3) schepenen kunnen worden afgezet door de gemeenteraad,  4) inwoners krijgen recht op vragenuurtje in de elke gemeente, ...(13-05-2002)   
 • De afvalwaterzuiveraar N.V. Aquafin werd gereorganiseerd en bestaat nu uit de drie directies : infrastructuur, operaties en de commerciële directie. Deze laatste directie is nieuw en zou de gemeenten bijstaan bij de bouw van kleinschalige afvalwaterzuivering. Dit kan geen toeval meer zijn : oordeel zelf. (13-05-2002)
 • Is er iets zoals een lokaal veiligheidsbeleid en -plan ? Belangrijk is dat het niet blijft bij plannen maar dat de veiligheid van de inwoners wordt gegarandeerd. (06-05-2002)
 • Nieuws uit de welzijnssector : lokaal sociaal beleid : gemeente en OCMW (02-05-2002)
 • Nieuwe OVAM-acties mbt afvalverbranding door particulieren. Dioxines ontstaan bij verbranding in aanwezigheid van : plasticafval, PVC-flessen, bewerkt hout (geverft hout, gevernist hout, vezelplaten, ...). Hardnekkige stokers kunnen bij overtredingen boetes krijgen die oplopen tot 2.500 euro. (02-05-2002)
 • Het is spijtig dat er in Begijnendijk-Betekom nog zoveel "vuurkestokers" zijn waar de gemeente en de hogere overheid niet tegen optreedt. Onze vorige oproepen van 24 december 2000 en 03 september 2001 om op te treden tegen deze "vuurkestokers" heeft wel gehoor gevonden bij de bevoegde minister voor leefmilieu die eerst de bevolking extra wil sensibiliseren om daarna op te treden. In Begijnendijk-Betekom helpt sensibilisatie echter niet, er dient dringend te worden opgetreden tegen sluikstokers, sluikstorters en verantwoordelijken voor het zwerfvuil. Benieuwd wie daar de moed zal voor hebben om dit te beletten ? (29-04-2002)
 • Wijzigingen aan de vrijstelling van bouwvergunning en van advies gemachtigde ambtenaar ruimtelijke ordening. (02-05-2002) 
 • Als het waar is dat de infrastructuur een hoofdrol speelt in de verkeersveiligheid zoals experts beweren, dan is men in Begijnendijk-Betekom totaal verkeerd bezig. De huidige meerderheid bouwt "start- en landingsbanen" voor laagvliegers en "grote parkeerterreinen" voor koning auto. Hoog tijd voor een modern beleid !  Zie talrijke foto's (29-04-2002) 
 • Taaldatabanken.be  Deze website van de VRT of Vlaamse Radio en Televisie is meer dan een bezoek waard (29-04-2002)
 • Wist u dat de gemeente Begijnendijk de domeinnaam www.begijnendijk.be op 22 maart 2001 heeft laten registreren bij de N.V. Anaxis te Hasselt. Wanneer mogen wij de eerste informatie op deze site verwachten ? Hoog tijd voor een modern beleid !  Meer info  (29-04-2002) 

 

  Verkeersveiligheid

  Dat wij ons, vooral als zwakke weggebruiker, niet veilig voelen in het verkeer is niet nieuw. Misschien val ik hiermee in herhaling, maar in onze plattelandsgemeente lijkt het eerder op een "verkeersjungle". Gezien overtredingen op het verkeersreglement (zie ook wegcode) de laatste 10 jaar niet meer beboet werden hanteren velen hun eigen "verkeersreglement". 
  Enkele voorbeelden:
  - parkeren in de dorpskern zoals in het Wilde Westen waarbij fiets- en voetpaden gelijk zijn aan parkeerplaatsen. Het gevolg is dat steeds minder mensen met de fiets door het centrum durven te laveren. Zij nemen de auto met als gevolg ... nog meer auto's in het centrum. Hopelijk doorbreekt het gemeentebestuur ooit deze spiraal;
  - laagvliegers op onze wegen; (18-06-2001)
  - hoe nobel de gedachte van de organisator van de jaarlijkse "Fietseling" op de 2e zondag van augustus ook mogen zijn, in Begijnendijk gedraagt de bezoekende automobilist aan de manifestatie zich onfatsoenlijk tov van de zwakke weggebruikers: parkeren op de fiets- en voetpaden in de Kerkstraat, Kleinesteenweg, Baalsesteenweg, Betekomsesteenweg, Dorpstraat, ... zodat fietsers en voetgangers zich op de rijweg dienen te bewegen, controlerende politie: nie gezien !!!  (12-08-2001)
  - ...
  Mogelijke acties of initiatieven:
  - gemeenten mogen zone-70 km op gewestwegen (zoals de Liersesteenweg) zelf aanduiden. De bevoegde minister is bereid om als begeleidende controlemaatregel te betalen voor de plaatsing van onbemande camera's langs gewestwegen op de plaatsen waar de gemeenten dit wensen (augustus 2001)
  - de Vlaamse Regering voorziet in 2001 meer dan 3,6 miljard frank voor de aanleg van fietspaden. Moet het immers nog gezegd worden dat de scheiding tussen snelheidsduivels en de zwakke weggebruikers op vele plaatsen dringend nodig is.(08-05-2001) 
  - wij vernemen met vreugde dat de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant in 2002 langs de Liersesteenweg vrijliggende fietspaden gaat aanleggen (kostprijs 60 miljoen frank). Waar blijven de initiatieven van de gemeente Begijnendijk ? (05-05-2001)
  - fietspaden (vooral Kleinesteenweg, Dorpstraat, Prof. Scharpélaan, Tremelosesteenweg,...) moeten dringend hersteld worden. Het aantal putten in de fietspaden is niet meer te tellen. De aanleg van fietspaden kan tot 100% gesubsidieerd worden door het Vlaamse Gewest. Wij wensen een (klik hier en verder : weg > ruimte voetgangers en fietsers) veilige ruimte voor fietsers en voetgangers.(15-01-2000)
  - ... meer info

   

  Ruimte voor de zwakke weggebruiker

  Acties of initiatieven van andere organisaties:
  - de Nederlandse NCRV geeft met het verkeersmagazine "Blik op de weg" zeer nuttige informatie aan de weggebruikers. Het programma wordt uitgezonden elke vrijdagavond op Nederland 1. Een voorbeeld dat navolging mag genieten. (13-08-2001)
  - de provincie Limburg trekt 300 miljoen extra uit per jaar voor veiliger verkeer: 2 veiligheidscoördinatoren per gemeente, 100 voltijdse politiemensen voor verkeerscontroles, 10 onderwijsmonitoren voor het geven van verkeerslessen, ...een voorbeeld !!! (03-10-2001) 

 

Disclaimer


"Do the right things before you do the things right"  

Met allerlei vragen over waar-wat-wie-hoe kan u terecht bij de infolijn van de Vlaamse Overheid op het gratis telefoonnummer 0800/30201 elke werkdag tussen 9 en 19 uur.
Deze infolijn loopt via het callcenter Sitel te Diegem waar zeven medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap zijn ingeschakeld.

Deze website is aangemaakt eind 1998 door : Wauters Louis, Kleinesteenweg 44 te 3130 Begijnendijk

louis1.gif (16758 bytes)

Aanbevolen minimum systeemvereisten :
minstens 256 kleuren,
800 x 600 schermresolutie of hoger en
een Browser versie 4.x of hoger
(Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator)

NOW_BUTT.GIF (840 bytes)          IE-STAT.GIF (975 bytes)