Wekelijkse bijwerking :
15 september 2014

Afdeling Begijnendijk-Betekom


ONDERWIJS en VORMING

  • CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding  
  • BASIS scholen van Begijnendijk-Betekom.  

 

 

 

Nieuwsberichten  :

Dat het onderwijs en levenslang leren in ons land belangrijk is hoeft niet meer gezegd. Wie beseft dat onze hersenen de voornaamste grondstof is zal een hoog kwaliteitsniveau van het onderwijs in zijn vaandel dragen. Wij beschikken niet over aardolie, steenkool, ertsen, ...zodat de producten en diensten die wij verstrekken aan de klanten vooral door het gebruik van onze hersenen een meerwaarde hebben gekregen. 


Centrum voor leerlingenbegeleiding.

Vanaf 1 september 2000 vervangt het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) het vroegere centrum voor medisch schooltoezicht (MST) en het psycho-medisch-sociaal centrum (PMS).
De ongeveer 100 MST- en 200 PMS-centra in Vlaanderen worden omgevormd tot een 100-tal CLB-centra.
Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een multidisciplinaire dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
In een CLB waakt een multidisciplinair team over hun welzijn. Dit team bestaat uit onder meer artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Deze deskundigen zetten zich in om de ouders en het schoolteam te ondersteunen in hun opvoedkundige taak zodat de leerling zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.
Een CLB kan leerlingen op 4 domeinen begeleiden:
- het leren en studeren;
- de schoolloopbaan;
- de preventieve gezondheidszorg;
- de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het CLB is er op de eerste plaats voor de leerlingen van het basis- en secundair onderwijs en voor zijn ouders. Het kan helpen bij vragen op het vlak van de studie, bijvoorbeeld: 'mijn kind kan niet volgen of mijn kind voelt zich niet thuis in de klas'. Er kunnen ook andere situaties zijn die om aandacht vragen: 'mijn kind slaapt niet goed', 'mijn kind wordt voortdurend geplaagd en heeft schrik om naar school te gaan', 'mijn kind is te klein voor zijn leeftijd', 'mijn kind heeft problemen met schrijven…'.
In vele gevallen zal het CLB - meestal in overleg met de leerling, zijn ouders, de school of de leerkracht -zelf de begeleiding uitvoeren. In andere gevallen zal het CLB verwijzen naar andere, meer gespecialiseerde welzijns- en gezondheidsinstellingen, zoals een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, een crisisopvangcentrum, een jongereninformatie- en adviescentrum, een comité voor bijzondere jeugdzorg, Kind en Gezin, enz. In een CLB wordt ook een massa informatie bijgehouden over studiemogelijkheden, ontwikkeling en gezondheid van kinderen, evenals van behandelingscentra voor leer- en ontwikkelings-problemen.
De belangrijkste pijlers van de vernieuwde werking zijn:
- goede afspraken maken met de scholen, leerlingen en ouders (het CLB verbindt zich om de Rechten van het Kind te respecteren);
- zoveel mogelijk vraaggestuurd werken;
- leerlingen, ouders en scholen een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden;
- werken met bekwame en goed opgeleide personeelsleden.
De CLB's vallen onder de bevoegdheid van het departement Onderwijs. Door middel van overdrachts-besluiten wordt erover gewaakt dat er een vlotte personeelsovergang van de bestaande MST- en PMS-centra naar de CLB’s wordt gerealiseerd.

Meer info:

- Heb je kinderen, dan kan je de juiste openingsuren van de centra voor leerlingenbegeleiding (voorlopig nog PMS of MST) in je buurt te weten komen op school, of door te bellen naar: tel. (02) 219 78 71 voor de centra van het gemeenschapsonderwijs; tel. (078) 15 55 51 voor de vrije centra.
De gemeenteraad heeft op 28 december 1999 beslist dat de gemeentelijke basisschool te Begijnendijk samenwerkt met het vrij CLB te  Aarschot voor een periode van 3 jaar.
  
- Je kan de brochure Het centrum voor leerlingen-begeleiding: een nieuwe aanpak, PMS+MST=CLB gratis aanvragen bij afdeling Informatie en Documentatie Onderwijs, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel,  tel. (02) 553 66 53, fax (02) 553 66 54, e-mail: publicaties.onderwijs@ond.vlaanderen.be.


Basisonderwijs

De toekomst, en dus de kwaliteit, van ons onderwijs wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van de leerkrachten. De (her)waardering van het lerarenberoep is vooral een kwestie van de rol en het profiel van de leerkrachten. Daartoe kan elke school gebruik maken van een reeks functiebeschrijvingen die deel uitmaken van een evaluatiesysteem dat is opgesteld door het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.  
De afdeling Informatie en Documentatie Onderwijs Vlaanderen verzamelde voor u een pakket teksten en artikels rond functiebeschrijvingen.  

Het Belgisch Staatsblad van 16 februari 1999 bevat op blz. 4366 het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 1998 waarbij de beroepsprofielen van leraren in kleuter-, basis- en secundair onderwijs worden vastgelegd.

EDULEX vervangt vanaf 1 september 2001 de vorige sites mbt omzendbrieven (de zgn. WITTE mappen) en de wetgeving (de zgn. BLAUWE mappen).

LINKEN


Middelbaar onderwijs.

LINKEN


Universitair en Hogeschoolonderwijs. Voortgezet onderwijs.

LINKEN

Universiteiten en hogescholen

 

Postscolaire vorming

Wetenschappelijk onderzoek, Statistieken, ...


LINKEN


NAAR BOVEN

 

OVERZICHT