New: e-mail tips

Begijnendijk-Betekom 

 Wekelijkse bijwerking : 15 oktober 2001


Verkeeersveiligheid

Dat wij ons, vooral als zwakke weggebruiker, niet veilig voelen in het verkeer is niet nieuw. Misschien val ik hiermee in herhaling, maar in onze plattelandsgemeente lijkt het eerder op een "verkeersjungle". Gezien overtredingen op het verkeersreglement (zie ook wegcode) de laatste 10 jaar niet meer beboet werden hanteren velen hun eigen "verkeersreglement". 
Enkele voorbeelden :
- parkeren in de dorpskern zoals in het Wilde Westen waarbij fiets- en voetpaden gelijk zijn aan parkeerplaatsen. Het gevolg is dat steeds minder mensen met de fiets door het centrum durven te laveren. Zij nemen de auto met als gevolg ... nog meer auto's in het centrum. Hopelijk doorbreekt het gemeentebestuur ooit deze spiraal;
- laagvliegers op onze wegen; (18-06-2001)
- hoe nobel de gedachte van de organisator van de jaarlijkse "Fietseling" op de 2e zondag van augustus ook mogen zijn, in Begijnendijk gedraagt de bezoekende automobilist aan de manifestatie zich onfatsoenlijk tov van de zwakke weggebruikers: parkeren op de fiets- en voetpaden in de Kerkstraat, Kleinesteenweg, Baalsesteenweg, Betekomsesteenweg, Dorpstraat, ... zodat fietsers en voetgangers zich op de rijweg dienen te bewegen, controlerende politie: nie gezien !!!  (12-08-2001)
- ...
Mogelijke acties of initiatieven:
- gemeenten mogen zone-70 km op gewestwegen (zoals de Liersesteenweg) zelf aanduiden. De bevoegde minister is bereid om als begeleidende controlemaatregel te betalen voor de plaatsing van onbemande camera's langs gewestwegen op de plaatsen waar de gemeenten dit wensen (augustus 2001)
- de Vlaamse Regering voorziet dit jaar 3,6 miljard frank voor de aanleg van fietspaden. Moet het immers nog gezegd worden dat de scheiding tussen snelheidsduivels en de zwakke weggebruikers op vele plaatsen dringend nodig is. Met vreugde vernemen wij reeds dat de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant in 2002 langs de Liersesteenweg vrijliggende fietspaden gaat aanleggen (kostprijs 60 miljoen frank). Waar blijven de initiatieven van de gemeente ? (08-05-2001)
- wij vernemen met vreugde dat de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant in 2002 langs de Liersesteenweg vrijliggende fietspaden gaat aanleggen (kostprijs 60 miljoen frank). Waar blijven de initiatieven van de gemeente Begijnendijk ? (05-05-2001)
- fietspaden (vooral Kleinesteenweg, Dorpstraat, Prof. Scharpélaan, Tremelosesteenweg,...) moeten dringend hersteld worden. Het aantal putten in de fietspaden is niet meer te tellen. De aanleg van fietspaden kan tot 100% gesubsidieerd worden door het Vlaamse Gewest. Wij wensen een (klik hier en verder : weg > ruimte voetgangers en fietsers) veilige ruimte voor fietsers en voetgangers.(15-01-2000)
- ... meer info

 • De Nederlandse NCRV geeft met het verkeersmagazine "Blik op de weg" zeer nuttige informatie aan de weggebruikers. Het programma wordt uitgezonden elke vrijdagavond op Nederland 1. Een voorbeeld dat navolging mag genieten. (13-08-2001)
 • De provincie Limburg trekt 300 miljoen extra uit per jaar voor veiliger verkeer: 2 veiligheidscoördinatoren per gemeente, 100 voltijdse politiemensen voor verkeerscontroles, 10 onderwijsmonitoren voor het geven van verkeerslessen, ...een voorbeeld !!! (03-10-2001) 

 • Het College van Burgemeester en Schepenen onderwerpt het gemeentelijk milieubeleidsplan 2002-2006 aan een openbaar onderzoek, waarin iedereen tussen 27 juli en 24 september 2001 advies kan uitbrengen. Op donderdag 23 augustus 2001 om 20 uur wordt het ontwerp van gemeentelijk milieubeleidsplan 2002-2006 in de refter van de gemeentelijke basisschool toegelicht. Een exemplaar van het gemeentelijk milieubeleidsplan ligt ter inzage op het gemeentehuis. Hopelijk wordt met het advies van het officieel adviesorgaan, met name de gemeentelijke milieuadviesraad, rekening gehouden. Meer info. (20-08-2001)

 • Neem deel aan onze 8e Begijntjesroute op zondag 19 augustus ek. van 8 tot 21 uuur (13-08-2001)
 • Gemeentelijk repertorium (Alle Vlaamse gemeenten : samenstelling College, gemeenteraad, gemeentelijke diensten,...Deze onlineversie wordt dagelijks bijgewerkt en is gratis te consulteren tot 31 september 2001) (09-07-2001)
 • De provincie laat tussen september 2001 en maart 2002 over een afstand van 12 km op grondgebied Begijnendijk, Tremelo en Keerbergen de Raambeek ruimen. Het slib wordt deskundig afgevoerd. (25-06-2001)

 • De provincie Vlaams-Brabant legt zich toe op haar kerntaken en verkoopt derhalve de zwembaden Aarschot en Liedekerke of ze worden gesloten tegen eind 2002 (25-06-2001) 

 • Onze oproep van 24 december 2000 om op te treden tegen "vuurkestokers" heeft blijkbaar gehoor gevonden bij de bevoegde minister voor leefmilieu die eerst de bevolking extra wil sensibiliseren om daarna op te treden. Benieuwd wie daar de moed zal voor hebben om dit te beletten ? De politie van de IPZ ? En wie controleert de allesbrander ? Zwarte piet ? (25-06-2001)

 • Wij zijn erg benieuwd waar Begijnendijk-Betekom de komende jaren de prioriteiten zal leggen : meer politie en veiligheid, meer sport inclusief een zwembad, meer veiligheid voor de zwakke weggebruiker en derhalve betere fietspaden, meer welzijn en derhalve vernieuwde en aangename dorpskernen, meer riolering en afvalwaterzuivering, belangstelling voor jeugd en cultuur,  ... om de balans van inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden en derhalve geen bijkomende belastingen opleggen aan de inwoners. Het wordt een zeer moeilijke evenwichtsoefening !!!!!  (25-06-2001)

 • Zeer uitgebreide informatie over personenbelastingen (18-06-2001)

 • Campagne "wordleerkracht" spoort jongeren aan om voor het onderwijs te kiezen (11-06-2001) 

 • De gemeente Zemst kan als voorbeeld gesteld worden voor planning inclusief open communicatie met de inwoners. In 1998 had deze gemeente reeds een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan en in 1999 een goedgekeurd mobiliteitsplan. De inwoners werden direct betrokken bij het opstellen van deze plannen (04-06-2001)   

 • Vanaf 1 juni 2001 dient een aanvraag voor onderzoek van putwater bij de VMM, afdeling meetnetten, aangevraagd ipv bij de gezondheidsinspectie (04-06-2001)

 • De gemeente As (7.243 inwoners) subsidieert (tot 70.000,-fr) de individuele waterzuivering van woningen die niet kunnen aangesloten worden op de riolering (04-06-2001)

 • Wie ligt er in het buitengebied ... of is het wie ligt er buiten het gebied en zal zelf opdraaien voor de kosten van de individuele behandeling van het afvalwater (IBA) ? Een buitengebied is een zone buiten de centrale woonkern waar geen riolering ligt. Op basis van deze definitie telt Begijnendijk-Betekom, omwille van zijn beperkt rioleringstelsel, honderden woningen in het buitengebied. Derhalve draaien honderden gezinnen ...zelf op voor de afvalwaterzuivering en dit niettegenstaande ook zij reeds 10 jaar belastingen (VMM -milieuheffingen water) betalen. Een klein rekensommetje zegt ons dat de inwoners van Begijnendijk-Betekom : 3.000,- fr gemiddeld per gezin en per jaar x 3.400 gezinnen x 10 jaar = 102.000.000,- fr hebben betaald waarvan nog geen frank is teruggevloeid naar investeringen in Begijnendijk-Betekom. 
  Aquafin doktert ... aan de afvalwaterzuivering individuele woningen welke vlug 200.000,- frank kosten. Voor alleenstaanden is dit een zeer zware uitgave. Schoon water is een (dure) grap. (28-05-2001)

 • Zonevreemde woningen : handleiding (897 kB,afladen kan even duren) van AROHM Ministerie Vlaamse Gemeenschap (28-05-2001)

 • Binkom en Lubbeek krijgen in 2002 elk een kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallatie, respectievelijk voor 200 en 300 inwoners en een gezamenlijke investering van 80 miljoen frank. De projecten in Begijnendijk-Betekom ...klik hier (28-05-2001)

 • "Grote kuis in publieke douches : in het zwembad, de sporthal, de sportclubs, andere publieke ruimtes..." is de boodschap in een nieuw kaderdecreet tegen de legionella-bacterie (21-05-2001)

 • Wij zijn zeer verheugd dat onze tussenkomsten in de ambtelijke werkgroepvergaderingen van 6 maart 2001en 27 maart 2001 gehoor vinden bij het VVSG en bij de bevoegde minister. De afbakening van de zones (riolering en afvalwaterzuivering) dient met name in het Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente opgenomen te worden. De gemeenten dienen daarbij meer inspraak te krijgen in de afbakening van de verschillende zones. (14-05-2001)

 • De Vlaamse Regering voorziet dit jaar 3,6 miljard frank voor de aanleg van fietspaden. Moet het immers nog gezegd worden dat de scheiding tussen snelheidsduivels en de zwakke weggebruikers op vele plaatsen dringend nodig is. Met vreugde vernemen wij reeds dat de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant in 2002 langs de Liersesteenweg vrijliggende fietspaden gaat aanleggen (kostprijs 60 miljoen frank). Waar blijven de initiatieven van de gemeente ? (08-05-2001)

 • De Vlaamse Regering wil dat ook lokale besturen in PPS-projecten (Publiek Private Samenwerking voor projecten zoals zwembaden, infrastructuurwerken, gebouwen, ...) stappen. De Vlaamse Regering richt daartoe een kenniscel op binnen haar administratie. (04-05-2001)

 • Volledig gescheiden rioleringsstelsels (een 2 DWA-leiding voor afvoer van afvalwater en een afzonderlijke riool voor hemelwater met een herwaardering van het grachtenstelsel) kunnen voor 100% gesubsidieerd worden door het Vlaamse Gewest. (04-05-2001)

 • Er komt uiteindelijk toch een parkeerplaats voor 50 auto's op de terreinen van de Halteschool ten behoeve van de treinreizigers (05-05-2001)

 • Wist u dat Begijnendijk-Betekom reeds in 1997, maar ook in 2000 met 68 kg per inwoner en in 1999 met 72 kg per inwoner tov 186 kg per inwoner als gemiddelde in het Vlaamse Gewest, de gemeente met de minste restfractie aan huisafval in Vlaanderen is. Deze verdienste is grotendeels aan u als inwoner toe te schrijven maar tevens aan mevrouw Magda Van Goolen, schepen van leefmilieu, die zich gedurende meer dan 10 jaar inzet voor een beter leefmilieu. Op de website van OVAM kan men alle gegevens met betrekking tot het aantal ton per jaar en het aantal kg per inwoner aan huisafval, KGA, grof huisvuil, papier, ... per gemeente opvragen (30-04-2001)

 • Op woensdag 9 mei 2001 houdt het VVSG een trefdag met steden en gemeenten. Thema's zijn : krachtiger besturen, lokale veiligheid, welzijn, onderwijs,...(30-04-2001) 

 • Komt er een riolendecreet  en een "Bekkenfonds" om de investeringen voor de aanleg van riolering en de afwaterzuivering te dragen ? Wat zal dit betekenen voor de investeringen in de waterhuishouding, waterafvoer en afvalwaterzuivering voor de gemeenten ? (30-04-2001)

 • Het nieuwe milieuconvenant tussen het Vlaamse Gewest en de gemeenten wordt van toepassing vanaf 1 januari 2002 tot 31 december 2007. Een definitieve tekst komt eind 2001 ter beschikking (30-04-2001)

 • Nieuwbouwpremie van 300.000,-frank (voor aanvragen tussen 1 maart 2001 en 30 september 2002). Meer info bouwaanvraag, op het gemeentehuis of bij de administratie ROHM Tel. 016/249777 (09-04-2001) 

 • De gemeenten hebben de komende jaren nog heel wat werk voor het opmaken van een digitaal register van de stedenbouwkundige vergunningen. (09-04-2001)

 • Dat fietsers, voetgangers en motorrijders steeds meer bedreigd worden in het verkeer moet niet langer meer gezegd. Dagelijks horen of lezen wij verhalen over ongevallen waarvan de zwakke weggebruikers, en vooral kinderen, slachtoffer zijn. De zwakke weggebruiker beseft dikwijls niet hoe zwak zij / hij wel is in het wegverkeer. Voorstellen van maatregelen... lees verder (09-04-2001) 

 • Het bosdecreet van 17 juli 2000 eindelijk toch in het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2001. Het decreet versoepelt de compensatie voor het kappen van bomen op percelen bouwgrond. Enkel de eerste vijf aren van elke bouwgrond zijn vrijgesteld van compensatie. De uitvoeringsbesluiten zijn meteen van kracht. (09-04-2001)

 • Zonevreemd ? Beslissing Vlaamse Regering van 30 maart 2001 : persbericht (02-04-2001)

 • Het College van Burgemeester en Schepenen dient vóór 24 juni 2001 een algemeen beleidsprogramma voor de duur van haar mandaat aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit programma bevat minstens de belangrijkste beleidsplannen. Deze verplichting is opgelegd in de nieuwe wet van 5 februari 2001 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2001 (28-03-2001)

 • Met het oog op de vernieuwing van de OCMW-raden is een nieuw model van huishoudelijk reglement uitgewerkt. Het resultaat vindt u op de site van het VVSG en van de administratie binnenlandse aangelegenheden (28-03-2001)

 • Zonevreemd ? Reactie van de CVP-Nationaal via persbericht (19-03-2001)

 • Zal Begijnendijk in 2001 of 2002 zijn gemeentebelastingen en / of opcentiemen verhogen ??? Klik hier voor meer info. Met andere woorden wordt het een vestzak-broekzak operatie : wat men nationaal verlaagt wordt lokaal verhoogd. Verkiezingen zijn immers voorbij en over enkele jaren weet de kiezer dit toch niet meer ... nochtans de kiezer heeft altijd gelijk (19-03-2001)

 • Uitstel voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ? Het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening stelt dat gemeenten binnen de vijf jaar na de inwerkingtreding van het decreet dienen te beschikken over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan (en een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, een conform verklaard plannenregister, een vastgesteld vergunningenregister en een register van de onbebouwdepercelen) willen zij de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunnigng zelf verlenen, inclusief voor zonevreemde woningen en gebouwen. Zou er derhalve na de datum van 1 mei 2005 een vacüum in de wetgeving ontstaan ? Wie met andere woorden zegt dat alle zonevreemde woningen moeten verdwijnen is niet goed geïnformeerd. (14-03-2001) 

 • Hoeveel zonevreemde terreinen en gebouwen (woning, bedrijf,...) telt Begijnendijk-Betekom ? Het is geweten dat Vlaanderen zowat 125.000 zonevreemde woningen telt. Kunnen gemeenten via hun ruimtelijk structuurplan en vooral via de daarop gebaseerde uitvoeringsplannen meer dan 95 % van de zonevreemde terreinen en gebouwen "rood" inkleuren, met andere woorden zone-eigen maken door bv deze "woningen" als woonzone te bestemmen ? In het Vlaamse Parlement (zoek op zonevreemd, en nadien in de titel) ligt een voorstel van CVP-er Joachim Coens tot wijziging van het decreet ruimtelijke ordening (05-03-2001) 

 • Wordt de subsidiëring van kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallaties opgetrokken naar 90% ?  (05-03-2001)

 • De Vlaamse Overheid opent op verschillende plaatsen voor de tweede maal haar deuren voor het publiek tijdens de Vlaanderendag op 22 april 2001 (05-03-2001) 

 • Bouwpremies voor renovatie in 13 grote steden en voor nieuwbouw in de kernen van gemeenten en steden gaan vanaf 01 maart 2001 tot 01 oktober 2002 verkrotting te lijf (05-03-2001)

 • De Vlaamse regering bepaalde de elementen voor het vaststellen van de kerntaken van de Vlaamse bestuursniveaus, met name Vlaanderen, provincies en lokale besturen, om te komen tot een politiek akkoord dat later kan uitmonden in een kaderdecreet (09-02-2001)

 • Vanaf 1 mei 2001 treedt het Koninklijk Besluit betreffende de bouwplaatsen in werking (Belgische Staatsblad van 07 februari 2001). Het komt erop neer dat een veiligheidscoördinator dient aangesteld voor bijna alle bouwwerken, inclusief voor de woningbouw. (07-02-2001) 

 • Vanaf 1 mei 2000 zijn alle Britse gemeenten wettelijk onderworpen aan het "Best Value", een programma dat als doel heeft een verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke overheid in Engeland. Daarbij moeten de gemeenten zorgen voor een voortdurende verbetering van de wijze waarop taken worden uitgeoefend, door zowel aandacht te besteden aan economisch als aan efficiënt en effectief handelen. Een moderne gemeente die alle mensen op de eerste plaats stelt, zorgt voor diensten die een vergelijking met het beste wat in zowel publieke als de private sector te vinden is, kunnen doorstaan. Een moderne gemeente wordt daarom gekenmerkt door een voortdurende verbetering van zowel de kwaliteit als de vermindering van de kosten van de dienstverlening. Ook in Nederland worden de principes van het "Best Value" toegepast zoals mbt het burgeronderzoek, preventieve doorlichtingen van de organisatie, ... Mogen wij ook in Begijnendijk rekenen op een beter bestuur nu de burgemeester en schepenen beter betaald worden, maar ook de gemeentelijke personeelsleden beter vergoed worden ? (05-02-2001)

 • Ook het zwembad van de gemeente Herent voldoet niet aan de VLAREM-voorwaarden en zal zijn deuren moeten sluiten (30-01-2001) 

 • Op 10 en 11 oktober 2001 heeft de eerste conferentie over de kwaliteit van de openbare diensten in België plaats. Op deze conferentie zullen overheidsdiensten (gemeenten, provincies, ministeries,...) voorbeelden van goede en beloftevolle praktijk uitwisselen. Bedoeling is te leren van elkaar. De conferentie heeft plaats in het Paleis voor Congressen in Brussel (29-01-2001)

 • Aanstelling duurzaamheidsambtenaren. 
  Elf gemeenten (Bekkevoort, Diest, Haacht, Herent, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Lubbeek, Oud-Heverlee, Tremelo en Zoutleeuw) van het arrondissement Leuven stellen gezamenlijk 7 duurzaamheidsambtenaren aan. Deze ambtenaren geven tips om zuinig om te gaan met grondstoffen, huisvuil te vermijden en de energierekening te drukken. 
  Leuven en Bierbeek zetten hiervoor elk één voltijdse ambtenaar in, die samenwerken met 7 voltijdse ambtenaren van de intercommunale Interleuven. Zij zullen zitdagen houden tbv de inwoners van de gemeenten mbt onderwerpen : duurzaam bouwen, hoe installeer ik een regenwaterput, bestrijden zwerfvuil, leren composteren, beperking reclamedrukwerken, zuinig energieverbruik, ... Voorbeeld is de gemeente Bornem, ...(26-01-2001)

 • Dat wij ons niet echt veilig meer voelen in het verkeer en dat wij dagelijks verkeersagressie zien op onze wegen is niets nieuw. In onze plattelandsgemeente lijkt het eerder op een "verkeersjungle". Gezien overtredingen op het verkeersreglement de laatste 10 jaar niet meer beboet werden hanteren velen hun eigen "verkeersreglement". Enkele markante voorbeelden :
  - ter hoogte van de school te Betekom laveren sommigen tegen onverantwoorde snelheid zich tussen twee wachtende auto's die scholieren laten oversteken op een zebrapad;
  - chauffeurs die zich agressief gedragen nadat zij geen voorrang van "links" krijgen en de andere nadien van de weg rijden;
  - negeren van de rode lichten op de Liersesteenweg;
  - parkeren in de dorpskern zoals in het Wilde Westen;
  - ...
  - auto's met nummerplaat ...moet ik ze u meedelen ? Een lange lijst ! (22-01-2001)

 • In Nederland wil Minister Van Boxtel vóór 2002 dat alle gemeenten een interactieve website op het internet hebben. Op dit ogenblik is 50% van alle Nederlandse ministeries, provincies en gemeenten te vinden op het internet. De aanlevering van een constante stroom van informatie is het grootste probleem. Zie het in 1996 gestarte Overheidsloket 2000 in Nederland. Voor Begijnendijk kan u deze hier bekijken. (08-01-2001)
 • Wist u dat de burgemeester, de schepenen en de OCMW-Voorzitter van gemeenten met 8.000 - 10.000 inwoners vanaf 1 januari 2001 een sterk verhoogde (x 2) bruto jaarwedde hebben van respectievelijk 1.604.214, fr en 962.528, fr. Is daarom de strijd omtrent het mandaat zo hard ? Zie website VVSG (08-01-2001)
 • Herinrichting doortocht Haacht op maat van de zwakke weggebruiker. Kostprijs 80 miljoen frank door het Vlaamse Gewest en 170 miljoen frank door de gemeente. Voor Begijnendijk klik hier. Met dank aan de zwakke weggebruiker (08-01-2001)

 • Uit de doorlichting door de inspecties milieu en gezondheid blijkt dat heel wat zwembaden de VLAREM-reglementering niet naleven. Bij 35 badinstellingen in het Vlaamse Gewest werden ernstige tekortkomingen vastgesteld waardoor de uitbating risico's voor de volksgezondheid inhouden. Aan de uitbaters van drie zwembaden waar de meest ernstige tekortkomingen werden vastgesteld (stedelijk zwembad te Lier, recreatiedomein Zomerhuys te Stekene en Bad St.Michel te Sint-Niklaas), werd gevraagd om vanaf 1 januari 2001 de deuren te sluiten en meteen de nodige saneringen uit te voeren.(Persmededeling Vlaamse Regering 27-12-2000)

 • Dat er teveel aan "vuurkestook" wordt gedaan bewijst nogmaals de vraag van de milieuadviesraad om hiertegen op te treden. Benieuwd wie daar de moed zal voor hebben om dit te beletten ? De politie van de IPZ ? En wie controleert de allesbrander ? Zwarte piet ? (24-12-2000)
 • Volgend jaar worden onze politiemensen overgedragen aan de IPZ (interpolitiezone) Tremelo-Rotselaar-Begijnendijk om samen met de Rijkswacht, de gerechtelijke politie en de BOB (Bijzondere Opsporingsbrigade) de eenheidspolitie te vormen. Informatie : zie VVSG (15-12-2000)
 • Dat de meeste waterlopen in Begijnendijk biologisch dood zijn weten wij al jaren. Het afvalwater van al onze inwoners gaat immers, zonder zuivering, rechtstreeks de waterlopen in. Dat er iets moet gedaan worden weten en zeggen wij ook al jaren. Dat wij de nodige voorbereidingen voor de bouw van de nodige riolering, kollektoren en afvalwaterzuivering hebben genomen kan u hier nakijken. Wat gebeurt er echter met het vervuild slib uit de waterlopen dat al jaren op de oevers wordt gedeponeerd ? (12-12-2000)   
 • Onze felicitaties aan de Milieuadviesraad van Begijnendijk-Betekom voor zijn jarenlange inzet voor de verbetering van het leefmilieu en de natuur in onze gemeente. U kan het jaarverslag 2000 en de acties 2001 die de voorzitter voorstelde op 12 december 2000 aan het publiek hier inkijken (in .pdf waarvoor u Acrobat Reader nodig heeft dat u hier gratis kan afladen)  (12-12-2000)
 • In het voorjaar 2001 zullen de gemeenten toegang hebben via de Vlaamse Infolijn tot de portaalsite van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, zodat via één enkel elektronisch loket een volledige dossierafhandeling mogelijk is voor de vijf thematische clusters : bouwen en wonen, bedrijvenloket, werken en vorming, zorg en welzijn, fiscaliteit. Vanaf 01 april 2001 zal de Vlaamse Infolijn niet alleen telefonisch, maar ook digitaal beschikbaar zijn via een interactieve website in dit in het kader van de start van het "e-government". Zie ook het in 1996 gestarte Overheidsloket 2000 in Nederland.(11-12-2000)
 • De begroting 2001 van de stad Amsterdam kan u zo maar bij u thuis in detail inkijken. Voor Begijnendijk klik hier. (04-12-2000)
 • De eisen van de leerkrachten in het onderwijs (loonsverhoging, vermindering van de werkdruk, betere omkadering) zijn volledig gerechtvaardigd (04-12-2000)
 • Publicatie nieuwe ISO-9000 (standaard voor kwaliteitssystemen) op 15 december 2000 (04-12-2000)
 • Fietsers en voetgangers moeten als zwakke weggebruikers beter beschermd worden. En wie zou dit  beter kunnen weten dan de fietser en de voetganger zelf. Volgens een onderzoek uitgevoerd door de Fietsersbond VZW is er nog veel werk op de plank (20-11-2000)
 • Zwemlessen vallen in het water ? Is het nu de Vlaams minister bevoegd voor onderwijs of is het de Vlaams minister bevoegd voor leefmilieu die dreigt met de sluiting van 122 zwembaden die niet voldoen aan de normen ? (Nieuwsblad 15-11-2000 en Belang van Limburg 17-11-2000) 
 • Wereldbeker voetbal 2002 (30-10-2000)
 • Uitslagen verkiezingen met onze oprechte dank aan alle CVP-kiezers (08-10-2000)
 • Een prachtige site van onze voorzitter (02-10-2000)
 • Onze jaarlijkse fietshappening "Begijntjesroute" heeft op 20 augustus 2000 voor de zevende keer op rij voor een enorm succes gezorgd, tot spijt van wie ons benijdt (21-08-2000)
 • Vooraleer wij de dorpskernen van Begijnendijk en Betekom hernieuwen willen wij in 2001 de inwoners hierbij betrekken. Graag uw voorstellen via e-mail.


"Do the right things before you do the things right"  

Met allerlei vragen over waar-wat-wie-hoe kan u terecht bij de infolijn van de Vlaamse Overheid op het gratis telefoonnummer 0800/30201 elke werkdag tussen 9 en 19 uur.
Deze infolijn loopt via het callcenter Sitel te Diegem waar zeven medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap zijn ingeschakeld.

Deze website is aangemaakt eind 1998 door :

Wauters Louis, Kleinesteenweg 44 te 3130 Begijnendijk

louis1.gif (16758 bytes)

Aanbevolen minimum systeemvereisten :
16 bit kleur,
800 x 600 schermresolutie of hoger en
een Browser versie 4.x of hoger
(Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator)

NOW_BUTT.GIF (840 bytes)          IE-STAT.GIF (975 bytes)