Wekelijkse bijwerking :
17 mei 2004


 Afdeling Begijnendijk-Betekom

Wij tellen ondertussen meer dan 200.000 paginabezoeken op onze website die 5 jaar online is !!!

U kan onze website bezoeken op http://www.cdenv.be/begijnendijk/ ofwel via het URL http://home.tiscali.be/waterloo/waterloo  
(het vorige URL http://club.euronet.be/waterloo/waterloo  werd door de provider Tiscali spijtig genoeg eenzijdig gewijzigd)

 • Wist u dat u vandaag het resultaat kunt zien van de bouw van 8 kansarme woningen langs de Kleinesteenweg te Begijnendijk. De totale kostprijs bedraagt 650.000 euro of 26.000.000 oude Belgische franken, ofwel 81.250 euro of 3.250.000 oude Belgische franken per woning. Hiervoor heeft Marcel Van Dyck, gewezen voorzitter OCMW, reeds in het jaar 2000 het aanvraagdossier voor 60 % subsidie ingediend bij de bevoegde minister. Meer info (17-05-2004)
 • Voor u gelezen in het VVSG-blad Lokaal van mei 2004: "De Vlaamse burgers en bedrijven betalen in 2004 ongeveer 385 miljoen euro of zo'n 15.400 miljoen oude Belgische franken meer belastingen aan hun gemeente, dan wanneer de aanslagvoeten op het niveau van 2000 waren gebleven. " Meer info (17-05-2004)

 • Het Nationaal Architectenverbond (NAV) organiseert voor de 6de maal een Vlaamse Renovatiedag. Meer info (17-05-2004)
 • FOD of de Federale OverheidsDienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking stelt de uitbreiding van de Europese Unie op 01 mei 2004 voor op haar website Diplomatie : Europabeleid en de uitbreiding van de Europese Unie. Meer info (10-05-2004)
 • De afdeling Bos en Groen organiseert ook dit jaar en dit op zondag 30 mei 2004 de dag van het park. Meer info (10-05-2004)
 • Op de website van GIS-Vlaanderen staan gedetailleerde luchtfoto's van Brussel, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Meer info (10-05-2004)
 • In samenwerking met VVSG, de Gezinsbond en het Vlaams Centrum voor het Welzijn van Kinderen en Gezinnen, organiseert het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen een forumdag op 14 mei 2004 over gezinsbeleid in Vlaanderen. Dit naar aanleiding van de 10de verjaardag van het Internationaal Jaar van het Gezin' van de Verenigde Naties. Meer info (03-05-2004)
 • Toegankelijk Vlaanderen : informatie over de toegankelijkheid van gebouwen zoals gemeentehuizen, scholen, hotels, musea, culturele centra, sportcentra maar ook van fietspaden, wandelpaden en andere toeristische voorzieningen. Meer info (03-05-2004)
 • Leerlingenparticipatie (Vanaf 01april 2005 passen de Vlaamse scholen van het gesubsidieerd basis- en secundair onderwijs het participatiedecreet toe : de schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en lokale gemeenschap, werkmap voor de basisschool, ...). Meer info (03-05-2004)
 • Het tweede milieu- en natuurrapport 2003 van de Provincie Vlaams-Brabant is klaar. Meer info (03-05-2004)
 • De Week van de Zachte Weggebruiker van 5 tot en met 16 mei staat dit jaar in het teken van het thema "Tijd voor mobiliteit". Meer info (26-04-2004)
 • Portaalsite van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap over bouwen en wonen. Zowel voor particulieren als professionelen. Meer info (19-04-2004)
 • Waar zitten onze mussen ? Doe mee aan de mussentelling op vraag van de vzw Vogelbescherming en dit tot eind april 2004 (19-04-2004)
 • Gemeenteraad op 22 april 2004. Meer info  (19-04-2004)

 • Wie wil bouwen in de provincie Vlaams-Brabant, is verplicht maatregelen te nemen om wateroverlast tegen te gaan. De provinciale verordeningen zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zijn op 24 mei 2004 van kracht. Voorkom waterschade :  de regenwaterverordening en de watertoets (12-04-2004)
 • De website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd vernieuwd en gebruiksvriendelijker gemaakt. U kan nu als gebruiker snel en rechtstreeks naar de deelsites van het Ministerie. (12-04-2004)
 • Tax-on-Web van de Federale Overheidsdienst Financiën laat toe om uw aangifte van de personenbelasting in te dienen via het internet. Meer info (05-04-2004)
 • Aanpak gevaarlijke punten en zwerfvuil op onze autosnel- en gewestwegen.  Meer info  (22-03-2004)
 • Vanaf 01 maart 2004 zijn nieuwe verkeersregels van toepassing. Meer info  (08-03-2004)
 • NVA-Nationaal (Nieuw-Vlaamse Alliantie) vormt met CD&V een kartel. (08-03-2004)
 • Omwille van onderhoudswerkzaamheden bij de provider was onze website tussen 17 februari 2004 om 20 uur en 19 februari 2004 om 20 uur niet toegankelijk, waarvoor onze verontschuldiging. Provider http://www.tiscali.be heeft Wanadoo overgenomen en onze website onder een nieuw URL geplaatst : http://home.tiscali.be/waterloo/waterloo (23-02-2004)
 • Wij zijn bijzonder verheugd met de campagne "Voetpad is geen parkeerpad" die de Vlaamse overheid ten behoeve van de zwakke weggebruiker tussen februari en april 2004 voert. Omwille van de hinder en het indirecte gevaar dat storend verkeersgedrag als parkeren op een voet- of fietspad voor de zwakke weggebruikers oplevert, voorziet de nieuwe verkeerswet die op 1 maart 2004 van kracht wordt een strengere aanpak van foutparkeerders. Een strengere aanpak van de overtredingen is echter de bevoegdheid van de politiedienstenCampagnes vorige jaren . Meer info (16-02-2004)
 • Voor u gelezen in de krant De Morgen van 11 februari 2004 :"De bevoegde minister stelt dat er in 2003 een bedrag van 65 miljoen euro was ingeschreven, uiteindelijk heeft Vlaanderen voor 127 miljoen euro of 5.080.000.000,- oude Belgische franken aan subsidies aan gemeenten uitgekeerd. In het jaar 2004 trekken we dat op naar 130 miljoen euro of 5.200.000.000,- oude Belgische franken. Die subsidies bedragen ongeveer 75 procent van de totale investeringskost. De gemeenten passen het resterende kwart bij." Meer info (16-02-2004)
 • Op de website http://mobiliteit.vlaanderen.be staat een kaart van Vlaanderen met de locatie van alle 290 flitspalen die momenteel in het gewest staan. De kaart zal regelmatig aangepast worden en zal ook melding maken van de plaatsen waarop in de toekomst flitspalen zullen worden geplaatst. Het huidige aantal van 290 zal tegen de maand juni opgevoerd worden tot 350. Meer info (16-02-2004)
 • Hopelijk is de spaarpot van het Investeringsfonds niet leeg vooraleer de gemeente Begijnendijk deze wil aanwenden. Einde Investeringsfonds =>> Begin Gemeentefonds . "Trekkingsrechten opsparen is geen goede strategie. Het is als gaan lenen met een vol spaarboekje.", aldus de auteur van het artikel in de uitgave Binnenband van april 2003 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In de uitgave Binnenband van februari 2004 staat een overzichtskaartje met de toestand begin 2004. Op 1 januari 2003 zat er nog 212 miljoen euro in de spaarpot, een jaar later op 1 januari 2004 is deze spaarpot bijna gehalveerd tot 126 miljoen euro.
  Wist u dat Begijnendijk-Betekom behoort tot één van de 7 gemeenten in Vlaanderen die op 01 januari 2004 nog meer dan 100 euro per inwoner als trekkingsrecht hebben bij het Investeringsfonds. Nu begrijpen wij waarom er in Begijnendijk zo weinig wordt geïnvesteerd in o.a. dorpskernvernieuwingen, fietspaden, riolering,... De huidige meerderheid laat subsidies en trekkingsrechten aan haar neus voorbij gaan. Hopelijk krijgt de inwoner van Begijnendijk-Betekom de komende jaren de rekeningen niet gepresenteerd. Meer info op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Meer info (16-02-2004)

 • Gemeentelijke begroting en belastingen 2004 : waar blijft de openbaarheid van bestuur ? Wij gaan de jaarlijkse begrotingen en jaarrekeningen van de gemeente voor u nog beter in het oog houden zodat u samen met ons kan volgen wat er met uw belastingsgelden gebeurt. Tijdens de gemeenteraad van 29 januari 2004 is de begroting 2004 door de MGB-meerderheid goedgekeurd. Een schande voor de inwoners dat dit in de eenentwintigste eeuw nog kan gebeuren. Begrotingen worden opgesteld zonder dat de burgemeester en bevoegde schepenen tijdens de gemeenteraad tekst en uitleg kunnen/willen verschaffen voor de inkomsten en geplande uitgaven in het jaar 2004. Meer info. (09-02-2004)
 • Awasu (TM) is a free Windows news-reader that runs in the background on your computer and monitors these sites for you. When it sees that something new has appeared, it will let you know. Op de website http://www.breekpunt.nl/artikel.asp?id=990 vindt u informatie over de toepassing en hoe u deze kan gebruiken. Enkele websites van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap laten toe de nieuwsberichten via awasu te koppelen : voor de wegen http://wegen.vlaanderen.be  en de waterwegen  http://www.lin.vlaanderen.be/awz/  Meer info  (09-02-2004)
 • Ondernemingsconferentie : de Vlaamse regering wil samen met het maatschappelijk middenveld, o.a. werkgevers en -nemers, en de burgers het beleid op het vlak van innovatie, arbeidsmarkt, infrastructuur, milieu, fiscaliteit en regelgeving aanzwengelen.  Meer info (02-02-2004)
 • Certipost is een initiatief van De Post en Belgacom : U kan vanaf nu uw aangetekende brieven online versturen via My Certipost. (26-01-2004)
 • Begijnendijk beschikt nu ook over een educatief natuurreservaatje "De Raam" dat in beheer is bij de vzw Natuurpunt, met de ondersteuning van de vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland. Ook de Balenberg is nu erkend als natuurreservaat. (26-01-2004)
 • Legionella-bacteriën in de sanitaire installaties van de sporthal De Tumkens ? Waar of niet waar ? Elke gebruiker van de sportinfrastructuur heeft recht op de juiste informatie. Gelezen in het verslag van de gemeentelijk milieuadviesraad van 04 november 2003 => Begijnendijk => verslagen => 04 november 2003 => varia.   Meer info (26-01-2004)
 • Worden de inwoners van Begijnendijk-Betekom door de meerderheid gerold ? Krijgen zij de rekeningen gepresenteerd voor de afvalwaterverzameling en -zuivering ? Een overzicht vanaf 1998 van de verklaringen en de "rollende" investeringsprogramma's vind u op deze webpagina (groen gemarkeerde teksten). Wetende dat vele steden en gemeenten de voorbije decennia reeds miljarden subsidies hebben ontvangen ofwel dat Aquafin alles op zijn kosten bouwt en exploiteert, stellen wij ons de vraag wanneer en wie in de gemeente Begijnendijk de rekeningen zal gepresenteerd krijgen. Niet toevallig staat op 07 januari 2004 een artikel in het Laatste Nieuws en op 14 januari 2004 een artikel in de Gazet van Antwerpen over deze situatie in de gemeente Begijnendijk. Vraag is en blijft nog altijd wanneer en door wie wordt de rekening betaald voor het aanleggen van verzamelriolen en het bouwen van de nodige afvalwaterzuivering. Tot op heden wordt enkel "gepland" en "beloofd" maar niets uitgevoerd. Is het daarom dat de naam "rollend" programma hier op zijn plaats is ?  Getuigen zijn de volgende foto's
  U vindt het "rollend" programma onder : http://www.aquafin.be/werken/overzicht_werken/overzicht_werken.htm  van de N.V. Aquafin en
  http://www2.vmm.be/servlet/be.coi.gw.servlet.MainServlet/standard?toDo=open&id=2000&&  van de Vlaamse Milieumaatschappij.
  In de gemeente Begijnendijk (gelegen in het brongebied van drie stroombekkens Nete, Demer en Dijle) is tot op heden nog niets geïnvesteerd in de afvalwaterzuivering en/of -verzameling. Het gaat hier duidelijk niet over enkele "peanuts". Hoog tijd voor een modern beleid !  Meer info (19-01-2004)
 • Waterstanden, afvoerdebieten, ... van de waterlopen in Vlaanderen "real time". Meer info  (19-01-2004)
 • MINA-raden van alle gemeenten, provincies en gewest. U vindt er de verslagen van de vergaderingen, samenstelling van de raden, statuten, activiteiten, ... van de Milieu- en Natuuradviesraden. Vanaf nu kan u ook informatie opvragen van de MINA-raad van de gemeente Begijnendijk. Meer info (19-01-2004)
 • Het ontwerp van Milieubeleidsplan 2004-2008 van de Provincie Vlaams-Brabant ter inzage. U kan het volledig ontwerp afladen en uw commentaar kwijt op dit ontwerp. Meer info (19-01-2004)
 • De MINA-website is vernieuwd en sterk aangevuld met o.a. gegevens van de organisatie AMINAL, milieuvergunningendecreet + VLAREM, DOV of Databank Ondergrond Vlaanderen met grondwatervergunningen, boringen, sonderingen, grondwatermeetnet met peilmetingen,... Meer info (19-01-2004)
 • Op de geo-loketten van GIS-Vlaanderen staan nu ook de risicozones overstromingen. Zoom in op de naam van uw gemeente en straat. Meer info (19-01-2004)  
 • Vanaf 01 maart 2004 zijn de nieuwe verkeersboetes van toepassing op basis van de wet 07.02.03 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid. Op de site van het VVSG vindt u meer informatie onder http://www.vvsg.be/Omgeving/Mobiliteit_en_wegbeheer/documenten/edbw13.doc 
  U doet er best aan niet te parkeren op zebrapaden, fietspaden, plaatsen voorbehouden voor gehandicapten, de voorrangsregels na te leven, uw snelheid aan te passen, niet door het rood of oranje licht te rijden,...enz. Daardoor belet u niet alleen hoge boetes te moeten betalen, u zorgt vooral voor een veilig verkeer.  Meer info  (19-01-2004)
 • De FOD of Federale Overheid Verkeer en Vervoer deelt mee dat vanaf 1 januari 2004 alle nieuwe inschrijvingskosten van een voertuig vanaf 1 januari 2004 van 62 euro teruggebracht worden tot 31 euro. Meer info  (12-01-2004) 
 • Autosalon van 15 tot 25 januari 2004 met deelname van o.a. het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het ISA-systeem of Intelligent Snelheid  Aanpassing. De Stad Gent wil alle middelen inschakelen om een aangepaste snelheid en een veilig verkeer te stimuleren en heeft hiervoor een pilootproject ISA lopen. Zie ook FEBIAC of Belgische Federatie van de automobiel- en tweewielerindustrie. Meer info (12-01-2004)
 • Brownfields en de terreinen van de vroegere Brouwerij de Sleutel te Betekom. Na meer dan 20 jaar horen wij opnieuw de zoveelste ronkende verklaring van de meerderheid over de bestemming en de aanpak van de sanering van de terreinen. De bodemsanering van verontreinigde gronden werd nochtans door het decreet van 22 februari 1995 geregeld. Dit decreet werd gewijzigd bij decreet van 26 mei 1998 en het decreet van 18 mei 2001 betreffende de sanering van sites. Tot op heden : veel beloften, maar weinig acties. Meer info  (12-01-2004)
 • Provinciale Jeugdwerking : vorming, projecten, subsidies, reglementen, uitleendienst, trefdag op 24 januari 2004, ... Meer info (05-01-2004)
 • Verkeersveiligheid : vanaf 01 januari 2004 gelden een aantal nieuwe verkeersregels ten behoeve van de zwakke weggebruiker. Bekijk de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer,  "Straatcode"  + brochure "Straatcode"  Meer info  (05-01-2004)
 • onze website meer dan 5 jaar online is en ondertussen meer dan 200.000 paginabezoeken heeft !!!  (01-01-2004)
 • Overzicht van de geplande riolerings-, kollektor- en afvalwaterzuiveringswerken van de N.V. Aquafin.  Meer info  (29-12-2003)
 • Verkeersveiligheid : wat wij al gedurende meerdere jaren voorstellen wordt door de Vlamingen bevestigd in een enquête "Hoop en Vrees" van de krant Het Nieuwsblad : 93% van de Vlamingen wil meer fiets- en voetpaden  !  Meer info  (29-12-2003)

  2.7. "Fietspad" : het deel van de openbare weg dat voor het verkeer van fietsen en tweewielige bromfietsen klasse A is voorbehouden door de verkeersborden D7, D9 of door de wegmarkeringen bedoeld in artikel 74 van de wegcode.

  Het fietspad maakt geen deel uit van de rijbaan.

  D7       D9

 • Gemeentelijke adviesraden : bijkomende informatie vindt u op deze vernieuwde webpagina. (22-12-2003)
 • Vanaf 18 december 2003 kan u als particulier op de vernieuwde VREG-website het aanbod van de verschillende leveranciers beter vergelijken. Met deze nieuwe toepassing kunnen huishoudelijke gebruikers op maat van het eigen energiegebruik het aanbod van de verschillende leveranciers objectief vergelijken. Meer info (22-12-2003)
 • Wat doet Fostplus met uw PMD ?  Wat gebeurt er met de verpakkingen ? Wat betekenen de verschillende logo's op uw verpakkingen ?  U gelooft het soms niet wat men allemaal kan doen met een oud drankkarton of met een gebruikte plastic fles. Het resultaat zijn nuttige en soms zeer originele voorwerpen, die net zo betrouwbaar en kwaliteitsvol zijn als nieuwe producten. En ze bewijzen stuk voor stuk hoe belangrijk sorteren en gescheiden ophalingen wel zijn. Meer dan 80 % van de huishoudelijke verpakkingen die op markt komen zijn gerecycleerd ! Meer info (22-12-2003)
 • Wegcode : Wilt u alles weten over het verkeersreglement van A tot Z ? Overzicht van de verkeerstekensMeer info  (22-12-2003) 
 • De Vlaamse overheid op het internet. Zoek je informatie over studietoelagen, musea of ondernemen in Vlaanderen? Zoek je kinderopvang in je buurt? Misschien wil je wel je onroerende voorheffing berekenen of een nieuwe taal leren via het internet. (22-12-2003)
 • Interleuven : de Intercommunale vereniging die instaat voor de afvalophaling, beheer containerpark,.... vertrouwt het afvalbeheer toe aan Ecowerf (15-12-2003)
 • Project ‘Gemeentelijke kwaliteitszorg in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid’ : zie brochure van de administratie Wegen en Verkeer  Meer info (15-12-2003)
 • De gemeenteraad besliste op 25 november 2003 de belastingen nogmaals te verhogen ten opzichte van 2002: aanvullende personenbelasting van 7 % in 2002 naar 8% in 2004 + opcentiemen op de roerende voorheffing van 1000 in 2002 naar 1200 in 2004. Vergelijk daarom uw belastingen + kadastraal inkomen in 2003 en 2004 met de voorgaande jaren.  Meer info  (15-12-2003)
 • Milieu- en Natuurrapport : het MIRA-T rapport geeft een beschrijving, analyse en evaluatie van de bestaande toestand van het milieu in Vlaanderen. Meer info (15-12-2003)
 • Moeten inwoners afvalwater zelf zuiveren ? melden de dagbladen. Gedurende meer dan 10 jaar (zie waarschuwingen op deze website) hebben wij de meerderheid gevraagd meerjarenplannen voor de aanleg van wegen, fietspaden, riolering, dorpskernvernieuwing en afvalwaterzuivering op te stellen en stapsgewijs uit te voeren. In de praktijk hebben wij tot op heden daar weinig of niets van gemerkt of is het de bedoeling deze enorme factuur door te schuiven naar het nageslacht ?  Meer info  (15-12-2003)
 • Op 1 oktober 2003 werd het geoloket "Gemeentefinanciën" aan GIS-Vlaanderen toegevoegd. U vindt er per gemeente : de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen op onroerende voorheffing, aantal gemeentebelastingen, de OCMW-werkingstoelage, de uitstaande schuld, ...enz. Meer info  (15-12-2003)
 • Wist u dat onze website reeds 5 jaar online is ? U helpen bij uw contact met de overheid is voor ons véél belangrijker dan het presenteren van een schone façade met weinig inhoud. (15-12-2003)
 • Op de website E3 POS van de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden vindt u vanaf heden de geplande wijzigingen op het vlak van het nieuw financieel instrumentarium dat zal aangereikt worden aan de gemeenten, OCMW's en provincies.  Meer info  (15-12-2003)
 • Kafka is het nieuwe meldpunt wetsmatiging. Samenwerking tussen Federale Overheidsdiensten, Gewesten en Gemeenschappen. (15-12-2003) 
 • Via de portaal "Overzicht" krijgt u toegang tot een pak informatie en linken in verband met de thema's ruimtelijke ordening, milieu, toerisme, belastingen, jeugd, sport, wegen, mobiliteit, onderwijs, gezin, cultuur, veiligheid, welzijn, ... enz. (08-12-2003)
 • Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan : Op 1 juli 2003 keurde de provincieraad het ontwerp van ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant goed. Van 1 september tot en met 1 december 2003 werd dit ontwerp aan een openbaar onderzoek onderworpen. Meer dan 1.000 bezwaarschriften zijn ondertussen ingediend.  Meer info  (08-12-2003)
 • Verkeersveiligheid : dank zij het jarenlange gedoogbeleid van de meerderheid kunnen wij u wekelijks honderden overtredingen op de verkeersreglementering weergeven via digitale foto's. Politie : weinig efficiënt in het optreden tegen overtreders !!!!  Bovendien weigert de meerderheid om iets fundamenteels te doen met betrekking tot een veilige weginfrastructuur. Vergelijk de fietspaden op de Werchtersesteenweg, Prof. Scharpélaan, Aarschotsesteenweg en de Gelroodsesteenweg met deze in Begijnendijk : Kleinesteenweg, Haltestraat, Betekomsesteenweg, Baalsesteenweg,...enz. Meer info  (08-12-2003)
 • Webhosting Combell te St-Amandsberg stelt een aantal startpagina's ter beschikking waaronder de dochter Begijnendijk-Betekom met een verwijzing naar onze website onder "Politiek uit onze regio" (08-12-2203)
 • Zonevreemde gebouwen : de Vlaamse regering heeft op 28 november 2003 de toelaatbare functiewijzigingen bepaald voor gebouwen gelegen buiten de geëigende bestemmingszone. Het besluit laat in bepaalde gevallen toe dat het gebruik of de functie van zonevreemde gebouwen wijzigt. Meer info (01-12-2003) 
 • Omwille van technische problemen bij de provider was onze website tussen 17 en 19 november 2003 niet toegankelijk, waarvoor onze verontschuldigingen. (19-11-2003)

 • Verkeerstellingen, efficiënt toezicht en controles zouden in Begijnendijk en Betekom een beter zicht geven op de ernst van de verkeersonveiligheid. Op zaterdag 08 november 2003 zijn op de Kleinesteenweg naar schatting een kleine 2.000 voertuigen gepasseerd. Dan spreken wij nog niet over het aantal verkeersovertredingen in een 50 km / uur zone, het zwerfvuil dat sommige weggebruikers achterlaten,... enz.  Meer info (10-11-2003)

 • Gemeenteraden Begijnendijk-Betekom : u vindt hierover informatie op deze website vanaf 1 januari 1999. Waar blijft deze informatie op de gemeentelijke site ? (10-11-2003)
 • MINA Vlaanderen (***** Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze site probeert u de weg te wijzen in het 'milieudoolhof' )
 • Vanaf 3 november 2003 tot en met 2 januari 2004 is het Ontwerp Uitvoeringsplan Bagger- en ruimingsspecie in openbaar onderzoek. Dat betekent dat gedurende deze periode iedereen die zich betrokken voelt zijn of haar opmerkingen kan geven op het plan. Wie instemt, een opmerking of suggestie heeft, kan dit voor 3 januari 2004 schriftelijk of via mail indienen bij de OVAM. Op basis van de opmerkingen beslist de Vlaamse regering finaal over het ontwerpplan. Meer info  (10-11-2003)
 • Beleidsbrieven van de Vlaamse regering (Documenten ingediend ter verantwoording van de begroting 2004) (10-11-2003)
 • De gemeente Begijnendijk heeft te Betekom, Gelroodsesteenweg, negen sociale huurwoningen officieel in gebruik genomen. Meer info (10-11-2003)

 • Uw mandatarissen van CD&V en CDB werken intensief samen als één enkele fractie in de gemeente- en OCMW-raad. Op korte termijn smelten zij samen als één partij onder de naam CD&V-Begijnendijk-Betekom. Door deze bundeling van de krachten worden de inwoners van Begijnendijk en Betekom steeds beter gediend. Maak kennis met uw afgevaardigden tijdens de CD&V / CDB-mosseldag op zondag 16 november 2003 in de Parochiezaal te Begijnendijk. (10-11-2003)
 • De Stad Turnhout (met CD&V in de meerderheid) werkt aan een degelijk cultuurbeleid met een cultuurbeleidsplan 2002-2006, ... Meer info  (03-11-2003)

 • Milieubeleidsplan 2003-2007  werd op 03 oktober 2003 door de Vlaamse regering goedgekeurd. (20-10-2003)
 • Mits kleine ingrepen kan de automobilist erop gewezen worden dat er nog zwakke weggebruikers zijn door o.a. onderbroken witte lijnen aan te brengen voor fietspaden. Zie foto's en vergelijk dit met de (op augustus 2000 vernieuwde) Werchtersesteenweg tussen Betekom en Werchter. Meer info (20-10-2003) 

 • Waar vind ik informatie over de theoretische en praktische proeven voor het behalen van een rijbewijs ?
  - FOD Mobiliteit en Vervoer => knop "weg" linker knoppenbalk
  - Portaal Federale Overheid => "federale programmatorische overheidsdiensten" linker knoppenbalk => FOD Verkeer en Vervoer
  - GOCA of Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs
  - Verkeerweb (***Onbemande camera's, verkeersboetes, autokeuring, rijbewijs,...)
  - Wegcode (*****Wegwijs in het Belgisch Verkeersreglement)
  - ....       meer info  (20-10-2003)

  Verkeersveiligheid

  Dat wij ons, vooral als zwakke weggebruiker, niet veilig voelen in het verkeer is niet nieuw. Misschien val ik hiermee in herhaling, maar in onze plattelandsgemeente lijkt het eerder op een "verkeersjungle". Gezien overtredingen op het verkeersreglement (zie ook wegcode) de laatste 10 jaar niet meer beboet werden hanteren velen hun eigen "verkeersreglement". 
  Enkele voorbeelden:
  - parkeren in de dorpskern zoals in het Wilde Westen waarbij fiets- en voetpaden gelijk zijn aan parkeerplaatsen. Het gevolg is dat steeds minder mensen met de fiets door het centrum durven te laveren. Zij nemen de auto met als gevolg ... nog meer auto's in het centrum. Hopelijk doorbreekt het gemeentebestuur ooit deze spiraal;
  - laagvliegers op onze wegen; (18-06-2001)
  - hoe nobel de gedachte van de organisator van de jaarlijkse "Fietseling" op de 2e zondag van augustus ook mogen zijn, in Begijnendijk gedraagt de bezoekende automobilist aan de manifestatie zich onfatsoenlijk tov van de zwakke weggebruikers: parkeren op de fiets- en voetpaden in de Kerkstraat, Kleinesteenweg, Baalsesteenweg, Betekomsesteenweg, Dorpstraat, ... zodat fietsers en voetgangers zich op de rijweg dienen te bewegen, controlerende politie: nie gezien !!!  (12-08-2001)
  - ...
  Mogelijke acties of initiatieven:
  - toepassen van de Wegcode : Wilt u alles weten over het verkeersreglement van A tot Z ? Overzicht van de verkeerstekens.
  - gemeenten mogen zone-70 km op gewestwegen (zoals de Liersesteenweg) zelf aanduiden. De bevoegde minister is bereid om als begeleidende controlemaatregel te betalen voor de plaatsing van onbemande camera's langs gewestwegen op de plaatsen waar de gemeenten dit wensen (augustus 2001)
  - de Vlaamse Regering voorziet in 2001 meer dan 3,6 miljard frank voor de aanleg van fietspaden. Moet het immers nog gezegd worden dat de scheiding tussen snelheidsduivels en de zwakke weggebruikers op vele plaatsen dringend nodig is.(08-05-2001) 
  - wij vernemen met vreugde dat de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant in 2002 langs de Liersesteenweg vrijliggende fietspaden gaat aanleggen (kostprijs 60 miljoen frank). Waar blijven de initiatieven van de gemeente Begijnendijk ? (05-05-2001)
  - fietspaden (vooral Kleinesteenweg, Dorpstraat, Prof. Scharpélaan, Tremelosesteenweg,...) moeten dringend hersteld worden. Het aantal putten in de fietspaden is niet meer te tellen. De aanleg van fietspaden kan tot 100% gesubsidieerd worden door het Vlaamse Gewest. Wij wensen een (klik hier en verder : weg > ruimte voetgangers en fietsers) veilige ruimte voor fietsers en voetgangers.(15-01-2000)
  - ... meer info en foto's

   

  Ruimte voor de zwakke weggebruiker

  Acties of initiatieven van andere organisaties:
  - de Nederlandse NCRV geeft met het verkeersmagazine "Blik op de weg" zeer nuttige informatie aan de weggebruikers. Het programma wordt uitgezonden elke vrijdagavond op Nederland 1. Een voorbeeld dat navolging mag genieten. (13-08-2001)
  - de provincie Limburg trekt 300 miljoen extra uit per jaar voor veiliger verkeer: 2 veiligheidscoördinatoren per gemeente, 100 voltijdse politiemensen voor verkeerscontroles, 10 onderwijsmonitoren voor het geven van verkeerslessen, ...een voorbeeld !!! (03-10-2001) 

 

Disclaimer


"Do the right things before you do the things right"  

Met allerlei vragen over waar-wat-wie-hoe kan u terecht bij de infolijn van de Vlaamse Overheid op het gratis telefoonnummer 0800/30201 elke werkdag tussen 9 en 19 uur.
Deze infolijn loopt via het callcenter Sitel te Diegem waar medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap zijn ingeschakeld.

Deze website is aangemaakt eind 1998 door : Wauters Louis, Kleinesteenweg 44 te 3130 Begijnendijk

louis1.gif (16758 bytes)

Aanbevolen minimum systeemvereisten :
minstens 256 kleuren,
800 x 600 schermresolutie of hoger en
een Browser versie 4.x of hoger
(Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator)

NOW_BUTT.GIF (840 bytes)          IE-STAT.GIF (975 bytes)