Bijgewerkt :
21 januari 2015

Afdeling Begijnendijk-Betekom


Milieu, Natuur en Energie

 

 

Klik op de foto

               = berichten in verband met riolering, afvalwaterverzameling en -zuivering


"An Inconvenient Truth"  ,  Al Gore 2006

Voor meer informatie zie Linken


Nieuwsberichten :


Openbare riolering en afvalwater :

In 1995 heeft de CVP-Begijnendijk-Betekom een aantal wegen bewandeld die moeten leiden naar een bijdrage van het Vlaamse Gewest in de aanleg van riolen in de gemeente.

tn_tkelchte_jpg.jpg (1644 bytes) Eind van datzelfde jaar bevestigde de heer Theo Kelchtermans, Vlaams Minister voor Leefmilieu en Tewerkstelling, dat hij hiervoor de nodige besluiten zou nemen. Op 30 maart 1996 heeft de Vlaamse Regering een besluit genomen voor de subsidiëring van gemeentelijke riolering. 
Meer informatie vindt op de website van de VMM of Vlaamse MilieuMaatschappij. Dit besluit is inmiddels opgeheven en vervangen door een besluit van 1 februari 2002 (B.S. 10.04.2002).

In 1997 werd de subsidiëring van kleinschalige gemeentelijke waterzuiveringsprojecten met een capaciteit tussen 20 en 500 inwoners ingevoerd. 
De gemeenten en niet Aquafin hebben het laatste woord in de afbakening van de zones voor kleinschalige en individuele afvalwaterzuivering (zie TRP of Totaal Rioleringsplan) en de uitvoering ervan. De gemeenten krijgen vanaf eind 2001 de mogelijkheid om kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties te bouwen tot 2.000 inwonerequivalenten in plaats van 500 inwonerequivalenten. Deze installaties worden voor 100% betoelaagd (maar wie betaalt de exploitatie- en onderhoudskosten ?)

In 1997 is op aanraden van de CVP-Begijnendijk-Betekom door het gemeentebestuur een eerste rollend meerjarenprogramma wegen- en rioleringswerken bij de Vlaamse Milieumaatschappij ingediend. Het is aan de hand van dit programma dat de volgende werken door Minister Theo Kelchtermans zijn opgenomen in het investeringsprogramma 1998-2005 van de N.V. Aquafin voor de zuivering en verzameling van rioolwater :
- 1998 tot 2001 : nihil

GEPLANDE WERKEN GERAAMDE KOSTEN EFFECTIEF UITGEVOERD 
of IN UITVOERING
2001 :
- collector Betekom Aarschotsesteenweg

33.487.885, fr
49.509.655, fr
2007- april 2008 :
3.300.000 euro
2001 :
- riolering Tremelosesteenweg-Tolhuisstraat

52.810.087, fr
april 2006 - januari 2007 :
2.144.625,25 euro incl. BTW
2002 : Verbindingsriolering Plankenbrug-Sleutelbaan-Langestraat
Riolering vanaf Haltestraat, Plankenbrug, langs Calsterloop, Mechelbaan te  Begijnendijk, verder via Sleutelbaan en Langestraat te Hulshout
54.373.830, fr mei 2004 - juli 2005 :
2.407
.485,00 euro of
97.117.704,- frank
2003 :
- collector Begijnendijk-Booischot
- collector Werchter fase 3

51.795.315, fr
45.013.818, fr
februari 2006-februari 2007 :
2.669.910,00 euro of 107.667.000,- frank (excl. BTW)
2004 : 
- verbindingsriolering Dorpstraat, Betekomsesteenweg (verschoven naar 2005) 
- verbindingsriolering Mechelbaan-Dorpstraat (verschoven naar 2005)
- verbindingsriolering Werchtersesteenweg-Pastorijstraat-Gelrodestr.

21.015.794, fr
36.748.101, fr
29.100.435, fr
 
2006  :
- Doorsteek en aanleg riolering onder kruispunten Liersesteenweg met de Haltestraat en de Kerkstraat (IVA Infrastructuur als hoofdopdrachtgever + Riobra)
- Waterstraat en Liersesteenweg (van Waterstraat tot Nonnehoefstaat Aarschot)
  voorjaar 2006 :
1.000.000 euro

2009 : 1.668.125 euro
2008 :
- collector Dorpstraat-Mechelbaan (Aquafin, Riobra + Begijnendijk)
  2008 : 2.923.523 euro

Geactualiseerd investeringsprogramma rioleringen en kollektoren in Begijnendijk-Betekom. Informatie van de VMM of Vlaamse Milieumaatschappij te Aalst.(15-01-2002)

De juiste bedragen van de subsidies aan de gemeente Begijnendijk geven wij u ten gepaste tijde. 
Elk jaar dient de gemeente opnieuw, telkens vóór 10 mei, een nieuw rollend meerjarenprogramma van gemeentelijke riolerings- en wegenwerken goed te keuren. U kan deze gegevens bekijken op de website van de N.V. Aquafin  (Overzicht van de werken). Op de website van de VMM kan u meer gedetailleerde gegevens bekomen door de bevraging van de databank WATER, de bekkens van de Grote Nete, Beneden-Dijle en Beneden-Demer.

Vanaf 2005 moeten de woningen die niet aangesloten zijn op het openbaar rioleringsnet hun afvalwater zelf zuiveren. De kostprijs voor het verzamelen en zuiveren van huisafvalwater bedraagt vlug :

- 50.000,- fr per inwoner voor een zuivering van minder dan 100 inwoners;
- 20.000,- fr per inwoner voor een zuivering van meer dan 500 inwoners;
- voor individuele zuivering per woning lopen de bouwkosten vlug op tot 450.000,-fr;

De aanleg van een individuele zuivering (per woning) wordt aantrekkelijk gemaakt door onder strikte voorwaarden een korting te verlenen op de afvalwaterheffing. De korting evolueerde van 50% naar een volledige vrijstelling van de afvalwaterheffing. Daarenboven betaalt de Vlaamse Overheid maximum 40.000,-fr per woning.
Voor de bouw van een regenwaterput verleend het Vlaamse Gewest een subsidie van 15.000,-fr.

In 1997 is op aanraden van de CVP-Begijnendijk-Betekom door het gemeentebestuur een eerste rollend meerjarenprogramma wegen- en rioleringswerken bij de Vlaamse Milieumaatschappij ingediend. Het is aan de hand van dit programma dat de volgende werken zijn opgenomen in het investeringsprogramma gemeentelijke riolen 2001-2005 :
- 1998 tot 2006 : nihil

GEPLANDE WERKEN (vanaf 2008 is volgende website beschikbaar => Wegenwerken Begijnendijk ) GERAAMDE KOSTEN EFFECTIEF UITGEVOERD
of IN UITVOERING
2003 :
- riolering Haltestraat

  6.904.000, fr
in 2006
2004 :
- riolering Processieweg
- aansluiting campings "De Rogaerden" en andere
op de openbare riolering van de Betekomsesteenweg +
aanleg gescheiden rioleringsstelsel
- riolering Betekomsesteenweg (tussen Rogaerden-Moorsemstraat)

10.752.000, fr
  2.222.000, fr


21.504.000, fr

 

Op 23 februari 1999 keurde de Vlaamse Regering een besluit (B.S. 30.04.99) goed waarbij gemeenten die een gescheiden rioolstelsel, grachten herwaarderen en wacht- en / of infiltratiebekkens aanleggen een  subsidiepercentage van 75% krijgen in plaats van 50%.
Het Vlaams Gewest voorziet voor de gemeenten een subsidiëring van 50 % voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke (niet-prioritaire) riolen. Die toelage wordt verhoogd tot 100 % bij de aanleg van een gescheiden stelsel. Op 19 december 2001 keurde de Vlaamse regering het ontwerpdecreet goed voor de verhoging van de gewestelijke subsidie voor de aanleg van gemeentelijke riolen (B.S. 29.01.2002). Dit volledige tekst van dit decreet kan u ook hier afladen
Zo komt er een subsidie van 100 % voor de aanleg en de renovatie van een afvoersysteem voor uitsluitend afvalwater tot een maximum debiet van 2 x DWA (droog-weer-afvoer) en voor de bijbehorende werken voor de afvoer van het regenwater via een geherwaardeerd grachtenstelsel of een gelijkwaardige oplossing (infiltratie en retentievoorziening). Ook kunnen gemeenten nu continu projecten indienen bij de VMM voor subsidiëring. De subsidie blijft behouden op 75 % voor andere gescheiden stelsels (meer dan 2 DWA).

Voorwaarden tot subsidiëring riolering : om in aanmerking te komen voor de Gewestbijdrage van gemeentelijke riolering moet de gemeente een geïntegreerd waterbeleid (afkoppeling hemelwater) voeren. Concreet moet zij :

- een gemeentelijke bouwverordening opstellen waarbij voor nieuwbouw en vernieuwbouw de installatie van een regenwaterput van minimum 3 m³ met hergebruik of de installatie van een infiltratievoorziening verplicht is;
- een gemeentelijk subsidiereglement invoeren voor de installatie van een regenwaterput en / of infiltratiebed, conform de code van goede praktijk en
- een gemeentelijke verordening invoeren inzake afzonderlijke huisaansluitingen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en regenwater, waarbij de afvoer van regenwater naar een gemengd stelsel slechts wordt toegelaten bij de afwezigheid van een gracht, een oppervlaktewater, een regenwaterafvoerleiding of infiltratievoorziening.

Via omzendbrief van 23 maart 1999 (B.S. 28.4.99) is de code van goede praktijk voor de herwaardering van de grachtenstelsels  en een code voor regenwaterputten en infiltratievoorzieningen uitgewerkt ten behoeve van de gemeenten.

De bouw van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI) met een capaciteit tot 2000 I.E. is vanaf 1 januari 2002 een gemeentelijke bevoegdheid. Het Vlaams Gewest springt de gemeenten hierin bij met een subsidie van 100% van de aanleg van een KWZI conform "de code van goede praktijk".

De nieuwe zonering van de zuiveringsgebieden vindt u op www.waterloketvlaanderen.be . De bevoegde Minister gaf op 12 januari 2001 aan Aquafin de opdracht een nieuwe zonering te ontwikkelen gebaseerd op “vraagdichtheid". De “vraagdichtheid" van afvalwaterlozingen kan opgedeeld worden in deelaspecten:

- de geografische ligging van het te bedienen perceel t.o.v. andere percelen
- het aantal percelen dat als een gegroepeerde entiteit kan beschouwd worden
- de ligging van zo een entiteit t.o.v. andere entiteiten
- de geloosde hoeveelheid afvalwater op het perceel
- de schaalgrootte van een reeds bestaand of ontworpen collectief systeem grenzend aan de restzone

Hoeveel kost een IBA of Individuele Behandeling Afvalwater zie http://www.waterloketvlaanderen.be/publicaties 

Vanaf 2011 kan je op het Geoloket van de VMM een overzicht bekomen van de bestaande en geplande infrastructuur voor de sanering van het huishoudelijk afvalwater in het Vlaamse Gewest.


Drinkwater

Nieuwe wetgeving regelt controle op kwaliteit van ons drinkwater. Voortaan moet de kwaliteit van het water gemeten worden aan de kraan en niet langer, zoals nu gebeurt, aan het aansluitingspunt op het huishoudelijk leidingnet. De drinkwatermaatschappijen krijgen hiervoor een recht van toegang tot de woning. Zij kunnen ook het huishoudelijk net controleren om de bron van eventuele normoverschrijding vast te stellen. (20-05-2002)


Waterlopen en grachten

Wie bij zijn woning een regenwaterput of infiltratiebekken plaatst, krijgt naast de gemeentelijke premie een subsidie van de Vlaamse Overheid die tot 15.000,-fr kan oplopen. Deze maatregel draagt bij tot het beperken van wateroverlast in grachten en waterlopen.


Bodem en grondwater

Lekkende mazouttanks vormen een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater, en bijgevolg ons eigen drinkwater in Vlaanderen !!! .
Volgens een eerste onderzoek in 1998 door PREMAZ tel. 02 / 734.67.10 (Preventie Mazout, een organisatie opgericht door de OVAM, VMM, de petroleum- en verzekeringssector) lekken 2 procent van de stookolietanks. De gemeente Bierbeek was in 1999 pilootgemeente om een systeem op te zetten om vervuiling door stookolietanks te voorkomen.
Tussen de Vlaamse Regering en de Belgische Petroleum Federatie werd een milieubeleidsovereenkomst "gasolietanks voor de verwarming van gebouwen" afgesloten waarbij de saneringskosten (die vlug tot 400.000,- fr kunnen oplopen) van lekkende stookolietanks door een Fonds worden terug betaald.

De Vlarem II-reglementering legt bestaande, niet vergunningsplichtige stookolietanks gebruikt voor de eindopslag van stookolie voor verwarming van gebouwen een eerste onderzoek op dat moet uitgevoerd worden vóór een welbepaalde datum.

Dit onderzoek dient te gebeuren door een vakdeskundige, meestal ook uw vertrouwde controleur van uw centrale verwarming. Tanks die na controle op lekdetectie zijn goedgekeurd krijgen een "groene dop"

Meer informatie vindt u : 
- op de website van Belgische Petroleum Federatie
- op de website van informazout
- op de website van MINA onder wettelijke bepalingen
- op de infolijn van de Vlaamse Gemeenschap
- op de website van MINA onder toelichting bij de milieubeleidsovereenkomst


Afval

De openbare afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wil dat alle GFT wordt gecomposteerd en dat niets meer wordt verbrand. Daartoe zal zij begin 2000 een plan voorleggen aan de Vlaamse Regering. Voordien liet het Veldwetboek en de milieuwetgeving (VLAREM) de verbranding van tuinafval toe op voorwaarde dat er ten minste 100 meter afstand is tussen het vuur en "huizen, bossen, boomgaarden, ...

OVERZICHT TARIEVEN HUISVUIL Begijnendijk-Betekom

Onder leiding van Vlaams Volksvertegenwoordiger Hugo Marsoul heeft een arrondissementele werkgroep leefmilieu in 1998 een aantal aanbevelingen neergeschreven.

Compostmeesters zijn er ook in uw gemeente die u graag helpen bij de verwerking van uw keuken, tuin en andere composterbare afval.

Wist u dat Begijnendijk-Betekom reeds in 1997 de gemeente met de minste restfractie aan huisafval in Vlaanderen was. Deze verdienste is grotendeels aan u als inwoner toe te schrijven maar tevens aan mevrouw Magda Van Goolen die zich gedurende meer dan 10 jaar als Schepen van Leefmilieu heeft ingezet voor een beter leefmilieu. In 2010 is dit niet meer het geval met 98,6 kg per inwoner.
Op de website van OVAM kan men alle gegevens met betrekking tot het aantal ton per jaar en het aantal kg per inwoner aan huisafval, KGA, grof huisvuil, papier, ... per gemeente opvragen. Zie OVAM-inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2002 (*.pdf).
In de onderstaande overzichtstabel, opgesteld voor Begijnendijk-Betekom, valt op dat de opgehaalde GFT in 1997 met 7 kg / inwoner verminderde ten opzichte van 1996 terwijl het huisvuil met 10 kg / inwoner toenam.


Geluid


Energie

Jaarlijks terugkerende oktoberactie Energiesparen (Site van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)


Algemeen

Sedert 1997 worden de Vlaams-Brabantse gemeenten inzake leefmilieu ondersteund door de milieudiensten van de provincie Vlaams-Brabant, vzw IGO Leuven (Intergemeentelijk Opbouwwerk) en de Intercommunales Haviland en Interleuven. Voornoemde organisaties werken met dit doel samen.


Voor meer informatie zie linken


NAAR BOVEN

 

OVERZICHT